Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-12-Speech-3-253"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000412.9.3-253"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, aujourd'hui vous avez exprimé le souhait d'être entendu en séance solennelle de notre Assemblée. Depuis toujours, tout chef d'État d'un pays membre de l'Union qui exprime le même souhait, est reçu dans notre enceinte avec la considération qui s'impose à l'égard de sa personne, de la haute fonction qu'il exerce et de la nation qu'il préside. ...et qu'avant de consentir à ce que vous estimiez ne pas pouvoir empêcher, vous avez exigé et obtenu des leaders politiques concernés un engagement fort sur les valeurs qui fondent l'Union européenne. C'est dans ce contexte et dans un esprit de profonde amitié et de respect à l'égard du peuple autrichien que nous écouterons avec attention le message que vous avez souhaité apporter au Parlement européen. Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, qu'il tiendra compte des très vives préoccupations que notre Assemblée a exprimées à une écrasante majorité, le 3 février dernier, et sans plus attendre, je vous donne la parole. C'est dans cet esprit que je vous accueille en cet instant au nom du Parlement européen. En ce début d'année 2000, la constitution du gouvernement actuel de l'Autriche a créé, vous le savez, une émotion considérable à travers tous les États de l'Union, tant au niveau de ses gouvernements qu'à celui des citoyens. S'agissant de notre Assemblée, s'il est une question qui transcende très largement les divergences politiques ou nationales de ses membres, c'est bien l'attachement aux valeurs sur lesquelles est fondée l'Union et la résistance déterminée à la montée des idéologies racistes et xénophobes. Nous savons, Monsieur le Président, que cette coalition, composée à parts égales avec un parti d'extrême droite, n'avait pas votre faveur, que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour trouver une autre solution..."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. præsident, De har udtrykt ønske om at få ordet i forbindelse med et højtideligt møde i Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har ikke på noget tidspunkt afslået et sådant ønske fra et medlemslands statschef, men har modtaget den pågældende på behørig vis og med agtelse for den pågældende person, for det høje embede, denne beklæder, og den nation, denne repræsenterer. ... og vi ved, at De, før De accepterede den løsning, De fandt uundgåelig, krævede, at de berørte politiske ledere skulle forpligte sig til at respektere EU's grundlæggende værdier. Regeringen forpligtede sig hertil. Europa-Parlamentet vil på denne baggrund og som et vidnesbyrd om vores nære relationer til og dybe respekt for det østrigske folk opmærksomt lytte til Deres budskab. Hr. præsident, vi er ikke i tvivl om, at De i denne forbindelse vil have i erindring, at et overvældende flertal af Europa-Parlamentets medlemmer gav udtryk for stærk bekymring, da Europa-Parlamentet vedtog sin udtalelse af 3. februar. Jeg vil hermed straks give Dem ordet. I samme ånd byder jeg Dem velkommen i Europa-Parlamentet i dag. Som det vil være Dem bekendt, har regeringsdannelsen i Østrig vakt betydeligt røre i alle EU's medlemsstater i årets første måneder. Det gælder både på regeringsniveau og i befolkningen. Er der noget, der samler Europa-Parlamentets medlemmer uanset politiske og nationale forskelle, er det en fast tro på EU's grundlæggende værdier og en ubetinget modstand mod alle tendenser til racisme og fremmedhad. Hr. præsident, vi ved, at De ikke bifaldt denne regeringskoalition med et højreekstremistisk parti, og at De gjorde en stor indsats for at finde en anden løsning ..."@da1
"Herr Präsident, Sie haben den Wunsch geäußert, heute in einer feierlichen Sitzung unseres Parlaments sprechen zu dürfen. Seit jeher wird jeder Regierungschef eines Mitgliedstaates der Union, der denselben Wunsch äußert, in unseren Hause mit dem Respekt empfangen, der seiner Person, dem hohen Amt, das er ausübt, und der Nation, der er vorsteht, entspricht. ...und daß Sie vor der Zustimmung zu der Regierungsbildung, die Sie nicht verhindern konnten, die betreffenden Politiker zu einer eindeutige Verpflichtung zur Achtung der Grundwerte der Europäischen Union aufgefordert haben, die diese auch eingegangen sind. Dessen eingedenk werden wir im Geist tiefer Freundschaft und Achtung gegenüber dem österreichischen Volk die Botschaft, die Sie dem Europäischen Parlament überbringen möchten, aufmerksam verfolgen. Herr Präsident, wir sind sicher, daß diese Botschaft die große Besorgnis berücksichtigen wird, die unser Parlament am 3. Februar 2000 mit überwältigender Mehrheit zum Ausdruck gebracht hat. Ich erteile Ihnen nun das Wort. In diesem Sinne begrüße ich Sie nun im Namen des Europäischen Parlaments. Wie Sie wissen, hat die Bildung der derzeitigen österreichischen Regierung zu Beginn des Jahres 2000 für erhebliche Aufregung in allen Staaten der Union sowohl auf der Ebene der Regierungen wie auch der Bürger gesorgt. Wenn es für unser Parlament eine Frage gibt, in der eine weit über die politischen oder nationalen Unterschiede seiner Mitglieder hinausgehende Übereinstimmung besteht, dann ist es die Verbundenheit mit den Werten, die der Union zugrunde liegen, und der entschlossenen Widerstand gegen das Wiederaufleben rassistischer und fremdenfeindlicher Ideologien. Wir wissen, Herr Präsident, daß diese Koalition, die zu gleichen Teilen mit einer Partei der äußersten Rechten gebildet wurde, nicht Ihre Zustimmung gefunden hat, daß Sie sich mit aller Kraft für eine andere Lösung eingesetzt haben..."@de7,7
"Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εκφράσατε την επιθυμία να μιλήσετε σε πανηγυρική συνεδρίαση του θεσμικού μας οργάνου. Ανέκαθεν, όποιος αρχηγός κράτους χώρας μέλους της Ένωσης εκφράζει την ίδια επιθυμία, γίνεται δεκτός στην αίθουσά μας με τον σεβασμό που επιβάλλεται απέναντι στο πρόσωπό του, στο υψηλό αξίωμα που κατέχει και στο έθνος του οποίου ηγείται. ·και ότι πριν να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτό που κατά την εκτίμησή σας δεν μπορούσατε να εμποδίσετε, είχατε απαιτήσει και είχατε λάβει από τους ενεχόμενους πολιτικούς ηγέτες μια ισχυρή δέσμευση όσον αφορά τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο και σε κλίμα βαθύτατης φιλίας και σεβασμού προς τον αυστριακό λαό, θα ακούσουμε με προσοχή το μήνυμα που εκφράσατε την επιθυμία να απευθύνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αμφιβάλλουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι στο μήνυμα αυτό θα λαμβάνονται υπόψη οι πολύ έντονες ανησυχίες που εξέφρασε το Σώμα μας με συντριπτική πλειοψηφία στις 3 Φεβρουαρίου και χωρίς να περιμένω άλλο σας δίνω τον λόγο. Σε αυτό το πνεύμα σάς υποδέχομαι αυτή τη στιγμή εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις αρχές αυτού του έτους, του 2000, η σύσταση της σημερινής κυβέρνησης της Αυστρίας προκάλεσε, όπως γνωρίζετε, έντονη αίσθηση σε όλα τα κράτη της Ένωσης, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων όσο και σε επίπεδο πολιτών. Όσον αφορά το Σώμα μας, αν υπάρχει ένα ζήτημα που υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές ή εθνικές αποκλίσεις των μελών του είναι βεβαίως η αφοσίωση στις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση και η αποφασιστική αντίσταση στην εξάπλωση ρατσιστικών και ξενόφοβων ιδεολογιών. Γνωρίζουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτός ο συνασπισμός στον οποίο συμμετέχει ισότιμα ένα κόμμα της Άκρας Δεξιάς δεν είχε την εύνοιά σας, ότι κάνατε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί κάποια άλλη λύση·"@el8
"Mr President, you expressed the wish to speak today at our Parliament’s formal sitting. It has always been the case that any EU Member State Heads of State who express that wish are received among us with the consideration due to their person, the high office they hold and the nation over which they preside. ...and that, before agreeing to what you believed you could not prevent, you demanded and obtained from the political leaders concerned a strong commitment to the values on which the European Union are founded. It is in that context and in a spirit of profound friendship and respect for the Austrian people that we will listen carefully to the message you wished to pass on to the European Parliament. We have no doubt, Mr President, that it will take account of the very serious concerns our Parliament expressed by an overwhelming majority, on 3 February last. Without further ado, I therefore give you the floor. It is in that spirit that I now welcome you on behalf of the European Parliament. At the beginning of this year 2000, the constitution of the present Austrian Government has, as you know, given rise to some strong feelings in all the EU Member States, among their governments as well as their people. In the case of this Parliament, one question broadly transcends any political or national divergences between its Members, and that is their attachment to the values on which the European Union is founded and their determined resistance to the rise in racist and xenophobic ideologies. Mr President, we know that you were not in favour of this coalition, in which an extreme right-wing party has an equal share, and that you spared no efforts to find an alternative solution..."@en3
"Señor Presidente, usted ha expresado el deseo de ser escuchado hoy en sesión solemne de nuestra Asamblea. Desde siempre, todo jefe de Estado de un país miembro de la Unión que manifiesta este deseo es recibido en nuestro recinto con la consideración que exige su persona, la alta función que ejerce y la nación que preside. ... y que antes de consentir a lo que usted consideraba que no podía impedir, exigió y obtuvo de los dirigentes políticos de la coalición un compromiso firme respecto a los valores fundamentales de la Unión Europea. En este contexto y dentro de un espíritu de profunda amistad y de respeto al pueblo austríaco, escucharemos con atención el mensaje que usted ha deseado transmitir al Parlamento Europeo. No nos cabe duda, señor Presidente, que el mismo tendrá en cuenta las vivas preocupaciones que nuestra Asamblea expresó, por una aplastante mayoría, el 3 de febrero pasado. Y sin esperar más, le doy la palabra. Dentro de este espíritu le recibo en este instante, en nombre del Parlamento Europeo. A principios de este año 2000, la constitución del actual Gobierno de Austria ha causado, como se sabe, una emoción considerable en todos los Estados de la Unión, tanto en el plano de estos gobiernos como en el de los ciudadanos. En cuanto a nuestra Asamblea, si existe una cuestión que trasciende muy ampliamente del campo de las divergencias políticas o nacionales de sus diputados, ésta consiste en la adhesión a los valores fundamentales de la Unión y en la resistencia decidida al ascenso de las ideologías racistas y xenófobas. Sabemos, señor Presidente, que esa coalición compuesta, en partes iguales con un partido de extrema derecha, no contaba con su apoyo, que no ha escatimado sus esfuerzos para encontrar otra solución..."@es12
"Arvoisa presidentti, esititte tänään toiveen siitä, että parlamenttimme voisi kuulla teitä juhlaistunnossa. Unionin jäsenvaltion jokainen päämies, joka on esittänyt samanlaisen toiveen, on aina otettu parlamentissamme vastaan sillä kunnioituksella, joka on välttämätöntä hänen henkilöään, hänen hoitamaansa korkea-arvoista tehtäväänsä ja hänen johtamaansa kansakuntaa kohtaan. ...ja että ennen kuin suostuitte siihen, mitä ette katsonut voivanne estää, vaaditte ja saitte asianomaisilta poliittisilta johtajilta voimakkaan sitoutumisen Euroopan unionin perustana oleviin arvoihin. Juuri tässä yhteydessä ja Itävallan kansaa kohtaan tuntemamme syvän ystävyyden ja kunnioituksen hengessä kuuntelemme tarkkaavaisesti sanoman, jonka halusitte tuoda Euroopan parlamentille. Arvoisa presidentti, emme epäile, että sanomassanne otetaan huomioon ne erittäin voimakkaat huolet, jotka parlamenttimme ilmaisi 3. helmikuuta murskaavalla ääntenenemmistöllä, ja annan teille puheenvuoron enempää odottamatta. Juuri tässä hengessä otan teidät nyt vastaan Euroopan parlamentin puolesta. Kuten tiedätte, Itävallan nykyisen hallituksen muodostaminen aiheutti tämän vuoden 2000 alussa melkoisen tunnekuohun kaikissa unionin jäsenvaltioissa niin hallitusten kuin kansalaistenkin tasolla. Mitä Euroopan parlamenttiin tulee, jos on olemassa jokin kysymys, joka ylittää erittäin laajalti parlamentin jäsenten poliittiset tai kansalliset erimielisyydet, se on juuri kiintymys niihin arvoihin, joihin unioni perustuu, ja rasististen ja muukalaisvihamielisten ideologioiden nousun päättäväinen vastustaminen. Arvoisa presidentti, me tiedämme, ettei äärioikeistolaisen puolueen kanssa tasavertaisesti muodostettu hallituskoalitio ollut teidän suosiossanne ja että te ette säästellyt ponnistelujanne toisenlaisen ratkaisun löytämiseksi..."@fi5
"Signor Presidente, oggi lei ha espresso il desiderio di essere ascoltato in seduta solenne dall'Assemblea. Da sempre, qualsiasi Capo di stato di un paese membro dell'Unione che esprime tale desiderio viene accolto in Aula con la considerazione che s'impone nei confronti della sua persona, dell'alta carica che riveste e della nazione che presiede. …e che prima di acconsentire a ciò che riteneva di non poter impedire, lei ha chiesto ed ottenuto dai politici interessati un forte impegno sui valori che costituiscono il fondamento dell'Unione europea. In questo contesto ed in uno spirito di profonda amicizia e di rispetto nei confronti del popolo austriaco ascolteremo con attenzione il messaggio che lei ha voluto portare al Parlamento europeo. Non dubitiamo, signor Presidente, che i suoi propositi terranno conto delle vive preoccupazioni espresse dall'Assemblea a schiacciante maggioranza, il 3 febbraio scorso, e le do senz'altro la parola. In questo spirito le porgo il benvenuto a nome del Parlamento europeo. In quest'inizio dell'anno 2000, la costituzione dell'attuale governo austriaco ha provocato, come lei sa, una forte emozione in tutti gli Stati dell'Unione, tanto a livello di governi quanto di cittadini. Per quanto riguarda l'Assemblea, se vi è una questione che trascende in larga misura le divergenze politiche o nazionali dei suoi membri, questa è proprio l'attaccamento ai valori sui quali è fondata l'Unione e la decisa resistenza all'ascesa di ideologie razziste e xenofobe. Sappiamo, signor Presidente, che questa coalizione, costituita su un piano di parità con un partito di estrema destra, non godeva del suo favore, che lei non ha risparmiato i suoi sforzi per trovare un'altra soluzione..."@it9
"Mr President, you expressed the wish to speak today at our Parliament’s formal sitting. It has always been the case that any EU Member State Heads of State who express that wish are received among us with the consideration due to their person, the high office they hold and the nation over which they preside. ...and that, before agreeing to what you believed you could not prevent, you demanded and obtained from the political leaders concerned a strong commitment to the values on which the European Union are founded. It is in that context and in a spirit of profound friendship and respect for the Austrian people that we will listen carefully to the message you wished to pass on to the European Parliament. We have no doubt, Mr President, that it will take account of the very serious concerns our Parliament expressed by an overwhelming majority, on 3 February last. Without further ado, I therefore give you the floor. It is in that spirit that I now welcome you on behalf of the European Parliament. At the beginning of this year 2000, the constitution of the present Austrian Government has, as you know, given rise to some strong feelings in all the EU Member States, among their governments as well as their people. In the case of this Parliament, one question broadly transcends any political or national divergences between its Members, and that is their attachment to the values on which the European Union is founded and their determined resistance to the rise in racist and xenophobic ideologies. Mr President, we know that you were not in favour of this coalition, in which an extreme right-wing party has an equal share, and that you spared no efforts to find an alternative solution..."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, u heeft de wens geuit om vandaag gehoord te worden in een plechtige vergadering van het Parlement. Naar aloude gewoonte wordt ieder staatshoofd van een lidstaat van de Unie dat daarom verzoekt, in onze vergaderzaal ontvangen met de eerbied die past bij zijn persoon, het hoge ambt dat hij uitoefent en de natie die hij vertegenwoordigt. … en dat alvorens in te stemmen met wat u niet meer dacht te kunnen verhinderen, u van de betrokken politieke leiders een krachtig engagement ten aanzien van de waarden van de Unie heeft geëist en verkregen. In deze context en in een geest van ware vriendschap en eerbied jegens het Oostenrijkse volk, zullen wij aandachtig luisteren naar de boodschap die u wenst mee te delen aan het Europees Parlement. We twijfelen er niet aan, mijnheer de president, dat u in deze mededeling rekening zult houden met de grote bezorgdheid die ons Parlement op 3 februari jongstleden met overgrote meerderheid heeft uitgesproken. Ik geef u nu meteen het woord. Het is in die geest dat ik u namens het Europees Parlement verwelkom. Zoals u weet, heeft de formatie van de huidige regering van Oostenrijk in het begin van dit jaar voor heel wat beroering gezorgd in alle lidstaten van de Unie, zowel op regeringsniveau als onder de burgers. Voor ons Parlement gaat deze kwestie veel verder dan de politieke en nationale tegenstellingen tussen de leden, daar wij verknocht zijn aan de waarden waarop de Unie is gegrondvest en ons resoluut verzetten tegen de opkomst van racistische en xenofobe ideologieën. Mijnheer de president, we weten dat deze regering, met een extreem rechtse partij als gelijkwaardige coalitiepartner, uw goedkeuring niet wegdroeg en dat u zich heeft ingespannen om een andere oplossing te vinden …"@nl2
"Senhor Presidente, o senhor expressou o desejo de usar da palavra em sessão solene da nossa assembleia. Desde sempre, qualquer chefe de Estado de um país membro da União que expresse o mesmo desejo é recebido, neste edifício, com a consideração que é devida à sua pessoa, à alta função que exerce e à nação a que preside. ...e que, antes de dar o seu acordo àquilo que considerava não poder impedir, o senhor exigiu e obteve dos líderes políticos visados um forte empenhamento relativamente aos valores que fundam a União Europeia. É neste contexto e num espírito de profunda amizade e respeito para com o povo austríaco que escutaremos com atenção a mensagem que quis transmitir ao Parlamento Europeu. Não duvidamos, Senhor Presidente, que a sua mensagem terá em consideração as fortes preocupações que a nossa assembleia expressou por esmagadora maioria em 3 de Fevereiro passado e, sem perder mais tempo, dou-lhe a palavra. Com esse espírito o acolho, neste momento, em nome do Parlamento Europeu. Neste início do ano 2000, a constituição do actual governo da Áustria provocou, como sabe, grande emoção em todos os Estados da União, tanto ao nível dos governos como dos cidadãos. No que se refere à nossa assembleia, se há questão que transcenda largamente as divergências políticas ou nacionais dos seus membros é, justamente, o respeito pelos valores sobre os quais se baseia a União e a resistência determinada à escalada das ideologias racistas e xenófobas. Senhor Presidente, sabemos que essa coligação, que inclui, em pé de igualdade, um partido de extrema direita, não recolhia a sua simpatia e que o senhor Presidente não poupou esforços no sentido de encontrar outra solução..."@pt11
"Herr president! Ni har i dag uttryckt önskemål om att få tala vid ett högtidligt sammanträde i vår kammare. Varje statschef i ett av unionens medlemsländer som uttrycker denna önskan har alltid tagits emot i kammaren med den aktning som förväntas för hans person, det höga ämbete han utövar och det land han företräder. ...och att ni innan ni godkände det ni inte ansåg er kunna förhindra krävde och erhöll från de berörda politiska ledarna ett starkt engagemang för de värderingar som Europeiska unionen bygger på. Det är i det sammanhanget, och i denna anda av djup vänskap och respekt för det österrikiska folket, som vi uppmärksamt skall lyssna till det budskap ni önskar förmedla till Europaparlamentet. Vi betvivlar inte, herr president, att ni kommer att ta hänsyn till den mycket starka oro som vår kammare med en förkrossande majoritet uttryckte den 3 februari, och jag ger er nu ordet. Det är i den andan som jag för Europaparlamentets räkning välkomnar er. Så här i början av år 2000 har som ni vet bildandet av den nuvarande regeringen i Österrike framkallat avsevärda känslor i alla unionens stater, såväl bland dess regeringar som medborgare. Om det här i kammaren finns en fråga som till mycket stor del går utöver de politiska eller nationella skillnaderna mellan dess ledamöter, är det just den betydelse vi fäster vid de värderingar som unionen bygger på, och det bestämda motståndet mot rasistiska och främlingsfientliga ideologier. Herr President! Vi vet att denna koalition med lika delar från ett parti från extremhögern inte hade er gunst, att ni inte sparat på krafterna för att finna en annan lösning..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Aplausos e protestos da extrema direita)"11
"(Aplausos, y protestas de la extrema derecha)"12
"(Applaudissements, et protestations de l'extrême droite)"6
"(Applaus, en protest van uiterst rechts)"2
"(Applausi, e proteste dall'estrema destra)"9
"(Applåder och protester längst till höger)"13
"(Au moment où le Président Klestil se prépare à prendre la parole, de nombreux députés de la gauche quittent l'hémicycle. Interpellation de Mme Muscardini : "C'est ça la démocratie, on n'entend pas ceux qui parlent...")"6
"(Beifall, Protest von ganz rechts)"7
"(Bifald, og protest fra yderste højre)"1
"(En el momento en que el Presidente Klestil se dispone a tomar la palabra, numerosos diputados de izquierda abandonan el hemiciclo. Increpación de la Sra. Muscardini: "¿Esto es democracia?, no se escucha a quienes hablan...".)"12
"(Hetkellä, jolloin presidentti Klestil valmistautui aloittamaan puheensa, useat vasemmiston jäsenet lähtivät istuntosalista. Jäsen Muscardini huusi: "Juuri tämä on demokratiaa, emme kuule niitä, jotka puhuvat…".)"5
"(Nel momento in cui il Presidente Klestil si appresta a prendere la parola, numerosi deputati della sinistra lasciano l'Aula. Interviene la onorevole Muscardini: "Questa è democrazia, non si ascolta chi parla…")"9
"(No momento em que o Presidente Klestil se prepara para tomar a palavra, vários deputados de esquerda abandonam o hemiciclo. Interpelação da deputada Muscardini : « É isto a democracia, não ouvir quem fala...")"11
"(När president Klestil förberedde sig för att ta ordet lämnade ett stort antal av vänsterns ledamöter kammaren. Inlägg från Muscardini: "Det är det som är demokrati, man lyssnar inte på dem som talar...")"13
"(Op het moment dat president Klestil het woord wil nemen, verlaten linkse afgevaardigden in groten getale de vergaderzaal. Interruptie van mevrouw Muscardini: "Is dat democratie? Men luistert niet naar degenen die spreken …")"2
"(Samtidig med at præsident Klestil gør sig klar til at tage ordet, forlader adskillige af Europa-Palamentets medlemmer fra venstrefløjen salen. Fru Muscardini udbryder: "Skulle det være demokrati, at man end ikke vil lytte til et indlæg ...")"1
"(Suosionosoituksia ja vastalauseita äärioikeistolta)"5
"(Tumulte de l'extrême droite)"6
"(Während sich Präsident Klestil zum Rednerpult begibt, verlassen zahlreiche linke Abgeordnete den Plenarsaal. Zwischenruf von Frau Muscardini: „Was ist das für eine Demokratie, man kann den Redner gar nicht verstehen....“)"7
"(Τη στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρος Klestil ετοιμάζεται να πάρει τον λόγο, πολυάριθμοι βουλευτές της Αριστεράς εγκαταλείπουν την αίθουσα. Η κ. Muscardini αναφωνεί: “Αυτή είναι δημοκρατία, δεν ακούμε αυτούς που μιλούν·”)"8
"(Χειροκροτήματα και διαμαρτυρίες από την Άκρα Δεξιά)"8
"A Presidente. –"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph