Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-04-11-Speech-2-031"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, rinnassani sykkii kaksi sydäntä! Toinen haluaisi ja sen pitäisi varmaan suositella komissiolle vastuuvapautta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta sitä koskevien talousarviokohtien tyydyttävän prosentuaalisen hyödyntämisasteen vuoksi, monista kriittisistä huomautuksista huolimatta. Toinen ei voi oikeastaan suositella vastuuvapautta sellaisten komission selvittämättä jääneiden tapahtumien vuoksi, jotka aiheuttavat alueellisten rakennuttajien olemassaoloa uhkaavia rasitteita, joiden selvittämiseksi olen kotiseutuni edustajana jo kuukausia ponnistellut. Ei riitä, että nykyinen komissio tunnustaa edellisen komission virheet, mutta ei löydä mitään ratkaisuja. Tällaiset henkilökohtaiset kokemukset eivät kuitenkaan kenties kuulu tähän. Sallikaa minun pikemminkin valiokuntani edustajana ja lausunnon valmistelijana viitata seuraaviin kriittisesti arvioituihin tosiasioihin. Ensinnäkin: joitakin ennen vuotta 1989 alkaneita toimia ei ole vieläkään päätetty. Toiseksi: tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat säännönvastaisuudet koskevat erityisesti menoilmoitusten virheitä, joista ovat vastuussa jäsenvaltiot. Komissio on epäsuorasti osasyyllinen sen vuoksi, että sen olisi pitänyt laatia selvät tukia ja tukimahdollisuuksia koskevat säännöt. Kolmanneksi: kansalaistemme epävarmuutta lisäävät ja varmuuden osittain tuhoavat komission maksuviivästykset, jotka johtuvat joko rikkomuksista ja tehottomista byrokraattisista rakenteista ja salaamisesta tai neuvoston päättämien maksumäärärahojen vähennysten aiheuttamista maksuvalmiusongelmista. Kannatan jäsen Staunerin ehdottamaa ehtoihin sidottua ajallisesti rajoitettua vastuuvapauden lykkäämistä. Itselleni toivon tulevaisuudessa parempia mahdollisuuksia EU:n budjettivarojen käytön laadulliseen valvontaan ja paikan päällä!"@fi5
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, mit hjerte er splittet! På den ene side vil jeg gerne og bør vel også på vegne af Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme anbefale decharge til Kommissionen på grund af den tilfredsstillende procentuelle udnyttelsesgrad af de budgetposter, som angår os, og det trods talrige kritiske anmærkninger. På den anden side kan jeg egentlig ikke anbefale dechargen på grund af uopklarede hændelser i Kommissionen, som har ført til en eksistenstruende belastning for regionale projekter, og som jeg som repræsentant for min hjemlige region har kæmpet i månedsvis for at få opklaret. Det er for lidt, når den nuværende Kommission anerkender den gamle Kommissions fejl, men ikke finder løsninger. Men den slags personlige erfaringer hører vel ikke hjemme her. Lad mig i stedet som repræsentant og ordfører for udtalelsen fra REGI-udvalget pege på følgende kendsgerninger, som vi finder kritisable. For det første er der stadig nogle initiativer fra før 1989, som stadig er uafsluttede. For det andet vedrører de uregelmæssigheder, som Revisionsretten har konstateret, især fejl i forbindelse med dokumentationen for de udgifter, som medlemsstaterne er ansvarlige for. Her er Kommissionen til en vis grad medskyldig, fordi den skulle have udstedt klare regler for tilskud og tilskudsberettigelse. For det tredje Kommissionens forsinkede betalinger, som gør vores borgere usikre og til dels ruinerer dem, og som skyldes enten fejltagelser eller ineffektive bureaukratiske strukturer og sløringsmanøvrer eller likviditetsproblemer som følge af Rådets nedskæring af betalingsbevillingerne. En midlertidig udskydelse af dechargen, som er knyttet til betingelser, sådan som fru Stauner kræver, må hilses velkommen. Personligt ønsker jeg mig fremover bedre muligheder for en kvalitativ kontrol af anvendelsen af EU's budgetmidler, og det skal ske på stedet!"@da1
lpv:translated text
"Herr talman! Mina damer och herrar! Ack, två hjärtan bor i mitt bröst! Det ena skulle vilja och borde väl också rekommendera för utskottet för regionalpolitik, transport och turism att kommissionen får ansvarsfrihet på grund av det tillfredsställande procentuella utnyttjandet av de budgetposter som gäller oss, och detta trots talrika anmärkningar. Det andra kan egentligen på grund av ouppklarade förfaranden inom kommissionen, vilka innebär belastningar som hotar existensen för regionala projekt, vilka jag som företrädare för min hemregion har kämpat för att klargöra i flera månader, inte rekommendera någon ansvarsfrihet. Det räcker inte om den nuvarande kommissionen erkänner den gamla kommissionens fel, men inte kommer på några sätt att lösa dem. Men sådana personliga erfarenheter hör väl inte hit. Tillåt mig snarare som företrädare för och föredragande av yttrandet från utskottet för regionalpolitik, transport och turism att visa på följande kritiskt bedömda fakta. För det första: Fortfarande återstår det att avsluta vissa åtgärder från tiden före 1989. För det andra: De av revisionsrätten konstaterade regelvidriga händelserna gäller i synnerhet fel vid utgiftskontrollen, för vilka medlemsstaterna är ansvariga. Här är kommissionen i någon mån indirekt medskyldig därför att den borde ha utfärdat klarare bestämmelser för bidrag respektive bidragsberättigande. För det tredje: Kommissionens fördröjda betalningar, som gör våra medborgare osäkra och delvis är ruinerande, som antingen beror på överträdelser respektive ineffektiva byråkratiska strukturer och överskylande manövrer eller på likviditetsproblem på grund av rådets nedskärningar av betalningsbemyndiganden. Det tidsmässigt begränsade uppskovet av ansvarsfriheten, förbundet med villkor, som krävs av Stauner, kan välkomnas. Personligen önskar jag mig för framtiden bättre möjligheter till en kvalitativ kontroll av användningen av EU:s budgetmedel, och detta direkt på platsen!"@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η καρδιά μου είναι διχασμένη: η μισή θέλει - και προφανώς θα έπρεπε - να προτείνει εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή βάσει του ικανοποιητικού ποσοστού εκτέλεσης των θέσεων του προϋπολογισμού που μας αφορούν, και τούτο παρά τις πολυάριθμες παρατηρήσεις. Η άλλη μισή δεν μπορεί βασικά να προτείνει τη χορήγηση της απαλλαγής εξαιτίας ανεξιχνίαστων συμβάντων μέσα στην Επιτροπή που οδήγησαν σε επικίνδυνα απειλητικές επιβαρύνσεις περιφερειακών φορέων έργων, τις οποίες προσπαθώ εδώ και μήνες να διαλευκάνω ως εκπρόσωπος της περιοχής από την οποία κατάγομαι. Δεν αρκεί να αναγνωρίζει η παρούσα Επιτροπή τα σφάλματα της παλαιάς χωρίς να βρίσκει λύσεις. Ωστόσο, παρόμοιες προσωπικές εμπειρίες προφανώς δεν έχουν θέση εδώ. Επιτρέψτε μου αντί γι’ αυτό να επισημάνω ως συντάκτης της γνωμοδότησης και εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού τα ακόλουθα γεγονότα, των οποίων έχει γίνει κριτική αξιολόγηση. Πρώτον, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα δράσεις που είχαν αρχίσει προ του 1989. Δεύτερον, οι παρατυπίες που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορούν κυρίως σφάλματα στις δηλώσεις δαπανών, για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη. Στο σημείο αυτό η συνυπευθυνότητα της Επιτροπής είναι περιορισμένη και έμμεση, στο μέτρο που θα έπρεπε να έχει θεσπίσει σαφέστερους κανόνες για τις ενισχύσεις ή την επιλεξιμότητα για επιχορήγηση. Τρίτον, η καθυστέρηση πληρωμών από την Επιτροπή, που δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες μας και είναι εν μέρει καταστροφική γι’ αυτούς, εκπορεύεται είτε από σφάλματα και αναποτελεσματικές γραφειοκρατικές δομές και ελιγμούς συγκάλυψης είτε από προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας των περικοπών των πιστώσεων πληρωμών από το Συμβούλιο. Πρέπει να επικροτηθεί η περιορισμένη χρονικά και υπό όρους αναβολή χορήγησης της απαλλαγής που ζητά η κυρία Stauner. Προσωπικά εύχομαι να υπάρξουν μελλοντικά βελτιωμένες δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου του τρόπου χρησιμοποίησης των κοινοτικών δημοσιονομικών πόρων, και μάλιστα επιτόπου!"@el8
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, ook in mijn borst kloppen twee harten. Met het ene hart zou ik, mede namens de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, kwijtingverlening aan de Commissie willen aanbevelen. De bestedingsgraad van de voor ons belangrijke begrotingslijnen is bevredigend, ofschoon ook hier enige kritiek op zijn plaats is. Het andere hart geeft mij echter in geen kwijtingverlening aan te bevelen. De gang van zaken in de Commissie is vaak duister. Daardoor worden regionale projectdragers in grote moeilijkheden gebracht en soms zelfs in hun bestaan bedreigd. Als vertegenwoordiger van mijn regio zet ik mij dan ook al maanden lang, met al mijn krachten, in voor opheldering hiervan. Het is voor de huidige Commissie niet genoeg de fouten van de vorige Commissie te erkennen: zij zou ook met oplossingen moeten komen. Dergelijke persoonlijke ervaringen zijn hier misschien echter niet op hun plaats. Staat u mij toe als vertegenwoordiger van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme en als auteur van haar advies de aandacht te vestigen op enkele vraagstukken die wij in onze commissie met een kritisch oog hebben onderzocht. Ten eerste wachten wij nog steeds op de afsluiting van een aantal maatregelen van vóór 1989. Ten tweede betreffen de door de Rekenkamer aan de kaak gestelde onregelmatigheden vooral fouten in de bescheiden voor de uitgaven, waar de lidstaten als verantwoordelijken voor tekenen. Hieraan is dus de Commissie indirect, en in mindere mate schuldig: zij had namelijk wel kunnen zorgen voor duidelijkere voorschriften voor subsidies en voor steun in aanmerking komende projecten. Ten derde gaat de Commissie gebukt onder een enorme betalingsachterstand. Dat maakt de burgers onzeker en ruïneert ze gedeeltelijk zelfs. De oorzaak daarvan ligt ofwel in fouten, inefficiënte bureaucratische structuren en pogingen de zaken te verdoezelen, ofwel in liquiditeitsproblemen ten gevolge van de beknibbelingen van de Raad op de betalingskredieten. Mevrouw Stauner heeft nu voorgesteld de kwijting voor een bepaalde tijd uit te stellen en daarmee gaan wij akkoord. Persoonlijk zou ik graag willen dat wij in de toekomst meer mogelijkheden kregen om kwalitatieve controle, controle ter plekke, uit te oefenen op het gebruik van de begrotingsmiddelen van de EU."@nl2
lpv:translated text
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen. Alas, I sit here between a rock and a hard place. On the one hand, I would and should recommend, on behalf of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism too, that the Commission be discharged due to the satisfactory take-up rate of the budget lines which affect us, despite numerous critical comments. On the other hand, I cannot in fact recommend discharge due to unclarified incidents at the Commission which are beginning to threaten the very existence of regional project agencies and which, as the representative of my home region, I have been fighting to have clarified for months. It is not enough for the present Commission to acknowledge the errors of the old Commission without finding a solution. However, this is not the place for such personal experiences. Allow me rather to highlight the causes for criticism as the representative and draftsman of the RETT Committee. Firstly, certain measures dating back to before 1989 have still not been completed. Secondly, the irregularities identified by the Court of Auditors refer mainly to errors in relation to proof of expenditure which are signed by Member States, and for which they are responsible. The Commission is indirectly and to some extent jointly responsible here insofar as it should have issued clear rules for grants and aid. Thirdly, delayed payments by the Commission which unsettle and, sometimes, ruin our citizens, as the result either of transgressions or inefficient bureaucratic structures and cover-ups or liquidity problems following cuts in payment appropriations by the Council. The conditional postponement of the discharge suggested by Mrs Stauner is to be welcomed. I personally would like to have better facilities for quality control of how EU funds are used."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen. Alas, I sit here between a rock and a hard place. On the one hand, I would and should recommend, on behalf of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism too, that the Commission be discharged due to the satisfactory take-up rate of the budget lines which affect us, despite numerous critical comments. On the other hand, I cannot in fact recommend discharge due to unclarified incidents at the Commission which are beginning to threaten the very existence of regional project agencies and which, as the representative of my home region, I have been fighting to have clarified for months. It is not enough for the present Commission to acknowledge the errors of the old Commission without finding a solution. However, this is not the place for such personal experiences. Allow me rather to highlight the causes for criticism as the representative and draftsman of the RETT Committee. Firstly, certain measures dating back to before 1989 have still not been completed. Secondly, the irregularities identified by the Court of Auditors refer mainly to errors in relation to proof of expenditure which are signed by Member States, and for which they are responsible. The Commission is indirectly and to some extent jointly responsible here insofar as it should have issued clear rules for grants and aid. Thirdly, delayed payments by the Commission which unsettle and, sometimes, ruin our citizens, as the result either of transgressions or inefficient bureaucratic structures and cover-ups or liquidity problems following cuts in payment appropriations by the Council. The conditional postponement of the discharge suggested by Mrs Stauner is to be welcomed. I personally would like to have better facilities for quality control of how EU funds are used."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, dos corazones laten en mi pecho. El uno quisiera y sin duda también debería recomendar la aprobación de la gestión de la Comisión, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, habida cuenta del porcentaje satisfactorio de ejecución de las líneas presupuestarias de nuestra competencia y a pesar de las numerosas observaciones críticas. El otro no puede recomendar, en realidad, la aprobación de la gestión a la vista de los sucesos no aclarados dentro de la Comisión, que han generado un lastre que amenaza la existencia de los promotores de proyectos regionales y por cuya aclaración vengo luchando desde hace meses en mi calidad de representante de mi región. No basta con que la Comisión actual reconozca los errores de la anterior Comisión, pero no consiga encontrar ninguna vía para su solución. No obstante, este no es, sin duda, el momento para estas reflexiones personales. Permítanme, más bien, que señale, en mi calidad de representante y ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, los siguientes hechos que han sido objeto de una valoración crítica. En primer lugar, nuestra comisión constata que sigue pendiente el cierre de algunas medidas anteriores a 1989. En segundo lugar, las anomalías constatadas por el Tribunal de Cuentas están relacionadas sobre todo con errores en las declaraciones de gastos suscritas por los Estados miembros. En este aspecto, una pequeña parte de responsabilidad indirecta recae sobre la Comisión, que debería haber adoptado una normativa más clara sobre las ayudas y la subvencionabilidad de los gastos. En tercer lugar, constata el retraso de los pagos por parte de la Comisión, que genera inseguridad para el ciudadano y tiene en parte consecuencias ruinosas, motivado bien por los errores y la ineficacia de las estructuras burocráticas y por maniobras de ocultación, bien como resultado de la reducción de los créditos de pago por parte del Consejo. Debemos acoger con satisfacción el aplazamiento de la aprobación de la gestión por un plazo limitado, vinculado a unas condiciones, que solicita la Sra. Stauner. Personalmente, yo desearía disponer en el futuro de mayores posibilidades de control cualitativo y sobre el terreno sobre la utilización de los recursos presupuestarios de la UE."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, no meu peito há dois corações que batem! Um deles desejaria e deveria recomendar a quitação à Comissão Europeia, certamente também em nome da Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, devido à taxa de execução das rubricas orçamentais que nos dizem respeito, que é satisfatória, e isto apesar de haver inúmeras notas críticas. O outro não pode, na verdade, recomendar a quitação devido a ocorrências na Comissão que continuam por esclarecer. Essas ocorrências, por cujo esclarecimento tenho vindo a lutar desde há meses, como representante da região da qual sou oriundo, acarretaram encargos que ameaçam a existência de promotores de projectos regionais. Não basta que a actual Comissão reconheça os erros da antiga Comissão, se não encontrar soluções. Creio, porém, que experiências pessoais dessa natureza estão deslocadas aqui. Permitam-me antes que, na qualidade de representante e relator de parecer da Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, saliente os seguintes factos, avaliados numa perspectiva crítica. Primeiro: continua a permanecer em aberto a conclusão de algumas medidas anteriores a 1989. Segundo: as irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas dizem respeito, em especial, a erros na comprovação das despesas, cuja responsabilidade cabe aos Estados-Membros. Nisso, a Comissão tem culpas menores, de carácter indirecto, na medida em que deveria ter estabelecido regras mais claras para as subvenções e a elegibilidade. Terceiro: o atraso nos pagamentos por parte da Comissão, que traz insegurança aos nossos cidadãos e em parte os está a arruinar, atraso esse que tem origem em falhas, em estruturas burocráticas ineficientes e em manobras de dissimulação, ou em problemas de liquidez causados pelos cortes efectuados pelo Conselho nas dotações para pagamentos. É de saudar o adiamento da quitação, por tempo limitado, associado a determinadas condições, tal como preconizado pela senhora deputada Stauner. Por mim, pessoalmente, desejo melhores possibilidades de controlo qualitativo da utilização das dotações orçamentais da União Europeia e que isso seja feito no terreno!"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". – Herr Präsident! Frau Kommissarin! Meine Damen und Herren! Zwei Herzen wohnen ach in meiner Brust! Das eine möchte und sollte wohl auch im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr die Entlastung der Kommission aufgrund des zufriedenstellenden prozentualen Ausschöpfungsgrades der uns betreffenden Haushaltslinien empfehlen, und dies trotz zahlreicher kritischer Anmerkungen. Das andere kann die Entlastung aufgrund ungeklärter Vorgänge in der Kommission, die zu existenzbedrohenden Belastungen regionaler Projektträger, um deren Aufklärung ich als Vertreter meiner Heimatregion seit Monaten kämpfe, eigentlich nicht empfehlen. Es ist zu wenig, wenn die heutige Kommission die Fehler der alten Kommission anerkennt, aber keine Lösungswege findet. Doch solche persönlichen Erfahrungen gehören wohl nicht an diese Stelle. Gestatten Sie mir vielmehr als Vertreter und Verfasser der Stellungnahme des RETT-Ausschusses, auf folgende kritisch bewertete Tatsachen hinzuweisen. Erstens: Nach wie vor steht der Abschluß einiger Maßnahmen von vor 1989 noch offen. Zweitens: Vom Rechnungshof festgestellte Regelwidrigkeiten beziehen sich insbesondere auf Fehler bei der Ausgabenbescheinigung, für die die Mitgliedstaaten verantwortlich zeichnen. Hier trifft die Kommission eine geringe, indirekte Mitschuld insoweit, als sie klarere Regelungen für Zuschüsse bzw. Förderfähigkeiten hätte erlassen müssen. Drittens: Der unsere Bürger verunsichernde und zum Teil ruinierende Zahlungsverzug durch die Kommission, der seine Ursachen entweder in Verfehlungen bzw. uneffektiven bürokratischen Strukturen und Verschleierungsmanövern oder in Liquiditätsproblemen infolge der Kürzungen von Zahlungsermächtigungen durch den Rat hat. Der an Bedingungen gebundene zeitlich begrenzte Aufschub der Entlastung, wie ihn Frau Stauner fordert, ist zu begrüßen. Persönlich wünsche ich mir in Zukunft bessere Möglichkeiten zur qualitativen Kontrolle der Verwendung der Haushaltsmittel der EU und zwar vor Ort!"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, anch'io sono alquanto combattuto. Da un lato, vorrei e dovrei, anche a nome della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, raccomandare la concessione del discarico alla Commissione in base alla soddisfacente percentuale di esecuzione delle linee di bilancio di nostra competenza, nonostante le numerose osservazioni critiche. D'altra parte, non mi è possibile raccomandare il discarico a causa di episodi poco chiari all'interno della Commissione che hanno messo a repentaglio la realizzazione di progetti regionali e sui quali, in qualità di rappresentante della mia regione di origine, sto tentando da mesi di ottenere una risposta soddisfacente. Non è sufficiente che l'attuale Commissione riconosca gli errori compiuti da quella precedente, senza trovare alcuna possibile soluzione. In questa sede non è opportuno soffermarsi su esperienze personali. In qualità di rappresentante e relatore per parere della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo vorrei richiamare l'attenzione invece sui seguenti fatti, che vengono valutati in modo critico. Primo: restano tuttora incompiute alcune azioni che risalgono ancora al periodo precedente al 1989. Secondo: le irregolarità constatate dalla Corte dei conti si riferiscono in particolare a errori nelle dichiarazioni di spesa di cui sono responsabili gli Stati membri. A tale riguardo alla Commissione può essere attribuita una lieve corresponsabilità nella misura in cui avrebbe dovuto emanare disposizioni più chiare in materia di sovvenzioni e di ammissibilità. Terzo: il ritardo nei pagamenti suscita incertezza e gravi difficoltà economiche fra i nostri cittadini ed è dovuto a infrazioni o a strutture burocratiche inefficienti e a manovre di occultamento oppure a problemi di liquidità conseguenti ai tagli degli stanziamenti di pagamento da parte del Consiglio. Sono favorevole al rinvio del discarico a tempo determinato e a determinate condizioni, così come proposto dalla onorevole Stauner. Personalmente mi auguro che in futuro vi siano maggiori possibilità di effettuare controlli qualitativi sull'impiego dei fondi del bilancio dell'UE e che ciò venga fatto sul posto!"@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000411.3.2-031"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, deux sentiments habitent mon cœur. L'un voudrait et devrait probablement accorder la décharge à la Commission, au nom de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, en raison du pourcentage d'exécution satisfaisant des lignes budgétaires qui nous concernent, et ce en dépit de nombreuses remarques critiques. L'autre ne peut vraiment accorder la décharge au vu de problèmes non élucidés au sein de la Commission, problèmes dont le poids menace l'existence de concepteurs régionaux et pour l'élucidation desquels je me bats depuis des mois en tant que représentant de ma région d'origine. Il ne suffit pas que la Commission actuelle reconnaisse les erreurs de l'ancienne Commission mais ne trouve aucune solution. Toutefois, les expériences personnelles n'ont - il est vrai - pas leur place dans ce débat. Permettez-moi plutôt, en tant que représentant et rapporteur pour avis de la commission REGI, de signaler les faits critiqués suivants. Premièrement, la conclusion de certaines mesures antérieures à 1989 reste en souffrance. Deuxièmement, les irrégularités constatées par la Cour des comptes portent essentiellement sur des erreurs de certification des dépenses dont sont responsables les États membres. La Commission partage une responsabilité réduite et indirecte en ce sens qu'elle aurait dû édicter des réglementations claires pour les subventions et les activités d'aide. Troisièmement, le retard dont témoigne la Commission en matière de paiement, retard inquiétant et partiellement ruineux pour nos citoyens, dont les causes reposent soit dans des manquements, soit dans des structures bureaucratiques inefficaces et des manœuvres de camouflage, soit encore dans des problèmes de liquidités dus à la réduction des crédits de paiement par le Conseil. Il faut saluer l'ajournement temporaire et conditionnel de la décharge demandé par Mme Stauner. Personnellement, je souhaiterais que l'on dispose à l'avenir de meilleures possibilités de contrôle qualitatif de l'utilisation des ressources budgétaires de l'UE, et ce sur place."@fr6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph