Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-11-Speech-2-258"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000411.10.2-258"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think that today the European Parliament is faced with one of its more important debates in the last few years, given that it is dealing with the dangers of the release of genetically modified organisms into our environment. It seems to me that this vote could be a watershed. It would, we hope, give us a new tough set of rules that would ensure that genetically modified crops and other GMO products are used throughout Europe in a safe and sensible way that ensures protection of the environment and guarantees the safety of public health. The lobbying has become quite intense in the last few weeks. The outcome of the vote in Parliament tomorrow is likely to bring a few shocks and surprises. But it should mean that in six months' time the European Parliament, the Council of Ministers and the Commission will have arrived at an agreed proposal, at a revised directive for the commercialisation of biotechnological inventions and biotechnological products. That should give biotechnology companies and others involved in the industry a clear idea of the rules that they have adhere to and consequently a more transparent and predictable regime. That can be only good for the future development of this new technology within the European Union. At the same time, I would hope that our governments will be able to assure their consumers and their people that GMOs released into the environment anywhere in Europe will meet the much more stringent standards that we are fixing here in Parliament tomorrow and that the public concerns regarding the protection of human health and the environment from the dangers of GMO inventions have been properly addressed. And I hope one of the significant non-legislative outcomes of this process will be a shift in the balance of power in the approval and control of GMO crops and food in favour of the public. For the biotechnology industry that can only be to the good. It will create an atmosphere, a situation in which it can work carefully, thoroughly and I hope successfully to make positive use of this very brave new technology that we should all welcome, with the appropriate safeguards. There are a number of critical issues which need to be addressed. The first and the most important is the issue of producer liability. The European Parliament has long called for legislation which would ensure that companies that want to produce genetically modified organisms would be totally responsible for the products they produce. In other words, under the terms of the amendments, companies would be required to take out insurance to cover any possible damage to human health or the environment caused by GMOs and could be sued if their crops escaped and created super-wheats or contaminated organic crops or if GM crops were found to damage human health. Regrettably, instead of accepting their full responsibilities, a number of companies have been launching massive campaigns behind the scenes to try and stop this proposal from advancing. I am in no doubt that when we have the discussion tomorrow many MEPs will be confused and perhaps split in their vote on this issue. I feel that the compromise we have found with the Christian Democrats is one that is viable and workable and I hope it will find support here. At the same time the European Commission can endorse it by giving further reassurances about their own proposals for such a liability measure. I want to see that European Commission proposals have real teeth when it comes to this Parliament in the not too distant future. In addition to that critical issue there are also a number of other important questions. I hope that tomorrow my colleagues will renew their support, as they did at first reading, for the demands for strong new limits on the use of GMOs containing genes with resistance to antibiotics. Parliament has in the past called for a ban on all GM crops and foods containing such antibiotic-resistant genes, even those used for research. Tomorrow we may take a softer line, but nevertheless we want to see action in this area. We want to ensure that serious consideration is given to the dangers of using these crops. Other measures that I think we need – and on which I would seek the support of the Parliament tomorrow – include new measures to restrict the dangers of the cross-breeding of GMO plants with naturally occurring wild relatives. We need to ensure that when products are placed in the field, whether they are plants or whether they are animals, they do not cross-breed and irreparably damage the balance that exists in the natural environment around them. We must also address an issue which was avoided at first reading, and that is the question of the control of the import and export of GMO crops and other GMO products. Here we need to go to at least as far and perhaps beyond the measures agreed in the Bio-Safety Protocol in Montreal in January. Many people fear the possible consequences of genetic pollution and it is our job to respond to those fears. Those fears have recently been heightened by the discovery of GMO-contaminated cotton-seed imported from the USA into Greece for cotton production, which for the moment at least has no approval at all for commercial planting within the EU but nevertheless has found its way across our borders and into use in at least one Member State. We have been lobbied by very many groups during the process of developing this legislation. Not just the industry but also Friends of the Earth and Greenpeace have given their backing to various aspects of Parliament's report. They have supported us in continuing to press the Council of Ministers to agree on new GMO rules on licensing as quickly as possible, to bring to an end the moratorium on new GMO commercial approvals, which has been in operation since the Commission published its proposal almost two years ago."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg mener, vi i dag står over for en af de vigtigste debatter, der har været i Europa-Parlamentet i de senere år, nemlig spørgsmålet om udsætning af genetisk modificerede organismer i miljøet. Det her kan blive en historisk afstemning. Forhåbentlig får vi vedtaget et nyt, stramt regelsæt, som skal sikre, at genetisk modificerede afgrøder og andre GMO-produkter benyttes på en sikker og fornuftig måde, som tager hensyn til både miljøet og folkesundheden i Europa. Lobbyisterne har været ganske aktive de seneste uger. Resultatet af afstemningen i Parlamentet i morgen vil sikkert være overraskende for nogle. I løbet af et halvt års tid skulle Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen imidlertid gerne være nået til enighed om et forslag til et revideret direktiv om kommerciel brug af bioteknologiske opfindelser og produkter. Det vil give bioteknologivirksomhederne og andre involverede parter inden for branchen et klart billede af de regler, de skal overholde, og dermed et mere gennemsigtigt og forudsigeligt regelsæt. Det kan kun gavne den fremtidige udvikling af denne nye teknologi inden for Den Europæiske Union. Samtidig håber jeg, at regeringerne i de enkelte lande vil være i stand til at overbevise borgerne om, at GMO'er, som udsættes i miljøet i Europa, overholder de meget strengere krav, vi fastsætter her i Parlamentet i morgen, og at der er taget hånd om borgernes bekymring for, om sundheden og miljøet beskyttes mod farerne ved GMO-opfindelser. Jeg håber, et af de væsentlige ikkelovgivningsmæssige resultater af denne proces bliver en forskydning af magtbalancen i forbindelse med godkendelse og kontrol af GMO-afgrøder og -fødevarer til fordel for borgerne. Det kan kun gavne den bioteknologiske industri ved at skabe en atmosfære hvor industrien kan arbejde omhyggeligt og grundigt og forhåbentlig få succes med at udnytte denne fagre nye teknologi positivt. Vi bør hilse udviklingen velkommen, men tage de nødvendige forholdsregler. Der er en række centrale spørgsmål, som der skal tages stilling til. Først og fremmest er der spørgsmålet om producentens ansvar. Europa-Parlamentet har længe ønsket at få vedtaget en lovgivning, som sikrer, at virksomheder, der ønsker at producere genetisk modificerede organismer, bliver 100% ansvarlige for de produkter, de fremstiller. Med andre ord skal virksomhederne i henhold til ændringsforslagene tegne en forsikring, som dækker eventuel sundheds- eller miljøskade forårsaget af GMO'er, og virksomhederne kan retsforfølges, hvis deres afgrøder slipper ud i miljøet og skaber superhvede eller forurenede økologiske afgrøder, eller hvis GMO-afgrøder viser sig at være sundhedsskadelige for mennesker. Desværre er der en række virksomheder, der ikke ønsker at leve op til deres ansvar. I stedet har de iværksat massive kampagner i det skjulte for at forhindre behandlingen af dette forslag. Jeg er ikke i tvivl om, at der vil herske en del forvirring, når vi diskuterer emnet i morgen, og mange parlamentsmedlemmer får nok svært ved at finde ud af, hvad de skal mene om sagen. Efter min mening er det kompromis, vi har indgået med Kristdemokraterne, levedygtigt og brugbart, og jeg håber, det finder opbakning i denne forsamling. Kommissionen kan tilkendegive sin støtte ved at forsikre om, at den vil fremlægge forslag om et sådant producentansvar. Jeg ser gerne, at det forslag, Europa-Kommissionen fremlægger for Parlamentet i nær fremtid, har bid. Ud over dette centrale spørgsmål er der en række andre vigtige spørgsmål, vi skal tage fat på. Jeg håber, at mine kolleger i morgen ligesom ved førstebehandlingen bakker op om kravet om en stærk begrænsning af brugen af GMO'er, som indeholder antibiotikaresistente gener. Parlamentet har tidligere efterlyst et forbud mod alle GMO-afgrøder og -fødevarer, der indeholder sådanne gener, også til forskningsformål. I morgen anlægger vi måske en blødere linje, men vi ønsker at se handling på dette område. Vi ønsker en seriøs overvejelse af farerne ved at bruge disse afgrøder. Noget andet, som der også er brug for - og som jeg vil bede om Parlamentets støtte til i morgen - er nye tiltag for at begrænse faren ved krydsning af GMO-planter med deres naturlige, vildtvoksende slægtninge. Der er behov for at sikre, at hvis produkterne - det være sig planter eller dyr - kommer ud på markerne, sker der ikke krydsninger, som gør ubodelig skade på naturens balance. Et andet emne, som vi gik uden om ved førstebehandlingen, er spørgsmålet om kontrol med import og eksport af GMO-afgrøder og andre GMO-produkter. Her skal vi gå mindst lige så langt og måske længere end det, der blev aftalt i Cartagena-protokollen om biosikkerhed, der blev indgået i Montreal i januar. Mange frygter de eventuelle følger af genetisk forurening, og det er vores opgave at imødegå denne frygt. Emnet er højaktuelt som følge af opdagelsen af GMO-forurenede bomuldsfrø, der er importeret fra USA til Grækenland til bomuldsproduktion. Sådanne frø er i øjeblikket ikke godkendt til kommerciel brug inden for EU, men ikke desto mindre har de fundet vej over grænsen til mindst én medlemsstat. Lobbyister fra en lang række grupper har kontaktet os under udarbejdelsen af denne lovgivning. Ikke kun industrien, men også Friends of the Earth og Greenpeace har udtrykt deres støtte til forskellige dele af Parlamentets betænkning. De har bakket op om vores fortsatte bestræbelser på at presse Ministerrådet til at vedtage nye regler for GMO-tilladelser så hurtigt som muligt for at gøre en ende på det moratorium, der i realiteten gælder for nye kommercielle GMO-godkendelser, og som har været gældende, siden Kommissionen offentliggjorde sit forslag for næsten to år siden."@da1
"Herr Präsident, ich bin überzeugt, daß das Europäische Parlament heute angesichts der Tatsache, daß es sich mit den Gefahren der Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt zu befassen hat, vor einer der wichtigsten Debatten der letzten Jahre steht. Meiner Ansicht nach könnte diese Abstimmung einen Wendepunkt bedeuten, und ich hoffe, daß wir damit neue, strenge Vorschriften erhalten, mit denen sichergestellt werden kann, daß genetisch veränderte Pflanzen und andere GVO-Erzeugnisse in ganz Europa sicher und umsichtig eingesetzt werden, so daß der Schutz der Umwelt sowie die Sicherheit der öffentlichen Gesundheit garantiert werden können. In den vergangenen Wochen ist das Drängen der Lobbies sehr intensiv geworden. Das morgige Abstimmungsergebnis im Parlament wird sicherlich einige Schockreaktionen und Überraschungen hervorrufen. Doch es sollte dazu führen, daß das Europäische Parlament, der Ministerrat und die Kommission in sechs Monaten über einen genehmigten Vorschlag, eine überarbeitete Richtlinie für die Kommerzialisierung von biotechnischen Erfindungen und biotechnischen Erzeugnissen verfügen werden. Damit wird den Biotechnologieunternehmen und anderen in dieser Branche Tätigen ein klares Konzept über die Vorschriften an die Hand gegeben, an das sie sich halten müssen, und damit auch ein transparenteres und berechenbareres System. Für die künftige Entwicklung dieser neuen Technologie in der Europäischen Union kann dies nur von Vorteil sein. Gleichzeitig möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, daß unsere Regierungen in der Lage sein werden, den Verbrauchern und den Menschen zu garantieren, daß die GVO, die in Europa in die Umwelt freigesetzt werden, die viel strengeren Normen erfüllen werden, die wir morgen hier in diesem Parlament festlegen werden, und daß dem Anliegen der Öffentlichkeit, die Umwelt sowie die Gesundheit der Menschen vor den Gefahren der GVO-Erfindungen zu schützen, angemessen Rechnung getragen wurde. Und ich hoffe, daß sich als eines der wichtigsten nichtlegislativen Ergebnisse dieses Verfahrens das Kräfteverhältnis bei der Genehmigung und Überwachung von GVO-Pflanzen und ­Nahrungsmitteln zugunsten der Öffentlichkeit verschiebt. Für die Biotechnologiebranche kann dies nur von Nutzen sein. Damit wird eine Atmosphäre, eine Situation geschaffen, in der sie sorgfältig, genau und, wie ich hoffe, erfolgreich arbeiten kann, um diese mutige neue Technologie, die wir unter Berücksichtigung angemessener Sicherungsmechanismen alle begrüßen, sinnvoll einzusetzen. Hiermit verbunden ist eine Vielzahl sehr wichtiger Fragen, denen wir uns zuwenden müssen. Die erste und vordringlichste ist die Frage der Herstellerhaftung. Schon seit langem fordert das Europäische Parlament Rechtsvorschriften, mit denen sichergestellt wird, daß Unternehmen, die genetisch veränderte Organismen erzeugen wollen, für ihre Erzeugnisse vollständig haftbar gemacht werden. Die Unternehmen wären, anders ausgedrückt, gemäß den Abänderungsanträgen verpflichtet, sich dahingehend abzusichern, daß jegliche potentielle Schädigungen der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt durch GVO abgedeckt werden und sie verklagt werden könnten, falls ihre Pflanzen entwichen und dadurch Superweizen oder kontaminierte organische Pflanzen entstünden, oder sich herausstellen sollte, daß genetisch veränderte Erzeugnisse Gesundheitsschäden beim Menschen hervorriefen. Anstatt jedoch die volle Verantwortung zu übernehmen, haben bedauerlicherweise mehrere Unternehmen hinter den Kulissen aggressive Kampagnen gestartet, um diesen Vorschlag von Beginn zu verhindern. Ich zweifle nicht daran, daß viele Parlamentsabgeordnete morgen bei der Debatte verwirrt und bei der Stimmabgabe zu dieser Angelegenheit wahrscheinlich gespalten sein werden. Ich bin der Meinung, daß der Kompromiß, den wir mit den Christdemokraten geschlossen haben, tragfähig und praktikabel ist, und wir hoffen, daß wir hier auf Unterstützung stoßen. Gleichzeitig kann die Europäische Kommission ihn dadurch unterstützen, daß sie weiter zu ihren eigenen Vorschlägen für eine solche Haftpflicht steht. Ich möchte erleben, daß die Europäische Kommission dem Parlament in nicht allzu ferner Zeit einen Vorschlag vorlegt, der auch Biß hat. Neben diesem entscheidenden Thema gibt es noch mehrere andere wichtige Fragen. Ich hoffe, daß meine Kollegen morgen wie schon in der ersten Lesung die Forderungen für neue strenge Einschränkungen der Verwendung von GVO mit antibiotikaresistenten Genen unterstützen werden. In der Vergangenheit hat das Parlament ein Verbot aller genetisch veränderten Pflanzen und Nahrungsmittel gefordert, die solche antibiotikaresistenten Gene enthalten, auch jener, die nur zur Forschung bestimmt sind. Vielleicht gehen wir morgen weniger streng vor, doch nichtsdestotrotz wollen wir in diesem Bereich Aktivitäten sehen. Damit wollen wir sicherstellen, daß die Gefahren der Verwendung dieser Organismen ernsthaft bedacht werden. Weitere Maßnahmen, die wir meiner Meinung nach benötigen – und für die ich morgen die Unterstützung des Parlaments erbitte –, sind z. B. neue Maßnahmen zur Verringerung der Gefahren der Kreuzung von GVO-Pflanzen mit natürlich vorkommenden wilden Verwandten. Wir müssen sicherstellen, daß, wenn in diesem Bereich Erzeugnisse entwickelt werden, seien es nun Pflanzen oder Tiere, sie sich nicht untereinander kreuzen und das um sie herum in ihrer natürlichen Umgebung bestehende Gleichgewicht unwiederbringlich zerstören. Desgleichen sollten wir uns einer Frage zuwenden, die in erster Lesung umgangen wurde, nämlich der Frage der Kontrolle des Imports und Exports von GVO-Pflanzen und anderen GVO-Erzeugnissen. Hier müssen wir mindestens die im Januar im Montrealer Protokoll zur biologischen Sicherheit festgelegten Maßnahmen erreichen und möglicherweise über sie hinausgehen. Viele Menschen fürchten die möglichen Folgen der genetischen Umweltverschmutzung, und unsere Aufgabe ist es, auf diese Ängste einzugehen. In jüngster Zeit wurden diese Ängste durch die Entdeckung GVO-verseuchten Baumwollsaatguts geschürt, das aus den USA nach Griechenland für die Baumwollproduktion importiert worden war, denn es gibt zumindest in der EU noch gar keine Genehmigung für den kommerziellen Anbau, und trotzdem hat dieses Saatgut seinen Weg über unsere Grenzen gefunden und ist in mindestens einem Mitgliedstaat verwendet worden. Während der Ausarbeitung dieser Rechtsvorschriften sind die Lobbyisten vieler Gruppierungen an uns herangetreten. Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch „Friends of the Earth“ und Greenpeace unterstützen die verschiedenen Aspekte des parlamentarischen Berichts. Sie unterstützen uns auch dabei, weiterhin auf den Ministerrat einzuwirken, damit dieser neuen GVO-Lizenzvorschriften so schnell wie möglich zustimmt, um das Moratorium für die kommerzielle Zulassung von neuen GVO zu beenden, das seit fast zwei Jahren, als die Kommission ihren Vorschlag veröffentlichte, in Kraft ist."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει μία από τις σημαντικότερες συζητήσεις των τελευταίων χρόνων, αφού ασχολείται με τους κινδύνους που απορρέουν από την ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον μας. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτή η ψηφοφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας. Μπορεί, όπως και το ελπίζουμε, να μας παράσχει μια νέα δέσμη αυστηρών κανόνων, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ασφαλή και λογική χρήση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και των άλλων προϊόντων ΓΤΟ, η οποία με τη σειρά της θα εγγυάται την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Οι πιέσεις εντάθηκαν πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο είναι πιθανόν να αιφνιδιάσει και να προκαλέσει έκπληξη σε μερικούς. Αλλά θα σημαίνει κιόλας ότι σε διάστημα έξι μηνών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή θα έχουν καταλήξει σε μια από κοινού συμφωνηθείσα πρόταση, σε μια αναθεωρημένη οδηγία που θα ρυθμίζει την εμπορία βιοτεχνολογικών ευρεσιτεχνιών και προϊόντων βιοτεχνολογίας. Κάτι τέτοιο θα δώσει στις εταιρείες βιοτεχνολογίας και σε όποιον άλλον σχετίζεται με τον κλάδο μια σαφή εικόνα των κανόνων τους οποίους πρέπει να ακολουθούν, και συνεπώς ένα πιο διάφανο και προβλέψιμο καθεστώς. Κάτι τέτοιο μόνο θετικό μπορεί να αποβεί για τη μελλοντική ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, ελπίζω ότι οι κυβερνήσεις μας θα μπορέσουν να βεβαιώσουν τους καταναλωτές τους και τους λαούς τους ότι οι ΓΤΟ που ελευθερώνονται στο περιβάλλον σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης θα πληρούν τις πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές που θα καθορίσουμε αύριο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ότι οι ανησυχίες της κοινής γνώμης σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ευρεσιτεχνίες ΓΤΟ έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Ελπίζω μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικά μη νομοθετικής φύσεως αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής θα είναι η αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων σχετικά με την έγκριση και τον έλεγχο καλλιεργειών και τροφίμων ΓΤΟ προς όφελος των καταναλωτών. Μόνο θετικό μπορεί να αποβεί κάτι τέτοιο για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας. Θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, μια κατάσταση στην οποία ο κλάδος θα μπορεί να δρα με προσοχή, με επιμέλεια και, ελπίζω, επιτυχώς, ώστε να χρησιμοποιηθεί θετικά αυτή η εξαιρετικά θαυμαστή νέα τεχνολογία, την οποία όλοι μας θα πρέπει να καλωσορίσουμε, με τις κατάλληλες βέβαια εγγυήσεις. Υπάρχουν αρκετά κρίσιμα ζητήματα με τα οποία χρειάζεται να ασχοληθούμε. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η αστική ευθύνη των παραγωγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επί μακρόν νομοθεσία που να εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να παράγουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα είναι απόλυτα υπεύθυνες για τα προϊόντα τους. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις τροπολογίες, οι εταιρείες θα πρέπει να συνάπτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει όλες τις οφειλόμενες σε ΓΤΟ ζημίες, που είναι πιθανόν να προκύψουν σε βάρος της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και θα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δικαστικής δίωξης, αν οι καλλιέργειές τους ξεφύγουν από τον έλεγχό τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υπερφυσικά σιτηρά ή να μολυνθούν βιολογικές καλλιέργειες ή αν αποδειχθεί ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία. Δυστυχώς, αντί να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους, αρκετές εταιρείες εδώ και καιρό καταβάλλουν παρασκηνιακά τεράστιες προσπάθειες να σταματήσουν την προώθηση της εν λόγω πρότασης. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι κατά την αυριανή συζήτηση πολλοί ευρωβουλευτές θα βρεθούν σε σύγχυση και ίσως να διχαστούν όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν. Νομίζω ότι ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε με τους Χριστιανοδημοκράτες είναι βιώσιμος και πραγματοποιήσιμος, και ελπίζω ότι θα βρει υποστηρικτές ανάμεσά μας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τον προσυπογράψει, δίνοντας περαιτέρω διαβεβαιώσεις για τις δικές της προτάσεις σχετικά με το μέτρο αυτό περί αστικής ευθύνης. Θέλω η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν έρθει στο Κοινοβούλιό μας, πράγμα που δεν θα αργήσει και πολύ να γίνει, να είναι πραγματικά δραστική. Εκτός από αυτό το κρίσιμο ζήτημα, υπάρχουν και αρκετά άλλα σημαντικά θέματα. Ελπίζω αύριο οι συνάδελφοί μου να στηρίξουν εκ νέου, όπως κατά την πρώτη ανάγνωση, τα αιτήματα να τεθούν νέα, αυστηρά όρια στη χρήση ΓΤΟ που περιέχουν γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την απαγόρευση όλων των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και τροφών που περιέχουν τέτοια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά γονίδια, ακόμα και εκείνων που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα. Αύριο ενδέχεται να ακολουθήσουμε πιο ήπια γραμμή, αλλά και πάλι επιθυμούμε την ανάληψη δράσης στον τομέα αυτό. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή στους κινδύνους που επιφυλάσσει η χρήση αυτών των καλλιεργειών. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία πιστεύω ότι χρειάζεται να ληφθούν - για τα οποία θέλω επίσης να ζητήσω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο - όπως νέα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων από τη διασταύρωση φυτών ΓΤΟ με συγγενή τους φυτά αυτοφυή, άγρια. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα προϊόντα που προωθούνται για παραγωγή, είτε πρόκειται για φυτά είτε για ζώα, να μη διασταυρώνονται και βλάπτουν ανεπανόρθωτα την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα το οποίο αποφύγαμε να θίξουμε κατά την πρώτη ανάγνωση, δηλαδή το ζήτημα επιβολής ελέγχου στις εισαγωγές και εξαγωγές καλλιεργειών ΓΤΟ και λοιπών προϊόντων ΓΤΟ. Εδώ πρέπει τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ περί βιοασφάλειας ή και να τα ξεπεράσουμε. Πολλοί εκφράζουν φόβους για τις ενδεχόμενες συνέπειες της γενετικής μόλυνσης, και δική μας δουλειά είναι να τους εξετάσουμε. Οι φόβοι αυτοί οξύνθηκαν πρόσφατα, όταν ανακαλύφθηκε ότι στην Ελλάδα εισήχθη από τις ΗΠΑ για παραγωγή βαμβακιού βαμβακόσπορος μολυσμένος από ΓΤΟ, ο οποίος, αν και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει λάβει καμία έγκριση για χρήση σε εμπορικές καλλιέργειες εντός της ΕΕ, κατάφερε εντούτοις να περάσει τα σύνορά μας και να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα εκ των κρατών μελών. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του παρόντος νομοθετικού ψηφίσματος δεχόμαστε πιέσεις από πάρα πολλές ομάδες. Τόσο η βιομηχανία όσο και οι οργανώσεις “Φίλοι της Γης” ( ) και εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς διάφορες πτυχές της έκθεσης του Κοινοβουλίου. Μας υποστήριξαν και όσο συνεχίζαμε να ασκούμε πιέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών να συμφωνήσει στη θέσπιση νέων κανόνων για τη χορήγηση αδειών περί ΓΤΟ το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στην αναστολή των εγκρίσεων εμπορίας νέων ΓΤΟ, που ισχύει από τότε που η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της, εδώ και δυο χρόνια σχεδόν."@el8
"(EN) Señor Presidente, creo que hoy el Parlamento Europeo se enfrenta a uno de sus debates más importantes de los últimos años, habida cuenta de que trata sobre los peligros de la liberación en nuestro medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Tengo la sensación de que esta votación podría ser crucial. Podría, como esperamos, proporcionarnos un nuevo conjunto de normas estrictas que aseguren que los cultivos modificados genéticamente y otros productos OMG se consumen en toda Europa de una manera segura y sensata, y garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad de la salud pública. Las presiones de los grupos de interés se han endurecido mucho durante las últimas semanas. Es probable que el resultado de la votación de mañana en el Parlamento produzca algunos sustos y sorpresas. Pero debería significar que en un plazo de seis meses, el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión habrán alcanzado una propuesta consensuada, una directiva revisada para la comercialización de nuevos productos de la biotecnología. Esto debería dar a las empresas de biotecnología y demás interesados en el sector una idea clara de las normativas que deberán respetar y, en consecuencia, la existencia de un régimen más transparente y predecible. Eso sólo puede ser bueno para el futuro desarrollo de esta nueva tecnología en la Unión Europea. Al mismo tiempo, desearía que nuestros gobiernos garantizaran a sus consumidores y a la población que los OMG liberados en el medio ambiente en cualquier lugar de Europa cumplirán las normas mucho más estrictas que estableceremos mañana aquí en el Parlamento y que las causas que preocupan a la sociedad en lo que respecta a la protección de la salud pública y al medio ambiente contra los peligros de los inventos en materia de OMG han sido tenidas debidamente en cuenta. Y espero que uno de los resultados importantes no legislativos de este proceso sea un cambio en el equilibrio de poderes en lo que respecta a la aprobación y el control de los cultivos y productos alimentarios que contengan OMG en favor del público. Para el sector de la biotecnología esto sólo puede ser para bien. Se creará un entorno, una situación en la que podrá trabajar con cautela, a fondo y espero que con éxito para hacer una utilización positiva de esta nueva y magnífica tecnología que todos deberíamos acoger con satisfacción, con las debidas medidas de salvaguarda. Hay toda una serie de temas de importancia decisiva que deben ser analizados. El primero y más importante es el tema de la responsabilidad civil de los productores. El Parlamento Europeo viene solicitando desde hace mucho tiempo una legislación que garantice que las empresas que quieran producir organismos modificados genéticamente asumen toda la responsabilidad de su producción. En otras palabras, según los términos de las enmiendas, las empresas estarían obligadas a suscribir un seguro que cubra cualquier posible daño para la salud pública o el medio ambiente causado por los OMG y para que puedan ser demandadas si sus cultivos escapan y crean “supertrigos” o cultivos orgánicos contaminados o si se descubre que los cultivos modificados genéticamente son perjudiciales para la salud pública. Lamentablemente, en vez de asumir su plena responsabilidad, varias empresas han lanzado campañas masivas entre bastidores en un intento de impedir que esta propuesta prospere. No tengo ninguna duda de que mañana, cuando tomemos decisiones, muchos diputados estarán indecisos y quizá divididos a la hora de emitir sus votos. Creo que el compromiso que hemos alcanzado con los Demócratas Cristianos es viable y factible, y espero que reciba el apoyo del Parlamento. Al mismo tiempo, la Comisión Europea puede respaldarlo ofreciendo mayores garantías con sus propias propuestas sobre esta medida relativa a la responsabilidad civil. Quiero que la propuesta de la Comisión Europea tenga garra cuando llegue a este Parlamento en un futuro no demasiado lejano. Además de este tema de importancia decisiva, hay también varias otras cuestiones importantes. Espero que mañana mis colegas reafirmen su apoyo, como hicieron en la primera lectura, a las peticiones relativas al establecimiento de nuevos límites estrictos sobre la utilización de los OMG que contienen genes resistentes a los antibióticos. En el pasado, el Parlamento pidió la prohibición de todos los cultivos MG, así como de los productos alimentarios que contengan dichos genes resistentes a los antibióticos, incluidos aquéllos utilizados en investigación. Es posible que mañana adoptemos una postura menos firme, pero no obstante, queremos que se adopten medidas en este ámbito. Queremos asegurarnos de que se estudian seriamente los peligros de la utilización de estos cultivos. Otras medidas que creo que necesitamos – y para las que quisiera pedir el apoyo del Parlamento mañana – son aquéllas destinadas a limitar los peligros del cruce de plantas que contienen OMG con otras de su especie que crecen en la flora natural. Debemos asegurarnos de que cuando los productos son utilizados, ya se trate de plantas o animales, no se cruzan y ocasionan daños irreparables al equilibrio del entorno natural que los rodea. Asimismo debemos tratar sobre un aspecto que eludimos en la primera lectura, a saber, la cuestión del control de las importaciones y exportaciones de OMG y demás productos que contengan OMG. En este caso debemos llegar al menos tan lejos y quizá más allá de los requisitos que establece el Protocolo sobre Bioseguridad concluido en Montreal en enero de 2000. Son muchos los que temen las posibles consecuencias de la contaminación genética y tenemos el deber de responder a esos temores. Dichos temores se han incrementado recientemente a raíz del descubrimiento en Grecia de semillas de algodón contaminadas de OMG importadas de los Estados Unidos para la producción de algodón que, por el momento, al menos, no cuentan en absoluto con la aprobación para su cultivo comercial en el territorio de la UE, pero que sin embargo han conseguido cruzar nuestras fronteras y son utilizadas al menos en un Estado miembro. Durante el proceso de desarrollo de esta legislación hemos recibido presiones de un sinfín de grupos de interés. No sólo el sector, sino también Amigos de la Tierra y Greenpeace han dado su apoyo a los distintos aspectos del informe del Parlamento. Nos han apoyado para que sigamos presionando al Consejo de Ministros con vistas a que adopte cuanto antes nuevas normativas en materia de OMG relativas a la concesión de licencias para poner fin a la moratoria sobre las nuevas autorizaciones comerciales de OMG, que están en estudio desde que la Comisión publicó su propuesta hace casi dos años."@es12
"Arvoisa puhemies, uskon, että tänään Euroopan parlamentissa käydään yksi sen viime vuosien tärkeimmistä keskusteluista, koska se käsittelee geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöön levittämisen vaaroja. Minusta näyttää siltä, että tämä äänestys voisi olla vedenjakaja. Se antaisi meille uuden tiukan säännöstön, joka mahdollistaisi sen, että geneettisesti muunnettuja kasveja ja muita geenimuunnettuja organismeja sisältäviä tuotteita käytetään kaikkialla Euroopassa turvallisesti ja järkevästi, mikä varmistaa ympäristön suojelun ja takaa kansanterveyden suojaamisen. Lobbaus on tullut viime viikkoina intensiivisemmäksi. Parlamentin huomisen äänestyksen tulos todennäköisesti aiheuttaa muutamia järkytyksiä ja yllätyksiä. Sen pitäisi kuitenkin tarkoittaa sitä, että kuuden kuukauden kuluttua Euroopan parlamentti, ministerineuvosto ja komissio ovat sopineet ehdotuksesta, tarkistetusta direktiivistä bioteknisten keksintöjen ja bioteknisten tuotteiden kaupallistamista varten. Sen pitäisi antaa bioteknologiayhtiöille ja muille teollisuuden osapuolille selvä käsitys säännöistä, joita niiden on noudatettava, ja siis läpinäkyvämpi ja ennustettavampi järjestelmä. Tämä on pelkästään hyväksi tämän uuden teknologian tulevaisuudelle Euroopan unionissa. Samaan aikaan toivoisin, että hallituksemme voivat vakuuttaa maidensa kuluttajat ja ihmiset siitä, että missä tahansa Euroopassa ympäristöön levitettyjä GMO-tuotteita koskevat paljon tiukemmat normit kuin ne, joista olemme päättämässä täällä parlamentissa huomenna, ja että yleisön terveyden ja ympäristön suojelua GMO-keksintöjen vaaroilta koskeviin huoliin on asianmukaisesti puututtu. Toivon lisäksi, että yksi tämän prosessin merkittävistä ei-lainsäädäntöön liittyvistä tuloksista olisi voimatasapainon siirtyminen GMO-kasvien ja -elintarvikkeiden hyväksymisessä ja valvonnassa yleisön hyödyksi. Bioteknologiateollisuudelle tämä olisi ainoastaan hyväksi. Se loisi ilmapiirin, tilanteen, jossa se voisi toimia huolellisesti, perusteellisesti ja toivottavasti menestyksellisesti saadakseen tämän erittäin uljaan uuden teknologian myönteiseen käyttöön, jota meidän kaikkien tulisi pitää myönteisenä, kun siihen liittyy asianmukaiset suojatoimet. On monia keskeisiä asioita, joita on käsiteltävä. Ensimmäinen ja kaikkien tärkein on kysymys tuottajan vastuusta. Euroopan parlamentti on jo kauan vaatinut lainsäädäntöä, joka varmistaisi sen, että yhtiöt, jotka haluavat tuottaa geneettisesti muunnettuja organismeja, ovat täysin vastuussa tuottamistaan tuotteista. Toisin sanoen tarkistusten ehtojen mukaan yhtiöitä vaaditaan ottamaan vakuutus, joka kattaa kaikki mahdolliset GMO:iden aiheuttamat terveys- tai ympäristöhaitat, ja ne voidaan haastaa oikeuteen, jos niiden kasvit karkaavat ja luovat supervehnää tai saastuttava luonnonmukaiset kasvit tai jos geenimuunnettujen kasvien havaitaan vahingoittavan ihmisen terveyttä. Valitettavasti sen sijaan, että nämä yhtiöt ottaisivat täyden vastuun, jotkin niistä ovat aloittaneet kulissien takana mittavia kampanjoita tämän ehdotuksen etenemisen estämiseksi. En epäile hetkeäkään, että keskustellessamme tästä huomenna monet parlamentin jäsenet ovat hämmentyneitä ja äänet ehkä jakautuvat. Mielestäni se kompromissi, jonka olemme saaneet aikaan kristillis-demokraattien kanssa, on elinkelpoinen, ja toivon, että se saa täällä tukea. Samaan aikaan Euroopan komissio voi vahvistaa sitä antamalla lisävakuutuksia sen omista ehdotuksista sellaiseksi vastuutoimenpiteeksi. Haluan nähdä, että Euroopan komission ehdotus on riittävän tehokas, kun se tulee parlamenttiin melko pian. Tuon keskeisen asian lisäksi on monia muita tärkeitä kysymyksiä. Toivon, että huomenna kollegani antavat uudelleen tukensa, kuten ensimmäisessäkin käsittelyssä, antibiooteille vastustuskykyisiä geenejä sisältävien GMO:iden käyttöä koskeville tehokkaille uusille rajoituksille. Parlamentti on jo aikaisemmin vaatinut kieltoa kaikille GMO-kasveille ja elintarvikkeille, jotka sisältävät sellaisia antibiooteille resistenssejä geenejä. Huomenna voimme olla pehmeämmällä linjalla, mutta haluamme kuitenkin toimintaa tällä alueella. Haluamme varmistaa, että näiden kasvien käyttämisen vaaroja pohditaan vakavasti. Muut mielestäni tarvittavat toimet – joille haen parlamentilta tukea huomenna – sisältävät uusia toimia rajoittaa vaaraa GMO-kasvien risteytymisestä niiden luonnossa kasvavien villien sukulaiskasvien kanssa. Meidän on varmistettava, että kun tuotteita sijoitetaan kentälle, ovat ne sitten kasveja tai eläimiä, ne eivät risteydy ja vahingoita korjaamattomasti niiden ympärillä olevaa luonnollisen ympäristön tasapainoa. Meidän on myös käsiteltävä asiaa, jota vältettiin ensimmäisessä käsittelyssä eli GMO-kasvien ja muiden GMO-tuotteiden tuonnin ja viennin valvontaa. Meidän on mentävä ainakin yhtä pitkälle ja ehkä vieläkin pitemmälle kuin niissä toimissa mentiin, joista sovittiin bioturvallisuuspöytäkirjassa tammikuussa Montrealissa. Monet ihmiset pelkäävät geneettisen saastumisen mahdollisia seurauksia, ja meidän tehtävämme on vastata noihin pelkoihin. Nuo pelot ovat äskettäin lisääntyneet, kun huomattiin, että Yhdysvalloista on tuotu Kreikkaan puuvillan tuotantoa varten GMO-saastunutta puuvillan siementä, jota ei ainakaan tällä hetkellä ole lainkaan hyväksytty kaupalliseen viljelyyn EU:n alueella., mutta se on kuitenkin päässyt rajojemme yli ja käyttöön ainakin yhdessä jäsenvaltiossa. Monet ryhmät ovat lobanneet meitä tämän lainsäädännön kehittämisen aikana. Tämän alan teollisuuden lisäksi myös Maan ystävät ja Greenpeace ovat antaneet tukensa parlamentin mietinnön eri näkökohdille. Ne ovat tukeneet meitä jatkaessaan ministerineuvoston painostamista suostumaan uusiin lisensointia koskeviin GMO-sääntöihin mahdollisimman nopeasti, jotta lopetettaisiin se, mikä itse asiassa on uusia GMO:iden kaupallisia hyväksymisiä koskeva moratorio, joka on ollut käytössä sen jälkeen kun, komissio julkaisi ehdotuksensa melkein kaksi vuotta sitten."@fi5
". Monsieur le Président, je pense que le Parlement européen est aujourd'hui face à un des débats les plus importants de ces dernières années, puisqu'il concerne les dangers de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans notre environnement. Il me semble que ce vote peut être décisif. Il devrait, nous l'espérons, nous doter d'une série de règles garantissant une utilisation sûre et réfléchie des produits et organismes génétiquement modifiés visant à garantir la protection de l'environnement et de la santé publique. Le lobbying s'est intensifié ces dernières semaines. Le résultat du vote de demain réserve son lot de surprises. Mais cela signifie qu'en six mois, le Parlement, le Conseil de ministres et la Commission seront parvenus à un accord, une directive révisée pour la commercialisation des inventions et produits biotechnologiques. Cela permettra à l'industrie biotechnologique et aux autres parties concernées d'avoir une idée claire des règles à suivre et donc de disposer d'un cadre de fonctionnement plus transparent et prévisible. Cela ne peut être que bénéfique pour le développement de cette nouvelle technologie au sein de l'Union. En outre, j'espère que nos gouvernements seront à même de garantir à leurs consommateurs et à leurs citoyens que les OGM disséminés en Europe sont conformes aux normes drastiques que nous édicterons demain et que les inquiétudes du public en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement seront dissipées. Et j'espère qu'un des résultats importants de ce processus, même s'il n'a rien de législatif, sera la meilleure répartition des pouvoirs en matière d'autorisation et de contrôle des produits contenant des OGM en faveur du public. Cela ne peut être que bénéfique à l'industrie biotechnologique. Cela créera une atmosphère, un environnement dans lequel elle pourra travailler prudemment, consciencieusement et, je l'espère, avec succès, afin de faire un usage positif de cette nouvelle technologie, technologie que nous devons tous soutenir, avec les précautions qui s'imposent. De nombreux points critiques doivent être abordés. Le plus important est celui de la responsabilité des producteurs. Le Parlement européen a réclamé de longue date une législation garantissant que les firmes désirant produire des organismes génétiquement modifiés soient totalement responsables de leurs produits. En d'autres mots, selon les termes des amendements, les firmes seraient tenues de contracter des assurances couvrant tout dommage causé à la santé humaine ou à l'environnement par des OGM et pourraient être poursuivies si leurs produits se disséminaient et créaient des super-blés, s'ils contaminaient des produits biologiques ou s'ils s'avéraient nuisibles pour la santé humaine. Malheureusement, au lieu d'accepter cette responsabilité totale, un certain nombre de firmes se sont lancées dans une vaste campagne de lobbying visant à empêcher le progrès de cette proposition. Il ne fait aucun doute que lors du débat de demain, de nombreux députés éprouveront des difficultés à se prononcer et, peut-être, seront divisés quant à leur vote. Je pense que le compromis dégagé avec les démocrates-chrétiens est viable et j'espère qu'il sera soutenu. La Commission peut également faire preuve de son soutien en la matière en fournissant des garanties supplémentaires quant à ses propres propositions sur la responsabilité. Je désire que la proposition que nous présentera la Commission dans un avenir proche offre toutes les garanties qui s'imposent. En marge de ce problème crucial, il existe également un certain nombre de questions importantes. J'espère que demain mes collègues apporteront leur soutien, comme ils l'ont fait en première lecture, aux demandes en faveur d'une limitation accrue de l'utilisation d'OGM résistants aux antibiotiques. Le Parlement a déjà appelé à l'interdiction des produits et aliments à base d'OGM contenant des gènes résistant aux antibiotiques, même ceux utilisés dans la recherche. Notre approche sera peut-être plus conciliante demain, mais nous désirons néanmoins prendre les mesures qui s'imposent dans ce domaine. Nous voulons nous assurer que le risque que représente ces produits est correctement évalué. Les autres mesures qui me semblent d'importance - et pour lesquelles je demanderai le soutien du Parlement demain - concernent notamment la contamination de produits naturels par des produits contenant des OGM. Nous devons garantir que lorsque ces produits sont cultivés, s'il s'agit de végétaux, ou élevés, s'il s'agit d'animaux, ils n'en contaminent pas d'autres, ce qui provoquerait un déséquilibre environnemental. Une autre question, dont nous n'avons pas discuté en première lecture, devra être examinée. Il s'agit du contrôle de l'importation et de l'exportation des OGM et produits à base d'OGM. Nous devons aller aussi loin, et peut-être même plus loin, que le protocole sur la biosécurité adopté à Montréal en janvier. De nombreuses personnes expriment leurs craintes face à la possibilité d'une pollution génétique et nous nous devons d'y répondre. Ces craintes ont été renforcées par la découverte de graines de coton contaminées par des OGM, graines provenant des États-Unis et importées en Grèce pour la culture du coton. Ces graines ne font l'objet d'aucune autorisation commerciale dans l'Union européenne mais ont tout de même réussi à s'introduire à l'intérieur de nos frontières et ont été utilisées dans un de nos États membres au moins. De nombreux groupes ont effectué un lobbying intense depuis le début du développement de cette législation. Les industriels, mais également et ont soutenu différents aspects du rapport du Parlement. Il nous ont soutenu par la pression constante qu'ils ont exercée sur le Conseil de ministres afin que celui-ci accepte les nouvelles règles en matière d'autorisation le plus rapidement possible, en vue de mettre fin au moratoire qui pèse sur les autorisations commerciales en matière d'OGM depuis que la Commission a publié sa proposition il y a presque deux ans."@fr6
"Signor Presidente, credo che oggi il Parlamento europeo affronti una delle discussioni più importanti di questi ultimi anni, quella sui pericoli derivanti dalla diffusione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Credo che questa votazione possa fungere da spartiacque, e speriamo che essa possa fornirci una nuova serie di norme severe volte a garantire un utilizzo saggio e sicuro dei prodotti agricoli geneticamente modificati e degli altri prodotti OGM, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Mentre elaboravamo questo provvedimento legislativo, abbiamo subito pressioni da parte di molti gruppi, e non solo da parte dell'industria. I gruppi di e hanno dato il loro appoggio a diversi aspetti della relazione parlamentare. Essi ci hanno sostenuto nei nostri ripetuti tentativi di persuadere il Consiglio dei ministri a concordare quanto prima nuove norme sui brevetti degli organismi geneticamente modificati, in modo da mettere fine alla moratoria di fatto per le nuove approvazioni commerciali di tali organismi, che è in vigore fin da quando la Commissione ha pubblicato la sua proposta quasi due anni fa. Le pressioni si sono intensificate nel corso delle ultime settimane. Il risultato della votazione parlamentare di domani potrebbe riservare grosse sorprese; ma in tal caso di qui a sei mesi il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione avranno concordato una proposta, una direttiva riveduta sulla commercializzazione delle invenzioni e dei prodotti biotecnologici. Questa proposta dovrebbe dare alle industrie biotecnologiche e a tutte le altre imprese interessate una chiara idea sulle regole che dovranno osservare, assieme ad una normativa più trasparente e prevedibile. Questo non può essere che positivo per lo sviluppo di questa nuova tecnologia all'interno dell'Unione europea. Spero, al contempo, che i nostri governi possano assicurare ai consumatori e ai loro cittadini che l'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati dovrà seguire in tutta Europa norme più severe di quelle che verranno decise qui in Aula domani, e che i timori dei cittadini relativi ai potenziali pericoli, per la salute umana e per l'ambiente, dell'invenzione di nuovi organismi geneticamente modificati sono stati valutati adeguatamente. Spero inoltre che uno degli sviluppi extralegislativi della procedura possa essere un maggiore equilibrio di poteri nell'approvazione e nel controllo dei prodotti agricoli ed alimentari geneticamente modificati, a tutto vantaggio dei cittadini. Per l'industria biotecnologica ciò non può essere che positivo: creerà un'atmosfera, una situazione in cui poter svolgere un lavoro approfondito e attento, e spero anche positivo, nell'utilizzo delle nuove ardite tecnologie che dovremmo tutti accogliere favorevolmente, con le garanzie adeguate. Ci sono tuttavia alcune questioni critiche da affrontare. La prima e la più importante è quella della responsabilità del produttore. Il Parlamento europeo da tempo chiede una normativa per cui le industrie che desiderano produrre organismi geneticamente modificati si assumano la piena responsabilità dei loro prodotti. In altre parole, in base agli emendamenti, alle industrie verrebbe chiesto di stipulare un'assicurazione a copertura di qualsiasi possibile danno alla salute umana o all'ambiente causato dagli organismi geneticamente modificati. Le industrie, inoltre, potrebbero essere citate per danni qualora i prodotti sfuggissero al controllo andando a creare un "superfrumento" o un prodotto organico contaminato oppure se i prodotti geneticamente modificati risultassero dannosi per la salute umana. Purtroppo, invece di assumersi pienamente le loro responsabilità, alcune industrie hanno dato avvio dietro le quinte a massicce campagne contro l'avanzamento di questa proposta. Sono certo che alla discussione di domani molti eurodeputati saranno confusi e forse voteranno divisi sulla questione. Credo che il compromesso che abbiamo raggiunto con i cristiano-democratici sia accettabile e realizzabile, e spero possa essere sostenuto dal Parlamento. Anche la Commissione europea può aderire a questo compromesso fornendo ulteriori rassicurazioni sulla propria intenzione di avanzare altre proposte per questa misura sulla responsabilità. Mi auguro che le proposte della Commissione, che arriveranno al Parlamento in un prossimo futuro, si dimostreranno incisive. Oltre a questo aspetto critico, vi sono altre questioni importanti da affrontare, e spero che domani i miei colleghi confermeranno il sostegno dato in prima lettura alla richiesta di imporre nuovi limiti severi all'utilizzo di organismi geneticamente modificati contenenti geni resistenti agli antibiotici. In passato il Parlamento aveva chiesto di vietare tutti i prodotti agricoli ed alimentari geneticamente modificati che contenessero geni resistenti agli antibiotici, anche quelli usati nella ricerca. Domani potremmo seguire una linea meno rigida, ma ciononostante vogliamo che vengano avviate iniziative in questo campo. Vogliamo che si valutino seriamente i possibili pericoli derivanti dall'utilizzo di prodotti agricoli di questo tipo. Tra le altre misure che reputo necessarie, e per le quali domani chiederò il sostegno del Parlamento, vi sono quelle volte a ridurre i pericoli derivanti dall'incrocio tra le piante geneticamente modificate con quelle selvatiche che crescono spontaneamente. Occorre fare in modo che quando viene prodotto un organismo, si tratti di una pianta o di un animale, esso non si incroci con altri organismi danneggiando in modo irreparabile l'equilibrio esistente nell'ambiente naturale che lo circonda. Dobbiamo anche affrontare la questione che abbiamo evitato in prima lettura, vale a dire quella del controllo dell'importazione e dell'esportazione di prodotti - agricoli o di altro tipo - geneticamente modificati. A questo riguardo occorre per lo meno eguagliare, se non superare, le misure concordate in gennaio nel Protocollo sulla biosicurezza di Montreal. Molti temono le possibili conseguenze dell'inquinamento genetico, ed è nostro compito dare una risposta a queste paure, che recentemente si sono acutizzate in seguito alla scoperta in Grecia di semi di cotone contaminati da OGM, che erano stati importati dagli Stati Uniti per la produzione di cotone. Per il momento la semina a fini commerciali di questo prodotto non è stata ancora autorizzata nell'Unione europea, tuttavia le sementi hanno attraversato i nostri confini e sono state utilizzate in almeno uno degli Stati membri."@it9
"Mr President, I think that today the European Parliament is faced with one of its more important debates in the last few years, given that it is dealing with the dangers of the release of genetically modified organisms into our environment. It seems to me that this vote could be a watershed. It would, we hope, give us a new tough set of rules that would ensure that genetically modified crops and other GMO products are used throughout Europe in a safe and sensible way that ensures protection of the environment and guarantees the safety of public health. The lobbying has become quite intense in the last few weeks. The outcome of the vote in Parliament tomorrow is likely to bring a few shocks and surprises. But it should mean that in six months' time the European Parliament, the Council of Ministers and the Commission will have arrived at an agreed proposal, at a revised directive for the commercialisation of biotechnological inventions and biotechnological products. That should give biotechnology companies and others involved in the industry a clear idea of the rules that they have adhere to and consequently a more transparent and predictable regime. That can be only good for the future development of this new technology within the European Union. At the same time, I would hope that our governments will be able to assure their consumers and their people that GMOs released into the environment anywhere in Europe will meet the much more stringent standards that we are fixing here in Parliament tomorrow and that the public concerns regarding the protection of human health and the environment from the dangers of GMO inventions have been properly addressed. And I hope one of the significant non-legislative outcomes of this process will be a shift in the balance of power in the approval and control of GMO crops and food in favour of the public. For the biotechnology industry that can only be to the good. It will create an atmosphere, a situation in which it can work carefully, thoroughly and I hope successfully to make positive use of this very brave new technology that we should all welcome, with the appropriate safeguards. There are a number of critical issues which need to be addressed. The first and the most important is the issue of producer liability. The European Parliament has long called for legislation which would ensure that companies that want to produce genetically modified organisms would be totally responsible for the products they produce. In other words, under the terms of the amendments, companies would be required to take out insurance to cover any possible damage to human health or the environment caused by GMOs and could be sued if their crops escaped and created super-wheats or contaminated organic crops or if GM crops were found to damage human health. Regrettably, instead of accepting their full responsibilities, a number of companies have been launching massive campaigns behind the scenes to try and stop this proposal from advancing. I am in no doubt that when we have the discussion tomorrow many MEPs will be confused and perhaps split in their vote on this issue. I feel that the compromise we have found with the Christian Democrats is one that is viable and workable and I hope it will find support here. At the same time the European Commission can endorse it by giving further reassurances about their own proposals for such a liability measure. I want to see that European Commission proposals have real teeth when it comes to this Parliament in the not too distant future. In addition to that critical issue there are also a number of other important questions. I hope that tomorrow my colleagues will renew their support, as they did at first reading, for the demands for strong new limits on the use of GMOs containing genes with resistance to antibiotics. Parliament has in the past called for a ban on all GM crops and foods containing such antibiotic-resistant genes, even those used for research. Tomorrow we may take a softer line, but nevertheless we want to see action in this area. We want to ensure that serious consideration is given to the dangers of using these crops. Other measures that I think we need – and on which I would seek the support of the Parliament tomorrow – include new measures to restrict the dangers of the cross-breeding of GMO plants with naturally occurring wild relatives. We need to ensure that when products are placed in the field, whether they are plants or whether they are animals, they do not cross-breed and irreparably damage the balance that exists in the natural environment around them. We must also address an issue which was avoided at first reading, and that is the question of the control of the import and export of GMO crops and other GMO products. Here we need to go to at least as far and perhaps beyond the measures agreed in the Bio-Safety Protocol in Montreal in January. Many people fear the possible consequences of genetic pollution and it is our job to respond to those fears. Those fears have recently been heightened by the discovery of GMO-contaminated cotton-seed imported from the USA into Greece for cotton production, which for the moment at least has no approval at all for commercial planting within the EU but nevertheless has found its way across our borders and into use in at least one Member State. We have been lobbied by very many groups during the process of developing this legislation. Not just the industry but also Friends of the Earth and Greenpeace have given their backing to various aspects of Parliament's report. They have supported us in continuing to press the Council of Ministers to agree on new GMO rules on licensing as quickly as possible, to bring to an end the moratorium on new GMO commercial approvals, which has been in operation since the Commission published its proposal almost two years ago."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening wordt het Europees Parlement vandaag geconfronteerd met een van de belangrijkste debatten van de afgelopen jaren. Het gaat hier namelijk om de gevaren van de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in ons milieu. De stemming hierover zou volgens mij wel eens een keerpunt kunnen betekenen. Het zal ons, hopen wij, een aantal strenge nieuwe regels in handen geven waardoor gegarandeerd wordt dat genetisch gemanipuleerde gewassen en andere GGO-producten in heel Europa op een veilige en verstandige manier gebruikt worden, zodanig dat het milieu gespaard wordt en de volksgezondheid gewaarborgd is. Het gelobby is de afgelopen weken behoorlijk geïntensiveerd. De uitkomst van de stemming in het Parlement morgen zal waarschijnlijk leiden tot de nodige verrassingen, zowel aangename als onaangename. Maar in ieder geval zou het moeten betekenen dat over zes maanden het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een voorstel overeenkomen, een gewijzigde richtlijn voor het commercieel gebruik van biotechnologische uitvindingen en biotechnologische producten. Dit dient biotechnologische bedrijven en andere betrokkenen in de sector een duidelijk idee te geven van de regels waaraan zij zich dienen te houden, zodat het regime aldus ook doorzichtiger en voorspelbaarder wordt. Dat kan alleen maar gunstig zijn voor de toekomstige ontwikkeling van deze nieuwe technologie in de Europese Unie. Tegelijkertijd hoop ik dat onze regeringen hun consumenten en hun bevolking zullen kunnen verzekeren dat GGO's die in het milieu worden geïntroduceerd overal in Europa aan de veel stringentere voorwaarden moeten voldoen die wij hier morgen in dit Parlement zullen vaststellen en dat de bezorgdheid onder de bevolking over de bescherming van de menselijke gezondheid en van het milieu tegen de gevaren van GGO-uitvindingen, adequaat is aangepakt. Tevens hoop ik dat een van de belangrijkste niet-legislatieve uitkomsten van dit proces zal zijn dat men bij de goedkeuring en beheersing van GGO-gewassen en ­voedingsmiddelen de gevoelens van het publiek zwaarder zal laten wegen. Voor de biotechnologische industrie kan dat alleen maar gunstig zijn. Het zal een sfeer creëren, een situatie waarin zorgvuldig, nauwgezet en naar ik hoop succesvol kan worden gewerkt om positief gebruik te maken van deze o zo kansrijke nieuwe technologie die wij allen zouden moeten toejuichen, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Een paar kritieke punten moeten hier worden genoemd en het belangrijkste daarvan is de aansprakelijkheid van de producenten. Het Europees Parlement vraagt al geruime tijd om wetgeving die bedrijven die genetisch gemodificeerde organismen willen produceren, volledig aansprakelijk stelt voor hun producten. Met andere woorden, als de amendementen worden overgenomen, dan zou dit betekenen dat bedrijven verplicht worden zich te verzekeren om zich in te dekken tegen mogelijke schade aan de menselijke gezondheid of aan het milieu in zoverre die wordt toegebracht door GGO's en zouden zij kunnen worden vervolgd ingeval hun gewassen verwilderen en supertarwes vormen of organische gewassen besmetten dan wel indien zou blijken dat genetisch gemanipuleerde gewassen schade toebrengen aan de menselijke gezondheid. Helaas is een aantal bedrijven, in plaats van hun volledige aansprakelijkheid te accepteren, achter de schermen enorme campagnes gestart in een poging dit voorstel tegen te houden. Ik ben ervan overtuigd dat, wanneer wij morgen hierover stemmen, menig EP-lid geen duidelijk idee over deze kwestie zal hebben en dat er niet eensgezind zal worden gestemd. Volgens mij is het compromis dat wij hebben bereikt met de christen-democraten uitvoerbaar en werkbaar en ik hoop dat het hier op instemming kan rekenen. Tegelijkertijd kan ook de Europese Commissie het ondersteunen door meer toezeggingen te doen over haar eigen voorstellen voor een dergelijke aansprakelijkheidsclausule. Ik zou graag zien dat het voorstel van de Europese Commissie, wanneer het op niet al te lange termijn in dit Parlement komt, geen papieren tijger zal blijken te zijn. Naast dit kritieke punt zijn er nog enkele andere belangrijke kwesties. Ik hoop dat mijn collega's morgen opnieuw hun steun zullen uitspreken, zoals zij dit ook na de eerste lezing hebben gedaan, voor de door ons geëiste strikte nieuwe grenzen aan het gebruik van GGO's die genen bevatten die resistent zijn tegen antibiotica. Het Parlement heeft in het verleden gevraagd om een verbod op alle genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsmiddelen die dergelijke antibiotica-resistente genen bevatten, zelfs wanneer zij uitsluitend bedoeld zijn voor onderzoek. Morgen zullen wij misschien een wat minder stringente lijn volgen, maar wij willen hoe dan ook zien dat er iets gebeurt op dit gebied. Wij willen er zeker van zijn dat er serieus gekeken wordt naar de gevaren van het gebruik van deze gewassen. Andere maatregelen die mijns inziens noodzakelijk zijn - en waarvoor ik morgen de steun van het Parlement zal vragen - zijn onder meer maatregelen om het gevaar van kruisingen van GGO-planten met in het wild voorkomende soortgenoten te beperken. Wij moeten er zeker van zijn dat wanneer producten in het veld worden uitgezet, of het nu planten of dieren zijn, zij niet tot kruisingen leiden en onherstelbare schade toebrengen aan het bestaande evenwicht in het natuurlijke milieu om hen heen. Ook moeten we het punt bespreken dat bij de eerste lezing is vermeden, namelijk de kwestie van de controle op de import en export van GGO-gewassen en andere GGO-producten. Hier dienen wij tenminste net zo ver te gaan en misschien zelfs verder dan de maatregelen die in Montreal zijn overeengekomen in het Protocol voor bioveiligheid van januari jongstleden. Veel mensen zijn bang voor de mogelijke gevolgen van genetische vervuiling en het is aan ons om op deze angsten te reageren. Deze angsten zijn recentelijk weer toegenomen door de ontdekking van door GGO's vervuild katoenzaad dat uit de Verenigde Staten naar Griekenland was geëxporteerd voor katoenproductie. Op het moment bestaat er zelfs geen toestemming voor het commercieel planten hiervan in de EU, maar niettemin is het binnen onze grenzen gekomen en wordt het in tenminste een lidstaat gebruikt. Tijdens de ontstaansperiode van deze wetgeving hebben vele groeperingen bij ons gelobbyd. Niet alleen de industrie maar ook Friends of the Earth en Greenpeace hebben hun steun gegeven aan verschillende onderdelen van het verslag van het Parlement. Zij hebben ons gesteund door voortdurend druk uit te oefenen op de Raad om zo spoedig mogelijk nieuwe GGO-regels voor vergunningen overeen te komen, om zo een einde te maken aan het de facto moratorium op nieuwe commerciële goedkeuringen voor GGO's, dat in werking is sinds de Commissie bijna twee jaar geleden haar voorstel hierover heeft gepubliceerd."@nl2
"Senhor Presidente, em minha opinião, este é um dos mais importantes debates travados no Parlamento Europeu nos últimos anos, na medida em que tem por objecto analisar os riscos inerentes à libertação de organismos geneticamente modificados no ambiente. A votação da assembleia sobre esta matéria poderá, a meu ver, constituir um verdadeiro ponto de viragem. Poderá, esperançosamente, vir a dotar­nos de um novo conjunto de normas rigorosas, tendentes a assegurar que as espécies vegetais geneticamente modificadas e outros produtos contendo OGM sejam utilizados em toda a União Europeia em moldes seguros e sensatos, susceptíveis de garantirem a defesa da saúde pública e a protecção do meio ambiente. O tornou­se bastante intenso nas últimas semanas. O resultado da votação no Parlamento, amanhã, causará porventura alguns choques e algumas surpresas. Deverá, contudo, significar que, dentro de aproximadamente seis meses, o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão terão chegado a uma proposta consensual, a uma directiva revista sobre a comercialização de invenções e produtos biotecnológicos. Esta directiva deverá proporcionar às empresas activas no domínio da biotecnologia, e a outras ligadas ao sector, uma ideia clara das normas a que terão de aderir, instituindo assim um regime mais transparente e previsível. Tudo isto não poderá deixar de ser positivo para o futuro desenvolvimento desta nova tecnologia na União Europeia. Por outro lado, faço votos por que os nossos governos sejam capazes de assegurar aos seus consumidores e à sua população que os OGM libertados no ambiente, em qualquer ponto da Europa, passarão a obedecer aos critérios, bem mais rigorosos, que o Parlamento aqui irá fixar amanhã, e que as preocupações do público em relação à necessidade de proteger a saúde humana e o ambiente contra os riscos inerentes às invenções que utilizam OGM foram devidamente tidas em conta. Espero, também, que uma das consequências importantes de carácter não legislativo deste processo seja uma mudança, a favor do público, no equilíbrio de forças que preside à aprovação e ao controlo das culturas e alimentos geneticamente modificados. Para o sector da biotecnologia, uma tal mudança será certamente positiva. Contribuirá para criar uma atmosfera e uma situação em que as empresas do sector poderão desenvolver a sua actividade de uma forma cuidadosa, criteriosa e, espero, bem sucedida, dando uma utilização profícua a esta nova e excelente tecnologia, que, com as devidas salvaguardas, todos devemos saudar. Há um determinado número de questões cruciais que têm de ser resolvidas. A primeira e mais importante é a questão da responsabilidade do produtor. De há muito que o Parlamento Europeu insiste na necessidade de se adoptar legislação tendente a assegurar que as empresas que pretendem produzir produtos geneticamente modificados sejam totalmente responsáveis pelos produtos que produzem. Por outras palavras, nos termos das alterações apresentadas, as empresas seriam obrigadas a contrair um seguro de responsabilidade civil por todo e qualquer dano causado à saúde humana e ao ambiente pela libertação dos OGM por elas produzidos, podendo ser processadas caso ocorresse uma propagação incontrolada das suas culturas de que resultasse a produção, por exemplo, de super­variedades de trigo ou a contaminação de culturas biológicas, ou caso se chegasse à conclusão de que as culturas geneticamente modificadas são prejudiciais à saúde humana. Lamentavelmente, em lugar de assumirem plenamente a suaresponsabilidade, algumas empresas do sector têm vindo a lançar campanhas maciças nos bastidores, procurando impedir que esta proposta vá avante. Não tenho a menor dúvida de que amanhã, quando da votação deste ponto, numerosos membros da assembleia se sentirão confusos e, porventura, divididos quanto ao sentido a dar ao seu voto. Em minha opinião, o compromisso a que chegámos com os Democratas­Cristãos é um compromisso viável e positivo, que espero mereça a aprovação da assembleia. Por sua vez, também a Comissão Europeia, querendo, poderá dar o seu apoio a este compromisso, tranquilizando­nos quanto à proposta que ela própria tenciona apresentar em relação a esta questão da responsabilidade civil. Gostaria que a Comissão nos assegurasse de que a sua proposta, a submeter à apreciação do Parlamento num futuro não muito distante, será verdadeiramente enérgica e eficaz. Para além deste aspecto crucial, há outras questões importantes a ter em conta. Espero que amanhã os meus colegas reafirmem o seu apoio, já concedido em primeira leitura, à proposta que visa impor novos e rigorosos limites à utilização de OGM contendo genes de resistência aos antibióticos. O Parlamento Europeu apelou, no passado, à proibição de todas e quaisquer espécies vegetais e alimentos geneticamente modificados contendo tais genes de resistência aos antibióticos, incluindo os utilizados para fins de investigação. Amanhã poderemos, porventura, adoptar uma posição mais branda, mas nem por isso deixaremos de exigir que sejam tomadas medidas a este respeito. Queremos assegurar que os riscos inerentes à utilização destas espécies serão devidamente ponderados. Outras novas medidas que considero necessárias ­ e em relação às quais solicitaria o apoio da assembleia amanhã ­ são, nomeadamente, as que visam reduzir os riscos de cruzamento de plantas geneticamente modificadas com outras da mesma família e de geração espontânea. Temos de assegurar que, ao serem cultivados, ou criados, consoante sejam plantas ou animais, os produtos geneticamente modificados não se cruzem com outros da mesma espécie, por forma a não destruírem irremediavelmente o equilíbrio existente no ambiente natural em seu redor. Há ainda uma outra questão sobre a qual nos temos de debruçar, e que foi evitada em primeira leitura. Refiro­me à questão do controlo da importação e exportação de espécies vegetais geneticamente modificadas ou de outros produtos fabricados a partir de OGM. Aqui, teremos de introduzir medidas tão rigorosas, ou mais, quanto as acordadas em Janeiro deste ano, em Montreal, no âmbito do Protocolo sobre a Bio­Segurança. Um grande número de pessoas receia as possíveis consequências da poluição genética, sendo nossa obrigação dar resposta às suas inquietações. Estes receios foram recentemente agravados pela descoberta, na Grécia, de sementes de algodão contaminadas por OGM, que haviam sido importadas dos EUA para fins de produção de algodão naquele país. Trata­se de sementes em relação às quais não existe, para já, qualquer aprovação comunitária para efeitos de cultivo à escala comercial, mas que, não obstante, conseguiram atravessar as nossas fronteiras e ser utilizadas, pelo menos, num Estado­Membro da União. Durante o processo de desenvolvimento desta legislação, fomos alvo de acções de por parte de inúmeros grupos. Para além das empresas do sector propriamente ditas, também as organizações Amigos da Terra e Greenpeace nos deram o seu apoio em relação a diversos pontos do relatório do Parlamento. Apoiaram­nos, por exemplo, na nossa intenção de continuarmos a insistir, junto do Conselho de Ministros, na necessidade de definirem, quanto antes, novas normas em matéria de aprovação de OGM, por forma a pôr termo à moratória sobre as novas aprovações comerciais de OGM, em vigor desde que a Comissão publicou a sua proposta, vai para dois anos."@pt11
"Herr talman! Jag tror att Europaparlamentet i dag står inför en av sina viktigaste debatter de senaste åren med tanke på att det behandlar de faror som utsläppandet av genetiskt modifierade organismer i miljön innebär. För mig förefaller det som att denna omröstning kan bli en vattendelare. Den kommer, hoppas jag, att ge oss en rad bestämmelser som garanterar att genetiskt modifierade grödor och andra genetiskt modifierade produkter används i hela Europa på ett säkert och förnuftigt sätt som garanterar miljöskydd och trygghet i folkhälsan. Påtryckningarna har blivit ganska intensiva de senaste veckorna. Resultatet av omröstningen i parlamentet i morgon kommer med all sannolikhet att medföra några chocker och överraskningar. Men det borde innebära att på sex månader har Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen kommit fram till ett godkänt förslag, till ett reviderat direktiv för kommersialiseringen av biotekniska uppfinningar och biotekniska produkter. Detta borde ge de biotekniska företagen och andra inblandade in industrin en klar uppfattning om de bestämmelser de måste följa och följaktligen en mer öppen och förutsägbar regim. Det kan bara vara bra för den framtida utvecklingen av denna nya teknik inom Europeiska unionen. Samtidigt skulle jag vilja hoppas att våra regeringar kommer att kunna garantera sina konsumenter och sina befolkningar att de genetiskt modifierade organismer som släpps ut i miljön var som helst i Europa kommer att uppfylla de strängare normer som vi fastställer här i parlamentet i morgon och att den allmänna oro som finns beträffande skyddet av människors hälsa och miljön från farorna med genetiskt modifierade uppfinningar bemöts på ett riktigt sätt. Och jag hoppas att en av de betydande icke-legislativa resultaten av denna process blir en förflyttning i maktbalansen i godkännandet och kontrollen av genetiskt modifierade grödor och livsmedel till fördel för allmänheten. Detta kan bara vara bra för den biotekniska industrin. Det kommer att skapa en atmosfär, en situation i vilken den kan arbeta omsorgsfullt, grundligt och jag hoppas framgångsrikt för att utnyttja denna mycket djärva teknik på ett positivt sätt som vi alla borde välkomna, med lämpliga garantier. Det finns en rad kritiska frågor som måste tas upp. Den första och viktigaste är frågan om producentens rättsliga ansvar. Europaparlamentet har länge krävt en lagstiftning som garanterar att de företag som vill producera genetiskt modifierade organismer är fullständigt ansvariga för de produkter de producerar. Med andra ord, i enlighet med ändringsförslagen kommer företagen att vara tvungna att teckna försäkringar för att täcka varje möjlig skada på människors hälsa och miljö som förorsakats av genetiskt modifierade organismer och de kan stämmas om deras grödor tar sig ut och skapar supervete eller förorenar organiska grödor eller om genetiskt modifierade grödor befinns vara skadliga för människors hälsa. Istället för att acceptera sitt fulla ansvar så har en rad företag beklagligt nog lanserat massiva kampanjer bakom kulisserna för att försöka stoppa detta förslag från att läggas fram. Jag tvivlar inte alls på att när vi har diskussionen i morgon så kommer många ledamöter av Europaparlamentet att bli förvirrade och kanske splittras i omröstningen om denna fråga. Jag känner att den kompromiss vi har nått med kristdemokraterna är en livskraftig och fungerande sådan och jag hoppas att den kommer att finna stöd här. Samtidigt kan kommissionen stödja den genom att ge vidare garantier om dess egna förslag för sådana åtgärder för rättsligt ansvar. Jag vill att Europeiska kommissionens förslag skall ha riktiga tänder när det når detta parlament i en inte alltför avlägsen framtid. Förutom denna kritiska fråga finns det också en rad andra viktiga frågor. Jag hoppas att mina kolleger i morgon kommer att upprepa sitt stöd, som de gjorde vid första behandlingen, till kraven på nya kraftiga begränsningar av användandet av genetiskt modifierade organismer som innehåller antibiotikaresistenta gener. Parlamentet har tidigare krävt ett förbud mot alla genetiskt modifierade grödor och livsmedel som innehåller sådana antibiotikaresistenta gener, även de som används till forskning. I morgon kanske vi intar en mjukare linje, men jag vill icke desto mindre se handling på detta område. Jag vill att man allvarligt överväger farorna med användandet av dessa grödor. Andra åtgärder som jag tror att vi behöver – och som jag skulle vilja be att parlamentet stöder i morgon – inkluderar nya åtgärder för att begränsa farorna med korsningar mellan olika genetiskt modifierade växter, något som förekommer naturligt mellan vilda släktingar. Vi måste garantera att när produkterna placeras ut på fältet, vare sig det är växter eller djur, så kommer de inte att korsa sig med varandra och ohjälpligt skada den balans som finns i den naturliga omgivningen runt dem. Vi måste också ta upp en fråga som undveks vid den första behandlingen och det är frågan om kontrollen av importen och exporten av genetiskt modifierade grödor och andra genetiskt modifierade produkter. Här behöver vi gå åtminstone lika långt och kanske längre än de åtgärder som man kom överens om i protokollet om biosäkerhet i Montreal i januari. Många människor fruktar de möjliga konsekvenserna av genetiska föroreningar och det är vårt jobb att svara på dessa farhågor. Dessa farhågor förstärktes nyligen av upptäckten av bomullsfrön som importerats från USA till Grekland för bomullsproduktion och som kontaminerats av genetiskt modifierade organismer, vilka för ögonblicket åtminstone inte godkänts alls för kommersiell plantering inom EU, men icke desto mindre har lyckats ta sig till våra gränser och kommit i bruk i åtminstone ett medlemsland. Vi har utsatts för påtryckningar från många grupper under utvecklingsprocessen för denna lagstiftning. Inte bara industrin utan också Friends of the Earth och Greenpeace har gett sitt stöd till olika aspekter av parlamentets betänkande. De har stött oss genom att fortsätta trycka på ministerrådet att samtycka till nya bestämmelser för licensiering av genetiskt modifierade organismer så snart som möjligt, att få ett slut på det moratorium på nya kommersiella tillstånd av genetiskt modifierade organismer, vilket har varit i kraft sedan kommissionen offentliggjorde sitt förslag för nästan två år sedan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"de facto"8,10,3,12,11,6
"faktiska"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph