Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-18-Speech-4-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000518.7.4-196"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αναμφισβήτητα, η πολύ σημαντική, "ιστορική οδηγία", όπως την αποκαλέσατε και οι αντίστοιχες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχονται στην κατάλληλη στιγμή. Πάνω στην ώρα! Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων σήμερα προσλαμβάνει στην ευρωπαϊκή ήπειρο επείγοντα χαρακτήρα. Η αναβίωση μισαλλόδοξων και μεσαιωνικού τύπου νοοτροπιών, η δημιουργία κομμάτων με βάση τη ρατσιστική αντίληψη, η έκταση της βίας καταμαρτυρούν ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας, που αποτελεί γνώρισμα των ανεπτυγμένων κοινωνιών, δεν έχει πλήρως κατακτηθεί. Είναι φανερό ότι, στον 21ο αιώνα, το πεδίο ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης θα είναι ανάμεσα στην προοδευτική κοσμοπολίτικη αντίληψη που αποδέχεται την πολυπολιτισμικότητα, και στον φονταμενταλισμό που αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα με φόβο και εχθρότητα και προάγει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η νομική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους όσοι κατοικούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη, με την υιοθέτηση της οδηγίας από το Συμβούλιο, ελπίζουμε σύντομα να δώσουν άμεση προτεραιότητα, πρώτον, στη δικαστική συνεργασία και στην εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας τους· δεύτερον στην κατάρτιση των κρατικών φορέων και των εργοδοτών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα· τρίτον στην εφαρμογή του Χάρτη των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων του 1997 για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση όλων των μορφών φυλετικής βίας· τέταρτον, στο δικαίωμα συλλογικής δράσης μεμονωμένων θυμάτων διάκρισης· πέμπτον, στη διασφάλιση της πρόσβασης των μειονοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση, στην απασχόληση, στις υπηρεσίες υγείας, στην κοινωνική ασφάλιση και στα συνταξιοδοτικά συστήματα, καθώς και στη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική πολιτική και πολιτιστική ζωή. Χρειάζεται ακόμη να προσθέσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, την παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου και τη διαμόρφωση της μεταναστευτικής μας πολιτικής, με βάση τις αρχές που διέπουν αυτή την πολύ σημαντική οδηγία."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, der er ingen tvivl om, at det så vigtige "historiske direktiv", som De kaldte det, og de tilsvarende forslag fra Europa-Parlamentet kommer på det rette tidspunkt. Tidspunktet kunne ikke passe bedre! Det er ved at være på høje tid, at man i Europa bekæmper forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Genoplivningen af fanatiske overbevisninger og middelalderlige tankegange, dannelsen af partier, der bygger på racistiske holdninger og den udstrakte anvendelse af vold fortæller os, at respekten for forskelligheden, som er et grundlæggende kendetegn for udviklede samfund, endnu ikke er helt opnået. Der er ingen tvivl om, at den ideologiske og politiske konflikt i det 21. århundrede kommer til at stå mellem en progressiv kosmopolitisk holdning, der går ind for det multikulturelle, og fundamentalismen, som møder forskellighed med frygt og fjendtlighed og fremmer racisme og fremmedhad. Derfor er Den Europæiske Union nødt til at ruste sig juridisk og fremskynde de processer, der fuldender det fælles område for frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle, som bor i Den Europæiske Union. Med vedtagelsen af Rådets direktiv håber vi som medlemsstater, at man meget snart vil prioritere for det første et retligt samarbejde og en harmonisering af landenes straffelovgivning; for det andet undervisning af statslige organer og arbejdsgivere i anvendelsen af direktivet for alle fysiske og juridiske personer; for det tredje vedtagelsen af det charter for de europæiske politiske partier, der blev foreslået i 1997, for at forsvare de grundlæggende rettigheder og bekæmpe alle former for racebaseret vold; for det fjerde kollektiv søgsmålsret til enkeltpersoner, der er ofre for forskelsbehandling, og for det femte sikring af minoriteters adgang til erhvervsuddannelse, beskæftigelse, sundhedsydelser, social sikring og pensionsordninger og ligeledes sikring af deres deltagelse i det økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv. Vi bør desuden tilføje oplysning af borgerne om direkte og indirekte forskelsbehandling, overvågning af gennemførelsen af fællesskabslovgivningen og udformning af en immigrationspolitik baseret på de principper, som ligger til grund for dette vigtige direktiv."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, zweifellos kommen diese äußerst wichtige und – wie Sie sagten – historische Richtlinie sowie die diesbezüglichen Vorschläge des Europäischen Parlaments zum richtigen Zeitpunkt. Jawohl, zum richtigen Zeitpunkt! Die Bekämpfung von Diskriminierungen auf Grund der Rasse oder der ethnischen Herkunft bzw. religiöser Überzeugungen ist gegenwärtig zu einer dringlichen Aufgabe auf dem europäischen Kontinent geworden. Das Wiederaufleben intoleranter, nachgerade mittelalterlicher Denkweisen, die Entstehung von Parteien auf der Basis rassistischer Überzeugungen sowie die um sich greifende Gewalt zeugen davon, daß sich der Respekt vor dem Anderssein, der ein Merkmal entwickelter Gesellschaften darstellt, noch nicht zur Gänze durchgesetzt hat. Ganz eindeutig werden die ideologischen und politischen Auseinandersetzungen im 21. Jahrhundert zwischen einer fortschrittlichen, kosmopolitischen Auffassung, die den multikulturellen Charakter unserer Gesellschaft akzeptiert, und dem Fundamentalismus, der auf die Andersartigkeit von Menschen mit Angst und Ablehnung reagiert und Rassimus und Fremdenfeindlichkeit propagiert, ausgetragen. Deshalb muß sich die Europäische Union auch in rechtlicher Hinsicht wappnen und den Prozeß der Vollendung des gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für alle, die auf dem Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten leben, beschleunigen. Nach Billigung der Richtlinie durch den Rat werden die Mitgliedstaaten folgenden Punkten hoffentlich bald unmittelbare Priorität beimessen: erstens der justitiellen Zusammenarbeit und der Harmonisierung des Strafrechts, zweitens der Schulung der staatlichen Stellen sowie der Arbeitgeber bezüglich der Umsetzung der Richtlinie für alle natürlichen und juristischen Personen, drittens der Anwendung der Charta der Europäischen Parteien von 1997 für den Schutz der Grundrechte und die Bekämpfung aller Formen rassistischer Gewalt, viertens dem kollektiven Klagerecht einzelnder Diskriminierungsopfer, fünftens der Gewährleistung von Zugangsmöglichkeiten von Minderheiten zur beruflichen Bildung, zur Beschäftigung, zur Gesundheitsfürsorge, zum Sozialschutz sowie den Rentensystemen und deren Teilnahme an der Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie am kulturellen Leben. Außerdem gilt es, die Bürger im Hinblick auf direkte und indirekte Diskriminierung zu sensibilisieren, die Anwendung des gemeinschaftlichen institutionellen Rahmens zu überwachen und eine Einwanderungspolitik der Union auf der Grundlage jener Prinzipien zu konzipieren, die in dieser so wichtigen Richtlinie festgeschrieben sind."@de7
"Mr President, Commissioner, without doubt, the extremely important “historic directive”, as you called it, and the corresponding European Parliament proposals have come at the right time. And on time! The need to combat discrimination on the grounds of racial or ethnic origin or religious conviction is taking on a sense of urgency on the continent of Europe. The revival of fanaticism and Mediaeval attitudes, the emergence of parties based on racial perceptions and the increase in violence bear witness to the fact that respect for others who are different, which is a feature of advanced societies, has not yet been fully achieved. Clearly, in the 21st century, ideological and political convictions will meet somewhere between the progressive, cosmopolitan perception which accepts a multicultural society, and fundamentalism, which approaches those who are different with fear and enmity and promotes racism and xenophobia. This is why the European Union needs to be given legal armour and to speed up the procedures to complete a common area of freedom, security and justice for everyone living on the territory of the European Union. Once the directive has been adopted by the Council, we hope that the Member States will quickly give immediate priority: first, to judicial cooperation and harmonisation of their criminal legislation; secondly, to instructing state agencies and employers on how to apply the directive to all natural and legal persons; thirdly, to applying the 1997 Charter of the European Political Parties on the defence of fundamental rights and the fight against all forms of racial violence; fourthly, to the right of individual victims of discrimination to take collective action; fifthly, to guaranteeing the access of minorities to vocational training, employment, health services and national insurance and pension schemes and their participation in economic, social, political and cultural life. We still need public awareness campaigns on direct and indirect discrimination, to monitor the application of the Community institutional framework and to formulate our immigration policy on the basis of the principles which govern this extremely important directive."@en3
"(EL) Señor Presidente, señora Comisaria, indiscutiblemente la importantísima “directiva histórica”, como la ha denominado, y las correspondientes propuestas del Parlamento Europeo llegan en el momento oportuno: ¡justo a tiempo! La lucha contra la discriminación por razones de origen étnico o racial o de convicciones religiosas adquiere hoy en día carácter de urgencia en el continente europeo. El resurgimiento de mentalidades intolerantes de corte medieval, la creación de partidos de ideología racista, la extensión de la violencia, revelan que el respeto a la diferencia, que es distintivo de las sociedades desarrolladas, no se ha logrado totalmente. Es evidente que, en el siglo XXI, el campo de la confrontación política e ideológica se situará entre la concepción cosmopolita y progresista, que admite la multiculturalidad, y el fundamentalismo, que afronta las diferencias con miedo y hostilidad y que conduce al racismo y a la xenofobia. Por ello se hace indispensable el blindaje legal de la Unión Europea y la aceleración de los procesos de integración del espacio común de libertad, de seguridad y de justicia para todos cuantos residen en el territorio de la Unión Europea. Esperemos que muy pronto, con la adopción de la directiva del Consejo, los Estados miembros den máxima prioridad, en primer lugar, a la cooperación judicial y a la armonización de sus legislaciones penales; en segundo lugar, a la formación adecuada en el ámbito de los organismos estatales y empresariales sobre la aplicación de la directiva para todas las personas físicas y jurídicas; en tercer lugar, a la aplicación de la Carta de los Partidos Políticos Europeos de 1997 por la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra todas las formas de violencia racial; en cuarto lugar, al derecho de acción colectiva de víctimas individuales de discriminación; en quinto, a la garantía del acceso de las minorías a la formación profesional, al empleo, a los servicios de salud, a la seguridad social y a los sistemas de pensiones, así como a su participación en la política social y económica y en la vida cultural. Habría que añadir asimismo la sensibilización de los ciudadanos sobre las discriminaciones directas e indirectas, el seguimiento de la aplicación del marco institucional comunitario y la configuración de nuestra política de inmigración, basada en los principios que presiden esta importantísima directiva."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, direktiivi on kiistatta hyvin tärkeä, historiallinen, niin kuin te sitä kutsuitte, ja se ja Euroopan parlamentin vastaavat ehdotukset tulevat sopivaan aikaan. Korkeaan aikaan! Rotuun, etniseen alkuperään tai uskonnolliseen vakaumukseen perustuvan syrjinnän torjunnalla alkaa olla kiire Euroopan mantereella. Suvaitsemattomuuden ja keskiaikaisten ajatustapojen uusi tuleminen, rasistisiin näkemyksiin perustuvien puolueiden syntyminen ja väkivallan laajuus todistavat, että ei ole täysin saavutettu erilaisuuden kunnioittamista, joka on kehittyneiden yhteiskuntien tunnusmerkki. On selvää, että 2000-luvulla ideologinen ja poliittinen vastakkainasettelu tapahtuu monikulttuurisuuden hyväksyvän edistyksellisen kosmopoliittisen näkemyksen ja erilaisuuteen pelokkaasti ja vihalla suhtautuvan ja rasismia ja muukalaispelkoa synnyttävän fundamentalismin välillä. Tästä syystä on välttämätöntä, että Euroopan unioni panssaroidaan lainsäädännön avulla ja että kaikkien Euroopan unionin alueella asuvien yhteisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen päätökseen saattamisen menettelyitä nopeutetaan. Kun neuvosto hyväksyy direktiivin, toivomme, että jäsenvaltiot pian antavat sille välittömän prioriteetin ensiksi oikeusyhteistyössä ja rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisessa; toiseksi viranomaisten ja työnantajien koulutuksessa direktiivin soveltamisesta luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin; kolmanneksi Euroopan poliittisten puolueiden vuodelta 1997 olevan perusoikeuksien puolustamista ja kaiken muotoisen rotuvihan torjuntaa koskevan peruskirjan täytäntöönpanossa; neljänneksi oikeudessa kollektiiviseen toimintaan yksittäisten syrjinnän uhrien tapauksissa, viidenneksi terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa ja eläkejärjestelmissä sekä osallistumisessa talous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kulttuurielämään. Lisäksi on lisättävä kansalaisten tietoisuutta välittömästä ja välillisestä syrjinnästä, yhteisön lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanon seurantaa ja maahanmuuttopolitiikkamme laatimisesta tästä hyvin merkittävästä direktiivistä seuraavien periaatteiden pohjalta."@fi5
"Monsieur le Président, Madame le Commissaire, il ne fait aucun doute que cette très importante "directive historique", comme vous l’avez qualifiée, ainsi que les propositions correspondantes du Parlement européen, arrivent au bon moment. Juste à temps ! La lutte contre les discriminations, fondées sur l’origine raciale ou ethnique, ou encore sur les convictions religieuses, revêt aujourd’hui, sur le continent européen, un caractère d’urgence. La survivance de l’esprit d’intolérance, de type moyenâgeux, la création de partis reposant sur des conceptions racistes, la montée de la violence, attestent que le respect de la différence, qui est le signe distinctif des sociétés développées, ne s’est pas totalement imposé. Il est évident qu’au XXIe siècle, la confrontation idéologique et politique opposera la conception cosmopolite et progressiste, qui admet le pluralisme culturel, et le fondamentalisme qui considère la différence avec crainte et hostilité, et promeut le racisme et la xénophobie. Pour cette raison, il est indispensable que l’Union européenne mette en place un dispositif de protection juridique et accélère les processus d’intégration de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice pour tous ceux qui habitent sur le territoire de l’Union Européenne. Nous espérons que les États membres, après adoption de la directive par le Conseil, donneront la priorité directe, premièrement, à la coopération judiciaire et à l’harmonisation de leur législation pénale ; deuxièmement, à la formation des organes publics et des employeurs relativement à l’application de la directive pour toutes les personnes physiques et morales ; troisièmement, à l’application de la Charte des partis politiques européens de 1997 pour la défense des droits fondamentaux et la lutte contre toutes formes de violence raciale ; quatrièmement, au droit d’action collective pour les victimes isolées de la discrimination ; cinquièmement, à la garantie de l’accès des minorités à la formation professionnelle, à l’emploi, aux services de santé, à l’assurance sociale et aux systèmes de retraite, ainsi qu’à leur participation à la politique économique et sociale et à la vie culturelle. Nous devons encore ajouter la nécessité de sensibiliser les citoyens aux discriminations directes et indirectes, ainsi que le suivi de l’application du cadre institutionnel communautaire et l’élaboration de notre politique de l’immigration, sur la base des principes qui régissent cette très importante directive."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, indubbiamente l’importante direttiva – da lei definita “storica” – e le relative proposte del Parlamento giungono al momento opportuno. Era ora! La lotta contro le discriminazioni dovute alla razza, all’origine etnica o al credo religioso è oggi urgente in Europa. La ricomparsa dell’intolleranza e di mentalità di stampo medievale, la nascita di partiti fondati su idee razziste e la violenza dilagante dimostrano che il rispetto per le diversità - tratto distintivo delle società sviluppate - non si è ancora totalmente imposto. E’ chiaro che, nel XXI secolo, il campo del confronto ideologico e politico sta a metà tra una concezione cosmopolita e progressista, che ammette la multiculturalità, e il fondamentalismo, che guarda alla diversità con paura e ostilità, fomentando razzismo e xenofobia. E’ quindi necessario che l’Unione si doti di una protezione giuridica e acceleri le procedure di integrazione dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia per tutti coloro che risiedono nel territorio dell’UE. Speriamo che, dopo l’adozione della direttiva da parte del Consiglio, gli Stati membri daranno subito la priorità alla cooperazione in campo giudiziario, all’armonizzazione del diritto penale, all’informazione degli enti pubblici e dei datori di lavoro in merito all’attuazione della direttiva sulle persone fisiche e giuridiche, all’applicazione della Carta dei partiti politici europei del 1997, volta a difendere i diritti fondamentali e a lottare contro tutte le forme di violenza razziale, al diritto di azione collettiva per le singole vittime di discriminazioni, alla garanzia dell’accesso per le minoranze alla formazione professionale, al mondo del lavoro, ai servizi sanitari, alla previdenza sociale e ai sistemi pensionistici e, infine, alla partecipazione alla politica socioeconomica e alla vita culturale. Dobbiamo ricordare anche l’opera di sensibilizzazione dei cittadini in merito alle discriminazioni di tipo diretto e indiretto, il sull’applicazione del quadro istituzionale comunitario e l’elaborazione di una politica sull’immigrazione, fondata sui principi che disciplinano questa importante direttiva."@it9
"Mr President, Commissioner, without doubt, the extremely important “historic directive”, as you called it, and the corresponding European Parliament proposals have come at the right time. And on time! The need to combat discrimination on the grounds of racial or ethnic origin or religious conviction is taking on a sense of urgency on the continent of Europe. The revival of fanaticism and Mediaeval attitudes, the emergence of parties based on racial perceptions and the increase in violence bear witness to the fact that respect for others who are different, which is a feature of advanced societies, has not yet been fully achieved. Clearly, in the 21st century, ideological and political convictions will meet somewhere between the progressive, cosmopolitan perception which accepts a multicultural society, and fundamentalism, which approaches those who are different with fear and enmity and promotes racism and xenophobia. This is why the European Union needs to be given legal armour and to speed up the procedures to complete a common area of freedom, security and justice for everyone living on the territory of the European Union. Once the directive has been adopted by the Council, we hope that the Member States will quickly give immediate priority: first, to judicial cooperation and harmonisation of their criminal legislation; secondly, to instructing state agencies and employers on how to apply the directive to all natural and legal persons; thirdly, to applying the 1997 Charter of the European Political Parties on the defence of fundamental rights and the fight against all forms of racial violence; fourthly, to the right of individual victims of discrimination to take collective action; fifthly, to guaranteeing the access of minorities to vocational training, employment, health services and national insurance and pension schemes and their participation in economic, social, political and cultural life. We still need public awareness campaigns on direct and indirect discrimination, to monitor the application of the Community institutional framework and to formulate our immigration policy on the basis of the principles which govern this extremely important directive."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, deze zeer belangrijke richtlijn, deze historische richtlijn, zoals u die noemde, en de desbetreffende voorstellen van het Europees Parlement komen als geroepen. De bestrijding van discriminatie op grond van ras, etnische herkomst of godsdienstovertuigingen is een urgent probleem geworden op het Europees vasteland. Middeleeuwse mentaliteiten en intolerantie steken opnieuw de kop op. Er worden partijen opgericht op grond van racistische opvattingen. Uit de omvang van het geweld blijkt duidelijk dat de eerbiediging van het anderszijn, waardoor de ontwikkelde samenlevingen worden gekenmerkt, nog niet echt wortel heeft kunnen schieten. In de 21ste eeuw gaat het in de ideologische en politieke confrontatie niet meer om progressieve, kosmopolitische zienswijzen enerzijds, waarin multiculturele samenlevingen een plaats hebben verworven, en fundamentalisme anderzijds, waarin angst en vijandigheid heersen tegenover alles wat anders is en waardoor racisme en vreemdelingenhaat in de hand worden gewerkt. Daarom moet de Europese Unie zich juridisch wapenen en vaart zetten achter de werkzaamheden voor de totstandkoming van een gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor al degenen die op het grondgebied van de Europese Unie wonen. Wij hopen dat de lidstaten met de aanneming van de richtlijn door de Raad snel prioriteit zullen geven aan ten eerste justitiële samenwerking en harmonisatie van hun strafrecht; ten tweede scholing en voorlichting van overheidsinstanties en werkgevers over de toepassing van de richtlijn op alle natuurlijke en rechtspersonen; ten derde toepassing van het Handvest van de Europese politieke partijen van 1997 inzake bescherming van de grondrechten en bestrijding van elke vorm van rassengeweld; ten vierde toekenning van het recht op collectieve acties ten gunste van individuele slachtoffers van discriminatie en ten vijfde verlening aan minderheden van toegang tot beroepsopleiding, werkgelegenheid, gezondheidszorg, sociale verzekering, pensioenregelingen en verzekering van hun deelneming aan het economisch en sociaal beleid en het cultureel leven. Verder moeten de burgers voorgelicht worden over en gevoelig gemaakt worden voor directe en indirecte discriminatie. Ook moet men controle uitoefenen op de toepassing van het communautair institutioneel kader en een immigratiebeleid uitwerken dat gegrondvest is op de in deze zeer belangrijke richtlijn neergelegde beginselen."@nl2
"­ Senhor Presidente, Senhora Comissária, não há dúvida de que a “directiva histórica” muito importante, como foi designada, e as respectivas propostas do Parlamento Europeu surgem no momento oportuno. Mesmo em cima da hora! A luta contra as discriminações com base na raça e na origem étnica ou nas crenças religiosas assume hoje, no continente europeu, um carácter de urgência. O ressurgimento de mentalidades intolerantes e de tipo medieval, a criação de partidos com base na ideologia racista, a expansão da violência, são a prova de que o respeito pela diferença, que constitui uma marca distintiva das sociedades evoluídas, não é um dado totalmente adquirido. É evidente que no século XXI o campo de confrontação ideológica e política situar­se­á entre a concepção cosmopolita progressista, que aceita a multiculturalidade, e o fundamentalismo, que encara a diferença com medo e hostilidade e produz o racismo e a xenofobia. Por esse motivo, é indispensável que a União Europeia se dote de uma couraça jurídica e que sejam bem sucedidos os processos de realização do espaço comum de liberdade, segurança e justiça para todas as pessoas que habitam no seu território. Esperamos que dentro em breve, com a adopção da directiva pelo Conselho, os Estados­Membros dêem prioridade imediata, primeiro, à cooperação judiciária e à harmonização das suas legislações em matéria penal; segundo, à formação das entidades governamentais e dos empregadores relativamente à aplicação da directiva a todas as pessoas singulares e colectivas; terceiro, à aplicação da Carta dos Partidos Políticos Europeus de 1997 tendo em vista a protecção dos direitos fundamentais e a luta contra todas as formas de violência racial; quarto, ao direito à acção colectiva por parte das vítimas individuais de actos de discriminação; quinto, à garantia do acesso das minorias à formação profissional, ao emprego, aos serviços de saúde, à segurança social e aos sistemas de reforma, bem como à participação na vida económica social, política e cultural. Temos ainda a acrescentar a sensibilização dos cidadãos para as discriminações directas e indirectas, o acompanhamento da aplicação do quadro institucional comunitário e a formulação da nossa política de imigração com base nos princípios que presidem a esta directiva tão importante."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär! Detta mycket viktiga "historiska direktiv", som ni kallade det, och Europaparlamentets tillhörande förslag kommer utan tvekan vid rätt tidpunkt. Det var verkligen på tiden! Bekämpningen av diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, eller religiös övertygelse, har i dag på den europeiska kontinenten fått en brådskande karaktär. Uppvaknandet av en intolerant mentalitet av medeltidstyp, bildandet av partier som grundar sig på en rasistisk uppfattning och utbredningen av våldet vittnar om att respekten för det annorlunda, som utgör ett kännemärke för de utvecklade samhällena, ännu inte är total. Det är uppenbart att den ideologiska och politiska kampen i det 21:a århundradet kommer att stå mellan den moderna kosmopolitiska uppfattning som godtar den kulturella mångfalden och den fundamentalism som bemöter det annorlunda med rädsla och fientlighet och som främjar rasism och främlingshat. Av den anledningen är det nödvändigt att rusta Europeiska unionen juridiskt och att snabba på processen med att fullborda det gemensamma området med frihet, säkerhet och rättvisa för alla människor som bor i Europeiska unionen. Vi hoppas att medlemsstaterna, när rådet har antagit direktivet, snabbt kommer att prioritera, för det första, det rättsliga samarbetet och harmoniseringen av straffrätten; för det andra, utbildningen av statliga organ och arbetsgivarna, med avseende på direktivets tillämpning för alla fysiska och juridiska personer; för det tredje, genomförandet av stadgan för europeiska politiska partier från 1997 om skydd av de grundläggande rättigheterna och bekämpning av alla former av rasrelaterat våld; för det fjärde, rätten till kollektiv talan för enskilda som drabbats av diskriminering; för det femte, säkerställandet av minoriteters tillträde till yrkesutbildning, sysselsättning, hälsovård, social trygghet och pensionsförsäkringssystem, liksom även deras deltagande i den ekonomiska och sociala politiken och i det kulturella livet. Vi måste också lägga till medvetandegörandet av medborgarna, med avseende på direkt och indirekt diskriminering, övervakningen av gemenskapslagstiftningens genomförande och utformningen av vår invandringspolitik, med de principer som styr detta mycket viktiga direktiv som grund."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph