Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-11-Speech-2-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000411.6.2-156"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Let me refer to some of the specific points made in the debate. Mrs Kinnock mentioned the forthcoming meeting in Dakar on basic education. As part of our preparations for that meeting I have gone through the bulk of what we are doing on primary education in Africa and I am happy to say that I am in a position to express something positive about what I have seen in the Commission. We are doing much more than I had expected and I would be happy to inform Parliament about the portfolio of primary education activities in which we are involved in Africa. This is not to say that we could not do more but it is much better than the picture in general. Secondly, with reference to Mr Rod, who said that the longer we discuss more people will die of AIDS in Africa, I only have five minutes. I have discussed AIDS in Africa with President Mugabe. It was quite interesting that he openly admitted to me that they are now pursuing a policy of open, honest information on AIDS and HIV, pretty much parallel to what Uganda has been doing with some success. This is not to say that the problem is over but I consider it real progress that one of the statesmen in Africa who, in this discussion, was seen for some time as part of the problem rather than the solution, is now openly saying that he knows he has to change his policy. I am not claiming to portray the whole situation in Zimbabwe but this is an important point. Mr Miranda reminded us of the indirect effects on the budget for Africa of the concentration on eastern European Balkan problems. In absolute terms, our focusing on Kosovo and other activities has not meant a reduction in what we actually do in Africa. In relative terms this is the case, but we have been able to shield Africa from direct reductions in the volume of what we are doing. I appreciate the support from Parliament to that effect. Mrs Maij-Weggen mentioned that development aid has progressed over the years. I wish that were true. If we look at total official development assistance, globally it has in fact decreased. We are now down to 0.23% and many governments should and could do more. Against that background it is a privilege to represent the European Union internationally in this field because we have not been part of that downward trend. In total numerical terms, it is foreseeable that we will be increasing what we do in the coming years. This Parliament, our budget, and our activities stand out as a sort of corrective measure to the global trend. We should be proud of that and we should make the most of it in political relations also. Mr van den Bos and others talked about debt relief and these problems certainly need a lot of attention. I will remind you though that most of the EUR 1 billion, which is the EU’s contribution to the HIPC II initiative, will be directed towards Africa. The EUR 680 million, which is our contribution as a donor, not as a creditor, will all be directed to the African Development Bank earmarked in the special trust fund in the HIPC initiative in order to bail out Africa and make it possible for the African Development Bank to continue servicing the poor countries in Africa. We are doing quite a lot and the problem now is to what extent the G7 countries – who started up the HIPC II initiative in Cologne last year – will deliver, not just as donors but in their more narrowly defined role as creditors. We welcome the cancellation of bilateral debt, which is relatively easy to decide politically, the difficult part is multilateral debt. This is where the EU, as a donor – not directly involved as a creditor – has been able to lend a strong hand. This is something that should not be forgotten in the on-going discussions. It may not be enough but it is certainly more than any other group of donors has done so far. Mr Zimmerling mentioned the problem of Nigeria and getting money back. We made some last minute changes to the text in Cairo which strengthened the views expressed and I hope that Europe will be able to give a helping hand in identifying some of this money and getting it back where it belongs. This should be part of international economic governance. Money should not be able to disappear as has been the case. It was of real importance that the Heads of State and Governments spent two days together. They got along quite well. It was very nice to witness this, which is of considerable importance, not only for the mood between Europe and Africa, but also for the kind of partnership we want to create, which also needs these personal relations. They certainly developed quite well in those two days. Finally, I would like to take this opportunity to express my thanks for the very good cooperation established with the Portuguese presidency during this substantial effort. It was very successful and it has been a pleasure working with the presidency."@en3
lpv:translated text
"Lad mig referere til nogle af de ting, som er blevet sagt under debatten. Fru Kinnock nævnte det kommende møde i Dakar om elementær uddannelse. Som en del af vores forberedelse til dette møde har jeg gennemgået det meste af, hvad vi gør med hensyn til grundskoleuddannelse i Afrika, og jeg er glad for at kunne sige noget positivt om, hvad jeg har set i Kommissionen. Vi gør meget mere, end jeg havde ventet, og jeg vil med glæde informere Europa-Parlamentet om den række aktiviteter inden for grundskoleuddannelse, som vi er involveret i i Afrika. Hermed vil jeg ikke sige, at vi ikke kunne gøre mere, men det er langt bedre end det generelle billede. For det andet, med hensyn til hr. Rod, som sagde, at jo længere tid vi diskuterer, jo flere mennesker vil dø af aids i Afrika - jeg har kun fem minutter. Jeg har drøftet aids i Afrika med præsident Mugabe. Det var ganske interessant, at han åbent indrømmede over for mig, at de nu fører en politik med åben og ærlig information om aids og hiv, meget på linje med, hvad Uganda har gjort med en vis succes. Hermed vil jeg ikke sige, at problemet er løst, men jeg mener, det er et virkeligt fremskridt, at en af de statsmænd i Afrika, som under denne drøftelse i nogen tid blev set som en del af problemet snarere end løsningen, nu åbent siger, at han ved, at han må ændre sin politik. Jeg påstår ikke, at jeg hermed skildrer hele situationen i Zimbabwe, men det er et vigtigt punkt. Hr. Miranda mindede os om de indirekte virkninger på budgettet for Afrika af koncentrationen om Østeuropas og Balkans problemer. Hvis man ser talmæssigt på det, har vores fokusering på Kosovo og andre aktiviteter ikke betydet en reduktion af, hvad vi faktisk gør i Afrika. Relativt er det tilfældet, men vi har kunnet beskytte Afrika mod direkte nedskæringer af omfanget af det, vi gør. Jeg påskønner Europa-Parlamentets støtte hertil. Fru Maij-Weggen nævnte, at udviklingsbistanden har gjort fremskridt i årenes løb. Jeg ville ønske, det var sandt. Hvis vi ser på den samlede officielle udviklingsbistand, er den alt i alt faktisk gået tilbage. Vi er nu nede på 0,23%, og mange regeringer burde og kunne gøre mere. På denne baggrund er det et privilegium at repræsentere Den Europæiske Union internationalt på dette område, for vi har ikke været en del af denne nedadgående tendens. I samlede tal må vi forudse, at vi vil forøge det, vi gør, i de kommende år. Europa-Parlamentet, vores budget og vores aktiviteter står som en slags korrektiv foranstaltning i forhold til den globale tendens. Det bør vi være stolte af, og vi bør også få mest muligt ud af det med hensyn til politiske forbindelser. Hr. van den Bos og andre har talt om gældssanering, og disse problemer behøver bestemt megen opmærksomhed. Jeg vil minde Dem om, at de fleste initiativer i forbindelse med den milliard euro, som er EU's bidrag til HIPC II-initiativet, vil blive rettet direkte mod Afrika. De 680 millioner euro, som er vores bidrag som donor, ikke som kreditor, vil gå direkte til Den Afrikanske Udviklingsbank, øremærket inden for de særlige båndlagte midler i HIPC-initiativet for at få Afrika ud af gældsfængselet og gøre det muligt for Den Afrikanske Udviklingsbank fortsat at betjene de fattige lande i Afrika. Vi gør en hel del, og problemet nu er, i hvilken udstrækning G7-landene - der startede HIPC II-initiativet i Köln sidste år - vil levere varen, ikke bare som donorer, men også i deres mere snævert definerede rolle som kreditorer. Vi glæder os over sletningen af den bilaterale gæld, som er relativt let at beslutte politisk, den vanskelige del er den multilaterale gæld. Det er her, EU som donor - ikke direkte involveret som kreditor - har kunnet yde væsentlig støtte. Det er noget, man ikke bør glemme under de igangværende drøftelser. Det er muligvis ikke nok, men det er bestemt mere end nogen gruppe af donorer har gjort indtil nu. Hr. Zimmerling nævnte problemet med Nigeria og med at få penge tilbage. Vi foretog nogle ændringer af teksten i sidste øjeblik i Kairo, hvilket styrkede de synspunkter, der var kommet til udtryk, og jeg håber, at Europa vil være i stand til at give en hjælpende hånd, når det gælder at finde nogle af disse penge og få dem tilbage dertil, hvor de hører hjemme. Det bør være en del af den internationale økonomiske styring. Det burde ikke være muligt for penge at forsvinde, sådan som det er sket. Det var virkelig betydningsfuldt, at stats- og regeringsoverhovederne tilbragte to dage sammen. De kom fint ud af det med hinanden. Det var rart at være vidne til, og det er af stor betydning, ikke bare for stemningen mellem Europa og Afrika, men også for den slags partnerskab, vi gerne vil skabe, hvortil man også behøver disse personlige forbindelser. De udviklede sig i hvert fald fint på de to dage. Endelig vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at sige tak for det udmærkede samarbejde, der blev etableret med det portugisiske formandskab under denne betydelige kraftanstrengelse. Det havde stor succes, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med formandskabet."@da1
"Lassen Sie mich auf einige der in der Debatte angesprochenen Punkte eingehen. Frau Kinnock erwähnte die bevorstehende Beratung über allgemeine Grundbildung in Dakar. Im Rahmen unserer Vorbereitungen auf diese Beratung habe ich mich eingehend mit unseren Aktivitäten auf diesem Gebiet in Afrika beschäftigt, und ich freue mich, daß ich Ihnen dazu Positives aus der Kommission berichten kann. Wir tun wesentlich mehr, als ich dachte, und ich bin gern bereit, das Parlament über die vielfältigen Aktivitäten im Bereich der Primarbildung zu informieren, die wir in Afrika durchführen. Das heißt nicht, daß wir nicht mehr tun könnten, aber wir tun mehr, als man oft glaubt. Zweitens, um auf Herrn Rods Bemerkung einzugehen, daß um so mehr Menschen in Afrika an AIDS sterben, je länger wir reden – also ich habe jedenfalls nur fünf Minuten. Ich habe mit Präsident Mugabe über AIDS in Afrika gesprochen. Es war recht interessant, daß er offen erklärte, daß man jetzt eine Politik der offenen und ehrlichen Aufklärung über AIDS und HIV verfolge, wobei man sich sehr stark an dem orientiere, was Uganda seit einiger Zeit mit einigem Erfolg tut. Das heißt natürlich nicht, daß das Problem damit gelöst ist, aber ich halte es für einen wirklichen Fortschritt, daß ein afrikanischer Staatsmann, der im Rahmen dieser Diskussion geraume Zeit als Teil des Problems und weniger der Lösung galt, jetzt ganz offen sagt, daß er weiß, daß er seine Politik ändern muß. Ich behaupte nicht, daß damit ein Gesamtbild von der Lage in Simbabwe gezeichnet ist, aber das ist ein wichtiger Punkt. Herr Miranda erinnerte uns an die indirekten Auswirkungen, die sich für die für Afrika verfügbaren Mittel ergeben, wenn wir uns weiterhin so stark auf die Probleme auf dem Balkan konzentrieren. In absoluten Zahlen gesehen, ist unsere Konzentration auf das Kosovo sowie andere Aktivitäten nicht mit einer Einschränkung unserer Aktivitäten in Afrika verbunden. Relativ gesehen, ist das der Fall, aber es ist uns gelungen, Afrika vor einer direkten Senkung des Umfangs unserer Maßnahmen zu bewahren. Ich freue mich über die Unterstützung des Parlaments in dieser Hinsicht. Frau Maij-Weggen sagte, die Entwicklungshilfe sei in den letzten Jahren vorangekommen. Ich wünschte, dem wäre so. Ein Blick auf die offizielle Entwicklungshilfe insgesamt zeigt, daß sie weltweit sogar abnimmt. Sie beläuft sich in unserem Fall auf gerade 0,23 %, und viele Regierungen sollten und könnten mehr tun. Ausgehend davon ist es eine Ehre, die Europäische Union international auf diesem Gebiet zu vertreten, denn wir sind nicht Teil dieser rückläufigen Tendenz. Zahlenmäßig kann davon ausgegangen werden, daß wir in den kommenden Jahren mehr tun werden. Dieses Parlament, unser Haushalt und unsere Aktivitäten ragen im globalen Trend als eine Art Korrektiv heraus. Darauf sollten wir stolz sein, und daraus sollten wir auch politisches Kapital schlagen. Herr van den Bos und andere sprachen über den Schuldenerlaß, und auch auf diesem Gebiet gibt es eine Menge zu tun. Ich darf Sie jedoch daran erinnern, daß der größte Teil der 1 Mrd. Euro, die von der EU für die HIPC-II-Initiative bereitgestellt wird, Afrika zugute kommen wird. Die 680 Mio. Euro, die wir als Geber und nicht als Gläubiger bereitgestellt haben, fließen im Rahmen der HIPC-Initiative in einen speziellen Treuhandfonds für die Afrikanische Entwicklungsbank, um Afrika zu unterstützen und der Afrikanischen Entwicklungsbank die weitere Unterstützung der armen Länder Afrikas zu ermöglichen. Wir tun eine ganze Menge, und nun bleibt abzuwarten, inwiefern die G7, die die HIPC-II-Initiative im vergangenen Jahr in Köln ins Leben gerufen haben, ihrer Rolle nicht nur als Geldgeber, sondern auch der weit eingegrenzteren Rolle als Gläubiger gerecht werden können. Wir begrüßen die Annullierung bilateraler Schulden, die sich politisch relativ leicht beschließen läßt. Der schwierige Teil sind die multilateralen Schulden. Hier konnte die EU, die nicht als Gläubiger involviert ist, massive Unterstützung leisten. Das sollte bei den derzeitigen Diskussionen nicht vergessen werden. Das mag nicht genug sein, das ist aber gewiß mehr, als von jeder anderen Gebergruppe bisher getan wurde. Herr Zimmerling erwähnte Nigeria und die Rückzahlung von Geldern. Wir haben in Kairo noch einige letzte Änderungen am Text vorgenommen, die den geäußerten Standpunkt unterstützen, und hoffen, daß Europa helfen kann, die verschwundenen Gelder wieder aufzufinden und den eigentlichen Empfängern zuzuleiten. Das sollte Teil des internationalen Finanzgebarens sein. Es darf nicht passieren, daß Gelder, wie in der Vergangenheit geschehen, umgeleitet werden. Es war wirklich wichtig, daß die Staats- und Regierungsoberhäupter zwei Tage miteinander verbracht haben. Sie haben sich recht gut verstanden. Es war schön, Zeuge dieses Ereignisses gewesen zu sein, das nicht nur für das Klima zwischen Europa und Afrika von großer Bedeutung war, sondern auch für die von uns angestrebte Art der Partnerschaft, die auf diese persönlichen Beziehungen angewiesen ist. Sie haben sich in diesen zwei Tagen wirklich gut entwickelt. Schließlich möchte ich diese Gelegenheit nutzen und dem portugiesischen Ratsvorsitz für die ausgezeichnete Zusammenarbeit im Rahmen dieses bedeutsamen Ereignisses danken. Das Gipfeltreffen war ein großer Erfolg, und es war eine Freude, mit dem Ratsvorsitz zusammenzuarbeiten."@de7
"Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η κ. Kinnock αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντηση του Ντακάρ σχετικά με τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών μας για την εν λόγω συνάντηση εξέτασα το μεγαλύτερο μέρος της δράσης μας αναφορικά με τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Αφρική και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να μπορώ να εκφράσω κάτι θετικό για όσα είδα στην Επιτροπή. Κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενα, και θα ήταν χαρά μου να ενημερώσω το Κοινοβούλιο σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουμε στον τομέα της στοιχειώδους εκπαίδευσης στην Αφρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά είναι πολύ καλύτερο από τη γενική κατάσταση. Αναφέρομαι κατά δεύτερον στον κ. Rod, ο οποίος είπε ότι όσο περισσότερο διαρκεί η συζήτησή μας τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν από AIDS στην Αφρική: έχω στη διάθεσή μου μόνο πέντε λεπτά. Συζήτησα το πρόβλημα του AIDS στην Αφρική με τον Πρόεδρο Mugabe. Τον άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον να παραδέχεται ανοιχτά πως ακολουθούν σήμερα μια πολιτική ανοιχτής και ειλικρινούς πληροφόρησης σχετικά με το AIDS και τον σχετικό ιό HIV, σχεδόν παράλληλα με ό,τι κάνει η Ουγκάντα με κάποια επιτυχία. Αυτό δεν σημαίνει πως το πρόβλημα έχει επιλυθεί, αλλά θεωρώ πραγματική πρόοδο το γεγονός ότι ένας από τους πολιτικούς ιθύνοντες της Αφρικής, ο οποίος στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης θεωρείτο για κάποιον καιρό μέρος μάλλον του προβλήματος παρά της λύσης, παραδέχεται σήμερα ανοιχτά πως γνωρίζει την ανάγκη να αλλάξει την πολιτική του. Δεν διατείνομαι πως περιγράφω τη συνολική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, αλλά πρόκειται για σημαντική επισήμανση. Ο κ. Miranda μας υπενθύμισε τις έμμεσες συνέπειες που έχει στον προϋπολογισμό για την Αφρική η επικέντρωση στα προβλήματα των Βαλκανίων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Μιλώντας απόλυτα, η επικέντρωσή μας στο Κοσσυφοπέδιο και σε άλλες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται περιορισμό της σημερινής δράσης μας στην Αφρική. Μιλώντας σχετικά, αυτό συμβαίνει, αλλά καταφέραμε να προστατεύσουμε την Αφρική από άμεσες μειώσεις του αριθμού των δραστηριοτήτων μας. Εκτιμώ την υποστήριξη του Κοινοβουλίου γι’ αυτόν τον σκοπό. Η κ. Maij-Weggen επεσήμανε πως η αναπτυξιακή βοήθεια έχει αυξηθεί συν τον χρόνο. Μακάρι να ήταν αλήθεια. Εξετάζοντας τη συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια διαπιστώνουμε πως έχει ουσιαστικά μειωθεί. Σήμερα έχουμε φτάσει στο 0,23%, και πολλές κυβερνήσεις θα πρέπει και θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι προνόμιο να εκπροσωπεί κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς σε αυτόν τον τομέα, επειδή δεν συμμετείχαμε στην καθοδική αυτή τάση. Σε συνολικά αριθμητικά στοιχεία, προβλέπεται αύξηση της δράσης μας τα επόμενα χρόνια. Ο προϋπολογισμός και οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν ένα είδος διορθωτικού μέτρου της παγκόσμιας τάσης, κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στις πολιτικές σχέσεις. Ο κ. van den Bos και άλλοι μίλησαν για περιορισμό του εξωτερικού χρέους, και αυτά τα προβλήματα χρειάζονται βεβαίως μεγάλη προσοχή. Σας υπενθυμίζω εντούτοις πως το μεγαλύτερο μέρος του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, που αντιστοιχεί στη συνεισφορά της ΕΕ στην πρωτοβουλία HIPC II (πρωτοβουλία για τις φτωχές χώρες με βαρύ εξωτερικό χρέος), θα διατεθεί στην Αφρική. Τα 680 εκατομμύρια ευρώ, η συνεισφορά μας δηλαδή ως χορηγού και όχι ως πιστωτή, θα διατεθούν στο σύνολό τους στην Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης με προορισμό το ειδικό ταμείο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HIPC II προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά η Αφρική και να μπορέσει η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης να συνεχίσει να βοηθά τις φτωχές αφρικανικές χώρες. Κάνουμε πάρα πολλά και το πρόβλημα τώρα είναι μέχρι ποίου σημείου οι χώρες της G7 - που άρχισαν την πρωτοβουλία HIPC II στην Κολωνία πέρυσι - θα ανταποκριθούν όχι μόνον ως χορηγοί, αλλά στα στενότερα όρια του ρόλου τους ως πιστωτές. Χαιρετίζουμε τη διαγραφή του διμερούς χρέους, που αποτελεί σχετικά εύκολη πολιτική απόφαση, αλλά η δυσκολία αφορά το πολυμερές χρέος. Ως προς αυτό ακριβώς η ΕΕ ως χορηγός - και όχι συμμετέχοντας άμεσα ως πιστωτής - μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά. Αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχαστεί στις συνεχιζόμενες συζητήσεις. Μπορεί να μην επαρκεί, αλλά είναι αναμφισβήτητα περισσότερο από ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα κάθε άλλη ομάδα χορηγών. Ο κ. Zimmerling αναφέρθηκε στο πρόβλημα της Νιγηρίας και την επιστροφή χρημάτων. Στο Κάιρο κάναμε ορισμένες αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο κείμενο ενισχύοντας τις εκπεφρασμένες απόψεις, και ελπίζω πως η Ευρώπη θα μπορέσει να βοηθήσει στον εντοπισμό μέρος αυτών των χρημάτων και στην επιστροφή τους όπου ανήκουν. Το θέμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής διαχείρισης. Τα χρήματα δεν θα πρέπει να εξαφανίζονται, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Ήταν πραγματικά σημαντικό που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πέρασαν μαζί δύο ημέρες. Τα πήγαν πολύ καλά. Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ ευχάριστη και εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, αλλά και για το είδος της εταιρικής σχέσης που θέλουμε να δημιουργήσουμε, το οποίο χρειάζεται επίσης τις προσωπικές αυτές σχέσεις. Οι εν λόγω σχέσεις εξελίχθηκαν αναμφισβήτητα πολύ καλά αυτό το διήμερο. Τέλος, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε με την πορτογαλική Προεδρία κατά τη διάρκεια της σημαντικής αυτής προσπάθειας. Η συνεργασία με την Προεδρία υπήρξε πολύ επιτυχής και ευχάριστη εμπειρία."@el8
". – (EN) Permítanme responder a algunos comentarios concretos que se han hecho durante el debate. La Sra. Kinnock ha mencionado la próxima reunión en Dakar sobre educación básica. En el marco de nuestros preparativos para dicha reunión, he repasado el grueso de nuestra intervención en materia de enseñanza primaria en África y me complace comunicarles que estoy en condiciones de darles buenas noticias sobre lo que he encontrado en la Comisión. Estamos haciendo mucho más de lo que yo pensaba y quisiera informar al Parlamento sobre la cartera de actividades en materia de enseñanza primaria con la que participamos en África. Esto no quiere decir que no podríamos hacer más, pero es mucho mejor que la impresión que se tiene en general. En segundo lugar, respecto a lo que ha dicho el Sr. Rod de que mientras más duren las conversaciones más personas morirán de sida en África, yo sólo he utilizado cinco minutos. He tratado con el Presidente Mugabe sobre el problema del sida en África. Fue interesante que admitiera abiertamente en mi presencia que en la actualidad están siguiendo una política de apertura y de información veraz sobre el sida y el VIH muy parecida a la que se sigue en Uganda con cierto éxito. Esto no quiere decir que el problema haya desaparecido, pero considero un auténtico avance que un estadista africano que, en este sentido, ha sido considerado parte del problema más que de una posible solución, reconozca ahora abiertamente que debe cambiar su política. No pretendo retratar toda la situación de Zimbabwe, pero éste es un punto importante. El Sr. Miranda nos ha recordado que el aumento de la atención que dedicamos a los problemas de la Europa oriental y los Balcanes repercute indirectamente en el presupuesto para África. En términos absolutos, el hecho de que dediquemos una atención especial a Kosovo y otras actividades no ha supuesto ninguna reducción de lo que realmente hacemos en África. En términos relativos sí es cierto, pero hemos podido proteger a África del recorte del volumen de nuestras actividades. Agradezco el respaldo del Parlamento en este sentido. La Sra. Maij-Weggen ha dicho que la ayuda al desarrollo ha ido en aumento con los años. ¡Ojalá fuera cierto! Si analizamos el total de la ayuda oficial al desarrollo, lo cierto es que a nivel mundial ha disminuido. Actualmente hemos descendido hasta el 0,23% y muchos gobiernos podrían y deberían hacer más. Ante ese trasfondo, es un privilegio representar a la Unión Europea en los foros internacionales en este ámbito porque la UE no participa en esa tendencia a la baja. En términos numéricos totales es previsible que en los próximos años incrementemos lo que hacemos ahora. Este Parlamento, nuestro presupuesto y nuestras actividades destacan como una especie de medida correctiva de la tendencia mundial. Podemos sentirnos orgullosos de eso y deberíamos también sacarle el máximo provecho en las relaciones políticas. El Sr. van den Bos, entre otros, se ha referido a la condonación de la deuda, un problema que ciertamente merece mucha atención. Les recordaré, sin embargo, que la mayor parte de los mil millones de euros, que es la contribución de la UE a la Segunda iniciativa para los PPME, se destinará a África. Los 680 millones de euros, que es nuestra contribución como donante, no como acreedor, se destinarán en su totalidad al Banco Africano de Desarrollo para ser asignados al fondo fiduciario especial en el marco de la iniciativa para los PPME al objeto de avalar a África y permitir que el Banco Africano de Desarrollo continúe atendiendo las peticiones de los países pobres de África. Estamos haciendo mucho y el problema ahora es saber hasta qué punto cumplirán los países del G7 – que pusieron en marcha la Segunda iniciativa para los PPME el año pasado en Colonia – no sólo como donantes, sino también en su papel más concreto de acreedores. Saludamos la cancelación de la deuda bilateral, que es una decisión política relativamente fácil de adoptar, la parte difícil es la deuda multilateral. Es aquí donde la UE, en su calidad de donante – y no involucrada directamente como acreedora – ha podido ofrecer una mano firme. Es algo que no deberíamos olvidar en las conversaciones en curso. Puede que no sea suficiente, pero sin duda es más de lo que ningún otro grupo de donantes ha hecho hasta ahora. El Sr. Zimmerling ha mencionado el problema de Nigeria y de la devolución de los fondos. En El Cairo hemos introducido en el texto algunas modificaciones de última hora que refuerzan la opiniones expresadas y espero que Europa pueda colaborar en la identificación de parte de esos fondos y conseguir que sean entregados a quienes corresponde. Esto debería formar parte de la gestión económica internacional. No debemos permitir que desaparezcan unos fondos como ha sucedido. Fue realmente importante que los Jefes de Estado y de Gobierno pasaran dos días juntos. El entendimiento fue bastante bueno. Fue muy agradable ser testigo de este acontecimiento, tan importante no sólo para reine un buen clima entre Europa y África, sino también para la clase de cooperación que queremos crear, que también necesita estas relaciones personales. Ciertamente las relaciones han mejorado mucho en estos dos días. Por último, quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento por la excelente cooperación que se estableció con la Presidencia portuguesa durante la realización de estos esfuerzos considerables. Fueron muy fructíferos y ha sido un placer colaborar con la Presidencia."@es12
". Haluaisin viitata joihinkin keskustelun aikana mainittuihin seikkoihin. Jäsen Kinnock mainitsi tulevan Dakarin kokouksen, jossa käsitellään peruskoulutusta. Olen tämän kokouksen valmistelujen yhteydessä käynyt läpi valtaosan peruskoulutukseen liittyvistä toimenpiteistämme Afrikassa, ja olen iloinen voidessani sanoa jotakin myönteistä siitä, mitä olen nähnyt komissiossa. Toimenpiteitä on paljon enemmän kuin olin odottanut, ja kertoisin parlamentille mielelläni kaikista niistä peruskoulutukseen liittyvistä toimenpiteistä, joita toteutamme Afrikassa. Tämä ei tarkoita, ettemme olisi pystyneet enempään, mutta tilanne on paljon parempi kuin yleensä. Toiseksi sanoisin jäsen Rodille, joka sanoi, että mitä kauemmin keskustelemme, sitä useampi kuolee aidsiin Afrikassa, että käytettävissäni on vain viisi minuuttia. Olen keskustellut aidsista Afrikassa presidentti Mugaben kanssa. Oli varsin kiinnostavaa, että hän myönsi minulle avoimesti, että maassa tiedotetaan nyt avoimesti ja rehellisesti aidsista ja HIV:stä, jokseenkin samaan tapaan kuin Ugandassa on varsin hyvin tuloksin tehty. Tämä ei tarkoita, että ongelma olisi ohi, mutta mielestäni on todellista edistystä, että yksi Afrikan valtiomiehistä, jota pidettiin tässä keskustelussa pikemminkin osana ongelmaa kuin sen ratkaisuna, myöntää nyt avoimesti tietävänsä, että hänen on muutettava politiikkaansa. En väitä, että tämä olisi kokonaisuudessaan tilanne Zimbabwessa, mutta tämä on merkittävä seikka. Jäsen Miranda muistutti meitä siitä, miten Itä-Euroopan Balkanin ongelmiin keskittyminen vaikuttaa epäsuorasti Afrikan talousarvioon. Absoluuttisesti laskettuna keskittyminen Kosovoon ja muihin toimiin ei ole vähentänyt Afrikkaa koskevia toimenpiteitä. Suhteellisesti laskettuna tämä pitää paikkansa, mutta olemme pystyneet suojelemaan Afrikkaa toimenpiteidemme määrän suoralta vähenemiseltä. Arvostan parlamentin tukea tässä asiassa. Jäsen Maij-Weggen mainitsi, että kehitysapu on lisääntynyt vuosien kuluessa. Toivon, että asia olisi näin. Jos katsomme kehitysavun virallista kokonaismäärää, se on itse asiassa vähentynyt maailmanlaajuisesti. Se on nyt 0,23 prosenttia, ja monien hallitusten pitäisi ja ne voisivat tehdä enemmän. Tätä taustaa vasten on etuoikeus edustaa Euroopan unionia kansainvälisesti tällä alueella, koska emme ole olleet osa tätä laskusuuntausta. Lukumääräisesti laskettuna on mahdollista, että lisäämme lähivuosina toimenpiteidemme määrää. Parlamentti, talousarviomme ja toimenpiteemme ovat eräänlainen korjaustoimenpide maailmanlaajuista suuntausta vastaan. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä ja meidän pitäisi hyödyntää sitä myös poliittisissa suhteissamme. Jäsen van den Bos ja muut puhuivat velkahelpotuksista, ja näihin ongelmiin on todellakin kiinnitettävä paljon huomiota. Muistutan teille kuitenkin, että suurin osa miljardista eurosta, joka on EU:n osuus HIPC II -aloitteesta, osoitetaan Afrikkaan. 680 miljoonan euron summa, joka on osuutemme lahjoittajana, ei luotonantajana, osoitetaan Afrikan kehityspankille HIPC-aloitteen erityisrahastoon, jotta Afrikka voidaan pelastaa pulasta ja Afrikan kehityspankki voi edelleen palvella Afrikan köyhiä maita. Teemme varsin paljon, ja ongelmana on nyt se, missä määrin G7-maat – jotka käynnistivät HIPC II -aloitteen Kölnissä viime vuonna – tekevät oman osuutensa, eivät ainoastaan lahjoittajina vaan myös tarkemmin rajatussa roolissaan luotonantajina. Suhtaudumme myönteisesti kahdenvälisten velkojen mitätöimiseen, josta on varsin helppo tehdä poliittinen päätös, mutta vaikeutena onkin monenvälinen velka. Tässä asiassa EU on lahjoittajana – ei suoraan luotonantajana – pystynyt auttamaan paljon. Tätä ei saisi unohtaa meneillään olevissa keskusteluissa. Tämä ei ehkä ole tarpeeksi, mutta se on sentään enemmän kuin muut lahjoittajat ovat toistaiseksi tehneet. Jäsen Zimmerling mainitsi Nigeriaa ja rahojen palauttamista koskevan ongelman. Teimme Kairon tekstiin viime hetken muutoksia, joissa vahvistettiin esille tuotuja näkemyksiä, ja toivon, että Eurooppa pystyy auttamaan, löytämään osan näistä rahoista ja palauttamaan ne sinne, minne ne kuuluvatkin. Tämän pitäisi olla osa kansainvälistä taloushallintoa. Rahojen ei pitäisi kadota, niin kuin on tapahtunut. Oli todella tärkeää, että valtion- ja hallitusten päämiehet viettivät kaksi päivää yhdessä. He tulivat varsin hyvin toimeen keskenään. Se oli erittäin hauska nähdä, sillä se on varsin tärkeää paitsi Euroopassa ja Afrikassa vallitseville mielialoille myös sellaiselle kumppanuudelle, jonka haluamme luoda ja jossa tarvitaan myös henkilökohtaisia suhteita. Ne todellakin kehittyivät varsin hyviksi näiden kahden päivän aikana. Lopuksi haluaisin käyttää hyväkseni tätä tilaisuutta ja lausua kiitokseni puheenjohtajavaltio Portugalille erittäin hyvästä yhteistyöstä näissä merkittävissä pyrkimyksissä. Se oli erittäin onnistunutta, ja on ollut ilo tehdä työtä puheenjohtajavaltion kanssa."@fi5
"Permettez-moi de me référer à certaines remarques spécifiques formulées pendant le débat. M. Kinnock a mentionné la future réunion de Dakar sur l'éducation de base. Pour la préparation de cette réunion, j'ai étudié la majeure partie de ce que nous avons fait en matière d'enseignement primaire en Afrique, et je suis heureux de constater que je puis m'exprimer positivement sur ce que j'ai vu à la Commission. Nous faisons beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais et je suis heureux d'informer le Parlement au sujet de l'ensemble des activités, en matière d'enseignement primaire, dans lesquelles nous sommes impliqués en Afrique. Ce ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire plus, mais nous faisons bien plus que ce que l'on croit en général. Deuxièmement, en ce qui concerne M. Rod, qui a dit que plus nous discutons, plus de gens meurent du SIDA en Afrique, je n'en ai que pour 5 minutes. J'ai discuté du SIDA avec le président Mugabe. Il était assez intéressant de constater qu'il a ouvertement admis devant moi qu'ils poursuivent actuellement une politique d'information claire et franche sur le SIDA et l'HIV, assez semblable à ce que l'Ouganda a réalisé avec un certain succès. Cela ne veut pas dire que le problème est réglé, mais je remarque que c'est un réel progrès qu'un des hommes d'État africains, qui, dans ce débat, était parfois considéré comme faisant partie du problème plutôt que comme pouvant apporter une solution, avoue aujourd'hui ouvertement qu'il sait qu'il doit changer sa politique. Je ne prétends pas décrire toute la situation du Zimbabwe, mais c'est un point important. M. Miranda nous a rappelé les conséquences indirectes, sur le budget destiné à l'Afrique, de la focalisation sur les problèmes des Balkans en Europe de l'Est. En termes absolus, l'attention que nous avons portée sur le Kosovo et les autres problèmes n'a pas entraîné de diminution de nos actions en Afrique. En termes relatifs, c'est le cas, mais nous avons pu protéger l'Afrique de toute diminution directe du nombre de nos actions. J'apprécie le soutien du Parlement à ce niveau. Mme Maij-Weggen a mentionné que l'aide au développement a progressé au fil des années. J'aimerais que ce soit vrai. Si on examine l'aide officielle totale au développement, elle a en fait globalement diminué. Nous sommes maintenant tombé à 0,23 % et de nombreux gouvernements devraient et pourraient faire mieux. Malgré cela, c'est un privilège de représenter l'Union européenne à l'étranger dans ce domaine car nous n'avons pas suivi cette tendance à la baisse. En termes numériques, on peut prévoir une augmentation de nos actions dans les années à venir. Ce Parlement, notre budget et nos activités semblent corriger cette tendance globale. Nous devons en être fiers et en tirer le meilleur parti dans les relations politiques également. M. van den Bos et ses collègues ont parlé de l'allégement de la dette et ces problèmes nécessitent certainement beaucoup d'attention. Je vous rappellerai pourtant que la plus grande partie du milliard d'euros, la contribution de L'UE au programme HIPC II, sera consacrée à des initiatives orientées sur l'Afrique. Les 680 millions d'euros, notre contribution en tant que donateur, et non en tant que créancier, seront totalement dévolus à la Banque africaine de développement. Cet argent sera affecté au fonds spécial de garantie dans le cadre de l'initiative HIPC, afin d'aider l'Afrique et de permettre à la Banque africaine de développement de continuer à servir les pays africains pauvres. Nos actions sont assez nombreuses et le problème, maintenant, est de voir quel montant les pays du G7 - qui ont initié le programme HIPC II à Cologne l'année dernière - verseront, pas seulement en tant que donateurs, mais dans leur rôle plus précisément défini de créanciers. Nous saluons l'annulation de la dette bilatérale, ce qui est relativement facile à décider politiquement, la difficulté venant de la dette multilatérale. C'est là où l'Union européenne, en tant que donateur - n'étant pas directement impliqué en tant que créancier -, a pu être d'une grande aide. Il ne faut pas l'oublier lors des discussions en cours. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est certainement plus que ce que tout autre groupe de donateurs a fait jusque maintenant. M. Zimmerling a signalé le problème du Nigeria et du remboursement. Nous avons effectué, au Caire, des changements de dernière minute au texte, lesquels ont renforcé les opinions exprimées, et j'espère que l'Europe pourra aider à identifier certaines de ces sommes d'argent et à les restituer à leurs propriétaires. Cela devrait faire partie d'une administration économique internationale. L'argent ne devrait pas pouvoir disparaître comme ce fut le cas. Cela a été réellement important que les chefs d'État et de gouvernement passent deux jours ensemble. Ils se sont assez bien entendus. C'était vraiment bien d'assister à cela. C'est extrêmement important, pas seulement pour les relations entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi pour le type de partenariat que nous voulons créer et pour lequel ces relations personnelles sont aussi nécessaires. Elles se sont certainement bien développées pendant ces deux jours. Finalement, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée pour adresser mes remerciements pour l'excellente coopération mise en place avec la présidence portugaise lors des ces efforts substantiels. Elle a été très fructueuse et ce fut un plaisir de travailler avec la présidence."@fr6,6
". Vorrei intervenire su alcuni punti specifici sollevati durante la discussione. La onorevole Kinnock ha ricordato il prossimo incontro di Dakar sull'istruzione di base. Nel quadro dei nostri preparativi in vista di quell'incontro ho esaminato tutto quanto stiamo facendo per l'istruzione primaria in Africa; sono dunque lieto di dire che posso esprimermi positivamente su quanto ho visto in seno alla Commissione. Stiamo facendo molto di più di quanto non pensassi e sarei lieto di informare il Parlamento sull'insieme delle attività relative all'istruzione di base cui stiamo partecipando in Africa. Il che non significa che non potremmo fare di più ma la situazione è molto migliore di quanto si pensi in generale. In secondo luogo, e riallacciandomi alle affermazioni dell'onorevole Rod secondo il quale quanto più protrarremo la nostra discussione tante più persone moriranno di AIDS in Africa, ho solo cinque minuti a disposizione. Ho parlato di AIDS in Africa con il Presidente Mugabe ed è stato abbastanza interessante sentirlo ammettere che attualmente sta portando avanti una politica di informazione aperta e sincera su AIDS e HIV, seguendo in pratica ciò che ha fatto l'Uganda con un certo successo. Questo non equivale a dire che il problema è risolto, ma ritengo sia un reale progresso rilevare che uno degli uomini di Stato africani, che su questo tema, per un certo periodo è stato considerato uno degli aspetti del problema piuttosto che una delle soluzioni, ora riconosca apertamente di dover cambiare la propria politica. Non pretendo con ciò di descrivere tutta la situazione in Zimbabwe, ma questo è un aspetto importante. L'onorevole Miranda ci ha ricordato le ricadute indirette sul bilancio per l'Africa derivanti dalla concentrazione sui problemi dei Balcani nell'Europa orientale. In termini assoluti, il nostro concentrarci sul Kosovo e altre attività non ha implicato una riduzione del nostro impegno reale in Africa. In termini relativi vi è in effetti un calo, ma siamo riusciti a risparmiare all'Africa tagli diretti del nostro impegno in termini di volume. A tal fine apprezzo il sostegno del Parlamento. La onorevole Maij-Weggen ha detto che c'è stata una progressione degli aiuti allo sviluppo nel corso degli anni: vorrei che fosse vero. Se andiamo ad analizzare il totale dell'assistenza ufficiale allo sviluppo, vediamo che globalmente in effetti è calato. Ora siamo sotto dello 0,23 percento e molti governi dovrebbero e potrebbero fare di più. Su questo sfondo è un privilegio rappresentare la Unione europea a livello internazionale in questo ambito, perché noi non siamo stati coinvolti in questa tendenza al ribasso. In termini numerici totali è prevedibile che potremmo aumentare il nostro impegno negli anni a venire. Questo Parlamento, il nostro bilancio e le nostre attività si evidenziano quale una sorta di correttivo alla tendenza globale. Dovremmo esserne orgogliosi e cercare di trarne il massimo vantaggio nei rapporti politici. L'onorevole van den Bos e altri hanno ricordato il condono del debito: si tratta di problemi che certamente richiedono molta attenzione. Peraltro ricordo che buona parte del contributo della Unione europea all'iniziativa HIPC II, pari a un miliardo di euro, sarà destinato all'Africa. I 680 milioni del nostro contributo di donatore, non di creditore, saranno destinati tutti alla Banca africana per lo sviluppo e nella fattispecie al fondo speciale creato nell'ambito dell'iniziativa HIPC per il condono del debito dell'Africa; questi fondi consentiranno alla Banca africana per lo sviluppo di continuare ad assistere i paesi poveri in Africa. Stiamo facendo parecchio e ora il problema è quello di vedere come manterranno le promesse i paesi del G-7 che hanno avviato l'iniziativa HIPC II a Colonia l'anno scorso, non soltanto in quanto donatori, ma nel loro più ristretto ruolo di creditori. Accogliamo con favore la cancellazione del debito bilaterale, decisione relativamente semplice da adottare dal punto di vista politico, la parte difficile è data dal debito multilaterale. Su questo aspetto l'Unione europea in quanto donatore, e non direttamente coinvolta quale creditore, è riuscita a dare una mano sostanziale. Non si dovrebbe dimenticarlo nella discussione in atto. Forse non sarà abbastanza, ma certamente è più di quanto hanno fatto taluni gruppi di donatori finora. L'onorevole Zimmerling ha evocato il problema della Nigeria e del recupero dei fondi. Abbiamo apportato alcune modifiche dell'ultima ora al testo del Cairo volte ad approfondire i pareri espressi; spero che l'Europa sarà in grado di tendere una mano amica quando si tratterà di individuare parte di questi fondi restituendoli alle legittime provenienze. Ciò dovrebbe far parte del modo di gestire l’economia a livello internazionale. I soldi non dovrebbero poter sparire come invece è successo. E' stato veramente importante che i Capi di Stato e di governo abbiano trascorso due giorni insieme andando abbastanza d'accordo. E' stato bello essere testimone di ciò che è di importanza considerevole non solo per i rapporti fra l'Europa e l'Africa ma anche per il tipo di partenariato che intendiamo creare, e che pure richiede questi rapporti personali, i quali si sono indubbiamente evoluti abbastanza bene in questi due giorni. Infine, colgo l'occasione per porgere il mio ringraziamento per l'ottima collaborazione creatasi con la Presidenza portoghese durante questo non trascurabile impegno portato a buon fine. E' stato un piacere collaborare con la Presidenza."@it9
". – Let me refer to some of the specific points made in the debate. Mrs Kinnock mentioned the forthcoming meeting in Dakar on basic education. As part of our preparations for that meeting I have gone through the bulk of what we are doing on primary education in Africa and I am happy to say that I am in a position to express something positive about what I have seen in the Commission. We are doing much more than I had expected and I would be happy to inform Parliament about the portfolio of primary education activities in which we are involved in Africa. This is not to say that we could not do more but it is much better than the picture in general. Secondly, with reference to Mr Rod, who said that the longer we discuss more people will die of AIDS in Africa, I only have five minutes. I have discussed AIDS in Africa with President Mugabe. It was quite interesting that he openly admitted to me that they are now pursuing a policy of open, honest information on AIDS and HIV, pretty much parallel to what Uganda has been doing with some success. This is not to say that the problem is over but I consider it real progress that one of the statesmen in Africa who, in this discussion, was seen for some time as part of the problem rather than the solution, is now openly saying that he knows he has to change his policy. I am not claiming to portray the whole situation in Zimbabwe but this is an important point. Mr Miranda reminded us of the indirect effects on the budget for Africa of the concentration on eastern European Balkan problems. In absolute terms, our focusing on Kosovo and other activities has not meant a reduction in what we actually do in Africa. In relative terms this is the case, but we have been able to shield Africa from direct reductions in the volume of what we are doing. I appreciate the support from Parliament to that effect. Mrs Maij-Weggen mentioned that development aid has progressed over the years. I wish that were true. If we look at total official development assistance, globally it has in fact decreased. We are now down to 0.23% and many governments should and could do more. Against that background it is a privilege to represent the European Union internationally in this field because we have not been part of that downward trend. In total numerical terms, it is foreseeable that we will be increasing what we do in the coming years. This Parliament, our budget, and our activities stand out as a sort of corrective measure to the global trend. We should be proud of that and we should make the most of it in political relations also. Mr van den Bos and others talked about debt relief and these problems certainly need a lot of attention. I will remind you though that most of the EUR 1 billion, which is the EU’s contribution to the HIPC II initiative, will be directed towards Africa. The EUR 680 million, which is our contribution as a donor, not as a creditor, will all be directed to the African Development Bank earmarked in the special trust fund in the HIPC initiative in order to bail out Africa and make it possible for the African Development Bank to continue servicing the poor countries in Africa. We are doing quite a lot and the problem now is to what extent the G7 countries – who started up the HIPC II initiative in Cologne last year – will deliver, not just as donors but in their more narrowly defined role as creditors. We welcome the cancellation of bilateral debt, which is relatively easy to decide politically, the difficult part is multilateral debt. This is where the EU, as a donor – not directly involved as a creditor – has been able to lend a strong hand. This is something that should not be forgotten in the on-going discussions. It may not be enough but it is certainly more than any other group of donors has done so far. Mr Zimmerling mentioned the problem of Nigeria and getting money back. We made some last minute changes to the text in Cairo which strengthened the views expressed and I hope that Europe will be able to give a helping hand in identifying some of this money and getting it back where it belongs. This should be part of international economic governance. Money should not be able to disappear as has been the case. It was of real importance that the Heads of State and Governments spent two days together. They got along quite well. It was very nice to witness this, which is of considerable importance, not only for the mood between Europe and Africa, but also for the kind of partnership we want to create, which also needs these personal relations. They certainly developed quite well in those two days. Finally, I would like to take this opportunity to express my thanks for the very good cooperation established with the Portuguese presidency during this substantial effort. It was very successful and it has been a pleasure working with the presidency."@lv10
"Ik wil graag reageren op een aantal specifieke opmerkingen die in dit debat zijn gemaakt. Mevrouw Kinnock noemde de komende bijeenkomst in Dakar over het basisonderwijs. In het kader van de voorbereiding van die bijeenkomst heb ik het grootste deel van onze activiteiten op het gebied van basisonderwijs in Afrika nog eens doorgenomen en ik ben blij dat ik iets positiefs te melden heb over mijn ervaringen in de Commissie. Wij doen namelijk veel meer dan ik eigenlijk verwacht had en ik ben altijd bereid om dit Parlement een overzicht te geven van onze activiteiten in Afrika op het gebied van het basisonderwijs. Dat betekent overigens niet dat we niet meer zouden kunnen ondernemen, maar de situatie is een stuk beter dan het beeld dat hierover in het algemeen bestaat. De heer Rod merkte op dat hoe langer wij discussiëren hoe meer mensen in Afrika aan aids zullen zijn gestorven. Wat dat betreft, kan ik hem geruststellen: ik heb slechts vijf minuten spreektijd. Ik heb in Afrika met President Moegabe over het aids-probleem gesproken. Het was opmerkelijk dat hij ronduit toezegde dat Zimbabwe nu een soortgelijk open en eerlijk informatiebeleid over aids en HIV zou gaan voeren als het redelijk succesvolle beleid in Oeganda. Daarmee is het probleem uiteraard niet opgelost, maar persoonlijk vind ik het een belangrijke stap voorwaarts dat een van de Afrikaanse regeringsleiders - die in deze discussie een tijd lang meer als onderdeel van het probleem werd beschouwd dan als een van de sleutels tot mogelijke oplossing - nu openlijk toegeeft dat hij zich ervan bewust is dat het beleid moet veranderen. Ik beweer niet dat ik hiermee een compleet beeld van de situatie rondom aids in Zimbabwe schets, maar het is wel een belangrijk aspect ervan. De heer Miranda herinnerde ons eraan dat de nadruk op de Balkanproblemen in Oost-Europa ook indirect gevolgen heeft voor de begroting voor Afrika. Onze aandacht voor Kosovo en andere activiteiten heeft in absolute zin echter niet tot een vermindering geleid van de begrotingsgelden die voor Afrika bestemd zijn. In relatieve zin is dat wel het geval, maar wij zijn er in ieder geval in geslaagd om Afrika te behoeden voor een directe inkrimping van onze inspanningen. Ik stel in dit verband de steun van het Parlement ook erg op prijs. Mevrouw Maij-Weggen wees erop dat de hoeveelheid ontwikkelingshulp de afgelopen jaren is toegenomen. Was dat maar waar! Afgemeten aan de totale officiële ontwikkelingssteun is die hulp wereldwijd in feite afgenomen. Wij zitten nu op een percentage van 0,23% en veel regeringen zouden meer kunnen en meer moeten doen. Tegen die achtergrond is het een voorrecht om de Europese Unie op dit terrein internationaal te mogen vertegenwoordigen, omdat wij geen deel uitmaken van die neerwaartse spiraal. Qua absolute cijfers lijkt het zelfs waarschijnlijk dat wij onze inspanningen de komende jaren nog zullen vergroten. Dit Parlement, onze begroting en onze activiteiten vormen een soort corrigerende tegenhanger van de trend die zich wereldwijd aftekent. Daar moeten we trots op zijn en tegelijkertijd moeten we hiervan optimaal profijt trekken in onze politieke betrekkingen. De heer Van den Bos sprak, evenals anderen, over schuldsanering en dat is zeker een onderwerp dat veel aandacht verdient. Ik wil u er echter aan herinneren dat het grootste deel van de EU-bijdrage aan het HIPC-II-initiatief ter waarde van 1 miljard euro bestemd is voor Afrika. De 680 miljoen euro die wij als donor, niet als crediteur, ter beschikking stellen, zijn geheel bestemd voor de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Dit bedrag is in het speciale trustfonds binnen het HIPC-initiatief opzijgezet om Afrika meer speelruimte te geven zodat de Afrikaanse Ontwikkelingsbank de arme landen in Afrika in de toekomst kan blijven ondersteunen. De EU doet vrij veel, maar de vraag is in hoeverre de G7-landen, die vorig jaar in Keulen de aanzet hebben gegeven tot het HIPC-II-initiatief hun beloften nakomen - niet alleen als donor, maar in hun veel nauwer omlijnde rol van crediteur. Wij zijn voorstander van het kwijtschelden van bilaterale schulden. Hierover zouden ook relatief eenvoudig politieke besluiten genomen kunnen worden, maar het echte probleem wordt gevormd door de multilaterale schulden. Op dit gebied is de EU als donor - zonder directe belangen als crediteur - in staat geweest om een stevige helpende hand te bieden. Dit feit moet tijdens de lopende discussies ook niet uit het oog verloren worden. Het is misschien nog niet genoeg, maar het is in ieder geval meer dan enig andere donorengroep heeft gedaan. De heer Zimmerling refereerde aan het probleem met Nigeria en het terugkrijgen van de verdwenen gelden. Wij hebben op het laatste moment nog enkele wijzigingen in de tekst van Caïro aangebracht waardoor de ingenomen standpunten nog sterker tot uiting komen. Ik hoop dat Europa in staat zal zijn om ook de helpende hand te bieden bij het achterhalen van een deel van dat geld, zodat dat weer op de rechtmatige plaats terechtkomt. Deze actie moet deel uitmaken van een internationaal economisch beleidsproces, aangezien geld nooit zomaar mag verdwijnen zoals in dit geval is gebeurd. Het was van groot belang dat de staatshoofden en regeringsleiders twee dagen met elkaar in goede harmonie hebben doorgebracht. Het was erg prettig om dit mee te mogen maken omdat dit niet alleen van aanzienlijk belang is voor de verhouding tussen Europa en Afrika, maar ook voor het soort partnerschap dat wij tot stand willen brengen. Een dergelijke samenwerking is namelijk ook afhankelijk van goede persoonlijke contacten en die hebben zich in die twee dagen prima ontwikkeld. Tenslotte zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken om het Portugese voorzitterschap te bedanken voor de zeer goede samenwerking in verband met dit grootscheepse initiatief. De topontmoeting was zeer geslaagd en het was een genoegen om met het voorzitterschap samen te werken."@nl2
". Gostaria de referir algumas questões específicas que foram abordadas no debate. A senhora deputada Kinnock referiu a próxima reunião em Dacar sobre educação básica. No decurso dos trabalhos preparatórios para essa reunião, procedi a uma análise de toda a nossa actividade em África, na área da educação básica. Em relação a tudo o que me apercebi na Comissão, compraz-me poder dizer algo positivo. Estamos a fazer muito mais do que eu imaginava e terei todo o gosto em informar o Parlamento relativamente a todas as actividades em que estamos envolvidos na área da educação básica em África. Não pretendo com isto dizer que não podíamos fazer mais, mas apenas que é bastante melhor que o quadro geral. Em segundo lugar, fazendo referência ao senhor deputado Rod, que afirmou que quanto mais tempo nós discutirmos, mais pessoas morrerão de Sida em África, quero informar que disponho apenas de cinco minutos. Discuti o problema da Sida em África com o Presidente Mugabe. Foi bastante interessante o facto de ele ter admitido abertamente que estão a conduzir uma política de informação aberta e honesta sobre a Sida e o HIV, muito à semelhança do que o Uganda tem feito, com algum sucesso. Não pretendo com isto significar que o problema está resolvido, mas considero um verdadeiro progresso o facto de um dos estadistas africanos que, neste debate, durante bastante tempo, foi encarado como fazendo parte do problema, e não da solução, venha agora reconhecerabertamente que tem de mudar a sua política. Não pretendo com isto estar a fazer um retrato completo da situação no Zimbabué, mas trata-se de um ponto importante. O senhor deputado Miranda recordou-nos os efeitos indirectos no orçamento para a África em virtude de estarmos concentrados nos problemas das Balcãs, no Leste europeu. Em termos absolutos, o facto de nos termos concentrado no Kosovo e noutras actividades não significou uma redução das nossas actividades em África. Em termos relativos, a realidade é essa, mas fomos capazes de proteger a África de reduções directas no volume das nossas actividades. Gostaria de manifestar o meu apreço pelo apoio do Parlamento, dado para esse efeito. A senhora deputada Maij-Weggen mencionou que a ajuda ao desenvolvimento tem progredido com o decorrer dos anos. Quem me dera que isso fosse verdade! Se considerarmos todo o apoio oficial ao desenvolvimento, na realidade, em termos globais, verificou-se um decréscimo. Presentemente estamos em 0,23% e muitos governos deveriam e poderiam fazer mais. Perante este pano de fundo, é um privilégio representar internacionalmente a União Europeia nesta área, pois não temos participado nessa tendência descendente. Em termos numéricos totais, é previsível que venhamos a aumentar nos próximos anos a nossa actividade. Este Parlamento, o nosso orçamento e as nossas actividades sobressaem como uma espécie de medida correctora da tendência global. Deveríamos estar orgulhosos com este facto e também deveríamos explorar ao máximo este aspecto nas relações políticas. O senhor deputado Van den Bos e outros colegas mencionaram a questão da redução da dívida e estes problemas requerem, certamente, muita atenção. No entanto, gostaria de recordar que a maior parte de 1 bilião de euros que constitui a contribuição da UE para a iniciativa HIPC II (Países Pobres Altamente Endividados) será canalizada para a África. Os 680 milhões de euros, que correspondem à nossa contribuição, como doadores e não como credores, serão canalizados para o Banco de Desenvolvimento Africano, destinando-se ao fundo trust especial da iniciativa HIPC, para se poder dar uma garantia financeira à África e possibilitar ao Banco de Desenvolvimento Africano continuar a prestar serviço aos países pobres em África. Estamos a fazer imensas coisas e o problema agora é definir até que ponto os países do G7 - que lançaram a iniciativa HIPC II, em Colónia, no ano passado - irão cumprir, não apenas como doadores mas também no seu papel, mais reduzido, de credores. Congratulamo-nos com o cancelamento da dívida bilateral, uma questão relativamente fácil de decidir em termos políticos, já que a dificuldade está precisamente na dívida multilateral. Esta é uma área em que a UE, como doadora – e não estando envolvida directamente como credora - tem sido capaz de dar uma boa ajuda. Não deveríamos esquecer esta questão nas discussões correntes. Isto poderá não ser suficiente, mas é certamente mais do que qualquer outro grupo de doadores já alguma vez fez. O senhor deputado Zimmerling mencionou o problema da Nigéria e da recuperação do dinheiro. Procedemos a algumas alterações de última hora no texto no Cairo que vieram reforçar os pontos de vista expressados e espero que a Europa possa dar uma ajuda na identificação de algum desse dinheiro e repô-lo onde pertence. Isto deveria fazer parte integrante da administração económica internacional. O dinheiro não deveria poder desaparecer assim. Foi importante que os Chefes de Estado e de Governo estivessem dois dias juntos. Houve um bom entendimento. Foi muito simpático testemunhar este facto, que assume uma importância considerável, não só para o ambiente entre a Europa e a África, mas também para o tipo de parceria que pretendemos criar e que implica a existência de relações pessoais. Estas processaram-se muito bem nesses dois dias. Para finalizar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar o meu agradecimento pelo ambiente de excelente cooperação que se estabeleceu com a Presidência portuguesa no decorrer deste esforço substancial. Foi um enorme sucesso e foi um prazer trabalhar com a Presidência."@pt11
"Låt mig gå in på några av de särskilda saker som sagts i debatten. Kinnock nämnde det kommande mötet i Dakar om den grundläggande utbildningen. Som en del av våra förberedelser för det mötet så har jag gått igenom större delen av det vi gör för grundutbildningen i Afrika och det gläder mig att jag kan säga något positivt om av det jag sett i kommissionen. Vi gör mer än jag förväntat mig och jag står gärna till tjänst med att informera parlamentet om den portfölj verksamheter för grundutbildning i Afrika som vi är engagerade i. Detta betyder inte att vi inte kan göra mer, men det är bättre än den allmänna beskrivningen. För det andra, angående det Rod sade om att ju längre vi diskuterar, desto fler människor kommer att dö av aids i Afrika, så har jag bara fem minuter. Jag har diskuterat aids i Afrika med president Mugabe. Det var ganska intressant att han öppet medgav till mig att de nu fullföljer en öppen och ärlig informationspolitik om aids och hiv, i stort sett jämförbar med den politik Uganda bedrivit med vissa framgångar. Detta betyder inte att problemet är borta, men jag ser det som ett verkligt framsteg att en av de statsmän i Afrika som för ett tag sedan sågs om en del av problemet, snarare än lösningen, i denna diskussion, nu säger öppet att han vet att man måste ändra sin politik. Jag gör inte anspråk på att beskriva hela situationen i Zimbabwe, men detta är en viktig poäng. Miranda påminde oss om de indirekta effekterna koncentrationen på de östeuropeiska Balkanproblemet haft på Afrikabudgeten. I absoluta termer har vår fokusering på Kosovo och andra aktiviteter inte betytt någon minskning av det vi faktiskt gör i Afrika. I relativa termer är dock detta fallet, men vi har lyckats skydda Afrika från direkta minskningar av omfånget av det vi gör. Jag uppskattar parlamentets stöd för att uppnå detta. Maij-Weggen sade att utvecklingsbiståndet har fortskridit genom åren. Jag önskar att så vore fallet. Om vi tittar på den totala summan officiellt utvecklingsbistånd så har det faktiskt minskat globalt. Vi är nu nere på 0,23 procent och många regeringar borde och skulle kunna göra mera. Mot den bakgrunden är det privilegium att företräda Europeiska unionen internationellt på detta område, eftersom vi inte är en del av denna nedåtgående trend. Räknat i totala siffror kan man förutse att vi kommer att öka våra insatser under de kommande åren. Detta parlament, vår budget och vår verksamhet framstår som ett slags korrigerade åtgärd till den globala trenden. Vi skall vara stolta över det och vi skall utnyttja detta på bästa sätt i våra politiska relationer också. Van den Bos och andra talade om skuldlättnader och dessa problem behöver sannerligen mer uppmärksamhet. Jag kan dock påminna er om att för större delen av den miljard euro, som är EU:s bidrag till HIPC II, så kommer initiativet att riktas mot Afrika. De 680 miljoner euro, vilket är vårt bidrag som givare, inte som kreditgivare, kommer helt och hållet att riktas mot den Afrikanska utvecklingsbanken och öronmärkas till HIPC-initiativets speciella medel för att lösa ut Afrika och göra det möjligt för Afrikanska utvecklingsbanken att fortsätta betjäna Afrikas fattiga länder. Vi gör en hel del och problemet nu är till vilken utsträckning G7-länderna – som startade HIPC II initiativet i Köln förra året – kommer att kunna ge resultat, inte bara som givare utan i sin mer begränsade roll som kreditgivare. Vi välkomnar upphävandet av bilaterala skulder, vilket är ganska lätt att besluta politiskt. Den svåra delen är multilaterala skulder. Det är här som EU kunnat ge ett viktigt handtag som givare – inte som direkt inblandad kreditgivare. Detta är något som inte får glömmas bort i de pågående diskussionerna. Det är kanske inte tillräckligt, men det är sannerligen mer än vad någon annan grupp givare har gjort så långt. Zimmerling nämnde problemet med Nigeria och att få pengarna tillbaka. Vi gjorde några förändringar till texten i Kairo i sista minuten, vilka stärkte de synpunkter som förts fram och jag hoppas att Europa kommer att kunna ge en hjälpande hand med att identifiera en del av dessa pengar och återbörda dem dit de hör. Det borde vara en del av den internationella ekonomiska ledningen. Pengar skall inte kunna försvinna på det sätt som skett. Det var av verklig betydelse att stats- och regeringscheferna tillbringade två dagar tillsammans. De kom riktigt bra överens. Det var mycket trevligt att bevittna detta, vilket är av betydande vikt, inte bara för stämningen mellan Europa och Afrika, utan också för det slags partnerskap vi vill skapa, vilket behöver dessa personliga relationer också. De utvecklades riktigt bra under dessa två dagar. Slutligen skulle jag vilja ta detta tillfälle i akt för att tacka för det mycket goda samarbete som det portugisiska ordförandeskapet lagt grunden för med stora ansträngningar. Det var mycket framgångsrikt och det har varit ett nöje att arbeta med ordförandeskapet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph