Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-11-Speech-2-047"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman, kära kolleger! För denna kommission hör denna debatt förmodligen till de viktigaste frågor som den nu måste komma överens med parlamentet om, inte bara av de anledningar som redan har tagits upp. Man har nämligen i dag helt glömt bort att finansministrarna i unionen, såvitt jag vet för första gången, inte enhälligt har rekommenderat att man skall bevilja denna kommission ansvarsfrihet. Sakerna blir alltså inte bättre, kommissionär Schreyer, utan de går uppenbarligen åt andra hållet, och därför måste vi, tror jag, så noga som möjligt följa de rekommendationer som Stauner här i budgetkontrollutskottet har gett impuls till. Här ansluter jag mig fullständigt till min kollega Elles, vad informationspolitiken beträffar. Vi håller er inte ansvariga för de fel som begåtts i det förflutna, men enligt min åsikt kan vi helt pragmatiskt förvänta oss två saker av er. För det första: Se till att oriktigt utbetalade pengar, eller, som i Fléchard-fallet, oriktigt efterskänkta belopp återbetalas. Reparera alltså skadan som åsamkats skattebetalaren, såvida det fortfarande är möjligt. För det andra: Se till att de som är ansvariga för missförhållandena och den felaktiga utvecklingen bestraffas konsekvent, i förekommande fall också genom att låta dem gottgöra en del av den uppkomna skadan ur egen ficka. Det vore två nyheter för kommissionen, ty såvitt jag vet har hittills aldrig någon berörd tjänsteman behövt betala tillbaka pengar till EU:s budget. De ifrågavarande finansreglerande föreskrifterna behöver inte ändras. Vi behöver här inga reformer, utan det vi behöver är att man tillämpar dessa föreskrifter, annars förblir de verkningslösa. Med tanke på dessa aspekter tror jag att ni också kan förstå att vi har allvarliga tvivel på vissa förslag som ni lagt fram för allmänheten i samband med den stort aviserade reformen av kommissionen. Jag vill bara nämna er avsikt att avskaffa förhandskontrollerna genom en oberoende – jag betonar oberoende – ekonomistyrning, eller er avsikt att ur budgetförordningen stryka föreskrifter om det ekonomiska ansvaret för dem som har befogenheter att göra utanordningar. Här märker man att många damer och herrar har suttit mycket länge i ett glashus i Bryssel. Om någon av oss kommer hem till sin valkrets och säger till de egna väljarna att man, efter det att en kommission för första gången måst träda tillbaka på grund av bedrägerier och olämpligt uppträdande, kommer att stryka den oberoende ekonomistyrningen och tjänstemännens ansvar ur ifrågavarande föreskrifter, då har vi verkligen gjort Europa en björntjänst. Fru Schreyer och kära ledamöter av kommissionen, tag ajourneringen av ansvarsfriheten för budgetåret 1998 som ett tillfälle att som ett nytt manskap visa på ledarkraft och handlingsförmåga!"@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä keskustelu on todella komission kannalta todennäköisesti yksi tärkeimmistä asioista, joita sen on käsiteltävä parlamentin kanssa, eikä pelkästään syistä, joista puhuttiin jo. Tänään on nimittäin unohdettu kokonaan, että tämä on muistaakseni ensimmäinen kerta, jolloin unionin valtiovarainministerit ovat olleet erimielisiä suositellessaan vastuuvapauden myöntämistä tälle komissiolle. Arvoisa komission jäsen Schreyer, asiat eivät siis korjaannu, vaan muuttuvat ilmeisesti toiseen suuntaan, ja sen vuoksi meidän on mielestäni noudatettava mahdollisimman tarkoin suosituksia, joita jäsen Stauner esitti talousarvion valvontavaliokunnassa. Siinä yhdyn täysin kollegaani Ellesiin, mitä tulee tiedostuspolitiikkaan. Emme tee teistä vastuullisia menneistä virheistä, mutta voimme odottaa teiltä kahta asiaa, ja voisin ajatella, että erittäin pragmaattisesti. Ensinnäkin: huolehtikaa siitä, että väärin perustein maksetut rahat tai kuten Fléchardin tapauksessa väärin perustein maksetut määrät saadaan takaisin. Hyvittäkää siis veronmaksajille aiheutunut vahinko, sikäli kuin se on vielä mahdollista. Toiseksi: huolehtikaa siitä, että epäkohdista ja väärinkäytöksistä vastuullisia rangaistaan johdonmukaisesti, mahdollisesti myös siten, että he joutuvat hyvittämään osan aiheutuneesta vahingosta omasta pussistaan. Nämä olisivat kaksi uutta asiaa komissiolta, sillä sikäli kuin tiedän, virkamies, jota asia koskee, ei ole vielä milloinkaan joutunut palauttamaan rahoja takaisin EU:n talousarvioon. Asiaan liittyviä varainhoidon määräyksiä ei tarvitse muuttaa. Tähän ei tarvita uudistuksia, tarvitaan näiden määräysten soveltamista, muuten ne jäävät kuolleeksi kirjaimeksi. Näiden näkökohtien perusteella käsitätte uskoakseni, että epäilemme vakavasti joitakin ehdotuksia, joita olette esitelleet Euroopan julkiselle sanalle komission suureksi ilmoitetussa uudistuksessa. Mainitsen vain aikomuksenne korvata etukäteisvalvonta riippumattomalla ja korostan sanaa riippumattomalla varainhoidon valvonnalla, tai aikomustanne poistaa varainhoitoasetuksesta tulojen ja menojen hyväksyjän taloudellista vastuuta koskevat määräykset. Siitä huomaa, että moni herra on istunut jo pitkään lasitalossa Brysselissä. Kun joku meistä palaa vaalipiiriinsä ja sanoo omille valitsijoilleen, sen jälkeen kun komissio on joutunut ensimmäistä kertaa eroamaan petosten ja väärinkäytösten vuoksi, että riippumaton varainhoidon valvonta ja virkamiesten vastuu poistetaan vastaavista määräyksistä, silloin olemme tehneet Euroopalle todellisen karhunpalveluksen. Komission jäsen Schreyer ja rakkaat komission jäsenet, pitäkää vastuuvapauden myöntämisen lykkäämistä varainhoitovuodesta 1998 uuden joukkueen tilaisuutena osoittaa johtamis- ja toimintakykyä!"@fi5
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ασφαλώς η παρούσα συζήτηση είναι για την Επιτροπή ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να διαπραγματευθεί αυτόν τον καιρό με το Κοινοβούλιο, και αυτό όχι μόνο για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν. Διότι σήμερα λησμονήθηκε εντελώς ότι οι Υπουργοί Οικονομικών της Ένωσης δεν συνέστησαν ομόφωνα, για πρώτη φορά απ’ όσο θυμάμαι, τη χορήγηση απαλλαγής στη σημερινή Επιτροπή. Επομένως, τα πράγματα αντί να πηγαίνουν καλύτερα, κυρία Επίτροπε Schreyer, ακολουθούν προφανώς μια διαφορετική κατεύθυνση, και γι’ αυτό νομίζω πως πρέπει να ακολουθήσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε τις συστάσεις που έκανε η κυρία Stauner εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Σχετικά με την πολιτική πληροφόρησης, συμφωνώ απόλυτα ως προς το περιεχόμενο με όσα είπε ο συνάδελφος Elles. Δεν σας καθιστούμε υπεύθυνους για τα λάθη του παρελθόντος, όμως θεωρώ ότι εντελώς ρεαλιστικά μπορούμε να περιμένουμε από εσάς δύο πράγματα. Πρώτον, να φροντίσετε για την ανάκτηση των παράνομα καταβεβλημένων ποσών ή, όπως στην υπόθεση Fléchard, των παράνομα διαγεγραμμένων ποσών. Αποκαταστήστε λοιπόν τη ζημία του φορολογουμένου, στο μέτρο που κάτι τέτοιο είναι ακόμη εφικτό. Δεύτερον, φροντίστε να τιμωρηθούν με συνέπεια οι υπεύθυνοι για τις παρατυπίες και τις αρνητικές εξελίξεις, υποχρεώνοντάς τους εν ανάγκη να αποκαταστήσουν μέρος της ζημίας από την τσέπη τους. Αυτά θα αποτελούσαν δύο καινοτομίες για την Επιτροπή, διότι απ' όσο ξέρω ποτέ μέχρι σήμερα δεν υποχρεώθηκε κανένας ενεχόμενος υπάλληλος να επιστρέψει χρηματικά ποσά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Δεν είναι ανάγκη να διορθωθούν οι σχετικές δημοσιονομικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Δεν χρειαζόμαστε γι’ αυτό μεταρρυθμίσεις παρά εφαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων, γιατί διαφορετικά το γράμμα του νόμου θα παραμείνει νεκρό. Υπό αυτό το πρίσμα πιστεύω ότι μπορείτε να καταλάβετε πως έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για ορισμένες προτάσεις που υποβάλατε δημόσια κατά τις μεγαλόσχημες εξαγγελίες σας για τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής. Αναφέρω ενδεικτικά την πρόθεσή σας να καταργήσετε τους εκ των προτέρων ανεξάρτητους δημοσιονομικούς ελέγχους - τονίζω, ανεξάρτητους - ή την πρόθεσή σας να διαγράψετε από τον δημοσιονομικό κανονισμό διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική ευθύνη των διατακτών. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάποιες κυρίες και κύριοι έχουν μείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει στις Βρυξέλλες προστατευμένοι από τις ευθύνες τους. Δεν θα έχουμε προσφέρει καλή υπηρεσία στην Ευρώπη αν πάμε στις εκλογικές μας περιφέρειες και πούμε στους ψηφοφόρους μας ότι, αφού για πρώτη φορά στα χρονικά μια Επιτροπή αναγκάσθηκε να παραιτηθεί εξαιτίας απατών και παρατυπιών, καταργείται τώρα από τις αντίστοιχες διατάξεις ο ανεξάρτητος δημοσιονομικός έλεγχος και η ευθύνη των υπαλλήλων. Κυρία Schreyer, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία που σας προσφέρει η αναβολή χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 1998 για να δείξετε ότι ως νέα Επιτροπή διαθέτετε ισχυρή ηγεσία και ικανότητα δράσης!"@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, denne debat hører sandsynligvis for denne Kommission til de mere vigtige ting, som den skal forhandle med Parlamentet om i øjeblikket, ikke bare af de grunde, som allerede er blevet omtalt. I dag er det nemlig helt blevet glemt, at finansministrene i Unionen, så vidt jeg husker, for første gang ikke enstemmigt har anbefalet at give Kommissionen decharge. Tingene bliver altså ikke bedre, fru kommissær Schreyer, de går åbenbart i en anden retning, og derfor må vi, tror jeg, så nøjagtigt som muligt følge de anbefalinger, som fru Stauner har givet her i Budgetkontroludvalget. Her tilslutter jeg mig, hvad informationspolitikken angår, fuldt ud min kollega Elles. Vi gør Dem ikke ansvarlig for fortidens fejl, men vi kan meget pragmatisk, vil jeg mene, forvente to ting af Dem. For det første at De sørger for, at penge, som er betalt med urette, eller som i Fléchard-sagen med urette udstedte beløb, bliver hentet hjem. Sørg altså for at gøre skaden god igen for skatteyderne, så vidt det kan lade sig gøre. For det andet at De sørger for, at de ansvarlige for misforhold og forkert udvikling konsekvent bliver straffet, eventuelt også ved at de skal betale en del af den opståede skade tilbage af egen lomme. Det ville være to nyheder i Kommissionen, for så vidt jeg ved, har man hidtil aldrig krævet tilbagebetaling fra en embedsmand til EU-kassen. De finansregulerende bestemmelser behøver ikke blive korrigeret i denne forbindelse. Det kræver ikke reformer, det kræver anvendelse af disse bestemmelser, ellers er de død lovgivning. Under disse aspekter, tror jeg, vil De også forstå, at vi er alvorligt i tvivl om nogle af de forslag, som De fremsatte over for den europæiske offentlighed i forbindelse med den stort opslåede reform af Kommissionen. Jeg nævner blot Deres projekt med at afskaffe forhåndskontroller udført af en uafhængig - og jeg understreger uafhængig - revision, eller Deres projekt med at slette bestemmelser om økonomisk hæftelse for overordnede medarbejdere fra finansforordningen. Her mærker man, at der er nogle herskaber, som har siddet meget længe i et glashus i Bruxelles. Hvis en af os kommer hjem til sin valgkreds og siger til sine egne vælgere, at efter at Kommissionen for første gang er gået af på grund af bedrageri og ukorrekt adfærd, stryger man den uafhængige revision og embedsmændenes hæftelse fra de relevante bestemmelser, så har vi ved gud gjort Europa en bjørnetjeneste. Fru Schreyer, kære medlemmer af Kommissionen, tag udsættelsen af dechargen for regnskabsåret 1998 som en chance for som nyt team at vise lederstyrke og handlekraft!"@da1
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, voor de Commissie is het onderwerp van dit debat waarschijnlijk een van de belangrijkste zaken waarover zij momenteel met het Parlement moet onderhandelen, en dit zeg ik niet alleen om de reeds genoemde redenen. Men heeft vandaag namelijk met geen woord gerept over het feit dat de ministers van Financiën van de Unie weliswaar hebben aanbevolen de Commissie kwijting te verlenen maar deze aanbeveling voor het eerst in de geschiedenis - als mijn geheugen mij niet in de steek laat unaniem was. Blijkbaar gaat het dus niet beter, commissaris Schreyer, maar eerder de andere kant uit. Daarom moeten wij mijns inziens de aanbevelingen die mevrouw Stauner in de Commissie begrotingscontrole heeft gedaan, zo nauwkeurig mogelijk opvolgen. Ik sluit mij trouwens wat het informatiebeleid betreft volledig aan bij hetgeen collega Elles naar voren heeft gebracht. Wij maken u niet verantwoordelijk voor de fouten uit het verleden, maar wij kunnen wel, pragmatisch beschouwd, twee dingen van u verlangen. Zorgt u er ten eerste voor dat onterecht uitbetaald geld, of onterecht toegekende bedragen - zoals in de Fléchard-affaire - terugkomen. Herstelt u dus, in de mate van het mogelijke, de schade voor de belastingbetalers. Zorgt u er ten tweede voor dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de wantoestanden en onregelmatigheden op consequente wijze worden bestraft. Misschien kan men hen er zelfs toe dwingen de door hen aangerichte schade deels uit eigen zak goed te maken. Dat zouden twee innovaties zijn in de Commissie, want voorzover ik weet heeft tot nu toe nog nooit een ambtenaar iets moeten terugbetalen aan de EU-begroting. De financiële voorschriften hoeven niet gewijzigd te worden; daarvoor hebben wij geen hervormingen nodig. Wij hoeven deze voorschriften alleen maar toe te passen, anders blijven zij dode letter. Als u dit voor ogen houdt, zult u ook begrijpen dat wij serieuze twijfels hebben over een aantal voorstellen die u, in het kader van de groots aangekondigde hervorming van de Commissie, de Europese publieke opinie in het vooruitzicht hebt gesteld. Ik noem hier enkel uw plan om de voorafgaande controle door een onafhankelijke - let wel: onafhankelijke - financiële controle-instantie af te schaffen, of ook uw plan om voorschriften inzake financiële aansprakelijkheid van ordonnateurs uit het Financieel Reglement te schrappen. Men ziet dus dat bepaalde heerschappen in Brussel zich al heel lang hoog in een ivoren toren hebben opgesloten. Als iemand thuis in zijn kiesdistrict naar de kiezers gaat en zegt dat - nu de vorige Commissie nog maar net haar ontslag heeft moeten nemen wegens fraude en wangedrag - de onafhankelijke financiële controle en de aansprakelijkheid van de ambtenaren uit de voorschriften wordt geschrapt, zal hij onmiddellijk merken dat wij Europa daarmee een heel slechte dienst bewijzen. U bent, mevrouw Schreyer en overige leden van de Commissie, een nieuw team. Neemt u het uitstel van kwijtingverlening voor de begroting 1998 te baat om te laten zien dat u over leiderschapskwaliteiten en slagvaardigheid beschikt!"@nl2
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, this debate is probably one of the most important matters which this Commission has to negotiate with Parliament at the present time and not just for the reasons which have already been addressed. The fact has been overlooked today that, if memory serves me well, this is the first time the finance ministers of this Union have not unanimously recommended that the Commission be granted discharge. So things are not improving, Commissioner Schreyer; they are obviously going in the opposite direction, which is why we must follow the recommendations proposed by Mrs Stauner in the Committee on Budgetary Control as closely as possible. As far as the information policy is concerned, I am in full agreement with Mr Elles. We are not holding you responsible for past errors, but I believe that, pragmatically speaking, we are entitled to expect two things of you. Firstly, you must ensure that monies paid in error or, as in the Fléchard case, sums waived in error are recovered. In other words, you must repair the damage to the taxpayer, insofar as it can still be repaired. Secondly, you must ensure that the people responsible for mismanagement and erroneous developments are punished consistently, if necessary by making them compensate for part of the damage caused out of their own pocket. That would represent two innovations at the Commission because, as far as I am aware, officials implicated have never yet had to pay money back into the EU budget. The provisions of the financial regulation on this point do not need to be revised. We need no reforms for the purpose, we merely need to apply these provisions, otherwise they will remain dead letter. Having said this, you will understand, I think, that we have serious doubts about some of the proposals which you have put before the European public in the much-publicised Commission reform. I need only refer to your plan to do away with independent – I repeat – independent financial control or your plan to delete provisions on the financial liability of authorising officers from the financial regulation. It is obvious that some people have been living in glass houses in Brussels for a very long time. If any of us goes to our constituency and tells our voters, now that one Commission has had to resign because of fraud and misconduct, that independent financial control and the liability of officials are to be deleted from the relevant provisions, then, by God, we shall have done Europe a bad turn. Mrs Schreyer, Members of the Commission, use the postponement of discharge for the 1998 budget as an opportunity to show that the new team is strong on management and able to act."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, ladies and gentlemen, this debate is probably one of the most important matters which this Commission has to negotiate with Parliament at the present time and not just for the reasons which have already been addressed. The fact has been overlooked today that, if memory serves me well, this is the first time the finance ministers of this Union have not unanimously recommended that the Commission be granted discharge. So things are not improving, Commissioner Schreyer; they are obviously going in the opposite direction, which is why we must follow the recommendations proposed by Mrs Stauner in the Committee on Budgetary Control as closely as possible. As far as the information policy is concerned, I am in full agreement with Mr Elles. We are not holding you responsible for past errors, but I believe that, pragmatically speaking, we are entitled to expect two things of you. Firstly, you must ensure that monies paid in error or, as in the Fléchard case, sums waived in error are recovered. In other words, you must repair the damage to the taxpayer, insofar as it can still be repaired. Secondly, you must ensure that the people responsible for mismanagement and erroneous developments are punished consistently, if necessary by making them compensate for part of the damage caused out of their own pocket. That would represent two innovations at the Commission because, as far as I am aware, officials implicated have never yet had to pay money back into the EU budget. The provisions of the financial regulation on this point do not need to be revised. We need no reforms for the purpose, we merely need to apply these provisions, otherwise they will remain dead letter. Having said this, you will understand, I think, that we have serious doubts about some of the proposals which you have put before the European public in the much-publicised Commission reform. I need only refer to your plan to do away with independent – I repeat – independent financial control or your plan to delete provisions on the financial liability of authorising officers from the financial regulation. It is obvious that some people have been living in glass houses in Brussels for a very long time. If any of us goes to our constituency and tells our voters, now that one Commission has had to resign because of fraud and misconduct, that independent financial control and the liability of officials are to be deleted from the relevant provisions, then, by God, we shall have done Europe a bad turn. Mrs Schreyer, Members of the Commission, use the postponement of discharge for the 1998 budget as an opportunity to show that the new team is strong on management and able to act."@en3
lpv:translated text
"(DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los motivos que ya se han expuesto no son los únicos por los que el presente debate figura seguramente entre los temas más importantes que la actual Comisión debe negociar en estos momentos con el Parlamento. En efecto, hoy se ha olvidado por completo que por primera vez, que yo recuerde, los Ministros de Finanzas de la Unión no recomendaron por unanimidad la aprobación de la gestión de la Comisión. Por lo tanto, la situación no está mejorando, señora Comisaria Schreyer, sino que al parecer está evolucionando en el sentido contrario y por esto, a mi parecer, tenemos que atenernos lo más exactamente posible a las resoluciones que ha impulsado la Sra. Stauner en la Comisión de Control Presupuestario. No la hacemos responsable de los errores del pasado pero, no obstante, me parece que, desde un punto de vista muy pragmático, podemos pedirle dos cosas. En primer lugar, encárguese de recuperar las cantidades pagadas indebidamente o de anular los contratos suscritos de manera indebida, como en el caso Fléchard. Repare, por lo tanto, en la medida en que todavía sea posible, los perjuicios causados a los contribuyentes. En segundo lugar, encárguese de que los responsables de los errores e irregularidades sean sancionados de manera consecuente, llegado el caso también con la obligación de resarcir de su propio bolsillo una parte de los perjuicios causados. Esto supondría dos novedades en la Comisión pues, que yo sepa, hasta ahora no se ha exigido jamás a ningún funcionario implicado una restitución al presupuesto de la UE. No será necesario corregir las normas financieras al respecto. Para ello no se requiere ninguna reforma; lo que hace falta es que se apliquen dichas normas, que de lo contrario seguirán siendo letra muerta. Desde este punto de vista, yo creo que usted también podrá comprender que tengamos serias dudas sobre algunas de las propuestas que ha presentado a la opinión pública en el contexto de la reforma de la Comisión, anunciada con gran alarde. Sólo voy a citar su intención de suprimir los controles previos independientes –independientes, insisto–o su intención de suprimir del Reglamento Financiero las disposiciones relativas a la responsabilidad financiera de los ordenadores de pagos. Esto permite apreciar que algunas personas llevan ya demasiado tiempo instaladas en su casa de cristal de Bruselas. Si uno de nosotros acude a su circunscripción y les dice a sus electoras y electores que, después de que por primera vez una Comisión se haya visto obligada a dimitir a causa de los fraudes e irregularidades, se va a suprimir de la correspondiente normativa el control financiero independiente y la responsabilidad de los funcionarios, desde luego le estaremos haciendo un flaco servicio a Europa. Aproveche, señora Schreyer, y aprovechen también ustedes, apreciados miembros de la Comisión, el aplazamiento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1998 como una oportunidad para demostrar su capacidad de mando y de actuación como nuevo equipo."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, caros colegas, até ao momento este tema é provavelmente um dos assuntos mais importantes que esta Comissão debateu com o Parlamento. E não o é somente pelas razões que já foram aqui apontadas. De facto, esquecemo-nos hoje totalmente que os Ministros das Finanças da União - pelo menos que me lembre é a primeira vez que acontece - não se pronunciaram unanimemente no sentido de dar quitação a esta Comissão. Senhora Comissária Schreyer, as coisas não estão a melhorar, parece-me até que estão a caminhar noutro sentido, pelo que penso ser imperioso seguirmos, com o maior rigor, as recomendações apresentadas pela senhora deputada Stauner na Comissão do Controlo Orçamental. Neste ponto, concordo inteiramente com o colega Elles no que diz respeito à política de informação. Não responsabilizamos a nova Comissão pelos erros do passado mas podemos, de forma muito pragmática, esperar duas coisas. Em primeiro lugar, que seja exigido o reembolso dos montantes pagos indevidamente ou, como no caso Fléchard, dos montantes indevidamente concedidos. Trata-se de anular os prejuízos para o contribuinte, caso ainda estejamos a tempo. Em segundo lugar, assegurar que os responsáveis pelos erros e pela má gestão sejam punidos, pagando do seu próprio bolso, se for necessário, uma parte do prejuízo causado. Estaríamos perante duas novidades desta Comissão, pois não me lembro de nenhum caso em que um funcionário em causa tivesse sido obrigado a reembolsar o orçamento da UE. Não é necessário rectificar as disposições financeiras respectivas. Não precisamos de nenhuma reforma para o efeito. Necessitamos sim da aplicação destas disposições, sob pena de permanecerem letra morta. Tendo em conta estes aspectos, penso que compreenderão que tenhamos sérias dúvidas quanto a algumas propostas por vós apresentadas à opinião pública aquando do pomposo anúncio da reforma da Comissão. Refiro apenas a intenção de abolir o controlo prévio por parte de um órgão independente de auditoria financeira - e friso independente -, ou ainda a intenção de retirar do regulamento financeiro disposições relativas à responsabilização financeira dos gestores orçamentais. Isto denota que alguns senhores em Bruxelas estão há demasiado tempo dentro de uma redoma de vidro. Se qualquer um de nós, junto dos seus círculos eleitorais, comunicar aos seus eleitores que o controlo financeiro independente e a responsabilização dos funcionários serão abolidos das respectivas disposições regulamentares, depois de uma Comissão ter sido forçada a demitir-se na sequência de fraudes e irregularidades, então prestámos um mau serviço à Europa! Senhora Comissária Schreyer, estimados membros da Comissão, queiram considerar o adiamento da quitação relativamente ao orçamento de 1998 como uma oportunidade de mostrar que a nova equipa dispõe de capacidade de liderança e capacidade negocial!"@pt11
lpv:spoken text
"Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte gehört für diese Kommission wahrscheinlich zu den wichtigeren Dingen, die sie derzeit mit dem Parlament auszuhandeln hat, nicht nur aus den Gründen, die bereits angesprochen wurden. Es wurde heute nämlich ganz vergessen, daß die Finanzminister dieser Union in meiner Erinnerung das erste Mal nicht einstimmig empfohlen haben, dieser Kommission die Entlastung zu erteilen. Die Dinge werden also nicht besser, Frau Kommissarin Schreyer, sondern sie gehen offenbar in eine andere Richtung, und deshalb müssen wir, glaube ich, den Empfehlungen, die Frau Stauner hier im Ausschuß für Haushaltskontrolle angeregt hat, möglichst genau folgen. Hier schließe ich mich, was die Informationspolitik anbelangt, meinem Kollegen Elles vollinhaltlich an. Wir machen Sie nicht verantwortlich für die Fehler der Vergangenheit, aber wir können sehr pragmatisch, würde ich meinen, zwei Dinge von Ihnen erwarten. Erstens: Sorgen Sie dafür, daß zu Unrecht gezahlte Gelder oder wie im Fléchard-Fall zu Unrecht erlassene Beträge zurückgeholt werden. Machen Sie also den Schaden für den Steuerzahler gut, soweit das noch möglich ist. Zweitens: Sorgen Sie dafür, daß die für Mißstände und Fehlentwicklungen Verantwortlichen konsequent bestraft werden, gegebenenfalls auch dadurch, daß sie einen Teil des entstandenen Schadens aus eigener Tasche wieder gutmachen müssen. Das wären zwei Neuigkeiten bei der Kommission, denn soweit ich weiß, hat bisher noch niemals ein betroffener Beamter Rückzahlungen in den EU-Haushalt leisten müssen. Die diesbezüglichen finanzregulatorischen Vorschriften müssen nicht korrigiert werden. Dazu brauchen wir keine Reformen, wir brauchen eine Anwendung dieser Vorschriften, sonst bleiben sie totes Recht. Unter diesen Aspekten, glaube ich, werden Sie auch begreifen, daß wir ernsthafte Zweifel haben an einigen Vorschlägen, die Sie bei der groß angekündigten Reform der Kommission der europäischen Öffentlichkeit vorgesetzt haben. Ich erwähne nur Ihr Vorhaben, Vorabkontrollen durch eine unabhängige – und ich betone unabhängige – Finanzkontrolle abzuschaffen, oder Ihr Vorhaben, Vorschriften über die finanzielle Haftung von Anweisungsbefugten aus der Haushaltsordnung zu streichen. Da merkt man, daß manche Herrschaften schon sehr lange in einem Glashaus in Brüssel sitzen. Wenn jemand von uns in seinen Wahlkreis kommt und den eigenen Wählerinnen und Wählern sagt, nachdem eine Kommission erstmals wegen Betrügereien und Fehlverhalten zurücktreten mußte, werden die unabhängige Finanzkontrolle und die Haftung der Beamten aus den entsprechenden Vorschriften gestrichen, dann haben wir Europa bei Gott einen Bärendienst erwiesen. Nehmen Sie, Frau Schreyer, und nehmen Sie, liebe Mitglieder der Kommission, den Aufschub der Entlastung für das Haushaltsjahr 1998 als Gelegenheit, als neue Mannschaft Führungsstärke und Handlungsfähigkeit zu zeigen!"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della discussione odierna costituisce probabilmente per questa Commissione una delle questioni più importanti che dovrà negoziare con il Parlamento e non soltanto per le ragioni alle quali si è già accennato. Oggi si è infatti completamente dimenticato il fatto che i Ministri delle Finanze dell'Unione europea per la prima volta, almeno a quanto ricordo, hanno raccomandato di concedere il discarico alla Commissione ma non all'unanimità. Le cose non stanno dunque migliorando, signora Commissario Schreyer, anzi, a quanto pare, vanno proprio in direzione opposta. Per questo credo che dobbiamo attenerci il più possibile alle raccomandazioni formulate dalla onorevole Stauner in sede di commissione per il controllo dei bilanci. A tale proposito mi associo pienamente a quanto ha affermato il collega, onorevole Elles a proposito della politica seguita in merito alla diffusione delle informazioni. Non è nostra intenzione addossare all'attuale Commissione la responsabilità degli errori del passato ma, molto pragmaticamente, possiamo porre all'Esecutivo due richieste. In primo luogo vi chiediamo di adoperarvi affinché i pagamenti effettuati indebitamente o, come nel caso Fléchard, gli importi erogati indebitamente vengano recuperati. Ponete rimedio ai danni arrecati ai contribuenti per quanto è ancora possibile. In secondo luogo, adoperatevi affinché i responsabili di abusi e reati vengano puniti con rigore e in ogni caso debbano risarcire anche di tasca propria parte del danno che ne è derivato. Si tratterebbe di due novità all'interno della Commissione, visto che, a quel che mi risulta, finora nessun funzionario ritenuto colpevole ha dovuto restituire fondi al bilancio dell'UE. Le norme in materia di regolamento finanziario non devono essere modificate. Non sono necessarie riforme, basta dare applicazione a tali norme, altrimenti restano lettera morta. Tenuto conto di questi aspetti credo che capirete perché nutriamo seri dubbi in merito ad alcune proposte da voi presentate all'opinione pubblica europea nell'ambito della riforma della Commissione, annunciata tanto solennemente. Mi limiterò a ricordare la vostra intenzione di eliminare i controlli effettuati da un controllo finanziario indipendente - e sottolineo indipendente - o la proposta di cancellare dal regolamento finanziario le norme in materia di responsabilità finanziaria degli ordinatori. Ciò induce a pensare che alcuni signori stiano da troppo tempo sotto una campana di vetro a Bruxelles. Se qualcuno di noi dovesse andare a raccontare ai propri elettori nel proprio collegio elettorale che, dopo che una Commissione per la prima volta nella storia è stata costretta alle dimissioni a causa di frodi e comportamenti scorretti, si è pensato di cancellare dalla normativa vigente in materia i controlli finanziari indipendenti e la responsabilità dei funzionari, si renderebbe all'Europa un pessimo servizio. Commissario Schreyer, membri della Commissione, considerate il rinvio della concessione del discarico per l'esercizio 1998 un'occasione per dimostrare la capacità di e di azione del nuovo collegio!"@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, pour cette Commission, le présent débat fait probablement partie des choses les plus importantes dont elle ait à traiter actuellement avec le Parlement et ce, pas uniquement pour les raisons qui ont déjà été évoquées. On a en effet oublié aujourd'hui que, pour la première fois à ma connaissance, les ministres des Finances de l'Union n'ont pas recommandé à l'unanimité l'octroi de la décharge à la Commission. Les choses ne s'améliorent donc pas, Madame la Commissaire Schreyer, elles vont manifestement dans une autre direction et c'est pourquoi nous devons, ce me semble, suivre au plus près les recommandations formulées par Mme Stauner en commission du contrôle budgétaire. Sur ce point, je me range sans réserve aux propos de mon collègue Elles quant à la politique d'information. Nous ne vous rendons pas responsable des erreurs du passé mais, d'une façon très pragmatique à mon sens, nous pouvons attendre deux choses de votre part. Premièrement, veillez au remboursement des fonds indûment versés ou, comme c'est le cas dans l'affaire Fléchard, des montants indûment libérés. Réparez donc, dans la mesure où c'est encore possible, les dommages subis par le contribuable. Deuxièmement, veillez à ce que les personnes responsables des anomalies et des dysfonctionnements soient punies comme elles doivent l'être, et ce aussi, le cas échéant, en étant amenées à réparer une partie des dommages subis de leur propre poche. Ce seraient là deux nouveautés à la Commission car, pour autant que je sache, jamais encore un fonctionnaire concerné n'a dû effectuer de remboursements au budget de l'UE. Les dispositions financière réglementaires y afférentes ne doivent pas être corrigées. Nous n'avons pas besoin de réforme ; nous avons besoin qu'on applique ces dispositions car, faute de quoi, elles demeurent lettre morte. Dans cette perspective, je pense que vous comprendrez aussi que nous ayons de sérieux doutes quant à certaines des propositions que vous avez soumises à l'opinion publique européenne dans le cadre de la réforme de la Commission annoncée avec fracas. Je me contenterai de mentionner votre intention de supprimer les contrôles préalables effectués par une instance de contrôle indépendante - et j'insiste sur le terme "indépendante" - ou celle de supprimer du règlement financier les dispositions relatives à la responsabilité financière des ordonnateurs. On remarque que certains vivent depuis longtemps déjà dans une maison de verre à Bruxelles. Si l'un d'entre nous se rend dans sa circonscription pour déclarer à ses électeurs qu'après qu'une Commission a dû, pour la première fois, démissionner en raison de cas de corruption de comportements indignes, on supprime des dispositions concernées le contrôle financier indépendant et la responsabilité des fonctionnaires, Dieu sait que nous aurons rendu un mauvais service à l'Europe. Madame Schreyer, chers membres de la Commission, saisissez l'ajournement de la décharge pour l'exercice 1998 comme une chance de démontrer la force et l'efficacité de la nouvelle équipe."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000411.3.2-047"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph