Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-240"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.9.4-240"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the European Community is not a party to CITES. The present text of the Convention permits only individual countries to join. The Gaborone amendment to the CITES text from 1983 would allow us to become a party to the Convention. However, this amendment has not yet entered into force due to the insufficient number of CITES parties who have ratified it. The Commission continues its diplomatic efforts to ensure that a sufficient number of ratifications are made in order to allow the Community to play a more proactive role in this important Convention. Notwithstanding the fact that we are not yet a party, the Community possesses legislation to implement CITES. This legislation is amongst the most thorough and comprehensive of its kind in the world. The Commission's policy is based on both conservation and sustainable use, principles recognising that peoples and states are the best protectors of their own wild fauna and flora. Concerning the specific matters in Parliament's resolutions, we agree on the need to step up enforcement measures in the field of wildlife trade in India. We will approach the Indian authorities along the lines suggested, and continue to do all we can to support and further the objectives of CITES. Concerning the proposals for the forthcoming Conference of the CITES parties, the Commission has yet to adopt a formal proposal. However, our general orientation on the major issues is as follows: On whales, the Community's position should be unambiguous. No return to commercial whaling until the International Whaling Commission deems that the appropriate management controls are in place. We should therefore oppose the Japanese and Norwegian proposals to restart the trade. On African elephants, we favour the maintenance of the status quo until a clear picture emerges of the impact of the international trade that was permitted in 1997. We should not support any of the proposals that have been made. Concerning the Cuban sea-turtle proposals, the Community should oppose the resumption of the regular annual trade in shells. We need, however, to hold a more open position on the disposal of the Cuban shell stockpiles until we know the position of the neighbouring countries to Cuba. Finally, on sharks, there is cause for concern, and the proposal on basking sharks should, in particular, be supported. Here, however, CITES will need to work closely with regional fisheries bodies and the UN Food and Agriculture Organisation."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Det Europæiske Fællesskab er ikke underskriver af CITES. I henhold til konventionens nuværende tekst er det kun enkeltlande, der kan deltage. Gaborone-ændringen til CITES-teksten fra 1983 vil give os mulighed for at underskrive konventionen. Men denne ændring er imidlertid endnu ikke trådt i kraft, da der ikke er tilstrækkeligt mange CITES-parter, der har ratificeret den. Kommissionen fortsætter sin diplomatiske indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal ratificeringer, således at Fællesskabet kan komme til at spille en mere proaktiv rolle inden for denne vigtige konvention. Uanset at vi endnu ikke er part i konventionen, har Fællesskabet den lovgivning, der skal til for at gennemføre CITES. Vores lovgivning er blandt de mest grundige og omfattende af sin art i verden. Kommissionens politik er baseret på både fredning og bæredygtig brug, principper, hvor det anerkendes, at befolkninger og stater er de bedste beskyttere af deres egen vilde fauna og flora. Med hensyn til de specifikke punkter i Parlamentets beslutningsforslag er vi enige i behovet for at intensivere håndhævelsesforanstaltningerne inden for handlen med vilde dyr i Indien. Vi vil rette henvendelse til de indiske myndigheder i henhold til de foreslåede retningslinjer og fortsat gøre alt, hvad vi kan for at støtte og fremme målsætningerne med CITES. Hvad angår forslagene om den kommende konference for CITES-parterne, har Kommissionen endnu ikke vedtaget noget formelt forslag. Men vores generelle retningslinjer med hensyn til de vigtigste spørgsmål er som følger: Vedrørende hvaler skal Fællesskabets holdning være utvetydig. Ingen genoptagelse af kommerciel hvalfangst, før Den Internationale Hvalfangstkommission vurderer, at de relevante kontrolmekanismer er på plads. Vi bør derfor gå imod de japanske og norske forslag om at genoptage erhvervet. Vedrørende afrikanske elefanter går vi ind for opretholdelse af status quo, indtil der tegner sig et klart billede af konsekvenserne af den internationale handel, der blev tilladt i 1997. Vi bør ikke støtte nogen af de forslag, der er fremsat. Vedrørende forslagene om cubanske havskilpadder bør Fællesskabet modsætte sig en genoptagelse af den regelmæssige årlige handel med skjold. Vi må imidlertid indtage en mere åben holdning til salget af de cubanske lagre af skjold, indtil vi kender holdningen hos Cubas nabolande. Endelig vedrørende hajer er der grund til bekymring, og forslaget om brugder fortjener navnlig støtte. Her skal CITES imidlertid arbejde tæt sammen med de regionale fiskeriinstanser og FN's Organisation for Ernæring og Landbrug."@da1
". Herr Präsident! Die Europäische Gemeinschaft ist keine Vertragspartei des CITES-Übereinkommens. Der gegenwärtige Text des Übereinkommens läßt nur den Beitritt einzelner Länder zu. Der 1983 in Gaborone abgeänderte CITES-Text würde uns den Beitritt zum Übereinkommen ermöglichen. Allerdings ist diese Abänderung noch nicht in Kraft getreten, da sie von zu wenigen CITES-Unterzeichnern ratifiziert worden ist. Die Kommission setzt ihre diplomatischen Bemühungen um eine ausreichende Zahl von Ratifizierungen fort, damit es der Gemeinschaft möglich wird, bei diesem wichtigen Übereinkommen eine eher proaktive Rolle zu spielen. Ungeachtet der Tatsache, daß wir noch nicht dazugehören, verfügt die Gemeinschaft über die Rechtsakte zur Umsetzung des CITES-Übereinkommens. Diese Gesetzgebung gehört zu den grundlegendsten und umfassendsten ihrer Art in der ganzen Welt. Die Politik der Kommission beruht sowohl auf Erhaltung als auch auf nachhaltiger Nutzung, auf Prinzipien, die anerkennen, daß Völker und Staaten die besten Beschützer ihrer eigenen wildlebenden Tiere und Pflanzen sind. Was die speziellen Punkte in den Entschließungen des Parlaments betrifft, so stimmen wir der Notwendigkeit zu, die Maßnahmen gegen den Handel mit wildlebenden Tieren in Indien zu verschärfen. Wir werden, wie vorgeschlagen, an die indischen Behörden herantreten und weiterhin alles Erdenkliche tun, um die Ziele des CITES-Übereinkommens zu unterstützen und zu fördern. In bezug auf die Vorschläge für die bevorstehende Konferenz der CITES-Vertragsparteien muß die Kommission noch einen formalen Vorschlag annehmen. Allerdings ist unsere generelle Orientierung in den Hauptfragen folgende: Bei Walen sollte die Gemeinschaft eine eindeutig Haltung einnehmen. Keine Rückkehr zum kommerziellen Walfang, bis die Internationale Walfangkommission der Auffassung ist, daß die entsprechenden Managementkontrollen existieren. Wir sollten uns daher gegen die Vorschläge Japans und Norwegens zur Wiederaufnahme des Handels wenden. Bei afrikanischen Elefanten geben wir der Beibehaltung des status quo den Vorzug, bis sich ein klares Bild von den Auswirkungen des im Jahre 1997 erlaubten internationalen Handels ergeben hat. Wir sollten keinen der vorliegenden Vorschläge unterstützen. Was die Vorschläge zu den kubanischen Echten Karettschildkröten betrifft, sollte sich die Gemeinschaft gegen die Wiederaufnahme des regulären jährlichen Handels mit Schildkrötenpanzern aussprechen. Wir müssen aber offener gegenüber der Veräußerung kubanischer Vorräte an Schildkrötenpanzern sein, bis wir die Haltung der kubanischen Nachbarländer kennen. Schließlich zu den Haien. Es gibt Grund zur Sorge, und vor allem sollte der Vorschlag zu den Riesenhaien unterstützt werden. CITES wird allerdings in diesem Bereich eng mit den regionalen Fischereiorganen und der FAO zusammenarbeiten müssen."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση CITES. Το ισχύον κείμενο της Σύμβασης επιτρέπει αποκλειστικά σε μεμονωμένες χώρες να προσχωρήσουν. Η τροπολογία Gaborone του 1983 για το κείμενο της CITES θα μπορούσε να μας επιτρέψει να προσχωρήσουμε στη Σύμβαση. Ωστόσο, η τροπολογία αυτή δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, λόγω του ανεπαρκούς αριθμού των συμβαλλομένων μερών της CITES που την έχουν επικυρώσει. Η Επιτροπή συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειές της προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα υπάρξει επαρκής αριθμός επικυρώσεων που θα επιτρέψουν στην Κοινότητα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής Σύμβασης. Μολονότι δεν αποτελούμε ακόμη συμβαλλόμενο μέρος, η Κοινότητα διαθέτει νομοθεσία ικανή για την εφαρμογή της Σύμβασης CITES. Η νομοθεσία αυτή είναι μεταξύ των πιο λεπτομερών και ολοκληρωμένων στο είδος της παγκοσμίως. Η πολιτική της Επιτροπής βασίζεται τόσο στην διατήρηση όσο και στην αειφόρο χρήση, αρχές που αναγνωρίζουν ότι οι λαοί και τα κράτη συνιστούν τους καλύτερους προστάτες της δικής τους άγριας πανίδας και χλωρίδας. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα των ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου, συμφωνούμε ως προς την ανάγκη να επιταχύνουμε τα μέτρα επιβολής στον τομέα του εμπορίου αγρίων ζώων στην Ινδία. Θα έλθουμε σε επαφή με τις ινδικές αρχές σύμφωνα με την προτεινόμενη προσέγγιση, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τους στόχους της CITES. Ως προς τις προτάσεις για την επικείμενη Διάσκεψη των μελών της CITES, απομένει η Επιτροπή να υιοθετήσει την επίσημη πρότασή της. Ωστόσο, ο γενικός προσανατολισμός μας σχετικά με τα κυριότερα θέματα έχει ως εξής: Σχετικά με τις φάλαινες, η θέση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι σαφής. Δεν αποδεχόμαστε την επαναφορά της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς, έως ότου η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας θεωρήσει ότι έχουν θεσπισθεί οι κατάλληλοι έλεγχοι διαχείρισης. Θα πρέπει, συνεπώς, να αντιταχθούμε στις προτάσεις της Ιαπωνίας και της Νορβηγίας για επανέναρξη του εμπορίου. Αναφορικά με τους αφρικανικούς ελέφαντες, υποστηρίζουμε τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος έως ότου αποκτήσουμε σαφή εικόνα για τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου, το οποίο επετράπη το 1997. Δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε καμία από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Όσον αφορά τις προτάσεις για τις θαλάσσιες χελώνες της Κούβας, η Κοινότητα θα πρέπει να αντιταχθεί στη επαναδραστηριοποίηση του ετήσιου εμπορίου οστράκων. Χρειάζεται, ωστόσο, να κρατήσουμε μια πιο ανοιχτή στάση απέναντι στη διάθεση των κουβανέζικων αποθεμάτων οστράκων, μέχρι να γνωρίσουμε τη στάση των γειτονικών χωρών της Κούβας. Τέλος, ως προς τους καρχαρίες, υπάρχει λόγος ανησυχίας, και η πρόταση για τα σκυλόψαρα θα πρέπει να υποστηριχθεί ιδιαίτερα. Εδώ, όμως, η CITES, θα πρέπει να εργαστεί στενά με τα περιφερειακά αλιευτικά όργανα και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών."@el8
"(EN) Señor Presidente, la Comunidad Europea no ha suscrito el CITES. El actual texto del Convenio contempla únicamente la adhesión de países individuales. La enmienda Gaborone de 1983 al texto del CITES nos permitiría entrar a formar parte del mismo. No obstante, dicha enmienda aún no ha entrado en vigor porque no ha sido ratificada por un número suficiente de partes. La Comisión continúa sus esfuerzos diplomáticos para garantizar la ratificación por un número suficiente de países para que la Comunidad pueda desempeñar un papel más activo en este importante Convenio. Aunque aún no formamos parte, la Comunidad posee legislación para la aplicación de CITES. Esta legislación figura entre las más minuciosas y exhaustivas del mundo en su especie. La política de la Comisión está basada en la conservación y la utilización sostenible, y en principios que reconocen que las personas y los Estados son los mejores protectores de su fauna y flora silvestres. Respecto a los temas concretos de las resoluciones del Parlamento, reconocemos la necesidad de incrementar las medidas de control en el ámbito del comercio de animales silvestres en India. Nos dirigiremos a las autoridades indias en las líneas sugeridas y seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar y ampliar los objetivos de CITES. En cuanto a las propuestas para la próxima Conferencia de las partes de CITES, la Comisión deberá adoptar aún una propuesta formal. No obstante, nuestra orientación general sobre los aspectos principales es como sigue: Respecto a las ballenas, la posición de la Comunidad debería ser inequívoca. La explotación ballenera no debe reanudarse hasta que la Comisión Ballenera Internacional estime que existen controles de gestión adecuados. Por tanto nos opondremos a las propuestas japonesa y noruega de reanudar el comercio. Respecto a los elefantes africanos, estamos a favor del mantenimiento de la situación actual hasta que no dispongamos de una imagen clara de las repercusiones del comercio internacional autorizado en 1997. No apoyaremos ninguna de las propuestas presentadas. Respecto a las propuestas sobre las tortugas marinas cubanas, la Comunidad se opondrá a la reanudación del comercio anual regular de conchas. No obstante, debemos mantener una posición más abierta respecto a la utilización de las reservas de conchas cubanas hasta que conozcamos la posición de los países vecinos de Cuba. Por último, en lo relativo a los tiburones, existen motivos de preocupación y habría que apoyar, en particular, la propuesta sobre cetorrinos. No obstante, en este caso, CITES deberá trabajar en estrecha colaboración con los organismos pesqueros regionales y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan yhteisö ei ole CITESin jäsen. Yleissopimuksen tällä hetkellä voimassa olevassa tekstissä sallitaan ainoastaan yksittäisten maiden liittyminen. Tämä tarkistus ei ole kuitenkaan vielä tullut voimaan, koska riittävän moni sen sopimuspuolista ei ole ratifioinut sitä. Komissio jatkaa diplomaattisia pyrkimyksiään varmistaakseen, että riittävän monta ratifiointia tehdään, jotta yhteisö voisi olla proaktiivisemmassa roolissa tässä tärkeässä yleissopimuksessa. Vaikka emme ole vielä tulleet mukaan sopimukseen, yhteisöllä on lainsäädäntö valmiina CITESin täytäntöönpanemiseksi. Tämä lainsäädäntö on lajissaan maailman perusteellisimpia ja kattavimpia. Komission politiikka perustuu suojeluun ja kestävään käyttöön, periaatteisiin, joissa tunnustetaan, että ihmiset ja valtiot ovat oman villieläimistönsä ja -kasvistonsa parhaita suojelijoita. Parlamentin päätöslauselmissa olevista erityisasioista olemme samaa mieltä tarpeesta nopeuttaa toimeenpanon valvontatoimia Intian villieläimistön osalta. Aiomme lähestyä Intian viranomaisia ehdotettujen linjojen mukaisesti ja tehdä edelleen kaikkemme CITESin tavoitteiden tukemiseksi ja edistämiseksi. Mitä tulee CITESin sopimuspuolten konferenssiin, komissio ei ole vielä hyväksynyt virallista ehdotusta, mutta yleiset pääasioita koskevat suuntauksemme ovat seuraavat: Valaiden osalta yhteisön kannan on oltava yksiselitteinen. Kaupalliseen valaanpyyntiin ei ole paluuta, ennen kuin kansainvälisen valaanpyyntikomission mielestä asiamukaiset valvontatoimet ovat käytössä. Meidän on siksi vastustettava Japanin ja Norjan ehdotuksia kaupan uudelleen aloittamisesta. Afrikkalaisten norsujen osalta kannatamme status quon säilyttämistä siihen asti, kunnes saamme selvän kuvan vuonna 1997 sallitun kansainvälisen kaupan vaikutuksista. Meidän ei pidä tukea mitään tehdyistä ehdotuksista. Mitä tulee Kuuban merikilpikonnia koskeviin ehdotuksiin, yhteisön on vastustettava säännöllisen vuosittaisen kilvillä käytävän kaupan uudelleen aloittamista. Meidän on kuitenkin pidettävä yllä avoimempaa kantaa Kuuban kilpivarastojen hävittämiseen, kunnes tiedämme Kuuban naapurimaiden kannan. Lopuksi, haiden osalta on syytä huoleen, ja jättiläishaita koskevaa ehdotusta on erityisesti tuettava. Tässä CITESin on kuitenkin työskenneltävä tiiviisti alueellisten kalatalouselinten sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön kanssa."@fi5
". Monsieur le Président, la Communauté européenne n'est pas membre de la CITES. Tel qu'il se présente aujourd'hui, le texte de la Convention autorise uniquement les adhésions de pays agissant à titre individuel. L'amendement Gaborone à la Convention, qui date de 1983, nous permettrait d'y adhérer. Cependant, il n'est pas encore entré en vigueur, le nombre de parties signataires à la Convention qui l'ont ratifié n'étant pas jusqu'ici suffisant. La Commission multiplie les interventions diplomatiques pour parvenir au nombre de ratifications qui lui permettrait de jouer un rôle plus actif dans le cadre de la CITES. Indépendamment du fait que nous ne sommes pas encore partie à cette Convention, la Communauté dispose d'une législation lui permettant de mettre en œuvre les principes de la CITES. Cette législation est parmi les plus minutieuses et les plus complètes du genre dans le monde. La politique de la Commission se fonde sur les principes de conservation et de consommation durable, deux principes selon lesquels les populations et les États sont les meilleurs protecteurs de leurs propres faune et flore sauvages. Pour en venir aux points spécifiques des résolutions du Parlement, nous reconnaissons la nécessité de renforcer les mesures d'application dans le domaine du commerce des espèces sauvages en Inde. Nous aborderons les autorités indiennes dans l'optique que vous suggérez et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour appuyer et promouvoir les objectifs de la CITES. Au sujet des propositions qui seront présentées à la prochaine conférence des parties signataires à la Convention, la Commission doit encore adopter une position officielle. Il reste que nous avons une orientation générale pour chacune d'elles, qui est la suivante. Concernant les baleines, la Communauté doit avoir une position très claire : la chasse à la baleine à des fins commerciales ne pourra reprendre tant que la Commission baleinière internationale n'aura pas estimé que les mesures de contrôle appropriées sont en place. Nous devons donc nous opposer aux propositions japonaises et norvégiennes visant à la reprise de ce commerce. Concernant les éléphants d'Afrique, nous sommes pour le maintien du statu quo jusqu'à ce que nous disposions d'un bilan clair des retombées de la reprise du commerce international autorisée en 1997. La position est donc de ne soutenir aucune des propositions avancées. Concernant la tortue de mer cubaine, la Communauté devrait s'opposer à la reprise du commerce régulier de carapaces. Cependant, tant que nous ne connaissons pas la position des pays voisins de Cuba, nous devrions être plus souples à l'égard de la vente des stocks cubains de carapaces Enfin, la situation en ce qui concerne le requin pèlerin est préoccupante et la proposition relative à cette espèce mérite particulièrement d'être soutenue. Sur ce point cependant, la CITES devra œuvrer en étroite coopération avec les organismes régionaux compétents en matière de pêche, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture."@fr6
"Signor Presidente, la Comunità europea non ha sottoscritto la Convenzione CITES poiché il testo attuale consente solamente l'adesione di singoli paesi. L'emendamento di Gaborone al testo CITES del 1983 ci permetterebbe di aderire, ma quest'emendamento non è ancora entrato in vigore, dal momento che non è stato ratificato da un sufficiente numero di membri CITES. La Commissione continua la propria opera diplomatica per giungere a un numero sufficiente di ratifiche e consentire quindi alla Comunità di svolgere un ruolo più attivo in questa importante Convenzione. Benché non sia ancora un membro CITES, la Comunità dispone di una legislazione atta ad applicare la Convenzione; nel suo genere, si tratta di una delle legislazioni più estese e approfondite di tutto il mondo. La politica della Commissione s'impernia sui principi della conservazione e dello sfruttamento sostenibile, nella convinzione che i popoli e gli Stati siano i soggetti più adatti a proteggere la flora e la fauna del proprio territorio. Per quanto riguarda gli specifici argomenti trattati nelle risoluzioni del Parlamento, conveniamo sulla necessità di accelerare l'applicazione delle misure riguardanti il traffico di animali selvaggi dall'India; compiremo passi presso le autorità indiane secondo l'indirizzo che è stato suggerito e continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per sostenere e portare avanti gli obiettivi di CITES. Quanto alle proposte per l'imminente Conferenza dei membri CITES, la Commissione deve ancora adottare una proposta formale, ma sui problemi principali la nostra posizione di massima è quella che vado a esporre. Per quanto riguarda le balene, la Comunità deve assumere un approccio scevro di ambiguità; non si può tornare alla caccia alle balene a fini commerciali prima che la Commissione baleniera internazionale accerti la presenza di adeguati controlli di gestione. Dobbiamo quindi opporci alle proposte per una ripresa di quest'attività avanzate dal Giappone e dalla Norvegia. Per gli elefanti africani siamo favorevoli a mantenere lo fino a quando non sia possibile delineare chiaramente l'impatto del traffico internazionale consentito nel 1997; non dobbiamo sostenere alcuna delle proposte che sono state formulate. In merito alle proposte cubane sulle tartarughe marine, la Comunità deve opporsi alla ripresa del regolare commercio annuale di carapaci. Dobbiamo tuttavia assumere un atteggiamento più aperto sullo smaltimento delle scorte cubane di carapaci finché non conosceremo la posizione dei paesi vicini a Cuba. Infine, vi è motivo di preoccupazione per quanto riguarda gli squali e merita un particolare sostegno la proposta sugli squali elefante; in questo caso, comunque, sarà necessaria una stretta collaborazione fra CITES, organismi regionali preposti alla pesca e FAO."@it9
"Mr President, the European Community is not a party to CITES. The present text of the Convention permits only individual countries to join. The Gaborone amendment to the CITES text from 1983 would allow us to become a party to the Convention. However, this amendment has not yet entered into force due to the insufficient number of CITES parties who have ratified it. The Commission continues its diplomatic efforts to ensure that a sufficient number of ratifications are made in order to allow the Community to play a more proactive role in this important Convention. Notwithstanding the fact that we are not yet a party, the Community possesses legislation to implement CITES. This legislation is amongst the most thorough and comprehensive of its kind in the world. The Commission's policy is based on both conservation and sustainable use, principles recognising that peoples and states are the best protectors of their own wild fauna and flora. Concerning the specific matters in Parliament's resolutions, we agree on the need to step up enforcement measures in the field of wildlife trade in India. We will approach the Indian authorities along the lines suggested, and continue to do all we can to support and further the objectives of CITES. Concerning the proposals for the forthcoming Conference of the CITES parties, the Commission has yet to adopt a formal proposal. However, our general orientation on the major issues is as follows: On whales, the Community's position should be unambiguous. No return to commercial whaling until the International Whaling Commission deems that the appropriate management controls are in place. We should therefore oppose the Japanese and Norwegian proposals to restart the trade. On African elephants, we favour the maintenance of the status quo until a clear picture emerges of the impact of the international trade that was permitted in 1997. We should not support any of the proposals that have been made. Concerning the Cuban sea-turtle proposals, the Community should oppose the resumption of the regular annual trade in shells. We need, however, to hold a more open position on the disposal of the Cuban shell stockpiles until we know the position of the neighbouring countries to Cuba. Finally, on sharks, there is cause for concern, and the proposal on basking sharks should, in particular, be supported. Here, however, CITES will need to work closely with regional fisheries bodies and the UN Food and Agriculture Organisation."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Gemeenschap is geen partij bij het CITES-verdrag. De huidige tekst van het verdrag voorziet enkel in de toetreding van individuele landen. Het Gaborone-amendement op de CITES-tekst van 1983 zou ons in staat stellen om toe te treden tot het verdrag. Dit amendement is evenwel nog niet in werking getreden omdat onvoldoende landen het hebben geratificeerd. De Commissie blijft er langs diplomatieke weg naar streven om voldoende ratificaties te doen plaatsvinden, zodat de Gemeenschap een actievere rol kan spelen bij de implementatie van dit belangrijke verdrag. Ofschoon wij vooralsnog geen partij zijn bij het verdrag, beschikt de Gemeenschap reeds over een wetgeving die de implementatie van het CITES-verdrag mogelijk maakt. Deze wetgeving behoort tot de meest uitgebreide en gedetailleerde ter wereld. Het beleid van de Commissie is gebaseerd op twee principes: instandhouding en duurzaam gebruik. Volgens deze principes zijn volkeren en staten de beste beschermers van hun eigen fauna en flora. Wat de specifieke punten in de resoluties van het Parlement betreft, zijn wij het eens over de noodzaak tot dwingende maatregelen op het gebied van de handel in wilde dieren in India. We zullen de Indiase autoriteiten benaderen langs de door u uitgezette weg, en al het mogelijke blijven doen om de doelstellingen van het CITES-verdrag te ondersteunen en te bevorderen. Wat betreft de voorstellen voor de aanstaande conferentie van de partijen bij het CITES-verdrag, heeft de Commissie nog geen officieel voorstel geformuleerd. Maar ik zal u alvast zeggen wat ons algemeen standpunt is over de belangrijkste punten. Inzake walvissen, moet het standpunt van de Gemeenschap ondubbelzinnig zijn. Het verbod op de commerciële walvisvangst moet van kracht blijven totdat de Internationale Walvisvangstcommissie officieel heeft vastgesteld dat de passende controles op het beheer van walvisbestanden operationeel zijn. De voorstellen van Japan en Noorwegen om de walvishandel te hervatten moeten we dus verwerpen. Inzake Afrikaanse olifanten, zijn we voor het handhaven van de status-quo, tot we een duidelijk beeld hebben van de impact van de internationale handel die sinds 1997 is toegestaan. Volgens ons mogen we geen enkele van de ingediende voorstellen ondersteunen. Wat de voorstellen over Cubaanse karetschildpadden betreft, moet de Gemeenschap zich verzetten tegen de hervatting van de gewone jaarlijkse handel in schildpadden. We moeten ons echter soepeler opstellen ten aanzien van de opruiming van de Cubaanse schildvoorraden, tot we de positie kennen van de buurlanden van Cuba. Inzake haaien tenslotte, is er reden tot bezorgdheid, en vooral het voorstel betreffende reuzenhaaien moet worden ondersteund. Op dit punt zal CITES echter nauw moeten samenwerken met regionale visserij-instanties en met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties."@nl2
"Senhor Presidente, a Comunidade Europeia não é signatária da CITES. O actual texto da Convenção permite apenas a adesão individual de Estados. A alteração Gaborone ao texto da CITES de 1983 permitir­nos­ia ser signatários da Convenção. No entanto, esta alteração ainda não entrou em vigor devido à sua ratificação por um número insuficiente de signatários da CITES. A Comissão prossegue os seus esforços diplomáticos, por forma a assegurar que haja um número suficiente de ratificações, permitindo assim que a Comunidade possa ter um papel mais activo no âmbito desta importante Convenção. Não obstante o facto de não sermos ainda parte contratante, a Comunidade possui legislação que permite implementar a CITES. Esta legislação encontra­se entre as mais exaustivas e abrangentes do género em todo o mundo. A política da Comunidade tem por base, quer a conservação, quer a utilização sustentável, princípios que reconhecem que os povos e os Estados são os melhores protectores das suas próprias fauna e flora. No que se refere aos assuntos específicos constantes das resoluções parlamentares, concordamos com a necessidade de medidas de aplicação gradual no campo da comercialização de espécies selvagens na Índia. Interviremos junto das autoridades indianas em consonância com o sugerido, e continuaremos a fazer o que estiver ao nosso alcance para apoiar e promover os objectivos da CITES. Quanto às propostas para a próxima Conferência das partes contratantes da CITES, a Comissão deverá ainda adoptar uma proposta formal. No entanto, a nossa orientação geral quanto às principais questões é a seguinte: No que se refere às baleias, a posição da Comunidade deverá ser inequívoca. Não deverá haver regresso à pesca comercial da baleia até a Comissão Internacional para a Protecção da Baleia determine que os controlos de gestão adequados estão criados. Por conseguinte, deveremos opor­nos às propostas do Japão e da Noruega com vista ao reinicio do comércio. Quanto aos elefantes africanos, favorecemos a manutenção do até que surja um quadro mais claro do impacto do comércio internacional permitido em 1997. Não apoiaremos qualquer das propostas efectuadas. No que se refere ao comércio de tartarugas verdes de Cuba, a Comunidade deverá opor­se ao reinicio do comércio anual regular de carapaças. No entanto, é preciso que mantenhamos uma posição aberta, no que se refere à eliminação dos cubanos de carapaças, até que conheçamos a posição dos países vizinhos de Cuba. Por último, relativamente aos tubarões, há motivo para preocupação, devendo a proposta relativa aos tubarões em especial ser apoiada. Neste caso, porém, a CITES terá que trabalhar em estreita colaboração com os organismos regionais do sector da pesca e com a FAO."@pt11
"Herr talman! Europeiska gemenskapen är inte part i CITES. Enligt konventionens nuvarande text får endast enskilda länder delta. Ändringsförslaget av Gaborone till texten i CITES från år 1983 skulle ge oss möjlighet att ingå som part i konventionen. Det här ändringsförslaget har dock inte ännu trätt i kraft på grund av att ett otillräckligt antal CITES-parter ratificerat det. Kommissionen fortsätter sina diplomatiska ansträngningar för att se till att det görs tillräckligt många ratificeringar så att gemenskapen kan spela en mer aktiv roll i fråga om den här mycket viktiga konventionen. Trots att vi ännu inte ingår som en part i konventionen så förfogar gemenskapen över den lagstiftning som behövs för att genomföra CITES. Den här lagstiftningen är bland den mest grundliga och omfattande av sitt slag i hela världen. Kommissionens politik baseras på både bevarande och en hållbar användning, principer som erkänner att befolkning och stater är de bäst lämpade att skydda sin egen vilda fauna och flora. Vad avser de specifika frågorna i parlamentets resolutioner så håller vi med om behovet av att öka de åtgärder som vidtas när det gäller handeln med vilda djur i Indien. Vi kommer att kontakta de indiska myndigheterna i enlighet med de föreslagna riktlinjerna och fortsätta göra allt vi kan för att stödja och främja målsättningarna i CITES. När det gäller förslagen till den kommande konferensen med CITES-parterna så måste kommissionen fortfarande anta ett formellt förslag. Vår allmänna inriktning i de viktigaste frågorna är följande: Vad gäller valar så skall gemenskapens inställning vara otvetydig. Ingen återgång till kommersiell valfångst förrän den internationella valfångstkommissionen bedömer att lämpliga kontrollorgan finns på plats. Vi motsätter oss därför de japanska och norska förslagen att återuppta handeln. När det gäller afrikanska elefanter så förespråkar vi ett behållande av status quo tills vi fått en tydlig bild av effekterna av den internationella handel som tilläts år 1997. Vi skall inte stödja några av de förslag som lagts fram. När det gäller de kubanska förslagen angående havssköldpaddan skall gemenskapen motsätta sig ett återupptagande av den vanliga årliga handeln med skal. Vi måste dock inta en öppnare hållning i fråga om de kubanska lagren av skal tills vi känner till vilken ståndpunkt Kubas grannländer intar. När det gäller hajar, slutligen, så finns det skäl för oro och förslaget om brugder bör särskilt stödjas. Här kommer dock CITES att behöva arbeta i nära samarbete med regionala fiskeriorgan och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
"basking"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph