Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-11-Speech-2-045"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Hr. formand, Budgetkontroludvalget laver et flot arbejde under fru Theatos, van der Laans, Bösch' og Blaks kyndige ledelse. Jeg vil også gerne rose fru Stauner for en god betænkning. Min gruppe vil ikke give decharge for et regnskab, som skjuler mere, end det viser, og fremlægges af en Kommission, som foragter åbenhed, nærhed og demokrati. Hvor er forskellen til den Kommission, som væltede? Får vores ordførere nu fuld besked og svar på det, de spørger om? Nej. Er der indledt administrative procedurer mod den, der tog af kassen eller dækkede over dem, der tog af kassen? Nej. Er Paul van Buitenen belønnet for sin modige indsats med at gøre Kommissionen til en ansvarlig administration? Nej, han er forflyttet til Luxembourg og har måttet acceptere en mundkurv, og alle kommende van Buitenen'er ved, at de bliver fyret, hvis de optræder, som enhver retskaffen forventer det af Kommissionens embedsmænd. Hr. Prodis Kommission har ikke skyld for fortidens synder, men alle 20 bærer nu sammen på ansvaret for, at der ikke bliver ryddet op, gjort rent og startet på en frisk. Det er jer 20, der har ansvaret for, at Kommissionens forslag til forordning om åbenhed vil lukke dokumenter, som i dag er åbne. Det er jer 20, der har ansvaret for, at vi som parlamentsmedlemmer fortsat ikke får, hvad vi beder om. I kører efter enevældens principper. Spring dog ud af mørket og erkend, at det ikke længere er muligt at regere med gammeldags lukkethed! Erkend, at I vælter, hvis I fortsætter med at feje snavs ind under gulvtæppet! Snart har I siddet et år, så må vi konstatere, at I også bliver skyldige, når I svigter ansvaret. Og den samme kritiske målestok må vi anvende mod os selv. Vi bør ikke godkende Parlamentets regnskab, så længe vi har assistenter, der ikke betaler skat og får social sikring, og så længe rejsegodtgørelse udbetales uden forbindelse med de faktiske udgifter."@da1
lpv:translated text
"Herr talman! Budgetkontrollutskottet har lagt fram ett väl utfört arbete som färdigställts under Theatos, van der Laans, Bösch och Blaks kunniga ledning. Jag vill också gärna berömma Stauner för ett bra betänkande. Min grupp vill inte bevilja ansvarsfrihet för en budget som döljer mer än den visar, och som läggs fram av en kommission som föraktar öppenhet, närhet och demokrati. Vad är skillnaden mot den kommission som avgick? Får våra föredragande numera fullständiga svar på det de frågar om? Nej. Har det inletts fövaltningsmässiga förfaranden mot de som förskingrade medel eller skyddade de som förskingrade medel? Nej. Har Poul van Buitenen belönats för sin modiga insats för att göra kommissionen till en ansvarskännande institution? Nej, han har förflyttats till Luxemburg och måste acceptera en munkavle, och alla blivande van Buitenen vet att de blir avskedade om de uppträder som alla rättrådiga personer förväntar sig att kommissionens tjänstemän skall uppträda. Prodis kommission bär inte ansvaret för synder som begåtts tidigare, men alla 20 bär nu ett gemensamt ansvar för att det inte skett en upprensning för att sedan starta om på nytt. Det är ni 20 som bär ansvar för att kommissionens förslag till förordning om öppenhet kommer att göra handlingar otillgängliga, som i dag är tillgängliga. Det är ni 20 som bär ansvaret för att vi som parlamentsledamöter ännu inte får det vi ber om. Ni följer enväldets principer. Träd fram ur mörkret och inse att det inte längre är möjligt att styra genom ålderdomlig slutenhet! Inse att ni måste avgå om ni fortsätter med att sopa smutsen under mattan! Snart har ni suttit i ett år, så vi kan konstatera att ni också blir skyldiga när ni åsidosätter ansvaret. Och vi måste också använda denna kritiska måttstock på oss själva. Vi bör inte godkänna parlamentets budget, så länge vi har assistenter som inte betalar skatt och får social trygghet, och så länge reseersättning betalas ut utan samband med de faktiska utgifterna."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, talousarvion valvontavaliokunta tekee hyvää työtä jäsen Theaton, jäsen Van der Laanin, jäsen Böschin ja jäsen Blakin taidokkaan johdon alaisena. Haluaisin kehua myös jäsen Stauneria hyvästä mietinnöstä. Ryhmäni ei myönnä vastuuvapautta varainhoidosta, joka peittää enemmän kuin paljastaa ja jonka on laatinut avoimuutta, läheisyyttä ja demokratiaa väheksyvä komissio. Miten tämä komissio eroaa erotetusta komissiosta? Saavatko esittelijämme nyt kaikki haluamansa tiedot ja vastaukset? Eivät saa. Onko kassasta varastaneita tai heitä suojelleita henkilöitä vastaan käytetty minkäänlaisia hallinnollisia menettelyjä? Ei ole. Onko entinen komission virkamies Poul van Buitenen saanut kiitosta rohkeasta panoksestaan tehdä komissiosta vastuullinen hallinnollinen toimielin? Ei, hänet on siirretty Luxemburgiin ja hän on joutunut hyväksymään sen, että pitää suunsa kiinni, ja kaikki tulevat van Buitenenit tietävät, että heidät erotetaan, jos he esiintyvät siten kuin jokainen rehellinen ihminen edellyttää komission virkamiehen esiintyvän. Komission puheenjohtaja Prodin komissio ei ole vastuussa menneistä synneistä, mutta sen kaikki 20 jäsentä ovat yhdessä vastuussa siitä, että asioita ei korjata, selvitetä ja että ei päästä aloittamaan puhtaalta pöydältä. Te 20 henkilöä olette vastuussa siitä, että komission ehdotus avoimuutta koskevaksi asetukseksi muuttaa salaisiksi nykyään avoimia asiakirjoja. Te 20 henkilöä olette vastuussa siitä, että me parlamentin jäsenet emme vieläkään saa pyytämäämme. Te hoidatte asioita itsevaltiuden periaatteiden mukaisesti. Avatkaa jo silmänne ja myöntäkää, että asioihin ei voi enää reagoida vanhanaikaisen sulkeutuneesti! Myöntäkää, että te joudutte eroamaan, jos te jatkossakin lakaisette pölyt maton alle! Kohta olette olleet tehtävissänne vuoden, ja meidän on todettava, että teistäkin tulee syyllisiä, jos te ette toimi vastuullisesti. Samaa kriittistä mittapuuta meidän on käytettävä myös itseemme. Emme saa hyväksyä parlamentin varainhoitoa, niin kauan kuin meillä on avustajia, jotka eivät maksa veroja ja jotka jäävät sosiaaliturvan ulkopuolelle, ja niin kauan kuin kulukorvauksia maksettaessa ei oteta huomioon todellisia kustannuksia."@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie begrotingcontrole verricht goed werk onder de deskundige leiding van mevrouw Theato, de leden Van der Laan, Bösch en Blak. Ik feliciteer mevrouw Stauner met het goede verslag. Mijn fractie zal geen kwijting verlenen voor een begroting die meer verbergt dan ze toont. Bovendien wordt ze voorgelegd door een Commissie die openheid, subsidiariteit en democratie veracht. Wat is het verschil met de vorige Commissie? Krijgen onze rapporteurs nu alle informatie en antwoorden op de vragen die ze stellen? Neen. Zijn er administratieve procedures ingesteld tegen de personen die geld verduisterden of tegen hun beschermers? Neen. Is Paul van Buitenen beloond voor zijn moedige poging om van de Commissie een verantwoordelijke adminstratie te maken? Neen, hij is naar Luxemburg overplaatst en heeft een muilkorf moeten aanvaarden. Iedere ambtenaar die in zijn sporen wil treden, weet dat hij of zij ontslagen wordt als hij of zij zich gedraagt zoals ieder rechtschapen mens van een ambtenaar van de Commissie verwacht. De Commissie-Prodi treft geen schuld voor de zonden uit het verleden, maar de twintig leden van de Commissie zijn nu wel verantwoordelijk voor het feit dat er geen schoon schip wordt gemaakt en met een schone lei herbegonnen wordt. Van u, twintig, komt het voorstel voor een verordening dat documenten, die vandaag openbaar toegankelijk zijn, geheim wil maken. U, twintig, bent verantwoordelijk voor het feit dat wij als parlementsleden nog steeds niet krijgen wat wij vragen. U regeert volgens de principes van het absolutisme. Kom toch uit het donker en erken dat het niet langer mogelijk is met die ouderwetse geslotenheid te regeren! Erken dat u als Commissie niet stand zult houden, als u verder zwijgt over dingen die het daglicht niet mogen zien. U bent bijna een jaar in functie en wij moeten vaststellen dat u ook schuld draagt, omdat u uw verantwoordelijkheid niet op u neemt. Wij moeten dezelfde kritische normen op onszelf toepassen. Wij mogen de rekeningen van het Parlement niet goedkeuren, zolang onze medewerkers geen belastingen en sociale bijdragen betalen en zolang de reisonkosten vergoed worden zonder dat bewijsstukken van de werkelijk gemaakte kosten worden overgelegd."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εκπονεί θαυμάσιο έργο υπό την έμπειρη ηγεσία των βουλευτών Theato, Van der Laan, Bösch και Blak. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την κυρία Stauner για την πολύ καλή έκθεσή της. Η Ομάδα μου δεν πρόκειται να χορηγήσει απαλλαγή για έναν λογαριασμό που κρύβει περισσότερα από όσα δείχνει και υποβάλλεται από μια Επιτροπή που περιφρονεί τη διαφάνεια, την επικουρικότητα και τη δημοκρατία. Ποια είναι η διαφορά της από την Επιτροπή που κατέρρευσε; Έχουν οι εισηγητές μας τώρα πλήρεις απαντήσεις και εξηγήσεις στις ερωτήσεις τους; Όχι. Θεσπίστηκαν διοικητικές διαδικασίες κατά αυτών που έκλεψαν από το ταμείο ή αυτών που κάλυψαν αυτούς που έκλεψαν; Όχι. Ανταμείφθηκε ο κύριος Paul van Buitenen για τη θαρραλέα προσπάθειά του να αποκτήσει η Επιτροπή πιο υπεύθυνη διοίκηση; Όχι, μετατέθηκε στο Λουξεμβούργο και αναγκάστηκε να δεχτεί ένα φίμωτρο, και όλοι οι μελλοντικοί van Buitenen γνωρίζουν ότι θα απολυθούν εάν συμπεριφερθούν όπως κάθε έντιμος άνθρωπος προσδοκεί από τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Η Επιτροπή του κυρίου Prodi δεν ευθύνεται για τις αμαρτίες του παρελθόντος, όμως και οι είκοσι φέρουν τώρα από κοινού την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν έχει μπει τάξη, ότι δεν έγινε ένα ξεκαθάρισμα και δεν έγινε μια καινούργια αρχή. Εσείς οι είκοσι είστε υπεύθυνοι για το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για διαφάνεια θα απαγορεύσει στο κοινό έγγραφα που σήμερα είναι προσιτά. Εσείς οι είκοσι είστε υπεύθυνοι για το γεγονός ότι εμείς ως βουλευτές εξακολουθούμε να μη λαμβάνουμε αυτά που ζητάμε. Φέρεστε βάσει απολυταρχικών αρχών. Βγείτε επιτέλους από το σκοτάδι και αναγνωρίστε ότι δεν μπορείτε πλέον να κυβερνάτε με τον αδιαφανή τρόπο της παλιάς εποχής! Αναγνωρίστε ότι θα καταρρεύσετε εάν συνεχίσετε να κρύβετε τις βρωμιές σας κάτω από το χαλί! Όπου να ’ναι θα κλείσετε χρόνο και θα αναγκαστούμε να καταλήξουμε στη διαπίστωση ότι θα είστε και εσείς ένοχοι όταν αποποιείστε τις ευθύνες σας. Φυσικά τα ίδια μέτρα και σταθμά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και για εμάς τους ίδιους. Δε πρέπει να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου όσο έχουμε βοηθούς που δεν πληρώνουν φόρους και έχουν κοινωνική ασφάλιση και όσο αποζημιώνονται τα έξοδα ταξιδίου χωρίς να έχουν σχέση με τα πραγματικά έξοδα."@el8
lpv:translated text
"Mr President, the Committee on Budgetary Control is doing sterling work under Mrs Theato’s, Mrs Van der Laan’s, Mr Bösch’s and Mr Blak’s expert leadership. I should also like to complement Mrs Stauner on a good report. My group will not grant discharge in connection with an account which conceals more than it reveals and has been submitted by a Commission which despises openness, subsidiarity and democracy. How is it different from the Commission which was overturned? Are our rapporteurs now getting complete information and full answers in response to their questions? No. Have administrative procedures been instigated against those who had their hands in the till or covered up for those who had their hands in the till? No. Has Mr Paul van Buitenen been rewarded for his courageous efforts to turn the Commission into a responsible organisation? No. He has moved to Luxembourg and has had to agree to keep quiet. Moreover, any future van Buitens know that they will be fired if they behave as any person of integrity would expect of officials of the Commission. Mr Prodi’s Commission is not responsible for the sins of the past, but all 20 Commissioners are now responsible for the fact that procedures have not been cleaned up and put in order and a fresh start made. It is you 20 who are responsible for the fact that the Commission’s draft regulation on transparency will cause documents which are at present readily available to be locked away. It is you 20 who are responsible for the fact that we, as Members of Parliament, are still not receiving the information we request. You operate on the principles of absolute monarchy. Come out into the open and acknowledge that it is no longer possible to govern with old-fashioned secrecy. Admit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet. You will soon have been in office for a year, so we have to observe that you too will be accountable if you fail to meet your responsibilities. And we must apply the same critical standard against ourselves. We ought not to approve Parliament’s accounts for as long as we have assistants who do not pay tax and yet obtain social security and for as long as travel expenses not connected to actual costs are refunded."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a Comissão do Controlo Orçamental desenvolveu um excelente trabalho sob a direcção competente da senhora deputada Theato e dos senhores deputados Van der Laans, Bösch e Blak. Gostaria igualmente de felicitar a senhora deputada Stauner pelo excelente relatório que elaborou. O meu grupo não quer conceder quitação relativamente a umas contas que escondem mais do que aquilo que revelam e que são apresentadas por uma Comissão que despreza a abertura, a proximidade e a democracia. Em que difere da Comissão que caiu? Será que os nossos relatores, presentemente, conseguem obter respostas cabais às perguntas que fazem? Não. Foi iniciado um procedimento administrativo contra aqueles que tiraram dinheiro da caixa ou contra aqueles que os encobriram? Não. O senhor Paul van Buitenen foi recompensado pela coragem que teve ao querer transformar a Comissão numa administração responsável? Não, foi enviado para o Luxemburgo e teve de aceitar que lhe colocassem um açaime enquanto todos os futuros van Buitenen sabem que serão despedidos se agirem como qualquer cidadão íntegro espera que ajam os funcionários da Comissão. A Comissão do senhor Comissário Prodi não tem culpa dos pecados do passado, mas os vinte Comissários carregam agora a responsabilidade conjunta por não arrumarem e limparem a casa, para assim começarem de novo. São os vinte Comissários que são responsáveis pelo facto de a proposta de regulamento da Comissão relativa à abertura impedir o acesso a documentos que, hoje em dia, são abertos. Cabe aos vinte Comissários a responsabilidade pelo facto de nos continuarem a ser negadas as informações que solicitamos. Os senhores Comissários continuam a agir de acordo com os princípios da autocracia. Saiam do obscurantismo e reconheçam que já não é possível governar através de uma antiquada falta de abertura! Admitam que irão cair, se continuarem a varrer o lixo para baixo do tapete! Estão nos vossos cargos há já quase um ano, pelo que teremos de constatar que também são responsáveis quando falham em matéria de responsabilidade. E a mesma medida crítica deve ser aplicada a nós próprios. Não devemos aprovar as contas do Parlamento enquanto houver assistentes que não pagam impostos e que não estão abrangidos pela segurança social, e enquanto o reembolso das despesas de viagem se processa sem qualquer ligação às despesas factuais."@pt11
lpv:translated text
"Mr President, the Committee on Budgetary Control is doing sterling work under Mrs Theato’s, Mrs Van der Laan’s, Mr Bösch’s and Mr Blak’s expert leadership. I should also like to complement Mrs Stauner on a good report. My group will not grant discharge in connection with an account which conceals more than it reveals and has been submitted by a Commission which despises openness, subsidiarity and democracy. How is it different from the Commission which was overturned? Are our rapporteurs now getting complete information and full answers in response to their questions? No. Have administrative procedures been instigated against those who had their hands in the till or covered up for those who had their hands in the till? No. Has Mr Paul van Buitenen been rewarded for his courageous efforts to turn the Commission into a responsible organisation? No. He has moved to Luxembourg and has had to agree to keep quiet. Moreover, any future van Buitens know that they will be fired if they behave as any person of integrity would expect of officials of the Commission. Mr Prodi’s Commission is not responsible for the sins of the past, but all 20 Commissioners are now responsible for the fact that procedures have not been cleaned up and put in order and a fresh start made. It is you 20 who are responsible for the fact that the Commission’s draft regulation on transparency will cause documents which are at present readily available to be locked away. It is you 20 who are responsible for the fact that we, as Members of Parliament, are still not receiving the information we request. You operate on the principles of absolute monarchy. Come out into the open and acknowledge that it is no longer possible to govern with old-fashioned secrecy. Admit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet. You will soon have been in office for a year, so we have to observe that you too will be accountable if you fail to meet your responsibilities. And we must apply the same critical standard against ourselves. We ought not to approve Parliament’s accounts for as long as we have assistants who do not pay tax and yet obtain social security and for as long as travel expenses not connected to actual costs are refunded."@en3
lpv:translated text
"Herr Präsident, unter der kompetenten Leitung von Frau Theato, Frau van der Laan, Herrn Bösch und Herrn Blak hat der Haushaltskontrollausschuß gute Arbeit geleistet. Besonders hinweisen möchte ich auf den guten Bericht von Frau Stauner. Meine Fraktion wird keinem Haushalt Entlastung erteilen, der mehr verbirgt als er zeigt und von einer Kommission vorgelegt wird, die Offenheit, Nähe und Demokratie verachtet. Wo liegt der Unterschied zur gestürzten Kommission? Hat man die Fragen unserer Berichterstatter jetzt umfassend beantwortet? Nein. Sind Verwaltungsverfahren gegen diejenigen eingeleitet worden, die in die Kasse gegriffen haben oder diejenigen gedeckt haben, die es getan haben? Nein. Wurde Paul van Buitenen für seinen mutigen Versuch belohnt, die Kommission zu einer verantwortungsbewußten Verwaltung zu machen? Nein, er ist nach Luxemburg versetzt worden und mußte einen Maulkorb akzeptieren. Und die van Buitenens der Zukunft wissen, daß sie entlassen werden, wenn sie so auftreten, wie jeder rechtschaffene Mensch es von einem Beamten der Kommission erwartet. Die Kommission von Herrn Prodi trägt keine Schuld für die Sünden der Vergangenheit, aber alle 20 Mitglieder tragen jetzt die Verantwortung dafür, daß nicht aufgeräumt, saubergemacht und von neuem begonnen wird. Sie 20 tragen die Verantwortung dafür, daß durch den Vorschlag der Kommission zur Verordnung über Offenheit Dokumente unzugänglich werden, die heute öffentlich sind. Sie 20 tragen die Verantwortung dafür, daß wir Parlamentsmitglieder noch immer nicht das bekommen, worum wir bitten. Sie verfahren nach den Prinzipien des Absolutismus. Sehen Sie doch endlich ein, daß man heutzutage nicht mehr mit den alten Methoden im Verborgenen regieren kann! Sehen Sie ein, daß Sie stürzen, wenn Sie weiter den Schmutz unter den Teppich kehren! Sie sind jetzt bald ein Jahr lang im Amt und wir müssen feststellen, daß Sie auch schuldig werden, wenn Sie Ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Denselben kritischen Anspruch müssen wir auch uns selbst gegenüber haben. Wir dürfen den Haushalt des Parlaments so lange nicht genehmigen, wie wir Assistenten haben, die keine Steuern zahlen und nicht sozialversichert sind, und Reisekostenvergütungen ausgezahlt werden, die mit den tatsächlichen Ausgaben nichts zu tun haben."@de7
lpv:translated text
"(DA) Señor Presidente, la Comisión de Control Presupuestario ha realizado un trabajo estupendo bajo la hábil dirección de los Sres. Theato, Van der Laan, Bösch y Blak. También me gustaría elogiar a la Sra. Stauner por su informe. Mi grupo no otorgará la aprobación de la gestión de unas cuentas que ocultan más de lo que muestran y presentadas por una Comisión que desprecia la transparencia, la proximidad y la democracia. ¿Dónde está la diferencia con la Comisión que cayó? ¿Se informa ahora a nuestros ponentes y reciben respuesta a lo que preguntan? No. ¿Se han abierto procesos administrativos contra aquél que cogió del erario o encubrió al que sí cogió del erario? No. ¿Se ha visto recompensado Paul van Buitenen por sus valientes esfuerzos en aras de convertir a la Comisión en una administración responsable? No, ha sido trasladado a Luxemburgo y ha tenido que aceptar un bozal, y todos los futuros van Buitenen sabrán que serán despedidos si se comportan como espera cualquier persona honrada que se comporten los funcionarios de la Comisión. La Comisión del Sr. Prodi no tiene la culpa de los errores del pasado, sin embargo, los veinte son ahora todos responsables de que no se haya hecho una limpieza a fondo y se haya comenzado de nuevo. Vosotros veinte sois quienes tenéis la responsabilidad de que la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre transparencia cierre documentos que hoy están abiertos. Vosotros veinte sois los responsables de que nosotros como parlamentarios sigamos sin recibir lo que pedimos. Os guiáis por los principios del absolutismo. ¡Salid de las tinieblas y reconoced que ya no es posible gobernar con la opacidad de la antigüedad! ¡Reconoced que caeréis si seguís ocultando la suciedad debajo de la alfombra! Pronto habréis cumplido un año en vuestros puestos, por lo que habremos de constatar que también sois culpables si traicionáis vuestra responsabilidad. Y este mismo rasero crítico hemos de emplearlo con nosotros mismos. No debemos aprobar las cuentas del Parlamento mientras tengamos ayudantes que no pagan impuestos ni tienen seguridad social ni mientras los viáticos sean reembolsados sin tener en cuenta los gastos realizados realmente."@es12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, la commission du contrôle budgétaire a réalisé du bon travail sous la direction avertie de Mme Theato, M. Van der Laan, M. Bösch et M. Blak. Je tiens également à féliciter Mme Stauner pour la qualité de son rapport. Mon groupe refusera l'octroi de la décharge pour une comptabilité qui dissimule plus qu'elle ne dévoile et que présente une Commission qui méprise les notions de transparence, de proximité et de démocratie. Est-elle vraiment différente de la Commission qui est tombée ? Nos rapporteurs reçoivent-ils toutes les informations et les réponses qu'ils demandent ? La réponse est "non". Des procédures administratives ont-elles été entamées contre celui qui puise dans la caisse ou qui couvre celui qui puise dans la caisse ? Non. M. Paul Van Buitenen a-t-il été récompensé pour le courage qu'il a déployé en vue de rendre l'administration de la Commission responsable ? Non, il a été muté à Luxembourg et a dû accepter de se faire museler ; tous les futurs Van Buitenen savent qu'ils seront congédiés s'ils agissent avec l'intégrité qu'on est en droit d'attendre de la part des fonctionnaires de la Commission. La Commission Prodi n'est pas responsable des erreurs passées, mais les 20 commissaires sont conjointement responsables de l'incurie actuelle et de l'absence d'un nouveau départ. Ce sont ces 20 commissaires qui portent la responsabilité du fait qu'en vertu de la proposition de règlement de la Commission en matière de transparence, des documents accessibles aujourd'hui ne le seront plus demain. C'est à cause de ces 20 commissaires que les députés ne peuvent toujours pas obtenir les documents qu'ils demandent. Ils exercent un pouvoir despotique. Sortez des ténèbres et reconnaissez qu'on ne peut plus régner comme jadis en maintenant les gens au secret ! Reconnaissez que vous allez tomber si vous continuez à refuser de mettre de l'ordre dans votre propre maison ! Cela fera bientôt un an que vous êtes en poste et force nous est de constater votre culpabilité lorsque vous vous dérobez à vos responsabilités. Et nous devons utiliser les mêmes principes d'évaluation critique à notre égard. Nous ne pouvons approuver les comptes du Parlement tant que des assistants continueront à ne pas payer d'impôts et à ne pas être couverts par la sécurité sociale et tant que les frais de déplacement seront payés sans correspondre aux frais réels."@fr6
lpv:translated text
"Signor Presidente, la commissione per il controllo dei bilanci svolge un lavoro eccelso sotto la guida competente della onorevole Theato, della onorevole Van der Laan, dell’onorevole Bsch e dell’onorevole Blak. Desidero elogiare la onorevole Stauner per la sua valida relazione. Il mio gruppo non intende concedere il discarico per l’esecuzione di un bilancio che nasconde più di quello che mostra e viene presentata da una Commissione che ha in sprezzo l’apertura, la sussidiarietà e la democrazia. Qual è la differenza rispetto alla Commissione che è caduta? I nostri relatori adesso ottengono forse le informazioni e le risposte che chiedono? No. Sono state introdotte procedure amministrative nei confronti di coloro che si sono indebitamente appropriati di fondi o hanno coperto coloro che lo hanno fatto? No. Paul Van Buitenen è stato ricompensato per il suo coraggioso impegno volto a rendere la Commissione un’amministrazione responsabile? No, è stato trasferito a Lussemburgo e ha dovuto accettare che gli mettessero una museruola, e tutti i futuri Van Buitenen sono avvisati che saranno licenziati se si manifestano, come ogni persona proba si aspetta debba fare un funzionario della Commissione. La Commissione Prodi non ha colpa per i peccati del passato, ma tutti i venti Commissari insieme ora sono responsabili per il fatto che non si è fatto ordine, pulizia e non si è cominciato da capo. Siete voi venti ad avere la responsabilità per la proposta di regolamento della Commissione sull’apertura che renderà riservati documenti che oggi sono pubblici. Siete voi venti a portare la responsabilità per il fatto che noi parlamentari continuiamo a non ottenere le informazioni di cui facciamo richiesta. I vostri principi sono quelli dell’autocrazia. Uscite dalle tenebre e riconoscete che non è più possibile governare con la chiusura tipica del passato! Riconoscete che la Commissione cadrà se continuerete a nascondere la spazzatura sotto il tappeto! Siete in carica neanche da un anno e già dobbiamo constatare che anche voi vi renderete colpevoli se scaricherete la responsabilità. Lo stesso metro critico dobbiamo anche applicarlo a noi stessi. Non possiamo concedere il discarico per l’esecuzione del bilancio del Parlamento fintanto che i nostri assistenti non pagano le tasse e non beneficiano della sicurezza sociale e fintanto che le indennità di viaggio vengono corrisposte senza alcuna attinenza rispetto alle spese realmente sostenute."@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000411.3.2-045"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph