Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-12-Speech-3-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000412.3.3-120"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A Cimeira de Lisboa criou enormes expectativas. Uns viam-na como a "Cimeira do Emprego". Outros, como a "Cimeira para a Sociedade da Inovação e do Conhecimento". No fim, vimo-la sobretudo como a "Cimeira da Internet", pois foi aí que se centraram - passe o pleonasmo - algumas das promessas mais promissoras. Oxalá se cumpram. Damos acordo às expectativas, mas gostaríamos de poder congratular-nos também com os resultados práticos que se obtiverem. Aí, só o futuro falará. Mas, desde já, lamentamos algumas fragilidades. Por outro lado, os líderes europeus reunidos - na sua maioria socialistas - não resistiram à retórica encantatória de prometer resultados, que nem dependem tanto deles, sem se comprometerem naquilo que efectivamente lhes compete: os meios efectivos de lá chegarmos. Por outro, gostaríamos de ver mais ênfase prático em dois pontos essenciais: a redução da pressão fiscal e contributiva sobre o trabalho e efectivas desregulamentação e desburocratização, estimulando a iniciativa empresarial e fomentando o crescimento. Está certa a preocupação de defender o "modelo social europeu". Mas essa defesa não pode ser feita de tal forma que entrave o dinamismo económico e, afinal, a própria realidade do modelo social com futuro e qualidade. Esse o sentido dos nossos votos e alterações apresentadas."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Topmødet i Lissabon skabte enorme forventninger. Nogle så det som "beskæftigelsestopmødet", andre som "topmødet for fornyelses- og videnssamfundet". Til sidst så vi det først og fremmest som "internettopmødet", for det var dér, at - med en pleonasme - nogle af de mest lovende løfter blev koncentreret. Gid de må gå i opfyldelse. Vi kan godt forstå forventningerne, men vi vil også gerne kunne glæde os over de praktiske resultater, der følger. Dem kan først fremtiden vise. Vi vil dog allerede nu beklage visse svagheder. De forsamlede europæiske ledere - de fleste socialdemokrater - kunne ikke modstå den forførende retorik med at love resultater, der ikke så meget afhænger af dem, uden samtidig at forpligte sig på det, der virkelig er deres opgave, nemlig de midler, der skal til, for at vi kan nå de resultater. Vi vil således gerne se en større indsats på to afgørende punkter: en nedbringelse af skattetrykket på lønarbejde og effektiv deregulering og afbureaukratisering, der stimulerer iværksættere og fremmer væksten. Det er rigtigt, at den "europæiske sociale model" skal forsvares, men dette forsvar må ikke føres således, at det bremser den økonomiske dynamik og således også selve denne models konkrete fremtid og kvalitet. Dét er meningen med den måde, hvorpå vi har stemt, og med de ændringsforslag, som vi har stillet."@da1
". Der Gipfel von Lissabon hat gewaltige Erwartungen geweckt. Einige sahen ihn als „Beschäftigungsgipfel“, andere als „Gipfel für die Innovations­ und Wissensgesellschaft“. Letztlich sahen wir ihn vor allem als „Internetgipfel“, denn auf diesen Bereich konzentrierten sich doch die allergrößten Hoffnungen. Hoffen wir, daß sie wahr werden. Wir haben die Erwartungen geteilt, würden uns aber auch über die praktischen Ergebnisse freuen, die erreicht werden. Das wird erst die Zukunft zeigen. Schon jetzt aber müssen wir mit Bedauern einige Schwächen feststellen. Auf der anderen Seite haben die dort vereinten europäischen Führer - mehrheitlich Sozialdemokraten - es nicht vermocht, der verführerischen Rhetorik zu widerstehen und Resultate versprochen, die nicht einmal so sehr von ihnen abhängen, ohne sich dort zu verpflichten, wo ihre eigentliche Aufgabe liegt: die wirksamen Mittel, um dorthin zu gelangen. Das heißt, wir würden lieber eine stärkere praktische Betonung auf zwei wesentlichen Punkten sehen: der Senkung der steuerlichen Belastung der Arbeit sowie eine wirksame Deregulierung und Entbürokratisierung, um so die unternehmerische Initiative zu fördern und das Wachstum anzukurbeln. Sicher geht es auch darum, das “europäische Sozialmodell” zu verteidigen. Aber diese Verteidigung kann nicht so aussehen, daß sie die Wirtschaftsdynamik und schließlich die Realität des Sozialmodells selbst gegenüber Zukunft und Qualität abschottet. In diesem Sinne haben wir abgestimmt und Änderungsvorschläge eingebracht."@de7
"Η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες. Κάποιοι την θεώρησαν ως τη “Σύνοδο Κορυφής της Απασχόλησης”, άλλοι ως τη “Σύνοδο Κορυφής για την Κοινωνία των Καινοτομιών και της Γνώσης”. Στο τέλος τη θεωρήσαμε κυρίως ως τη “Σύνοδο Κορυφής του Internet”, γιατί σε αυτόν τον τομέα επικεντρώθηκαν - με συγχωρείτε για τον πλεονασμό - κάποιες από τις πολλά υποσχόμενες υποσχέσεις. Μακάρι να τηρηθούν. Συμφωνούμε με τις προσδοκίες αλλά θα θέλαμε να μπορούμε να χαρούμε επίσης με τα πρακτικά αποτελέσματα που θα προκύψουν. Αλλά όσον αφορά το τελευταίο θα το δείξει ο χρόνος. Ωστόσο, εκφράζουμε τη λύπη μας για κάποια αδύναμα σημεία. Από την άλλη πλευρά, οι ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν, στην πλειοψηφία τους σοσιαλιστές, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ρητορεία των υποσχέσεων σχετικά με αποτελέσματα τα όποια δεν εξαρτώνται από εκείνους, χωρίς να δεσμευτούν για αυτό που πραγματικά εμπίπτει στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή τα αποτελεσματικά μέσα για να φτάσουμε εκεί. Από την άλλη, θα θέλαμε να δοθεί μεγαλύτερη πρακτική έμφαση σε δύο ουσιαστικά σημεία, τη μείωση της φορολογικής πίεσης στους εργαζόμενους και την πραγματική άρση των ρυθμίσεων και απογραφειοκρατικοποίηση, παρέχοντας έτσι κίνητρα για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και προωθώντας την ανάπτυξη. Η ανησυχία για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου είναι βέβαιη, αλλά η υποστήριξη αυτή δεν μπορεί να γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρεμποδίζοντας τον οικονομικό δυναμισμό και τέλος την ίδια την πραγματικότητα του κοινωνικού προτύπου με μέλλον και ισότητα. Αυτή είναι η κατεύθυνση των ψήφων μας και των υποβληθεισών αλλαγών."@el8
"The Lisbon Summit created enormous expectations. Some saw this as the ‘Employment Summit’, others as the ‘Summit for the Society of Innovation and Knowledge’. In the end, it turned out to be the ‘Internet Summit’, as it was in this area that some of the most promising promises were made, if you will forgive the repetition of terms. If only these promises could be fulfilled. We share these expectations but we should also like to be able to congratulate the practical results achieved. On this score, only the future will tell. Yet we already regret certain weaknesses. Furthermore, the mainly socialist European leaders who met at this summit could not resist the bewitching rhetoric of promising results for which they are not really responsible, yet did not make any promises on the issue which is their responsibility, namely the actual means to achieve these results. We should also like to have seen more practical emphasis on two basic points. These are the reduction in tax and the obligation to pay employment contributions and the effective deregulation and removal of red tape, thereby stimulating entrepreneurial initiative and promoting growth. The desire to defend the ‘European social model’ is admirable. Yet this defence cannot be achieved at the expense of economic dynamism and, ultimately, the very future and quality of this social model. These thoughts are reflected in our votes and the amendments tabled."@en3
". (PT) La Cumbre de Lisboa infundió enormes esperanzas. Unos la veían como la "Cumbre del Empleo"; otros, como la "Cumbre para la Sociedad de la Innovación y del Conocimiento". Al final, la vimos sobre todo como la "Cumbre de Internet", pues en ella se centraron algunas de las promesas –valga el pleonasmo– más prometedoras. Ojalá se cumplan. Estamos de acuerdo con las esperanzas, pero nos gustaría poder congratularnos también de los resultados prácticos que se obtengan. A ese respecto sólo el futuro hablará. Pero desde ahora mismo lamentamos algunas debilidades. Por otro lado, los dirigente europeos reunidos –en su mayoría socialistas– no resistieron a la retórica encantatoria de prometer resultados que no dependen tanto de ellos, sin comprometerse con lo que efectivamente les compete: los medios efectivos para que los alcancemos. Por otro lado, nos gustaría que hubiera una mayor insistencia práctica en dos puntos esenciales: la reducción de la presión fiscal y contributiva aplicada al trabajo y una desreglamentación y desburocratización efectivas que estimulen la iniciativa empresarial y fomenten el crecimiento. Es correcta la preocupación de defender el "modelo social europeo", pero no se puede hacer esa defensa de forma que obstaculice el dinamismo económico y, al final, la propia realidad del modelo social con futuro y calidad. Ése es el sentido de nuestros votos y enmiendas presentados."@es12
". Lissabonin huippukokous loi suunnattoman suuria odotuksia. Jotkut pitävät sitä "työllisyyshuippukokouksena", toiset taas "innovatiivisuuden ja tietoyhteiskunnan huippukokouksena". Loppujen lopuksi pidimme sitä ennen muuta "Internet-huippukokouksena", sillä sinne keskittyivät sallittakoon tämä toisto eräät kaikkein lupaavimmista lupauksista. Kunpa ne vain kävisivät toteen. Kyllä meilläkin oli samoja odotuksia, mutta mielellämme iloitsisimme myös saavutetuista käytännön tuloksista. Tässä asiassa vain tulevaisuus puhukoon puolestaan. Mutta jo nyt valitamme eräitä heikkouksia. Toisaalta koolla olleet Euroopan maiden johtajat joiden enemmistö oli sosialidemokraatteja eivät voineet vastustaa kiusausta luvata hurmioituneen retoriikan vallassa tuloksia, joiden saavuttaminen ei kovinkaan paljoa riipu heistä itsestään, mutta he eivät sitoutuneet siihen, mikä heille oikeastaan kuuluisi: antamaan tehokkaita välineitä perille pääsemiseksi. Muutoin näkisimme mieluusti pantavan käytännössä enemmän painoa kahdelle oleelliselle seikalle: työhön kohdistuvan verotuksen ja veroluontoisten maksujen paineen vähentämiselle sekä tehokkaalle sääntelyn ja byrokratian purkamiselle, kannustamalla yritystoiminnan aloitteellisuutta ja edistämällä kasvua. On aivan oikein puolustaa huolestuneena "Euroopan sosiaalista mallia". Mutta ei sitä voi puolustaa tavalla, joka estää talouden dynaamisuuden ja loppujen lopuksi myös itse sosiaalisen mallin, jolla olisi tulevaisuutta ja laadukkuutta. Tämä on antamiemme äänten ja esittämiemme tarkistusten tarkoitus."@fi5
"Le Sommet de Lisbonne a créé d'énormes attentes. Les uns le voyait comme le "Sommet de l'emploi", les autres comme le "Sommet de la société de l'innovation et de la connaissance". Finalement, c'était surtout le "Sommet de l'Internet", puisque c'est là que se concentrent certaines des promesses les plus prometteuses - pardon pour le pléonasme. Pourvu qu'elles se réalisent ! Nous sommes d'accord avec les attentes, mais nous aurions voulu pouvoir nous féliciter aussi des résultats pratiques. Mais seul l'avenir nous permettra de le faire. Nous pouvons cependant regretter d'ores et déjà certaines fragilités. Par ailleurs, les leaders européens réunis - pour la plupart des socialistes - n'ont pas résisté à la rhétorique enchanteresse qui consiste à promettre des résultats qui ne dépendent pas tellement d'eux, sans s'engager pour ce qui dépend effectivement d'eux : les moyens. Nous aurions souhaité plus d'attention pratique pour deux points essentiels : la réduction de la pression fiscale et des cotisations sur le travail ; une déréglementation et une débureaucratisation effectives, qui stimulent l'initiative des entrepreneurs et favorisent la croissance. La volonté de défendre le "modèle social européen" est certaine, mais cette défense ne peut avoir lieu si elle entrave le dynamisme économique et, finalement, la réalité même du futur modèle social et sa qualité. Tel est le sens de nos votes et des amendements déposés."@fr6
"Il Vertice di Lisbona ha creato enormi aspettative. Alcuni lo definivano il “Vertice dell’occupazione”, altri il “Vertice per la società dell’innovazione e della conoscenza”. Alla fine è risultato essere innanzitutto il “Vertice di Internet”, in quanto è lì che si sono concentrate – consentitemi il pleonasmo – alcune delle promesse più promettenti. Sarebbe bello venissero mantenute. Senza nulla togliere alle aspettative, vorremmo poterci congratulare anche per i risultati concreti raggiunti. Questi però si vedranno solo col tempo. Noi comunque abbiamo già riscontrato alcuni punti deboli. Del resto, i europei riunitisi in quest'occasione, in maggioranza socialisti, non hanno potuto fare a meno di ricorrere alla retorica, promettendo risultati che non dipendono neanche da loro ed evitando di impegnarsi in ciò che invece è di loro competenza: trovare i mezzi effettivi per giungere a tali risultati. In altre parole, vorremmo venisse posto l'accento sulla concretizzazione di due punti essenziali: la riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e un’effettiva deregolamentazione e sburocratizzazione, capace di stimolare l’iniziativa imprenditoriale e promuovere la crescita. E’ giusto preoccuparsi di difendere il “modello sociale europeo”. Tale difesa però non deve andare a scapito del dinamismo economico o, addirittura, del futuro e della qualità del modello sociale in questione. E’ questo il senso del nostro voto e degli emendamenti presentati."@it9
"The Lisbon Summit created enormous expectations. Some saw this as the ‘Employment Summit’, others as the ‘Summit for the Society of Innovation and Knowledge’. In the end, it turned out to be the ‘Internet Summit’, as it was in this area that some of the most promising promises were made, if you will forgive the repetition of terms. If only these promises could be fulfilled. We share these expectations but we should also like to be able to congratulate the practical results achieved. On this score, only the future will tell. Yet we already regret certain weaknesses. Furthermore, the mainly socialist European leaders who met at this summit could not resist the bewitching rhetoric of promising results for which they are not really responsible, yet did not make any promises on the issue which is their responsibility, namely the actual means to achieve these results. We should also like to have seen more practical emphasis on two basic points. These are the reduction in tax and the obligation to pay employment contributions and the effective deregulation and removal of red tape, thereby stimulating entrepreneurial initiative and promoting growth. The desire to defend the ‘European social model’ is admirable. Yet this defence cannot be achieved at the expense of economic dynamism and, ultimately, the very future and quality of this social model. These thoughts are reflected in our votes and the amendments tabled."@lv10
"De verwachtingen omtrent de Top van Lissabon waren hooggespannen. Sommigen beschouwden hem als de "Top van de werkgelegenheid", anderen als de "Top van de informatie- en de kennismaatschappij". Uiteindelijk bleek het veeleer om de "Top van internet" te gaan aangezien precies op dat vlak een aantal veelbelovende beloften - met mijn excuses voor het pleonasme - zijn gedaan. Hopelijk worden ze vervuld. De verwachtingen zijn uiteraard hoopgevend, maar het zou ons ten zeerste verheugen mochten zij ook praktische resultaten opleveren. Dat zal enkel de tijd leren. Anderzijds betreuren wij nu reeds de aanwezigheid van enkele zwakke punten. Enerzijds hebben de Europese leiders - waarvan het merendeel het socialistische gedachtegoed aanhangt - niet aan de verleiding kunnen weerstaan gouden bergen te beloven, ofschoon de resultaten eigenlijk niet zozeer van hen afhankelijk zijn. Zij hebben echter datgene wat werkelijk onder hun bevoegdheid valt terzijde gelaten, namelijk de instrumenten die ons in de gelegenheid moeten stellen ons doel te bereiken. Anderzijds zouden wij willen dat er op twee essentiële punten meer nadruk werd gelegd. Het gaat hier met name om de verlichting van de belastingdruk op arbeid en de dienovereenkomstige sociale bijdragen en de noodzaak van een efficiënte deregulering en afbouw van de bureaucratisering. Deze maatregelen moeten de ondernemingszin bevorderen en de groei stimuleren. Hoewel het inderdaad onze taak is het "Europees sociaal model" te beschermen, mogen de in deze context ten uitvoer gelegde maatregelen het economisch dynamisme niet belemmeren. Daar zouden immers ook de toekomst en de kwaliteit van het sociaal model schade van ondervinden. Dat is zowat de koers die wij bij de stemming en in de door ons ingediende amendementen hebben aangehouden."@nl2
"Toppmötet i Lissabon skapade enorma förväntningar. Vissa såg det som ett "Sysselsättningstoppmöte". Andra som ett "Toppmöte för innovations- och kunskapssamhället". I slutändan blev det ett "Toppmöte för Internet", för det var dit – och ursäkta pleonasmen – några av de mest lovande löftena koncentrerades. Måtte dessa uppfyllas. Vi uppfyllde förväntningarna, men vi skulle också vilja glädjas åt uppnådda praktiska resultat. Men det kan bara framtiden utvisa. Vi beklagar dock vissa svagheter. De europeiska ledarna som samlades – majoriteten socialister – kunde inte motstå en förtrollande retorik med löften om resultat som inte beror så mycket på dem, och utan att de band sig för det som verkligen är deras uppgift: effektiva medel för att uppnå målet. Vi hade också velat se en större praktisk betoning av två viktiga punkter: en minskning av skattetrycket på arbete och en effektiv avreglering och avbyråkratisering, vilket skulle stimulera företagens initiativ och främja tillväxten. Det är rätt att försvara "Europas sociala modell". Men detta försvar får inte ske på ett sådant sätt att det förhindrar en dynamisk ekonomi och i slutändan en social modell med framtid och kvalitet. Detta är innebörden av våra röster och våra ingivna ändringsförslag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph