Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.8.4-232"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission has examined with great interest the resolution concerning the threat posed by the development of illicit activities of criminal groups operating in several countries of south-eastern Europe. We share the preoccupation expressed in the resolution as to the risk of seeing the reconstruction and development efforts in the context of the Stability Pact being jeopardised by international criminal networks that engage mainly in trafficking in human beings, trafficking in drugs and arms as well as in smuggling of goods. Clearly a lot of these criminal activities have serious negative consequences for the Community and its Member States. As you are aware, the European Council has shown its strong determination to fight against organised crime and has demonstrated the need for a coherent and coordinated approach by adopting in June 1997 an Action Plan to Combat Organised Crime. Although many actions envisaged aim to encourage cooperation between the fifteen Member States, the plan does not neglect the need also to develop wider forms of international cooperation. The tangible result has been the conclusion by the Council in 1998 of the Pre-accession Pact on cooperation against crime with the candidate countries. As regards the specific question raised by the resolution and related to the situation in the Balkans, the Commission agrees that there is a real danger of massive development of organised crime activities if no coherent and coordinated action is set up in this region associating the various donors as well as the international and regional actors. The Commission considers that the Member States have a crucial role to play in providing their expertise and human resources in supporting specialised projects in the fight against various criminal activities in the Balkan region, including the fight against corruption. The Commission considers that it can prove and provide a useful input to the Stability Pact by combining the Member States’ expertise and the Community funds in order to set up well-targeted anti-crime projects and activities. In this respect, the Commission is also ready to act as a coordinator and in close consultation with the special coordinator of the Stability Pact. Furthermore, I have to underline that the Commission is preparing a proposal for a new specific financial instrument which will provide a global legal basis for the Community assistance to the whole region. An official proposal will be presented to the Council by the end of this month and we hope that a new regulation will come into force as soon as possible, hopefully just after the summer break. The Commission remains convinced of the crucial importance of making all the necessary efforts to support effective measures for the fight organised crime and is determined to develop, within this new framework, regional projects covering the field of justice and home affairs. In addition, the Commission is already in a position to announce that, under its programming of the assistance envelope of regional programmes for 2000, around EUR 2 m have been earmarked for projects within the field of justice and home affairs. Furthermore, as regards trafficking in certain goods such as the smuggling of cigarettes, and insofar as this traffic also affects the Community's territory and its financial interests, OLAF has set up multi-disciplinary and multinational task groups. These groups work to combat organised crime whose transnational dimension has been demonstrated on several occasions. They have been established to provide support and operational assistance that focuses its investigations on the sectors and products which are most vulnerable to fraud, which is the case for cigarettes. The results of the activities of these task groups recorded over the last few years are particularly significant. In 1996, for instance, cigarette smuggling, mainly in the transit regime, totalled ECU 800 m. The overall financial impact of fraud detected in this area in 1997 was an estimated ECU 1.6 bn covering Community own resources and national revenue. The number of inquiries against cigarette smuggling even increased in 1998, although the financial impact was lower than in the previous years. This can be explained by the continuation of large international inquiries and the success in the fight against cigarette smuggling from Andorra and against the black market in Spain. All in all we take these threats to the Community very seriously and will continue working hard to fight them."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen har med stor interesse gennemgået beslutningsforslaget om trusselen, der stammer fra det stigende antal ulovlige aktiviteter, der udøves af kriminelle grupper i flere lande i Sydøsteuropa. Vi deler den bekymring, der udtrykkes i beslutningsforslaget vedrørende risikoen for, at genopbygnings- og udviklingsbestræbelserne i forbindelse med stabilitetspagten bringes i fare af internationale netværk af kriminelle, der hovedsagelig beskæftiger sig med menneskesmugling, narkotika- og våbensmugling samt varesmugling. Det er klart, at mange af disse kriminelle aktiviteter har alvorlige og negative konsekvenser for Fællesskabet og medlemsstaterne. Som De ved, har Det Europæiske Råd vist sin stærke vilje til at bekæmpe den organiserede kriminalitet og demonstreret behovet for en sammenhængende og koordineret indsats ved i juni 1997 at vedtage handlingsplanen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Selvom mange af aktionerne har til formål at fremme samarbejdet mellem de 15 medlemsstater, ses der i planen heller ikke bort fra behovet for at udvikle et bredere internationalt samarbejde. Det synlige resultat var, at Rådet i 1998 indgik førtiltrædelsespagten om samarbejde imod kriminalitet med ansøgerlandene. Med hensyn til det specifikke spørgsmål, der rejses i beslutningsforslaget vedrørende situationen på Balkan, er Kommissionen enig i, at der eksisterer en reel fare for en stigning i de organiserede kriminelle aktiviteter, hvis der ikke gennemføres sammenhængende og koordinerede aktioner i denne region fra de forskellige donorers og de internationale og regionale aktørers side. Kommissionen mener, at medlemsstaterne har en nøglerolle med at stille ekspertise og menneskelige ressourcer til rådighed gennem støtte til specialiserede projekter inden for kampen mod forskellige kriminelle aktiviteter på Balkan, herunder kampen mod korruption. Kommissionen mener, at den kan yde et nyttigt bidrag til stabilitetspagten ved at kombinere medlemsstaternes ekspertise og Fællesskabets midler med henblik på at oprette målrettede kriminalitetsbekæmpende projekter og aktiviteter. I den henseende er Kommissionen også parat til at fungere som koordinator i tæt samarbejde med den særlige koordinator for stabilitetspagten. Jeg må endvidere understrege, at Kommissionen er i færd med at udarbejde et forslag til et nyt specifikt finansielt instrument, der skal udgøre et samlet retsgrundlag for Fællesskabets bistand til hele regionen. Et officielt forslag vil blive forelagt Rådet sidst i denne måned, og vi håber, at en ny forordning kan træde i kraft hurtigst muligt, forhåbentlig lige efter sommerferien. Kommissionen er fortsat overbevist om det væsentlige i at yde hele den nødvendige indsats til støtte for effektive foranstaltninger til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og er fast besluttet på inden for disse rammer at udvikle regionale projekter inden for retlige og indre anliggender. Kommissionen kan endvidere allerede nu meddele, at den i forbindelse med planlægningen af bistandsmidlerne til de regionale programmer for 2000 har øremærket 2 millioner euro til projekter inden for retlige og indre anliggender. Hvad angår smugling af bestemte varer såsom cigaretter, og for så vidt denne smugling også berører Fællesskabets område og økonomiske interesser, har OLAF endvidere oprettet tværfaglige og multinationale indsatsgrupper. Disse grupper arbejder med at bekæmpe organiseret kriminalitet, hvis tværnationale dimension er blevet påvist ved adskillige lejligheder. Grupperne er blevet nedsat for at yde støtte og operationel bistand, idet undersøgelserne er koncentreret om de sektorer og produkter, der er mest sårbare over for svig, hvilket er tilfældet for cigaretter. Resultaterne af disse indsatsgruppers aktiviteter gennem de sidste par år er meget betydningsfulde. I 1996 lå cigaretsmuglingen, navnlig i forbindelse med fællesskabsforsendelse, på i alt 800 millioner ecu. De samlede økonomiske følger af svig inden for dette område i 1997 skønnes at være 1,6 milliarder ecu, hvilket dækker Fællesskabets egne indtægter og landenes nationalindkomst. Antallet af undersøgelser vedrørende cigaretsmugling steg endda i 1998, selvom de økonomiske følger var lavere end i de foregående år. Dette kan forklares med fortsættelsen af store internationale undersøgelser og succes i kampen mod cigaretsmugling fra Andorra og kampen mod det sorte marked i Spanien. Alt i alt tager vi disse trusler mod Fællesskabet meget alvorligt og vil fortsat arbejde hårdt for at bekæmpe dem."@da1
". Die Kommission hat mit großem Interesse die Entschließung über die Bedrohung durch sich entwickelnde illegale Aktivitäten krimineller Gruppen, die in verschiedenen Ländern Südosteuropas agieren, geprüft. Wir teilen die in der Entschließung zum Ausdruck gebrachte Sorge in bezug auf eine mögliche Gefährdung der Wiederaufbau- und Entwicklungsanstrengungen im Rahmen des Stabilitätspakts durch internationale kriminelle Netze, die sich hauptsächlich mit Menschenhandel, Drogen- und Waffenhandel sowie mit dem Warenschmuggel befassen. Diese kriminellen Aktivitäten haben eindeutig ernste negative Folgen für die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten. Wie Sie wissen, hat der Europäische Rat seine feste Entschlossenheit deutlich gemacht, den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufzunehmen, und durch die Verabschiedung eines Aktionsplans zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens im Juni 1997 die Notwendigkeit eines schlüssigen und koordinierten Vorgehens unter Beweis gestellt. Auch wenn viele Aktionen darauf abzielen, die Zusammenarbeit zwischen den fünfzehn Mitgliedstaaten zu fördern, so wird doch in dem Plan nicht außer acht gelassen, daß die Entwicklung umfassenderer Formen der internationalen Zusammenarbeit notwendig ist. Greifbares Ergebnis war 1998 der Abschluß des Vor-Beitrittspaktes über Zusammenarbeit mit den Bewerberländern in der Verbrechensbekämpfung durch den Rat. Was die in der Entschließung aufgeworfene spezielle Frage zur Situation auf dem Balkan betrifft, so stimmt die Kommission zu, daß dort die reale Gefahr einer massiven Entwicklung von Aktivitäten des organisierten Verbrechens besteht, sofern es in dieser Region kein kohärentes und koordiniertes Vorgehen gibt, in das die verschiedenen Geber ebenso wie die internationalen und regionalen Akteure eingebunden sind. Die Kommission ist der Auffassung, daß die Mitgliedstaaten durch Bereitstellung ihres Sachverstands und ihrer Humanressourcen bei der Unterstützung spezieller Projekte zur Bekämpfung verschiedener krimineller Aktivitäten in der Balkanregion, wozu auch der Kampf gegen Korruption gehört, eine entscheidende Rolle spielen müssen. Die Kommission ist ferner der Ansicht, daß sie einen nützlichen Beitrag zum Stabilitätspakt leisten kann, indem sie den Sachverstand der Mitgliedstaaten mit den Mitteln der Gemeinschaft kombiniert, um gezielte Projekte und Aktivitäten zur Verbrechensbekämpfung aufzubauen. Hierbei ist die Kommission auch bereit, in enger Konsultation mit dem Sonderkoordinator des Stabilitätspakts als Koordinator aufzutreten. Außerdem muß ich hervorheben, daß die Kommission gegenwärtig an einem Vorschlag für ein neues, spezielles Finanzinstrument arbeitet, mit dem eine globale Rechtsgrundlage für die Gemeinschaftshilfe gegenüber der gesamten Region gegeben sein wird. Ein offizieller Vorschlag wird dem Rat bis Ende dieses Monats vorgelegt, und wir hoffen, daß eine neue Verordnung so bald wie möglich in Kraft tritt – wie ich hoffe, gleich nach der Sommerpause. Die Kommission ist weiterhin der Überzeugung, daß es von entscheidender Bedeutung ist, alle notwendigen Anstrengungen zur Unterstützung wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens zu unternehmen, und ist entschlossen, innerhalb dieses neuen Rahmens regionale Projekte in den Bereichen Justiz und Inneres zu entwickeln. Überdies kann die Kommission schon jetzt ankündigen, daß in der Planung des Finanzrahmens zur Unterstützung regionaler Programme für das Jahr 2000 etwa 2 Mio. Euro für Projekte in den Bereichen Justiz und Inneres vorgesehen sind. Was ferner den Schmuggel mit bestimmten Waren, zum Beispiel Zigaretten, anbelangt und sofern der Handel damit auch das Territorium der Gemeinschaft und ihre finanziellen Interessen berührt, hat OLAF multidisziplinäre und multinationale Arbeitsgruppen gebildet. Diese Gruppen arbeiten gegen das organisierte Verbrechen, dessen grenzüberschreitende Dimension sich bei verschiedenen Gelegenheiten erwiesen hat. Sie wurden eingerichtet, um Unterstützung und operative Hilfe zu leisten, die sich auf Ermittlungen im Zusammenhang mit solchen Bereichen und Produkten konzentrieren, die am anfälligsten für Betrug sind, wie es bei Zigaretten der Fall ist. Die Ergebnisse der Tätigkeit dieser Arbeitsgruppen in den letzten Jahren sind besonders aussagekräftig. Beispielsweise hatte der Zigarettenschmuggel 1996, vorwiegend im Transit, einen Umfang von insgesamt 800 Mio. ECU. Die finanziellen Auswirkungen des in diesem Bereich aufgedeckten Betrugs wurde 1997 auf insgesamt 1,6 Mrd. ECU geschätzt, was die eigenen Ressourcen der Gemeinschaft und die nationalen Einnahmen umfaßt. Die Zahl der Ermittlungen gegen Zigarettenschmuggler nahm 1998 sogar noch zu, obwohl die finanziellen Auswirkungen geringer als in den Vorjahren waren. Erklären läßt sich das durch fortgesetzte umfassende internationale Ermittlungen und durch den Erfolg beim Kampf gegen den Zigarettenschmuggel von Andorra aus sowie gegen den Schwarzmarkt in Spanien. Alles in allem nehmen wir diese Bedrohungen der Gemeinschaft sehr ernst, und wir werden weiterhin entschlossen dagegen vorgehen."@de7
". Η Επιτροπή εξέτασε με μεγάλο ενδιαφέρον το ψήφισμα που αφορά την απειλή από την αύξηση των παράνομων δραστηριοτήτων εγκληματικών ομάδων που δρουν σε διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμμεριζόμαστε την ανησυχία που εκφράζει το συγκεκριμένο ψήφισμα, σχετικά με τον κίνδυνο να δούμε να διακυβεύονται οι προσπάθειες ανασυγκρότησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας από διεθνή εγκληματικά δίκτυα που επιδίδονται κυρίως στο δουλεμπόριο και στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων και αγαθών. Βεβαίως, πολλές από τις δραστηριότητες αυτές έχουν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επιδείξει μεγάλη αποφασιστικότητα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και έχει καταδείξει την ανάγκη μιας συνεπούς και συντονισμένης προσέγγισης υιοθετώντας τον Ιούνιο του 1997 ένα Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος. Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις προβλεπόμενες δράσεις έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα στα δεκαπέντε κράτη μέλη, το σχέδιο δεν παραγνωρίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν επιπλέον ευρύτερες μορφές διεθνούς συνεργασίας. Απτό αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής αποτελεί η υπογραφή από το Συμβούλιο, το 1998, του Προενταξιακού Συμφώνου για τη συνεργασία με τις υποψήφιες χώρες εναντίον του εγκλήματος. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που θέτει το ψήφισμα το οποίο σχετίζεται με την κατάσταση στα Βαλκάνια, η Επιτροπή συμφωνεί ότι ελλοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος να αυξηθεί συντριπτικά η δράση του οργανωμένου εγκλήματος, εάν δεν αναληφθεί στη συγκεκριμένη περιοχή συνεπής και συντονισμένη δράση, η οποία να συνδέει τους διάφορους χορηγούς βοήθειας με τους διεθνείς και τους τοπικούς φορείς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο παρέχοντας την εμπειρογνωμοσύνη τους και ανθρώπινους πόρους για την υποστήριξη εξειδικευμένων σχεδίων για την καταπολέμηση διαφόρων εγκληματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Βαλκανικής, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί χρήσιμη και να συνεισφέρει σημαντικά στο Σύμφωνο Σταθερότητας συνδυάζοντας την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών και τα κοινοτικά κονδύλια, προκειμένου να καταρτίσει σχέδια και δράσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος με σαφώς καθορισμένους στόχους. Σε σχέση με το ίδιο θέμα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να δράσει ως συντονιστής και σε στενή συνεργασία με τον ειδικό συντονιστή του Συμφώνου Σταθερότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή προετοιμάζει πρόταση για τη θέσπιση νέου ειδικού χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο θα παρέχει μια συνολική νομική βάση αναφορικά με την κοινοτική βοήθεια σε ολόκληρη την περιοχή. Στα τέλη αυτού του μήνα θα υποβληθεί στο Συμβούλιο επίσημη πρόταση και ελπίζουμε ότι ένας νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν, όπως ευελπιστούμε αμέσως μετά τη θερινή διακοπή. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι είναι αποφασιστικής σημασίας να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες, προκειμένου να υποστηρίξει αποτελεσματικά μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, και είναι αποφασισμένη να αναπτύξει, στο νέο αυτό πλαίσιο, περιφερειακά σχέδια σχετικά με τους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ακόμη, η Επιτροπή είναι ήδη σε θέση να ανακοινώσει ότι, βάσει του προγραμματισμού της για τη χρηματοδοτική αρωγή των περιφερειακών προγραμμάτων για το 2000, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για σχέδια που άπτονται του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Επιπροσθέτως, όσον αφορά το παράνομο εμπόριο ορισμένων αγαθών, όπως το λαθρεμπόριο τσιγάρων, και στο βαθμό που τέτοιου είδους λαθρεμπόριο επηρεάζει επίσης την επικράτεια της Κοινότητας και τα οικονομικά της συμφέροντα, η OLAF έχει δημιουργήσει πολυκλαδικές και πολυεθνικές επιχειρησιακές ομάδες. Οι ομάδες αυτές εργάζονται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του οποίου η διασυνοριακή διάσταση έχει καταδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις, και μάλιστα έχουν συγκροτηθεί για να παρέχουν ενίσχυση και επιχειρησιακή βοήθεια ειδικά σε έρευνες γύρω από τομείς και προϊόντα περισσότερο ευάλωτα στην απάτη, όπως τα τσιγάρα. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρησιακών ομάδων που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Το 1996, για παράδειγμα, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, κυρίως στη φάση της διαμετακόμισης, ανερχόταν σε 800 εκατομμύρια ecu. Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος των περιπτώσεων απάτης που αποκαλύφθηκαν στον εν λόγω τομέα το 1997 εκτιμήθηκε σε 1,6 δισεκατομμύρια ecu και υπερκάλυπτε τους ιδίους πόρους της Κοινότητας και το εθνικό προϊόν της. Το 1998 μάλιστα αυξήθηκαν οι έρευνες για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, παρόλο που ο οικονομικός αντίκτυπος ήταν μειωμένος σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Τούτο μπορεί να εξηγηθεί από τη συνέχιση εκτεταμένων διεθνών ερευνών και από την επιτυχία που είχε η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας τσιγάρων προέλευσης Ανδόρας και το παράνομο εμπόριο στη μαύρη αγορά της Ισπανίας. Εν κατακλείδι, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις απειλές εναντίον της Κοινότητας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμασθε σκληρά για την καταπολέμησή τους."@el8
"(EN) La Comisión ha examinado con gran interés la resolución sobre la amenaza que representa el desarrollo de actividades ilícitas de los grupos delictivos que operan en varios países del Sudeste de Europa. Compartimos la preocupación expresada en la resolución respecto del riesgo de ver peligrar los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo realizados en el contexto del Pacto de Estabilidad por culpa de las redes internacionales de delincuencia que se dedican principalmente al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas y de armas, así como al contrabando de bienes. Es evidente que muchas de estas actividades delictivas tienen graves repercusiones negativas para la Comunidad y sus Estados miembros. Como saben, el Consejo Europeo ha manifestado su firme determinación de luchar contra la delincuencia organizada y ha demostrado la necesidad de un enfoque coherente y coordinado mediante la adopción, en junio de 1997, de un Plan de acción de lucha contra la delincuencia organizada. A pesar de que muchas acciones previstas tienen el objetivo de fomentar la cooperación entre los quince Estados miembros, el plan no desestima la necesidad de desarrollar también modos más amplios de cooperación internacional. El resultado tangible fue la celebración en 1998 por parte del Consejo del Pacto de preadhesión sobre la cooperación contra la delincuencia con los países candidatos. En lo que respecta a la pregunta específica que plantea la resolución y que es relativa a la situación en los Balcanes, la Comisión reconoce que existe un peligro real de un incremento masivo de las actividades de la delincuencia organizada si no se adoptan medidas coherentes y coordinadas en la región en las que participen los distintos donantes, así como los interlocutores internacionales y regionales. La Comisión considera que los Estados miembros deben desempeñar un papel crucial en la provisión de expertos y recursos humanos para apoyar proyectos específicos de lucha contra las distintas actividades delictivas en la región de los Balcanes, incluida la lucha contra la corrupción. La Comisión considera que puede probar y proporcionar una información útil al Pacto de Estabilidad combinando los conocimientos expertos de los Estados miembros y los fondos comunitarios con vistas a la creación de proyectos bien enfocados contra la delincuencia y sus actividades. En este sentido, la Comisión está dispuesta a actuar como coordinadora y en estrecha colaboración con el coordinador especial del Pacto de Estabilidad. Asimismo, debo subrayar que la Comisión está preparando una propuesta sobre un nuevo instrumento financiero específico que establezca un fundamento jurídico global para la ayuda comunitaria a toda la región. Antes de que finalice este mes presentaremos una propuesta oficial al Consejo, y esperamos que entre en vigor cuanto antes un nuevo reglamento, a ser posible, justo después de la pausa estival. La Comisión sigue convencida de la importancia crucial de realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar medidas eficaces de lucha contra la delincuencia organizada y está decidida a desarrollar, dentro de este nuevo marco, proyectos regionales que abarquen el ámbito de la justicia y asuntos interiores. Por otra parte, la Comisión ya está en condiciones de anunciar que, en su programación de la dotación financiera de ayuda a los programas regionales para el 2000, se han destinado 2 millones de euros aproximadamente a proyectos pertenecientes al ámbito de la justicia y asuntos interiores. Asimismo, en lo que respecta al tráfico de determinados bienes, como el contrabando de tabaco, y en la medida en que este tráfico afecta también al territorio comunitario y a sus intereses financieros, la OLAF ha creado grupos especiales multidisciplinarios y multinacionales. Estos grupos trabajan en la lucha contra la delincuencia organizada, cuya dimensión transnacional ha quedado demostrada en varias ocasiones. Los grupos han sido creados para proporcionar apoyo y asistencia operativa y centran sus investigaciones en los sectores y productos más vulnerables al fraude, como es el caso de los cigarrillos. Los resultados de las actividades de estos grupos especiales registrados durante estos últimos años son particularmente importantes. En 1996, por ejemplo, el contrabando de cigarrillos, principalmente en el régimen de tránsito, alcanzó la suma de 800 millones de ecus. Las repercusiones financieras totales del fraude detectado en este ámbito durante 1997 se estimaron en 1.600 millones de ecus, incluidos los recursos propios comunitarios y los ingresos nacionales. El número de investigaciones contra el contrabando de cigarrillos siguió creciendo en 1998, aunque las repercusiones financieras fueron menores que en años anteriores. Ello se debe a la continuación de grandes investigaciones internacionales y a los éxitos en la lucha contra el contrabando de tabaco desde Andorra y contra el mercado negro en España. En definitiva, tomamos muy en serio estas amenazas a la Comunidad y seguiremos trabajando con tesón para combatirlas."@es12
"Komissio on tutkinut kiinnostuneena päätöslauselmaa, joka koskee useissa Kaakkois-Euroopan maissa toimivien rikollisjärjestöjen laittoman toiminnan aiheuttamaa uhkaa. Jaamme tämän päätöslauselmassa ilmaistun huolen vakaussopimukseen liittyvien jälleenrakennus- ja kehityspyrkimysten vaarantumisesta, jonka on aiheuttanut kansainväliset rikollisverkostot, jotka toimivat pääasiassa ihmiskaupan, huume- ja asekaupan alalla sekä tavaroiden salakuljetuksessa. Suurella osalla tätä rikollista toimintaa on selvästi vakavat kielteiset vaikutukset yhteisöön ja sen jäsenvaltioihin. Kuten tiedätte, Eurooppa-neuvosto on osoittanut vahvaa vakaumusta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja se on ilmaissut yhtenäisen ja koordinoidun lähestymistavan tarpeen hyväksymällä kesäkuussa 1997 toimintaohjelman järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Vaikka monien toimien tavoitteena on kannustaa yhteistyötä 15 jäsenvaltion välillä, ohjelmassa ei unohdeta tarvetta kehittää laajempia kansainvälisiä yhteistyömuotoja. Konkreettinen tulos on ollut neuvoston vuoden 1998 johtopäätös liittymistä edeltävässä sopimuksessa yhteistyöstä rikollisuuden torjumiseksi ehdokasvaltioiden kanssa. Päätöslauselmassa esiin tulleesta, Balkanin tilannetta koskevasta erityiskysymyksestä komissio on samaa mieltä siitä, että järjestäytynyt rikollisuus uhkaa laajamittaisesti kasvaa, jollei yhtenäistä koordinoitua toimintaa saada aloitettua tällä alueella yhdistämällä eri lahjoittajat sekä kansainväliset ja alueelliset toimijat. Komissio katsoo, että jäsenvaltioilla on keskeinen rooli, kun ne tarjoavat asiantuntemustaan ja ihmisvoimavarojaan tukiessaan erikoishankkeita erilaisten rikollisten toimien torjunnassa Balkanin alueella, mukaan lukien korruption torjunta. Komissio katsoo, että se voi todistaa ja tarjota hyödyllisen panoksen vakuussopimukseen yhdistämällä jäsenvaltioiden asiantuntemuksen ja yhteisön varat, jotta voitaisiin perustaa hyvin kohdistettuja rikostentorjuntahankkeita ja toimia. Tältä osin komissio on myös valmis toimimaan koordinaattorina ja kuulemaan usein vakuussopimuksen erityiskoordinaattoria. Lisäksi minun on korostettava sitä, että komissio valmistelee ehdotusta uudeksi erityiseksi rahoitusvälineeksi, joka tarjoaa maailmanlaajuisen oikeusperustan yhteisön avulle koko alueelle. Virallinen ehdotus esitetään neuvostolle tämän kuun loppuun mennessä ja toivomme, että uusi asetus tulee voimaan mahdollisimman pian, toivottavasti heti kesätauon jälkeen. Komissio on edelleen vakuuttunut siitä, että kaikkien välttämättömien toimien tekeminen on keskeisen tärkeää tehokkaan toiminnan tukemiseksi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja se on päättänyt jatkaa oikeus- ja sisäasioiden alueen alueellisten hankkeiden kehittämistä tässä uudessa kehyksessä. Lisäksi komissio on jo siinä asemassa, että se voi ilmoittaa, että alueellisten ohjelmien avustusvaroja vuodelle 2000, noin 2 miljoonaa euroa, on varattu hankkeille oikeus- ja sisä-asioiden alueella. Lisäksi mitä tulee tiettyjen tavaroiden kauppaan kuten savukkeiden salakuljetukseen, ja koska tämä kauppa vaikuttaa myös yhteisön alueeseen ja sen taloudellisiin etuihin, OLAF on perustanut monien eri tieteenalojen ja monien kansallisuuksien välisiä työryhmiä. Nämä ryhmät toimivat sellaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, jonka ylikansallinen ulottuvuus on osoitettu monissa eri yhteyksissä. Ne on perustettu tarjoamaan tukea ja toimintaan liittyvää apua, joka keskittyy sen niitä sektoreita ja tuotteita koskeviin tutkimuksiin, jotka ovat kaikkein alttiimpia petoksille, kuten savukkeet. Näiden työryhmien toiminnan viime vuosina kirjatut tulokset ovat erityiset merkittäviä. Esimerkiksi vuonna 1996 savukkeiden salakuljetus, pääasiassa passitusmenettelyssä, oli kokonaisarvoltaan 800 miljoonaa ecua. Tällä alueella paljastuneiden petosten kokonaisvaikutus vuonna 1997 arvioitiin 1,6 miljoonaksi ecuksi, johon kuuluu yhteisön omat varat ja kansalliset verotulot. Savukkeiden salakuljetukseen liittyvien tutkimusten määrä kasvoi vuonna 1998, vaikka taloudellinen vaikutus oli pienempi kuin aikaisempina vuosina. Tämä selittyy laajojen kansainvälisten tutkimusten jatkumisella ja menestyksellä Andorrasta tulevan savukkeiden salakuljetuksen ja Espanjan mustan pörssin torjunnassa. Kaiken kaikkiaan otamme nämä yhteisöön kohdistuvat uhat erittäin vakavasti ja työskentelemme edelleen voimakkaasti niiden torjumiseksi."@fi5
". La Commission a examiné avec grand intérêt la résolution relative à la menace que constitue le développement des activités illégales des organisations criminelles opérant dans plusieurs pays de l'Europe du Sud-Est. Nous partageons les craintes exprimées dans la résolution que les réseaux de criminalité internationale, dont les principales activités sont le trafic des êtres humains, le trafic de drogues et d'armes, ainsi que la contrebande de diverses marchandises, finissent par compromettre les efforts de reconstruction et de développement entrepris dans le cadre du Pacte de stabilité. Nul ne contestera que nombre de ces activités criminelles ont de sérieuses conséquences négatives pour la Communauté et ses États membres. Comme vous le savez, le Conseil européen a exprimé sa ferme volonté de lutter contre le crime organisé et a démontré la nécessité d'une approche cohérente et coordonnée en adoptant, en juin 1997, un plan d'action relatif à la lutte contre la criminalité organisée. Bien que nombre des actions envisagées visent à encourager la coopération entre les quinze États membres, le plan ne néglige pas la nécessité de mettre également au point des formes plus larges de coopération internationale. Un résultat tangible a été la conclusion, par le Conseil en 1998, d'un pacte de préadhésion sur la criminalité organisée avec les pays candidats. En ce qui concerne la question plus spécifique que soulève la résolution relativement à la situation dans les Balkans, la Commission reconnaît que le danger d'un développement massif des activités liées au crime organisé est bien réel si nous ne menons pas dans cette région une action cohérente et coordonnée, associant les différents donateurs ainsi que les acteurs internationaux et régionaux. La Commission considère que les États membres peuvent jouer un rôle déterminant en mettant leur savoir-faire et des ressources humaines au service de projets spécialement conçus pour combattre les activités criminelles dans la région des Balkans, y compris la corruption. La Commission considère que l'on peut contribuer utilement à la réalisation du Pacte de stabilité en associant le savoir-faire des États membres et des fonds communautaires pour créer des projets et des actions qui ciblent très précisément les activités criminelles. Dans cette perspective, la Commission est tout à fait disposée à jouer le rôle de coordonnateur et à travailler en consultation étroite avec le coordonnateur spécial du Pacte de stabilité. Je tiens à souligner en outre que la Commission est en train de préparer une proposition de nouvel instrument financier spécifique qui offrira une base juridique générale pour l'aide communautaire à l'ensemble de cette région. Une proposition officielle doit être soumise au Conseil à la fin de ce mois. Nous espérons qu'un nouveau règlement pourra entrer en vigueur aussi rapidement que possible, peut-être juste après les vacances d'été. La Commission reste convaincue de la nécessité cruciale de faire tout ce qu'il faut pour soutenir les mesures prises afin de lutter contre le crime organisé et elle est décidée à mettre au point, dans ce nouveau cadre, des projets régionaux couvrant le domaine de la justice et des affaires intérieures. La Commission est en outre d'ores et déjà en mesure de vous annoncer que, dans le cadre de la programmation de l'aide aux programmes régionaux pour l'exercice 2000, quelque 2 millions d'euros ont été affectés à des projets dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Par ailleurs, concernant la contrebande de certains produits comme les cigarettes, et dans la mesure où le territoire de la Communauté, ainsi que ses intérêts financiers, sont touchés, l'OLAF a mis en place des groupes de travail pluridisciplinaires au sein desquels plusieurs nationalités sont représentées. Ces groupes sont chargés de lutter contre le crime organisé dont la dimension transnationale a été démontrée à plusieurs reprises. Ils ont été créés dans un but de soutien et d'assistance opérationnelle ; leurs enquêtes ciblent les secteurs et les produits les plus sensibles à la fraude, ce qui est le cas des cigarettes. Le bilan des activités de ces groupes de travail pour ces dernières années est particulièrement éloquent. En 1996 par exemple, la contrebande de cigarettes, essentiellement de la marchandise en transit, représentait 800 millions d'écus. Les retombées financières globales de la fraude identifiée dans ce secteur en 1997 ont été évaluées à 1,6 milliard d'écus, à la fois pour les ressources propres de la Communauté et pour les recettes des États membres. Le nombre d'enquêtes relatives à la contrebande de cigarettes a encore augmenté en 1998, même si les retombées financières ont été plus modestes que pour les années précédentes. On peut l'expliquer par la conduite de grandes enquêtes internationales et le succès de la lutte contre la contrebande de cigarettes au départ de la principauté d'Andorre, ainsi que de la lutte contre le marché noir en Espagne. En résumé, nous prenons très au sérieux ces menaces contre la Communauté et nous continuerons de les combattre avec acharnement."@fr6
"La Commissione ha esaminato con grande interesse la risoluzione che si occupa della minaccia costituita dallo sviluppo di attività illecite da parte delle organizzazioni criminali che operano in numerosi paesi dell'Europa sudorientale. Condividiamo i timori espressi nella risoluzione circa il rischio che l'opera di ricostruzione e sviluppo che si svolge nel contesto del Patto di stabilità venga messa a repentaglio dalle reti della criminalità internazionale attive nel traffico di esseri umani, di droga e di armi e nel contrabbando di altre merci. Ovviamente, molte di queste attività criminali sono gravide di conseguenze negative per la Comunità e i suoi Stati membri. Come ben sapete, il Consiglio europeo si è mostrato deciso a combattere la criminalità organizzata, richiamando la necessità di un approccio coerente e coordinato con l'adozione, nel giugno 1997, di un piano d'azione per la lotta contro la criminalità organizzata. Molte azioni previste intendono incoraggiare la cooperazione tra i quindici Stati membri, ma il piano non trascura neppure la necessità di sviluppare più ampie forme di cooperazione internazionale. Il risultato più tangibile è stato il Patto di preadesione sulla cooperazione contro la criminalità stipulato nel 1998 fra il Consiglio e i paesi candidati. Per quanto riguarda la questione specifica sollevata dalla risoluzione in merito alla situazione dei Balcani, la Commissione conviene sul concreto pericolo di un massiccio sviluppo della criminalità organizzata, qualora in questa regione non si giunga ad un'azione coordinata e coerente che unisca gli sforzi dei vari donatori a quelli delle parti in causa a livello internazionale e regionale. La Commissione riconosce agli Stati membri un ruolo vitale: essi dovranno fornire esperienza e risorse umane per l'elaborazione di progetti specifici nella lotta contro le svariate attività criminali che affliggono la regione dei Balcani e in particolar modo nella lotta contro la corruzione. La Commissione ritiene di poter fornire un utile contributo al Patto di stabilità, operando tra l'esperienza degli Stati membri e i fondi comunitari una fusione tesa a realizzare progetti e attività anticrimine imperniati su obiettivi specifici. A questo proposito, la Commissione è pronta ad agire anche in qualità di coordinatore e in stretto contatto con il coordinatore speciale del Patto di stabilità. Devo poi sottolineare che la Commissione sta preparando una proposta relativa a un nuovo specifico strumento finanziario che fornirà una base giuridica complessiva all'assistenza comunitaria per tutta la regione. Una proposta ufficiale sarà presentata al Consiglio alla fine del mese e speriamo che un nuovo regolamento possa entrare in vigore il più presto possibile, forse subito dopo la pausa estiva. A parere della Commissione, rimane di cruciale importanza un forte impegno a favore di efficaci misure di lotta contro la criminalità organizzata; la Commissione è altresì decisa a sviluppare, entro questo quadro rinnovato, progetti regionali che abbraccino i settori della giustizia e degli affari interni. Inoltre, la Commissione è già in grado di annunciare che, nell'ambito della programmazione dell'assistenza per i programmi regionali del 2000, sono stati stanziati circa 2 milioni di euro per progetti nei settori della giustizia e degli affari interni. Per ciò che riguarda il traffico illecito di alcune merci, come il contrabbando di sigarette, e nella misura in cui questo traffico colpisce il territorio della Comunità e i suoi interessi finanziari, l'OLAF ha istituito gruppi operativi che abbracciano discipline e nazioni diverse; il loro scopo è di combattere la criminalità organizzata, la cui dimensione transnazionale è venuta alla luce in diverse occasioni. Questi gruppi sono stati istituiti per fornire sostegno e assistenza operativa alle indagini concernenti quei settori e quei prodotti che più sono vulnerabili alle frodi (come le sigarette). Negli ultimi anni questi gruppi operativi hanno ottenuto risultati molto significativi; nel 1996, per esempio, il valore del contrabbando di sigarette (soprattutto in regime di transito) era pari a 800 milioni di ecu. E' stato stimato che l'impatto finanziario complessivo delle frodi scoperte in questo settore nel 1997 ammontasse a 1,6 miliardi di ecu, interessando sia le risorse proprie comunitarie che le finanze statali dei paesi della Comunità. Il numero delle indagini condotte nel settore del contrabbando di sigarette è addirittura aumentato nel 1998, sebbene l'impatto finanziario di tale attività abbia registrato un calo rispetto agli anni precedenti. Questo si spiega forse con il proseguimento di indagini internazionali su vasta scala e con il successo della lotta contro il contrabbando di sigarette provenienti dall'Andorra e contro il mercato nero in Spagna. Nel complesso, consideriamo con estrema serietà le minacce che incombono sulla Comunità e continueremo a lavorare intensamente per scongiurarle."@it9
"The Commission has examined with great interest the resolution concerning the threat posed by the development of illicit activities of criminal groups operating in several countries of south-eastern Europe. We share the preoccupation expressed in the resolution as to the risk of seeing the reconstruction and development efforts in the context of the Stability Pact being jeopardised by international criminal networks that engage mainly in trafficking in human beings, trafficking in drugs and arms as well as in smuggling of goods. Clearly a lot of these criminal activities have serious negative consequences for the Community and its Member States. As you are aware, the European Council has shown its strong determination to fight against organised crime and has demonstrated the need for a coherent and coordinated approach by adopting in June 1997 an Action Plan to Combat Organised Crime. Although many actions envisaged aim to encourage cooperation between the fifteen Member States, the plan does not neglect the need also to develop wider forms of international cooperation. The tangible result has been the conclusion by the Council in 1998 of the Pre-accession Pact on cooperation against crime with the candidate countries. As regards the specific question raised by the resolution and related to the situation in the Balkans, the Commission agrees that there is a real danger of massive development of organised crime activities if no coherent and coordinated action is set up in this region associating the various donors as well as the international and regional actors. The Commission considers that the Member States have a crucial role to play in providing their expertise and human resources in supporting specialised projects in the fight against various criminal activities in the Balkan region, including the fight against corruption. The Commission considers that it can prove and provide a useful input to the Stability Pact by combining the Member States’ expertise and the Community funds in order to set up well-targeted anti-crime projects and activities. In this respect, the Commission is also ready to act as a coordinator and in close consultation with the special coordinator of the Stability Pact. Furthermore, I have to underline that the Commission is preparing a proposal for a new specific financial instrument which will provide a global legal basis for the Community assistance to the whole region. An official proposal will be presented to the Council by the end of this month and we hope that a new regulation will come into force as soon as possible, hopefully just after the summer break. The Commission remains convinced of the crucial importance of making all the necessary efforts to support effective measures for the fight organised crime and is determined to develop, within this new framework, regional projects covering the field of justice and home affairs. In addition, the Commission is already in a position to announce that, under its programming of the assistance envelope of regional programmes for 2000, around EUR 2 m have been earmarked for projects within the field of justice and home affairs. Furthermore, as regards trafficking in certain goods such as the smuggling of cigarettes, and insofar as this traffic also affects the Community's territory and its financial interests, OLAF has set up multi-disciplinary and multinational task groups. These groups work to combat organised crime whose transnational dimension has been demonstrated on several occasions. They have been established to provide support and operational assistance that focuses its investigations on the sectors and products which are most vulnerable to fraud, which is the case for cigarettes. The results of the activities of these task groups recorded over the last few years are particularly significant. In 1996, for instance, cigarette smuggling, mainly in the transit regime, totalled ECU 800 m. The overall financial impact of fraud detected in this area in 1997 was an estimated ECU 1.6 bn covering Community own resources and national revenue. The number of inquiries against cigarette smuggling even increased in 1998, although the financial impact was lower than in the previous years. This can be explained by the continuation of large international inquiries and the success in the fight against cigarette smuggling from Andorra and against the black market in Spain. All in all we take these threats to the Community very seriously and will continue working hard to fight them."@lv10
"De Commissie heeft met veel belangstelling kennisgenomen van de resoluties over de zorgwekkende toename van illegale activiteiten door criminele organisaties die opereren in verscheidene landen van Zuidoost-Europa. We delen de in de resolutie geuite bezorgdheid over het feit dat deze internationale misdaadorganisaties, die zich voornamelijk bezighouden met smokkel, drugs- en wapenhandel en handel in illegale immigranten, de uit het Stabiliteitspact voortvloeiende wederopbouw- en ontwikkelingsactiviteiten in gevaar brengen. Het is duidelijk dat veel van deze criminele activiteiten bijzonder negatieve gevolgen hebben voor de Gemeenschap en de lidstaten. Zoals u weet, heeft de Europese Raad in juni 1997 een actieplan ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit aangenomen. Dit bewijst dat de Europese Raad niet alleen vastbesloten is om de georganiseerde misdaad aan te pakken, maar zich ook bewust is van de noodzaak tot een samenhangende en gecoördineerde aanpak van dit probleem. Ofschoon een groot deel van de acties erop gericht zijn de samenwerking tussen de vijftien lidstaten te bevorderen, houdt het actieplan ook rekening met de noodzaak om ruimere vormen van internationale samenwerking te ontwikkelen. Daartoe heeft de Raad in 1998 een pretoetredingspact inzake samenwerking op het gebied van misdaadbestrijding gesloten met de kandidaat-landen. Wat het specifieke onderwerp van de resolutie betreft - de situatie in de Balkan -, is de Commissie het eens met de constatering dat er een reëel gevaar bestaat van een massale ontwikkeling van georganiseerde misdaadactiviteiten in de regio, als we niet zorgen voor een samenhangende en gecoördineerde actie waarbij de diverse donoren alsook de internationale en regionale instellingen worden betrokken. De Commissie is van mening dat de lidstaten een cruciale rol kunnen spelen door knowhow en personeel beschikbaar te stellen voor specifieke projecten ter bestrijding van diverse criminele activiteiten in de Balkan, met inbegrip van de strijd tegen corruptie. De Commissie gelooft dat zij een nuttige bijdrage kan leveren aan het Stabiliteitspact door de knowhow van lidstaten en communautaire fondsen te gebruiken om doelgerichte projecten en activiteiten op te zetten ter bestrijding van de misdaad. De Commissie is ook bereid om een coördinerende rol te spelen in nauwe samenwerking met de bijzondere coördinator van het Stabiliteitspact. Daarenboven zou ik willen benadrukken dat de Commissie bezig is met de voorbereiding van een voorstel voor een nieuw financieel instrument dat als algemene rechtsgrondslag zal dienen voor de communautaire bijstand aan de hele regio. We zullen tegen het einde van de maand een officieel voorstel voorleggen aan de Raad en we hopen dat de nieuwe verordening zo vlug mogelijk in werking zal treden, hopelijk onmiddellijk na het zomerreces. De Commissie is er nog steeds van overtuigd dat het van cruciaal belang is om doelgerichte maatregelen te nemen ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit en deze maatregelen ook volop te ondersteunen. Zij is ook vastbesloten om binnen dit nieuwe kader regionale projecten te ontwikkelen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. De Commissie kan nu reeds aankondigen dat in het kader van de programmering van de regionale programma's voor 2000, ongeveer 2 miljoen euro werd uitgetrokken voor projecten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Daarnaast heeft OLAF multidisciplinaire en multinationale werkgroepen opgericht om de illegale handel in bepaalde goederen te bestrijden, zoals de smokkel van sigaretten, in zoverre deze activiteiten gebeuren op het grondgebied van de Gemeenschap en haar belangen schaden. Deze werkgroepen concentreren zich op criminele organisaties waarvan het internationale karakter vaststaat. Ze werden opgericht om steun en operationele bijstand te verlenen aan opsporingsactiviteiten op het gebied van sectoren en producten die het ergste te lijden hebben onder fraude, zoals sigaretten. Deze werkgroepen hebben de afgelopen jaren belangrijke resultaten geboekt. In 1996 bijvoorbeeld, vond men gesmokkelde sigaretten voor een totaalbedrag van 800 miljoen ecu, vooral in het transitverkeer. De totale financiële impact van de ontdekte fraude in deze sector werd voor 1997 geschat op 1,6 miljard ecu; dit bedrag omvat gederfde inkomsten van de lidstaten en eigen middelen van de Gemeenschap. Het aantal onderzoeken tegen sigarettensmokkel steeg zelfs in 1998, ofschoon de financiële impact lager was dan in voorgaande jaren. Dit kan worden verklaard door de voortzetting van grootschalige internationale opsporingen en het succes in de strijd tegen de sigarettensmokkel uit Andorra en tegen de zwarte markt in Spanje. Samenvattend kunnen we zeggen dat wij deze gevaren voor de Gemeenschap heel serieus nemen en hard zullen blijven werken om ze te bestrijden."@nl2
"A Comissão analisou com grande interesse a resolução respeitante à ameaça que representa o aumento das actividades ilícitas de grupos criminosos que operam em diversos países do Sudeste da Europa. Partilhamos a preocupação expressa nessa resolução quanto ao risco de ver os esforços de reconstrução e desenvolvimento, no contexto do Pacto de Estabilidade, prejudicados pelas redes criminosas internacionais que se dedicam sobretudo ao tráfico de seres humanos, de drogas e de armamento, bem como ao contrabando de bens. Obviamente, uma série destas actividades criminosas têm consequências negativas para a Comunidade e os seus Estados­Membros. Os resultados das actividades destes grupos de trabalho registados, nos últimos anos, são particularmente significativos. Em 1996, por exemplo, o contrabando de cigarros, sobretudo no regime de trânsito, ascendeu aos 800 milhões de euros. O impacto financeiro global da fraude detectada nesta área, em 1997, foi estimado em 1,6 mil milhões de euros, cobrindo os recursos próprios da Comunidade e os rendimentos nacionais. O número de inquéritos contra o contrabando de cigarros aumentou em 1998, embora o impacto financeiro tenha sido inferior ao dos anos anteriores. Isso poderá ser explicado pela continuação de inquéritos internacionais de grande dimensão e pelo êxito da luta contra o contrabando de cigarros em Andorra e contra o mercado negro em Espanha. Seja como for, levamos estas ameaças contra a Comunidade muito a sério e continuaremos a trabalhar arduamente contra as mesmas. Como sabem, o Conselho Europeu mostrou a sua forte determinação em lutar contra o crime organizado e demostrou a necessidade de uma abordagem coerente e coordenada, adoptando, em Junho de 1997, um Plano de Acção para o Combate ao Crime Organizado. Apesar de muitas das acções previstas visarem encorajar a cooperação entre os quinze Estados­Membros, o plano não descura a necessidade de se desenvolverem também formas de cooperação internacional mais abrangentes. O resultado palpável foi a conclusão pelo Conselho e pelos países candidatos, em 1988, do Pacto de pré­adesão sobre a cooperação contra a criminalidade. No que se refere à questão específica levantada pela resolução e relacionada com a situação nos Balcãs, a Comissão concorda que existirá um perigo real de desenvolvimento maciço de actividades do crime organizado, caso não seja desenvolvida uma acção coerente e coordenada nesta região, que associe os diversos dadores, bem como os actores regionais e internacionais. 0 A Comissão considera que os Estados­Membros têm um papel fundamental a desempenhar, disponibilizando os seus conhecimentos e os seus recursos humanos para apoio, no terreno, de projectos especializados contra várias actividades criminosas na região dos Balcãs, incluindo a luta contra a corrupção. A Comissão considera que pode provar ser e dar um contributo útil para o Pacto de Estabilidade, coordenando os conhecimentos dos Estados­Membros e os fundos comunitários por forma a criar projectos e actividades devidamente orientadas contra o crime. A este respeito, a Comissão está também pronta para actuar como coordenadora e em estreita cooperação com o coordenador especial do Pacto de Estabilidade. Para além disso, não posso deixar de salientar que a Comissão está a preparar uma proposta para um novo instrumento financeiro específico, que forneça uma base jurídica global para a assistência comunitária a toda a região. Será apresentada uma proposta oficial ao Conselho, até ao final deste mês, e esperamos que entre em vigor, o mais rapidamente possível, um novo regulamento, se possível ainda antes da interrupção dos trabalhos no Verão. A Comissão continua convicta da importância crucial de se envidarem todos os esforços necessários para apoiar medidas concretas de luta contra o crime organizado e está determinada a desenvolver, no âmbito deste novo quadro, projectos regionais no campo da justiça e dos assuntos internos. Para além disso, a Comissão está já em posição de anunciar que, no âmbito da sua programação do envelope de assistência dos programas regionais para 2000, foram previstos cerca de 2 milhões de euros para projectos no domínio da justiça e dos assuntos internos. Ainda, no que se refere ao tráfico de determinados bens, tais como o contrabando de cigarros, e na medida em que este tráfico afecta também o território da Comunidade e os seus interesses financeiros, o OLAF criou grupos de trabalho pluridisciplinares e multinacionais. Estes trabalham no combate ao crime organizado cuja dimensão transnacional foi demonstrada em diversas ocasiões. Aqueles foram criados para prestarem apoio e assistência operacional fazendo incidir as suas investigações nos sectores e produtos que são mais vulneráveis à fraude, caso dos cigarros."@pt11
"Kommissionen har med stort intresse tagit del av resolutionen angående hotet från kriminella grupper som är verksamma i flera länder i sydöstra Europa. Vi delar de tankar som uttrycks i resolutionen när det gäller risken för att insatserna för återuppbyggnad och utveckling inom ramen för stabilitetspakten kommer att äventyras av internationella kriminella nätverk som huvudsakligen ägnar sig åt människosmuggling, smuggling av droger och vapen samt även varusmuggling. Helt klart har flera av dessa brottsliga verksamheter allvarliga negativa konsekvenser för gemenskapen och dess medlemsstater. Som ni känner till så har Europeiska rådet visat stark beslutsamhet att bekämpa den organiserade brottsligheten och har påvisat behovet av en sammanhängande och samordnad taktik genom att i juni 1997 anta en handlingsplan för bekämpande av organiserad brottslighet. Även om många av de planerade åtgärderna syftar till att stimulera samarbetet mellan de femton medlemsstaterna så förbises inte behovet av att även utveckla mer omfattande former av internationellt samarbete. Det påtagliga resultatet har varit att rådet 1998 slöt ett anslutningsavtal med kandidatländerna angående brottslighet. När det gäller de specifika frågor som togs upp i resolutionen och som rör situationen i Balkanområdet, håller kommissionen med om att det finns en reell risk för en massiv utveckling av den organiserade brottsligheten om inga sammanhängande och samordnade åtgärder vidtas i det här området i samarbete med de olika givarna samt de internationella och regionala aktörerna. Kommissionen anser att medlemsstaterna har en avgörande roll att spela genom att tillhandahålla expertis och personal för stöd till specialprojekt i kampen mot diverse brottsliga verksamheter i Balkanområdet, inbegripet kampen mot korruption. Kommissionen anser att den kan göra ansenliga insatser i stabilitetspakten genom att kombinera medlemsstaternas expertis och gemenskapens ekonomiska medel för att genomföra välriktade projekt och åtgärder för brottslighetsbekämpning. I det avseendet är kommissionen också redo att fungera som samordnare och i nära samråd med stabilitetspaktens särskilda samordnare. Dessutom måste jag understryka att kommissionen förbereder ett förslag till ett nytt specifikt finansiellt instrument som skall ge en global rättslig grund för gemenskapshjälpen till hela området. Ett officiellt förslag kommer att läggas fram för rådet i slutet av den här månaden och vi hoppas att en ny förordning skall träda i kraft så snart som möjligt, förhoppningsvis direkt efter sommaruppehållet. Kommissionen är fortfarande övertygad om hur väldigt viktigt det är att göra alla möjliga insatser för att stödja effektiva åtgärder för bekämpande av organiserad brottslighet och är fast besluten att, inom den nya ramen, utarbeta regionala projekt som omfattar områdena rättsväsende och inrikesfrågor. Dessutom kan kommissionen redan tillkännage att, vid programplaneringen för stödet till regionala program för år 2000, cirka två miljoner euro anslagits för projekt inom områdena rättsväsende och inrikesfrågor. Dessutom har det, med avseende på smuggling av vissa varor som till exempel cigaretter och i den mån denna smuggling även påverkar gemenskapens territorium och dess ekonomiska intressen, upprättats multidisciplinära och multinationella arbetsgrupper inom ramen för OLAF. Dessa grupper kommer att bekämpa organiserad brottslighet vars gränsöverskridande dimension påvisats vid flera tillfällen. De har upprättats för att ge stöd och bistånd, vars inriktning skall vara på utredningar angående de sektorer och varor som är mest sårbara för bedrägeri, vilket är fallet med cigaretter. Resultatet av de här gruppernas verksamhet de senaste åren är mycket talande. År 1996, till exempel, uppgick cigarettsmugglingen totalt till 800 miljoner ecu. De sammanlagda ekonomiska effekterna av bedrägeri som upptäcktes inom det här området år 1997 beräknades till 1,6 miljarder ecu, omfattande gemenskapens egna medel och nationella intäkter. Antalet utredningar av cigarettsmuggling till och med ökade under år 1998, även om de ekonomiska effekterna var lägre än under tidigare år. Det kan förklaras med fortsatta omfattande internationella utredningar och framgångarna i kampen mot cigarettsmuggling från Andorra och mot den svarta marknaden i Spanien. Allt sammantaget ser vi mycket allvarligt på dessa hot mot gemenskapen och vi kommer att fortsätta att bekämpa dem hårt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Task groups)"11
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph