Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-16-Speech-2-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000516.9.2-216"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Ya imaginé que esa era la causa de la referencia a Murcia, y no que yo haya nacido al lado de esa provincia. En cuanto al problema de fondo, le haría un comentario distinto. Nuestra preocupación ha sido siempre no sólo el mayor empleo sino también la mayor calidad del empleo. En las grandes orientaciones de política económica de este año y en la recomendación específica para España hacemos referencia de forma expresa a la necesidad de que se analicen los problemas, entre ellos el coste del despido, que pueden tener importancia en el trabajo temporal, porque consideramos que una cosa es flexibilidad y otra precariedad, elementos radicalmente diferentes. Sin embargo, usted introduce un segundo elemento en su pregunta complementaria que, en mi opinión, tiene gran interés: ¿por qué no establecemos un objetivo de pleno empleo de la misma forma que establecimos en su día los objetivos del Tratado de Maastricht? Fundamentalmente, porque la naturaleza de ambas cifras es radicalmente diferente. En Maastricht, lo que pusimos en marcha fue un cumplimiento de obligaciones dependientes de decisiones voluntarias adoptadas por los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. En el caso del pleno empleo, la cifra es una resultante de medidas que pretenden conseguir un objetivo, pero que nunca tienen una relación de causalidad que permita garantizar su consecución. Lo que se puede plantear es lo que se está haciendo en los distintos programas de empleo: poner en marcha determinados elementos que permitan ir al pleno empleo. Cuando hablamos de pleno empleo en el documento de la Comisión que sirvió de base para el debate de Lisboa, dijimos de forma expresa que -en caso de que a los distintos condicionantes y políticas que propone la Comisión se sume una evolución de la economía según lo previsto de acuerdo con las cifras con que actualmente contamos- se conseguirá el pleno empleo. Pero éste no puede ser un objetivo político, como en Maastricht, porque no depende de la voluntad de los distintos gobiernos, de una decisión específica de cada uno de ellos."@es12
lpv:translated text
"Jeg tænkte nok, at det var årsagen til henvisningen til Murcia, og ikke at jeg er født ved siden af denne provins. Med hensyn til det grundlæggende spørgsmål, vil jeg gerne komme med en anderledes kommentar. Vores bekymring har altid drejet sig ikke alene om den størst mulige beskæftigelse, men også om den bedst mulige kvalitet af beskæftigelsen. I de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik for i år og i den særlige henstilling for Spanien gør vi udtrykkeligt opmærksom på behovet for, at man analyserer problemerne, herunder omkostningerne ved afskedigelser, som kan have betydning for det midlertidige arbejde, for vi finder, at en ting er fleksibilitet, noget andet er usikkerhed, og det er to radikalt forskellige ting. De introducerer imidlertid endnu et element i Deres tillægsspørgsmål, som efter min mening er af stor interesse: Hvorfor fastsætter vi ikke et mål om fuld beskæftigelse på samme måde, som vi i sin tid fastsatte måle i Maastricht-traktaten? Grundlæggende fordi karakteren af de to tal er radikalt forskellig. I Maastricht var det, vi iværksatte, en opfyldelse af forpligtelser, der afhænger af frivillige beslutninger truffet af de medlemsstater, der er med i Den Europæiske Union. I tilfældet med den fulde beskæftigelse er tallet et resultat af foranstaltninger, der søger at nå en målsætning, men som aldrig har en årsagsrelation, som gør det muligt at garantere, at det kan nås. Det, man kan sætte sig for, er det, man gør i de forskellige beskæftigelsesprogrammer: At iværksætte bestemte ting, som gør det muligt at nå fuld beskæftigelse. Når vi taler om fuld beskæftigelse i Kommissionens dokument, som var grundlag for forhandlingen i Lissabon, sagde vi udtrykkeligt, at vi - hvis man til de forskellige forudsætninger og politikker, som Kommissionen foreslår, lægger en udvikling i økonomien i henhold til overslagene i de tal, vi for nærværende råder over - vil opnå fuld beskæftigelse. Men dette kan ikke være en politisk målsætning som i Maastricht, for det afhænger ikke af de forskellige regeringers vilje, af en specifik beslutning i hvert enkelt af dem."@da1
". Ich dachte mir schon, daß dies der Grund für die Erwähnung Murcias war und nicht die Tatsache, daß ich in der Nähe dieser Provinz geboren wurde. Was das Kernproblem betrifft, so möchte ich eine andere Bemerkung machen. Unser Anliegen war stets nicht nur mehr Beschäftigung, sondern auch eine höhere Qualität der Beschäftigung. In den Grundzügen der Wirtschaftspolitik dieses Jahres und in der spezifischen Empfehlung für Spanien gehen wir ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Analyse der Probleme ein, darunter der Kosten der Kündigungen, die bei zeitlich befristeter Arbeit wichtig sein können, denn wir meinen, daß die Flexibilität eine Sache ist und die Unsicherheit eine andere, also zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Allerdings nennen Sie in Ihrer Zusatzfrage einen zweiten Aspekt, der meiner Ansicht nach von großem Interesse ist: Warum formulieren wir nicht die Vollbeschäftigung als Ziel, ähnlich wie wir es seinerzeit mit den Zielen des Maastricht-Vertrags taten? Vor allem, weil sich die beiden Ziffern in ihrem Wesen grundlegend voneinander unterscheiden. Was wir in Maastricht in Gang setzten, war eine Erfüllung von Pflichten auf der Grundlage freiwilliger Entscheidungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Falle der Vollbeschäftigung resultiert die Zahl aus Maßnahmen, die auf ein Ziel gerichtet sind, die aber niemals einen kausalen Zusammenhang haben, der ihre Erreichung garantiert. Fordern kann man, was in den verschiedenen Beschäftigungsprogrammen enthalten ist: die Ingangsetzung bestimmter Elemente, die uns zur Vollbeschäftigung führen können. Als wir im Dokument der Kommission, das die Grundlage für die Debatte in Lissabon bildete, über Vollbeschäftigung sprachen, sagten wir ausdrücklich, daß – wenn zu den verschiedenen von der Kommission genannten Voraussetzungen und Politiken eine Wirtschaftsentwicklung entsprechend der auf der Grundlage derzeitiger Zahlen getroffenen Vorhersage hinzukommt – die Vollbeschäftigung erreicht werden wird. Aber dies kann kein politisches Ziel wie in Maastricht sein, denn das hängt nicht vom Willen und von einem spezifischen Beschluß irgendeiner Regierung ab."@de7
"Φαντάστηκα ότι αυτός θα ήταν ο λόγος της αναφοράς στη Μούρθια και όχι επειδή έχω γεννηθεί δίπλα σε αυτή την επαρχία. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα ουσίας θα ήθελα να διατυπώσω ένα διαφορετικό σχόλιο. Το μέλημά μας ήταν ανέκαθεν όχι μόνο περισσότερη απασχόληση, αλλά και περισσότερη ποιoτική απασχόληση. Στις γενικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής του τρέχοντος έτους και στη συγκεκριμένη σύσταση προς την Ισπανία κάνουμε ρητή αναφορά στην ανάγκη να αναλυθούν τα προβλήματα, μεταξύ αυτών και το κόστος της απόλυσης, που μπορούν να έχουν σημασία στην εποχική εργασία, διότι θεωρούμε πως άλλο πράγμα είναι η ευελιξία και άλλο η προσωρινή απασχόληση, πράγματα εντελώς διαφορετικά. Παρά ταύτα, εσείς εισάγετε ένα δεύτερο στοιχείο στη συμπληρωματική σας ερώτηση που κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλο ενδιαφέρον: για ποιον λόγο δεν θέτουμε έναν στόχο πλήρους απασχόλησης, με τον ίδιο τρόπο που άλλοτε θεσπίσαμε τους στόχους του Μάαστριχτ; Βασικά, διότι ο χαρακτήρας αμφότερων των αριθμητικών στοιχείων είναι εντελώς διαφορετικός. Στο Μάαστριχτ εκείνο που θέσαμε σε εφαρμογή ήταν η τήρηση δεσμεύσεων που απέρρεαν από ηθελημένες αποφάσεις, εγκεκριμένες από τα κράτη μέλη που συνθέτουν την Ένωση. Στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης τα αριθμητικά στοιχεία συνάγονται από τα μέτρα με τα οποία επιδιώκεται η επίτευξη ενός στόχου, αλλά που δεν διέπονται από αιτιώδη σχέση που να επιτρέπει τη διασφάλιση της επίτευξής του. Αυτό που μπορεί να τεθεί είναι εκείνο που γίνεται στα διάφορα προγράμματα για την απασχόληση: η εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων που να επιτρέπουν να φθάσουμε στην πλήρη απασχόληση. Όταν μιλήσαμε για πλήρη απασχόληση στο έγγραφο της Επιτροπής που χρησίμευσε ως βάση για τη συζήτηση στη Λισαβόνα είπαμε ρητά ότι – στην περίπτωση που οι διάφοροι όροι και πολιτικές που προτείνει η Επιτροπή συνοδευτούν από μια εξέλιξη της οικονομίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, βάσει των αριθμητικών στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, στην παρούσα φάση – θα επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει πολιτικό στόχο, όπως στο Μάαστριχτ, γιατί δεν εξαρτάται από τη βούληση της κάθε κυβέρνησης, από μια συγκεκριμένη απόφαση καθεμιάς από αυτές."@el8
". I imagined that was the reason for the reference to Murcia, and not the fact that I was born next to that province. With regard to the basic problem, I would make a different comment. Our concern has always been not only greater employment but also greater quality of employment. In the broad guidelines for economic policy for this year, and in the specific recommendation for Spain, we expressly refer to the need for the problems to be analysed, amongst them the cost of dismissal, which may be important with regard to temporary employment, because we believe that a distinction should be made between precariousness and flexibility, which are two very different things. Nevertheless, you introduced a second element in your supplementary question which, in my opinion, is of great interest: Why do we not establish the objective of full employment in the same way that we established the objectives of the Treaty of Maastricht at the time? Basically because they are two completely different types of figure. At Maastricht, what we put in place was compliance with obligations dependent on voluntary decisions adopted by the Member States which form the European Union. In the case of full employment, the figure is the consequence of measures which are intended to achieve an objective, but which do not have a causal relationship which guarantees its objective. What we can consider is what is being done in the various employment programmes, and that is the implementation of certain elements which will allow us to move towards full employment. When we spoke of full employment in the Commission document which served as a basis for the debate in Lisbon, we expressly said that if we add the development of the economy in accordance with currently available figures to the various determining factors and policies proposed by the Commission, full employment will be achieved. However, this cannot be a political objective, as in Maastricht, because it does not depend on the will of the different governments or on a specific decision by each one of them."@en3
". Ajattelinkin, että se oli Murciaan tehdyn viittauksen takana, eikä se, että olen itse syntynyt tämän provinssin naapurissa. Käsittelisin perimmäistä ongelmaa eri tavalla. Olemme aina pyrkineet työllisyyden laadun lisäämiseen emmekä ainoastaan suurempaan työllisyyteen. Tämän vuoden laajoissa talouspoliittisissa suuntaviivoissa ja Espanjaa koskevassa erityissuosituksessa viittaamme korostetusti tarpeeseen analysoida ongelmia, muun muassa irtisanomiskustannuksia, joilla saattaa olla merkitystä tilapäisten työpaikkojen kohdalla, sillä katsomme että joustavuus ja epävarmuus ovat kaksi täysin eri asiaa. Kuitenkin mainitsette lisäkysymyksessänne toisenkin mielestäni varsin mielenkiintoinen seikan: miksi emme aseta täystyöllisyyttä tavoitteeksi samalla tavalla kuin asetimme itsellemme aikanaan Maastrichtin sopimuksen tavoitteet? Perimmäinen syy on siinä, että kummatkin seikat ovat luonteeltaan täysin erilaisia. Maastrichtin sopimuksessa käynnistimme sellaisten velvoitteiden täytäntöönpanon, jotka liittyivät Euroopan unionin muodostavien jäsenvaltioiden hyväksymiin vapaaehtoisiin päätöksiin. Täystyöllisyyden osalta kyseessä ovat sellaiset toimet, joilla pyritään tavoitteeseen, mutta ne eivät ole koskaan keskenään sellaisessa syy-seuraus -suhteessa, jonka perusteella onnistuminen olisi taattu. Eri työllisyysohjelmissa on ryhdytty siihen, mikä on mahdollista, eli käynnistämään sellaisia toimia, joiden avulla täystyöllisyyteen voidaan päästä. Kun puhuimme täystyöllisyydestä siinä komission asiakirjassa, joka toimi Lissabonissa käytävän keskustelun pohjana, korostimme sitä, että täystyöllisyys saavutetaan, mikäli komission ehdottamiin eri ehtoihin ja politiikkoihin yhdistyy se, että talous kehittyy odotusten ja niiden lukujen mukaisesti, joihin tällä hetkellä luotamme. Tämä ei voi kuitenkaan olla poliittinen tavoite, kuten Maastrichtin sopimuksen yhteydessä oli, sillä se ei ole riippuvainen eri hallitusten pyrkimyksistä tai kunkin valtion erillisistä päätöksistä."@fi5
". Je me doutais bien que la référence à la région de Murcie n'était pas liée au fait que je suis né à côté de celle-ci. En ce qui concerne le problème de fond, je ferais un commentaire différent. Notre préoccupation a toujours été non seulement plus d'emplois mais également une qualité accrue des emplois. Dans les grandes orientations de politique économique de cette année et dans la recommandation spécifique pour l'Espagne, nous faisons référence de manière expresse à la nécessité d'analyser les problèmes, parmi lesquels le coût du licenciement, qui peuvent avoir de l'importance sur le travail temporaire, car nous pensons que la flexibilité est une chose mais que la précarité en est une autre. Il s'agit d'éléments radicalement différents. Cependant, vous introduisez un deuxième élément dans votre question complémentaire qui, selon moi, revêt un grand intérêt : pourquoi n'établissons-nous pas un objectif de plein emploi comme nous avions établi les objectifs du traité de Maastricht ? Fondamentalement parce que la nature des deux chiffres est radicalement différente. À Maastricht, ce que nous avons mis en marche était le respect d'obligations dépendant de décisions volontaires adoptées par les États membres qui font partie de l'Union européenne. Dans le cas du plein emploi, le chiffre provient de mesures qui tentent d'atteindre un objectif, mais qui n'ont en aucun cas un lien de causalité permettant de garantir sa réalisation. Nous pouvons envisager ce qui se fait dans les différents programmes pour l'emploi : mettre en œuvre certains éléments permettant de s'acheminer vers le plein emploi. Lorsque nous parlons de plein emploi dans le document de la Commission qui a servi de point de départ au débat de Lisbonne, nous avons dit clairement que nous atteindrons le plein emploi si l'évolution économique que nous prévoyons, à la lumière des chiffres dont nous disposons actuellement, vient s'ajouter aux différentes conditions et aux politiques que propose la Commission. Mais le plein emploi ne doit pas être un objectif politique, comme à Maastricht, car il ne dépend pas de la volonté des différents gouvernements, d'une décision spécifique de chacun d'entre eux."@fr6
"Avevo immaginato che il motivo del riferimento a Murcia fosse proprio questo, e non il fatto che io sia nato vicino a quella provincia. Passando al merito della questione, le farò un'altra osservazione. La nostra preoccupazione è sempre stata non soltanto assicurare una maggiore occupazione, ma anche una migliore qualità della stessa. Nei grandi orientamenti di politica economica di quest'anno e nella specifica raccomandazione per la Spagna abbiamo fatto esplicito riferimento alla necessità di analizzare i problemi, fra i quali il costo del licenziamento, suscettibili di ripercuotersi sul lavoro interinale, perché riteniamo che una cosa è la flessibilità, tutt'altra è il precariato: due concetti radicalmente diversi. Tuttavia, lei nella sua interrogazione complementare introduce un secondo elemento a mio avviso di grande interesse: perché non fissare l'obiettivo della piena occupazione allo stesso titolo degli obiettivi fissati a suo tempo con il Trattato di Maastricht? Sostanzialmente, perché la natura di queste cifre è profondamente diversa. A Maastricht è stato richiesto il rispetto di alcuni obblighi derivati da decisioni liberamente adottate dagli Stati membri dell'Unione. Nel caso della piena occupazione, il dato è la risultante di una serie di provvedimenti finalizzati a un obiettivo, ma non esiste mai un nesso causale che consenta di garantirne la realizzazione. E' possibile, invece, prospettare ciò che già avviene con i diversi programmi per l'occupazione: attivare alcuni processi e dinamiche che consentano di orientarsi verso la piena occupazione. Quando, nel documento della Commissione utilizzato come base per la discussione a Lisbona, abbiamo parlato di piena occupazione, abbiamo detto espressamente che - qualora alle varie condizioni e alle politiche proposte dalla Commissione si sposi un andamento dell'economia in linea con i dati previsti allo stato attuale – la piena occupazione verrà raggiunta. Ma non può trattarsi di un obiettivo politico, come a Maastricht, perché non dipende dalla volontà dei vari governi o da una decisione specifica di ciascuno di essi."@it9
". I imagined that was the reason for the reference to Murcia, and not the fact that I was born next to that province. With regard to the basic problem, I would make a different comment. Our concern has always been not only greater employment but also greater quality of employment. In the broad guidelines for economic policy for this year, and in the specific recommendation for Spain, we expressly refer to the need for the problems to be analysed, amongst them the cost of dismissal, which may be important with regard to temporary employment, because we believe that a distinction should be made between precariousness and flexibility, which are two very different things. Nevertheless, you introduced a second element in your supplementary question which, in my opinion, is of great interest: Why do we not establish the objective of full employment in the same way that we established the objectives of the Treaty of Maastricht at the time? Basically because they are two completely different types of figure. At Maastricht, what we put in place was compliance with obligations dependent on voluntary decisions adopted by the Member States which form the European Union. In the case of full employment, the figure is the consequence of measures which are intended to achieve an objective, but which do not have a causal relationship which guarantees its objective. What we can consider is what is being done in the various employment programmes, and that is the implementation of certain elements which will allow us to move towards full employment. When we spoke of full employment in the Commission document which served as a basis for the debate in Lisbon, we expressly said that if we add the development of the economy in accordance with currently available figures to the various determining factors and policies proposed by the Commission, full employment will be achieved. However, this cannot be a political objective, as in Maastricht, because it does not depend on the will of the different governments or on a specific decision by each one of them."@lv10
"Ik dacht al dat u daarom naar Murcia verwees, en niet omdat ik in een aangrenzende provincie ben geboren. Het probleem in kwestie zie ik anders dan u. Het is altijd zo geweest dat wij ons niet alleen om meer werk, maar ook om een betere kwaliteit van de arbeid hebben bekommerd. In de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van dit jaar en in de specifieke aanbeveling voor Spanje zeggen wij met zoveel woorden dat problemen die van invloed kunnen zijn op tijdelijk werk, waaronder de kosten van ontslag, moeten worden bestudeerd. Wij vinden namelijk dat flexibiliteit één ding is, maar onzekerheid een ander; dat zijn radicaal verschillende begrippen. U brengt in uw aanvullende vraag echter nog een tweede element naar voren dat naar mijn mening van groot belang is: waarom leggen wij volledige werkgelegenheid niet als doelstelling vast op dezelfde wijze als wij destijds de doelstellingen van het Verdrag van Maastricht hebben vastgelegd? In de grond omdat beide cijfers een totaal ander karakter hebben. Wat wij in Maastricht hebben afgesproken, betrof de uitvoering van verplichtingen die de lidstaten van de Europese Unie vrijwillig zijn aangegaan. Volledige werkgelegenheid is daarentegen de uitkomst van maatregelen waarmee een doel wordt nagestreefd, maar tussen beide zaken bestaat nooit een zodanig oorzakelijk verband dat succes kan worden gegarandeerd. Wat je wel voor kunt stellen, is wat momenteel in het kader van verschillende werkgelegenheidsprogramma's wordt gedaan: bepaalde mechanismen in werking stellen die een ontwikkeling in de richting van volledige werkgelegenheid mogelijk maken. In het document van de Commissie dat als basis diende voor het debat in Lissabon, hebben wij uitdrukkelijk gezegd dat volledige werkgelegenheid zal worden bereikt indien niet alleen sprake is van de bepalende factoren en het beleid dat de Commissie voorstelt, maar ook van de economische ontwikkeling die wij voorzien op basis van de cijfers waarover we momenteel beschikken. Dit kan echter geen politieke doelstelling zijn zoals in Maastricht, omdat het niet afhangt van de wil van de regeringen of van een bepaalde beslissing die zij nemen."@nl2
"Calculei que essa era a razão pela qual se fazia referência a Múrcia, e não o facto de eu ter nascido ao lado dessa província. Quanto ao problema de fundo, faria uma observação diferente. A nossa preocupação foi sempre não só mais emprego, mas também maior qualidade do emprego. Nas grandes orientações da política económica do ano em curso e na recomendação específica para Espanha fazemos referência de forma expressa à necessidade de analisar os problemas, entre eles o custo do despedimento, que podem repercutir no trabalho temporário, porque consideramos que flexibilidade e precariedade são coisas diferentes, elementos radicalmente diversos. Todavia, o senhor deputado introduz um segundo elemento na sua pergunta complementar que, em minha opinião, se reveste de grande interesse: por que não estabelecemos um objectivo de pleno emprego tal como estabelecemos no passado os objectivos do Tratado de Maastricht? Fundamentalmente porque a natureza desses dois objectivos é radicalmente diferente. Em Maastricht estabelecemos regras para o cumprimento de obrigações dependentes de decisões voluntárias adoptadas pelos Estados­Membros que formam a União Europeia. No caso do pleno emprego, trata­se de medidas com as quais se prossegue um objectivo, nunca estabelecendo, porém, uma relação de causalidade que permita garantir a respectiva consecução. O que se pode pôr em execução é o que está a ser desenvolvido no âmbito nos diferentes programas para o emprego: introduzir determinados elementos que permitam alcançar o pleno emprego. Quando se fala de pleno emprego no documento da Comissão que serviu de base às conversações de Lisboa, afirmámos expressamente que ­ no caso de aos diferentes condicionantes e políticas propostas pela Comissão se juntar uma evolução da economia de acordo com os números que actualmente prevemos ­ chegar­se­á ao pleno emprego. Mas este não pode ser um objectivo político, como em Maastricht, porque não depende da vontade dos vários governos, de uma decisão específica de cada um deles."@pt11
"Jag misstänkte nog att skälet till att Murcia nämndes var detta, och inte att jag är född i närheten av den provinsen. Vad gäller det grundläggande problemet vill jag kommentera det på ett annat sätt. Vi har alltid engagerat oss, inte bara för en ökad sysselsättning, utan även för en ökad kvalitet på arbetena. I årets allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och de särskilda rekommendationerna till Spanien nämner vi tydligt att det är nödvändigt att analysera problemen, och då bland annat kostnaderna för uppsägning som kan ha betydelse för tillfälliga arbeten, för vi anser att flexibilitet är en sak och osäkerhet en annan, att det är två helt skilda faktorer. Däremot tar ni upp en annan aspekt i er tilläggsfråga som jag finner mycket intressant: varför antar vi inte målet om full sysselsättning precis som vi en gång antog målen i Maastrichtfördraget? Huvudsakligen på grund av att det finns en markant skillnad i resultatens karaktär. Det vi påbörjade i Maastricht var uppfyllandet av åligganden som är avhängiga av frivilliga beslut som fattas av de medlemsstater som ingår i Europeiska unionen. När det gäller full sysselsättning är resultatet beroende av åtgärder i syfte att uppnå ett mål, där det aldrig råder ett kausalförhållande som garanterar att man lyckas uppnå målet. Det som kan föreslås är det man gör inom de olika sysselsättningsprogrammen: sätta i gång olika faktorer som kan leda till full sysselsättning. När vi talade om full sysselsättning i kommissionens dokument som låg till grund för debatten i Lissabon, sade vi uttryckligen att full sysselsättning kan uppnås – om det förutom de olika krav och den politik som kommissionen föreslår sker en utveckling av ekonomin så som man förutser utifrån de siffror som vi för närvarande har tillgång till. Men detta kan inte vara ett politiskt mål, som i Maastricht, för det beror inte på de enskilda regeringarnas vilja, på ett särskilt beslut av var och en av dessa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph