Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-16-Speech-2-095"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Forslaget til dette direktiv drejer sig om situationer, hvor der sker trafikulykker i hjemlandet for den person, der forårsager ulykken, eller i et tredjeland. Målet med direktivet er at sikre, at den skadelidte kan anlægge sag imod forsikringsselskabet for den person, der har forårsaget ulykken. Vi må huske på, at vi bor i Den Europæiske Union, hvor fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital fungerer. Dette direktiv, som skaber overensstemmelse i spørgsmålet om erstatningspligt i ulykker, der omfatter motorkøretøjer, er en logisk udvidelse af direktiver, der er blevet indført gennem de sidste 13 år for at fuldføre det europæiske indre marked. Det er kun ret og rimeligt, når der findes et system af overordnet fri bevægelighed for personer og grænseoverskridende trafik, at der findes en strømlinet og struktureret procedure, der giver skadelidte mulighed for at anlægge sag i tilfælde af ulykker. For at sikre dette skal alle forsikingsvirksomheder i Den Europæiske Union nu udpege en repræsentant i de enkelte medlemsstater, der får ansvaret for at behandle krav på selskabets vegne, hvis der sker en ulykke, der vedrører en EU-borger. Dette forslag vil også medføre, at der må oprettes informationscentre, så ofrene kan identificere de repræsentanter over for hvilke, de skal gøre deres krav gældende. Der er nået et kompromis mellem institutionerne på et møde i Forligsudvalget, som blev afholdt i marts måned. Det mest komplicerede problem vedrører direktivets geografiske dækningsområde. Dette spørgsmål er nu blevet løst. Direktivet vil gælde for ulykker, der omfatter statsborgere i en af Unionens medlemsstater, et af Unionens territorier eller et tredjeland, der anvender grønt kort-systemet. Forligsudvalget enedes også om, at medlemsstaterne skal kunne bevare og indføre mere gunstige ordninger for offeret end de bestemmelser, der er påkrævet for at sikre overholdelsen af direktivet. Jeg støtter dette forslag fuldt ud, og jeg vil gerne rose hr. Rotley for hans arbejde med at fremsætte disse forslag. Som et resultat af Amsterdam-traktaten har Den Europæiske Union øgede beføjelser til at vedtage lovgivning inden for forbrugerrettigheder. Denne lovgivning gælder erstatningsansvar i forbindelse med brug af motorkøretøjer og ulykker i Europa og vil sikre, at rettighederne for 370 millioner forbrugere i Europa forbedres i tilfælde af ulykker, der finder sted på Den Europæiske Unions område."@da1
lpv:translated text
"Förslaget till detta direktiv handlar om situationer då en trafikolycka inträffar i bosättningslandet för den person som vållat olyckan eller i tredje land. Målet för detta direktiv är att garantera att den skadelidande parten har rätt att vidta åtgärder gentemot motpartens försäkringsgivare. Vi måste komma ihåg att vi lever i en europeisk union där den fria rörligheten för varor, människor, tjänster och kapital fungerar. Detta direktiv som stramar upp frågan om ansvarskyldighet beträffande olyckor med motorfordon är en logisk förlängning av de direktiv som har inrättats under de senaste 13 åren för att fullborda den europeiska inre marknaden. I ett system med fullständig rörelsefrihet för människor och gränstrafik är det bara rätt och riktigt att ett uppstramat och strukturerat förfarande fungerar, så att det finns rättsliga medel tillgängliga för den skadelidande parten i händelse av olycksfall. Därför skall varje försäkringsföretag med verksamhet inom Europeiska unionen utse en representant i varje medlemsstat som ansvarar för att för dess räkning reglera skadeanspråk om en olycka inträffar som omfattar EU-medborgare. Detta förslag innebär också att det inrättas informationskontor så att olycksdrabbade kan få upplysningar om vem som företräder den tillämplige försäkringsgivaren i en annan medlemsstat. En kompromiss uppnåddes mellan institutionerna på ett möte med förlikningskommittén som hölls i mars. Det mest komplexa problemet handlar om direktivets territoriella tillämpning. Denna fråga har nu lösts. Direktivet kommer att gälla olyckor som omfattar medborgare i en medlemsstat i unionen eller inträffar på unionens territorium eller i tredje land som deltar i systemet med gröna kort. Förlikningskommittén har också enats om att göra det möjligt för medlemsstaterna att behålla och genomföra mer fördelaktiga upplägg med hänsyn till den skadelidande parten än de föreskrifterna fordrar, för att garantera uppfyllandet av detta direktiv. Jag stöder detta förslag helt och hållet och jag skulle vilja lovorda Rothley för hans arbete med att föra förslaget till detta skede. Europeiska unionen har, som ett resultat av Amsterdamfördraget, större befogenheter att stifta lagar på konsumenträttområdet. Denna lagstiftning som reglerar frågan om ansvarsskyldighet beträffande bruket av motorfordon och olyckor i Europa kommer att garantera att rättigheterna för de 370 miljoner konsumenterna i Europa förbättras i de fall olyckor inträffar inom alla de territorier som ingår i Europeiska unionen."@sv13
lpv:translated text
"Het voorstel voor deze richtlijn heeft betrekking op situaties waarin een verkeersongeval plaatsvindt in het thuisland van degene die het ongeval veroorzaakt of in een derde land. Deze richtlijn beoogt de benadeelde partij het recht te geven een schadevergoedingsactie in te stellen tegen de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. We moeten niet vergeten dat we leven in de Europese Unie, waar vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal bestaat. Deze richtlijn, die is bedoeld om de regeling inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid voor ongevallen met motorvoertuigen te vereenvoudigen, is een logische aanvulling op de richtlijnen die de afgelopen 13 jaar zijn geïmplementeerd ter voltooiing van de Europese gemeenschappelijke markt. Het is niet meer dan normaal dat een systeem met vrij verkeer van personen en grensoverschrijdend verkeer een eenvoudige en gestructureerde procedure kent om in geval van ongevallen de benadeelde partij de mogelijkheid te bieden de schade te verhalen. Om die reden dient elke verzekeringsmaatschappij binnen de Europese Unie nu in elke lidstaat een vertegenwoordiger aan te stellen die verantwoordelijk is voor de afhandeling van schadeclaims in verband met ongevallen waarbij ingezetenen van de EU zijn betrokken. Op grond van dit voorstel zouden er ook informatiecentra moeten worden opgezet om slachtoffers in staat te stellen de juiste vertegenwoordigers te achterhalen. Tijdens een in maart gehouden vergadering van het bemiddelingscomité hebben de instellingen een compromis bereikt. Het ingewikkeldste probleem betreft de territoriale werking van de richtlijn. Deze kwestie is nu opgelost. De richtlijn zal gelden voor ongevallen waarbij ingezetenen van een lidstaat zijn betrokken en die plaatsvinden op EU-grondgebied of in een derde land waar de groene kaart in gebruik is. Het bemiddelingscomité heeft er ook mee ingestemd dat de lidstaten regelingen ten behoeve van het slachtoffer in stand mogen houden of in mogen voeren die gunstiger zijn dan de bepalingen die vereist zijn om naleving van deze richtlijn te garanderen. Ik steun dit voorstel van harte. Alle lof voor de heer Rothley voor het uitwerken van deze voorstellen. Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie grotere wetgevende bevoegdheden op het gebied van consumentenbelangen. De wetgeving inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid voor ongevallen met motorvoertuigen en ongevallen binnen Europa zal leiden tot een versterking van de rechten van de 370 miljoen consumenten in Europa bij ongevallen die ergens op grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden."@nl2
lpv:translated text
"Tässä direktiiviehdotuksessa käsitellään tapauksia, joissa liikenneonnettomuus tapahtuu onnettomuuden aiheuttajan kotimaassa tai kolmannessa valtiossa. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa vahinkoa kärsineen osapuolen oikeus esittää suora vaatimus onnettomuuden aiheuttaneen osapuolen vakuutusyhtiölle. Meidän on muistettava, että elämme Euroopan unionissa, jossa on voimassa tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Tämä direktiivi, jolla yhdenmukaistetaan vastuukysymys onnettomuuksissa, joissa on osallisena moottoriajoneuvoja, on johdonmukainen lisäys direktiiveihin, jotka on pantu täytäntöön 13 viime vuoden aikana Euroopan yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseksi. On oikeus ja kohtuus, että järjestelmässä, jossa henkilöillä ja rajat ylittävällä liikenteellä on laaja-alainen liikkumisen vapaus, on käytössä yhdenmukaistettu ja jäsentynyt menettely, johon onnettomuustapauksissa vahinkoa kärsinyt osapuoli voi turvautua. Tätä tarkoitusta varten kaikkien Euroopan unionissa toimivien vakuutuslaitosten on nyt nimitettävä kaikkiin jäsenvaltioihin edustaja, jonka tehtävänä on hoitaa vahinkojen korvaamismenettely sen puolesta, jos onnettomuudessa on osallisena EU:n kansalainen. Ehdotus edellyttäisi myös tiedotuspisteiden perustamista, jotta uhrit voivat koska tahansa saada selville korvauksia hoitavat edustajat. Toimielinten välillä päästiin kompromissiin äskettäisessä sovittelukomitean kokouksessa, joka pidettiin maaliskuussa. Monimutkaisin ongelma koskee direktiivin alueellista soveltamisalaa. Tämä asia on nyt ratkaistu. Direktiiviä sovelletaan nyt onnettomuuksiin, joissa on osallisena unionin jäsenvaltion kansalaisia ja jotka tapahtuvat unionin alueella tai missä tahansa "vihreän kortin" järjestelmään kuuluvassa kolmannessa maassa. Sovittelukomiteassa sovittiin myös siitä, että jäsenvaltiot voivat säilyttää ja soveltaa uhrien kannalta edullisempia järjestelyjä kuin vaaditut säännökset varmistaakseen tämän direktiivin noudattamisen. Kannatan täysin tätä ehdotusta ja haluaisin kiittää Rothleya siitä työstä, jonka hän on tehnyt saadakseen nämä ehdotukset tähän vaiheeseen. Amsterdamin sopimuksen ansiosta Euroopan unionilla on suuremmat valtuudet luoda kuluttaja-alan lainsäädäntöä. Tällä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvää vastuuta ja onnettomuuksia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että Euroopassa asuvilla 370 miljoonalla kuluttajalla on paremmat oikeudet missä tahansa Euroopan unionin alueella tapahtuvien onnettomuuksien yhteydessä."@fi5
lpv:translated text
"Αυτή η πρόταση οδηγίας καλύπτει περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν στη χώρα διαμονής του προσώπου που προκαλεί το ατύχημα ή σε τρίτη χώρα. Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι ο ζημιωθείς έχει δικαίωμα να προσφύγει εναντίον του ασφαλιστή του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ισχύει η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Η οδηγία αυτή, με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες όσον αφορά την αστική ευθύνη σε περιπτώσεις ατυχημάτων που προκαλούνται από αυτοκίνητα οχήματα, αποτελεί λογική επέκταση των οδηγιών που εκπονούνται τα τελευταία 13 χρόνια για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Είναι ορθό και πρέπον όπου υπάρχει ένα σύστημα πλήρους ελευθερίας στη διακίνηση των προσώπων και στη διασυνοριακή κυκλοφορία να υφίσταται μια απλοποιημένη και δομημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την προσφυγή των ζημιωθέντων σε περίπτωση ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτό κάθε ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πλέον να διορίζει σε κάθε κράτος μέλος έναν αντιπρόσωπο αρμόδιο να ενεργεί εκ μέρους της για τον διακανονισμό των ζημιών σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται υπήκοος της ΕΕ. Η πρόταση αυτή προβλέπει επίσης τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης που θα επιτρέπουν στα θύματα να εντοπίζουν τον αρμόδιο αντιπρόσωπο για τον διακανονισμό των ζημιών. Τα θεσμικά όργανα κατέληξαν σε συμβιβασμό σε μια συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής που διεξήχθη τον Μάρτιο. Το πιο περίπλοκο πρόβλημα αφορά το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ζήτημα που επιλύθηκε πλέον. Η οδηγία θα ισχύει για ατυχήματα όπου εμπλέκονται υπήκοοι από ένα κράτος μέλος της Ένωσης και τα οποία συμβαίνουν στην επικράτεια της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα μέλος του συστήματος “πράσινης κάρτας”. Στην επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνήθηκε επίσης τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν και να εφαρμόζουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τα θύματα από αυτές που απαιτούνται ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία. Υποστηρίζω πλήρως την πρόταση αυτή και θα ήθελα να επαινέσω τον κ. Rothley για την εργασία του προκειμένου να φθάσουν οι εν λόγω προτάσεις σε αυτό το στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ διαθέτει μεγαλύτερες νομοθετικές εξουσίες στον τομέα των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Με την παρούσα νομοθεσία, που διέπει το ζήτημα της αστικής ευθύνης αναφορικά με τη χρήση αυτοκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη, θα εξασφαλιστεί η ενίσχυση των δικαιωμάτων των 370 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη σε περιπτώσεις ατυχημάτων που συμβαίνουν οπουδήποτε εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"The proposal for this directive deals with situations in which a traffic accident occurs in the country of residence of the person causing the accident or in a third country. The objective of this directive is to ensure that the injured party has a right of action against the insurer of the person who caused the accident. We must remember that we live in the European Union where the free movement of goods, persons, services and capital is in operation. This directive which streamlines the issue of civil liability in respect of accidents involving motor vehicles is a logical extension to directives which have been put in place over the last 13 years to complete the European Single Market. It is only right and proper where there is a system of wholesale freedom of movement of persons and cross-border traffic that a streamlined and structured procedure is in operation so that recourse is available to injured parties in the case of accidents. To that end every insurance undertaking operating within the European Union must now appoint a representative within each Member State to be responsible for settling claims on its behalf if an accident occurs involving an EU national. This proposal would also involve information centres being set up so as to enable victims to identify appropriate claim representatives. A compromise has been reached between the institutions at a recent Conciliation Committee meeting which was held last March. The most complex problem concerns the directive's territorial application. This matter is now resolved. The directive will apply to accidents involving nationals of a Member State of the Union on Union territory or in any third country operating the Green Card system. The Conciliation Committee has also agreed to enable Member States to retain and implement more favourable arrangements in respect of the victim than the provisions required so as to ensure compliance with this directive. I fully support this proposal and would like to commend Mr Rothley for his work in bringing these proposals to this stage. The European Union, as a result of the Treaty of Amsterdam, has greater powers to bring forward legislation in the field of consumer rights. This legislation governing the issue of civil liability in respect of the use of motor vehicles and accidents in Europe will ensure that the rights of the 370 million consumers in Europe will be enhanced in the case of accidents taking place within any of the territories of the European Union."@lv10
lpv:translated text
". Der Vorschlag für diese Richtlinie bezieht sich auf Situationen, in denen sich ein Verkehrsunfall im Wohnsitzland des Verursachers des Unfalls oder in einem Drittland ereignet. Ziel dieser Richtlinie ist es, dafür zu sorgen, daß der Geschädigte ein Recht darauf hat, seine Ansprüche gegenüber dem Versicherer des Unfallverursachers geltend zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir in der Europäischen Union leben, in der Freizügigkeit sowie freier Dienstleistungs- und Warenverkehr herrschen. Diese Richtlinie, die das Problem der Haftbarkeit bei Verkehrsunfällen vereinfacht, schließt sich logisch an die Richtlinien an, die in den vergangenen 13 Jahren zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes erlassen wurden. Es ist nur recht und billig, daß es angesichts der umfassenden Freizügigkeit und des enormen Ausmaßes des grenzüberschreitenden Verkehrs ein einfaches und systematisches Verfahren für die Geltendmachung von Ansprüchen durch Unfallgeschädigte gibt. Zu diesem Zweck muß jedes Versicherungsunternehmen, das in der Gemeinschaft tätig ist, in jedem Mitgliedstaat einen Beauftragten benennen, der für die Regulierung der mit einem Unfall verbundenen Schadensfälle, an denen ein EU-Bürger beteiligt ist, im Namen des Versicherungsunternehmens verantwortlich ist. Der Vorschlag sieht zudem die Einrichtung von Informationszentren vor, mit deren Hilfe Geschädigte entsprechende Versicherungsvertreter ermitteln können. Im März konnte auf einer Tagung des Vermittlungsausschusses ein Kompromiß zwischen den beteiligten Institutionen erzielt werden. Das komplizierteste Problem dabei betrifft den territorialen Anwendungsbereich der Richtlinie. Diese Frage ist inzwischen geklärt. Die Richtlinie erstreckt sich auf Unfälle, an denen Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union beteiligt sind und die sich auf dem Territorium der Union oder in Drittländern, die dem System der „Grünen Karte“ angeschlossen sind, ereignen. Den Mitgliedstaaten ist es mit dem Einverständnis des Vermittlungsausschusses nun zudem möglich, für die Geschädigten günstigere Bedingungen durchzusetzen und dabei den Vorgaben der Richtlinie nachzukommen. Der Vorschlag hat meine volle Unterstützung. Herrn Rothley gebührt Lob für seine unermüdliche Arbeit, mit der er zu den erzielten Fortschritten beigetragen hat. Im Ergebnis des Amsterdamer Vertrags genießt die Europäische Union umfassendere Befugnisse auf dem Gebiet der Verbraucherschutzgesetzgebung. Dank dieser Vorschriften für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in Europa werden die Rechte der 370 Millionen europäischen Verbraucher im Hinblick auf Unfälle, die sich innerhalb der Europäischen Union ereignen, gestärkt."@de7
lpv:translated text
"(EN) Esta propuesta de directiva trata sobre situaciones en las que se produce un accidente de tráfico en el país de residencia de la persona que provoca el accidente o en un tercer país. El objetivo de esta directiva es garantizar que la parte que ha sufrido daños tenga derecho de acción contra la aseguradora de la persona que ha provocado el accidente. Debemos recordar que vivimos en la Unión Europea, en la que existe la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Esta directiva que agiliza el tema de la responsabilidad civil con respecto a los accidentes en los que intervienen vehículos a motor, es una ampliación lógica de las directivas establecidas durante los últimos 13 años para completar el mercado único europeo. Es justo y acertado que si existe un sistema integral de libre circulación de personas y tráfico transfronterizo, se aplique un procedimiento agilizado y estructurado de manera que dicho recurso esté disponible para las partes que han sufrido daños en el caso de accidentes. Con este fin, todas las compañías de seguros que operan en la Unión Europea deberán nombrar ahora a un representante en cada Estado miembro que se haga responsable de atender las demandas en su nombre si se produce un accidente en el que se vea involucrado un ciudadano comunitario. Esta propuesta incluiría también la creación de centros de información que permitan a las víctimas identificar a los representantes de las reclamaciones correspondientes. En la reciente reunión del Comité de Conciliación celebrada el pasado mes de marzo se ha alcanzado un compromiso entre las instituciones. El problema más complejo es relativo a la aplicación territorial de la directiva, asunto que ya ha quedado zanjado. La directiva será aplicable en el caso de accidentes en el que se vean involucrados nacionales de un Estado miembro de la Unión en territorio de la Unión o en cualquier país tercero que aplique el sistema de la Tarjeta Verde. El Comité de Conciliación también ha acordado permitir a los Estados miembros mantener y aplicar disposiciones más favorables con respecto a la víctima, que aquéllas estrictamente necesarias, al objeto de garantizar el cumplimiento de esta directiva. Apoyo plenamente esta propuesta y quisiera elogiar al Sr. Rothley por sus esfuerzos para llevar estas propuestas hasta esta fase. La Unión Europea, a raíz del Tratado de Amsterdam, tiene mayores competencias para proponer legislación en el ámbito de los derechos de los consumidores. Esta legislación por la que se rige el tema de la responsabilidad civil con respecto a la utilización de vehículos a motor y accidentes en Europa garantizará una mejor protección de los derechos de los 370 millones de consumidores de Europa en el caso de accidentes que tengan lugar dentro del territorio de la Unión Europea."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"A presente proposta de directiva diz respeito a situações em que um acidente de viação ocorra no Estado de residência da pessoa responsável pelo acidente ou num terceiro Estado. O objectivo da directiva é assegurar que a parte lesada possa fazer valer os seus direitos contra a seguradora da pessoa que causou o acidente. Não podemos esquecer que vivemos na União Europeia, onde está em vigor a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. A presente directiva, que simplifica a questão da responsabilidade civil em caso de acidentes que envolvam veículos automóveis, é um prolongamento lógico de directivas adoptadas ao longo destes últimos 13 anos com vista à realização do mercado único europeu. Quando vigora um sistema geral de livre circulação de pessoas e de tráfego transfronteiriço, é correcto e indispensável que esteja também em vigor um processo simplificado e estruturado, a que as partes lesadas possam recorrer em caso de acidentes. Para esse efeito, todas as seguradoras que operem no território da Comunidade devem designar agora em todos os outros Estados­Membros um representante habilitado a regularizar sinistros relacionados com um acidente, em nome e por conta da empresa de seguros. A presente proposta prevê também a instituição de organismos de informação que permitam às vítimas identificar o representante responsável pela regularização do sinistro. Numa reunião recente do Comité de Conciliação, realizada no passado mês de Março, foi alcançado um compromisso entre as instituições. O problema mais complexo residia na aplicação territorial da directiva, mas essa questão já foi resolvida. A directiva aplicar­se­á aos acidentes envolvendo nacionais de um Estado­Membro da União Europeia ocorridos em território da União ou em qualquer país terceiro que participe no sistema da “Carta Verde”. O Comité de Conciliação concordou também em que os Estados­Membros poderão manter e aplicar disposições mais favoráveis para a vítima do que as que são requeridas para assegurar o cumprimento da presente directiva. Apoio plenamente esta proposta e gostaria de felicitar o senhor deputado Rothley pelo trabalho que desenvolveu para fazer avançar estas propostas até ao presente estádio. Na sequência do Tratado de Amesterdão, a União Europeia tem mais competências para propor legislação no domínio dos direitos do consumidor. Este texto legislativo, que regula a questão da responsabilidade civil no que se refere à utilização de veículos automóveis e aos acidentes na Europa, assegurará que os direitos de 370 milhões de consumidores sejam mais eficazmente protegidos, em caso de acidentes ocorridos em qualquer ponto do território da União Europeia."@pt11
lpv:spoken text
"The proposal for this directive deals with situations in which a traffic accident occurs in the country of residence of the person causing the accident or in a third country. The objective of this directive is to ensure that the injured party has a right of action against the insurer of the person who caused the accident. We must remember that we live in the European Union where the free movement of goods, persons, services and capital is in operation. This directive which streamlines the issue of civil liability in respect of accidents involving motor vehicles is a logical extension to directives which have been put in place over the last 13 years to complete the European Single Market. It is only right and proper where there is a system of wholesale freedom of movement of persons and cross-border traffic that a streamlined and structured procedure is in operation so that recourse is available to injured parties in the case of accidents. To that end every insurance undertaking operating within the European Union must now appoint a representative within each Member State to be responsible for settling claims on its behalf if an accident occurs involving an EU national. This proposal would also involve information centres being set up so as to enable victims to identify appropriate claim representatives. A compromise has been reached between the institutions at a recent Conciliation Committee meeting which was held last March. The most complex problem concerns the directive's territorial application. This matter is now resolved. The directive will apply to accidents involving nationals of a Member State of the Union on Union territory or in any third country operating the Green Card system. The Conciliation Committee has also agreed to enable Member States to retain and implement more favourable arrangements in respect of the victim than the provisions required so as to ensure compliance with this directive. I fully support this proposal and would like to commend Mr Rothley for his work in bringing these proposals to this stage. The European Union, as a result of the Treaty of Amsterdam, has greater powers to bring forward legislation in the field of consumer rights. This legislation governing the issue of civil liability in respect of the use of motor vehicles and accidents in Europe will ensure that the rights of the 370 million consumers in Europe will be enhanced in the case of accidents taking place within any of the territories of the European Union."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La proposta di direttiva in esame riguarda gli incidenti stradali che si verificano nel paese di residenza della persona responsabile dell’incidente o in un paese terzo. L’obiettivo della direttiva è garantire che la parte lesa abbia un diritto di azione diretto nei confronti dell’assicuratore della persona responsabile dell’incidente. Dobbiamo ricordare che viviamo nell’Unione europea dove vige la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. La direttiva in parola, che semplifica la questione della responsabilità civile per gli incidenti che coinvolgono autoveicoli, è la logica estensione delle direttive approvate nel corso degli ultimi 13 anni per completare il mercato unico europeo. A fronte di un sistema di ampia libertà di circolazione delle persone e in presenza di un forte traffico transfrontaliero è assolutamente giusto porre in essere una procedura strutturata e semplificata di modo che le parti lese in caso di incidente abbiano mezzi di ricorso. A tal fine, ogni società assicurativa che opera nell’Unione europea è ora tenuta a nominare un mandatario in ogni Stato membro responsabile, per suo nome e in suo conto, della liquidazione dei sinistri le cui vittime sono cittadini dell’Unione. Tale proposta prevede altresì l’istituzione di centri di informazione che consentano alle vittime di individuare l’idoneo mandatario della liquidazione dei sinistri. Alla recente riunione del comitato di conciliazione che si è svolta a marzo è stato raggiunto un compromesso tra le Istituzioni. Il problema più complesso riguarda la extraterritorialità della direttiva, ma la questione è stata risolta. La direttiva si applica agli incidenti tra cittadini di uno Stato membro dell’Unione nel territorio dell’Unione o in un paese terzo facente parte del sistema della “Carta verde”. Il comitato di conciliazione ha anche concordato di consentire agli Stati membri di conservare ed applicare alla vittima norme più favorevoli rispetto alle disposizioni prescritte, così da garantire l’ottemperanza alla direttiva. Sono pienamente favorevole alla proposta e desidero congratularmi con l’onorevole Rothley per aver fatto in modo che tali proposte andassero in porto. In virtù del Trattato di Amsterdam l’Unione europea ha enormi competenze in materia di legislazione per la tutela dei diritti dei consumatori. La normativa in parola relativa alla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli in Europa garantirà la promozione dei diritti dei 370 milioni di consumatori europei in caso di incidenti in qualunque paese dell’Unione europea."@it9
lpv:translated text
"Cette proposition de directive a pour objet des cas où un accident de la circulation se produit dans le pays de résidence de la personne à l'origine de l'accident ou dans un pays tiers. L'objectif de cette directive est de garantir que la partie lésée à un droit d'action directe contre l'assureur de la personne qui a provoqué l'accident. Rappelons-nous que nous vivons dans l'Union européenne où le principe de libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est en vigueur. Cette directive qui rationalise la question de la responsabilité civile en matière d'accident impliquant des véhicules motorisés est un prolongement logique des directives mises en place ces 13 dernières années pour parachever le Marché unique européen. Il n'est que juste et normal que, dans un système de liberté totale de mouvements des personnes et du trafic transfrontaliers, une procédure rationnelle et structurée soit en vigueur pour qu'un recours soit disponible pour les parties lésées en cas d'accidents. À cette fin, toutes les entreprises d'assurance exerçant leur activité au sein de l'Union européenne doivent désigner un représentant dans chaque État membre, qui sera habilité à régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance s'il se produit un accident impliquant un ressortissant de l'UE. Cette proposition implique aussi la création de centres d'information afin de permettre aux victimes d'établir l'identité du représentant chargé du règlement du sinistre. Un compromis entre les institutions a été atteint lors d'un récent comité de conciliation qui a eu lieu en mars. Le problème le plus complexe concerne l'application territoriale de la directive. Ce point est maintenant résolu. La directive s'appliquera à tous les accidents impliquant des ressortissants d'un État membre de l'Union sur le territoire de l'Union ou dans tout pays tiers appliquant le système de la carte verte. Le comité de conciliation a également accepté que les États membres puissent conserver et mettre en œuvre des dispositions plus avantageuses pour la victime que les dispositions requises afin de garantir la conformité par rapport à cette directive. Je soutiens totalement cette proposition et je voudrais louer M. Rothley pour le travail qu'il a effectué pour amener ces propositions à ce niveau. L'Union européenne, à la suite du traité d'Amsterdam, a de plus grands pouvoirs pour produire des actes législatifs en matière de droits des consommateurs. Cette législation administrant la question de la responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicules motorisés et d'accidents en Europe garantira l'amélioration des droits des 370 millions de consommateurs européens dans le cas d'accidents se produisant sur le territoire de l'Union européenne."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000516.5.2-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph