Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-17-Speech-3-172"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000517.10.3-172"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission is concerned about the evolving situation in Zimbabwe. Zimbabwe, for decades a stable country, is now going through an increasingly severe economic and political crisis. Parliamentary elections have now been announced by the government for 24 and 25 June. This is a good sign. The pursuance of illegal farm occupations, continued violence, death, injuring and intimidation of the opposition are being interpreted as part of the ruling party’s electoral campaign. Recent weeks have witnessed a series of international initiatives to facilitate the holding of free and fair elections. The General Affairs Council of 10 April urged the government of Zimbabwe to create the conditions to hold free and fair elections. The Commission continues to urge the government of Zimbabwe to hold elections, free of intimidation. I had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit. I followed this up with a letter to him this week. Following the EU Member States’ agreement in the Azores on 6 and 7 May, the Commission this week has a mission in Zimbabwe to look at necessary arrangements for an EU observer team and to coordinate with other election observation initiatives by SADC, the Commonwealth and the US. The Commission has already provided EUR 220 000 for the training of 1 440 Zimbabwean election observers and has made available another EUR 6 million to support initiatives from civil society, including on good governance and democratisation. The Commission electoral assessment mission now in Zimbabwe is discussing with Member States arrangements to deal with the logistical and operational aspects of this exercise, in particular, funding, freedom of movement and security of service. EU observers are not being sent to legitimise an electoral process so far marked by intimidation and violence. However, international observers could play an important role in deterring violence and building confidence, especially in the rural areas. A preliminary EU proposal currently being developed would see the deployment of 150 observers, 100 of whom would be deployed in the first week of June to observe the electoral campaign and the rest to augment the EU’s observation of the vote and the count. Consultations with the government, coordination with other international observer missions, such as the Commonwealth, US and Norway, and with local observation initiatives are on-going. Acknowledging the long experience of the European Parliament in election observation, we invite representatives to participate. With respect to development cooperation, the Commission is maintaining its European Development Fund poverty alleviation aid directed through the social sectors of health, education and rural development and, in particular, to combat the HIV/Aids epidemic. These poverty alleviation programmes facilitate the pursuance of dialogue with civil society and provide an appropriate political signal. The international community, while condemning certain governmental actions, still supports the people of Zimbabwe. Given the government’s poor macroeconomic performance, the EU, like the IMF and the World Bank, has already frozen structural adjustment support. On the question of the possible suspension of Zimbabwe's privileges under the Lomé Convention, there could be grounds for suspension if the Commission considers, after consulting thoroughly with Member States, that this would not be counterproductive at this stage before the elections. We fear it would be manipulated and interpreted as a collective reaction orchestrated by what are polemically called ‘former colonial powers’ against Zimbabwe and its government. In the worst scenario, if respect for the rule of law further deteriorates or if the elections were to be flawed, the Commission would have to consider whether Zimbabwe merits the privileges accorded under the Lomé Convention. Suspension of these privileges would be economically crippling for Zimbabwe and would aggravate the crisis. But so far I believe we have followed the right course."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen er bekymret over den situation, der er ved at udvikle sig i Zimbabwe. Zimbabwe, der igennem flere tiår var et stabilt land, gennemgår nu en stadig mere alvorlig økonomisk og politisk krise. Regeringen har nu udskrevet parlamentsvalg, som vil finde sted den 24. eller 25. juni. Dette er et godt tegn. Ulovlige besættelser af landbrugsbedrifter, fortsat vold, død, skadevoldende handlinger og intimidering af oppositionen bliver tolket som en del af det regerende partis valgkampagne. I de seneste uger har man været vidne til en række internationale initiativer til fremme af afholdelsen af frie og retfærdige valg. Rådet (almindelige anliggender) tilskyndede ved dets møde den 10. april Zimbabwes regering til at skabe betingelserne for at holde frie og retfærdige valg. Kommissionen tilskynder fortsat Zimbabwes regering til at afholde valg uden intimidering. Jeg havde en meget direkte samtale med præsident Mugabe ved EU-Afrika-topmødet. Jeg fulgte op på dette med et brev til ham i denne uge. Efter en aftale truffet af EU-medlemsstaterne på Acorerne den 6. og 7. maj har Kommissionen i denne uge en delegation i Zimbabwe for at se på de nødvendige arrangementer for et EU-observatørhold og for at koordinere med andre valgobservatørinitiativer forestået af Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab, Det Britiske Statssamfund og USA. Kommissionen har ligeledes tildelt 220.000 euro til uddannelse af 1.440 valgobservatører fra Zimbabwe og har stillet yderligere 6 millioner euro til rådighed til støtteinitiativer fra det civile samfund, herunder om forsvarlige styreformer og demokratisering. Kommissionens valgvurderingsdelegation, der nu er i Zimbabwe, drøfter med medlemsstaterne, hvad der skal gøres for at klare de logistiske og operationelle aspekter ved denne handling, navnlig finansiering, fri bevægelighed og sikkerhed i tjenesten. EU-observatørerne sendes ikke ud for at legitimere en valgproces, der indtil nu har været præget af intimidering og vold. Men internationale observatører kunne spille en vigtig rolle med at afværge vold og opbygge tillid, navnlig i landdistrikterne. Et foreløbigt EU-forslag, der for nærværende er ved at blive udviklet, opererer med udsendelse af 150 observatører, hvoraf 100 vil blive udsendt i den første uge af juni måned for at føre tilsyn med valgkampagnen og resten for at øge EU's observation af afstemningen og stemmeoptællingen. Der foregår stadig konsultationer med regeringen og koordinering med andre internationale observatørdelegationer såsom Det Britiske Statssamfund, USA og Norge og med lokale valgobservatørinitiativer. I erkendelse af Europa-Parlamentets vidtrækkende erfaringer med valgobservation inviterer vi repræsentanter til at deltage. Hvad angår udviklingssamarbejdet, opretholder Kommissionen sin EUF-fattigdomsbegrænsningsbistand, der har et socialt sigte og er rettet mod sundhed, uddannelse og udvikling af landdistrikter og navnlig bekæmpelse af hiv/aids-epidemien. Disse fattigdomsbegrænsningsprogrammer fremmer dialogen med det civile samfund og giver et passende politisk signal. Samtidig med, at det fordømmer visse handlinger fra regeringens side, støtter det internationale samfund fortsat Zimbabwes folk. Som følge af regeringens dårlige makroøkonomiske resultater har EU ligesom IMF og Verdensbanken allerede indefrosset støtte til strukturtilpasning. På spørgsmålet om en eventuel suspension af Zimbabwes privilegier i henhold til Lomé-konventionen må jeg sige, at der kunne være grund til suspension, hvis Kommissionen efter en tilbundsgående høring af medlemsstaterne finder, at dette ikke vil virke imod hensigten på dette stadium inden valget. Vi er bange for, at det ville blive manipuleret og tolket som en kollektiv reaktion arrangeret af dem, som polemisk kaldes "de tidligere kolonimagter", imod Zimbabwe og dets regering. I værste fald vil Kommissionen, hvis respekten for retsprincipperne forværres yderligere, eller hvis der skulle forekomme uregelmæssigheder ved valget, være nødt til at overveje, om Zimbabwe fortjener de privilegier, der er tildelt det i henhold til Lomé-konventionen. En suspension af disse privilegier vil være økonomisk ødelæggende for Zimbabwe og vil forværre krisen. Men hidtil mener jeg, at vi har fulgt den rette kurs."@da1
"Die Kommission ist sehr besorgt über die Lage, wie sie sich in Simbabwe entwickelt. Das jahrzehntelang stabile Land Simbabwe befindet sich derzeit in einer schweren wirtschaftlichen und politischen Krise. Die Regierung hat nun die Durchführung von Parlamentswahlen für den 24. oder 25. Juni angekündigt. Das ist ein gutes Zeichen. Die Fortsetzung der illegalen Farmbesetzungen, die anhaltende Gewalt, die Morde, die Übergriffe und die Einschüchterungsversuche gegenüber der Opposition werden als Teil der Wahlkampfkampagne der regierenden Partei betrachtet. In den letzten Wochen wurden mehrere internationale Initiativen ins Leben gerufen, um die Durchführung freier und gerechter Wahlen zu ermöglichen. Auf der Sitzung des Rats „Allgemeine Angelegenheiten“ am 10. April wurde die Regierung von Simbabwe aufgefordert, die notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung freier und ordnungsgemäßer Wahlen zu schaffen. Die Kommission wird bei der Regierung von Simbabwe auch weiterhin darauf drängen, daß Wahlen durchgeführt und Einschüchterungsversuche unterlassen werden. Auf dem EU-Afrika-Gipfel hatte ich Gelegenheit zu einem sehr direkten Gespräch mit Präsident Mugabe. Daran anknüpfend habe ich ihm in dieser Woche ein Schreiben zukommen lassen. Wie anläßlich des Treffens der EU-Mitgliedstaaten auf den Azoren am 6. und 7. Mai beschlossen wurde, reist in dieser Woche eine Delegation der Kommission nach Simbabwe, um die notwendigen Vorbereitungen für ein EU-Beobachterteam zu treffen und die Maßnahmen mit anderen Wahlbeobachtungsinitiativen der SADC, des Commonwealth und der USA zu koordinieren. Die Kommission hat bereits 220 000 Euro für die Schulung von 1 440 simbabwischen Wahlbeobachtern zur Verfügung gestellt und weitere 6 Millionen Euro zur Unterstützung von Initiativen zur Förderung der Zivilgesellschaft, der verantwortungsvollen Regierungsführung und der Demokratisierung bereitgestellt. Die Wahlbeobachtungsdelegation der Kommission, die sich derzeit in Simbabwe aufhält, verhandelt mit den Mitgliedstaaten über die Regelung der logistischen und operationellen Aspekte der Wahlen, insbesondere über Finanzhilfen, die Bewegungsfreiheit und die Sicherheit der Wahlbeobachter. Die Entsendung der EU-Beobachter erfolgt nicht, um eine Wahl zu legitimieren, die im Vorfeld durch Einschüchterung und Gewalt gekennzeichnet war. Dennoch könnten internationale Beobachter, insbesondere in den ländlichen Gebieten, eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Gewalt und der Vertrauensbildung spielen. Nach einem vorläufigen EU-Vorschlag, der derzeit erarbeitet wird, sollen 150 Wahlbeobachter entsandt werden, 100 davon in der ersten Juni-Woche, um den Wahlkampf zu verfolgen und die restlichen 50, um die Präsenz der EU bei den Wahlen und der Auszählung der Stimmen zu erhöhen. Gegenwärtig findet neben den Gesprächen mit der Regierung die Koordination mit anderen internationalen Beobachtermissionen, zum Beispiel aus dem Commonwealth, den USA und Norwegen sowie mit den örtlichen Wahlbeobachtungsinitiativen statt. Angesichts der langjährigen Erfahrungen des Europäischen Parlaments auf dem Gebiet der Wahlbeobachtung möchten wir Vertreter des Parlaments zur Teilnahme an dieser Mission einladen. Was die Entwicklungszusammenarbeit betrifft, so führt die Kommission ihre Hilfe zur Armutsbekämpfung mit Mitteln aus dem Europäischen Entwicklungsfonds fort. Dies geschieht über die Verwendung der Mittel in den sozialen Bereichen Gesundheit, Bildung und ländliche Entwicklung und insbesondere die Bekämpfung der HIV-/Aids-Epidemie. Diese Armutsbekämpfungsprogramme erleichtern den Dialog mit der Zivilgesellschaft und senden das richtige politische Signal an die verantwortlichen Stellen. Von der internationalen Gemeinschaft werden zwar bestimmte Aktionen der Regierung verurteilt, die Bevölkerung Simbabwes soll jedoch auch weiterhin unterstützt werden. Angesichts der schlechten makroökonomischen Leistungen der Regierung wurden die Strukturanpassungshilfen der EU, des IWF und der Weltbank bereits eingefroren. Zur Frage einer möglichen Aussetzung der Privilegien, die Simbabwe gemäß dem Lomé-Abkommen genießt, sei gesagt, daß eine derartige Aussetzung begründet sein kann, wenn die Kommission nach gründlicher Konsultation der Mitgliedstaaten zu der Auffassung gelangt, daß dies zum jetzigen Zeitpunkt, kurz vor den Wahlen, nicht kontraproduktiv ist. Wir befürchten, eine solche Entscheidung könnte manipuliert und als kollektive Reaktion – gesteuert von den Ländern, die polemisch „frühere Kolonialmächte” genannt werden – gegen Simbabwe und dessen Regierung interpretiert werden. Wenn im schlimmsten Fall die Rechtsstaatlichkeit weiter unterminiert wird oder wenn bei den Wahlen Unregelmäßigkeiten auftreten, wird die Kommission prüfen, ob Simbabwe die Privilegien gemäß dem Abkommen von Lomé auch weiterhin zugestanden werden. Die Aussetzung dieser Privilegien hätte schwerwiegende wirtschaftliche Folgen für Simbabwe und würde die Krise noch verschärfen. Bisher haben wir jedoch in jedem Fall den richtigen Weg verfolgt."@de7
". Η Επιτροπή ανησυχεί για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στη Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουε, που ήταν για δεκαετίες μια σταθερή χώρα, υφίσταται τώρα μια όλο και πιο σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν τώρα εξαγγελθεί από την κυβέρνηση για τις 24 ή 25 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα θετικό σημάδι. Φαινόμενα όπως η παράνομη κατοχή των αγροκτημάτων, η συνεχιζόμενη βία, ο θάνατος, η συκοφάντηση και ο εκφοβισμός της αντιπολίτευσης ερμηνεύονται ως μέρος της εκλογικής εκστρατείας του κυβερνώντος κόμματος. Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 10ης Απριλίου παρότρυνε την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Η Επιτροπή συνεχίζει να παροτρύνει την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να διεξαγάγει εκλογές χωρίς τρομοκρατία. Είχα μια πολύ άμεση συνομιλία με τον Πρόεδρο Mugabe στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Αφρικής. Έδωσα συνέχεια στη συνομιλία αποστέλλοντάς του μια επιστολή αυτή την εβδομάδα. Έπειτα από τη συμφωνία των κρατών μελών της ΕΕ στις Αζόρες στις 6 και 7 Μαίου, η Επιτροπή έχει αυτή την εβδομάδα μια αποστολή στη Ζιμπάμπουε για να εξετάσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις που αφορούν μια ομάδα παρατηρητών της ΕΕ και για να συντονισθεί με άλλες πρωτοβουλίες της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Νότιας Αφρικής (SADC), της Κοινοπολιτείας και των ΗΠΑ αναφορικά με την παρακολούθηση των εκλογών. Η Επιτροπή έχει προσφέρει ήδη 220.000 ευρώ για την εκπαίδευση 1.440 Ζιμπαμπουανών εκλογικών παρατηρητών και έχει διαθέσει ακόμη 6 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων της χρηστής διακυβέρνησης και του εκδημοκρατισμού. Η αποστολή της Επιτροπής για την εκλογική αξιολόγηση που βρίσκεται τώρα στη Ζιμπάμπουε συζητά με τα κράτη μέλη τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των υλικοτεχνικών και λειτουργικών πτυχών αυτού του εγχειρήματος, και ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση, την ελευθερία κινήσεως και την ασφάλεια των υπηρεσιών. Οι παρατηρητές της ΕΕ δεν αποστέλλονται για να νομιμοποιήσουν μια εκλογική διαδικασία που μέχρι τώρα σημαδεύεται από την τρομοκρατία και τη βία. Ωστόσο, οι διεθνείς παρατηρητές θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της βίας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Μια προκαταρκτική πρόταση της ΕΕ που βρίσκεται υπό εξέλιξη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 150 παρατηρητών, εκ των οποίων 100 θα αναπτυχθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου για να παρακολουθήσουν την εκλογική εκστρατεία και οι υπόλοιποι για να αυξήσουν την παρακολούθηση της ΕΕ κατά την ψηφοφορία και την καταμέτρηση. Οι διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση και ο συντονισμός με άλλες διεθνείς αποστολές παρατηρητών, όπως της Κοινοπολιτείας, των ΗΠΑ και της Νορβηγίας, καθώς και με τις τοπικές πρωτοβουλίες παρακολούθησης συνεχίζονται. Αναγνωρίζοντας τη μακρά εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση εκλογών, καλούμε τους αντιπροσώπους να λάβουν μέρος. Σεβόμενη την αναπτυξιακή συνεργασία, η Επιτροπή διατηρεί τη βοήθεια για την ανακούφιση της φτώχειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η οποία διοχετεύεται μέσω των κοινωνικών τομέων της υγείας, της εκπαίδευσης και της αγροτικής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της επιδημίας του ΗΙV/AIDS. Aυτά τα προγράμματα ανακούφισης της φτώχειας διευκολύνουν την πραγματοποίηση διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και προσφέρουν το κατάλληλο πολιτικό μήνυμα. Η διεθνής κοινότητα, μολονότι καταδικάζει ορισμένες κυβερνητικές δράσεις, εξακολουθεί να στηρίζει τον λαό της Ζιμπάμπουε. Δεδομένων των ισχνών μακροοικονομικών επιδόσεων της κυβέρνησης, η ΕΕ, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχει ήδη παγώσει τη διαρθρωτική υποστήριξη προσαρμογής. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενδεχόμενης διακοπής των προνομίων της Ζιμπάμπουε βάσει της Σύμβασης της Lomé, θα μπορούσαν να υπάρξουν λόγοι διακοπής εάν η Επιτροπή θεωρήσει, αφού διαβουλευθεί εκτενώς με τα κράτη μέλη, ότι αυτό δεν απέβαινε επιζήμιο σε αυτό το προεκλογικό στάδιο. Φοβούμαστε ότι αυτό θα γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης και θα ερμηνευόταν ως μια ενορχηστρωμένη μαζική αντίδραση των επιθετικά αποκαλούμενων "πρώην αποικιακών δυνάμεων" εναντίον της Ζιμπάμπουε και της κυβέρνησής της. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, εάν ο σεβασμός του κράτους δικαίου επιδεινωθεί περαιτέρω ή εάν οι εκλογές πρόκειται να είναι διαβλητές, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν η Ζιμπάμπουε αξίζει τα προνόμια που παραχωρούνται βάσει της Σύμβασης της Lomé. Η αναστολή αυτών των προνομίων θα αποτελέσει οικονομική παράλυση για τη Ζιμπάμπουε και θα επιδείνωνε την κρίση. Αλλά, ως στιγμής, θεωρώ ότι έχουμε ακολουθήσει τη σωστή πορεία."@el8
"(EN) La Comisión está preocupada por la evolución de la situación en Zimbabwe. Zimbabwe, que durante decenios ha sido un país estable, está atravesando en la actualidad una crisis económica y política cada vez más grave. El Gobierno ha anunciado ahora elecciones parlamentarias para el día 24 ó 25 de junio. Eso es una buena señal. La campaña de ocupaciones ilegales de explotaciones agrícolas, de violencia, muerte, lesiones e intimidación de la oposición se interpreta como parte de la campaña electoral del partido en el poder. En las últimas semanas ha habido una serie de iniciativas internacionales encaminadas a facilitar la celebración de elecciones libres y equitativas. El Consejo de Ministros de Asuntos Generales del 10 de abril instó al Gobierno de Zimbabwe a que crease las condiciones necesarias para poder celebrar elecciones libres y equitativas. La Comisión sigue exhortando al Gobierno de Zimbabwe a que celebre elecciones, sin intimidaciones de ningún tipo. He tenido una conversación muy directa con el Presidente Mugabe en la Cumbre UE/África. Después de nuestra conversación le envié esta semana una carta. Tras haber obtenido el acuerdo de los Estados miembros de la UE en las Azores, en la reunión del 6 y el 7 de mayo, la Comisión envió esta semana una misión a Zimbabwe para que se ocupe de las gestiones necesarias para situar en el país un equipo de observadores de la UE y para coordinar las actividades con otras iniciativas de observación de elecciones de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, el Commonwealth y los Estados Unidos de América. La Comisión ha proporcionado ya 220.000 euros para la capacitación de 1.440 observadores de elecciones en Zimbabwe y ha puesto otros seis millones de euros a disposición de las iniciativas de la sociedad civil, incluidas las referentes a buena gestión pública y a democratización. La misión de evaluación electoral de la Comisión que está en Zimbabwe está considerando con Estados miembros arreglos para ocuparse de los aspectos logísticos y operativos de este ejercicio, en particular la financiación, la libertad de circulación y la seguridad de los servicios. No se envía a los observadores de la UE para que legitimen un proceso electoral caracterizado hasta ahora por la intimidación y la violencia. Sin embargo, los observadores internacionales pueden desempeñar una importante función para disuadir de la violencia y para crear confianza, especialmente en las zonas rurales. Una propuesta preliminar de la UE que se está tramitando actualmente prevé el despliegue de 150 observadores, de los cuales 100 se desplegarían en la primera semana de junio para observar la campaña electoral y el resto para que reforzase la observación de la UE por lo que se refiere a la votación y al recuento. Están en curso consultas con el Gobierno, coordinación con otras misiones internacionales de observación, como las del Commonwealth, las de los Estados Unidos y la de Noruega, y con iniciativas locales de observación. Reconociendo la larga experiencia del Parlamento Europeo en materia de observación de elecciones, invitamos a los representantes a que participen. En cuanto a la cooperación para el desarrollo, la Comisión está manteniendo la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo para la mitigación de la pobreza encauzada a través de los sectores sociales de la salud, la enseñanza y el desarrollo rural, y encaminada en particular a luchar contra la epidemia de VIH/Sida. Esos programas de mitigación de la pobreza facilitan la continuación del diálogo con la sociedad civil y transmiten un mensaje político apropiado. La comunidad internacional, aunque condena determinadas acciones gubernamentales, sigue apoyando al pueblo de Zimbabwe. En vista del escaso éxito macroeconómico del Gobierno, la Unión Europea, como el FMI y el Banco Mundial, ha congelado ya el apoyo para el ajuste estructural. En cuanto a la cuestión de la posible suspensión de las prerrogativas de Zimbabwe en virtud del Convenio de Lomé, puede haber motivos para la suspensión si la Comisión estima, después de haber consultado detenidamente a los Estados miembros, que semejante medida no sería contraproductiva en esta fase anterior a las elecciones. Tememos que la situación sea manipulada e interpretada como una reacción colectiva orquestada por lo que se denomina polémicamente “antiguas Potencias coloniales” y dirigida contra Zimbabwe y su Gobierno En el peor de los casos, si el respeto del imperio de la ley sigue deteriorándose o si las elecciones resultasen inadecuadas, la Comisión tendría que considerar si Zimbabwe merece las prerrogativas que se le conceden en virtud del Convenio de Lomé. La suspensión de esas prerrogativas sería una medida económicamente paralizadora para Zimbabwe y agravaría su crisis, pero me parece que hasta ahora hemos obrado como debíamos hacerlo."@es12
"Komissio on huolissaan Zimbabwen nykytilanteesta. Zimbabwe, joka oli vuosikymmenten ajan vakaa maa, on koko ajan syvenevässä taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Hallitus on nyt ilmoittanut, että parlamenttivaalit pidetään 24. tai 25. kesäkuuta. Se on hyvä merkki. Maatilojen laittomat valtaukset, jatkuva väkivalta, kuolema, opposition vahingoittaminen ja pelottelu on tulkittu osaksi hallitsevan puolueen vaalikampanjaa. Viime viikkoina on tehty useita kansainvälisiä aloitteita, jotta vaalit olisivat vapaat ja oikeudenmukaiset. Yleisten asioiden neuvosto kehotti 10. huhtikuuta Zimbabwen hallitusta luomaan edellytykset vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja varten. Komissio kehottaa edelleenkin Zimbabwen hallitusta järjestämään vaalit, joissa ei esiintyisi pelottelua. Keskustelin asiasta hyvin suoraan presidentti Mugaben kanssa EU:n ja Afrikan huippukokouksessa. Lähetin hänelle myös kirjeen tällä viikolla. EU:n jäsenvaltiot sopivat asiasta Azoreilla 6. ja 7. toukokuuta, ja komissio vierailee tällä viikolla Zimbabwessa selvittääkseen EU:n tarkkailijaryhmää varten tarvittavia järjestelyjä ja koordinoidakseen niitä SADC:n, Kansainyhteisön ja Yhdysvaltojen vaalitarkkailualoitteiden kanssa. Komissio on jo antanut 220 000 euroa 1 440 zimbabwelaisen vaalitarkkailijan kouluttamiseen ja varannut lisäksi 6 miljoonaa euroa muun muassa hyvää hallintoa ja demokratisointia koskevien kansalaisyhteiskunnan aloitteiden tukemiseksi. Zimbabwessa parhaillaan oleva vaaleja käsittelevä komission arviointiryhmä keskustelee jäsenvaltioiden kanssa järjestelyistä, jotka koskevat logistiikkaan ja toteutukseen liittyviä näkökohtia, erityisesti rahoitusta, vapaata liikkuvuutta ja turvallisuutta. EU:n tarkkailijoita ei lähetetä oikeuttamaan vaaliprosessia, jota ovat toistaiseksi leimanneet pelottelu ja väkivalta. Kansainvälisillä tarkkailijoilla voi kuitenkin olla merkittävä tehtävä väkivallan estämisessä ja luottamuksen lisäämisessä etenkin maaseudulla. EU:n alustavan ehdotuksen mukaan paikalle lähetettäisiin 150 tarkkailijaa, joista 100 lähetettäisiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla tarkkailemaan vaalikampanjaa ja loput tarkkailisivat äänestystä ja ääntenlaskentaa. Hallitusta kuullaan parhaillaan asiasta ja toimia koordinoidaan muiden kansainvälisten tarkkailijaryhmien, kuten Kansainyhteisön, Yhdysvaltojen ja Norjan, ja paikallisten tarkkailualoitteiden kanssa. Koska Euroopan parlamentilla on pitkäaikainen kokemus vaalitarkkailusta, kutsumme sen edustajia mukaan työhön. Kehitysyhteistyön osalta komissio jatkaa köyhyyden lievittämiseen tarkoitettua Euroopan kehitysrahaston apua, jota ohjataan terveydenhuolto-, koulutus- ja maaseudun kehittämissektorien kautta erityisesti HIV- ja aids-epidemian torjumiseen. Nämä köyhyyden lievittämiseen tarkoitetut ohjelmat edistävät vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja antavat asianmukaisen poliittisen signaalin. Vaikka kansainvälinen yhteisö tuomitsee tietyt hallituksen toimet, se tukee yhä Zimbabwen kansaa. Koska hallituksen makrotaloudellinen suorituskyky on ollut kehno, EU on IMF:n ja Maailmanpankin tavoin jo jäädyttänyt rakennesopeutustuen. Lomén yleissopimuksen mukaisten erioikeuksien mahdolliseen poistamiseen Zimbabwelta saattaa olla perusteita, mikäli komissio kuultuaan asiasta perusteellisesti jäsenvaltioita katsoo, että se ei olisi haitallista tässä vaiheessa ennen vaaleja. Pelkäämme, että sitä käytettäisiin hyväksi ja se tulkittaisiin poleemisesti sanottuna "entisten siirtomaavaltojen" yhteiseksi reaktioksi Zimbabwea ja sen hallitusta vastaan. Pahimmassa tapauksessa, jos oikeusvaltioperiaatetta rikotaan entistä pahemmin ja jos vaaleissa ilmenee puutteita, komission olisi harkittava, ansaitseeko Zimbabwe Lomén yleissopimuksen mukaisia erioikeuksia. Näiden erioikeuksien poistaminen lamaannuttaisi Zimbabwen talouden ja kärjistäisi kriisiä. Uskon kuitenkin toistaiseksi, että olemme menetelleet oikein."@fi5
"La Commission est soucieuse de l'évolution de la situation au Zimbabwe. Le Zimbabwe, stable depuis des décennies, traverse à présent une crise économique et politique de plus en plus grave. Des élections législatives ont été annoncées par le gouvernement pour le 24 ou le 25 juin. C'est un signe positif. La poursuite des occupations illégales des fermes, la violence permanente, les morts, les blessés et l'intimidation de l'opposition sont vus comme faisant partie de la campagne électorale du parti au pouvoir. Ces dernières semaines ont été marquées par une série d'initiatives internationales visant à faciliter la tenue d'élections libres et équitables. Le Conseil "affaires générales" du 10 avril a exhorté le gouvernement du Zimbabwe à créer les conditions favorables à la tenue d'élections libres et équitables. La Commission continue d'exhorter le gouvernement à tenir des élections libres de toute intimidation. J'ai eu une conversation très directe avec le président Mugabe lors du sommet UE-Afrique. J'y ai donné suite en lui adressant un courrier cette semaine. À la suite de l'accord conclu aux Acores par les États membres en date des 6 et 7 mai, la Commission a envoyé une mission au Zimbabwe cette semaine afin d'examiner les arrangements nécessaires en vue de l'envoi d'une équipe d'observateurs de l'UE et de la coordonner avec d'autres initiatives d'observation des élections prises au niveau de la CDAA, du Commonwealth et des USA. La Commission a déjà fourni 220 000 euros pour la formation de 1 440 observateurs zimbabwéens et dégagé 6 millions d'euros supplémentaires pour soutenir des initiatives de la société civile, y compris en matière de bonne gestion des affaires publiques et de démocratisation. La mission d'observation des élections de la Commission, désormais sur place, discute avec les États membres des arrangements à prendre afin de traiter des aspects logistiques et opérationnels de cet exercice, en particulier pour ce qui est du financement, de la liberté de mouvement et de la sécurité du personnel. Les observateurs de l'UE ne sont pas envoyés pour légitimer un processus électoral marqué jusqu'ici par l'intimidation et la violence. Toutefois, les observateurs internationaux pourraient jouer un rôle en matière de dissuasion de la violence et d'instauration de la confiance, notamment dans les zones rurales. Une proposition préliminaire de l'UE, en cours de développement, prévoit le déploiement de 150 observateurs, dont une centaine serait déployée dans la première semaine de juin afin d'observer la campagne électorale et le reste en renfort pour observer le vote et le comptage. Les consultations avec le gouvernement, la coordination avec d'autres missions internationales d'observation, telles que celles du Commonwealth, des USA et de la Norvège, et avec des initiatives locales d'observation sont en cours. Conscients de la longue expérience du Parlement européen en matière d'observation d'élections, nous invitons des parlementaires à y prendre part. En ce qui concerne la coopération au développement, la Commission maintient l'aide à la réduction de la pauvreté prévue dans le cadre du Fonds européen de développement orientée vers les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement rural et, en particulier, vers la lutte contre l'épidémie du SIDA. Ces programmes de réduction de la pauvreté facilitent la poursuite du dialogue avec la société civile et constituent un signal politique adéquat. Même si elle condamne certaines actions gouvernementales, la communauté internationale continue de soutenir le peuple du Zimbabwe. Compte tenu des piètres résultats du gouvernement en matière macro-économique, l'UE, tout comme le FMI et la Banque mondiale, a déjà gelé l'aide aux ajustements structurels. Quant à la question de la suspension potentielle des privilèges du Zimbabwe en vertu de la convention de Lomé, il pourrait y avoir motif à suspension si la Commission estime, après d'intenses consultations avec les États membres, qu'à ce stade, cela ne pourrait pas s'avérer nuisible avant les élections. Nous craignons que cela ne soit détourné et interprété comme une réaction collective orchestrée par les "anciennes puissances coloniales" - appellation polémique - contre le Zimbabwe et son gouvernement. Dans le pire scénario, si l'État de droit continuait de se détériorer ou si les élections étaient truquées, la Commission devrait se demander si le Zimbabwe mérite les privilèges dont il jouit en vertu de la convention de Lomé. La suspension de ces privilèges paralyserait l'économie du Zimbabwe et aggraverait la crise. Mais, jusqu'ici, je pense que nous avons choisi la bonne méthode."@fr6
"La Commissione è preoccupata per il modo in cui evolve la situazione nello Zimbabwe. Lo Zimbabwe, per decenni un paese stabile, sta attraversando una crisi economica e politica che continua ad aggravarsi. Il governo ha ora annunciato le elezioni parlamentari per il 24 o 25 giugno. Questo è un buon segno. Il proseguimento delle occupazioni illegittime di aziende agricole, le continue violenze, i morti, i feriti e le intimidazioni nei confronti dell’opposizione sono interpretati come parte della campagna elettorale del partito al potere. Nelle ultime settimane si è assistito ad una serie di iniziative internazionali volte a promuovere elezioni libere ed eque. Il Consiglio “affari generali” del 10 aprile ha invitato il governo dello Zimbabwe a creare condizioni atte a tenere elezioni libere e corrette. La Commissione continua a fare pressioni sul governo dello Zimbabwe affinché indica elezioni, senza intimidazioni. Ho avuto una conversazione diretta con il Presidente Mugabe al Vertice euro-africano, cui ho fatto seguito con una lettera trasmessa questa settimana. In seguito all’accordo raggiunto dagli Stati membri dell’Unione nelle Azzorre il 6 e 7 maggio, questa settimana la Commissione ha inviato una missione nello Zimbabwe per prendere i necessari accordi per il mandato di osservatori dell’Unione europea e per il coordinamento con le altre iniziative in materia di osservazione delle elezioni della CDAA, del Commonwealth e degli Stati Uniti. La Commissione ha già offerto 220 000 euro per la formazione di 1 440 osservatori zimbabwani e ha messo a disposizione altri 6 milioni di euro a favore di iniziative della società civile, tra cui quelle in materia di buon governo e democratizzazione. Gli inviati della Commissione per la valutazione elettorale ora in Zimbabwe stanno esaminando con gli Stati membri provvedimenti atti a risolvere gli aspetti logistici ed operativi di questa iniziativa, in particolare il finanziamento, la libera circolazione e la sicurezza del servizio. Gli osservatori dell’Unione non vengono inviati in Zimbabwe per legittimare un processo elettorale che finora si è distinto per le intimidazioni e le violenze. Tuttavia, gli osservatori internazionali potrebbero svolgere un ruolo importante scoraggiando gli atti di violenza e rafforzando la fiducia, in particolare nelle zone rurali. Una proposta preliminare dell’Unione, attualmente in corso di definizione, prevede la presenza di 150 osservatori, 100 dei quali sarebbero inviati nella prima settimana di giugno per osservare la campagna elettorale mentre gli altri li raggiungerebbero per rafforzare la vigilanza sulle votazioni e sugli scrutini. Sono in corso consultazioni con il governo ed attività di coordinamento con altri osservatori internazionali, tra cui il Commonwealth, gli Stati Uniti e la Norvegia, e con le iniziative di osservazione locali. Riconoscendo la lunga esperienza del Parlamento europeo in materia di vigilanza elettorale, invitiamo i suoi rappresentanti a partecipare alla missione. Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, la Commissione continua ad erogare aiuti per la riduzione della povertà nel quadro del Fondo europeo di sviluppo, distribuiti attraverso i settori sociali della sanità, dell’istruzione e dello sviluppo rurale e, in particolare, per la lotta contro l’epidemia di HIV/Aids. Questi programmi di riduzione della povertà facilitano il proseguimento del dialogo con la società civile e trasmettono un adeguato segnale politico. La comunità internazionale, pur condannando alcune azioni del governo, continua a sostenere la popolazione dello Zimbabwe. Alla luce degli scarsi risultati macroeconomici ottenuti dal governo, l'Unione europea, così come FMI e Banca mondiale, ha congelato il sostegno all’adeguamento strutturale. Quanto all’eventuale sospensione dei privilegi dello Zimbabwe nel quadro della Convenzione di Lomé, tale sospensione potrebbe essere giustificata se la Commissione, in seguito ad un’esauriente consultazione degli Stati membri, riterrà che tale iniziativa non sia controproducente in questa fase, prima delle elezioni. Temiamo che possa essere manipolata ed interpretata come una reazione collettiva, orchestrata da quelli che sono polemicamente chiamati gli “ poteri coloniali” contro lo Zimbabwe e il suo governo. Nel peggiore dei casi, se il rispetto dello Stato di diritto subirà un ulteriore deterioramento o se le elezioni dovessero essere invalidate, la Commissione dovrà valutare se lo Zimbabwe meriti i privilegi accordatigli nel quadro della Convenzione di Lomé. La sospensione di tali privilegi sarebbe un duro colpo per l’economia del paese ed aggraverebbe la crisi. Ritengo però che finora si sia seguita la direzione giusta."@it9
"The Commission is concerned about the evolving situation in Zimbabwe. Zimbabwe, for decades a stable country, is now going through an increasingly severe economic and political crisis. Parliamentary elections have now been announced by the government for 24 and 25 June. This is a good sign. The pursuance of illegal farm occupations, continued violence, death, injuring and intimidation of the opposition are being interpreted as part of the ruling party’s electoral campaign. Recent weeks have witnessed a series of international initiatives to facilitate the holding of free and fair elections. The General Affairs Council of 10 April urged the government of Zimbabwe to create the conditions to hold free and fair elections. The Commission continues to urge the government of Zimbabwe to hold elections, free of intimidation. I had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit. I followed this up with a letter to him this week. Following the EU Member States’ agreement in the Azores on 6 and 7 May, the Commission this week has a mission in Zimbabwe to look at necessary arrangements for an EU observer team and to coordinate with other election observation initiatives by SADC, the Commonwealth and the US. The Commission has already provided EUR 220 000 for the training of 1 440 Zimbabwean election observers and has made available another EUR 6 million to support initiatives from civil society, including on good governance and democratisation. The Commission electoral assessment mission now in Zimbabwe is discussing with Member States arrangements to deal with the logistical and operational aspects of this exercise, in particular, funding, freedom of movement and security of service. EU observers are not being sent to legitimise an electoral process so far marked by intimidation and violence. However, international observers could play an important role in deterring violence and building confidence, especially in the rural areas. A preliminary EU proposal currently being developed would see the deployment of 150 observers, 100 of whom would be deployed in the first week of June to observe the electoral campaign and the rest to augment the EU’s observation of the vote and the count. Consultations with the government, coordination with other international observer missions, such as the Commonwealth, US and Norway, and with local observation initiatives are on-going. Acknowledging the long experience of the European Parliament in election observation, we invite representatives to participate. With respect to development cooperation, the Commission is maintaining its European Development Fund poverty alleviation aid directed through the social sectors of health, education and rural development and, in particular, to combat the HIV/Aids epidemic. These poverty alleviation programmes facilitate the pursuance of dialogue with civil society and provide an appropriate political signal. The international community, while condemning certain governmental actions, still supports the people of Zimbabwe. Given the government’s poor macroeconomic performance, the EU, like the IMF and the World Bank, has already frozen structural adjustment support. On the question of the possible suspension of Zimbabwe's privileges under the Lomé Convention, there could be grounds for suspension if the Commission considers, after consulting thoroughly with Member States, that this would not be counterproductive at this stage before the elections. We fear it would be manipulated and interpreted as a collective reaction orchestrated by what are polemically called ‘former colonial powers’ against Zimbabwe and its government. In the worst scenario, if respect for the rule of law further deteriorates or if the elections were to be flawed, the Commission would have to consider whether Zimbabwe merits the privileges accorded under the Lomé Convention. Suspension of these privileges would be economically crippling for Zimbabwe and would aggravate the crisis. But so far I believe we have followed the right course."@lv10
"De Commissie is bezorgd over de situatie in Zimbabwe. Decennialang was Zimbabwe een stabiel land, maar nu beleeft het een zware economische en politieke crisis, die bovendien steeds erger wordt. De regering heeft parlementaire verkiezingen aangekondigd voor 24 of 25 juni. Dat is een goed teken. De illegale bezettingen van boerderijen, het voortdurende geweld en het doden, verwonden en intimideren van de oppositie kunnen worden gezien als een onderdeel van de verkiezingscampagne van de regeringspartij. Tijdens de voorbije weken zijn er verscheidene internationale initiatieven genomen om de organisatie van vrije en eerlijke verkiezingen in Zimbabwe mogelijk te maken. De Raad Algemene Zaken van 10 april heeft de regering van Zimbabwe opgeroepen om te beginnen met de voorbereidselen voor vrije en eerlijke verkiezingen. De Commissie blijft er bij de regering van Zimbabwe op aandringen om vrije verkiezingen te houden, dus zonder intimidatie. Ik had een heel direct gesprek met president Mugabe op de Top EU/Afrika. In aansluiting op dit gesprek heb ik hem deze week een brief gestuurd. Na het akkoord dat de EU-lidstaten op 6 en 7 mei hebben bereikt op de Azoren, heeft de Commissie deze week een delegatie naar Zimbabwe gestuurd om de noodzakelijke voorbereidselen te treffen voor de aanwezigheid van een EU-waarnemersmissie en deze missie te coördineren met andere waarnemersmissies van de SADC, het Britse Gemenebest en de VS. De Commissie heeft reeds 220.000 euro beschikbaar gesteld voor de opleiding van 1.440 Zimbabwaanse verkiezingswaarnemers en daarbovenop nog 6 miljoen euro voor initiatieven van de burgermaatschappij, die onder andere gericht zijn op behoorlijk bestuur en democratisering. De waarnemersmissie van de Commissie die momenteel in Zimbabwe is, maakt afspraken met de lidstaten over de logistieke en operationele aspecten van deze missie, met name op het gebied van financiële steun, veiligheid en bewegingsvrijheid. We sturen geen EU-waarnemers om een verkiezingsproces te legitimeren, dat tot dusver werd beheerst door intimidatie en geweld. Desalniettemin kunnen internationale waarnemers een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van geweld en het opbouwen van vertrouwen, vooral in plattelandsgebieden. Op grond van een voorlopig EU-voorstel, dat momenteel wordt uitgewerkt, zouden 150 waarnemers worden ingezet. Daarvan zouden er 100 in de eerste week van juni worden ingezet om de verkiezingscampagne te volgen. De rest volgt later, om een groter aantal EU-waarnemers te hebben bij de stemming en de telling. We zijn in gesprek met de regering en zijn ook druk bezig met het afstemmen van onze eigen activiteiten op die van andere internationale waarnemersmissies, zoals het Britse Gemenebest, de VS en Noorwegen, alsook lokale waarnemingsinitiatieven. Gezien de lange ervaring van het Europees Parlement als internationale waarnemer bij verkiezingen, nodigen wij de leden van het Parlement uit om deel te nemen aan deze missie. Wat ontwikkelingssamenwerking betreft, handhaaft de Commissie haar steun voor armoedebestrijding uit het Europees Ontwikkelingsfonds. Deze steun wordt verdeeld over sociale sectoren zoals gezondheid, opvoeding, plattelandsontwikkeling en, vooral, de strijd tegen HIV/aids. Via deze armoedebestrijdingsprogramma's bevorderen wij de dialoog met de burgermaatschappij en geven we een duidelijk politiek signaal. De internationale gemeenschap, ofschoon zij bepaalde acties van de regering veroordeelt, blijft de mensen van Zimbabwe steunen. Gezien de slechte macro-economische resultaten van de regering, heeft de EU, net zoals het IMF en de Wereldbank, haar steun voor structurele aanpassingen echter bevroren. Wat de mogelijke opschorting van Zimbabwe's privileges in het kader van Lomé betreft, kan opschorting worden overwogen als de Commissie van mening is, na intensief overleg met de lidstaten, dat dit niet contraproductief zou zijn in deze fase voor de verkiezingen. Wij zijn bang dat dit door de regering zou worden gebruikt en geïnterpreteerd als een complot van wat zij uitdagend de "vroegere koloniale machten" noemen, tegen Zimbabwe en zijn regering. In het ergste geval, als de rechtssituatie verder verslechtert of de verkiezingen niet eerlijk verlopen, zal de Commissie moeten overwegen of Zimbabwe zijn privileges in het kader van de Overeenkomst van Lomé wel verdient. De opschorting van deze privileges zou Zimbabwe economisch verlammen en de crisis verergeren. Maar tot dusver denk ik dat we de juiste koers hebben gevolgd."@nl2
"­ A Comissão está preocupada com a evolução da situação no Zimbabué. O Zimbabué, que foi durante décadas um país estável, está neste momento a atravessar uma grave e crescente crise económica e política. O governo acaba de marcar eleições legislativas para 24 e 25 de Junho. Isto é um bom sinal. O prosseguimento das ocupações ilegais de terras, a continuação da violência, das mortes, dos ataques e da intimidação da oposição estão a ser interpretados como parte integrante da campanha eleitoral do partido do Governo. Nas últimas semanas, assistimos a uma série de iniciativas internacionais no sentido de facilitar a realização de eleições livres e justas. O Conselho "Assuntos Gerais" de 10 de Abril instou o Governo do Zimbabué a criar condições para a realização de eleições livres e justas. A Comissão continua a instar o Governo do Zimbabué para que realize eleições, isentas de qualquer intimidação. Tive uma conversa bastante directa com o Presidente Mugabe durante a Cimeira UE­África. Esta semana dei seguimento a essa conversa, enviando­lhe uma carta. Na sequência do acordo estabelecido entre os Estados­Membros da UE nos Açores, a 6 e 7 de Maio, a Comissão enviou esta semana uma missão ao Zimbabué para analisar todos os preparativos necessários para uma equipa de observadores da UE e para estabelecer uma coordenação com outras iniciativas de observação das eleições, designadamente da SADC, da Commonwealth e dos EUA. A Comissão disponibilizou 220 mil euros para a formação de 1 440 observadores das eleições, do Zimbabué, e colocou à disposição mais 6 milhões de euros para apoiar iniciativas da sociedade civil, incluindo iniciativas no sentido do desenvolvimento da boa governação e da democratização. A missão de avaliação eleitoral da Comissão que agora se encontra no Zimbabué está a discutir com os Estados­Membros as condições necessárias para lidarem com os aspectos logísticos e operacionais deste exercício, em especial, o financiamento, a liberdade de movimentos e a segurança dos serviços. Os observadores da UE não vão ser enviados para legitimarem um processo eleitoral que, até agora, tem sido marcado pela intimidação e a violência. Contudo, os observadores internacionais poderão desempenhar um papel importante na contenção da violência e no desenvolvimento da confiança, em especial nas zonas rurais. Uma proposta preliminar da UE, que está presentemente a ser desenvolvida, prevê o envio de 150 observadores, dos quais 100 seriam enviados na primeira semana de Junho, para observarem a campanha eleitoral, e os restantes iriam aumentar o grupo de observadores da UE das eleições e da contagem dos votos. Neste momento, está­se a proceder a consultas com o Governo e está­se a trabalhar na coordenação com outras missões internacionais de observadores, por exemplo, com a Commonwealth, os EUA e a Noruega e com iniciativas locais de observação. Estamos conscientes da larga experiência do Parlamento Europeu na área da observação de processos eleitorais e, por isso, convidamos os senhores deputados a participarem. No que se refere à cooperação para o desenvolvimento, a Comissão mantém a sua ajuda à redução da pobreza, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento, direccionada aos sectores sociais da saúde, da educação e do desenvolvimento rural, e em especial para combater a epidemia do HIV/Sida. Estes programas de redução da pobreza facilitam o prosseguimento do diálogo com a sociedade civil e transmitem um sinal político apropriado. A comunidade internacional, ao condenar determinados actos do Governo, continua a apoiar o povo do Zimbabué. Dado o fraco desempenho macroeconómico do Governo, a UE, à semelhança do FMI e do Banco Mundial, já congelou o apoio ao ajustamento estrutural. Relativamente à questão da possível suspensão dos privilégios do Zimbabué, ao abrigo da Convenção de Lomé, poderá haver fundamentos para a suspensão, se a Comissão considerar, após consultas exaustivas aos Estados­Membros, que esta medida, nesta fase, antes das eleições, não será contraproducente. Receamos que a medida venha a ser manipulada e interpretada como uma reacção colectiva orquestrada pelas designadas “antigas potências coloniais” contra o Zimbabué e o seu Governo. No pior dos cenários, se o respeito pelo Estado de direito continuar a deteriorar­se, ou caso se verifique uma fraude eleitoral, a Comissão terá de considerar se o Zimbabué é merecedor dos privilégios que lhe foram concedidos ao abrigo da Convenção de Lomé. A suspensão desses privilégios, em termos económicos, seria desastroso para o Zimbabué e iria agravar ainda mais a crise. No entanto, considero que, até ao momento, temos seguido o caminho certo."@pt11
"Kommissionen är orolig över utvecklingen i Zimbabwe. Zimbabwe, som varit ett stabilt land i årtionden, genomgår för närvarande en allvarlig ekonomisk och politisk kris. Parlamentsval har nu tillkännagivits av regeringen till den 24 eller 25 juni. Det är ett gott tecken. Olagliga ockupationer av lantegendomar, fortsatt våld, dödande, förolämpande och terrorisering av oppositionen tolkas såsom en del av det regerande partiets valkampanj. De senaste veckorna har man upplevt en rad internationella initiativ för att underlätta att fria och rättvisa val skall kunna hållas. Rådet (allmänna frågor) den 10 april uppmanade Zimbabwes regering att skapa förutsättningar för fria och rättvisa val. Kommissionen fortsätter att uppmana Zimbabwes regering att hålla val som är fria från skrämselaktioner. Jag hade en mycket direkt konversation med president Mugabe vid toppmötet EU-Afrika. Jag följde upp detta med ett brev denna vecka. Till följd överenskommelsen av EU:s medlemsstater på Azorerna den 6 och 7 maj har kommissionen denna vecka ett besök i Zimbabwe för att göra de nödvändiga förberedelserna för en observationsgrupp från EU och samordna med andra valobservationsinitiativ av SADC, samväldet och USA. Kommissionen har redan överlämnat 220 000 euro för utbildning av 1 440 valobservatörer från Zimbabwe och har ställt ytterligare sex miljoner euro till förfogande för att stödja initiativ från det civila samhället, inbegripet för gott styre och demokratisering. Kommissionens valutvärderingsgrupp som för närvarande är i Zimbabwe diskuterar med medlemsstaterna om åtgärder för att sköta den logistiska och operativa sidan av uppgiften, i synnerhet, finansiering, rörelsefrihet och säkerhet vid tjänsteutövandet. EU-observatörerna sänds inte i väg för att legitimera en valprocess som hittills varit präglad av skrämselaktioner och våld. Internationella observatörer skulle emellertid kunna spela en viktig roll genom att förhindra våld och bygga upp förtroende, inte minst på landsbygden. Ett preliminärt EU-förslag som för närvarande håller på att utarbetas skulle vilja se att 150 observatörer utnyttjas, varav 100 skulle utnyttjas första veckan i juni för att observera valkampanjen och resten för att öka EU:s observation av valet och rösträkningen. Samråd med regeringen samt samordning med andra internationella observationsgrupper, såsom brittiska samväldet, USA och Norge, och med lokala observationsinitiativ pågår. Med tanke på Europaparlamentets långa erfarenhet av valobservation inbjuder vi ledamöter att delta. Vad gäller utvecklingssamarbete fortsätter kommissionen med Europeiska utvecklingsfondens fattigdomslindrande stöd som styrs genom de sociala sektorerna för folkhälsa, utbildning och landsbygdsutveckling och i synnerhet, för att bekämpa hiv-Sida-epidemin. Dessa fattigdomslindrande program underlättar en fortsatt dialog med det civila samhället och ger rätt politisk signal. Trots att det fördömer vissa regeringsåtgärder stöder det internationella samfundet fortfarande Zimbabwes folk. Mot bakgrund av regeringens dåliga makroekonomiska prestationer har EU liksom Internationella valutafonden och Världsbanken redan frusit inne strukturanpassningsstöd. När det gäller frågan om den eventuella indragningen av Zimbabwes förmåner som anges i Lomékonventionen kan det finnas skäl för indragning om kommissionen efter ingående samråd med medlemsstaterna anser att det inte skulle kunna motverka sitt syfte på detta stadium före valet. Vi fruktar att det skulle manipuleras och tolkas som en kollektiv reaktion, iscensatt av det som polemiskt kallas "f.d. kolonialmakter" mot Zimbabwe och dess regering. I det värsta scenariot, om respekten för rättssäkerhet försämras ytterligare eller om valen skulle gå snett, skulle kommissionen tvingas att tänka över om Zimbabwe förtjänar att få de förmåner som anges i Lomékonventionen. Indragning av dessa förmåner skulle vara ekonomiskt lamslående för Zimbabwe och skulle göra krisen allvarligare. Men hittills tror jag att vi har följt rätt kurs."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph