Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-29-Speech-3-099"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000329.7.3-099"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on behalf of my colleague, Chris Patten, I have the following comments. The Commission agrees on the need to reinvigorate the Barcelona process and will soon be putting forward ideas which should enable us to move the process forward this year, particularly in the light of the Euro-Mediterranean Summit which is likely to take place in mid-November. The text of the Charter for Peace and Stability should be agreed at the meeting in mid-November. It should be as meaningful and far-reaching as possible. I should like to see regular security and stability discussions open to all partners willing to participate. In addition, we should develop cooperation on drugs, terrorism, migration, good governance and conflict prevention, at least with the Maghreb countries. Support for civil society is key to the development of the human dimension of the partnership. I shall ensure that civil society is supported but as far as the old decentralised cooperation programmes are concerned, I shall not repeat the mistakes of the past regarding financial management and administration. NGOs can benefit from a number of programmes. The SMART Programme on the environment, the Cultural Heritage Programme, the EUROMED Youth Programme and MEDA Democracy, for example. I will consider what more we can do while respecting the need for sound financial management. I also want to see an enhanced human rights dimension in the partnership. We should have a frank and open dialogue on the policies needed by partner governments to improve the situation in this respect. We shall use MEDA and the specific MEDA democracy programme to support positive actions, particularly by NGOs, to promote respect for human rights and democratic freedoms in the region. The economic objective of the partnership is to create an area of shared prosperity through the progressive establishment of free trade accompanied by substantial EU financial support for economic transition and to help the partners confront the social and economic challenges which this implies. Programmes financed by MEDA are in place to support industrial modernisation, structural adjustment, development of the private sector, training and promotion of small and medium-sized enterprises. All programmes contain conditionalities ensuring that their social impact is taken into account. I intend to ensure an even tighter focus on priorities in our financial cooperation in the future, particularly by concentrating on sectoral adjustment facilities. These will enable us to focus on the key objectives of the partnership and will also improve the disbursement rate on MEDA. The implementation of MEDA has been subject to criticism, some justified, some not. It is a young programme with specific objectives linked to the implementation of free trade with the partners. Often the final beneficiaries are not the partner governments. This has, in itself, increased the complexity of implementation. The Commission has put forward a proposal to amend the MEDA regulation to ensure a more strategic approach to programming, better coordination with other donors, including the Member States, and streamlining of procedures. The proposal is still under discussion in the Council, and I fear, that far from supporting these objectives, the Council may be moving in the direction of making the procedure even heavier. I count on the Parliament to support our efforts. For my part, I shall also ensure that internal Commission procedures are reformed in a way to speed up delivery. Investment is a major issue which was addressed at the important conference held in Lisbon on 29 February and 1 March. That conference showed that the key to increasing the regions’ attractiveness to investors is for the partners to have flourishing, open, competitive economies with a secure and predictable legal and administrative environment. We shall use MEDA to support the partners’ efforts in this respect. Regional cooperation to ensure that the region presents a unified market is also vital. Sub-regional free trade areas should be supported as a step towards the global objective. I want to encourage the harmonisation of single market measures among all partners – an action programme should be agreed later this year – and to offer diagonal cumulation of origin to those partners who agree free trade among themselves. Regional infrastructure is essential to economic development. MEDA supports, among other things, the interconnection of infrastructure as regards energy, transport and new technology. Investments in these areas are primarily supported by loans from the European Investment Bank as well as other donors. I shall continue to ensure that the right mix of funding is used to ensure that public and private actors can play their appropriate part. As far as agriculture is concerned, there should be a thorough consideration of all of the issues related to this sector with a view to seeing what we can do to improve market access with the objective of free trade. In addition, we are considering the introduction of a regional cooperation programme which could focus on processing and conservation, quality standards and animal health."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, på min kollega Chris Pattens vegne vil jeg gerne komme med følgende kommentarer. Kommissionen er enig i, at det er nødvendigt at genoplive Barcelona-processen, og den vil snart fremsætte en række idéer, som skulle sætte os i stand til at bringe processen fremad i år, navnlig i lyset af Euro-Middelhavstopmødet, der sandsynligvis vil finde sted i midten af november. Teksten til charteret om fred og stabilitet bør vedtages ved mødet medio november. Det bør være så meningsfuldt og vidtrækkende som muligt. Jeg ser gerne, at regelmæssige drøftelser om sikkerhed og stabilitet er åbne for alle partnere, der er villige til at deltage. Vi bør desuden udvikle et samarbejde om narkotika, terrorisme, migration, god styring og konfliktforebyggelse i det mindste med Maghreblandene. Støtte til det civile samfund er nøglen til udviklingen af den menneskelige dimension i partnerskabet. Jeg vil sørge for, at det civile samfund bliver støttet, men hvad angår de gamle decentraliserede samarbejdsprogrammer, vil jeg ikke gentage de fejltagelser, der tidligere er blevet gjort med hensyn til forvaltningen af støtten. Ngo'erne kan nyde gavn af en række programmer. Som eksempler kan nævnes Smart-programmet om miljøet, handlingsprogrammet for kulturarven, Euromed-ungdomsprogrammet og Meda-demokrati. Jeg vil overveje, hvad vi ellers kan gøre samtidig med, at vi respekterer behovet for en sund finansiel forvaltning. Jeg ønsker ligeledes at se en øget menneskerettighedsdimension i partnerskabet. Vi bør have en åben og ærlig dialog om de politikker, der er nødvendige for partnerregeringerne, for at forbedre situationen i denne henseende. Vi vil gøre brug af Meda og det særlige demokratiprogram under Meda til at støtte positive foranstaltninger, navnlig ledet af ngo'er, til fremme af overholdelsen af menneskerettighederne og de demokratiske frihedsrettigheder i regionen. Det økonomiske mål med partnerskabet er at skabe en område med fælles velstand gennem en gradvis etablering af frihandel ledsaget af betydelig EU-støtte til den økonomiske overgang og for at hjælpe partnerne til at modstå de sociale og økonomiske udfordringer, dette medfører. Programmer finansieret af Meda er allerede på plads til at støtte modernisering af industrien, strukturtilpasning, udvikling af den private sektor såvel som uddannelse og fremme af små og mellemstore virksomheder. Alle programmer indeholder betingelser, der sikrer, at der tages højde for deres sociale indvirkning. Jeg vil sørge for, at der sættes endnu strammere fokus på prioriteringer i vores finansielle samarbejde i fremtiden, navnlig ved at vi koncentrerer os om hovedmålene for partnerskabet, og vil også forbedre udbetalingsraten for Meda. Gennemførelsen af Meda har været udsat for kritik, hvoraf en del har været begrundet, andet ikke. Det er et ungt program med særlige mål i forbindelse med gennemførelsen af frihandel med partnerne. Ofte er de endelige modtagere ikke partnerregeringerne. Dette har i sig selv øget de indviklede forhold med hensyn til gennemførelsen. Kommissionen har fremsat et forslag om ændring af Meda-forordningen for at sikre en mere strategisk tilgang til programmeringen, en bedre samordning med andre donorer, herunder medlemsstaterne, og en strømlining af procedurerne. Forslaget er stadig under drøftelse i Rådet, og jeg er bange for, at Rådet er langt fra at ville støtte disse mål og måske snarere bevæger sig i retning af at gøre procedurerne endnu tungere. Jeg regner med, at Parlamentet vil støtte vores bestræbelser. Jeg for min del vil også sikre, at de interne procedurer i Kommissionen bliver reformeret på en måde, der øger ydeevnen. Investering er et væsentligt spørgsmål, som blev taget op ved den vigtige konference, der blev holdt i Lissabon den 29. februar og 1. marts. Denne konference viste, at nøglen til at øge regionernes tiltrækningskraft for investorer er, at partnerne har blomstrende, åbne og konkurrencedygtige økonomier med et sikkert og forudsigeligt retligt og administrativt miljø. Vi skal bruge Meda til at støtte partnernes bestræbelser i denne henseende. Det er også af meget stor betydning med et regionalt samarbejde for at sikre, at regionen udgør et samlet marked. Frihandelsområder på regionalt plan bør støttes som et skridt henimod det samlede mål. Jeg vil gerne tilskynde til harmonisering af enhedsmarkedsforanstaltninger blandt partnerne - et handlingsprogram bør vedtages senere i år - og tilbyde diagonal kumulation for oprindelsesregler til de partnere, der enes om frihandel blandt dem. En regional infrastruktur er væsentlig for økonomisk udvikling. Meda støtter bl.a. infrastrukturmæssige samarbejdsforbindelser, hvad angår energi, transport og ny teknologi. Investeringer inden for disse områder støttes primært ved lån fra Den Europæiske Investeringsbank såvel som andre donorer. Jeg vil fortsat sikre, at der anvendes den rigtige finansieringsblanding, således at de offentlige og private aktører kan spille deres relevante rolle. Hvad landbruget angår, bør der foregå en grundig overvejelse af alle de spørgsmål, der er forbundet med denne sektor, for at se, hvad vi kan gøre for at forbedre markedsadgangen med målet om frihandel. Vi overvejer desuden at indføre et regionalt samarbejdsprogram, som vil kunne fokusere på forarbejdning og konservering, kvalitetsstandarder og dyresundhed."@da1
". Herr Präsident, im Namen meines Kollegen Chris Patten möchte ich dazu folgendes sagen. Die Kommission ist ebenfalls der Meinung, daß der Prozeß von Barcelona neue Impulse braucht. Sie wird daher demnächst einige Vorstellungen vorlegen, die uns in die Lage versetzen sollten, den Prozeß in diesem Jahr insbesondere mit Blick auf den wahrscheinlich Mitte November stattfindenden Europa-Mittelmeer-Gipfel voranzubringen. Auf der für Mitte November vorgesehenen Tagung sollte eine Übereinkunft zum Text der Charta für Frieden und Stabilität erzielt werden. Er sollte so bedeutungsvoll und weitreichend wie möglich sein. Ich halte regelmäßige Diskussionen über Sicherheit und Stabilität, die allen interessierten Partnern offenstehen, für sehr sinnvoll. Darüber hinaus sollten wir zumindest mit den Mahgreb-Ländern die Zusammenarbeit zu Drogen, Terrorismus, Migration, vorbildlicher Staatsführung und zur Konfliktverhütung aufnehmen. Die Förderung der Zivilgesellschaft ist der Schlüssel zur Entwicklung der menschlichen Dimension der Partnerschaft. Ich werde mich für die Förderung der Zivilgesellschaft einsetzen. Was jedoch die alten dezentralisierten Kooperationsprogramme betrifft, so werde ich die in der Vergangenheit im Hinblick auf Finanzmanagement und ­verwaltung gemachten Fehler nicht wiederholen. Die NRO können von einer ganzen Reihe von Programmen profitieren. Dazu zählen u. a. das SMART-Programm für die Umwelt, das Kulturerbeprogramm, das EUROMED-Jugendprogramm und das MEDA-Programm für Demokratie. Ich werde prüfen, was wir sonst noch tun können, ohne daß Grundsätze einer ordnungsgemäßen Rechnungsführung in Gefahr geraten. Ich bin zudem an einer Vertiefung der Menschenrechtsproblematik in unserer Partnerschaft interessiert. Wir sollten einen freimütigen Dialog über all die Maßnahmen führen, die von den Partnerregierungen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation zu ergreifen sind. Wir sollten MEDA und vor allem das spezielle MEDA-Programm für Demokratie dazu nutzen, positive Aktionen vor allem seitens der NRO zu unterstützen, die der Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der Region dienen. Das wirtschaftliche Ziel der Partnerschaft besteht darin, durch die schrittweise Einführung des Freihandels sowie die umfangreiche finanzielle Unterstützung des wirtschaftlichen Übergangs durch die EU zum Wohlstand in der gesamten Region beizutragen und den Partnern bei der Bewältigung der damit verbundenen sozialen und ökonomischen Probleme zu helfen. MEDA-finanzierte Programme gibt es zur Unterstützung der wirtschaftlichen Modernisierung, der Strukturanpassung, der Entwicklung des privaten Sektors, der Ausbildung sowie der Förderung des Mittelstandes. Sämtliche Programme enthalten spezielle Bedingungen, mit denen gesichert wird, daß auch deren soziale Auswirkungen berücksichtigt werden. Ich beabsichtige, die Schwerpunktbereiche unserer finanziellen Zusammenarbeit künftig noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, und zwar vor allem durch Konzentration auf sektorale Anpassungsfazilitäten. Dadurch können wir uns stärker auf die Hauptziele der Partnerschaft konzentrieren und die Auszahlungsrate für MEDA verbessern. Die Durchführung von MEDA wurde verschiedentlich kritisiert, wobei die Kritik teilweise berechtigt war. Dies ist ein relativ neues Programm mit spezifischen Zielen, die an den Abschluß von Freihandelsabkommen mit den Partnern geknüpft sind. Häufig sind die Partnerregierungen nicht die Endbegünstigten. Schon dieser Umstand erschwert die Umsetzung. Von der Kommission stammt ein Vorschlag zur Änderung der MEDA-Verordnung, mit dem ein strategischerer Ansatz bei der Programmplanung, eine bessere Koordinierung mit anderen Gebern, einschließlich der Mitgliedstaaten, sowie eine Vereinfachung der Verfahren erzielt werden sollen. Der Vorschlag wird noch im Rat diskutiert, und ich fürchte, daß dieser die Verfahren weiter kompliziert, anstatt diese Ziele zu unterstützen. Ich zähle hinsichtlich der Unterstützung unserer Bemühungen auf das Parlament. Was mich betrifft, so werde ich außerdem dafür sorgen, daß die internen Kommissionsverfahren so reformiert werden, daß Ergebnisse rascher vorliegen. Investitionen stellen ein wichtiges Thema dar, mit dem sich eine bedeutende Konferenz, die vom 29. Februar bis 1. März in Lissabon stattfand, beschäftigte. Auf der Konferenz wurde deutlich, daß die Partner nur dann Investoren in ihre Länder holen können, wenn sie über eine florierende, offene und wettbewerbsfähige Wirtschaft sowie ein sicheres und berechenbares rechtliches und administratives Umfeld verfügen. Wir werden die Anstrengungen unserer Partner im Rahmen von MEDA unterstützen. Regionale Zusammenarbeit, die dafür sorgt, daß sich die Region als einheitlicher Markt präsentiert, ist ebenfalls überaus wichtig. Die Entwicklung von subregionalen Freihandelszonen als ein Schritt auf dem Weg zum globalen Ziel sollte unterstützt werden. Ich setze mich für die Harmonisierung von Binnenmarktmaßnahmen zwischen allen Partnern ein, wobei ein entsprechendes Aktionsprogramm voraussichtlich noch in diesem Jahr vereinbart wird, und biete den Partnern, die Freihandelsabkommen miteinander abschließen, die diagonale Kumulation an. Die regionale Infrastruktur spielt für die wirtschaftliche Entwicklung eine entscheidende Rolle. MEDA setzt sich u. a. für einen Verbund von Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen Energie, Verkehr und neue Technologien ein. Investitionen in diesen Bereichen wurden vor allem durch Kredite der Europäischen Investitionsbank sowie anderer Geber unterstützt. Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, daß ein breites Spektrum an Fördermitteln in der richtigen Zusammensetzung bereitgestellt wird, so daß privater wie öffentlicher Sektor ihrer jeweiligen Rolle gerecht werden können. Was die Landwirtschaft betrifft, so sollte eine gründliche Prüfung sämtlicher damit in Verbindung stehender Aspekte erfolgen, um feststellen zu können, wie der Marktzugang unter dem Gesichtspunkt des Freihandels verbessert werden kann. Darüber hinaus prüfen wir die Einführung eines regionalen Kooperationsprogramms, in dessen Mittelpunkt Verarbeitung und Konservierung, Qualitätsstandards sowie Tiergesundheit stehen könnten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του συναδέλφου μου Chris Patten, έχω να κάνω τα ακόλουθα σχόλια. Η Επιτροπή συμφωνεί για την ανάγκη επανενεργοποίησης της διαδικασίας της Βαρκελώνης και σύντομα θα καταθέσει ιδέες που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε την διαδικασία φέτος, ειδικά υπό το φως της Ευρωμεσογειακής Συνόδου Κορυφής, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Το κείμενο του Χάρτη για την Ειρήνη και τη Σταθερότητα πρέπει να συμφωνηθεί κατά τη Σύνοδο στα μέσα του Νοεμβρίου. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εποικοδομητικό και φιλόδοξο, Θα ήθελα να δω να πραγματοποιούνται τακτικές συζητήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ανοιχτές σε όσους εταίρους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Επιπροσθέτως, επιθυμούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία για τα ναρκωτικά, την τρομοκρατία, τη μετανάστευση, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποφυγή των συγκρούσεων τουλάχιστον με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της ανθρώπινης διάστασης της εταιρικής σχέσης. Θα διασφαλίσω ότι η κοινωνία των πολιτών λαμβάνει υποστήριξη, ωστόσο, όσον αφορά στα παλαιά προγράμματα αποκεντρωμένης συνεργασίας, δεν θα επαναλάβω τα λάθη του παρελθόντος σχετικά με την χρηματοοικονομική διαχείριση και διοίκηση. Οι ΜΚΟ μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα προγράμματα. Το πρόγραμμα SMART για το περιβάλλον, το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Πρόγραμμα Euromed για τους Νέους και το ΜΕDA για τη δημοκρατία, παραδείγματος χάρη. Θα εξετάσω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σεβόμενοι παράλληλα την ανάγκη ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επιθυμώ, επίσης, να δω την παρουσία μιας ενισχυμένης διάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. στη συνεργασία. Θα έπρεπε να έχουμε έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο για τις πολιτικές που χρειάζονται οι κυβερνήσεις των εταίρων προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση σε αυτό τον τομέα. Θα χρησιμοποιήσουμε το MEDA και το συγκεκριμένο πρόγραμμα MEDA-δημοκρατία για να υποστηρίξουμε τις θετικές δράσεις, κυρίως των ΜΚΟ, για να προωθήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών στην περιοχή. Ο οικονομικός στόχος της συνεργασίας είναι αφενός η δημιουργία μιας περιοχής κοινής ευημερίας μέσω της σταδιακής θέσπισης του ελεύθερου εμπορίου που θα συνοδεύεται από μια ουσιαστική χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ για την οικονομική μετάβαση, αφετέρου η παροχή βοήθειας στους εταίρους για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που συνεπάγεται το ελεύθερο εμπόριο. Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το MEDA εφαρμόζονται ήδη για τη στήριξη του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, της διαρθρωτικής προσαρμογής, της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, της κατάρτισης και της προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα περιέχουν προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές τους επιπτώσεις. Προτίθεμαι να διασφαλίσω ότι θα δοθεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στις προτεραιότητες της χρηματοοικονομικής μας συνεργασίας στο μέλλον, κυρίως εστιάζοντας τις προσπάθειές μας στους μηχανισμούς τομεακής προσαρμογής που μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε στους κυριότερους στόχους της εταιρικής σχέσης και θα βελτιώσουν τους ρυθμούς εκταμίευσης του MEDA. Η εφαρμογή του MEDA έχει δεχθεί κριτική, άλλοτε δικαιολογημένη, άλλοτε όχι. Πρόκειται για ένα καινούριο πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους, που συνδέονται με την εφαρμογή ελεύθερου εμπορίου με τους εταίρους. Συχνά οι τελικοί δικαιούχοι δεν είναι οι κυβερνήσεις των εταίρων χωρών. Αυτό από μόνο του έχει περιπλέξει περισσότερο την εφαρμογή. Η Επιτροπή έχει καταθέσει μια πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού του MEDA προκειμένου να εξασφαλίσει μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση στον προγραμματισμό, καλύτερο συντονισμό με τους υπόλοιπους χορηγούς, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών, και πιο αποδοτική οργάνωση των διαδικασιών. Η πρόταση συζητείται ακόμα στο Συμβούλιο και φοβούμαι, ότι το Συμβούλιο όχι μόνο δεν θα υποστηρίξει τους στόχους, αλλά θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της αύξησης της δυσκολίας της διαδικασίας. Ελπίζω πως το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τις προσπάθειές μας. Εγώ, από τη δική μου πλευρά, θα εξασφαλίσω και τη μεταρρύθμιση των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η παροχή της βοήθειας. Οι επενδύσεις είναι ένα μείζον ζήτημα, το οποίο εξετάστηκε στη σημαντική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 29 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου. Η διάσκεψη εκείνη έδειξε ότι το κλειδί για να γίνουν οι περιοχές πιο ελκυστικές στους επενδυτές είναι να αποκτήσουν οι εταίροι οικονομίες ανθηρές, ανοικτές, ανταγωνιστικές, σε ένα ασφαλές και προβλέψιμο νομικό και διοικητικό περιβάλλον. Θα χρησιμοποιήσουμε το MEDA για την υποστήριξη των προσπαθειών των εταίρων σε αυτό το ζήτημα. Η περιφερειακή συνεργασία για τη διασφάλιση μιας ενιαίας αγοράς στην περιοχή είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι υπο-περιφερειακές ζώνες ελεύθερου εμπορίου πρέπει να υποστηριχθούν ως ένα βήμα προς την επίτευξη του συνολικού στόχου. Επιθυμώ να ενθαρρύνω την εναρμόνιση των μέτρων για μια ενιαία αγορά μεταξύ όλων των εταίρων – ένα πρόγραμμα δράσης πρέπει να συμφωνηθεί αργότερα φέτος – και να προσφέρω διαγώνια σώρευση για τους κανόνες καταγωγής σε όλους εκείνους τους εταίρους που θα συμφωνήσουν να διεξάγουν ελεύθερο εμπόριο μεταξύ τους. Η περιφερειακή υποδομή είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Το MEDA υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση μεταξύ των υποδομών στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και της νέας τεχνολογίας. Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς υποστηρίζονται κατ’ αρχάς από δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από άλλους χορηγούς. Θα συνεχίσω να εγγυώμαι ότι χρησιμοποιείται το κατάλληλο μίγμα χρηματοδότησης για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς παίζουν τον ρόλο που τους αρμόζει. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, πρέπει να υπάρξει αναλυτική εξέταση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτόν τον τομέα, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά, με στόχο το ελεύθερο εμπόριο. Επιπλέον, εξετάζουμε την εφαρμογή ενός προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας, το οποίο θα επικεντρώνεται στην επεξεργασία και τη διατήρηση, τα πρότυπα ποιότητας και την υγεία των ζώων."@el8
"(EN) Señor Presidente, en nombre de mi colega, Chris Patten, haré los siguientes comentarios. La Comisión reconoce la necesidad de reactivar el Proceso de Barcelona y presentará en breve ideas que nos permitan impulsar el proceso este mismo año, en particular, a la luz de la Conferencia Euromediterránea que se celebrará probablemente a mediados de noviembre. Se espera que en la reunión de mediados de noviembre se apruebe el texto de la Carta para la paz y la estabilidad, carta a la que debería darse el mayor significado y el mayor alcance posibles. Desearía que las negociaciones regulares sobre seguridad y estabilidad estuvieran abiertas a todos los socios que deseen tomar parte. Asimismo, deberíamos desarrollar la cooperación en materia de drogas, terrorismo, migración, buena administración y prevención de conflictos, al menos con los países del Magreb. El apoyo a la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de la dimensión humana de la cooperación. Me ocuparé de que se apoye a la sociedad civil, pero en lo que respecta a los antiguos programas descentralizados de cooperación, no repetiré los errores del pasado en lo que se refiere a la gestión y administración financiera. Las ONG pueden beneficiarse de una serie de programas. El programa SMART de medio ambiente, el Programa de Patrimonio Cultural, el programa para los Jóvenes EUROMED y el programa MEDA para la democracia, por ejemplo. Estudiaré qué más podemos hacer al tiempo que respetamos la necesidad de una buena gestión financiera. También estoy a favor de dar mayor dimensión a los derechos humanos en la colaboración. Convendría celebrar un diálogo franco y abierto sobre las políticas que necesitan los gobiernos asociados para mejorar la situación en este sentido. Utilizaremos MEDA y el programa específico de MEDA para la Democracia con vistas a apoyar acciones positivas, en particular aquéllas de las ONG, y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas en la región. El objetivo económico de la colaboración es crear un espacio de prosperidad compartida a través del establecimiento progresivo del libre intercambio, que iría acompañado de importantes ayudas financieras de la UE para apoyar la transición económica y ayudar a los países asociados a afrontar los retos sociales y económicos que ello implica. Existen programas financiados con cargo a MEDA para apoyar la modernización industrial, el ajuste estructural, el desarrollo del sector privado, la formación y el fomento de pequeñas y medianas empresas. Todos los programas incluyen el requisito de garantizar que se tiene en cuenta su repercusión social. Tengo intención de garantizar un enfoque aún más estricto de las prioridades en nuestra cooperación financiera en el futuro, en particular, centrándonos en servicios de ajuste sectorial. Estos servicios nos permitirán centrarnos en los objetivos clave de la cooperación y además mejorarán el ritmo de desembolso con cargo a MEDA. La aplicación de MEDA ha sido objeto de críticas, algunas justificadas y otras no. Es un programa joven con objetivos específicos relacionados con la aplicación del libre comercio con los países asociados. A menudo, los beneficiarios finales no son los gobiernos asociados; aspecto que por sí solo ha incrementado la complejidad de la aplicación. La Comisión ha presentado una propuesta de enmienda al Reglamento de MEDA para garantizar un enfoque más estratégico de la programación, mejorar la coordinación con otros donantes, incluidos los Estados miembros y agilizar los procedimientos. La propuesta está siendo debatida en el seno del Consejo y me temo que, lejos de apoyar estos objetivos, el Consejo puede estar intentando hacer el procedimiento aún más pesado. Cuento con que el Parlamento apoye nuestros esfuerzos. En lo que a mí respecta, me aseguraré también de que los procedimientos internos en el seno de la Comisión sean reformados de manera que permitan agilizar la entrega. La inversión fue uno de los temas principales abordados en la importante conferencia celebrada en Lisboa el 29 de febrero y el 1 de marzo. Dicha conferencia puso de manifiesto que la clave para incrementar el atractivo de la región a los ojos de los inversores es que los países asociados tengan economías florecientes, abiertas, competitivas en un entorno legal y administrativo seguro y previsible. Nos serviremos de MEDA para respaldar los esfuerzos de los países asociados en este sentido. La cooperación regional para garantizar que la región presenta un mercado unificado es también de vital importancia. Convendría apoyar espacios de libre comercio subregionales como medio para alcanzar el objetivo global. Quiero fomentar la armonización de medidas para un mercado único entre todos los asociados – se espera que este mismo año se apruebe un programa de acción – y ofrecer la acumulación diagonal en materia de normas de origen a aquellos asociados que celebren acuerdos de libre comercio entre sí. La infraestructura regional es fundamental para el desarrollo económico. MEDA apoya, entre otras cosas, la interconexión de infraestructura en lo que respecta a la energía, el transporte y nuevas tecnologías. Las inversiones en estos ámbitos son apoyadas principalmente mediante créditos del Banco Europeo de Inversiones, así como por otros donantes. Seguiré asegurándome de que se utiliza la combinación adecuada de fondos que garanticen que los sectores público y privado pueden desempeñar sus papeles correspondientes. En lo que se refiere a la agricultura, convendría realizar un estudio detallado de todos los temas relativos a este sector con vistas a descubrir qué podemos hacer para mejorar el acceso al mercado con el objetivo del libre comercio. Asimismo, estamos estudiando la introducción de un programa de cooperación regional que podría centrarse en el tratamiento y la conservación, normas de calidad y salud animal."@es12
"Arvoisa puhemies, esittäisin seuraavat kommentit kollegani Chris Pattenin puolesta. Komissio on yhtä mieltä tarpeesta vahvistaa Barcelonan prosessia ja se esittää piakkoin ajatuksia, joilla meidän pitäisi pystyä edistämään tätä prosessia tänä vuonna pitäen erityisesti silmällä EuroVälimeri-huippukokousta, joka järjestetään todennäköisesti marraskuun puolivälissä. Rauhaa ja vakautta koskevan peruskirjan tekstistä on määrä sopia tässä marraskuun puolivälissä pidettävässä kokouksessa. Tekstin pitäisi olla mahdollisimman mielekäs ja kauaskantoinen. Toivoisin, että rauhaa ja vakautta koskevaa keskustelua ryhdyttäisiin käymään kaikkien niiden kumppaneiden välillä, jotka haluavat osallistua siihen. Lisäksi meidän pitäisi kehittää huumausaineita, terrorismia, maahanmuuttoa, hyvää hallintoa ja konfliktien ennaltaehkäisyä koskevaa yhteistyötä ainakin Maghreb-maiden kanssa. Kansalaisyhteiskunnalle annettavalla tuella on oleellinen merkitys kumppanuuden inhimillisen ulottuvuuden kehitykselle. Varmistan, että kansalaisyhteiskuntaa tuetaan, mutta vanhojen hajautettujen yhteistyöohjelmien osalta en toista menneisyyden virheitä varainhoidossa ja hallinnossa. Kansalaisjärjestöt voivat saada tukea useammista ohjelmista. Esimerkiksi ympäristöalan Smart-ohjelmasta, kulttuuriperintöohjelmasta, Euromed-nuoriso-ohjelmasta ja Meda-demokratia-ohjelmasta. Pyrin selvittämään, mitä muuta voimme vielä tehdä ottaen huomioon moitteettoman varainhoidon tarpeen. Toivon myös, että kumppanuuden yhteydessä korostetaan enemmän ihmisoikeuksia. Meidän olisi käytävä suoraa ja avointa vuoropuhelua niistä politiikoista, joita kumppaniemme hallitukset tarvitsevat parantaakseen tilannetta tältä osin. Hyödynnämme Meda-ohjelmaa ja erityistä Meda-demokratia-ohjelmaa erityisesti kansalaisjärjestöjen myönteisten toimien tukemiseen ja ihmisoikeuksien ja demokraattisten vapauksien toteutumisen edistämiseen kyseisellä alueella. Kumppanuuden taloudellisena tavoitteena on luoda yhteisen vaurauden alue laajentamalla asteittain vapaakauppaa ja antamalla huomattavasti EU:n rahoitustukea talousjärjestelmän vaihdokseen ja auttaa kumppaneita selviämään muutokseen liittyvistä sosiaalisista ja taloudellisista haasteista. Meda-ohjelmalla rahoitetaan parhaillaan teollisuuden nykyaikaistamista, rakenneuudistusta, yksityisen sektorin kehittämistä, koulutusta ja pienten ja keskisuurten yritysten edistämistä koskevia ohjelmia. Kaikissa ohjelmissa on ehtoja, joilla varmistetaan, että niiden sosiaaliset vaikutukset otetaan huomioon. Aion varmistaa, että tulevaisuudessa keskitytään vielä tiiviimmin taloudellisen yhteistyömme painopistealueisiin kiinnittämällä erityistä huomiota alakohtaisen rakennemuutoksen välineisiin. Niiden avulla voimme keskittyä kumppanuuden tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseen ja parantaa myös Meda-ohjelman varainkäyttöä. Meda-ohjelman toteuttamista on arvosteltu, osin perustellusti ja osin ei. Se on nuori ohjelma, jonka erityisenä tavoitteena on toteuttaa vapaakauppaa kumppaneiden välillä. Lopullisina edunsaajina eivät useinkaan ole kumppanien hallitukset. Tämä on jo sinänsä mutkistanut ohjelman toteutusta. Komissio on tehnyt ehdotuksen Meda-asetuksen muuttamisesta, jotta sillä voidaan varmistaa strategisempi ohjelmasuunnittelu, parempi koordinointi lahjoittajien kesken jäsenvaltiot mukaan luettuina ja menettelyjen järkevöittäminen. Ehdotus on edelleen neuvoston käsiteltävänä, ja pelkäänpä, että neuvosto ei aio suinkaan tukea näitä tavoitteita, vaan se saattaa jopa pyrkiä hankaloittamaan menettelyjä. Luotan siihen, että parlamentti tukee pyrkimyksiämme. Varmistan omalta osaltani, että komission sisäisiä menettelyjä uudistetaan menettelyjen nopeuttamiseksi. Investoinnit on laaja aihe, jota käsiteltiin Lissabonissa 29. helmikuuta ja 1. maaliskuuta pidetyssä tärkeässä konferenssissa. Konferenssissa kävi ilmi, että alueet houkuttelevat sijoittajia sitä paremmin, mitä kukoistavampi, avoimempi ja kilpailukykyisempi talous niillä on turvallisissa ja ennakoitavissa olevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa oloissa. Tuemme Meda-ohjelmalla kumppaneiden pyrkimystä tähän suuntaan. Alueellinen yhteistyö, jolla varmistetaan, että kyseinen alue muodostaa yhtenäiset markkinat, on myös hyvin tärkeää. Paikallisia vapaakauppa-alueita olisi tuettava välivaiheena kohti yleistä tavoitetta. Haluan edistää yhtenäismarkkinoita koskevien toimenpiteiden yhdenmukaistamista kaikkien kumppaneiden välillä asiaa koskeva toimintaohjelma hyväksyttäneen myöhemmin tänä vuonna ja tarjota alkuperän diagonaalisen kumulaation niille kumppaneille, jotka pääsevät keskenään sopimukseen vapaakaupasta. Alueellisella infrastruktuurilla on oleellinen merkitys taloudelliselle kehitykselle. Meda-ohjelmalla tuetaan muun muassa infrastruktuurien keskinäisiä yhteyksiä energia-alalla, liikenteessä ja uudessa teknologiassa. Näiden alojen investointeja tuetaan pääasiassa Euroopan investointipankin ja muiden avunantajien lainoilla. Varmistan myös jatkossa, että julkiset ja yksityiset toimijat saavat oikeassa suhteessa erilaista rahoitusta voidakseen toteuttaa tarvittavan tehtävänsä. Maatalouden osalta olisi harkittava perinpohjaisesti kaikkia tähän alaan liittyviä asioita, jotta voidaan selvittää, mitä voimme tehdä markkinoille pääsyn parantamiseksi pyrittäessä vapaakauppaan. Harkitsemme myös sellaisen alueellisen yhteistyöohjelman käynnistämistä, jossa voitaisiin keskittyä jalostukseen ja säilöntään, laatustandardeihin ja eläinten terveyteen."@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mon collègue Chris Patten, faire les remarques suivantes. La Commission partage l'avis selon lequel il est nécessaire d'insuffler un nouvel élan au processus de Barcelone et présentera bientôt de nouvelles idées qui devraient nous permettre de faire avancer le processus cette année et ce, en particulier, à la lumière du sommet euro-méditerranéen qui se tiendra probablement à la mi-novembre. Un accord sur le texte de la charte pour la paix et la stabilité devrait être conclu lors de la réunion à la mi-novembre. Il devrait être aussi significatif et avoir une portée aussi large que possible. Je voudrais également que des discussions régulières en matière de sécurité et de stabilité soient ouvertes à tous les partenaires désireux de participer. En outre, nous devrions développer une coopération en matière de stupéfiants, de terrorisme, d'immigration, de bonne gestion des affaires publiques et de prévention des conflits et ce, au moins avec les pays du Maghreb. Le soutien à la société civile est essentiel pour le développement de la dimension humaine du partenariat. Je ferai en sorte de soutenir la société civile mais, en ce qui concerne les anciens programmes de coopération décentralisée, je ne répéterai pas les erreurs du passé en matière de gestion et d'administration financière. Les ONG peuvent bénéficier d'un certain nombre de programmes, par exemple, le programme SMART sur l'environnement, le programme sur l'héritage culturel, le programme Jeunesse Euromed et le programme MEDA pour la démocratie. J'envisagerai ce que nous pouvons faire de plus, tout en respectant la nécessité d'une gestion financière saine. Je veux également que ce partenariat acquière une dimension plus importante en terme de droits de l'homme. Nous devrions entamer un dialogue franc et ouvert en ce qui concerne les politiques que les gouvernements partenaires doivent appliquer en vue d'améliorer la situation dans ce domaine. Nous ferons usage de MEDA et du programme spécifique MEDA pour la démocratie en vue de soutenir des actions positives, en particulier celles menées par les ONG, dans le but de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés démocratiques dans la région. L'objectif économique du partenariat est de créer une zone de prospérité commune par le biais de l'établissement progressif du libre-échange, assorti d'un soutien financier substantiel de la part de l'UE en faveur de la transition économique et pour aider les partenaires à faire face aux défis sociaux et économique que cela implique. Les programmes financés par MEDA sont en place pour soutenir la modernisation industrielle, les ajustements structurels, le développement du secteur privé, la formation et la promotion des petites et moyennes entreprises. Tous les programmes contiennent des clauses de conditionnalité garantissant que leurs impacts sociaux sont pris en considération. J'ai l'intention, à l'avenir, d'accorder davantage d'importance aux priorités dans le cadre de notre coopération financière, en particulier en nous concentrant sur les aides aux ajustements sectoriels. Ceux-ci nous permettront de nous concentrer sur les objectifs-clés du partenariat et amélioreront également le taux de déboursement ayant trait à MEDA. La mise en œuvre de MEDA a fait l'objet de critiques, certaines justifiées, d'autres non. C'est un programme jeune, pourvu d'objectifs spécifiques liés à la mise en œuvre du libre-échange avec les partenaires. Souvent, les gouvernements partenaires ne constituent pas les bénéficiaires finaux, ce qui, en soi, a augmenté la complexité de la mise en œuvre. La Commission a avancé une proposition en vue d'amender le règlement MEDA afin de garantir une approche plus stratégique en matière de programmation, une meilleure coordination avec les autres donateurs, y compris les États membres, ainsi qu'une rationalisation des procédures. La proposition est toujours en cours de discussion au sein du Conseil et je crains que, loin de soutenir ces objectifs, le Conseil ne se dirige vers un alourdissement des procédures. Je compte sur le Parlement pour qu'il soutienne nos efforts. En ce qui me concerne, je ferais également en sorte que les procédures internes de la Commission soient réformées de manière à accélérer l'obtention de résultats. L'investissement est une question cruciale qui a été abordée lors de l'importante conférence tenue à Lisbonne le 29 février et le 1er mars. La conférence a montré que la clé pour augmenter la caractère attractif de la région vis-à-vis des investisseurs est que les partenaires disposent d'économies florissantes, ouvertes, compétitives, au sein d'un environnement juridique et administratif sûr et prévisible. Nous ferons usage de MEDA pour soutenir les efforts des partenaires à cet égard. Il est également vital que la coopération régionale fasse en sorte que la région présente un marché unifié. Il faudrait soutenir des zones de libre-échange à l'échelle sous-régionale, ce qui constituerait une étape vers l'objectif global. Je veux encourager l'harmonisation de mesures ayant trait à un marché unique parmi tous les partenaires - un accord devrait être conclu sur un programme d'action plus tard dans l'année - et offrir un cumul diagonal des règles d'origine aux partenaires qui acceptent de pratiquer le libre-échange entre eux. Les infrastructures régionales sont essentielles au développement économique. Le programme MEDA soutient, entre autres choses, l'interconnexion des infrastructures en ce qui concerne l'énergie, les transports et les nouvelles technologies. Les investissements dans ces domaines sont principalement soutenus par des prêts consentis par la Banque européenne d'investissement ainsi que d'autres donateurs. Je continuerai à veiller que le dosage approprié de financement soit utilisé afin que les secteurs public et privé puissent jouer le rôle qui leur revient. Pour ce qui est de l'agriculture, il convient de prendre pleinement en considération toutes les questions relatives à ce secteur, en gardant à l'esprit ce que nous pouvons faire pour améliorer l'accès au marché et en ayant pour objectif le libre-échange. De plus, nous envisageons l'introduction d'un programme de coopération régionale qui pourrait mettre l'accent sur la transformation et la conservation, les normes de qualité et la santé des animaux."@fr6
"Signor Presidente, vorrei fare alcuni commenti a nome del mio collega, il Commissario Patten. La Commissione concorda sulla necessità di riprendere con rinnovato vigore il processo di Barcellona e presto presenterà alcune idee che dovrebbero consentirci di fare avanzare tale processo nel corso di quest'anno, soprattutto alla luce del Vertice euromediterraneo che probabilmente avrà luogo a metà novembre. Il testo della Carta per la pace e la stabilità dovrebbe essere concordato nel corso della riunione di metà novembre in modo da estenderne al massimo significato e portata. Vorrei che si tenessero regolarmente discussioni sulla sicurezza e la stabilità, aperte a tutti i che desiderino parteciparvi. Inoltre dobbiamo sviluppare la cooperazione in materia di droga, terrorismo, fenomeni migratori, buon governo e prevenzione dei conflitti, se non altro con i paesi del Magreb. Il sostegno alla società civile è indispensabile per sviluppare la dimensione umana del partenariato; mi adopererò affinché la società civile riceva l'opportuno appoggio, ma per ciò che riguarda i vecchi programmi di cooperazione decentrata non ripeterò gli errori del passato quanto ad amministrazione e gestione finanziaria. Le ONG possono beneficiare di svariati programmi, per esempio il programma SMART per l'ambiente, il programma in materia di beni culturali, il programma EUROMED per la gioventù e il programma MEDA per la democrazia. Cercherò di capire cos'altro sia possibile fare nel rispetto di una solida gestione finanziaria. Nell'ambito del nostro partenariato è auspicabile consolidare l'aspetto dei diritti dell'uomo. Dobbiamo instaurare un dialogo franco e aperto sulle politiche necessarie ai governi dei paesi per migliorare la situazione in questo campo. Ricorreremo a MEDA e, in particolare, al programma MEDA per la democrazia per sostenere azioni positive, soprattutto quelle intraprese dalle ONG, per favorire il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà democratiche nella regione. L'obiettivo economico del partenariato è quello di creare un'area di prosperità comune, instaurando gradualmente il libero scambio accompagnato da un considerevole appoggio finanziario dell'Unione europea per favorire la transizione economica e aiutare i ad affrontare le sfide economiche e sociali che tutto questo comporta. I programmi finanziati da MEDA vogliono incoraggiare l'ammodernamento industriale, l'adeguamento strutturale, lo sviluppo del settore privato, la formazione e la promozione delle piccole e medie imprese. Tutti i programmi sono articolati valutando attentamente il loro impatto sociale. Nella nostra futura cooperazione finanziaria intendo rivolgere maggiore attenzione alle priorità, con particolare riguardo ai servizi di adeguamento settoriale; in tal modo potremo concentrarci sui principali obiettivi del partenariato e miglioreremo il tasso di erogazione di MEDA. L'attuazione di MEDA ha suscitato critiche, in parte giustificate; è un programma giovane, i cui obiettivi specifici sono legati all'instaurazione del libero scambio con i . Spesso i beneficiari finali non sono i governi dei paesi ; questo elemento è stato sufficiente a rendere l'attuazione ancora più complessa. La Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento MEDA per garantire un approccio più strategico alla programmazione, un miglior coordinamento con altri donatori (fra cui gli Stati membri) e procedure più flessibili. La proposta è ancora in discussione al Consiglio e temo che, lungi dal sostenere tali obiettivi, il Consiglio potrebbe decidere di appesantire ulteriormente le procedure. Conto sul sostegno del Parlamento; personalmente, cercherò di favorire la riforma delle procedure interne della Commissione per accelerare le erogazioni. Gli investimenti sono un tema fondamentale che è stato discusso nel corso dell'importante conferenza tenuta a Lisbona il 29 febbraio e il 1° marzo. La conferenza ha evidenziato che economie fiorenti, aperte e competitive, circondate da un ambiente giuridico e amministrativo sicuro e prevedibile, rappresentano un elemento essenziale per rendere la regione più interessante per gli investitori. In questo campo MEDA ci permetterà di sostenere i nel loro impegno. E' essenziale anche la cooperazione regionale, volta a garantire nella regione la presenza di un mercato unificato. Per avvicinarsi all'obiettivo globale è opportuno sostenere lo sviluppo di aree subregionali di libero scambio. Desidero incoraggiare l'armonizzazione di quelle misure che favoriscono il mercato unico fra tutti i nel corso dell'anno dovrebbe essere definito un programma d'azione - e offrire il cumulo diagonale per le norme di origine a quei che accettino di instaurare rapporti commerciali basati sul libero scambio. Le infrastrutture regionali sono essenziali per lo sviluppo economico; MEDA sostiene, fra l'altro, i collegamenti tra le infrastrutture per quanto riguarda energia, trasporti e nuove tecnologie. Gli investimenti in questi settori godono innanzitutto dei finanziamenti della BEI e di altri donatori; continuerò ad adoperarmi affinché, con l'opportuno di fondi, soggetti pubblici e privati possano svolgere il ruolo loro più adatto. Per quanto riguarda l'agricoltura, sarebbe necessario analizzare tutte le questioni relative a questo settore, per capire che cosa si possa fare per migliorare l'accesso al mercato al fine di realizzare il libero scambio. Inoltre stiamo considerando la possibilità di introdurre un programma di cooperazione regionale che potrebbe imperniarsi su trasformazione e conservazione di qualità e salute animale."@it9
"Mr President, on behalf of my colleague, Chris Patten, I have the following comments. The Commission agrees on the need to reinvigorate the Barcelona process and will soon be putting forward ideas which should enable us to move the process forward this year, particularly in the light of the Euro-Mediterranean Summit which is likely to take place in mid-November. The text of the Charter for Peace and Stability should be agreed at the meeting in mid-November. It should be as meaningful and far-reaching as possible. I should like to see regular security and stability discussions open to all partners willing to participate. In addition, we should develop cooperation on drugs, terrorism, migration, good governance and conflict prevention, at least with the Maghreb countries. Support for civil society is key to the development of the human dimension of the partnership. I shall ensure that civil society is supported but as far as the old decentralised cooperation programmes are concerned, I shall not repeat the mistakes of the past regarding financial management and administration. NGOs can benefit from a number of programmes. The SMART Programme on the environment, the Cultural Heritage Programme, the EUROMED Youth Programme and MEDA Democracy, for example. I will consider what more we can do while respecting the need for sound financial management. I also want to see an enhanced human rights dimension in the partnership. We should have a frank and open dialogue on the policies needed by partner governments to improve the situation in this respect. We shall use MEDA and the specific MEDA democracy programme to support positive actions, particularly by NGOs, to promote respect for human rights and democratic freedoms in the region. The economic objective of the partnership is to create an area of shared prosperity through the progressive establishment of free trade accompanied by substantial EU financial support for economic transition and to help the partners confront the social and economic challenges which this implies. Programmes financed by MEDA are in place to support industrial modernisation, structural adjustment, development of the private sector, training and promotion of small and medium-sized enterprises. All programmes contain conditionalities ensuring that their social impact is taken into account. I intend to ensure an even tighter focus on priorities in our financial cooperation in the future, particularly by concentrating on sectoral adjustment facilities. These will enable us to focus on the key objectives of the partnership and will also improve the disbursement rate on MEDA. The implementation of MEDA has been subject to criticism, some justified, some not. It is a young programme with specific objectives linked to the implementation of free trade with the partners. Often the final beneficiaries are not the partner governments. This has, in itself, increased the complexity of implementation. The Commission has put forward a proposal to amend the MEDA regulation to ensure a more strategic approach to programming, better coordination with other donors, including the Member States, and streamlining of procedures. The proposal is still under discussion in the Council, and I fear, that far from supporting these objectives, the Council may be moving in the direction of making the procedure even heavier. I count on the Parliament to support our efforts. For my part, I shall also ensure that internal Commission procedures are reformed in a way to speed up delivery. Investment is a major issue which was addressed at the important conference held in Lisbon on 29 February and 1 March. That conference showed that the key to increasing the regions’ attractiveness to investors is for the partners to have flourishing, open, competitive economies with a secure and predictable legal and administrative environment. We shall use MEDA to support the partners’ efforts in this respect. Regional cooperation to ensure that the region presents a unified market is also vital. Sub-regional free trade areas should be supported as a step towards the global objective. I want to encourage the harmonisation of single market measures among all partners – an action programme should be agreed later this year – and to offer diagonal cumulation of origin to those partners who agree free trade among themselves. Regional infrastructure is essential to economic development. MEDA supports, among other things, the interconnection of infrastructure as regards energy, transport and new technology. Investments in these areas are primarily supported by loans from the European Investment Bank as well as other donors. I shall continue to ensure that the right mix of funding is used to ensure that public and private actors can play their appropriate part. As far as agriculture is concerned, there should be a thorough consideration of all of the issues related to this sector with a view to seeing what we can do to improve market access with the objective of free trade. In addition, we are considering the introduction of a regional cooperation programme which could focus on processing and conservation, quality standards and animal health."@lv10
"Mijnheer de voorzitter, namens mijn collega, Chris Patten, wil ik graag de volgende opmerkingen maken. De Commissie is het ermee eens dat het Barcelona-proces nieuw leven ingeblazen moet worden. Met name met het oog op de Euro-mediterrane conferentie, die waarschijnlijk medio november wordt gehouden, zal de Commissie voorstellen doen om een verdere ontwikkeling van het proces dit jaar te stimuleren. Tijdens die conferentie in november moet overeenstemming worden bereikt over de tekst van het Handvest voor vrede en stabiliteit. Dit Handvest moet zo betekenisvol en uitgebreid mogelijk zijn. Het zou goed zijn om regelmatig veiligheids- en stabiliteitsbesprekingen te houden, waarbij alle partners welkom zijn die hieraan deel willen nemen. Bovendien zouden we, in ieder geval met de Maghreblanden, samenwerkingsverbanden moeten ontwikkelen op het gebied van drugs, terrorisme, migratie, behoorlijk bestuur en conflictbeheersing. Wat de landbouw betreft, dienen alle aspecten zorgvuldig afgewogen te worden om te beoordelen hoe de toegang tot de markt kan worden verbeterd en de vrije handel kan worden verwezenlijkt. Daarnaast overwegen wij ook de introductie van een regionaal samenwerkingsprogramma dat zich zou kunnen richten op landbouwmethoden en milieubeheer, op kwaliteitsnormen en op de gezondheid van de veestapel. Voor de ontwikkeling van de menselijke kant van het partnerschap is steun aan de burgermaatschappij onontbeerlijk. Ik zal ervoor zorgen dat die steun er ook komt. Wat de oude, gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma's betreft, zal ik met betrekking tot het financiële beheer en beleid echter niet dezelfde fouten maken als in het verleden. De NGO's kunnen van een aantal programma's gebruik maken, zoals het SMART-programma voor het milieu, het programma op het gebied van het cultureel erfgoed, het EUROMED-programma voor de jeugd en het MEDA-programma voor democratie. Zonder de noodzaak voor een gezond financieel beheer uit het oog te verliezen, zal ik bekijken of er nog meer maatregelen mogelijk zijn. Ik wil ook dat er binnen het partnerschap meer aandacht wordt besteed aan de mensenrechten. We zouden een open en eerlijke discussie moeten kunnen voeren over het beleid van de partnerregeringen om de situatie op dat vlak te verbeteren. We zullen MEDA en het specifieke democratieprogramma van MEDA gebruiken ter ondersteuning van positieve acties, met name door de NGO's, om de eerbiediging van de mensenrechten en de democratische vrijheden in de regio te bevorderen. Het economische doel van het partnerschap is het creëren van een gebied met een gemeenschappelijke welvaart op basis van een toenemende liberalisering van de handel in combinatie met aanzienlijke financiële steun van de EU. Die steun is bedoeld om deze overgang te realiseren en om de partners te helpen bij het oplossen van de bijbehorende sociale en economische problemen. Een aantal MEDA-programma's zijn inmiddels al van start gegaan. Deze programma's richten zich op ondersteuning van de industriële modernisatie, op structurele aanpassing, op ontwikkeling van de particuliere sector en op opleiding en bevordering van het midden- en kleinbedrijf. Aan alle programma's zijn bepaalde voorwaarden verbonden om er zeker van te zijn dat er ook rekening wordt gehouden met sociale consequenties. Ik ben van plan om in de toekomst nog scherpere prioriteiten te stellen aan onze financiële samenwerking, met name door meer aandacht te besteden aan sectorale aanpassingfaciliteiten. Hierdoor kunnen we ons meer op de centrale doelstellingen van het partnerschap concentreren en tegelijkertijd de effectiviteit van de MEDA-uitgaven verbeteren. De tenuitvoerlegging van MEDA is nogal aan kritiek onderhevig geweest; soms terecht, soms niet. Het is een nieuw programma dat specifieke doelstellingen hanteert om de vrije handel met de partners te realiseren. Vaak gaat de financiële steun ook niet rechtsreeks naar de partnerregeringen, maar naar andere instanties en dat maakt de uitvoering van het programma er niet eenvoudiger op. De Commissie heeft een voorstel ingediend om de MEDA-verordening te herzien om een strategischer aanpak van de programmering mogelijk te maken, de coördinatie met andere donoren, waaronder ook de lidstaten, te verbeteren en de procedures te stroomlijnen. Het voorstel is op dit moment nog steeds bij de Raad in behandeling. Ik vrees echter dat de Raad voornemens is om de procedure zelfs nog zwaarder te maken en niet van plan is om onze doelstellingen te steunen. Ik vertrouw erop dat het Parlement onze inspanningen in ieder geval wel steunt. Als tegenprestatie zal ik ervoor zorgen dat de interne Commissieprocedures zodanig worden hervormd dat dit voorstel binnen afzienbare tijd kan worden uitgevoerd. Tijdens de belangrijke conferentie op 29 februari en 1 maart in Lissabon is ook de essentiële investeringskwestie aan de orde geweest en de vraag hoe de regio aantrekkelijker kan worden gemaakt voor investeerders. Het antwoord hierop ligt besloten in het creëren van een bloeiende, open en concurrerende economische situatie in de partnerlanden, gecombineerd met een stabiele en voorspelbare juridische en bestuurlijke structuur. Wij zullen MEDA gebruiken om de activiteiten van de partners op dit vlak te ondersteunen. Een andere cruciale factor in dit verband is de regionale samenwerking die uiteindelijk tot een eengemaakte markt in het gebied moet leiden. Om dat te verwezenlijken, dient de totstandkoming van subregionale vrijhandelsgebieden dan ook aangemoedigd te worden. Ik wil derhalve de maatregelen van alle partners stimuleren die gericht zijn op de harmonisatie van een interne markt. Overigens is het de bedoeling dat hierover later dit jaar een actieprogramma wordt opgesteld. Bovendien wil ik de partners die onderling al zelf tot een liberalisering van de handel besluiten, een diagonale cumulatie van oorsprong aanbieden. De regionale infrastructuur vormt een essentiële voorwaarde voor economische ontwikkeling. MEDA steunt onder andere de onderlinge afstemming van de infrastructuur op het gebied van energie, transport en nieuwe technologieën. De investeringen op dit terrein worden voornamelijk mogelijk gemaakt door leningen van de Europese Investeringsbank, maar ook via andere donoren. Ik zal erop blijven letten dat de juiste mix van financiële middelen wordt ingezet om te garanderen dat zowel publieke als particuliere spelers voldoende speelruimte kunnen krijgen."@nl2
"Senhor Presidente, em nome do meu colega, o Comissário Chris Patten, tenho as seguintes observações a fazer. A Comissão concorda com a necessidade de reforçar o processo de Barcelona e em breve apresentará ideias que nos permitirão fazer avançar o processo este ano, tendo especialmente em vista a Cimeira Euro­Mediterrânica que se realizará provavelmente em meados de Novembro. O texto da Carta de Paz e Estabilidade deverá ser acordado na reunião de meados de Novembro e deverá ser o mais significativo e abrangente possível. Gostaria que fossem abertas discussões periódicas sobre segurança e estabilidade a todos os parceiros que nelas desejassem participar. Além disso, deveríamos desenvolver a cooperação, pelo menos com os países do Magrebe, nos domínios da droga, do terrorismo, das migrações, da boa governação e da prevenção de conflitos. O apoio à sociedade civil é crucial para o desenvolvimento da dimensão humana da parceria. Garantirei o apoio à sociedade civil, mas no que diz respeito aos antigos programas descentralizados de cooperação, não vou repetir os erros do passado em matéria de gestão financeira e administração. As ONG podem beneficiar de uma série de programas. O programa SMART relativo ao ambiente, o Programa do Património Cultural, o Programa para a Juventude EUROMED e o MEDA­Democracia, por exemplo. Vou estudar que mais poderemos fazer, sem deixar de respeitar a necessidade de uma sólida gestão financeira. Também desejo ver na parceria um reforço da dimensão dos direitos humanos. Deveríamos estabelecer um diálogo franco e aberto sobre as políticas de que os governos parceiros necessitam para melhorar a situação neste contexto. Utilizaremos o programa MEDA e o programa específico MEDA­Democracia para apoiar acções positivas, desenvolvidas, em particular, pelas ONG, de promoção do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades democráticas na região. O objectivo económico da parceria é criar um espaço de prosperidade partilhada através do estabelecimento progressivo do comércio livre, acompanhado por um considerável apoio financeiro da UE à transição económica, e ajudar os parceiros a fazerem face aos desafios sociais e económicos que essa transição implica. Existem programas financiados pelo MEDA de apoio à modernização industrial, ao ajustamento estrutural, ao desenvolvimento do sector privado, à formação e à promoção das pequenas e médias empresas. Todos os programas contêm condicionalidades que garantem que o seu impacto social será levado em conta. É minha intenção assegurar que a nossa cooperação financeira, no futuro, exija que se preste ainda mais atenção a aspectos prioritários, concentrando­se, em especial, sobre mecanismos de ajustamento sectorial. Estes permitir­nos­ão fazer incidir a nossa atenção sobre os objectivos fundamentais da parceria e melhorarão também a taxa de desembolso no que se refere ao MEDA. A implementação do MEDA tem sido alvo de críticas, algumas justificadas, outras não. Trata­se de um programa novo, com objectivos específicos associados à implementação do comércio livre com os parceiros. Frequentemente, os beneficiários últimos não são os governos parceiros. Isto, por si só, tem aumentado a complexidade da implementação. A Comissão apresentou uma proposta de alteração do regulamento MEDA, com vista a assegurar uma abordagem mais estratégica da programação, uma melhor coordenação com outros dadores, incluindo os Estados­Membros, e a racionalização de processos. Essa proposta ainda se encontra em discussão no Conselho, e eu receio que aquela Instituição, longe de apoiar os objectivos mencionados, possa estar, sim, a caminhar no sentido de tornar o processo ainda mais pesado. Conto com o Parlamento para apoiar os nossos esforços. Pela minha parte, garantirei igualmente a reforma dos processos internos da Comissão de modo a acelerar a concretização das acções. O investimento é uma das questões de maior relevo que foram tratadas na importante conferência realizada em Lisboa nos dias 29 de Fevereiro e 1 de Março. Essa conferência demonstrou que a chave para aumentar o poder de atracção das regiões sobre os investidores é o facto de os parceiros terem economias florescentes, abertas, competitivas, com um ambiente jurídico e administrativo previsível. Utilizaremos o MEDA para apoiar os esforços dos parceiros neste contexto. Também é vital a cooperação regional, para assegurar que a região apresente um mercado unificado. Há que apoiar áreas sub­regionais de comércio livre, como um passo para o objectivo global. Desejo incentivar a harmonização das medidas relativas ao mercado único entre todos os parceiros ­ mais para o fim deste ano deverá ser acordado um programa de acção – e oferecer acumulação diagonal em matéria das regras de origem aos parceiros que chegarem a acordo entre si no que respeita a comércio livre. As infra­estruturas regionais são essenciais ao desenvolvimento económico. O programa MEDA apoia, entre outras coisas, a interligação de infra­estruturas no que diz respeito a energia, transportes e novas tecnologias. Os investimentos nessas áreas são apoiados, em primeiro lugar, por empréstimos do Banco Europeu de Investimento e também de outros dadores. Continuarei a assegurar a utilização da conjugação certa de financiamentos que garanta aos agentes públicos e privados o desempenho do papel que lhes é adequado. No que se refere à agricultura, todas as questões relativas a este sector deverão ser minuciosamente apreciadas, para se ver o que é que podemos fazer a fim de melhorar o acesso aos mercados, tendo por objectivo o comércio livre. Além disso, estamos a considerar a hipótese de introduzir um programa de cooperação regional que possa incidir sobre transformação e conservação, normas de qualidade e saúde animal."@pt11
"Herr talman! Jag vill göra följande kommentarer på min kollega Chris Pattens vägnar. Kommissionen håller med om behovet av att återuppliva Barcelonaprocessen och kommer snart att presentera idéer som bör kunna göra det möjligt för oss att utveckla processen i år, särskilt mot bakgrund av toppmötet mellan Europeiska unionen och Medelhavsländerna, som förmodligen kommer att äga rum i mitten av november. Man bör kunna komma överens om texten till freds- och stabilitetsstadgan vid sammanträdet i mitten av november. Den bör vara så meningsfull och långtgående som möjligt. Jag skulle vilja se regelbundna säkerhets- och stabilitetsdiskussioner som är öppna för alla partner som är villiga att delta. Vi bör dessutom utveckla ett samarbete om narkotika, terrorism, migration, god förvaltning och konfliktförebyggande åtgärder, åtminstone med Maghreb-länderna. Stöd till det civila samhället är nödvändigt för utvecklingen av partnerskapets mänskliga dimension. Jag försäkrar att vi stöder det civila samhället, men vad gäller de gamla decentraliserade samarbetsprogrammen, skall jag inte upprepa det gamla misstagen i samband med ekonomistyrning och förvaltning. Icke-statliga organisationer kan dra nytta av en rad program. T.ex. av Smart-programmet på miljöområdet, Kulturarvsprogrammet, programmen Euromed-Ungdom och Meda-Demokrati. Jag kommer att bedöma vad vi kan göra mer, samtidigt som vi respekterar behovet av en sund ekonomistyrning. Jag vill också se en förstärkt dimension av mänskliga rättigheter i partnerskapet. Vi bör ha en uppriktig och öppen dialog om den politik som regeringarna i partnerländerna måste föra för att förbättra situationen i detta avseende. vi skall använda Meda-programmet och det särskilda demokratiprogram som finns inom Meda, för att stödja positiva åtgärder, i synnerhet genom icke-statliga organisationer, för att främja respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska friheter i regionen. Partnerskapets ekonomiska syfte är att skapa ett område med välstånd för alla genom det gradvisa upprättandet av frihandel, tillsammans med betydande ekonomiskt stöd från EU under den ekonomiska övergångsperioden och för att hjälpa våra partner att ta itu med de sociala och ekonomiska utmaningar detta för med sig. Program som finansieras genom Meda har startats för att stödja industriell modernisering, strukturanpassningar, utveckling av den privata sektorn, fortbildning och främjande av små och medelstora företag. Alla program innehåller villkor som innebär att hänsyn tas till deras sociala konsekvenser. Jag har för avsikt att säkerställa en ännu starkare fokusering på prioriteringar under vårt ekonomiska samarbete i framtiden, särskilt genom att koncentrera mig på sektorsvisa anpassningsmöjligheter. Dessa kommer att göra det möjligt för oss fokusera på partnerskapets viktigaste mål och kommer också att förbättra utbetalningstakten från Meda-programmet. Genomförandet av Meda har drabbats av kritik, en del berättigad, en del inte. Det är ett ungt program med specifika mål kopplade till genomförandet av frihandel med partnerländerna. De slutliga biståndsmottagarna är ofta inte partnerländerna. Detta har i sig ökat komplexiteten i samband med genomförandet. Kommissionen har lagt fram ett förslag till ändring av Meda-förordningen för att säkerställa ett mer strategiskt förhållningssätt till programplaneringen, bättre samordning med andra givare, inklusive medlemsstaterna, och en effektivisering av förfarandena. Förslaget håller fortfarande på att diskuteras i rådet och jag fruktar att rådet – långt ifrån att stödja dessa mål – möjligen vill göra förfarandet ännu mer tungrott. Jag räknar med att parlamentet stöder våra insatser. För min del skall jag också se till att interna kommissionsförfaranden reformeras för att påskynda utbetalningarna. Investeringar är en viktig fråga som togs upp vid den viktiga konferensen som hölls i Lissabon den 29 februari och 1 mars. Denna konferens visade att nyckeln till att öka regionernas attraktionskraft för investerarna ligger hos partnerländernas förmåga att skapa blomstrande, öppna och konkurrenskraftiga ekonomier med en säker och förutsägbar rättslig och administrativ miljö. Vi skall använda Meda till att stödja partnerländernas insatser i detta avseende. Ett regionalt samarbete är också viktigt för att se till att regionen visar upp en enhetlig marknad. Regionala delområden för frihandel bör stödjas som ett steg mot det globala målet. Jag vill främja harmoniseringen av alla åtgärder för en gemensam marknad hos alla partnerländer – man bör komma överens om ett åtgärdsprogram senare i år – och erbjuda diagonal ursprungskumulering till de partnerländer som går med på att använda frihandel sinsemellan. En regional infrastruktur är nödvändig för den ekonomiska utvecklingen. Meda stöder, bl.a., sammankoppling av infrastruktur vad gäller energi, transport och ny teknik. Investeringar inom dessa områden stöds huvudsakligen genom lån från Europeiska investeringsbanken, såväl som från andra givare. Jag skall även i fortsättningen se till att rätt blandning av finansiering används för att säkerställa att offentliga och privata aktörer kan spela sin lämpliga roll. Vad gäller jordbruket, bör det ske en noggrann bedömning av alla de frågor som har samband med denna sektor när det gäller att se vad vi kan göra för att förbättra marknadstillgången i och med frihandelsmålet. Vi överväger dessutom att införa ett regionalt samarbetsprogram som fokuserar på bearbetning och bevarande, kvalitetsstandarder och djurhälsa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph