Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-16-Speech-2-181"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000516.8.2-181"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Firstly, ECHO is not affected by this reform of development assistance. ECHO is going to continue. This is clearly part of what we have decided. The only issue is to create a better link or bridge between the phase of humanitarian assistance and the more forward-oriented, long-term development assistance. This is a well established discussion. We want to keep ECHO more or less the way it is. I have confidence that with the new director of ECHO we are on track. To Mrs Haug I should like to make it clear that Commissioner Patten was saying that we will have to propose deep cuts in the level of activity if we do not get a positive response from the budget authorities concerning the staff issue. Why are we saying this as clearly as we are, even running the risk of being interpreted as if issuing a threat? I noticed your choice of word there. We think it is necessary to make it clear that we seriously think it is problematic to continue without the resources and the manpower that we need. It is not possible to do this well without being more or less organised like other well-performing donors. This is the message. It may very well be the case that we are being misunderstood in this Parliament because, on this matter, we are definitely among friends. So saying it as clearly as we do here may sound wrong. I realise that. But there are other elements around. We have to say it It is absolutely necessary to make these measures clear. I do not mean to be negative about ministers of finance, but sometimes they can be quite demanding partners in discussion. Development ministers are not that unproblematic either. The biggest problem is actually the lack of consistency between the level of ambition defined in this field and the resources and tools that we have available to carry out the job. This is our biggest problem. We will be making a positive effort to get a solution that makes it possible to continue at least at the level of activity that we have now. I should like to add that, though it is right to point out the backlog, the problems and the embarrassment, it should not be forgotten that we are building roads out there, thousands of kilometres in length; we are drilling bore-holes for clean, safe water, giving millions of people access to safe drinking water every year. We are investing in people in primary education in a large number of countries. We are making a contribution to the debt initiative second to none, even comparing ourselves with the biggest countries in the world. We would welcome a little more competition as far as that is concerned. I warn against giving the impression our development cooperation activities have all but stopped. That is not the case. We have to be realistic, clear and demanding in order to enter the primary league amongst donors and not to remain where we are right now. This is the goal. Mr Deva, we will, as part of the new Suva Agreement – the successor to the Lomé Convention – be including in our activities a EUR 2.2 billion private investment facility which will be administered by the European Investment Bank at arm's length. It will deal with private partners, inspiring and helping the creation of business activities between European companies and business in the developing ACP countries. This major innovation is being prepared right now on the same basis as you were talking about. Micro-credit is a big thing but it is not the only answer to all problems. However, we are quite active in this field also. I thank Parliament for what I sense to be a more than positive reception because the critical notes that I have heard are of a kind that I would tend to interpret as enthusiastic support. We should be careful not to end up facing a situation where there is a real threat of having to set our sights lower."@en3
lpv:translated text
"For det første påvirkes ECHO ikke af denne reform af udviklingsbistanden. ECHO fortsætter. Det er en vigtig del af vores beslutning. Det handler udelukkende om at skabe en bedre forbindelse eller sammenhæng mellem den humanitære bistand og den mere fremsynede og langsigtede udviklingsbistand. Det er en velkendt problematik. Vi ønsker i det store og hele at bibeholde ECHO i dets nuværende form. Jeg har tillid til, at vi med den nye ECHO-direktør er på rette vej. Jeg vil gerne gøre det klart for fru Haug, at kommissær Patten sagde, at vi bliver nødt til at skære voldsomt i aktivitetsniveauet, hvis budgetmyndighederne giver os et positivt svar i personalespørgsmålet. Hvorfor udtrykker vi os i så utvetydige vendinger, der kan fortolkes som en trussel? Jeg bed mærke i Deres ordvalg. Vi finder det nødvendigt at understrege, at vi finder det meget vanskeligt at fortsætte uden de nødvendige ressourcer og det nødvendige personale. Det er ikke muligt at gøre et godt stykke arbejde uden at være organiseret på stort set samme måde som andre donorer, der klarer sig godt. Det er budskabet. Det kan godt være, at Parlamentet misforstår os, for i denne sag er vi helt klart blandt venner. Jeg er klar over, at det kan lyde forkert, når vi udtrykker os så klart, som vi gør. Men der er andre elementer. Vi er nødt til at sige det Det er bydende nødvendigt at tydeliggøre disse foranstaltninger. Jeg ønsker ikke at sige noget negativt om finansministrene, men de kan undertiden være krævende forhandlingspartnere. Udviklingsministrene er heller ikke problemfri. Det største problem er faktisk den manglende sammenhæng mellem ambitionsniveauet på dette område og de til rådighed stående ressourcer og værktøjer. Det er vores største problem. Vi vil gøre en stor indsats for at nå frem til en løsning, der som minimum gør det muligt at fortsætte det aktuelle aktivitetsniveau. Jeg vil gerne tilføje, at skønt det er rigtigt at påpege efterslæbet, problemerne og forlegenheden, så skal man ikke glemme, at vi i udviklingslandene bygger veje, der strækker sig tusindvis af kilometer, og at vi med vores boringer hvert år sikrer millioner af mennesker rent og sikkert drikkevand. Vi investerer i grunduddannelser i en lang række lande. Vi yder et enestående bidrag til gældsinitiativet - også i sammenligning med verdens største lande. Vi så gerne lidt mere konkurrence på dette område. Jeg advarer imod, at man giver indtryk af, at vores udviklingssamarbejdsaktiviteter stort set er ophørt. Det er ikke tilfældet. Vi skal være realistiske, tydelige og krævende for at rykke op i donorernes første division. Det er målet. Hr. Deva, som en del af Suva-aftalen - efterfølgeren til Lomé-konventionen - vil vores aktiviteter omfatte en privat investeringsfacilitet på 2,2 milliarder euro, der administreres af Den Europæiske Investeringsbank på normale vilkår. Den er beregnet for private partnere og skal medvirke til at oprette erhvervsmæssige aktiviteter mellem europæiske virksomheder og virksomheder i udviklingslandene blandt AVS-landene. Denne store fornyelse er under forberedelse i øjeblikket på de vilkår, De nævnte. Mikrokredit er en stor ting, men det er ikke den eneste løsning på alle problemer. Vi er imidlertid også ganske aktive på dette område. Jeg takker Parlamentet for den meget positive velkomst, idet jeg fortolker de kritiske bemærkninger som begejstret støtte. Vi skal passe på ikke at ende i en situation, hvor vi kan blive nødt til at sætte os lavere mål."@da1
". Erstens ist ECHO von dieser Reform der Entwicklungshilfe nicht betroffen. Es wird fortgeführt, und das ist eindeutig Bestandteil unserer Entscheidung. Das einzige Problem besteht darin, eine bessere Verbindung bzw. Brücke zwischen der Phase der humanitären Hilfe und der stärker zukunftsorientierten, langfristigen Entwicklungshilfe zu schaffen. Diese Diskussion ist bereits in vollem Gange. Wir wollen ECHO im großen und ganzen so lassen, wie es ist. Ich bin überzeugt, daß wir mit dem neuen Direktor von ECHO den richtigen Weg eingeschlagen haben. Frau Haug möchte ich erläutern, daß Herr Patten sagte, daß wir einschneidende Kürzungen in den Aktivitäten einplanen müssen, wenn wir keine positive Antwort von der Haushaltsbehörde auf die Personalfrage bekommen. Warum machen wir dies so deutlich und laufen sogar Gefahr, so verstanden zu werden, als ob wir eine Drohung aussprächen? Ich habe hier Ihre Wortwahl bemerkt. Wir halten es für notwendig klarzustellen, daß wir der festen Überzeugung sind, daß man ohne die benötigten Mittel und das Personal schwerlich weiterarbeiten kann. Eine gute Arbeit ist nicht möglich, wenn man nicht annähernd so organisiert ist, wie andere gut funktionierende Geber. So lautet die Botschaft. Es kann sehr gut sein, daß wir von diesem Parlament mißverstanden werden, da wir uns in diesem Falle eindeutig auf gutnachbarschaftlichem Terrain befinden. Wenn wir es also so deutlich aussprechen, wie wir es getan haben, könnte es falsch ankommen. Das habe ich bemerkt. Doch gibt es noch weitere Dinge, das müssen wir ohne Einschränkung sagen. Es ist absolut notwendig, diese Maßnahmen klarzustellen. Dabei soll über die Finanzminister nichts Negatives verlauten, doch manchmal können sie als Verhandlungspartner recht anstrengend sein. Auch die Entwicklungsminister sind nicht gerade als unkompliziert zu bezeichnen. Das größte Problem stellt im Grunde die fehlende Vereinbarkeit zwischen den in diesem Bereich geplanten Maßnahmen und den vorhandenen Mitteln und Werkzeugen zu ihrer Durchführung dar. Das ist unser größtes Problem. Wir werden alles daran setzen, eine Lösung zu finden, die es möglich macht, zumindest den Stand der derzeitigen Aktivitäten zu halten. Auch wenn es berechtigt ist, auf den Rückstand, die Probleme und die unangenehmen Dinge hinzuweisen, so möchte ich doch hinzufügen, daß wir nicht vergessen sollten, daß wir in allen möglichen Teilen der Welt Straßen bauen, die Tausende Kilometer lang sind; wir bohren Brunnen für sauberes, gesundes Wasser und verschaffen damit jedes Jahr Millionen von Menschen Zugang zu sicherem Trinkwasser. In einer Vielzahl von Ländern investieren wir in die Grundbildung von Menschen. Wir tragen wie niemand sonst zur Schuldeninitiative bei, selbst wenn wir uns mit den weltgrößten Ländern vergleichen. Was dies angeht, so würden wir ein wenig mehr Wettbewerb begrüßen. Allerdings darf nicht der Eindruck entstehen, daß unsere Aktivitäten zur Entwicklungszusammenarbeit kurz vor dem Abbruch stehen. Dies ist nicht der Fall. Um die erste Liga unter den Gebern zu erreichen, müssen wir realistisch, eindeutig und fordernd auftreten und nicht dort stehenbleiben, wo wir jetzt sind. So lautet unser Ziel. Als Teil des neuen Abkommens von Suva – des Nachfolgers des Lomé-Abkommens – werden wir in unsere Aktivitäten eine Fazilität für private Investitionen in Höhe von 2,2 Mrd. Euro einbeziehen, die von der Europäischen Investitionsbank unabhängig verwaltet wird. Sie wird von privaten Partnern in Anspruch genommen und soll Geschäftsaktivitäten zwischen europäischen Unternehmen und Unternehmen in den AKP-Ländern anregen und unterstützen. Diese wesentliche Neuerung wird zur Zeit auf der Grundlage, die Sie erwähnt haben, angebahnt. Kleinkredite sind eine nützliche Sache, jedoch nicht die alleinige Antwort auf alle Probleme. Aber wir sind natürlich auch in diesem Bereich nicht untätig. Ich danke dem Parlament für seine meiner Ansicht nach mehr als positive Aufnahme, denn die kritischen Anmerkungen, die ich hier vernommen habe, möchte ich als enthusiastische Unterstützung interpretieren. Wir sollten uns davor hüten, in eine Situation zu geraten, in der die reale Gefahr besteht, unsere Ziele niedriger stecken zu müssen."@de7
"Πρώτον, το ECHO δεν επηρεάζεται από αυτή τη μεταρρύθμιση της αναπτυξιακής βοήθειας. Το ECHO θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό αποτελεί σαφώς μέρος όσων αποφασίσαμε. Το μόνο θέμα είναι να δημιουργήσουμε μια καλύτερη σύνδεση ή γέφυρα μεταξύ της φάσης ανθρωπιστικής βοήθειας και της πιο μελλοντοστραφούς και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας. Πρόκειται για μια συζήτηση με βάσιμα επιχειρήματα. Θέλουμε να διατηρήσουμε το ECHO λίγο πολύ ως έχει, και έχω την πεποίθηση ότι με τον νέο διευθυντή του ECHO κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να διευκρινίσω στην κ. Haug πως ο Επίτροπος Patten ανέφερε πως θα πρέπει να προτείνουμε μεγάλες περικοπές ως προς τις δραστηριότητες, εάν δεν λάβουμε θετική απάντηση από τις αρμόδιες επί του προϋπολογισμού αρχές, όσον αφορά το θέμα του προσωπικού. Γιατί το καθιστούμε αυτό όσο το δυνατόν σαφέστερο ακόμα και με κίνδυνο να εκληφθεί ως απειλή; Παρατήρησα τη λέξη που επιλέξατε. Θεωρούμε απαραίτητο να καταστήσουμε σαφές πως μας ανησυχεί πολύ το ενδεχόμενο να συνεχίσουμε χωρίς τους πόρους και το εργατικό δυναμικό που χρειαζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να επιτελέσουμε σωστά το έργο μας χωρίς να είμαστε λίγο πολύ οργανωμένοι, όπως άλλοι χορηγοί που ενεργούν αποτελεσματικά. Αυτό είναι το μήνυμα. Είναι πολύ πιθανόν να παρεξηγηθούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή ως προς αυτό το θέμα βρισκόμαστε αναμφίβολα μεταξύ φίλων. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως εκφράζοντας κάτι τέτοιο με τόση σαφήνεια μπορεί να φανεί λάθος. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Πρέπει να το πούμε πάση θυσία. Είναι απόλυτη ανάγκη να καταστήσουμε σαφή αυτά τα μέτρα. Χωρίς να θέλω να επικρίνω τους Υπουργούς Οικονομικών, ορισμένες φορές μπορεί να είναι πολύ απαιτητικοί συνομιλητές. Τα πράγματα δεν είναι ρόδινα ούτε με τους Υπουργούς Ανάπτυξης. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα η έλλειψη συνοχής μεταξύ των υψηλών φιλοδοξιών που τίθενται σε αυτόν τον τομέα και των πόρων και μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να φέρουμε σε πέρας το έργο. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα καταβάλουμε πραγματική προσπάθεια να βρούμε μια λύση που θα μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον τα σημερινά επίπεδα δραστηριότητας. Θα ήθελα να προσθέσω πως, αν και σωστά επισημαίνονται οι καθυστερήσεις των πληρωμών, τα προβλήματα και οι δυσκολίες, δεν θα πρέπει να λησμονείται πως εκεί έξω κατασκευάζουμε δρόμους εκατοντάδων χιλιομέτρων και ανοίγουμε γεωτρήσεις για καθαρό και υγιεινό νερό, παρέχοντας κάθε χρόνο σε εκατομμύρια ανθρώπους τη δυνατότητα να καταναλώνουν με ασφάλεια πόσιμο νερό. Σε πολλές χώρες επενδύουμε στη βασική εκπαίδευση. Συμβάλλουμε περισσότερο από κάθε άλλον στην πρωτοβουλία σχετικά με το εξωτερικό χρέος, ακόμα και αν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Ως προς αυτό θα ήταν ευπρόσδεκτος ένας κάπως μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Δεν θέλω να σχηματιστεί η εντύπωση πως οι δραστηριότητές μας στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας έχουν σχεδόν σταματήσει. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, σαφείς και απαιτητικοί προκειμένου να είμαστε οι πρωταθλητές μεταξύ των χορηγών και να μην παραμείνουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος. Κύριε Deva, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας Suva – που διαδέχεται τη Σύμβαση Λομέ – θα συμπεριλάβουμε στις δραστηριότητές μας ένα μέσο ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χορηγηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ίσους όρους. Το μέσο αυτό θα απευθύνεται σε εταίρους του ιδιωτικού τομέα, εμπνέοντας και συνδράμοντας τη δημιουργία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών και επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες ΑΚΕ. Η σημαντική αυτή καινοτομία ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή επί της ίδιας βάσης στην οποία αναφερθήκατε. Οι μικροπιστώσεις είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι όμως η μοναδική απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Ωστόσο, η δράση μας είναι μεγάλη και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο γι’ αυτή την περισσότερο από θετική, όπως την αντιλαμβάνομαι, υποδοχή, επειδή τα κριτικά σχόλια που άκουσα είναι τέτοιου είδους που θα τα ερμήνευα ως ενθουσιώδη υποστήριξη. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου κινδυνεύουμε πραγματικά να αναγκαστούμε να χαμηλώσουμε τον πήχη."@el8
"(EN) En primer lugar, la ECHO no se verá afectada por esta reforma de la asistencia al desarrollo. La ECHO se mantendrá en su estado actual. Es una de las decisiones que hemos tomado. El único problema es que debemos crear un mejor nexo o puente entre la fase de ayuda humanitaria y la asistencia al desarrollo de cara al futuro y a largo plazo. Se trata de un argumento bien fundamentado. Queremos mantener la ECHO más o menos como está. Confío en que con el nuevo director de la ECHO avancemos por el buen camino. Quisiera aclarar a la Sra. Haug que el Comisario Patten decía que deberemos proponer grandes recortes del nivel de actividades, si no obtenemos una respuesta positiva de la Autoridad presupuestaria en lo relativo al problema de personal. ¿Por qué decimos esto de una manera tan clara, arriesgándonos incluso a ser interpretados como si estuviéramos formulando una amenaza? He observado las palabras que ha elegido en este caso. Creemos que es necesario dejar perfectamente claro que consideramos seriamente problemático continuar sin los recursos financieros y humanos que necesitamos. No es posible hacerlo bien sin estar más o menos organizados, como otros donantes que tienen una actuación impecable. Éste es el mensaje. Es muy posible que este Parlamento no nos haya entendido bien porque, en lo que a esta cuestión se refiere, no cabe duda de que estamos entre amigos. Por ello, decirlo con la claridad con la que lo estamos diciendo aquí puede sonar equivocado. Me doy cuenta de ello. Pero existen además otros elementos. Debemos decirlo Es absolutamente necesario exponer estas medidas con total claridad. No pretendo ser negativo respecto a los ministros de Economía, pero en ocasiones pueden ser unos interlocutores muy exigentes en las negociaciones. Los ministros de Desarrollo también pueden ser bastante problemáticos. El mayor problema es la falta de coherencia entre el nivel de aspiraciones definido en este ámbito y los recursos y herramientas de que disponemos para realizar el trabajo. Ése es nuestro mayor problema. Nos esforzaremos con un talante positivo en llegar a una solución que nos permita continuar al menos con nuestro actual nivel de actividad. Quisiera añadir que, aunque es acertado hacer referencia al trabajo atrasado, los problemas y el bochorno, no debemos olvidar que cada año construimos carreteras allá fuera, miles de kilómetros de carreteras; realizamos perforaciones en busca de agua limpia y sana que permite a millones de personas tener acceso a agua potable. Estamos invirtiendo en las personas proporcionando enseñanza primaria en un gran número de países. Estamos contribuyendo a la iniciativa de condonación de la deuda como ningún otro donante, incluso con respecto a los países más poderosos del mundo. Nos gustaría encontrar algo más de competencia en lo que a este extremo se refiere. Prevengo de que no debe tenerse la impresión de que nuestras actividades de cooperación al desarrollo se hayan paralizado. No es cierto. Debemos ser realistas, claros y exigentes con el fin de poder entrar en la primera liga de donantes y no quedarnos donde ahora nos encontramos. Ése es el objetivo. Señor Deva, en el marco del nuevo Acuerdo de Suva –que sustituirá al Convenio de Lomé– incluiremos entre nuestras actividades un servicio de inversión privada que asciende a 2.200 millones de euros, que será administrado muy de cerca por el Banco Europeo de Inversiones. Se ocupará de socios particulares que inspiren y contribuyan a la creación de actividades empresariales entre empresas europeas y empresas de los países en desarrollo ACP. Esta importante innovación está siendo preparada en estos mismos momentos sobre la misma base a la que usted se refería. El microcrédito es una gran cosa, pero no es la única respuesta a todos los problemas. No obstante, nos mantenemos muy activos también en este ámbito. Expreso mi agradecimiento al Parlamento por lo que presiento que será una recepción más que positiva, porque las observaciones críticas que he escuchado son de ese tipo que yo interpretaría como apoyo entusiasta. Debemos tener cuidado para no terminar enfrentándonos a una situación en el que exista una amenaza real de tener que reducir nuestras aspiraciones."@es12
"Ensinnäkään tämä kehitysavun uudistaminen ei koske ECHOa. ECHOn toiminta jatkuu. Tämä asia on tehty selväksi päätöksissämme. Uudistuksella pyritään ainoastaan siihen, että humanitaarinen apu ja enemmän tulevaisuuteen suuntautuva pitkän aikavälin kehitysapu voidaan kytkeä paremmin toisiinsa. Tästä on keskusteltu jo kauan. Haluamme ECHOn toiminnan jatkuvan suurin piirtein ennallaan. Luotan siihen, että olemme oikealla tiellä ECHOn uuden johtajan ansiosta. Haugille haluaisin täsmentää, että komission jäsen Pattenin mukaan meidän on ehdotettava suuria leikkauksia toimintaamme, jos budjettiviranomaiset eivät suhtaudu myönteisesti henkilöstökysymykseen. Miksi me sanomme tämän näin selvästi kuin nyt sanomme, vaikka se saatetaan tulkita uhkaukseksi? Kiinnitin huomiota sanavalintaanne tässä yhteydessä. Meidän mielestämme on tehtävä selväksi, että olemme vakavissamme sitä mieltä, että työmme jatkaminen on ongelmallista ilman tarvitsemiamme voimavaroja ja henkilöstöä. Emme pysty huolehtimaan tehtävistämme kunnolla, ellei toimintaamme järjestetä suurin piirtein samoin kuin muiden tuloksellisten auttajajärjestöjen piirissä. Tämä on viestimme. Saattaa hyvinkin olla, että meidät ymmärretään väärin parlamentissa, koska tällä alalla olemme ehdottomasti ystävien parissa. Asian esittäminen niin selvästi kuin me täällä teemme, saattaa siis kuulostaa väärältä. Ymmärrän sen. Mutta tässä yhteydessä on otettava muutkin asiat huomioon. Meidän on sanottava se joka taholle. Nämä toimenpiteet on ehdottomasti tehtävä selviksi. En halua suhtautua kielteisesti valtiovarainministereihin, mutta he voivat toisinaan olla hyvin vaativia keskustelukumppaneita. Kehitysyhteistyöministerit eivät ole sen helpompia. Suurin ongelma on itse asiassa johdonmukaisuuden puute tälle alalle asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden ja niiden voimavarojen ja välineiden välillä, joita meillä on käytettävänämme tehtäviemme hoitamiseksi. Tämä on suurin ongelmamme. Pyrimme myönteisin keinoin saamaan aikaan ratkaisun, jolla mahdollistetaan tehtäviemme jatkaminen vähintään nykyisellä toimintatasolla. Haluaisin lisätä, että vaikka on syytä kiinnittää huomiota keskeneräisten asioiden määrään, ongelmiin ja vaikeuksiin, ei pitäisi unohtaa, että me rakennamme maailmalla tuhansia kilometrejä pitkiä teitä; poraamme reikiä puhdasta ja terveellistä vettä varten järjestäen joka vuosi miljoonille ihmisille puhdasta juomavettä. Investoimme ihmisten peruskoulutukseen hyvin monissa maissa. Tuemme velka-aloitetta enemmän kuin mikään muu maa jopa maailman suurimpiin valtioihin verrattuna. Toivoisimme tälle alalle vähän enemmän kilpailua. Varoitan antamasta sitä vaikutelmaa, että kehitysyhteistyömme on lähes pysähdyksissä. Näin ei ole. Meidän on oltava realistisia, selkeitä ja vaativia, jotta pääsemme eturintamaan auttajajärjestöjen keskuudessa emmekä jää siihen tilaan, jossa nyt olemme. Tämä on päämäärämme. Jäsen Deva, uuden Suva-sopimuksen joka seuraa Lomén yleissopimusta perusteella osarahoitamme toimintaamme 2,2 miljardin euron yksityisellä sijoitusvälineellä, jota hoitaa lähellämme sijaitseva Euroopan investointipankki. Se neuvottelee yksityisten kumppanien kanssa ja kannustaa ja auttaa luomaan liiketoimintaa eurooppalaisten yritysten ja AKT:n kehitysmaissa sijaitsevien yritysten välillä. Tätä suurta uudistusta valmistellaan parhaillaan samalta pohjalta kuin se, mistä itse puhuitte. Mikroluotto on tärkeä asia mutta se ei ole ainoa ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Toimimme kuitenkin aktiivisesti myös tällä alalla. Kiitän parlamenttia suhtautumisesta, joka on mielestäni enemmän kuin myönteinen, koska kuulemani kriittiset äänenpainot ovat senlaatuisia, että olen taipuvainen tulkitsemaan ne innokkaaksi kannatukseksi. Meidän olisi varottava joutumasta tilanteeseen, jossa saatamme todella joutua asettamaan päämääriämme alemmas."@fi5
"Tout d'abord, ECHO n'est pas concerné par cette réforme de l'aide au développement. Le travail d'ECHO se poursuivra. Cela fait clairement partie de ce que nous avons décidé. La seule chose qui nous préoccupe est d'assurer une meilleure liaison entre le volet de l'assistance humanitaire et l'aide au développement, davantage tournée vers l'avant et le long terme. Ce débat est déjà bien installé. Nous souhaitons conserver ECHO plus ou moins dans sa forme actuelle. Je suis convaincu qu'avec le nouveau président d'ECHO, les choses sont sur la bonne voie. Je voudrais préciser à Mme Haug que le commissaire Patten a dit que nous devrons proposer de sérieuses réductions au niveau des activités si nous n'obtenons pas de réponse positive des autorités budgétaires en ce qui concerne la question du personnel. Pourquoi insistons-nous sur ce point avec une telle force, au risque même que cette position soit interprétée comme une menace ? J'ai remarqué les termes que vous avez choisis d'employer ici. Et bien, je pense qu'il faut absolument que l'on sache qu'il est extrêmement difficile de poursuivre notre tâche sans les ressources et le personnel nécessaires. Nous ne pouvons nous acquitter correctement de notre mission sans être organisés plus ou moins comme le sont d'autres bailleurs de fonds performants. Voilà notre message. Il se peut très bien maintenant que nos paroles soient mal interprétées au sein de ce Parlement car, dans cette affaire, nous sommes tous amis, cela va de soi. C'est pourquoi notre fermeté peut paraître déplacée. J'en suis conscient. Mais d'autres éléments sont en jeu. Nous devons prêcher tous azimuts. Il faut absolument clarifier ces mesures. Je ne veux pas critiquer les ministres des Finances, mais il faut bien avouer qu'ils sont parfois inflexibles dans la discussion. Et les ministres chargés du développement ne sont pas si coulants non plus. Le gros problème actuellement est le décalage entre les ambitions fixées dans ce domaine et les ressources et instruments mis à disposition pour remplir notre mission. C'est là le gros problème. Nous nous efforcerons de trouver une solution qui nous permette de continuer à travailler au moins au niveau d'activité actuel. Permettez-moi d'ajouter, même s'il est légitime de parler du retard, des problèmes et de l'embarras, qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en train de construire des routes là-bas, des milliers de kilomètres de routes ; nous forons des puits pour permettre à des millions de gens de s'approvisionner en eau propre et potable, chaque année. Nous investissons dans les ressources humaines dans le domaine de l'enseignement primaire, et cela dans un grand nombre de pays. Nos efforts en faveur de la dette sont sans pareil, de là même à nous comparer aux plus grands pays du monde. À cet égard, un peu plus de compétition serait la bienvenue. Il faut se garder de donner l'impression que nos activités en matière de coopération au développement touchent à leur fin. Ce n'est pas le cas. Soyons réalistes, clairs et exigeants de façon à nous hisser au premier rang des donateurs au lieu de demeurer là où nous nous trouvons actuellement. Tel est notre objectif. Monsieur Deva, dans le cadre du nouvel accord de Suva - qui succède à la convention de Lomé -, nous intégrerons dans nos activités un mécanisme d'investissement privé d'une valeur de 2,2 milliards d'euros qui sera géré par la Banque européenne d'investissement dans des conditions de pleine égalité. Il s'adressera aux partenaires privés, encourageant et soutenant la création d'activités commerciales entre sociétés européennes et entreprises des pays ACP en développement. Cette innovation de taille est actuellement en cours de gestation, et s'inscrira dans le droit fil de ce dont vous parliez. Le microcrédit est un outil capital mais pas la solution unique à tous les problèmes. Ce qui ne nous empêche pas de nous montrer tout à fait actifs dans ce domaine également. Je remercie le Parlement pour ce que je juge être un accueil plus que positif ; les remarques importantes que j'ai entendues me semblent, en effet, de nature à être interprétées comme un soutien enthousiaste. Il faut faire attention de ne pas nous retrouver face à une situation de menace, nous obligeant à viser plus bas."@fr6,6
"Innanzi tutto, ECHO non risente della riforma dell’assistenza allo sviluppo. ECHO continuerà a esistere. Questo è chiaramente parte della nostra decisione. L’unico nodo è come creare un nesso o un ponte migliore tra la fase di assistenza umanitaria e l’assistenza allo sviluppo più lungimirante e orientata al lungo termine. Si tratta di una discussione già nota. Vogliamo che ECHO rimanga più o meno com’è. Sono sicuro che con il suo nuovo direttore stiamo andando bene. Volevo chiarire alla onorevole Haug che il Commissario Patten intendeva che saremo obbligati a proporre una riduzione della nostra attività se le autorità di bilancio non ci daranno una risposta positiva a proposito del personale. Perché lo diciamo tanto chiaramente, rischiando addirittura di dare l’impressione di lanciare una minaccia? Ho notato la sua scelta dei termini. Secondo noi è necessario far capire chiaramente che è problematico continuare senza le risorse e il personale di cui abbiamo bisogno. E’ impossibile fare bene le cose senza essere più o meno organizzati come altri donatori efficaci. Questo è il messaggio. Forse veniamo capiti male in questo Parlamento perché, su questo tema, siamo sicuramente tra amici. Quindi dirlo senza mezzi termini, come facciamo noi, può suonare sbagliato. Questo lo capisco. Ma vi sono altri elementi in gioco. Dobbiamo dirlo ai quattro venti. E’ indispensabile che questi provvedimenti vengano compresi. Non intendo criticare i Ministri delle finanze ma talvolta, nelle discussioni, possono rivelarsi degli interlocutori piuttosto esigenti. Nemmeno i ministri responsabili dello sviluppo sono tanto facili. Il maggior problema è in realtà la mancanza di coerenza tra il livello di ambizioni dichiarate in materia e le risorse e gli strumenti messi a disposizione per svolgere il lavoro. Questo è il nostro problema maggiore. Ci adopereremo per ottenere una soluzione che consenta almeno di continuare a portare avanti l’attività al livello attuale. Inoltre devo dire che, sebbene sia giusto sottolineare il ritardo, i problemi e l’imbarazzo, non va dimenticato che laggiù stiamo costruendo strade, lunghe migliaia di chilometri; stiamo perforando pozzi per consentire a milioni di persone di avere acqua pulita, potabile e sicura ogni anno. In molti paesi investiamo in personale per l’istruzione elementare. Il nostro contribuito alla riduzione del debito è senza pari, anche se ci confrontiamo con i paesi più grandi del mondo. In questo campo ci piacerebbe avere qualche concorrente in più. Attenzione a non dare l’impressione che le nostre attività di cooperazione allo sviluppo sono praticamente cessate. Non è vero. Dobbiamo essere realistici, chiari ed esigenti per figurare nella prima categoria di donatori e non rimanere nella posizione attuale. Tale è l’obiettivo. Onorevole Deva, nel nuovo accordo di Suva, che segue la Convenzione di Lomé, inseriremo fra le nostre attività uno strumento privato d’investimento per un valore di 2,2 miliari di euro, che verrà amministrato dalla Banca europea per gli investimenti alle normali condizioni commerciali. Tratterà con partner privati, promuovendo e contribuendo alla creazione di attività commerciali tra società europee e imprese nei paesi ACP in via di sviluppo. Stiamo preparando proprio adesso questa grande novità, esattamente sulla base da lei indicata. Il microcredito è una grande cosa, ma non è l’unica risposta a tutti i problemi. Tuttavia siamo attivi anche in quel settore. Ringrazio il Parlamento per quella che mi pare un’accoglienza più che positiva, perché le osservazioni critiche che ho sentito sono tali da indurmi a interpretarle come un segnale di appoggio entusiasta. Dobbiamo stare attenti per evitare di ritrovarci di fronte alla minaccia reale di dover ridimensionare le nostre ambizioni."@it9
"Firstly, ECHO is not affected by this reform of development assistance. ECHO is going to continue. This is clearly part of what we have decided. The only issue is to create a better link or bridge between the phase of humanitarian assistance and the more forward-oriented, long-term development assistance. This is a well established discussion. We want to keep ECHO more or less the way it is. I have confidence that with the new director of ECHO we are on track. To Mrs Haug I should like to make it clear that Commissioner Patten was saying that we will have to propose deep cuts in the level of activity if we do not get a positive response from the budget authorities concerning the staff issue. Why are we saying this as clearly as we are, even running the risk of being interpreted as if issuing a threat? I noticed your choice of word there. We think it is necessary to make it clear that we seriously think it is problematic to continue without the resources and the manpower that we need. It is not possible to do this well without being more or less organised like other well-performing donors. This is the message. It may very well be the case that we are being misunderstood in this Parliament because, on this matter, we are definitely among friends. So saying it as clearly as we do here may sound wrong. I realise that. But there are other elements around. We have to say it It is absolutely necessary to make these measures clear. I do not mean to be negative about ministers of finance, but sometimes they can be quite demanding partners in discussion. Development ministers are not that unproblematic either. The biggest problem is actually the lack of consistency between the level of ambition defined in this field and the resources and tools that we have available to carry out the job. This is our biggest problem. We will be making a positive effort to get a solution that makes it possible to continue at least at the level of activity that we have now. I should like to add that, though it is right to point out the backlog, the problems and the embarrassment, it should not be forgotten that we are building roads out there, thousands of kilometres in length; we are drilling bore-holes for clean, safe water, giving millions of people access to safe drinking water every year. We are investing in people in primary education in a large number of countries. We are making a contribution to the debt initiative second to none, even comparing ourselves with the biggest countries in the world. We would welcome a little more competition as far as that is concerned. I warn against giving the impression our development cooperation activities have all but stopped. That is not the case. We have to be realistic, clear and demanding in order to enter the primary league amongst donors and not to remain where we are right now. This is the goal. Mr Deva, we will, as part of the new Suva Agreement – the successor to the Lomé Convention – be including in our activities a EUR 2.2 billion private investment facility which will be administered by the European Investment Bank at arm's length. It will deal with private partners, inspiring and helping the creation of business activities between European companies and business in the developing ACP countries. This major innovation is being prepared right now on the same basis as you were talking about. Micro-credit is a big thing but it is not the only answer to all problems. However, we are quite active in this field also. I thank Parliament for what I sense to be a more than positive reception because the critical notes that I have heard are of a kind that I would tend to interpret as enthusiastic support. We should be careful not to end up facing a situation where there is a real threat of having to set our sights lower."@lv10
"Ten eerste heeft deze hervorming van de ontwikkelingshulp geen gevolgen voor ECHO. Dit bureau zal zijn werk voortzetten, dat maakt duidelijk deel uit van hetgeen wij hebben besloten. Het is een uitgemaakte zaak dat wij uitsluitend beogen een betere koppeling of brug tot stand te brengen tussen de directe humanitaire hulpverlening en de meer toekomstgerichte ontwikkelingshulp, de hulp voor de lange termijn dus. Wij willen ECHO min of meer in de huidige vorm handhaven en nu ECHO een nieuwe directeur heeft, heb ik er alle vertrouwen in dat wij op de goede weg zitten. Ik wil mevrouw Haug de uitspraken van commissaris Patten graag uitleggen: hij stelde dat wij zwaar zullen moeten bezuinigen in onze activiteiten als de begrotingsautoriteit niet positief reageert op het voorstel om het personeel uit te breiden. Waarom stellen wij dit nu zo klip en klaar, terwijl wij het risico lopen dat dit als een dreigement wordt opgevat? Dat was immers uw woordkeuze. Volgens ons moeten we duidelijk stellen dat we het echt heel moeilijk vinden om zonder extra middelen en menskracht door te gaan. Wij zien geen mogelijkheid dit werk goed te doen als we niet ongeveer net zo georganiseerd zijn als andere donoren die goede resultaten boeken. Dat is de boodschap. Het zou best kunnen dat het Parlement ons verkeerd begrijpt omdat wij, als het om dit onderwerp gaat, ons onder gelijkgezinden bevinden. Zo een heldere boodschap kan hier misplaatst klinken, ik ben mij daarvan bewust. Er zijn echter ook andere aspecten die een rol spelen. Wij moeten wijd en zijd verkondigen dat het noodzakelijk is om deze maatregelen duidelijk uit te leggen. Niets ten nadele van de ministers van Financiën, maar zij zijn soms veeleisende gesprekspartners en ook ministers van Ontwikkeling zijn de gemakkelijksten niet. Ons grootste probleem is eigenlijk het feit dat de middelen en instrumenten die beschikbaar zijn om het werk uit te voeren, niet stroken met het vastgestelde ambitieniveau. Wij pogen een oplossing te vinden zodat wij minstens het huidige activiteitenniveau kunnen handhaven. Ik wil graag toevoegen dat hoewel er terecht wordt gewezen op de achterstand, de problemen en de hindernissen, wij niet moeten vergeten dat wij in die landen bezig zijn met het aanleggen van wegen, van duizenden kilometers lang; dat wij putten boren voor schoon en veilig water zodat wij ieder jaar miljoenen mensen toegang bieden tot betrouwbaar drinkwater. In een groot aantal landen investeren wij in basisonderwijs en wij dragen verreweg het meeste bij aan de verlichting van de schuldenlast, zelfs vergeleken met de grootste landen in de wereld. Wat dat betreft zouden wij blij zijn met een beetje meer concurrentie. U moet niet de indruk krijgen dat alle activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zijn gestaakt, want dat is niet het geval. Wij moeten realistisch, helder en veeleisend zijn om bij de voorhoede van de donoren te behoren en niet stil te blijven staan. Dat is immers het doel. Mijnheer Deva, wij zullen als onderdeel van de nieuwe Suva Overeenkomst - de opvolger van de Overeenkomst van Lomé - een particuliere investeringsfaciliteit inrichten ten bedrage van 2,2 miljard euro, die door de Europese Investeringsbank op afstand worden beheerd. Zij zal zich bezig houden met particuliere partners en de ontwikkeling van zakelijke initiatieven tussen Europese bedrijven en bedrijven in de ACS-landen stimuleren en ondersteunen. Deze grote vernieuwing wordt op dit moment voorbereid en heeft dezelfde grondslag als die u schetste. Een microkrediet is weliswaar een belangrijk instrument, maar lost niet alle problemen op. Wij zijn op dit gebied echter ook redelijk actief. Ik dank het Parlement voor zijn reactie; ik heb het gevoel dat die meer dan positief is. De kritische opmerkingen die ik heb gehoord zijn van dien aard dat ik geneigd ben ze op te vatten als een blijk van enthousiaste steun. Wij moeten oppassen dat wij niet in een situatie verzeild raken waarin wij onze vooruitzichten in negatieve zin moeten bijstellen."@nl2
"­ Em primeiro lugar, o ECHO não será afectado por esta reforma da ajuda ao desenvolvimento. O ECHO irá manter­se. Essa foi uma das decisões tomadas. A única questão que se põe é a de criar uma melhor ligação, ou ponte, entre a fase de ajuda humanitária e ajuda ao desenvolvimento mais voltada para o futuro, a mais longo prazo. Isso já está decidido. Queremos manter o ECHO, mais ou menos na sua forma actual. Estou certo de que, com o novo Director do ECHO, estamos no bom caminho. Gostaria de explicar à senhora deputada Haug que aquilo que o senhor Comissário Patten disse foi que teríamos de propor grandes reduções do nível de actividade se não obtivermos uma resposta positiva da autoridade orçamental sobre a questão do pessoal. Por que razão estamos a afirmar isto tão claramente, mesmo correndo o risco de a nossa afirmação ser interpretada como uma ameaça? Tomei atenção à sua escolha de palavras. Julgamos ser necessário tornar bem claro que consideramos sinceramente ser problemático continuarmos a não dispor dos recursos e pessoal de que necessitamos. Não é possível desempenharmos cabalmente a nossa função sem estarmos mais ou menos organizados como outros dadores eficientes. É esta a mensagem que queremos transmitir. É muito possível que estejamos a ser mal interpretados nesta assembleia porque, quanto a este assunto, estamos decididamente entre amigos. Por conseguinte, poderá parecer errado fazermos aqui esta afirmação tão clara. Compreendo isso. Mas há outros elementos à nossa volta. Temos de o dizer É absolutamente indispensável tornarmos estas medidas bem claras. Não quero ser negativo em relação aos Ministros das Finanças, mas, por vezes, eles são interlocutores bastante exigentes nas discussões que mantemos. Os Ministros do Desenvolvimento também não deixam de ser problemáticos. O maior problema é, efectivamente, a falta de coerência que existe entre o nível de ambição definido nesta área e os recursos e ferramentas de que dispomos para realizarmos o nosso trabalho. É esse o nosso maior problema. Iremos desenvolver esforços concretos no sentido de conseguirmos uma solução que nos permita, pelo menos, manter o nível de actividade que temos neste momento. Embora seja legítimo falar­se em projectos acumulados, em problemas e no que tudo isto tem de embaraçoso, gostaria de acrescentar que é importante não esquecermos que estamos a construir estradas nesses países, milhares de quilómetros de estradas; estamos a abrir furos para obter água limpa e segura, dando a milhões de pessoas, todos os anos, acesso a água potável. Estamos a investir nas pessoas, ao nível do ensino primário, num grande número de países. Estamos a dar um contributo ímpar no contexto da iniciativa da dívida, mesmo em comparação com os maiores países do mundo. Em relação a esta matéria, gostaríamos que houvesse um pouco mais de concorrência. Não quero que fiquem com a impressão de que as nossas actividades de cooperação para o desenvolvimento praticamente pararam. Não é isso que se passa. Temos de ser realistas, falar com clareza e ser exigentes, a fim de nos colocarmos entre os primeiros dadores, e não permanecermos onde estamos neste momento. É esse o nosso objectivo. Ao senhor deputado Deva respondo que, no âmbito do novo Acordo de Suva – que sucedeu à Convenção de Lomé – tencionamos incluir nas nossas actividades um fundo de investimento privado, envolvendo um montante de 2,2 mil milhões de euros, que irá ser administrado pelo Banco Europeu de Investimento, de acordo com as condições normais do mercado. Esse fundo irá envolver parceiros do sector privado, e visa inspirar e ajudar a criar actividades económicas entre empresas europeias e empresas dos países ACP em desenvolvimento. Esta importante inovação está a ser preparada neste preciso momento, nos mesmos moldes de que o senhor deputado falou. Agradeço ao Parlamento aquilo que me parece ter sido um acolhimento mais do que positivo, porque as observações críticas que ouvi são do tipo que sou levado a interpretar como apoio entusiástico. É importante que procuremos evitar a possibilidade de virmos a dar connosco numa situação em que exista um perigo real de termos de visar objectivos menos ambiciosos."@pt11
"För det första kommer ECHO inte att påverkas av denna reform av utvecklingsbiståndet. ECHO kommer att fortsätta. Detta är helt klart en del av det vi beslutat. Den enda frågan är hur man skall skapa en bättre koppling eller bro mellan fasen av humanitärt bistånd och det mer framtidsorienterade, långsiktiga utvecklingsbiståndet. Detta är en väl etablerad diskussion. Vi vill mer eller mindre behålla ECHO som det är. Jag är övertygad om att med den nya direktören för ECHO är vi på rätt spår. Till Haug skulle jag vilja förklara att det kommissionär Patten sade var att vi kommer att bli tvungna att föreslå stora nedskärningar i verksamhetsnivån om vi inte får ett positivt svar från budgetmyndigheten i personalfrågan. Varför säger vi detta så tydligt vi kan, så att vi till och med riskerar att tolkas som att vi kommer med hot? Jag lade märke till ert ordval där. Vi anser att det är nödvändigt att göra klart att vi faktiskt anser det vara svårt att fortsätta utan de resurser och den bemanning vi behöver. Det är inte möjligt att göra detta effektivt utan att mer eller mindre vara organiserad som andra väl fungerande givare. Detta är budskapet. Det kan mycket väl vara så att vi missförstås i detta parlament, eftersom vi i denna fråga definitivt befinner hos bland vänner. Att säga det så tydligt som vi gör kan låta fel. Jag inser det. Men det finns andra faktorer. Vi måste säga det åt alla håll. Det är absolut nödvändigt att förklara dessa åtgärder. Jag vill inte vara negativt inställd till finansministrarna, men i diskussionerna kan de ibland vara ganska krävande motparter. Biståndsministrar är inte helt oproblematiska heller. Det största problemet är faktiskt bristen på konsekvens mellan ambitionsnivån som fastställts på detta område och de resurser och instrument som vi har tillgängliga för att utföra arbetet. Detta är vårt största problem. Vi kommer att göra en positiv ansträngning för att få en lösning som gör det möjligt att åtminstone fortsätta på den aktivitetsnivå vi har nu. Jag skulle vilja tillägga att även om det rätt att peka på eftersläpningarna, problemen och hindren, så får vi inte glömma att vi bygger vägar där borta, tusentals kilometer långa. Vi borrar hål för rent, säkert vatten och ger miljoner människor tillgång till säkert dricksvatten varje år. Vi investerar i personal till grundläggande undervisning i ett stort antal länder. Vi gör bidrag till skuldinitiativet som inte står någon efter, även om vi jämför oss med de största länderna i världen. Vi skulle välkomna litet mer konkurrens på detta område. Jag vill avråda från att ge intryck av att våra biståndssamarbetsaktiviteter har så gott som avstannat. Detta är inte fallet. Vi måste vara realistiska, klara och krävande för att kunna komma in i främsta ledet bland givarna och inte stanna där vi befinner oss just nu. Det är målet. Herr Deva! Vi kommer som en del av det nya Suva-avtalet – efterträdaren till Lomé-konventionen – att inkludera en privat investeringsinrättning värd 2,2 miljoner euro bland våra aktiviteter, vilken kommer att skötas av Europeiska investeringsbanken på behörigt avstånd. Den kommer att ha med privata parter att göra, och skall inspirera och hjälpa till att skapa affärsaktiviteter mellan europeiska företag och bolag i AVP-utvecklingsländerna. Detta viktiga bidrag håller just nu på att förberedas på samma grundval som ni talade om. Mikrokrediter är en stor grej, men inte svaret på alla problem. Men vi är mycket aktiva på detta område med. Jag tackar parlamentet för det jag uppfattar som mer än ett positivt mottagande eftersom de kritiska kommentarer jag hört är av ett slag som jag tenderar att tolka som entusiastiskt stöd. Vi skall vara försiktiga så att vi inte hamnar i en situation där det finns ett verkligt hot om att tvingas sikta lägre."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
"à tous azimuts."1,10,12,11,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph