Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-03-Speech-3-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000503.5.3-086"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, vækst og beskæftigelse i Europa afhænger i høj grad af en effektiv udnyttelse af den europæiske infrastruktur. Vi skal derfor have sat gang i de TEN-projekter, der stadig ligger på skrivebordet. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er en varm tilhænger af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, og det glæder mig, at den nye danske trafikminister også er tilhænger af projektet. Til gengæld er jeg lidt ked af, at de tyske politikere er lidt mere lunkne. Der har tidligere hersket tvivl om, hvorvidt en fast forbindelse over Femer Bælt var vejen frem, men denne tvivl er absolut gjort til skamme nu. Alle undersøgelsesrapporter fra de danske og tyske trafikministerier viser, at der ikke er noget problem ved at bygge en bro, hverken miljømæssigt eller økonomisk. Med en hurtigere og lettere forbindelse mellem Danmark og Tyskland kan vi bygge bro til de nye demokratier i øst. Vi bygger ikke bare en praktisk, fysisk bro. Vi bygger en bro mellem lande for industrien og i menneskelig, politisk, social og kulturel henseende. Bygningen af en fast forbindelse mellem Tyskland og Danmark vil skaffe mange nye tiltrængte arbejdspladser i området. Der er næsten altid folk, der pr. automatik siger nej til noget nyt. Alt, hvad der bringer forandring, er lidt skræmmende, og så er det ligegyldigt, om det handler om ØMU'en, euroen, økologi eller en bro. Men man skal ikke være bange for noget, der er godt. En forbindelse over Femer Bælt er ikke skræmmende, men spændende. Til slut vil jeg gerne tilslutte mig opfordringen til at forhøje bevillingerne til de transeuropæiske transportnet, de er helt utilstrækkelige. En forbedring af vækst og beskæftigelse kræver helt andre summer."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, Wachstum und Beschäftigung in Europa sind in hohem Maße von einer effektiven Nutzung der europäischen Infrastruktur abhängig. Deshalb sollten wir die geplanten TEN–Projekte auf den Weg bringen. Es ist kein Geheimnis, daß ich engagierter Anhänger einer festen Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland bin, und es freut mich, daß auch der neue dänische Verkehrsminister das Projekt unterstützt. Auf der anderen Seite bin ich etwas enttäuscht von der abwartenden Haltung deutscher Politiker. Es gab eine Zeit, als man sich unsicher war, ob eine feste Verbindung über den Fehmarnbelt ein Fortschritt ist, aber diese Zweifel sind schon lange überwunden. Alle Untersuchungen der deutschen und dänischen Verkehrsministerien besagen, daß der Bau einer Brücke keine Umweltbelastungen oder wirtschaftlichen Probleme mit sich bringt. Durch eine schnellere und leichtere Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland können wir auch die Verbindung zu den neuen Demokratien im Osten verbessern. Es geht nicht nur um den Bau einer praktischen, physischen Brücke. Wir schaffen eine Verbindung zwischen den Ländern, für die Industrie, aber auch aus menschlichen, politischen, sozialen und kulturellen Erwägungen. Der Bau einer festen Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark wird in der Region viele neue, ersehnte Arbeitsplätze schaffen. Es gibt immer Leute, die Neuerungen automatisch ablehnen. Alle Veränderungen sind auch mit einer Unsicherheit verbunden, ganz gleich, ob es sich um die WWU, den Euro, die Ökologie oder eine Brücke handelt. Aber man sollte nicht vor etwas zurückschrecken, was nützlich ist. Eine Verbindung über den Fehmarnbelt ist nicht angsteinflößend, sondern interessant. Abschließend möchte ich die Aufforderung zur Aufstockung der Mittel für die transeuropäischen Verkehrsnetze unterstützen, da sie völlig unzureichend sind. Für die Förderung von Wachstum und Beschäftigung sind ganz andere Summen erforderlich."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματική αξιοποίηση της ευρωπαϊκής υποδομής. Γι’ αυτό πρέπει να δρομολογήσουμε τα προγράμματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων που ακόμη βρίσκονται στο τραπέζι σχεδιασμού. Δεν είναι μυστικό ότι είμαι ένθερμος υποστηριχτής της κατασκευής μιας σταθερής σύνδεσης μεταξύ της Δανίας και της Γερμανίας και χαίρομαι που ο νέος υπουργός Συγκοινωνιών της Δανίας τίθεται επίσης υπέρ του έργου. Αντιθέτως, λυπάμαι κάπως που οι Γερμανοί πολιτικοί έχουν μια πιο χλιαρή στάση απέναντι στο θέμα. Πρωτύτερα υπήρχαν αμφιβολίες εάν μια σταθερή σύνδεση στο Femer Bælt θα αποτελούσε βήμα προόδου, αλλά οι αμφιβολίες αυτές έχουν πλέον διασκεδαστεί παντελώς. Όλες οι μελέτες του δανικού και του γερμανικού υπουργείου Συγκοινωνιών δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την κατασκευή μιας γέφυρας, ούτε περιβαλλοντικής ούτε οικονομικής φύσης. Με μια γρηγορότερη και ευκολότερη σύνδεση μεταξύ Δανίας και Γερμανίας χτίζουμε γέφυρες προς τις νέες δημοκρατίες στα ανατολικά. Δεν χτίζουμε απλώς μια πρακτική, απτή γέφυρα. Χτίζουμε μια γέφυρα που ενώνει χώρες και βιομηχανίες, από άποψη ανθρώπινη, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική. Η κατασκευή μιας σταθερής σύνδεσης μεταξύ Γερμανίας και Δανίας θα δημιουργήσει πολλές νέες απαραίτητες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Σχεδόν πάντα υπάρχουν άνθρωποι που αυτόματα λένε όχι σε κάθε τι καινούργιο. Όλα όσα επιφέρουν αλλαγές φοβίζουν κάπως, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για την ΟΝΕ, το ευρώ, την οικολογία ή μια γέφυρα. Όμως δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι που είναι καλό. Η σύνδεση στο πορθμείο του Femer Bælt δεν πρέπει να προκαλεί φόβο αλλά ενθουσιασμό. Τελειώνοντας θα ήθελα να συμφωνήσω με την άποψη να αυξηθούν οι πιστώσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, διότι είναι εντελώς ανεπαρκείς. Η βελτίωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης απαιτεί εντελώς άλλα κονδύλια."@el8
"Mr President, growth and employment in Europe depend to a large degree upon exploiting European infrastructure effectively. We should therefore have already set in motion the TEN projects that have still to get off the ground. It is no secret that I am very much in favour of a permanent link between Denmark and Germany, and I am glad that the new Danish Minister for Transport is also a supporter of the project. However, I am a little put out that German politicians are rather less enthusiastic. There has previously been some doubt as to whether a permanent link across the Fehmarn Belt is the way forward, but any such doubt has now been shown to be groundless. All the inquiry reports from the Danish and German Ministries of Transport show that there are neither environmental nor financial problems with building a bridge. With a faster and easier link between Denmark and Germany, we can build bridges to the new democracies in the East. We are not only building a bridge in physical terms, for practical purposes. We are building a bridge between countries to help industry and for human, political, social and cultural reasons. Building a permanent link between Germany and Denmark will create many new and much-needed jobs in the area. There are almost always people who automatically say ‘no’ to anything new. Anything which brings about change is a little frightening, whether it be EMU, the euro, environmentalism or a bridge. One should not, however, be afraid of something good. A link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project. Finally, I should like to add my voice to the call to increase the budget appropriations for the trans-European transport networks, as they are quite inadequate. Improved growth and employment require sums of a quite different order."@en3
"(DA) Señor Presidente, el crecimiento y el empleo en Europa dependen en gran medida de una utilización eficaz de las infraestructuras europeas. De ahí la necesidad de poner en marcha los proyectos TEN que siguen encima de la mesa. No es ningún secreto que soy un entusiasta partidario de un enlace fijo entre Dinamarca y Alemania y me alegra que el nuevo Ministro danés de Comunicaciones también respalde el proyecto. Por otro lado, siento que los políticos alemanes sean un poco más tibios al respecto. Anteriormente ha imperado la incertidumbre sobre si un enlace fijo por el Femer Belt era el camino a seguir, sin embargo, esta incertidumbre ha quedado ahora en evidencia. Todos los estudios de los Ministerios de Comunicaciones alemanes y daneses muestran que la construcción de un puente no supone ningún problema ni desde el punto de vista medioambiental ni desde el punto de vista económico. Con un enlace más rápido y fácil entre Dinamarca y Alemania podemos tender puentes a las nuevas democracias del este. No sólo levantamos un puente práctico y físico. Tendemos un puente entre países para la industria y también humana, política, social y culturalmente. La construcción de un enlace fijo entre Dinamarca y Alemania procurará muchos puestos de trabajo que hacen falta en la zona. Casi siempre hay gente que automáticamente dice no a lo nuevo. Todo lo que acarree cambio asusta un poco y da lo mismo que se trate de la UEM, del euro, de la ecología o de un puente. No obstante, no debe tenerse miedo a algo que es bueno. Un enlace por el Femer Belt no es motivo de miedo, sino de alegría. Por último, me gustaría sumarme a la solicitud para que se aumenten los fondos asignados a las redes transeuropeas de transportes, son absolutamente insuficientes. La mejora del crecimiento y del empleo exige sumas totalmente distintas."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan kasvu ja työllisyys riippuvat suurelta osin Euroopan infrastruktuurin tehokkaasta hyödyntämisestä. Sen vuoksi meidän pitäisi saada käyntiin ne TEN-hankkeet, jotka ovat edelleenkin toteuttamatta. Ei ole mikään salaisuus, että kannatan lämpimästi Tanskan ja Saksan välistä kiinteää yhteyttä, ja olen iloinen siitä, että myös Tanskan uusi liikenneministeri kannattaa hanketta. Sen sijaan olen hieman pahoillani siitä, että saksalaiset poliitikot suhtautuvat asiaan hieman varauksellisemmin. Aiemmin on ollut epäilyksiä siitä, onko kiinteä yhteys Femer Belt -salmen yli oikea ratkaisu, mutta nämä epäilykset on nyt todellakin kumottu. Kaikki Tanskan ja Saksan liikenneministeriöiltä saadut tutkimuskertomukset osoittavat, että sillan rakentaminen ei aiheuta ongelmia ympäristölle tai taloudelliselta kannalta katsottuna. Nopeampi ja helpompi yhteys Tanskan ja Saksan välillä voi toimia siltana myös idän uusiin demokratioihin. Emme rakenna vain käytännöllistä, fyysistä siltaa. Rakennamme sillan maiden välille teollisuuden käyttöön, mutta myös inhimillisiä, poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurillisia tarkoitusperiä varten. Kiinteän yhteyden rakentaminen Saksan ja Tanskan välille luo useita uusia työpaikkoja, joita alueella tarvitaan. Lähes aina on niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat automaattisesti kielteisesti johonkin uuteen. Kaikki, mistä aiheutuu muutosta, on hieman pelottavaa, olipa kyse sitten EMUsta, eurosta, ekologiasta tai sillasta. Emme kuitenkaan saa pelätä hyviä asioita. Yhteys Femer Belt -salmen yli ei ole pelottava vaan jännittävä asia. Lopuksi haluaisin tukea kehotusta, jonka mukaan Euroopan laajuisten verkkojen määrärahoja pitäisi lisätä, sillä ne ovat täysin riittämättömät. Kasvun ja työllisyyden parantaminen vaatii aivan toisenlaisia summia."@fi5
"Monsieur le Président, la croissance et l'emploi en Europe dépendent dans une large mesure d'une utilisation efficace des infrastructures européennes. Nous aurions donc déjà dû mettre en œuvre les projets RTE, qui sont toujours au stade de la préparation. Je ne dissimulerai pas le fait que je suis un chaud partisan d'une liaison fixe entre le Danemark et l'Allemagne et je me réjouis de savoir que le nouveau ministre danois des transports est également partisan de ce projet. Je regrette, par contre, la tiédeur dont font preuve les milieux politiques allemands. On avait jadis certains doutes sur la question de savoir dans quelle mesure une liaison fixe de part et d'autre du Femer Bælt représentait la voie à suivre, mais ces incertitudes devraient désormais nous faire rougir de honte. Tous les rapports d'études réalisés tant par le ministère danois des transports que par le ministère allemand des transports montrent que la construction d'un pont n'engendrerait aucun problème, ni sur le plan environnemental, ni sur le plan financier. Une liaison plus rapide et plus aisée entre le Danemark et l'Allemagne servirait de pont vers les nouvelles démocraties de l'Europe de l'Est. Nous ne voulons pas seulement construire un pont physique et pratique ; nous souhaitons également construire un pont entre les pays dans un contexte industriel, humain, politique, social et culturel. La construction d'une liaison fixe entre l'Allemagne et le Danemark permettra la création de nombreux emplois nouveaux dans la région. Il y a presque toujours des gens qui, systématiquement, s'opposent à toute nouveauté. Tout changement fait un peu peur, qu'il s'agisse de l'UEM, de l'euro, de l'écologie ou d'un pont. Mais nous ne devons pas craindre ce qui est positif. Une liaison de part et d'autre du Femer Bælt ne doit pas nous effrayer ; elle doit nous passionner. Permettez-moi de déclarer pour terminer que j'adhère à la demande d'accroître les crédits des réseaux transeuropéens de transport ; ces crédits sont totalement insuffisants. Une amélioration de la croissance et de l'emploi requiert des montants bien plus élevés."@fr6
"Signor Presidente, la crescita e l’occupazione in Europa dipendono in gran misura dall’effettivo sfruttamento dell’infrastruttura europea. Per questo, dobbiamo avviare i progetti TEN ancora nel cassetto. Non è certo un segreto che io sia un convinto sostenitore di un collegamento fisso tra Danimarca e Germania e sono felice che anche il nuovo Ministro dei trasporti danese sostenga il progetto. Mi dispiace invece che i politici tedeschi siano un po’ più tiepidi. In passato ci sono stati molti dubbi sull’eventualità che un collegamento fisso sulla Fehmarn Belt potesse essere la direzione da seguire in futuro, ma quei dubbi ora sono stati fugati. Tutte le relazioni d’inchiesta dei ministeri dei trasporti danese e tedesco mettono in evidenza che non ci sono problemi nel costruire un ponte, né a livello ambientale né a livello economico. Con un collegamento più veloce e più semplice tra Danimarca e Germania, possiamo costruire un ponte verso le nuove democrazie all’est. Non costruiamo solo un ponte fisico, concreto. Costruiamo un ponte tra paesi per l’industria e a livello umano, politico, sociale e culturale. La realizzazione di un collegamento fisso tra Germania e Danimarca potrà creare molti nuovi posti di lavoro nella regione, posti di lavoro di cui abbiamo un gran bisogno. C’è quasi sempre qualcuno che automaticamente dice no alle novità. Tutto quello che porta cambiamento fa un po’ paura, che si tratti di UEM, di euro, di ecologia o di un ponte. Tuttavia non si deve avere paura di qualcosa di positivo. Un collegamento sulla Fehmarn Belt non è fonte di timori, ma di interesse. Infine vorrei associarmi all’invito ad aumentare i finanziamenti alle reti di trasporto transeuropee, perché sono assolutamente insufficienti. Il miglioramento della crescita e dell’occupazione richiede somme totalmente diverse."@it9
"Mr President, growth and employment in Europe depend to a large degree upon exploiting European infrastructure effectively. We should therefore have already set in motion the TEN projects that have still to get off the ground. It is no secret that I am very much in favour of a permanent link between Denmark and Germany, and I am glad that the new Danish Minister for Transport is also a supporter of the project. However, I am a little put out that German politicians are rather less enthusiastic. There has previously been some doubt as to whether a permanent link across the Fehmarn Belt is the way forward, but any such doubt has now been shown to be groundless. All the inquiry reports from the Danish and German Ministries of Transport show that there are neither environmental nor financial problems with building a bridge. With a faster and easier link between Denmark and Germany, we can build bridges to the new democracies in the East. We are not only building a bridge in physical terms, for practical purposes. We are building a bridge between countries to help industry and for human, political, social and cultural reasons. Building a permanent link between Germany and Denmark will create many new and much-needed jobs in the area. There are almost always people who automatically say ‘no’ to anything new. Anything which brings about change is a little frightening, whether it be EMU, the euro, environmentalism or a bridge. One should not, however, be afraid of something good. A link across the Fehmarn Belt is an exciting, rather than a frightening project. Finally, I should like to add my voice to the call to increase the budget appropriations for the trans-European transport networks, as they are quite inadequate. Improved growth and employment require sums of a quite different order."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de groei en werkgelegenheid in Europa hangen in sterke mate af van het efficiënte gebruik van de Europese infrastructuur. Daarom moeten wij werk maken van de TEN-projecten, die nog steeds op tafel liggen. Het is geen geheim dat ik een fervent voorstander ben van de vaste verbinding tussen Denemarken en Duitsland en het verheugt mij dat de nieuwe Deense minister van Verkeer ook geporteerd is voor dit project. Dat de Duitse politici slechts matig enthousiast zijn, stemt mij dan weer triest. Er heerste twijfel over het nut van een vaste verbinding over de Fehmarn Belt, maar deze twijfel is nu absoluut uit de weg geruimd. Alle studies van de Deense en Duitse ministeries van Verkeer tonen aan dat de bouw van een brug geen enkel probleem oplevert, noch op het gebied van milieu, noch op economisch gebied. Met een snellere en gemakkelijkere verbinding tussen Denemarken en Duitsland kunnen wij een brug bouwen naar de nieuwe democratieën in het oosten. Wij bouwen niet alleen een praktische, fysieke brug. Wij bouwen ook een brug tussen landen voor industriële, menselijke, politieke, sociale en culturele contacten. De bouw van een vaste verbinding tussen Duitsland en Denemarken zal in dit gebied vele hoognodige arbeidsplaatsen creëren. Er zijn mensen die bijna alle nieuwe dingen uit principe afwijzen. Alles wat verandering teweegbrengt, boezemt enigszins angst in, ongeacht of het nu over de EMU, de euro, ecologie of een brug gaat. Men hoeft echter niet bang te zijn voor iets dat goed is. Een verbinding over de Fehmarn Belt is niet beangstigend, maar spannend. Tot slot sluit ik mij aan bij het verzoek om de middelen voor de Trans-Europese netwerken te verhogen, omdat zij volstrekt onvoldoende zijn. Als wij de groei en de werkgelegenheid willen verbeteren zijn totaal andere bedragen noodzakelijk."@nl2
"Senhor Presidente, o crescimento e o emprego na Europa dependem, em larga medida, de um aproveitamento eficaz das infra­estruturas europeias. Devemos, por isso, pôr em marcha os projectos RTE que ainda estão sobre a mesa. Não é segredo que sou um fervoroso adepto de uma ligação fixa entre a Dinamarca e a Alemanha e congratulo­me pelo facto de o novo Ministro dos Transportes dinamarquês ser também favorável ao projecto. Em contrapartida, lamento que os políticos alemães tenham mais reservas a este respeito. No passado houve dúvidas sobre se uma ligação fixa sobre o Belt do Femer seria o caminho a seguir, mas estas dúvidas esvaneceram­se agora. Os relatórios de todos os estudos realizados pelos Ministérios dos Transportes da Dinamarca e da Alemanha revelam que não existe qualquer problema na construção de uma ponte, nem ao nível ambiental nem ao nível económico. Uma ligação mais rápida entre a Dinamarca e a Alemanha permite­nos fazer uma ponte para as novas democracias orientais. Não estaremos apenas a construir uma ponte prática e física. Estaremos a construir uma ponte humana, política, social e cultural entre os países. A construção de uma ligação fixa entre a Alemanha e a Dinamarca poderá criar muitos e necessários empregos na região. Contudo, existem quase sempre pessoas que dizem automaticamente não a tudo o que é novo. Tudo aquilo que implica mudanças pode parecer algo assustador e, nessa altura, não importa que seja a UEM, o euro, a ecologia ou uma ponte. Mas não se deve recear algo que é positivo. Uma ligação sobre o Belt do Femer não é algo de assustador, mas antes algo de empolgante. Para concluir, gostaria de subscrever a sugestão que vai no sentido de aumentar as dotações para a rede transeuropeia de transportes, pois as dotações actuais são claramente insuficientes. A melhoria do crescimento e do emprego exige somas totalmente diferentes."@pt11
"Herr talman! Tillväxten och sysselsättningen i Europa är i hög grad beroende av ett effektivt utnyttjande av den europeiska infrastrukturen. Vi måste därför sätta igång de TEN-projekt som fortfarande ligger på skrivbordet. Det är ingen hemlighet att jag är en varm förespråkare för en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland, och det gläder mig att den nye danske trafikministern också är en förespråkare för projektet. Jag tycker emellertid att det är litet tråkigt att de tyska politikerna är litet mer ljumma. Det har tidigare rått tvivel om en fast förbindelse över Fehmer bält var det rätta steget att ta, men detta tvivel har nu absolut kommit på skam. Alla undersökningsrapporter från de danska och tyska trafikministerierna visar att det inte finns något problem med att bygga en bro, varken miljömässigt eller ekonomiskt. Med en snabbare och enklare förbindelse mellan Danmark och Tyskland kan vi "bygga en bro" till de nya demokratierna i öst. Vi bygger inte bara en praktisk, fysisk bro; vi bygger en bro mellan länderna för industrin och i mänskligt, politiskt, socialt och kulturellt avseende. Byggandet av en fast förbindelse mellan Tyskland och Danmark kommer att ge många välbehövliga arbetstillfällen i området. Det finns nästan alltid folk som automatiskt säger nej till något nytt. Allt som innebär förändring är litet skrämmande, och det är likgiltigt om det handlar om EMU, euron, ekologi eller en bro. Men man skall inte vara rädd för något som är av godo. En förbindelse över Fehmer bält är inte skrämmande, utan spännande. Till sist vill jag gärna stödja uppmaningen att höja anslagen till de europeiska transportnäten, som är fullständigt otillräckliga. En förbättring av tillväxten och sysselsättningen kräver helt andra summor."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph