Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-03-Speech-3-179"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fremmødet i salen viser, at der er enighed om denne aftale, at man ønsker den, og i morgen vil vi sikkert med stort flertal stemme for Schweiz og for denne aftale. For os drejer det sig om at forbedre sameksistensen i Europa. Vi vil søge en tættere dialog. Vi vil analysere problemerne sagligt, finde kompromiser, men på demokratisk basis og med et retligt grundlag, og så til sidst stemme om det, som det sig hør og bør. Man ser jo ofte i Schweiz, hvordan der holdes folkeafstemninger, og som demokrat er jeg altid begejstret, når jeg ser den demokratiske holdning i Schweiz. Fredelig konfliktløsning - det vil sige demokrati - versus krigserklæring. Krig har egentlig endnu aldrig bragt en løsning for Europas befolkning. Vi har brug for spilleregler for demokratiet, og så må vi også overholde dem. Efter mere end 50 års fredspolitik kaldte den tyske udenrigsminister som rådsformand på militæret for at opnå en afgørelse. Det bør mane til eftertanke. Jeg tror, det er vigtigt, at vi benytter demokratiet til at sikre freden. Nu har han sammen med rådsformanden og 12 regeringschefer foretaget en vilkårlig handling uden retsbasis mod et medlemsland, uden retsgrundlag og især også i modstrid med de europæiske institutioner. Afgørelsen i tilfældet Østrig blev de facto truffet uden Kommissionens medvirken, uden Rådets medvirken og naturligvis også uden Parlamentets medvirken. Det skaber mange problemer, især også for Schweiz, tror jeg, og når vi ser, at euroen for tiden udsender svaghedssignaler, så tror jeg, at det internationale samfund vurderer denne konflikt i Den Europæiske Union. I kernen er det en konflikt mellem regeringscheferne og de europæiske institutioner, og denne konflikt bringer usikkerhed i det europæiske maskineri. Netop Østrig har egentlig altid været en mønsterelev med hensyn til menneskerettigheder og demokrati. Jeg tror, at Østrig har klaret sig rigtig godt med sin neutralitet i de seneste årtier, med en neutralitet mellem øst og vest. Med tiltrædelsen til Den Europæiske Union bekendte vi os entydigt til Vesten med det mål at forhindre militære konflikter i fremtiden. Men dertil hører at tale med hinanden, at gå i dialog med hinanden, at analysere det saglige, at finde kompromiser. Jeg må sige, at det nu egentlig også i Østrig er på tide at overveje situationen, for det schweiziske folk vil i forbindelse med sin folkeafstemning se meget nøje på, hvad de 14 regeringschefer beslutter. Den 1. maj trådte hr. Haider tilbage i Østrig. Han er ikke længere aktiv i landspolitik. Jeg tror, det er på høje tid, at sanktionerne mod Østrig ophæves, og jeg tror også, at regeringscheferne bør sige undskyld til de europæiske borgere, fordi de valgte en vej, som er uacceptabel for Europa. Jeg forlanger, at sanktionerne mod Østrig straks ophæves, og jeg tror, at denne beslutning i tilfældet Østrig vil være af allerstørste betydning for de fremtidige folkeafstemninger og -afgørelser i Europa."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, läsnäolijoiden määrä salissa osoittaa, että tämä sopimus on kiistaton ja toivottu, ja me tulemme varmaankin äänestämään huomenna suurella enemmistöllä Sveitsin ja tämän sopimuksen puolesta. Meille kyse on yhteistyön parantamisesta Euroopassa. Me haluamme etsiä tehostetusti vuoropuhelua. Me haluamme analysoida ongelmia asiallisesti, löytää kompromisseja, kuitenkin demokraattiselta pohjalta ja oikeusperustan mukaisesti, ja lopuksi sitten äänestää, kuten asiaan kuuluu. Sveitsissähän nähdään usein, miten kansa äänestää, ja demokraattina olen yhä vielä innoissani, kun näen Sveitsin demokraattisen asenteen. Rauhanomainen konfliktinratkaisu – eli demokratia – vastaan sodanjulistus. Sota ei ole tuonut oikeastaan vielä koskaan ratkaisua Euroopan väestölle. Me tarvitsemme demokratiaa varten pelisäännöt, ja meidän on myös lopulta noudatettava niitä. Yli 50 vuoden rauhanpolitiikan jälkeen Saksan ulkoministeri neuvoston puheenjohtajana kutsui asevoimat päätöksentekoa varten. Sen pitäisi herättää meissä ajatuksia. Uskoakseni on tärkeää, että me käytämme demokratiaa rauhan turvaamiseen. Nyt hän on asettanut neuvoston puheenjohtajan ja 12 pääministerin kanssa mielivaltaisen toimen ilman oikeusperustaa yhtä jäsenvaltiota vastaan, ilman oikeusperustaa ja ennen kaikkea myös eurooppalaisia elimiä vastaan. Päätös Itävallan tapauksessa tehtiin itse asiassa ilman komission, neuvoston ja tietysti myös ilman parlamentin myötävaikutusta. Se synnyttää uskoakseni monia ongelmia erityisesti myös Sveitsille, ja kun me näemme, että euro antaa tällä hetkellä itsestään heikkoudesta kertovia merkkejä, uskon kansainvälisen yhteisön tuomitsevan tämän konfliktin Euroopan unionissa. Jos me ilmaisemme sen selvästi, se on pääministerien ja eurooppalaisten elinten välinen konflikti, ja tämä konflikti tuo epävarmuutta eurooppalaiseen koneistoon. Juuri Itävalta oli oikeastaan aina mallioppilas ihmisoikeuksien ja demokratian osalta. Uskon, että Itävallalla on myös erittäin hyviä kokemuksia puolueettomuudestaan viime vuosikymmeninä, idän ja lännen välisestä puolueettomuudesta. Liittymällä Euroopan unioniin me olemme sitoutuneet yksiselitteisesti länteen tavoitteenamme sotilaallisten konfliktien estäminen tulevaisuudessa. Siihen kuuluvat kuitenkin keskinäiset keskustelut, toista vastaan tuleminen, asiallinen analysointi ja kompromissien löytäminen. Minun on sanottava, että oikeastaan myös Itävallassa on nyt aika pohtia tätä tilannetta, sillä Sveitsin kansa tulee ottamaan kansanäänestyksessään hyvin tarkasti huomioon sen, mitä 14 pääministeriä päättää. Jörg Haider väistyi puoluejohdosta toukokuun 1. päivänä Itävallassa. Hän ei toimi enää liittovaltiotason politiikassa. Uskon, että nyt olisi korkea aika perua sanktiot Itävaltaa vastaan, ja pääministerien pitäisi mielestäni myös pyytää anteeksi Euroopan kansalaisilta, että he ovat valinneet tien, jota ei voida hyväksyä Euroopassa. Vaadin, että sanktiot Itävaltaa vastaan peruutetaan välittömästi, ja uskon, että tämä päätös Itävallan tapauksessa tulee olemaan erittäin merkittävä tuleville kansanäänestyksille ja -päätöksille Euroopassa."@fi5
lpv:translated text
"Herr talman! Närvaron i salen visar att detta avtal är oomtvistat, och vi kommer säkerligen i morgon att med stor majoritet rösta för Schweiz och för detta avtal. Och det handlar om att vi förbättrar det gemensamma arbetet i Europa. Vi skall i ökad utsträckning söka en dialog. Vi skall analysera problemen sakligt, finna kompromisser, förvisso på demokratisk basis och med rättslig grund, och slutligen rösta om dem, så som det skall vara. Man ser ju ofta i Schweiz hur folket röstar, och som demokrat är jag alltid begeistrad när jag ser Schweiz demokratiska hållning. Fredlig konfliktlösning – dvs. demokrati – gentemot krigsförklaring. Kriget har egentligen hittills aldrig inneburit någon lösning för Europas befolkning. Vi behöver spelregler för demokratin och vi måste när allt kommer omkring också iaktta dem. Efter mer än 50 års fredspolitik har den tyske utrikesministern som ordförande i rådet inkallat militär för ett beslut. Det borde stämma oss till eftertanke. Jag tror att det är viktigt att vi använder demokratin till att säkra freden. Nu har han tillsammans med rådets ordförande och 12 premiärministrar genomfört en godtycklig handling utan rättslig basis, utan rättslig grund, gentemot ett medlemsland, och framför allt också gentemot de europeiska institutionerna. Beslutet i fråga om Österrike skedde faktiskt utan kommissionens medverkan, utan rådets medverkan och naturligtvis också utan parlamentets medverkan. Det innebär många problem, i synnerhet också för Schweiz, tror jag, och när vi ser att euron nu ger ifrån sig svaghetstecken, då tror jag att det internationella samfundet gör en bedömning av denna konflikt i Europeiska unionen. Om vi ser mer exakt på det så är det en konflikt mellan premiärministrarna och de europeiska institutionerna, och denna konflikt orsakar osäkerhet i det europeiska maskineriet. Just Österrike har egentligen alltid varit en mönstergosse när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tror att Österrike också med sin neutralitet under de senaste årtiondena har uppträtt mycket bra, med en neutralitet mellan öst och väst. Genom att gå med i Europeiska unionen har vi entydigt bekänt oss till väst, med målet att i framtiden förhindra militära konflikter. Men till detta hör att man talar med varandra, att man går varandra till mötes, gör sakliga analyser och finner kompromisser. Jag måste säga att det egentligen också i Österrike nu är på tiden att man överväger situationen, ty det schweiziska folket kommer vid sin folkomröstning att mycket noga ge akt på vad de 14 premiärministrarna beslutar. Den 1 maj trädde Haider tillbaka i Österrike. Han är inte längre aktiv inom förbundspolitiken. Jag anser att det vore hög tid att sanktionerna mot Österrike upphävs, och jag tror att premiärministrarna också bör ursäkta sig inför de europeiska medborgarna för att de har valt en väg som är oacceptabel för Europa. Jag begär att sanktionerna mot Österrike genast upphävs, och jag tror att detta beslut i fråga om Österrike är av allra största betydelse för de kommande folkomröstningarna och besluten i Europa."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, uit de aanwezigheid in de zaal blijkt dat er geen meningsverschil over dit akkoord bestaat, dat het gewenst is, en dat we morgen ongetwijfeld met een grote meerderheid voor Zwitserland en voor deze overeenkomst zullen stemmen. Ons is het erom te doen het samenleven in Europa te verbeteren. Wij willen de dialoog verstevigen. Wij willen de problemen nuchter analyseren, compromissen zoeken op democratische en juridische basis en daar uiteindelijk gezamenlijk over stemmen, zoals het hoort. We zien de bevolking in Zwitserland regelmatig stemmen, en als democraat vind ik het steeds weer geweldig om te zien hoe democratisch Zwitserland in elkaar zit. Vreedzame conflictoplossing - democratie, met andere woorden - in plaats van een oorlogsverklaring. Oorlog heeft nog nooit een oplossing gebracht voor de bevolking van Europa. Voor de democratie hebben wij spelregels nodig waar wij ons ook aan houden. Na meer dan 50 jaar vredesbeleid heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken als voorzitter van de Raad naar een militaire oplossing gezocht. Dat moet ons tot nadenken stemmen. Het lijkt me belangrijk dat we de democratie inzetten om de vrede te waarborgen. Wat hij nu heeft gedaan, is met de voorzitter van de Raad en 12 ministers-presidenten een daad van willekeur plegen zonder enige juridische basis, die bovenal ook gericht is tegen de Europese instellingen. De beslissing over Oostenrijk is de facto tot stand gekomen zonder de medewerking van de Commissie, de Raad en natuurlijk ook het Parlement. Dat roept een aantal problemen op, ik denk zeker ook voor Zwitserland, en mede gezien de tekenen van zwakte die de euro momenteel vertoont, zal dit conflict bij de internationale gemeenschap leiden tot een bepaald oordeel over de Europese Unie. Op de keper beschouwd is dit een conflict tussen de ministers-presidenten en de Europese instellingen, en dat leidt tot onzekerheid in de Europese machinerie. Uitgerekend Oostenrijk is eigenlijk altijd de beste leerling van de klas geweest wat betreft mensenrechten en democratie. Ook met zijn neutraliteit ten opzichte van Oost en West heeft Oostenrijk het in de afgelopen decennia erg goed gedaan. Met onze toetreding tot de Europese Unie hebben wij ons eenduidig tot het Westen bekend, met het doel militaire conflicten in de toekomst te voorkomen. Maar daar hoort ook bij dat wij met elkaar praten, dat wij elkaar tegemoet komen, dat we de zaken nuchter bekijken en dat we op zoek gaan naar compromissen. Ik moet u zeggen dat het wat betreft Oostenrijk nu tijd wordt de toestand opnieuw te bekijken, want het Zwitserse volk zal bij zijn referendum terdege rekening houden met wat de 14 ministers-presidenten zullen beslissen. Op 1 mei is de heer Haider is Oostenrijk afgetreden. Hij is niet meer actief in de nationale politiek. Ik vind dat het de hoogste tijd wordt dat de sancties tegen Oostenrijk worden ingetrokken en dat de ministers-presidenten zich verontschuldigen bij de Europese bevolking voor het feit dat zij een pad gekozen hebben dat onaanvaardbaar is voor Europa. Ik eis dat de sancties tegen Oostenrijk onmiddellijk worden ingetrokken, en ik denk dat een dergelijke beslissing van het grootste belang is voor toekomstige referenda in Europa."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, the attendance in this Chamber shows that there is no dispute about this agreement, that Members want it, and I am sure we will vote for Switzerland and for this agreement by a great majority tomorrow. We want closer cooperation in Europe. We want more dialogue. We want to analyse problems pragmatically, find compromises, although on the basis of democracy and the rule of law, and we want, at the end of the day, to vote in the proper manner. We often see the Swiss people voting on issues and as a democrat I am constantly delighted by the democratic attitude of Switzerland. The peaceful settlement of conflict – i.e. democracy – versus the declaration of war. In fact, war never has been a solution for the people of Europe. We need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them. After over 50 years of a policy of peace, the German Foreign Minister acting as President of the Council has called on the military to take a decision. That should set us thinking. I believe it is important that we use democratic methods to safeguard peace. Now he, as President of the Council, and the 12 prime ministers have taken an arbitrary decision without any legal basis against a Member State. It has no legal basis and in particular it goes against the European institutions. The decision with regard to Austria was taken without any participation by the Commission, without the participation of the Council and, of course, without the participation of Parliament. In my view, that raises a number of problems, especially for Switzerland. And I regard the signs of weakness the euro is currently showing as a judgement by the international community of this conflict within the European Union. The crux of the matter is that this is a conflict between the prime ministers and the European institutions, a conflict that is putting a spanner in the European works and creating insecurity. In fact, Austria was always seen as the blue-eyed boy in matters of human rights and democracy. I think Austria has fared very well with its neutrality over the past decades, a neutral position between east and west. In joining the European Union we clearly committed ourselves to the west, with the aim of preventing any future military conflicts. But that means talking to each other, meeting each other, analysing things pragmatically, finding compromises. I must say that in Austria, too, it is now time to review the situation for, when it comes to their referendum, the Swiss people will be looking very carefully at how the 14 prime ministers decide. In Austria, Mr Haider resigned on 1 May. He no longer plays an active role in Austrian politics. I think it is high time the sanctions against Austria were lifted and I believe the prime ministers should also apologise to the people of Europe for choosing to go down a road that is unacceptable to Europe. I demand the immediate suspension of the sanctions against Austria and I believe this decision with regard to Austria will be of the utmost importance to future plebiscites and referenda in Europe."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός των παρόντων δείχνει ότι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης, παρά είναι επιθυμητή, και ασφαλώς αύριο θα ψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της Ελβετίας και της συγκεκριμένης συμφωνίας. Μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε τη συμβίωσή μας στην Ευρώπη. Θα επιζητήσουμε ενίσχυση του διαλόγου. Θέλουμε να αναλύσουμε με αντικειμενικότητα τα προβλήματα, να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά βέβαια σε δημοκρατική βάση και με νομική βάση και τελικά να ψηφίσουμε όπως πρέπει. Βλέπουμε άλλωστε συχνά πώς ψηφίζει ο λαός στην Ελβετία και εγώ ως δημοκράτης πάντα ενθουσιάζομαι όταν βλέπω τη δημοκρατική στάση της Ελβετίας. Η ειρηνική επίλυση κρίσεων – αυτό σημαίνει η δημοκρατία – είναι αντίθετη με την κήρυξη πολέμου. Ουσιαστικά, ποτέ μέχρι σήμερα ο πόλεμος δεν έφερε λύσεις στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Για τη δημοκρατία χρειαζόμαστε κανόνες, που πρέπει όμως τελικά να τηρούμε. Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια πολιτικής με στόχο την ειρήνη, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συμβουλίου επικαλέστηκε τον στρατό για τη λήψη μιας απόφασης. Αυτό θα έπρεπε να μας βάλει σε σκέψεις. Θεωρώ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τη δημοκρατία για τη διασφάλιση της ειρήνης. Τώρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και 12 πρόεδροι κυβερνήσεων προέβησαν χωρίς νομική βάση σε μία αυθαίρετη πράξη εναντίον ενός κράτους μέλους, χωρίς νομική βάση, και προπαντός επίσης εναντίον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η απόφαση για την περίπτωση της Αυστρίας ελήφθη de facto χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής, χωρίς τη συμμετοχή του Συμβουλίου και φυσικά επίσης χωρίς τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Αυτό εγείρει πολλά προβλήματα, πιστεύω ιδίως και για την Ελβετία, και βλέποντας το ευρώ να δείχνει σήμερα δείγματα αδυναμίας πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα κρίνει τη σύγκρουση αυτή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το συγκεκριμενοποιήσουμε, πρόκειται για μια σύγκρουση μεταξύ των αρχηγών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και η συγκεκριμένη σύγκρουση φέρνει ανασφάλεια στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βασικά, ειδικά η Αυστρία ήταν πάντα υπόδειγμα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Θεωρώ επίσης ότι η Αυστρία με την ουδετερότητά της πορεύθηκε πολύ καλά τις τελευταίες δεκαετίες, με την ουδέτερη στάση της ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταχθήκαμε σαφώς με τη Δύση έχοντας ως στόχο τη μελλοντική αποφυγή στρατιωτικών συρράξεων. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται διάλογος και αμοιβαία προσέγγιση, αντικειμενική ανάλυση και εξεύρεση συμβιβασμών. Πρέπει να πω ότι ουσιαστικά ήρθε τώρα και για την Αυστρία η ώρα να ξανασκεφτεί την κατάσταση, γιατί ο ελβετικός λαός κατά το δημοψήφισμά του θα δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στις αποφάσεις που θα λάβουν οι 14 αρχηγοί κυβερνήσεων. Την 1η Μαΐου παραιτήθηκε στην Αυστρία ο κ. Haider. Δεν συμμετέχει πλέον ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας. Πιστεύω ότι είναι πια καιρός να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Αυστρίας και θεωρώ ότι οι πρωθυπουργοί θα έπρεπε να ζητήσουν συγνώμη και από τους Ευρωπαίους πολίτες για το ότι επέλεξαν έναν δρόμο που είναι απαράδεκτος για την Ευρώπη. Απαιτώ να αρθούν αμέσως οι κυρώσεις κατά της Αυστρίας και νομίζω ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Αυστρία θα έχει τεράστια σημασία για τα μελλοντικά δημοψηφίσματα των λαών της Ευρώπης."@el8
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Die Präsens im Saal zeigt, daß dieses Abkommen unstrittig ist, daß es erwünscht ist, und wir werden sicherlich morgen mit großer Mehrheit für die Schweiz und für dieses Abkommen stimmen. Uns geht es darum, daß wir das Miteinander in Europa verbessern. Wir wollen verstärkt den Dialog suchen. Wir wollen Probleme sachlich analysieren, Kompromisse finden, allerdings auf demokratischer Basis und mit Rechtsgrundlage, und letztlich dann abstimmen, wie es sich gehört. Man sieht ja oft in der Schweiz, wie das Volk abstimmt, und als Demokrat bin ich immer wieder begeistert, wenn ich die demokratische Haltung der Schweiz sehe. Friedliche Konfliktlösung - das heißt Demokratie - versus Kriegserklärung. Der Krieg hat eigentlich noch nie für die Bevölkerung Europas eine Lösung gebracht. Wir brauchen für die Demokratie Spielregeln und müssen sie letztlich auch einhalten. Nach über 50 Jahren Friedenspolitik hat der deutsche Außenminister als Ratsvorsitzender das Militär für eine Entscheidung gerufen. Das sollte uns nachdenklich stimmen. Ich glaube, es ist wichtig, daß wir die Demokratie zur Friedenssicherung einsetzen. Jetzt hat er mit dem Ratsvorsitzenden und 12 Ministerpräsidenten einen Willkürakt ohne Rechtsbasis gegen ein Mitgliedsland gesetzt, ohne Rechtsgrundlage und vor allem auch gegen die europäischen Institutionen. Die Entscheidung im Fall Österreich ist de facto ohne Mitwirkung der Kommission, ohne Mitwirkung des Rates und natürlich auch ohne Mitwirkung des Parlaments erfolgt. Das wirft viele Probleme auf, ich glaube, insbesondere auch für die Schweiz, und wenn wir sehen, daß der Euro derzeit Schwächesignale von sich gibt, dann glaube ich, beurteilt die internationale Gemeinschaft diesen Konflikt in der Europäischen Union. Wenn wir es auf den Punkt bringen, dann ist es ein Konflikt zwischen den Ministerpräsidenten und den europäischen Institutionen, und dieser Konflikt bringt Unsicherheit in das europäische Getriebe. Gerade Österreich war eigentlich immer ein Musterknabe in bezug auf Menschenrechte und Demokratie. Ich glaube, daß Österreich auch mit seiner Neutralität in den letzten Jahrzehnten sehr gut gefahren ist, mit einer Neutralität zwischen Ost und West. Durch den Beitritt zur Europäischen Union haben wir uns eindeutig zum Westen bekannt mit dem Ziel, in Zukunft militärische Konflikte zu verhindern. Aber dazu gehört das Miteinanderreden, das Aufeinanderzugehen, das sachliche Analysieren, das Kompromissefinden. Ich muß sagen, daß es eigentlich auch in Österreich jetzt Zeit ist, die Situation zu überdenken, denn das Schweizer Volk wird bei seiner Volksabstimmung sehr genau darauf achten, wie sich die 14 Ministerpräsidenten entscheiden werden. Am 1. Mai ist Herr Haider in Österreich zurückgetreten. Er ist nicht mehr in der Bundespolitik tätig. Ich glaube, es wäre höchste Zeit, daß die Sanktionen gegen Österreich zurückgezogen werden, und ich glaube, die Ministerpräsidenten sollten sich auch bei den europäischen Bürgern entschuldigen, daß sie einen Weg gewählt haben, der für Europa unakzeptabel ist. Ich verlange, daß die Sanktionen gegen Österreich sofort aufgehoben werden, und ich glaube, daß diese Entscheidung im Fall Österreich von allergrößter Bedeutung für die zukünftigen Volksabstimmungen und -entscheidungen in Europa sein wird."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(DE) Señor Presidente, la asistencia a la Sala pone de manifiesto que este acuerdo suscita discusiones y que se desea su adopción; con toda seguridad, mañana votaremos mayoritariamente a favor de Suiza y de la adopción del acuerdo. Se trata de que procuremos una mejor convivencia en Europa. Insistimos en buscar el diálogo. Queremos analizar los problemas de manera objetiva, alcanzar compromisos, pero sobre una base democrática y un fundamento jurídico. Y por último, votar, como es debido. Vemos al pueblo suizo acudir a las urnas con asiduidad, y como demócrata me entusiasma su actitud democrática. Solución pacífica de los conflictos –eso es lo que significa la democracia­ frente a la declaración de guerra. La guerra nunca ha solucionado los problemas de los europeos. Necesitamos contar con reglas del juego democrático, reglas que debemos observar. Después de más de 50 años de política de paz, el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, en su cualidad de Presidente del Consejo, ha invocado razones militares para la adopción de una decisión. Ello debe hacernos reflexionar sobre el sentido de nuestro voto. En mi opinión, es importante que recurramos a métodos democráticos para garantizar la paz. Dicho ministro, junto al Presidente del Consejo y 12 Jefes de Gobierno, ha adoptado un acto arbitrario en contra de un Estado miembro sin base jurídica, sin base legal y, sobre todo, en contra de las Instituciones europeas. De hecho, la decisión en el asunto de Austria se ha adoptado sin la colaboración de la Comisión, sin la colaboración del Consejo y, por supuesto, sin la colaboración del Parlamento. Esto plantea, en mi opinión, muchos problemas, en particular para Suiza; si tenemos en cuenta que el euro muestra actualmente síntomas de debilidad, la comunidad internacional analizará este conflicto que se está desarrollando en el seno de la Unión Europea. Si llegamos a este punto, se producirá un conflicto entre los Jefes de Gobierno y las Instituciones europeas, y este conflicto traerá inseguridad al proyecto europeo. Austria ha sido siempre un ejemplo en lo que respecta a los derechos humanos y a la democracia. A mi juicio, Austria funcionó muy bien en las últimas décadas con su neutralidad entre el bloque del Este y los países occidentales. Con la adhesión a la Unión Europea, Austria se decantó claramente por las democracias occidentales con el objetivo de impedir el estallido de conflictos militares en el futuro. Pero esto implica el diálogo, el encuentro, el análisis objetivo, el alcanzar compromisos. Debo decir que ya es hora de que también en Austria se reflexione sobre la situación, pues el pueblo suizo prestará especial atención, con ocasión del referéndum, a la decisión que adopten los 14 Jefes de Gobierno. El Sr. Haider presentó su dimisión el 1 de mayo. Se ha retirado del escenario político federal. Creo que ha llegado el momento de que se levanten las sanciones impuestas a Austria; en mi opinión, los Jefes de Gobierno deberían disculparse ante los ciudadanos europeos por haber elegido un camino inaceptable para Europa. Exijo que se suspendan inmediatamente las sanciones impuestas a Austria. Esta decisión en el asunto de Austria tendrá, a mi juicio, una importancia capital en las futuras consultas populares y referendos en Europa."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, as presenças que se registam nesta sala denotam que este acordo é consensual, que pretendemos que se realize e que vamos com certeza votar amanhã por larga maioria a favor da Suíça e a favor deste acordo. Trata-se, para nós, de melhorar a convivência na Europa. Pretendemos procurar cada vez mais o diálogo. Queremos analisar os problemas com objectividade, encontrar compromissos, evidentemente numa base democrática e com base jurídica e, por fim, votar, como é devido. Vê-se frequentemente como o povo vota na Suíça e, como democrata, fico sempre entusiasmado quando vejo a atitude democrática demonstrada pela Suíça. Solução pacífica dos conflitos, quer dizer, democracia, por oposição a declaração de guerra. Na realidade, a guerra nunca trouxe uma solução para a população da Europa. Precisamos de regras de jogo para a democracia e temos também de as respeitar. Após mais de 50 anos de política de paz, o Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, na qualidade de Presidente do Conselho, chamou os militares para uma decisão. Esta situação deveria levar-nos a reflectir. Creio ser importante aplicar a democracia para defender a paz. Agora, este Ministro, juntamente com o Presidente do Conselho e 12 Primeiros-Ministros, agiu arbitrariamente, sem base jurídica, sem fundamento jurídico, contra um Estado­Membro e, sobretudo, também em contradição com as instituições europeias. A decisão no caso da Áustria foi tomada de facto sem participação da Comissão, sem participação do Conselho e, naturalmente, também sem participação do Parlamento. Este facto levanta muitos problemas, creio eu, particularmente também para a Suíça e, se vemos que o Euro dá actualmente sinais de fraqueza, creio que se trata do reflexo do juízo da comunidade internacional sobre este conflito na União Europeia. Falando claramente, trata-se, portanto, de um conflito entre os Primeiros-Ministros e as instituições europeias e este conflito traz insegurança ao mecanismo de funcionamento europeu. Precisamente a Áustria sempre foi, na realidade, um caso exemplar no que respeita aos direitos humanos e à democracia. Penso que a Áustria viveu muito bem também com a sua neutralidade nas últimas décadas, com uma neutralidade entre o Leste e o Ocidente. Pela adesão à União Europeia, declarámo-nos inequivocamente a favor do Ocidente, tendo como objectivo impedir conflitos militares no futuro. No entanto, disto faz parte o diálogo, irmos ao encontro uns dos outros, efectuarmos análises objectivas, encontrarmos compromissos. Tenho de dizer que, no fundo, também na Áustria é agora tempo de reflectir sobre a situação, pois o povo suíço, no seu referendo, vai estar muito atento à forma como os 14 Primeiros­Ministros vão decidir. No dia 1 de Maio, Jörg Haider demitiu–se de funções na Áustria, já não se encontrando no activo na política federal. Creio ser mais que tempo de levantar as sanções contra a Áustria e creio que os Primeiros–Ministros também deveriam pedir desculpa aos cidadãos europeus por terem optado por uma via inaceitável para a Europa. Exijo que as sanções contra a Áustria sejam levantadas imediatamente, e creio que esta decisão no caso da Áustria terá o maior significado para os plebiscitos e referendos futuros na Europa."@pt11
lpv:translated text
"Mr President, the attendance in this Chamber shows that there is no dispute about this agreement, that Members want it, and I am sure we will vote for Switzerland and for this agreement by a great majority tomorrow. We want closer cooperation in Europe. We want more dialogue. We want to analyse problems pragmatically, find compromises, although on the basis of democracy and the rule of law, and we want, at the end of the day, to vote in the proper manner. We often see the Swiss people voting on issues and as a democrat I am constantly delighted by the democratic attitude of Switzerland. The peaceful settlement of conflict – i.e. democracy – versus the declaration of war. In fact, war never has been a solution for the people of Europe. We need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them. After over 50 years of a policy of peace, the German Foreign Minister acting as President of the Council has called on the military to take a decision. That should set us thinking. I believe it is important that we use democratic methods to safeguard peace. Now he, as President of the Council, and the 12 prime ministers have taken an arbitrary decision without any legal basis against a Member State. It has no legal basis and in particular it goes against the European institutions. The decision with regard to Austria was taken without any participation by the Commission, without the participation of the Council and, of course, without the participation of Parliament. In my view, that raises a number of problems, especially for Switzerland. And I regard the signs of weakness the euro is currently showing as a judgement by the international community of this conflict within the European Union. The crux of the matter is that this is a conflict between the prime ministers and the European institutions, a conflict that is putting a spanner in the European works and creating insecurity. In fact, Austria was always seen as the blue-eyed boy in matters of human rights and democracy. I think Austria has fared very well with its neutrality over the past decades, a neutral position between east and west. In joining the European Union we clearly committed ourselves to the west, with the aim of preventing any future military conflicts. But that means talking to each other, meeting each other, analysing things pragmatically, finding compromises. I must say that in Austria, too, it is now time to review the situation for, when it comes to their referendum, the Swiss people will be looking very carefully at how the 14 prime ministers decide. In Austria, Mr Haider resigned on 1 May. He no longer plays an active role in Austrian politics. I think it is high time the sanctions against Austria were lifted and I believe the prime ministers should also apologise to the people of Europe for choosing to go down a road that is unacceptable to Europe. I demand the immediate suspension of the sanctions against Austria and I believe this decision with regard to Austria will be of the utmost importance to future plebiscites and referenda in Europe."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, la presenza in Aula dimostra che il trattato non solleva obiezioni ed è auspicabile. Certamente domani voteremo ad ampia maggioranza a favore della Svizzera e di questo accordo. Vogliamo infatti migliorare la convivenza in Europa, vogliamo cercare maggiormente il dialogo, vogliamo esaminare oggettivamente i problemi e trovare compromessi accettabili, sempre secondo regole democratiche e con una base giuridica, per poi votare come si deve. Si vede spesso il popolo elvetico andare alle urne e, come sostenitore della democrazia, sono sempre molto entusiasta del comportamento democratico manifestato dalla Svizzera. La soluzione pacifica dei conflitti, cioè la democrazia, è l'opposto della dichiarazione di guerra. La guerra, però, non ha mai portato soluzioni adeguate alle esigenze dei popoli europei. La democrazia esige invece delle regole del gioco che vanno veramente rispettate. Il fatto che, dopo più di 50 anni di il Ministro degli affari esteri della Germania, in veste di presidente del Consiglio, abbia invitato le alte sfere militari ad adottare un'importante decisione, dovrebbe farci riflettere. E’ importante che ci si avvalga della democrazia per garantire la pace. Oggi il presidente del Consiglio e i dodici Capi di governo hanno stipulato un accordo contro uno Stato membro, arbitrariamente e senza base giuridica, ma soprattutto contro la volontà delle Istituzioni europee. la decisione adottata per reagire al caso austriaco è stata adottata senza coinvolgere la Commissione, senza interpellare il Consiglio e, naturalmente, senza la partecipazione del Parlamento, e ciò da adito a numerosi problemi, ritengo anche per la Svizzera. Gli attuali segnali di debolezza dell'euro mi sembrano infatti essere l'esito della valutazione di questo conflitto interno dell'Unione europea da parte della comunità internazionale. Per puntualizzare la situazione: siamo di fronte ad un conflitto tra i Capi di governo e le Istituzioni dell'Unione europea che introduce elementi di insicurezza nel funzionamento dei meccanismi europei. In materia di democrazia e di diritti dell'uomo l'Austria ha sempre assunto comportamenti ineccepibili e credo che anche la sua neutralità degli ultimi decenni e il non-allineamento tra Est ed Ovest si siano rivelati un'ottima politica. Con l'adesione all'Unione europea abbiamo riconosciuto in modo inequivocabile la nostra appartenenza al mondo occidentale allo scopo di evitare futuri conflitti armati. Questo presuppone tuttavia la possibilità di dialogo e di avvicinamento, un esame obiettivo della situazione e la ricerca di compromessi. Poiché in occasione del la popolazione elvetica presterà grande attenzione alle decisioni dei 14 Capi di governo, anche per l'Austria è ormai giunto il momento di rivedere la situazione. Il primo maggio il signor Haider ha presentato le proprie dimissioni, abbandonando la scena politica nazionale austriaca. Mi sembra sia ormai tempo di revocare le sanzioni contro l'Austria e ritengo che i Capi di governo debbano anche presentare le proprie scuse ai cittadini europei per aver scelto uno strumento inaccettabile per l'Europa. Esigo che le sanzioni contro l'Austria siano sospese con effetto immediato e credo che questa decisione relativa all'Austria si riveli di estrema importanza in vista delle future consultazioni popolari in Europa."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, la présence dans l'hémicycle montre que cet accord n'est pas un sujet de controverse, qu'il est attendu et il est certain que, demain, nous voterons à une large majorité pour la Suisse et pour cet accord. Ce qui nous occupe, c'est d'améliorer la coexistence en Europe. Nous voulons rechercher davantage le dialogue. Nous voulons analyser les problèmes avec objectivité, trouver des compromis - qui reposent toutefois sur une base démocratique et une base légale - et, enfin, prendre la décision qui s'impose. On voit fréquemment comment le peuple prend ses décisions en Suisse et, en tant que démocrate, je suis régulièrement enthousiasmé par l'attitude démocratique de la Suisse. Résolution pacifique des conflits - c'est-à-dire démocratie - contre déclaration de guerre. À vrai dire, la guerre n'a jamais encore amené de solution pour la population d'Europe. La démocratie a besoin de règles qui doivent, en fin de compte, être respectées. Après plus de cinquante ans de politique pacifique, le ministre allemand des Affaires étrangères a fait appel, en tant que président du Conseil, aux militaires pour prendre une décision. Cela devrait nous faire réfléchir. Je pense qu'il est important que nous usions de la démocratie pour garantir la paix. À présent, ce ministre a posé, de concert avec le président du Conseil et douze chefs de gouvernement, un acte arbitraire et dénué de base juridique à l'encontre d'un État membre : sans base juridique et, surtout, contre les institutions européennes. De fait, la décision prise dans le cas de l'Autriche a été prise sans implication de la Commission, sans implication du Conseil et, naturellement, sans implication du Parlement. Cela soulève de nombreux problèmes, me semble-t-il, également et en particulier pour la Suisse, et quand on voit que l'euro donne actuellement des signes de faiblesse, je pense que la communauté internationale juge ce conflit au sein de l'Union européenne. Pour dire les choses exactement, il s'agit d'un conflit entre les chefs de gouvernement et les institutions européennes et ce conflit grippe les rouages européens. En fait, l'Autriche a toujours été un élève modèle en matière de droits de l'homme et de démocratie. Je pense aussi que, par sa neutralité, sa position de neutralité entre l'Est et l'Ouest, l'Autriche a fort bien traversé les dernières décennies. En adhérant à l'Union européenne, nous nous sommes clairement rangés du côté occidental en ayant pour objectif d'éviter à l'avenir les conflits militaires. Pour ce faire toutefois, il s'agit de discuter, d'aller l'un vers l'autre, d'analyser objectivement, de trouver des compromis. Je dois dire qu'en Autriche aussi, il est vraiment temps désormais d'analyser la situation car, lors du référendum, le peuple suisse examinera très attentivement la décision que prendront les quatorze chefs de gouvernement. Le 1er mai, en Autriche, M. Haider s'est retiré. Il n'est plus impliqué dans la politique fédérale. Je pense qu'il serait grand temps que les sanctions contre l'Autriche soient levées et je pense que les chefs de gouvernement devraient s'excuser auprès des citoyens européens pour avoir choisi une voie inacceptable pour l'Europe. J'exige que les sanctions contre l'Autriche soient levées immédiatement et je pense qu'une telle décision quant au cas de l'Autriche sera de la plus haute importance pour les prochains référendums et décisions populaires en Europe."@fr6,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Friedenspolitik"9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, la présence dans l'hémicycle montre que cet accord n'est pas un sujet de controverse, qu'il est attendu et il est certain que, demain, nous voterons à une large majorité pour la Suisse et pour cet accord. Ce qui nous occupe, c'est d'améliorer la coexistence en Europe. Nous voulons rechercher davantage le dialogue. Nous voulons analyser les problèmes avec objectivité, trouver des compromis - qui reposent toutefois sur une base démocratique et une base légale - et, enfin, prendre la décision qui s'impose. On voit fréquemment comment le peuple prend ses décisions en Suisse et, en tant que démocrate, je suis régulièrement enthousiasmé par l'attitude démocratique de la Suisse. Résolution pacifique des conflits - c'est-à-dire démocratie - contre déclaration de guerre. À vrai dire, la guerre n'a jamais encore amené de solution pour la population d'Europe. La démocratie a besoin de règles qui doivent, en fin de compte, être respectées. Après plus de cinquante ans de politique pacifique, le ministre allemand des Affaires étrangères a fait appel, en tant que président du Conseil, aux militaires pour prendre une décision. Cela devrait nous faire réfléchir. Je pense qu'il est important que nous usions de la démocratie pour garantir la paix. À présent, ce ministre a posé, de concert avec le président du Conseil et douze chefs de gouvernement, un acte arbitraire et dénué de base juridique à l'encontre d'un État membre : sans base juridique et, surtout, contre les institutions européennes. De fait, la décision prise dans le cas de l'Autriche a été prise sans implication de la Commission, sans implication du Conseil et, naturellement, sans implication du Parlement. Cela soulève de nombreux problèmes, me semble-t-il, également et en particulier pour la Suisse, et quand on voit que l'euro donne actuellement des signes de faiblesse, je pense que la communauté internationale juge ce conflit au sein de l'Union européenne. Pour dire les choses exactement, il s'agit d'un conflit entre les chefs de gouvernement et les institutions européennes et ce conflit grippe les rouages européens. En fait, l'Autriche a toujours été un élève modèle en matière de droits de l'homme et de démocratie. Je pense aussi que, par sa neutralité, sa position de neutralité entre l'Est et l'Ouest, l'Autriche a fort bien traversé les dernières décennies. En adhérant à l'Union européenne, nous nous sommes clairement rangés du côté occidental en ayant pour objectif d'éviter à l'avenir les conflits militaires. Pour ce faire toutefois, il s'agit de discuter, d'aller l'un vers l'autre, d'analyser objectivement, de trouver des compromis. Je dois dire qu'en Autriche aussi, il est vraiment temps désormais d'analyser la situation car, lors du référendum, le peuple suisse examinera très attentivement la décision que prendront les quatorze chefs de gouvernement. Le 1er mai, en Autriche, M. Haider s'est retiré. Il n'est plus impliqué dans la politique fédérale. Je pense qu'il serait grand temps que les sanctions contre l'Autriche soient levées et je pense que les chefs de gouvernement devraient s'excuser auprès des citoyens européens pour avoir choisi une voie inacceptable pour l'Europe. J'exige que les sanctions contre l'Autriche soient levées immédiatement et je pense qu'une telle décision quant au cas de l'Autriche sera de la plus haute importance pour les prochains référendums et décisions populaires en Europe."@fr6,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000503.11.3-179"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph