Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-05-03-Speech-3-084"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000503.5.3-084"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, nous sommes pour le développement d’un réseau transeuropéen de transport qui privilégie le transport ferroviaire par rapport au transport par route. À la condition, cependant, que le développement des grandes lignes transeuropéennes ne se fasse pas au détriment des transports de banlieues ni des lignes dites secondaires. Mais les transports ferroviaires, les grandes lignes comme les petites, devraient constituer un service public visant à satisfaire les besoins de la population, et pas à générer du profit privé. La participation de capitaux privés signifie nécessairement recherche de rentabilité, au détriment tant des usagers que des travailleurs de ce secteur. Bien trop de catastrophes récentes, celle notamment de la gare de Paddington en Grande-Bretagne, illustrent l’incompatibilité entre la recherche de rentabilité et la sécurité. Or, comme le remarque l’exposé des motifs du rapport, les investissements publics sont en constante diminution et sont passés, en moins de vingt ans, de 1,5 % du PNB de l’Union européenne à 0,9 %. Cela entraîne une dégradation des transports ferroviaires collectifs et la diminution des effectifs, ce qui contribue à aggraver le chômage. Si les États de l’Union européenne ne changent pas de politique, c’est-à-dire s’ils ne donnent pas la priorité aux investissements dans les services publics par rapport aux subventions à fonds perdus au grand patronat, toute décision sur un véritable service public des transports fonctionnant dans les meilleures conditions de sécurité à l’échelle européenne relèvera du vœu pieux."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vi går ind for udvikling af et transeuropæisk transportnet, som fremmer jernbanetransport i forhold til vejtransport på betingelse af, at udviklingen af de store transeuropæiske linjer ikke sker på bekostning af nærtrafikken eller de såkaldte sekundære linjer. Jernbanetransporten, både de store og små linjer, bør imidlertid være en offentlig tjeneste, der har til formål at opfylde befolkningens behov og ikke være en kilde til privat fortjeneste. Deltagelse af privat kapital betyder nødvendigvis forsøg på at opnå rentabilitet på bekostning af både brugerne og de ansatte i denne sektor. Alt for mange katastrofer for nylig, især katastrofen på banegården i Paddington i Storbritannien, viser uforeneligheden mellem forsøget på at opnå rentabilitet og sikkerheden. Som det fremgår af begrundelsen i betænkningen, falder de offentlige investeringer imidlertid løbende og er på mindre end 20 år faldet fra 1,5% til 0,9% af Den Europæiske Unions BNP. Dette medfører en forringelse af den kollektive jernbanetransport og personalenedskæringer, hvilket medvirker til at forværre arbejdsløsheden. Hvis Den Europæiske Unions medlemsstater ikke ændrer politik, det vil sige, hvis de ikke prioriterer investeringer i de offentlige tjenester i forhold til spildt støtte til det brede erhvervsliv, vil enhver beslutning om en reel offentlig transporttjeneste, der fungerer på de bedste sikkerhedsbetingelser på europæisk plan, være ønsketænkning."@da1
"Herr Präsident, wir sind für die Entwicklung eines transeuropäischen Verkehrsnetzes, das dem Schienenverkehr den Vorzug vor dem Straßenverkehr gibt. Doch unter der Bedingung, daß die Entwicklung der Fernverbindungen nicht auf Kosten des Nah– oder Regionalverkehrs geht. Allerdings sollte der Schienenverkehr, sowohl der Fern– als auch der Regionalverkehr, dem öffentlichen Dienstleistungsbereich zugeordnet sein, der das Ziel hat, einen Bedarf der Bevölkerung zu decken und nicht dazu da ist, privaten Gewinn zu machen. Die Beteiligung von Privatkapital bedeutet notwendigerweise Vorrang für Wirtschaftlichkeit zum Nachteil der Bahnbenutzer und der Beschäftigten dieses Sektors. Die viel zu zahlreichen Katastrophen der letzten Zeit, insbesondere die im Bahnhof von Paddington in Großbritannien, zeigen, daß reines Wirtschaftlichkeitsdenken und Sicherheit nicht vereinbar sind. Die öffentlichen Investitionen sind, wie in der Begründung des Berichts ausgeführt, rückläufig und gingen in der Europäischen Union in weniger als zwanzig Jahren von 1,5 % des BSP auf 0,9 % zurück. Das hat eine Verschlechterung des Schienenverkehrs insgesamt und einen Rückgang der Beschäftigtenzahlen zur Folge, was zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit beiträgt. Wenn die Staaten der Europäischen Union ihre Politik nicht ändern, d. h. wenn sie den öffentlichen Investitionen im Verhältnis zu den verlorenen Zuschüssen an das Großkapital nicht Vorrang einräumen, bleiben alle Entscheidungen hinsichtlich eines wirklichen öffentlichen Verkehrssektors, der in Europa unter optimalen Sicherheitsbedingungen arbeitet, lediglich ein frommer Wunsch."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών το οποίο θα προωθεί τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε βάρος των οδικών μεταφορών. Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη των μεγάλων διευρωπαϊκών γραμμών δεν θα πραγματοποιηθεί εις βάρος των μεταφορών της περιφέρειας ούτε των λεγόμενων δευτερευουσών γραμμών. Εντούτοις, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, τόσο όσον αφορά τους μεγάλους άξονες όσο και τους μικρούς, θα πρέπει να αποτελούν μια δημόσια υπηρεσία, σκοπός της οποίας θα πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και όχι η συμβολή στο ιδιωτικό κέρδος. Η συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων σημαίνει κατ' ανάγκην επιδίωξη της αποδοτικότητας εις βάρος τόσο των χρηστών όσο και των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Πάρα πολλές πρόσφατες καταστροφές, κυρίως αυτή στο σταθμό του Paddington στη Μεγάλη Βρετανία, αναδεικνύουν την ασυμβατότητα μεταξύ της αναζήτησης της αποδοτικότητας και της ασφάλειας. Όμως, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση της έκθεσης, οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται συνεχώς και έχουν περάσει, σε διάστημα μικρότερο των είκοσι ετών, από το 1,5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 0,9%. Αυτό συνεπάγεται την υποβάθμιση των μαζικών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και τη μείωση του εργατικού δυναμικού, γεγονός που επιτείνει την ανεργία. Εάν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αλλάξουν πολιτική, εάν δεν δώσουν, δηλαδή, προτεραιότητα στις επενδύσεις στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών σε σχέση με της επιδοτήσεις που χάνονται στα χέρια της μεγάλης εργοδοσίας, τότε οποιαδήποτε απόφαση για μια γνήσια δημόσια υπηρεσία στον τομέα των μεταφορών, που θα λειτουργεί στο πλαίσιο των βέλτιστων συνθηκών ασφάλειας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα αναδειχθεί σε ευσεβή πόθο."@el8
"Mr President, we support the development of a trans-European transport network which will favour rail transport over road transport, on the condition, however, that the development of the great trans-European lines does not prejudice suburban transport or so-called district lines. Rail transport, the main lines as well as the district ones, should be a public service, which aims to meet the needs of the population, not to generate private profit. The participation of private capital will necessarily result in a quest for profit, to the detriment both of users and of those who work in the sector. Far too many recent disasters, particularly the one at Paddington station in Great Britain, illustrate the incompatibility between the quest for profit and safety. As stipulated in the explanatory statement of the report, public investment is continually decreasing and in less than twenty years, has fallen from 1.5% of the European Union’s GNP to 0.9%. This has resulted in falling standards in rail transport as a whole as well as staff reductions, which has contributed to keeping unemployment levels high. If the Member States of the European Union do not adopt a new policy, or, in other words, if they do not prioritise investment in public services rather than endless subsidies to the bosses, any decision on a genuine public transport service operating on a European scale under the best safety conditions will remain nothing but empty rhetoric."@en3
"(FR) Señor Presidente, estamos a favor del desarrollo de una red transeuropea de transporte que dé primacía al transporte ferroviario sobre el transporte por carretera. Esto sin embargo con la condición de que el desarrollo de las grandes líneas no se produzca en perjuicio del transporte periférico ni de las líneas llamadas secundarias. El transporte ferroviario, tanto las grandes líneas como las de segundo orden, debería ser un servicio público destinado a satisfacer las necesidades de la población, y no a generar beneficios privados. La participación de capitales privados significa necesariamente la búsqueda de rentabilidad, en perjuicio tanto de los usuarios como de los empleados de este sector. Demasiadas catástrofes recientes, sobre todo la de la estación de Paddington en Gran Bretaña, ilustran la incompatibilidad entre la búsqueda de rentabilidad y la seguridad. Ante esto, tal y como subraya la exposición de motivos del informe, las inversiones públicas no cesan de disminuir, habiendo pasado en menos de veinte años, del 1,5% del PNB de la Unión Europea al 0,9%. Esto conlleva una degradación del transporte colectivo ferroviario y la reducción de su personal, lo cual contribuye a incrementar el desempleo. Si los Estados de la Unión Europea no cambian su política, es decir, si no dan prioridad a las inversiones en los servicios públicos por encima de las subvenciones a fondo perdido a la gran patronal, todas las decisiones sobre un verdadero servicio público de transporte que opere en las mejores condiciones de seguridad a escala europea serán papel mojado."@es12
"Arvoisa puhemies, kannatamme Euroopan laajuisten liikenneverkkojen sellaista kehittämistä, jossa suositaan rautatieliikennettä tieliikenteen sijasta. Ehdoksi asetamme kuitenkin sen, ettei Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen tapahdu lähiöliikenteen eikä niin sanottujen toissijaisten linjojen kustannuksella. Sitä vastoin rautatieliikenteen pitkien ja lyhyiden linjojen on oltava osa julkisia palveluja, joiden tarkoituksena on kansalaisten tarpeiden tyydyttäminen, ei yksityisten voittojen synnyttäminen. Investointeihin osallistuminen yksityisen pääoman avulla merkitsee aina voitontavoittelua sekä liikenteen käyttäjien että alan työntekijöiden kustannuksella. Aivan liian monet hiljattain epäonnistuneet hankkeet – kuten erityisesti Paddingtonin asema Isossa-Britanniassa – osoittavat, etteivät hyödyn tavoittelu ja liikenneturvallisuus ole yhteensovitettavissa. Julkiset investoinnit vähenevät kuitenkin jatkuvasti, sillä niiden osuus Euroopan unionin BKT:stä väheni vajaassa 20 vuodessa 1,5 prosentista 0,9 prosenttiin, kuten mietinnön perusteluosasta käy ilmi. Tämä on johtanut kollektiivisen rautatieliikenteen rappeutumiseen ja henkilökunnan karsimiseen, mikä puolestaan pahentaa työttömyyttä. Jos Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät muuta politiikkaansa, eli jos ne eivät suosi investoimista julkisiin palveluihin niiden valtiontukien sijasta, jotka kaikki päätyvät lopulta mahtavien työnantajien taskuun, kaikki sellaiset valinnat jäävät vain aikomuksiksi, joiden tarkoituksena on todellisten ja mahdollisimman turvallisten julkisten liikennepalvelujen tarjoaminen Euroopassa."@fi5
"Signor Presidente, siamo a favore dello sviluppo di una rete europea dei trasporti che privilegi il trasporto ferroviario rispetto a quello stradale, ma a condizione che lo sviluppo delle grandi reti transeuropee non avvenga a discapito dei trasporti periferici né delle cosiddette linee secondarie. I trasporti ferroviari, le grandi e le piccole linee, dovrebbero rappresentare un servizio pubblico mirante a soddisfare le necessità della popolazione e non a generare profitto per i privati. Consentire la partecipazione di capitali privati significa necessariamente cercare redditività, a scapito degli utenti e di chi lavora nel settore. Sono troppe le catastrofi avvenute di recente - pensiamo a quella della stazione di Paddington in Gran Bretagna - che evidenziano come la ricerca del profitto sia incompatibile con la sicurezza. Nelle motivazioni della relazione si sottolinea che gli investimenti pubblici sono in constante diminuzione; in meno di vent’anni sono passati dall’1,5 percento allo 0,9 percento del PIL dell’Unione. Ne consegue un degrado del trasporto ferroviario nell’Unione e la diminuzione degli effettivi, fattore che contribuisce all’aumento della disoccupazione. Se gli Stati dell’Unione europea non cambieranno la loro politica, cioè se non daranno la priorità agli investimenti nei servizi pubblici piuttosto che alle sovvenzioni a fondo perduto ai datori di lavoro, qualsiasi decisione su un vero e proprio servizio pubblico dei trasporti europei che funzioni in condizioni di sicurezza sarà solo un vana speranza."@it9
"Mr President, we support the development of a trans-European transport network which will favour rail transport over road transport, on the condition, however, that the development of the great trans-European lines does not prejudice suburban transport or so-called district lines. Rail transport, the main lines as well as the district ones, should be a public service, which aims to meet the needs of the population, not to generate private profit. The participation of private capital will necessarily result in a quest for profit, to the detriment both of users and of those who work in the sector. Far too many recent disasters, particularly the one at Paddington station in Great Britain, illustrate the incompatibility between the quest for profit and safety. As stipulated in the explanatory statement of the report, public investment is continually decreasing and in less than twenty years, has fallen from 1.5% of the European Union’s GNP to 0.9%. This has resulted in falling standards in rail transport as a whole as well as staff reductions, which has contributed to keeping unemployment levels high. If the Member States of the European Union do not adopt a new policy, or, in other words, if they do not prioritise investment in public services rather than endless subsidies to the bosses, any decision on a genuine public transport service operating on a European scale under the best safety conditions will remain nothing but empty rhetoric."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, wij willen dat er een Trans-Europees vervoersnet komt waarin het vervoer per spoor voorrang krijgt boven het vervoer per autoweg. Voorwaarde hierbij is echter wel dat de ontwikkeling van de grote Trans-Europese vervoerslijnen niet ten koste gaat van het stadsvervoer of de zogenaamde secundaire lijnen. Het vervoer per spoor, waarbij ik aan zowel de grote als de kleine lijnen denk, moet een openbare dienst zijn die in de behoefte van de burgers voorziet. Deze dienst mag geen winst voor de particuliere sector genereren. Als het kapitaal in particuliere handen is, zullen de belangen van de gebruikers en het personeel van de spoorwegen per definitie ondergeschikt worden gemaakt aan het particuliere winstbejag. Winstbejag en veiligheid gaan niet samen, zoals veel recente rampen hebben aangetoond. Ik denk hierbij met name aan de ramp op Paddington Station in Groot-Brittannië. In de toelichting van het verslag wordt terecht opgemerkt dat de overheidsinvesteringen voortdurend afnemen en in minder dan 20 jaar van 1,5% naar 0,9% van het BNP van de Europese Unie zijn gedaald. Het collectieve spoorwegvervoer verslechtert en het aantal werknemers neemt af, met als gevolg dat de werkloosheid toeneemt. Als de lidstaten van de Europese Unie hun beleid niet wijzigen en geen prioriteit wensen te geven aan investeringen in de overheidsdiensten in plaats van aan risicovolle investeringen in de grote bedrijven, zal ieder besluit over een daadwerkelijk veilige openbare vervoersdienst op Europees niveau zonder gevolg blijven."@nl2
"Senhor Presidente, somos a favor do desenvolvimento de uma rede transeuropeia de transportes que privilegie o transporte ferroviário em relação ao rodoviário. Impomos, contudo, uma condição: que o desenvolvimento das grandes linhas transeuropeias não se realize em detrimento dos transportes suburbanos nem das linhas ditas secundárias. Os transportes ferroviários, tanto as grandes linhas como as pequenas, deveriam constituir um serviço público com o objectivo de satisfazer as necessidades da população e não de gerar lucro privado. A participação de capitais privados significa, necessariamente, procura de rentabilidade, em detrimento tanto dos utentes como dos trabalhadores do sector. Demasiadas catástrofes recentes, nomeadamente a da estação de Paddington na Grã­Bretanha, ilustram a incompatibilidade entre procura de rentabilidade e segurança. Ora, como observa a exposição de motivos do relatório, os investimentos públicos encontram­se em diminuição constante e passaram, em menos de vinte anos, de 1,5% do PNB da União Europeia para 0,9%. Isto provoca uma degradação dos transportes ferroviários colectivos e a diminuição dos efectivos, o que contribui para agravar o desemprego. Se os Estados da União Europeia não mudarem de política, isto é, se não derem prioridade aos investimentos nos serviços públicos relativamente às subvenções a fundo perdido ao grande patronato, qualquer decisão sobre um verdadeiro serviço público dos transportes que funcione nas melhores condições de segurança à escala europeia não passará de uma promessa vã."@pt11
"Herr talman! Vi är för en utveckling av ett transeuropeiskt transportnät som främjar järnvägstransport framför vägtransport. Emellertid på villkor att utvecklingen av de stora transeuropeiska linjerna inte sker på bekostnad av vare sig förorter eller så kallade sekundära linjer. Men järnvägstransporter, såväl stora som små linjer, borde vara en offentlig service som syftar till att tillfredsställa befolkningens behov och inte att generera privata vinster. Bidrag från privatkapital innebär nödvändigtvis strävan efter lönsamhet, på bekostnad av såväl användare som anställda inom denna sektor. Alltför många katastrofer nyligen, bl.a. den vid Paddingtonstationen i Storbritannien, illustrerar att det är omöjligt att förena strävan efter lönsamhet med säkerhet. Men såsom anges i motiveringen i betänkandet minskar de offentliga investeringarna hela tiden, och har på mindre än tjugo år sjunkit från 1,5 procent av Europeiska unionens BNP till 0,9 procent. Detta leder till en försämring av de kollektiva järnvägstransporterna och en minskning av antalet anställda, vilket bidrar till att förvärra arbetslösheten. Om Europeiska unionens stater inte ändrar politik, dvs. om de inte prioriterar investeringar i offentlig service framför anslag till de stora arbetsgivarna, som inte ger något tillbaka, kommer varje beslut om en verklig offentlig service på transportområdet, som fungerar under bästa säkerhetsförhållanden på europeisk nivå, att bara bli en from önskan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph