Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-18-Speech-4-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000518.4.4-133"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Η νομοθετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδέχεται απλώς την πρόταση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζεται να διαπιστώσει ότι "η Ελλάδα πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. Η κατάργηση της παρέκκλισης της Ελλάδας θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2000". Τυπικά, όντως η Ελλάδα καλύπτει τους δημοσιονομικούς και νομισματικούς δείκτες που απαιτούνται για την ΟΝΕ. Σε αυτά τα πλαίσια ­ παίρνοντας υπόψη τις θέσεις του κόμματός μου, του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, υπέρ της ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση ­ η ψήφος μου υπήρξε θετική. Προσωπικά όμως εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις μου για τις πολιτικές της ΟΝΕ, που εγκλωβίζουν τις χώρες μέλη σε άτεγκτη δημοσιονομική αυστηρότητα, συνεχή παραγωγή ανεργίας, ένταση των κοινωνικών διαφορών, ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό, χωρίς όμως να μπορέσουν να προσφέρουν ένα ισχυρό ευρωπαϊκό νόμισμα με την ικανότητα να σταθεί σε παγκόσμια κλίμακα απέναντι στο δολάριο. Εκφράζω επίσης την πλήρη αντίθεσή μου για τον τρόπο που προώθησε η ελληνική κυβέρνηση την ένταξή μας στην ΟΝΕ, επιδιώκοντας την ονομαστική και όχι πραγματική σύγκλιση, καθιστώντας την Ελλάδα μια από τις χώρες της Ένωσης με τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας, εκποιώντας συνεχώς περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου για να καλύψει τα ταμειακά ελλείμματα. Δυστυχώς, οι πολιτικές αυτές δεν λήγουν με την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά θεσμοποιούνται, στερεώνονται και μονιμοποιούνται. Οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις των χωρών μελών της ΟΝΕ πρέπει να εντείνουν το πεδίο συνεργασίας τους για την ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του τρόπου οικοδόμησής της, για την ανάδειξη σε προτεραιότητα των κοινωνικών κριτηρίων και την προώθηση της μάχης ενάντια στην ανεργία, για την προώθηση πολιτικών πραγματικής σύγκλισης, για βιώσιμες και δίκαιες αναπτυξιακές πολιτικές."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Europa-Parlamentets lovforslag er simpelthen en accept af Europa-Kommissionens forslag, som blot begrænser sig til at konstatere, at Grækenland opfylder de nødvendige krav til indførelsen af den fælles valuta, og at undtagelsen for Grækenland ophæves med virkning fra den 1. januar 2000. Formelt har Grækenland faktisk de finansielle og monetære indikatorer, som kræves for at kunne tiltræde ØMU'en. På denne baggrund og under hensyntagen til mit parti, Koalitionen af Progressive Venstrekræfter, og dets positive holdning til Grækenlands optagelse i Den Økonomiske og Monetære Union har jeg stemt ja. Personligt vil jeg imidlertid udtrykke stærk modstand mod og kraftige forbehold over for ØMU-politikken, som begrænser medlemslandenes bevægelsesfrihed med en uforsonlig finansiel strenghed, en fortsat produktion af arbejdsløshed, en intensivering af de sociale forskelle og en ukontrollabel konkurrence, uden at vi kan påstå at have en stærk europæisk valuta, der vil kunne holde stand mod dollaren i en global sammenhæng. Desuden vil jeg stærkt opponere mod den måde, den græske regering har fremmet vores optagelse i ØMU'en på, idet den har sigtet efter nominel i stedet for reel konvergens og gjort Grækenland til et af de EU-lande, der har det højeste arbejdsløshedstal, samt solgt ud af det offentliges ejendomme for at dække budgetunderskuddene. Desværre slutter disse former for politik ikke med optagelsen i ØMU, tværtimod institutionaliseres og konsolideres de og gøres permanente. ØMU-landenes venstreorienterede og progressive kræfter bør styrke grundlaget for deres samarbejde om at få gennemført en radikal ændring af den måde, ØMU'en opbygges på, om at sætte de sociale kriterier foran alle andre og fremme arbejdsløshedsbekæmpelsen og politikkerne for reel konvergens, et samarbejde om levedygtige og retfærdige udviklingspolitikker."@da1
"Der Legislativvorschlag des Europäischen Parlaments akzeptiert schlicht und einfach den Vorschlag der Kommission der Europäischen Union, in dem es lediglich heißt, Griechenland erfülle die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung der einheitlichen Währung. Die für Griechenland geltende Ausnahmeregelung werde mit Wirkung vom 1. Januar 2001 aufgehoben. Rein formal erfüllt mein Land in der Tat die für den Beitritt zur WWU erforderlichen haushalts- und währungspolitischen Referenzwerte. Insofern müßte ich – auch unter Berücksichtigung der Haltung meiner Partei, der Koalition der Linken und des Fortschritts, die für den Beitritt Griechenlands zur Wirtschafts- und Währungsunion ist – eigentlich ein positives Votum abgeben. Persönlich möchte ich jedoch nachdrücklich meine Einwände und Vorbehalte gegen die Politiken der WWU zum Ausdruck bringen, die den Mitgliedsländern eine äußerst rigide Sparpolitik, den ständigen Anstieg der Arbeitslosigkeit, die Verschärfung der sozialen Gegensätze sowie einen unkontrollierbaren Wettbewerb auferlegen, ohne jedoch im Gegenzug eine starke europäische Währung präsentieren zu können, die weltweit gegenüber dem Dollar bestehen kann. Ich bin ebenfalls ganz entschieden gegen die Art und Weise, wie die griechische Regierung unseren Beitritt zur WWU vorangetrieben und dabei auf eine nominelle, aber keine wirkliche Konvergenz hingearbeitet hat. So gehört Griechenland nun zu den Ländern mit der höchsten Arbeitslosenrate in der Union, da es zur Beseitigung der Haushaltsdefizite ständig Teile des öffentlichen Vermögens veräußert. Leider wird diese Politik auch nach dem Beitritt zur WWU nicht aufhören, sondern vielmehr institutionalisiert, bekräftigt und festgeschrieben werden. Die linken und progressiven Kräfte der WWU-Mitgliedstaaten müssen ihre Zusammenarbeit enger gestalten, um die Art und Weise, wie die WWU errichtet wird, radikal zu reformieren, sozialen Kriterien Priorität zuzuweisen und den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, für die Durchsetzung einer wirklichen Konvergenzpolitik und für eine nachhaltige und gerechte Wachstumspolitik zu verstärken."@de7
"The legislative proposal of the European Parliament merely accepts the proposal by the Commission of the European Union, which confines itself to finding that “Greece fulfils the necessary conditions for the adoption of the single currency. The derogation of Greece is abrogated with effect from 1 January 2000”. On the surface, Greece does indeed meet the budgetary and monetary indicators required for EMU. To this extent, and taking account of the position of my party (the Coalition of the Left and Progress), in favour of Greece’s accession to Economic and Monetary Union, I have voted in favour. Personally, however, I have strong objections to and reservations about the policies of EMU, which tie the Member States into rigid budgetary austerity, rising unemployment, worsening social conflict and unbridled competition, without being able to offer a strong European currency which is able to stand up to the dollar worldwide. I am also totally opposed to the way in which the Greek government has achieved our accession to EMU, pursuing nominal rather than convergence, making Greece one of the countries of the Union with the highest rates of unemployment and continually selling off the state’s assets in order to cover treasury deficits. Unfortunately, these policies will not end when we accede to EMU; on the contrary, they will be institutionalised, consolidated and set in stone. The Left and Progressive Forces of the Member States of EMU must extend their collaboration so that they can radically reform the way in which EMU is structured and so that priority can be given to social criteria and promoting the fight against unemployment, real convergence policies and viable and fair development policies."@en3
"(EL) La propuesta legislativa del Parlamento Europeo simplemente acata la propuesta de la Comisión de la Unión Europea que se limita a constatar que “Grecia cumple los requisitos para la adopción de la moneda única. El levantamiento de la exclusión de Grecia entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2000.” Formalmente, es cierto que Grecia cumple los índices presupuestarios y monetarios exigidos para la UEM. En este contexto —teniendo en cuenta las posiciones de mi partido, el (Coalición de la Izquierda y del Progreso), a favor del ingreso de Grecia en la Unión Económica y Monetaria—, mi voto ha sido positivo. Personalmente, sin embargo, quiero manifestar mis serias objeciones y reservas sobre las políticas de la UEM que mantienen a los países miembros constreñidos en una rígida austeridad presupuestaria, en un continuo aumento del desempleo, en una agudización de las diferencias sociales, en una competencia sin control; todo ello sin que, en contrapartida, se ofrezca una moneda europea fuerte con la capacidad de situarse sólidamente frente al dólar a escala mundial. Quiero manifestar, asimismo, mi total oposición al modo en el que el gobierno griego ha impulsado nuestra entrada en la UEM, procurando la convergencia nominal y no la real. El gobierno ha conseguido colocar a Grecia entre los países con el índice de paro más alto y no ha dudado en liquidar la Hacienda Pública para enjugar el déficit. Desdichadamente, estas políticas no concluyen al ingresar en la UEM, sino que se institucionalizan, se consolidan y se perpetúan. Las fuerzas progresistas y de izquierda de los países miembros de la UEM deben reforzar el campo de colaboración y promover una reforma radical del modo de construcción de la UEM, al objeto de dar prioridad a los criterios sociales y al impulso de la lucha contra el desempleo, y de fomentar políticas de convergencia real, políticas de desarrollo justas y viables."@es12
"Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmassa yksinkertaisesti hyväksytään Euroopan unionin komission ehdotus, jossa ei todeta muuta kuin että "Kreikka täyttää tarvittavat edellytykset yhteisvaluutan käyttöönotolle. Kreikan poikkeuksen peruuttaminen tulee voimaan 1. tammikuuta 2000". Muodollisesti Kreikka täyttää ne talous- ja rahaindikaattorit, joita EMUun liittyminen edellyttää. Äänestin puolesta tässä tilanteessa – ottaen huomioon puolueeni, Vasemmisto- ja edistysliiton, myönteiset kannat Kreikan liittymiseen talous- ja rahaliittoon. Itse kuitenkin tuon esiin syvän varauksellisuuteni EMU-politiikkoihin, jotka saartavat jäsenvaltiot ankaraan talouskuriin, jatkuvaan työttömyyden tuottamiseen, sosiaalisten erojen syvenemiseen, hallitsemattomaan kilpailuun mutta jotka eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan vahvaa eurooppalaista valuuttaa, joka pystyisi toimimaan maailman tasolla dollarin vastavoimana. Lisäksi en hyväksy lainkaan tapaa, jolla Kreikan hallitus ajoi liittymistä EMUun, koska se tavoitteli nimellistä eikä todellista lähentymistä, teki Kreikasta yhden unionin korkeimpien työttömyyslukujen maan ja myi jatkuvasti julkista omaisuutta kattaakseen kassavajeensa. Valitettavasti nämä politiikat eivät pääty l EMUun liittymiseen, vaan niistä tehdään institutionaalisia, ne vakiinnutetaan ja tehdään pysyviksi. EMU-jäsenvaltioiden vasemmistolaisten ja edistyksellisten voimien pitää vahvistaa yhteistyötään EMUn rakenteen radikaaliksi uudistamiseksi, jotta ensimmäinen sija annettaisiin sosiaalisille kriteereille ja työttömyyden vastaisen taistelun edistämiselle, todellisten lähentymisen politiikkojen edistämiselle, kestäville ja oikeudenmukaisille kehityspolitiikoille."@fi5
"La proposition législative du Parlement européen accepte tout simplement la proposition de la Commission de l’Union européenne qui se contente de constater que la Grèce remplit les conditions nécessaires à l’introduction de la monnaie unique. L’abolition de la dérogation de la Grèce entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2000. Formellement, la Grèce couvre effectivement les indices financiers et monétaires requis pour l’entrée dans l’UEM. Dans ce cadre - compte tenu des positions de mon parti, l’Union de la gauche et du progrès en faveur de l’entrée de la Grèce dans l’union économique et monétaire - j’ai voté pour. Néanmoins, à titre personnel, j'exprime, de la manière la plus vive, mes objections et mes réserves quant aux politiques de l’UEM qui piègent les pays membres dans une austérité financière inflexible, entraînent l’augmentation ininterrompue du chômage et l'aggravation des écarts sociaux, la concurrence débridée, sans, toutefois, offrir une monnaie européenne forte qui puisse, à l’échelle mondiale, faire face au dollar. J’exprime également mon entière opposition à la manière dont le gouvernement grec a promu notre adhésion à l’UEM, en posant pour objectif une convergence nominale et non réelle, en faisant de la Grèce l’un des pays de l’Union qui présente le plus haut indice de chômage, en aliénant continuellement les biens du secteur public afin de couvrir les déficits du trésor. Malheureusement, ces politiques ne touchent pas leur terme avec l’entrée dans l’UEM, au contraire, elles s’institutionnalisent, se stabilisent, deviennent permanentes. Les forces progressistes et de gauche des pays membres de l’UEM doivent étendre leur coopération afin de parvenir à une réforme radicale de la manière dont l’UEM est construite, de faire valoir la priorité des critères sociaux et de la lutte contre le chômage, d’encourager des politiques véritablement convergentes, des politiques de développement viables et justes."@fr6
"La proposta di legge del Parlamento non fa che accogliere la proposta della Commissione, che si limita ad affermare che “la Grecia soddisfa i requisiti per l’adesione alla moneta unica. La fine del divieto imposto alla Grecia avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2000”. Formalmente la Grecia soddisfa i criteri finanziari e monetari imposti per entrare nell’UEM. In tal senso ho votato a favore, tenendo conto delle posizioni del mio partito politico – “Coalizione per la sinistra e il progresso” – a favore dell’adesione della Grecia all’Unione economica e monetaria. A titolo personale, desidero però esprimere forti obiezioni e riserve in merito alle politiche dell’UEM, che impongono agli Stati membri un inflessibile rigore finanziario, una continua crescita della disoccupazione, disparità sociali sempre più acute e una concorrenza incontrollabile, senza riuscire ad offrire in cambio una moneta europea forte e capace di resistere al dollaro a livello mondiale. Sono assolutamente contrario al modo in cui il governo greco ha promosso la nostra adesione all’UEM, aspirando alla convergenza solo nominale e non reale, relegando la Grecia al gruppo di paesi dell’Unione con la più alta percentuale di disoccupazione e svendendo continuamente i beni dello Stato per coprire la mancanza di liquidità. Purtroppo politiche simili non portano all’adesione all’UEM, ma finiscono col diventare stabili e permanenti. Le forze progressiste e di sinistra degli Stati membri dell’UEM devono ampliare il campo della loro cooperazione per attuare una riforma radicale del rendere prioritari i criteri sociali, lottare contro la disoccupazione e promuovere politiche di vera convergenza, cioè politiche di sviluppo sostenibili e giuste."@it9
"The legislative proposal of the European Parliament merely accepts the proposal by the Commission of the European Union, which confines itself to finding that “Greece fulfils the necessary conditions for the adoption of the single currency. The derogation of Greece is abrogated with effect from 1 January 2000”. On the surface, Greece does indeed meet the budgetary and monetary indicators required for EMU. To this extent, and taking account of the position of my party (the Coalition of the Left and Progress), in favour of Greece’s accession to Economic and Monetary Union, I have voted in favour. Personally, however, I have strong objections to and reservations about the policies of EMU, which tie the Member States into rigid budgetary austerity, rising unemployment, worsening social conflict and unbridled competition, without being able to offer a strong European currency which is able to stand up to the dollar worldwide. I am also totally opposed to the way in which the Greek government has achieved our accession to EMU, pursuing nominal rather than convergence, making Greece one of the countries of the Union with the highest rates of unemployment and continually selling off the state’s assets in order to cover treasury deficits. Unfortunately, these policies will not end when we accede to EMU; on the contrary, they will be institutionalised, consolidated and set in stone. The Left and Progressive Forces of the Member States of EMU must extend their collaboration so that they can radically reform the way in which EMU is structured and so that priority can be given to social criteria and promoting the fight against unemployment, real convergence policies and viable and fair development policies."@lv10
"De wetgevingsresolutie van het Europees Parlement is enkel een bekrachtiging van het voorstel van de Europese Commissie. Daarin beperkt de Commissie zich tot de vaststelling dat "Griekenland voldoet aan de voor invoering van de gemeenschappelijke munt noodzakelijke voorwaarden. De afschaffing van de afwijking voor Griekenland wordt van kracht per 1 januari 2000". Formeel voldoet Griekenland inderdaad aan de financiële en monetaire criteria voor de EMU. Daarom heb ik voor gestemd, rekening houdend met het standpunt van mijn partij, de Alliantie van Links en de Vooruitgang, die voor toetreding van Griekenland tot de Economische en Monetaire Unie is. Persoonlijk heb ik echter aanzienlijke voorbehouden en bezwaren tegen het beleid van de EMU. Dit stopt de lidstaten in een keurslijf. De lidstaten worden gedwongen zich te onderwerpen aan een onverbiddelijke begrotingsdiscipline. Daardoor zijn zij geconfronteerd met steeds stijgende werkloosheid, steeds groter wordende sociale verschillen en een ongebreidelde concurrentie, zonder dat zij in staat zijn daar een sterke Europese munt tegenover te plaatsen, een munt die in heel de wereld opgewassen is tegen de dollar. Ik ben ook vierkant tegen de manier waarop de Griekse regering onze toetreding tot de EMU heeft voorbereid. Zij heeft gestreefd naar nominale en niet reële convergentie. Daardoor behoort Griekenland nu tot de landen van de Unie met de hoogste werkloosheidscijfers. De Griekse regering doet ook het ene na het andere staatseigendom in de uitverkoop om de kastekorten aan te vullen. Helaas zal dit beleid met de toetreding tot de EMU niet stoppen. Integendeel, het zal dan pas goed worden geïnstitutionaliseerd. Dan zal het een stabiel en permanent karakter krijgen. De linkse en progressieve krachten van de lidstaten van de EMU moeten hun samenwerking uitbreiden en aansturen op een radicale hervorming van de opzet van de EMU. Zij moeten ervoor zorgen dat sociale criteria, bestrijding van werkloosheid, bevordering van een beleid voor reële convergentie, en duurzame en rechtvaardige economische groei de prioriteit krijgen."@nl2
"A proposta legislativa do Parlamento Europeu aceita simplesmente a proposta da Comissão da União Europeia que se limita a declarar que “a Grécia preenche as condições necessárias para a adopção da moeda única. É revogada a derrogação relativa à Grécia com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001". Em todo o caso, a Grécia respeita formalmente os indicadores orçamentais e monetários impostos para a UEM. Neste contexto – tendo em conta as posições do meu partido, a Coligação da Esquerda e do Progresso, a favor da adesão da Grécia à União Económica e Monetária – o meu voto foi positivo. Pessoalmente, porém, manifesto as minhas profundas objecções e reservas relativamente às políticas da UEM que confinam os Estados­Membros a uma austeridade orçamental inflexível, à produção permanente de desemprego, à intensificação das desigualdades sociais, a uma concorrência desenfreada, sem no entanto lhes poderem oferecer uma moeda europeia forte e capaz de se segurar a nível mundial face ao dólar. Manifesto igualmente a minha total oposição ao modo como o Governo grego promoveu a nossa adesão à UEM, procurando alcançar a convergência nominal em vez da convergência real, transformando a Grécia num dos países da Europa onde a taxa de desemprego atinge os níveis mais elevados, alienando permanentemente bens do erário público para cobrir os défices orçamentais. Infelizmente, estas políticas não terminam com a adesão à UEM, antes são institucionalizadas, são consolidadas e adquirem um carácter permanente. As forças esquerdistas e progressistas dos Estados­Membros da UEM devem alargar o âmbito da sua cooperação tendo em vista uma reforma radical do modo como está a ser construída, a promoção dos critérios sociais à categoria de prioritários e a promoção da luta contra o desemprego, a promoção de políticas de convergência real, a adopção de políticas de desenvolvimento viáveis e justas."@pt11
"Med Europaparlamentets lagstiftningsförslag godtas rätt och slätt förslaget från Europeiska unionens kommission, i vilket man begränsar sig till att konstatera att "Grekland uppfyller de nödvändiga villkoren för att införa den gemensamma valutan. Greklands undantag upphävs från och med den 1 januari 2000". Formellt, eftersom Grekland uppfyller de finanspolitiska och monetära kraven för EMU. Mot den bakgrunden – och med hänsyn till mitt partis, Vänsterns och de framstegsvänligas förbunds, ståndpunkter för en grekisk anslutning till Ekonomiska och monetära unionen – har jag röstat för. Personligen har jag emellertid starka invändningar och reservationer mot EMU-politiken, som binder medlemsländerna till en sträng finanspolitisk åtstramning, en ständigt ökande arbetslöshet, ökade sociala klyftor och en okontrollerad konkurrens, utan att kunna erbjuda en stark europeiska valuta som förmår utmana dollarn på internationell nivå. Jag vill även uttrycka mitt fullständiga motstånd mot det sätt på vilket den grekiska regeringen har drivit på vår anslutning till EMU, genom att sträva efter en nominell i stället för en verklig konvergens, vilket har gjort Grekland till ett av de länder i unionen med högst arbetslöshetssiffror, och kontinuerligt sälja ut offentliga tillgångar för att täcka underskott i budgeten. Tyvärr upphör inte denna politik i och med anslutningen till EMU, utan den stadfästs, konsolideras och permanentas. Vänstern och de framstegsvänliga krafterna i EMU:s medlemsländer måste fördjupa sitt samarbete för att på ett radikalt sätt reformera dess uppbyggnad, lyfta fram prioriterandet av sociala kriterier och främjandet av kampen mot arbetslösheten, främja en politik för en verklig konvergens samt få till stånd en hållbar och rättvis tillväxtpolitik."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Synaspismós"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph