Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-17-Speech-3-295"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000517.14.3-295"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il faut effectivement faire beaucoup de recherches pour ne pas perdre son latin à la lecture des 27 considérants et des 60 paragraphes d'un rapport que les travaux de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ont rendu obèse et dans lequel on trouve tout, quoique ce soit parfois flou et souvent imprécis. Cependant, on commencera, dans un souci constructif, par se féliciter que cette contribution à la réalisation d'une meilleure intégration de la communauté scientifique européenne cherche à préserver l'équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée, afin de lutter contre la fuite de nos meilleurs cerveaux, de faire du chômage chez les jeunes chercheurs un problème prioritaire d'une politique européenne consciente des réalités, ou encore de consacrer le rôle pilote en matière de recherche et de développement que jouent les entreprises. On pourra ensuite faire écho au rapport en soulignant le risque qu'une concentration des infrastructures de recherche, dans un souci de constituer une masse critique rationnelle en termes de coûts, ferait peser sur les régions périphériques, généralement de plus en plus oubliées par les programmes européens. On attirera aussi l'attention sur la nécessité d'un strict respect du principe de subsidiarité, afin de laisser, sur le terrain, aux États membres, et à travers eux aux régions, véritables moteurs des centres de recherche en prise directe avec les mondes de l'entreprise et de l'université, la capacité et la responsabilité de définir leurs priorités et les modalités de leur actions. On osera enfin espérer que votre louable souci de développer la communication et les services de traduction pour supprimer les entraves linguistiques à la souhaitable synergie des travaux de nos chercheurs respectifs ne dissimule pas un effort supplémentaire de promotion d'une des langues de l'Union, au détriment des autres, une langue dont l'impérialisme ne saurait ici moins qu'ailleurs être neutre. Madame le rapporteur, le groupe Union pour l'Europe des Nations va voter en faveur de votre rapport, mais concrètement, sera-t-il assez efficace pour atteindre notre objectif commun : une connaissance scientifique de haut niveau pour une meilleure performance dans tous les domaines ?"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, man skal virkeligt udføre meget forskning for ikke at tabe tråden ved læsning af de 27 præmisser og 60 paragraffer i den murstensbetænkning, Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi har afleveret, og i hvilken man finder alt, selv om det undertiden er vagt og upræcist. Vi vil dog alligevel begynde med konstruktivt at glæde os over, at dette bidrag til at skabe en bedre integration af det europæiske forskersamfund forsøger at bevare ligevægten mellem grundforskning og anvendt forskning for at bekæmpe en flugt af vores bedste hjerner, at gøre arbejdsløshed blandt de unge forskere til et hovedproblem i en EU-politik, der er bevidst om realiteterne, og endda for at fastlægge den afgørende rolle, virksomhederne spiller inden for forskning og udvikling. Vi kan derefter tilslutte os betænkningen, når den fremhæver risikoen for, at en koncentration af infrastrukturerne i forskningen med hensyn til at oprette en kritisk og rationel masse for udgifter vil komme til at gå ud over de perifere regioner, der generelt glemmes i stadigt højere grad i EU's programmer. Vi vil også henlede opmærksomheden på det nødvendige i en streng overholdelse af subsidiaritetsprincippet for, at medlemsstaterne ude i områderne og via dem regionerne kan lade veritable kraftcentre for forskning i direkte kontakt med virksomhederne og universiteterne overtage kompetencen og ansvaret for at definere deres prioriteter og metoder for deres aktiviteter. Vi vil endda til slut vove at håbe, at Deres prisværdige interesse for at udvikle kommunikationen og oversættelsestjenesten for at fjerne de sproglige hindringer for den ønskede synergi mellem vores respektive forskeres arbejde ikke skjuler et supplerende forsøg på at fremme et af Unionens sprog - på bekostning af de øvrige - hvis imperialisme hverken her eller andre steder er neutral. Fru ordfører, Gruppen Union for Nationernes Europa vil stemme for Deres betænkning, men vil den helt konkret være tilstrækkeligt effektiv til at opnå vores fælles mål: Videnskabelige kundskaber på et højt niveau for at kunne yde en bedre indsats på alle områder?"@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, man muß sich schon viel Mühe geben, um im Verlauf der Lektüre der 27 Erwägungspunkte und 60 Abschnitte eines Berichts, der im Ausschuß für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie völlig überladen worden ist und alles beinhaltet, auch wenn es manchmal überflüssig und oftmals ungenau ist, nicht den Überblick zu verlieren. Dennoch soll hier zunächst in dem Wunsch nach Konstruktivität begrüßt werden, daß mit diesem Beitrag zu einer besseren Integration der europäischen Forschung das Gleichgewicht zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung aufrechterhalten werden soll, um gegen die Abwanderung unserer besten Wissenschaftler anzukämpfen, die Arbeitslosigkeit unter jungen Wissenschaftlern zu einem vorrangigen Problemfeld einer realitätsnahen europäischen Politik zu machen oder auch die Vorreiterrolle von Unternehmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung zu festigen. Des weiteren möchte ich dem Bericht beipflichten und auf das Risiko hinweisen, daß sich aus einer Konzentration der Forschungseinrichtungen, durch die eine zweckmäßige kritische Masse bezüglich der Kosten erreicht werden kann, für Regionen in Randlage ergibt, die gemeinhin immer weniger von den europäischen Programmen berücksichtigt werden. Zudem soll die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer strengen Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips gelenkt werden, damit die Mitgliedstaaten vor Ort, und auf diesem Wege die Regionen, die die wirklichen Impulsgeber für direkt mit der Wirtschaft und den Universitäten verbundene Forschungszentren sind, weiterhin die Möglichkeit und die Verantwortung dafür haben, ihre Prioritäten und die Modalitäten ihres Wirkens festzulegen. Schließlich bleibt zu hoffen, daß Ihre lobenswerte Absicht, die Kommunikation und die Übersetzungsdienste zu entwickeln, um die Sprachbarrieren zu beseitigen, die den erhofften Synergieeffekten zwischen den Arbeiten unserer Forscher im Wege stehen, nicht als Vorwand dient, um eine der Unionssprachen, deren Expansionsdrang hier weniger noch als anderswo als neutral bewertet werden kann, auf Kosten der anderen zusätzlich zu fördern. Frau Berichterstatterin, die Fraktion Union für das Europa der Nationen wird für Ihren Bericht stimmen, jedoch stellt sich die Frage, ob er wirklich ausreicht, um unser gemeinsames Ziel zu verwirklichen, nämlich anspruchsvolle wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten einer Leistungssteigerung in allen Bereichen zu erreichen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει πράγματι να κάνουμε πολλές έρευνες για να βρούμε άκρη κατά την ανάγνωση των 27 αιτιολογικών σκέψεων και των 60 παραγράφων μιας έκθεσης, την οποία επιβάρυναν πολύ οι εργασίες της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, και όπου βρίσκει κανείς τα πάντα, μολονότι μερικές φορές είναι ασαφή και συχνά ανακριβή. Ωστόσο, για να ξεκινήσω με εποικοδομητικό πνεύμα, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτή η συμβολή για την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα επιδιώκει να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, προκειμένου να καταπολεμήσει τη φυγή των καλύτερων επιστημόνων μας, να αναγάγει την ανεργία στον κλάδο των νέων ερευνητών σε πρωταρχικό πρόβλημα μιας πραγματιστικής ευρωπαϊκής πολιτικής, ή ακόμη να καθιερώσει τον πειραματικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Θα μπορούσα στη συνέχεια να επαναλάβω τα λεγόμενα της έκθεσης, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που εγκυμονεί η συγκέντρωση των υποδομών της έρευνας, καθώς μεριμνούμε για τη συγκρότηση μιας ορθολογικής κρίσιμης μάζας σε ό,τι αφορά το κόστος, για τις απομακρυσμένες περιφέρειες, που είναι γενικότερα όλο και περισσότερο λησμονημένες από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα επισύρω επίσης την προσοχή στην αναγκαιότητα να γίνει αυστηρώς σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας, προκειμένου να υπάρξει επιτόπου, στα κράτη μέλη, και μέσω αυτών στις περιφέρειες που αποτελούν τους πραγματικούς μοχλούς των ερευνητικών κέντρων ευρισκόμενες σε άμεση σύνδεση με τον κόσμο των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων, η ικανότητα και η ευθύνη να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους και τους τρόπους δράσης τους. Αποτολμώ τέλος να ελπίζω ότι η αξιέπαινη μέριμνά σας να αναπτύξετε την επικοινωνία και τις μεταφραστικές υπηρεσίες για την κατάργηση των γλωσσικών φραγμών κατά την επιθυμητή συνέργεια των εργασιών των αντίστοιχων ερευνητών μας δεν υποκρύπτει μια πρόσθετη προσπάθεια προώθησης μίας από τις γλώσσες της Ένωσης εις βάρος των υπολοίπων, μίας γλώσσας ο ιμπεριαλισμός της οποίας δεν θα πρέπει να είναι εδώ λιγότερο ουδέτερος από ό,τι αλλού. Κυρία εισηγήτρια, η Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών θα υπερψηφίσει την έκθεσή σας, αλλά συγκεκριμένα, θα είναι αυτό αρκετά αποτελεσματικό για την επίτευξη του κοινού μας στόχου; Μιας υψηλού επιπέδου επιστημονικής γνώσης για καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς;"@el8
"Mr President, Commissioner, considerable research is indeed essential to be able to make sense of the 27 recitals and 60 paragraphs of a report which has reached oversized proportions due to the studies of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy and which contains absolutely everything, albeit in occasionally vague and often inexact terms. Let us begin, however, in a spirit of constructive criticism, by welcoming the fact that this contribution towards achieving better integration of the European scientific community seeks to safeguard the balance between fundamental and applied research in order to combat the brain drain, to prioritise the problem of unemployment among young researchers within a European policy which is aware of the reality of the situation, and to recognise the leading role played by businesses in research and development. We might then, also, reiterate what the report said, by emphasising the risk that concentrating research infrastructures, with a view to establishing a cost-effective critical mass, would represent for the peripheral regions, which are, in general, increasingly being disregarded by European programmes. Attention should also be drawn to the need to adhere strictly to the principle of subsidiarity, in order to leave the Member States and, through them, the regions with genuine local driving forces for research centres in direct contact with the worlds of business and academia, the ability to define their own priorities and methodologies under their own responsibility. Finally, let us dare to hope that your laudable concern to develop communications and translation services in order to eliminate the language barrier to the desirable synergy between the work of our respective researchers is not a cover for a further attempt to promote one of the Union’s languages above all the others, a language whose imperialism would be no less neutral here than elsewhere. Mrs Plooij-Van Gorsel, the Union for a Europe of Nations Group is going to vote in favour of your report, but I would ask you, in practical terms, will it be effective enough for us to achieve our shared goal, which is high-level scientific knowledge generating improved performance in every field?"@en3
"(FR) Señor Presidente, Señor Comisario, efectivamente hay que hacer muchas investigaciones para entender algo de la lectura de los 27 considerandos y de los 60 apartados de un informe que los trabajos de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía han engordado y en el que se encuentra de todo, aunque a veces confuso y a menudo impreciso. No obstante, comenzaremos, con un espíritu constructivo, por felicitarnos de que esta contribución a la realización de una mejor integración de la comunidad científica europea trate de preservar el equilibrio entre investigación pura e investigación aplicada, con el fin de luchar contra la fuga de nuestros mejores cerebros, de hacer del desempleo de los jóvenes investigadores un problema prioritario de una política europea consciente de las realidades o incluso de consolidar el papel piloto que en materia de investigación y desarrollo desempeñan las empresas. Podremos después hacernos eco del informe, poniendo de relieve el riesgo que una concentración de infraestructuras de investigación, con el deseo de constituir una masa crítica racional en términos de costes, supondría para las regiones periféricas, generalmente cada vez más olvidadas por los programas europeos. Debemos también llamar la atención sobre la necesidad de que se cumpla estrictamente el principio de subsidiaridad, con el fin de dejar a los Estados miembros y a través de éstos a las regiones, verdaderos motores de los centros de investigación en conexión directa con el mundo de la empresa y el de la universidad, la capacidad y la responsabilidad de definir sus prioridades y las modalidades de sus acciones. Quisiéramos en fin confiar en que su loable deseo de desarrollar la comunicación y los servicios de traducción para suprimir las barreras lingüísticas en la deseable sinergia de los trabajos de nuestros investigadores respectivos, no enmascare un efecto suplementario de promoción de una de las lenguas de la Unión, en detrimento de las otras, una lengua cuyo imperialismo aquí, menos que en otra parte, no podría ser neutral. Señora ponente, el Grupo Unión para la Europa de las Naciones va a votar a favor de su informe pero, concretamente, ¿será bastante eficaz para alcanzar nuestro objetivo común: un conocimiento científico de alto nivel para obtener mejores resultados en todos los ámbitos?"@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on todellakin tehtävä kovasti töitä, jotta saisi selvää 27 johdanto-osan kappaletta ja 60 kohtaa sisältävästä mietinnöstä, jonka teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan työ on paisuttanut suureksi ja josta löytyy kaikki, vaikka se onkin toisinaan runsassanainen ja usein epätarkka. Aloitetaan kuitenkin rakentavassa hengessä olemalla tyytyväisiä siihen, että tämä työpanos eurooppalaisen tiedeyhteisön tiiviimmän yhdentymisen toteuttamisessa pyrkii pitämään perus- ja soveltavan tutkimuksen tasapainossa, ja tavoitteena on taistella lahjakkaimpien kykyjemme pakoa vastaan, asettaa nuorten tutkijoiden työttömyys ykkösluokan ongelmaksi tosiasiat tiedostavassa Euroopan politiikassa ja lisäksi tukea yritysten pilottiasemaa tutkimuksessa ja kehityksessä. Sitten voisimme ottaa mietintöön kantaa painottamalla vaaraa, jonka tutkimusinfrastruktuurien keskittäminen – johon pyritään kohtuullisen kustannustason nimissä – aiheuttaisi syrjäseuduille, jotka yhä useammin unohdetaan Euroopassa toteutettavissa ohjelmissa. Kiinnitämme huomiota myös tarpeeseen noudattaa tiukasti toissijaisuusperiaatetta, jotta oikeus ja velvollisuus määritellä toiminnan prioriteetit ja toimintatavat voitaisiin säilyttää jäsenvaltioissa ja siten alueilla, jotka ovat yritys- ja yliopistomaailmaan kiinteässä yhteydessä olevien tutkimuskeskusten todellisia eteenpäinviejiä. Lyhyesti sanottuna rohkenemme toivoa, ettei teidän harras huolenpitonne viestinnän ja käännöspalvelujen kehittämisestä, jonka tavoitteena on voittaa tutkijoidemme töiden toivottua synergiaa haittaavat kieliongelmat, olisi vain peittelyä sille, että samaan aikaan pyritään muiden kielten kustannuksella suosimaan jotakin unionin kieltä, jonka valta-asema ei voisi myöskään tässä yhteydessä jäädä neutraaliksi. Hyvä esittelijä, Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä tulee äänestämään mietintönne puolesta, mutta lieneekö se käytännössä kyllin vaikuttava, jotta saavuttaisimme yhteisen tavoitteemme eli korkeatasoisen tieteellisen tietämyksen parempien tulosten saamiseksi kaikilla aloilla?"@fi5
"Signor Presidente, signor Commissario, in effetti occorre prestare grande attenzione per non perdersi leggendo i 27 considerandi e i 60 paragrafi di una relazione che il lavoro della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha appesantito e nella quale si trova di tutto, per di più redatto talvolta in modo vago e spesso impreciso. Tuttavia, per mantenere un atteggiamento costruttivo, ci congratuliamo anzitutto che tale contributo alla realizzazione di una maggiore integrazione della comunità scientifica europea cerchi di preservare l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata, al fine di contrastare l'esodo dei nostri cervelli migliori, di considerare il fenomeno della disoccupazione tra i giovani ricercatori come un problema prioritario di una politica europea cosciente della realtà, o anche di legittimare il ruolo guida delle imprese in materia di ricerca e di sviluppo. Riprendiamo le osservazioni della relazione, sottolineando il rischio che, nell'intento di costituire una massa critica razionale in termini di costi, sulle regioni periferiche, solitamente sempre più trascurate dai programmi europei, possa gravare un'eccessiva concentrazione delle infrastrutture di ricerca. Attiriamo inoltre l'attenzione sulla necessità di un profondo rispetto del principio della sussidiarietà, al fine di lasciare agli Stati membri, e per loro tramite alle regioni, che sono veri e propri motori dei centri di ricerca posti direttamente a contatto con il mondo delle imprese e delle università, la capacità e la responsabilità di definire le priorità e le modalità delle loro azioni. Osiamo infine sperare che il nobile obiettivo di sviluppare la comunicazione ed i servizi di traduzione per superare gli ostacoli linguistici a cui si andrebbe incontro nel corso dell'auspicabile sinergia dei lavori dei nostri rispettivi ricercatori non nasconda un ulteriore sforzo per favorire una delle lingue dell'Unione a scapito delle altre, una lingua il cui imperialismo - in questo contesto ancor meno che altrove - non potrebbe restare neutrale. Onorevole relatrice, il gruppo UEN voterà a favore della sua relazione. Ma ci chiediamo se essa basterà ad assicurare il conseguimento del nostro obiettivo comune, vale a dire una conoscenza scientifica ad alto livello, che dovrebbe tradursi in risultati migliori in tutti i settori."@it9
"Mr President, Commissioner, considerable research is indeed essential to be able to make sense of the 27 recitals and 60 paragraphs of a report which has reached oversized proportions due to the studies of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy and which contains absolutely everything, albeit in occasionally vague and often inexact terms. Let us begin, however, in a spirit of constructive criticism, by welcoming the fact that this contribution towards achieving better integration of the European scientific community seeks to safeguard the balance between fundamental and applied research in order to combat the brain drain, to prioritise the problem of unemployment among young researchers within a European policy which is aware of the reality of the situation, and to recognise the leading role played by businesses in research and development. We might then, also, reiterate what the report said, by emphasising the risk that concentrating research infrastructures, with a view to establishing a cost-effective critical mass, would represent for the peripheral regions, which are, in general, increasingly being disregarded by European programmes. Attention should also be drawn to the need to adhere strictly to the principle of subsidiarity, in order to leave the Member States and, through them, the regions with genuine local driving forces for research centres in direct contact with the worlds of business and academia, the ability to define their own priorities and methodologies under their own responsibility. Finally, let us dare to hope that your laudable concern to develop communications and translation services in order to eliminate the language barrier to the desirable synergy between the work of our respective researchers is not a cover for a further attempt to promote one of the Union’s languages above all the others, a language whose imperialism would be no less neutral here than elsewhere. Mrs Plooij-Van Gorsel, the Union for a Europe of Nations Group is going to vote in favour of your report, but I would ask you, in practical terms, will it be effective enough for us to achieve our shared goal, which is high-level scientific knowledge generating improved performance in every field?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, er is veel onderzoek voor nodig om wegwijs te kunnen worden uit de 27 overwegingen en 60 paragrafen die van de tekst van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie zo'n lijvig verslag hebben gemaakt. In dit verslag kan men alles vinden, hoewel de formuleringen soms vaag en onduidelijk zijn. De tekst draagt bij tot een betere integratie van de Europese wetenschappelijke gemeenschap. Het doet me genoegen dat de rapporteur probeert het evenwicht te behouden tussen fundamenteel en toegepast onderzoek om zo de beste wetenschappers in Europa te houden. Verder benadrukt ze dat er binnen de Europese politiek aandacht moet worden besteed aan het probleem van de werkloosheid onder jonge wetenschappers en dat ondernemingen een voortrekkersrol dienen te spelen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Men zou in navolging van de rapporteur kunnen benadrukken dat de concentratie van onderzoeksfaciliteiten ten behoeve van de voor de kostenbeheersing vereiste rationele kritische massa, nadelig kan zijn voor de perifere gebieden die in het algemeen steeds meer buiten de Europese programma's vallen. De rapporteur benadrukt verder dat het subsidiariteitbeginsel strikt dient te worden nageleefd. De lidstaten en hun regio's vormen immers de drijvende kracht achter de onderzoekscentra, die in nauw contact staan met het bedrijfsleven en de universiteiten. Deze lidstaten en regio's dienen hun eigen prioriteiten en programma's te kunnen samenstellen. De rapporteur pleit tenslotte voor actie ten behoeve van vertalingen en communicatie om de taalkundige belemmeringen voor de gewenste synergie van de onderzoekswerkzaamheden uit de weg te ruimen. Dit pleidooi is lovenswaardig, maar kan niet verhullen dat de rapporteur haar best doet één specifieke taal van de Unie te bevorderen ten koste van de andere talen. Ik denk dat het hier om een imperialistische wens gaat die verre van neutraal is. Mevrouw de rapporteur, de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten zal voor uw verslag stemmen. Heel concreet vraag ik me wel af of de tekst goed genoeg is om ons gezamenlijk doel te verwezenlijken, namelijk het bewerkstelligen van hoogwaardige wetenschappelijke kennis, om zo op alle denkbare gebieden beter te kunnen presteren."@nl2
"­ Senhor Presidente, Senhor Comissário, é efectivamente necessário fazer um grande esforço de investigação para não gastarmos o nosso latim na leitura dos 27 considerandos e 60 parágrafos de um relatório, tornado obeso pelos trabalhos da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia e no qual encontramos tudo, embora por vezes de forma vago e frequentemente imprecisa. No entanto, imbuídos de um espírito construtivo, começamos por congratular­nos com o facto de este contributo para a realização de uma maior integração da comunidade científica europeia procurar preservar o equilíbrio entre a investigação fundamental e a investigação aplicada, a fim de lutar contra a fuga dos nossos melhores cérebros, de transformar o desemprego dos jovens investigadores numa prioridade de uma política europeia consciente das realidades, ou ainda de consagrar o papel piloto em matéria de investigação e desenvolvimento desempenhado pelas empresas. Em seguida, fazemos eco do relatório, salientando o risco que uma concentração das infra­estruturas de investigação, numa preocupação de constituir uma massa crítica racional em termos de custos, poderia representar para as regiões periféricas, de um modo geral cada vez mais esquecidas nos programas europeus. Chamamos também a atenção para a necessidade de um respeito escrupuloso pelo princípio da subsidiariedade, a fim de deixar, no terreno, aos Estados­Membros, e através destes, às regiões ­ verdadeiros motores dos centros de investigação com ligação directa com os mundos empresariais e universitários ­ a capacidade e a responsabilidade de definirem as suas prioridades e as modalidades das suas acções. Manifestamos, por último, a esperança de que a sua louvável preocupação em desenvolver a comunicação e os serviços de tradução para suprimir os entraves linguísticos, com vista à desejável sinergia dos trabalhos dos nossos respectivos investigadores, não dissimule um esforço suplementar de promoção de uma das línguas da União em detrimento das restantes, uma língua, cujo imperialismo, aqui menos do que noutras áreas, conseguiria ser neutro. Senhora Relatora, o Grupo UEN votará a favor do seu relatório. Mas, concretamente, será ele suficientemente eficaz para atingir o nosso objectivo comum: um conhecimento científico de alto nível para um melhor desempenho em todos os domínios?"@pt11
"Herr talman, herr kommissionär! Det krävs verkligen mycket forskning för att få rätsida på de 27 skälen och de 60 punkterna i ett betänkande som arbetet i utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi har gjort kraftigt överviktigt; i ett betänkande där man finner allt, låt vara att det på sina ställen är luddigt och ofta otydligt. Samtidigt skall vi vara konstruktiva och börja med att glädja oss åt att man i detta bidrag till en bättre integrering av det europeiska vetenskapliga samfundet försöker bevara balansen mellan grundforskningen och den tillämpade forskningen, i syfte att motverka att våra bästa hjärnor lämnar Europa, att göra arbetslösheten bland unga forskare till ett prioriterat problem för en europeisk politik som innefattar en medvetenhet om reella problem samt att befästa företagens roll som föregångare på området för forskning och utveckling. Vi kan också återupprepa betänkandets innehåll genom att betona den risk som en koncentration av forskningsinfrastrukturer – i och med strävan efter en rationell kritisk massa i fråga om kostnader – innebär för avlägsna regioner, som generellt sett allt oftare glöms bort i de europeiska programmen. Vi skall också uppmärksamma kravet på en strikt respekt för subsidiaritetsprincipen så att vi låter medlemsstaterna, och genom dem regionerna – som är de verkliga drivkrafterna bakom forskningscentrumen och de som har direktkontakt med företagens och universitetens värld – få förmågan och ansvaret att slå fast hur deras prioriteringar och åtgärder skall se ut. Vi vågar till slut hoppas på att er lovvärda ambition att utveckla kommunikationen och översättningstjänsterna – med syftet att avlägsna språkliga hinder för den samverkan som man önskar skall skapas utifrån våra respektive forskares insatser – inte döljer ytterligare ett försök att främja ett av unionens språk till nackdel för de andra, ett språk vars imperialism inte är neutral, minst av allt här. Fru föredragande! Gruppen Unionen för nationernas Europa kommer att rösta för ert betänkande, men konkret sett: är det effektivt nog för att vi skall kunna nå vårt gemensamma mål: vetenskapliga kunskaper på hög nivå för bättre resultat på alla områden?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph