Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.7.4-222"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"First, on the presidential elections in Peru, the Peruvian authorities invited both the EU presidency and the Commission to send observers to the elections. A consultation took place between the Commission and the Member States, concluding that the situation does not justify the organisation and deployment of a full EU observation mission. Some Member States announced, however, that they would be sending observers on a bilateral basis including, in some cases, representatives of their national parliaments. They are also supporting the mission of observers of the Organisation of American States, led by the former Minister for Foreign Affairs of Guatemala, Mr Eduardo Stein. Finally, Mr President, on the situation in Jammu and Kashmir, the Commission welcomes the European Parliament's deep concern regarding the Kashmir conflict reflected in the different draft resolutions. The international community's concern for the region is a legitimate one, particularly as both sides possess nuclear weapons and as dialogue between them has, at this stage, effectively broken down. Precisely because of this impasse and the high risks involved, third parties must adopt a balanced approach. Third parties may urge both sides to de-escalate military confrontation in a structured way and resume comprehensive dialogue with a view to relaunching the Lahore peace process. Pakistan should be asked to put a stop to infiltration of paramilitary personnel crossing over from their side of the line of control. India should be encouraged to look for and explore the full potential towards internal political solutions to meet the expectations of the Jammu and Kashmir populations in line with the possibility for enhanced autonomy as enshrined in its constitution. The Commission believes that a stand on the issue should take the present extreme sensitivity of the situation into account, especially with a view to the upcoming EU summit with India, where Kashmir will certainly be discussed. On the human rights situation in Chechnya I have the following comments. The Commission is also deeply concerned about increasing evidence of human rights abuses in Chechnya. We want Russia to comply with its OSCE/Council of Europe commitments and seek a political settlement, allow independent investigations on reported human rights abuses, improve the climate for an independent press to operate, and address the legitimate requests of humanitarian operators. These issues are also mentioned in your resolution. It was exactly these issues I discussed very directly with the Russian Government during my visit to the region at the beginning of February. The Commission also reiterated this message through Foreign Minister Ivanov during the ministerial troika on 2 March, where we submitted to him a number of concrete proposals including ECHO assessment missions to Chechnya, NGO access and basic requests, visits of EU diplomats to the region before presidential elections to report on civil conditions, the humanitarian situation, alleged human rights abuses and investigations. We are still waiting for an answer from the Russian authorities on these concrete proposals. On the media situation in Serbia, the mounting series of actions taken against Studio B by the authorities last week are wholly unacceptable and we deplore them. The increasing pressure put on the independent media shows just how important those media are. The European Commission has made great efforts to support the independent media in Serbia. In December 1999 we approved a EUR 3.3 million programme of support. We have put aside an emergency envelope of funding which will be able to provide equipment and survival funds for these media, including such television stations as Studio B. The Commission is allocating new personnel for the implementation of media projects, and our contracts with beneficiaries have been streamlined to try and speed up the process of the delivery of grants. Satellite equipment is being distributed across the region to Croatia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia. The European Commission's Europe-by-satellite service is continuing its support by making available time on its service for independent TV stations in Serbia to broadcast information which will reach the rest of the region and encourage exchange of programmes. On Iraq, I have the following comments: the Commission is concerned about the unilateral Iraqi decision to oppose the acceptance of UN Security Council resolution 1284 and its subsequent delaying of the operation of the new monitoring instrument UNMOVIC and the easing of the sanction regime. This will only prolong the crisis in Iraq. Oil for food remains the best short-term option to alleviate the suffering of the Iraqi population. In the longer term, the economic and social situation in Iraq can only be improved by increased economic activities stimulated by lifting sanctions. Ways should be pursued to engage the Iraqi government in a dialogue on the implementation of UN Security Council resolutions which might lead to a gradual easing of sanctions. But let us be clear – the key to the lifting of sanctions lies with the Iraqis. The Commission has, since the Gulf War in 1991, been the major donor of humanitarian aid to Iraq, to the tune of over EUR 242 million. Another EUR 8.6 million is allocated from the 2000 ECHO budget. The Commission is, however, concerned about the restrictions imposed by the Iraqi Government on NGO operations, which may jeopardise the implementation of ECHO financed humanitarian aid programmes in Iraq."@en3
lpv:translated text
"Først vedrørende præsidentvalget i Peru opfordrede de peruvianske myndigheder både EU's myndigheder og Kommissionen til at sende observatører til valget. Der fandt en konsultation sted mellem Kommissionen og medlemsstaterne, og konklusionen blev, at situationen ikke kan begrunde klargøring og udstationering af et helt observationshold fra EU. Nogle medlemsstater meddelte imidlertid, at de ville udsende observatører på et bilateralt grundlag, herunder i visse tilfælde repræsentanter for de nationale parlamenter. De støtter også udsendelsen af observatører fra Organisationen af Amerikanske Stater anført af Guatemalas tidligere udenrigsminister Eduardo Stein. Endelig, hr. formand, vedrørende situationen i Jammu og Kashmir bifalder Kommissionen Europa-Parlamentets dybe bekymring over konflikten i Kashmir, som kommer til udtryk i de forskellige beslutningsforslag. Det internationale samfunds bekymring for regionen er legitim, især fordi begge sider råder over atomvåben, og fordi dialogen mellem parterne rent faktisk er brudt sammen i øjeblikket. Netop på grund af denne blindgyde og den høje risiko må udefrakommende indtage en afbalanceret holdning. Tredjelande kan opfordre begge sider til at afvikle den militære konfrontation på en struktureret måde og genoptage dialogen med henblik på en genoptagelse af Lahore-fredsprocessen. Vi må bede Pakistan standse infiltreringen af paramilitært personel, der krydser grænsen fra deres side af kontrollinjen. Indien bør opfordres til at undersøge og udnytte det fulde potentiale i retning af indenrigspolitiske løsninger for at opfylde forventningerne hos befolkningerne i Jammu og Kashmir i overensstemmelse med muligheden for øget selvstyre, som er indskrevet i forfatningen. Kommissionen mener, at man ved sin stillingtagen til dette spørgsmål bør tage hensyn til den utroligt følsomme situation, navnlig med henblik på det kommende EU-topmøde med Indien, hvor Kashmir bestemt vil blive drøftet. Jeg har følgende bemærkninger til menneskerettighedssituationen i Tjetjenien. Kommissionen er ligeledes dybt bekymret over de stadig flere rapporter om brud på menneskerettighederne i Tjetjenien. Vi ønsker, at Rusland overholder sine forpligtelser under OSCE/Europarådet og søger en politisk løsning, tillader uafhængige undersøgelser af de rapporterede brud på menneskerettighederne, forbedrer den uafhængige presses muligheder for at arbejde og behandler de legitime ønsker fra humanitære organisationer. Disse spørgsmål nævnes også i Deres beslutning. Det var præcis disse spørgsmål, jeg drøftede ganske direkte med den russiske regering under mit besøg i regionen i begyndelsen af februar. Kommissionen gentog også dette budskab gennem udenrigsminister Ivanov under ministertrojkaen den 2. marts, hvor vi forelagde ham en række konkrete forslag, herunder ECHO-vurderingsmissioner til Tjetjenien, adgang for ngo'er og grundlæggende anmodninger, EU-diplomaters besøg i regionen forud for præsidentvalget med henblik på at rapportere om de civile forhold, den humanitære situation, påståede overtrædelser af menneskerettighederne og undersøgelser. Vi venter stadig på svar fra de russiske myndigheder om disse konkrete forslag. Med hensyn til mediesituationen i Serbien var myndighedernes række af indgreb over for Studio B i sidste uge fuldstændig uacceptable, og vi beklager dem. Det stigende pres, der lægges på de uafhængige medier, viser netop, hvor vigtige disse medier er. Europa-Kommissionen har ydet en stor indsats for at støtte de uafhængige medier i Serbien. I december 1999 godkendte vi et støtteprogram til 3,3 millioner euro. Vi har reserveret en finansieringspakke til nødstilfælde, hvormed vi får mulighed for at levere udstyr og overlevelsesmidler til disse medier, herunder tv-stationer som Studio B. Kommissionen afsætter nu nyt personale til gennemførelsen af medieprojekterne, og vores kontrakter med modtagerne er blevet tilpasset for at prøve at fremskynde udbetalingen af støtte. Der distribueres satellitudstyr i hele regionen til Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Makedonien. Europa-Kommissionens tjeneste Europe-by-satellite fortsætter sin støtte ved at stille ledig sendetid til rådighed for uafhængige tv-stationer i Serbien, så disse kan transmittere oplysninger, der når ud til resten af regionen, og vi tilskynder til udveksling af programmer. Med hensyn til Irak har jeg følgende bemærkninger. Kommissionen er bekymret over Iraks ensidige beslutning om at gå imod vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1284 og den efterfølgende forsinkelse af indførelsen af det nye overvågningsorgan UNMOVIC og lempelsen af sanktionerne. "Olie for mad" er fortsat den bedste, kortsigtede mulighed for at lette den irakiske befolknings lidelser. På længere sigt kan den økonomiske og sociale situation i Irak kun forbedres gennem øget økonomisk aktivitet, der stimuleres gennem en ophævelse af sanktionerne. Der bør gøres forsøg på at inddrage den irakiske regering i en dialog om gennemførelsen af Sikkerhedsrådets resolutioner, hvilket kan føre til en gradvis lempelse af sanktionerne. Men vi siger det ligeud - nøglen til ophævelse af sanktionerne ligger hos irakerne. Siden Golfkrigen i 1991 har Kommissionen været den største donor af humanitær hjælp til Irak i størrelsesordenen 242 millioner euro. Der ydes yderligere 8,6 millioner euro fra ECHO's 2000-budget. Kommissionen er imidlertid bekymret over den irakiske regerings restriktioner på ngo'ernes muligheder, hvilket kan bringe gennemførelsen af ECHO-finansierede humanitære hjælpeprogrammer i Irak i fare."@da1
". Zunächst zu den Präsidentschaftswahlen in Peru. Die peruanischen Behörden haben sowohl die EU-Präsidentschaft als auch die Kommission eingeladen, Wahlbeobachter zu entsenden. Eine Konsultation zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten ergab, daß die Situation es nicht rechtfertige, eine vollständige EU-Beobachtermission zu organisieren und einzusetzen. Einige Mitgliedstaaten ließen jedoch verlauten, auf bilateraler Grundlage Beobachter zu entsenden, darunter in einigen Fällen Vertreter ihrer nationalen Parlamente. Sie unterstützen außerdem die Beobachtermission der Organisation Amerikanischer Staaten, die vom ehemaligen Außenminister Guatemalas, Herrn Eduardo Stein, geleitet wird. Abschließend zur Situation in Jammu und Kaschmir. Die Kommission begrüßt die verschiedenen Entschließungsanträge, die die große Sorge des Europäischen Parlaments über den Kaschmirkonflikt widerspiegeln. Die Besorgnis der internationalen Gemeinschaft um die Region ist berechtigt, vor allem, weil beide Seite über Kernwaffen verfügen und der Dialog zwischen ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt effektiv gescheitert ist. Eben wegen dieser Sackgasse und dieser großen Risiken müssen Dritte wohlüberlegt vorgehen. Beide Seiten können durch Dritte zur geordneten Deeskalation militärischer Konfrontation und zur Wiederaufnahme eines umfassenden Dialogs mit Blick auf die Wiederingangsetzung des Friedensprozesses von Lahore gedrängt werden. Pakistan sollte aufgefordert werden, die Einschleusung paramilitärischer Einheiten in den Kontrollstreifen von seiner Seite aus zu unterbinden. Indien sollte ermutigt werden, das ganze Potential innenpolitischer Lösungen zu erkunden und auszuschöpfen, um die Erwartungen der Bevölkerung von Jammu und Kaschmir im Hinblick auf eine stärkere Autonomie, wie sie in seiner Verfassung verankert ist, zu erfüllen. Die Kommission ist der Auffassung, daß ein Standpunkt in dieser Frage die gegenwärtige extreme Sensibilität der Situation in Rechnung stellen sollte, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Gipfel mit Indien, auf dem Kaschmir sicher zur Diskussion stehen wird. Zur Menschenrechtssituation in Tschetschenien möchte ich folgendes bemerken. Die Kommission ist ebenfalls tief besorgt über zunehmende Anzeichen von Verletzungen der Menschenrechte in Tschetschenien. Wir erwarten von Rußland, daß es sich an seine im Rahmen der OSZE und des Europarats eingegangenen Verpflichtungen hält und sich um eine politische Lösung bemüht, daß es unabhängige Untersuchungen zu Berichten über Menschenrechtsverletzungen zuläßt, das Klima für die Tätigkeit einer unabhängigen Presse verbessert und auf legitime Anfragen von Vertretern humanitärer Organisationen eingeht. Diese Punkte sind auch in unserer Entschließung enthalten, und ebendiese Fragen habe ich auch sehr direkt mit der russischen Regierung bei meinem Besuch der Region Anfang Februar besprochen. Die Kommission hat dieses Anliegen bei der ministeriellen Troika am 2. März über Außenminister Iwanow erneut zum Ausdruck gebracht, wobei wir ihm eine Reihe konkreter Vorschläge unterbreiteten, darunter auch ECHO-Beurteilungsmissionen nach Tschetschenien, den Zugang von NRO und grundsätzliche Ersuchen seitens der NRO, Reisen von EU-Diplomaten in die Region vor den Präsidentschaftswahlen, um über die Lage der Zivilbevölkerung, die humanitäre Situation, mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen und Untersuchungen zu berichten. Eine Antwort der russischen Behörden auf diese konkreten Vorschläge steht noch aus. Zur Situation der Medien in Serbien. Die sich in der letzten Woche häufenden Aktionen der Behörden gegen Studio B sind völlig inakzeptabel, und wir mißbilligen sie. Der wachsende Druck auf die unabhängigen Medien beweist, wie wichtig diese Medien sind. Die Europäische Kommission hat große Anstrengungen zur Unterstützung der unabhängigen Medien in Serbien unternommen. Im Dezember 1999 haben wir ein Hilfsprogramm über 3,3 Mio. Euro genehmigt. Wir haben einen Not-Finanzrahmen geschaffen, über den Ausrüstungen und Mittel zum Überleben dieser Medien, einschließlich solcher Fernsehstationen wie Studio B, bereitgestellt werden können. Die Kommission stellt gegenwärtig neues Personal für die Durchführung von Medienprojekten zur Verfügung, und unsere Verträge mit Begünstigten wurden rationeller gestaltet, um die Bereitstellung von Subventionen möglichst zu beschleunigen. Satellitenanlagen werden in der Region verteilt, die nach Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien reichen. Die Europäische Kommission setzt mit ihrem Dienst “Europa per Satellit” die Unterstützung fort, indem sie für unabhängige Fernsehstationen in Serbien Sendezeit für die Übertragung von Informationen, die auch die übrige Region erreichen und die zum Austausch von Programmen ermutigen, zur Verfügung stellt. Zum Irak möchte ich folgendes sagen: Die Kommission ist beunruhigt über die einseitige Entscheidung Iraks, sich der Annahme der Resolution 1284 des UN-Sicherheitsrats zu widersetzen, und über die sich daraus ergebende Verzögerung bei der Inkraftsetzung des neuen Kontrollinstruments UNMOVIC und bei der Lockerung des Sanktionsregimes. Das wird die Krise im Irak nur verlängern. Öl für Lebensmittel bleibt die beste kurzfristige Option, die Leiden der irakischen Bevölkerung zu lindern. Auf längere Sicht kann sich die wirtschaftliche und soziale Situation im Irak nur durch zunehmende Wirtschaftsaktivitäten, die durch Aufhebung der Sanktionen stimuliert werden, verbessern. Man sollte den Weg verfolgen, die irakische Regierung in einen Dialog über die Durchsetzung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzubeziehen, was zu einer allmählichen Lockerung der Sanktionen führen könnte. Aber eines sei hier noch einmal deutlich gesagt der Schlüssel zur Aufhebung der Sanktionen liegt bei den Irakern. Die Kommission war seit dem Golfkrieg 1991 mit einer Summe von über 242 Millionen Euro Hauptgeber humanitärer Hilfe an den Irak. Weitere 8,6 Millionen Euro werden aus dem ECHO-Haushalt 2000 bereitgestellt. Die Kommission ist allerdings über die von der irakischen Regierung gegenüber NRO-Tätigkeiten verhängten Restriktionen besorgt. Dadurch kann die Umsetzung der durch ECHO finanzierten humanitären Hilfeprogramme im Irak gefährdet werden."@de7
". Πρώτον, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στο Περού, οι περουβιανές αρχές κάλεσαν, τόσο την Προεδρία της ΕΕ όσο και την Επιτροπή, να στείλουν εκλογικούς παρατηρητές. Μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση δεν δικαιολογεί την οργάνωση και ανάπτυξη μιας πλήρους αποστολής παρατηρητών της ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη δήλωσαν, ωστόσο, ότι θα αποστείλουν παρατηρητές σε διμερή βάση, περιλαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις αντιπροσώπους από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Επιπλέον, υποστηρίζουν την αποστολή παρατηρητών της Οργάνωσης Αμερικανικών Κρατών, υπό την ηγεσία του πρώην υπουργού εξωτερικών της Γουατεμάλας, κ. Eduardo Stein. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Τζαμμού ή το Κασμίρ, η Επιτροπή χαιρετίζει τη βαθιά ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαμάχη για το Κασμίρ, η οποία αντικατοπτρίζεται στα διάφορα σχέδια ψηφίσματος. Εύλογη είναι και η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την περιοχή, ιδιαίτερα επειδή αφενός και οι δύο πλευρές διαθέτουν πυρηνικά όπλα και αφετέρου επειδή ο μεταξύ τους διάλογος έχει ουσιαστικά διακοπεί σ’ αυτή τη φάση. Λόγω ακριβώς αυτού του αδιεξόδου και των σημαντικών κινδύνων που ελλοχεύουν, οι τρίτες πλευρές θα πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση. Οι τρίτες πλευρές μπορούν να ωθήσουν με εποικοδομητικό τρόπο και τις δύο πλευρές στην αποκλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης και στην επανάληψη ενός διαλόγου εφ’ όλης της ύλης με στόχο την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας της Λαχώρης. Θα πρέπει να ζητήσουμε από το Πακιστάν να θέσει τέρμα στη διείσδυση παραστρατιωτικών πέρα από τα όρια της ζώνης ελέγχου του. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ινδία να αναζητήσει και να εξετάσει προσεκτικά κάθε πιθανότητα εξεύρεσης πολιτικών λύσεων εκ των ένδον, που να ικανοποιούν τις προσδοκίες του λαού του Τζαμμού και του Κασμίρ και να συνάδουν με την πιθανότητα αυξημένης αυτονομίας, όπως προβλέπει το σύνταγμά της. Η Επιτροπή πιστεύει ότι πριν λάβουμε θέση επί του θέματος θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την εξαιρετικά λεπτή κατάσταση που διαγράφεται αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα με την προοπτική της επικείμενης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ινδίας, όπου βεβαίως το Κασμίρ θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία θα προβώ στα ακόλουθα σχόλια. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης βαθύτατα για τις αυξανόμενες αποδείξεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία. Επιθυμούμε η Ρωσία να συμμορφωθεί προς τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ/Συμβουλίου της Ευρώπης και να αναζητήσει πολιτική διευθέτηση του θέματος, να επιτρέψει τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να βελτιώσει το κλίμα λειτουργίας του ανεξάρτητου Τύπου και να ασχοληθεί επισταμένα με τα νόμιμα αιτήματα των ανθρωπιστικών φορέων. Τα ζητήματα αυτά αναφέρονται επίσης στο ψήφισμά σας. Αυτά ακριβώς τα ζητήματα συζήτησα χωρίς περιστροφές με τη ρωσική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην περιοχή, στις αρχές Φεβρουαρίου. Η Επιτροπή επανέλαβε επίσης το συγκεκριμένο μήνυμα στον υπουργό Εξωτερικών κ. Ivanov στη διάρκεια της υπουργικής τρόικας στις 2 Μαρτίου, όταν του υποβάλαμε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τις αποστολές αξιολόγησης του ECHO στην Τσετσενία, την πρόσβαση των ΜΚΟ και ορισμένα βασικά αιτήματά τους και τις επισκέψεις διπλωματών της ΕΕ στην περιοχή πριν από τις προεδρικές εκλογές, προκειμένου να εκπονήσουν έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, την ανθρωπιστική κατάσταση, τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνακόλουθες έρευνες. Ακόμη περιμένουμε απάντηση από τις ρωσικές αρχές γι' αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις. Σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία, οι κλιμακούμενες ενέργειες από τις σερβικές αρχές εναντίον του Studio B στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας είναι εντελώς απαράδεκτες και τις αποδοκιμάζουμε. Η αυξανόμενη πίεση που ασκείται στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης καταδεικνύει ακριβώς τη μεγάλη σημασία αυτών των μέσων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ενισχύσει τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία. Το Δεκέμβριο του 1999, εγκρίναμε πρόγραμμα στήριξης ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε θέσει σε αποθεματικό πιστώσεις για επείγουσα χρηματοδότηση, με τις οποίες θα μπορέσει να παρασχεθεί εξοπλισμός και κονδύλια για τη επιβίωση αυτών των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων και τηλεοπτικών σταθμών όπως το Studio B. Η Επιτροπή τοποθετεί νέο προσωπικό για την εφαρμογή σχεδίων που αφορούν τα μέσα ενημέρωσης και τα συμβόλαιά μας με τους δικαιούχους έχουν βελτιωθεί στην προσπάθειά μας να επιταχύνουμε τη διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων. Επίσης, διανέμεται δορυφορικός εξοπλισμός σε ολόκληρη την περιοχή, στην Κροατία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και την ΠΓΔΜ. Η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Η Ευρώπη μέσω δορυφόρου” συνεχίζει την υποστήριξή της παρέχοντας μέρος του χρόνου λειτουργίας της σε ανεξάρτητους τηλεοπτικούς σταθμούς της Σερβίας, προκειμένου να μεταδώσουν πληροφορίες που θα φτάσουν στην υπόλοιπη περιοχή και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή προγραμμάτων. Για το Ιράκ έχω να σχολιάσω τα ακόλουθα: η Επιτροπή είναι ανήσυχη σχετικά με τη μονομερή απόφαση του Ιράκ να μην αποδεχθεί το ψήφισμα 1284 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη συνακόλουθη καθυστέρηση στη λειτουργία του νέου μέσου εποπτείας UNMOVIC, αλλά και στη χαλάρωση του καθεστώτος των κυρώσεων. Τούτο θα έχει ως συνέπεια μόνο την παράταση της κρίσης στο Ιράκ. Το “πετρέλαιο αντί τροφίμων” παραμένει η καλύτερη βραχυπρόθεσμη επιλογή, η οποία θα ανακουφίσει τον ιρακινό λαό από τα δεινά του. Μακροπρόθεσμα, η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο Ιράκ μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσω αυξημένων οικονομικών δραστηριοτήτων και να ενισχυθεί με την άρση των κυρώσεων. Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ικανοί να δεσμεύσουν την ιρακινή κυβέρνηση σε ένα διάλογο για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ίσως να οδηγήσει προοδευτικά στη χαλάρωση των κυρώσεων. Ας γίνουμε όμως σαφείς – το κλειδί για την άρση των κυρώσεων βρίσκεται στα χέρια του Ιράκ. Από τον πόλεμο του Κόλπου το 1991, η Επιτροπή αποτελεί για το Ιράκ τον μεγαλύτερο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας, με συνεισφορές που υπερβαίνουν τα 242 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 8,6 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν από τον προϋπολογισμό του ECHO για το 2000. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι ανήσυχη όσον αφορά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει η ιρακινή κυβέρνηση στις επιχειρήσεις των ΜΚΟ, οι οποίες πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την εφαρμογή των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το ECHO για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράκ."@el8
"(EN) En primer lugar, sobre las elecciones presidenciales en Perú, las autoridades peruanas han invitado a la Presidencia de la UE y a la Comisión a enviar a observadores a las elecciones. Tras la consulta llevada a cabo entre la Comisión y los Estados miembros, hemos llegado a la conclusión de que la situación no justifica la organización ni el despliegue de toda una misión de observación de la UE. Algunos Estados miembros han anunciado, sin embargo, que enviarán a observadores sobre una base bilateral, incluidos, en algunos casos, representantes de sus parlamentos nacionales. Asimismo apoyan la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Sr. Eduardo Stein. Por último, señor Presidente, sobre la situación en Jammu y Cachemira, la Comisión saluda la profunda inquietud del Parlamento Europeo por el conflicto de Cachemira, como se refleja en las diferentes propuestas de resolución. La inquietud que esta región despierta entre la comunidad internacional está justificada, sobre todo, porque ambas partes poseen armas nucleares y porque el diálogo entre las mismas está efectivamente roto en estos momentos. Precisamente como consecuencia de este punto muerto y de los altos riesgos que entraña la situación, es necesario que los demás adoptemos un enfoque equilibrado. Sólo los que no estamos involucrados directamente podemos instar a ambas partes a que procedan a la reducción de los enfrentamientos militares de una manera estructurada y a reanudar un diálogo exhaustivo con vistas a la reanudación del proceso de paz de Lahore. Deberíamos pedir a Pakistán que ponga fin a la infiltración de personal paramilitar que cruza la línea desde su parte de control. Deberíamos animar a India a buscar y explorar todo el potencial que ofrecen las soluciones políticas internas para cumplir las expectativas de las población de Jammu y Cachemira con respecto a la posibilidad de conceder una mayor autonomía tal y como recoge su Constitución. La Comisión cree que deberíamos adoptar una posición al respecto que tenga en cuenta el carácter explosivo de la situación actual, especialmente con vistas a la celebración de la próxima cumbre entre la UE e India, en la que ciertamente se discutirá la cuestión de Cachemira. Respecto de la situación de los derechos humanos en Chechenia, quiero hacer los comentarios siguientes: la Comisión también siente una gran preocupación ante la creciente evidencia de abusos contra los derechos humanos en Chechenia. Queremos que Rusia respete sus compromisos asumidos en la OSCE y el Consejo de Europa y busque una solución política, autorice investigaciones independientes de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, mejore el entorno para el funcionamiento de una prensa independiente y atienda a las solicitudes legítimas de los operadores de ayuda humanitaria. La resolución del Parlamento también recoge estos temas. Son precisamente los mismos sobre los que traté muy abiertamente con el Gobierno ruso durante mi vista a la región a comienzos de febrero. La Comisión también ha reiterado este mensaje a través del ministro de Asuntos Exteriores Ivanov durante la ministerial del 2 de marzo, ocasión en la que le presentamos una serie de propuestas concretas, entre las que se incluían el envío de misiones de reconocimiento a Chechenia en el marco del programa ECHO, el acceso y peticiones básicas de las ONG, la autorización de visitas de diplomáticos de la UE a la región antes de las elecciones presidenciales para que informen sobre las condiciones en que vive la población civil, la situación humanitaria, los supuestos abusos contra los derechos humanos e investigaciones. Seguimos esperando una respuesta de las autoridades rusas a estas propuestas concretas. En lo relativo a la situación de los medios de comunicación en Serbia, la creciente serie de ataques contra Studio B a manos de las autoridades la semana pasada es completamente inaceptable y la deploramos. El incremento de la presión que se ejerce sobre los medios de comunicación independientes demuestra precisamente la importancia de estos medios. La Comisión Europea ha realizado grandes esfuerzos para apoyar a los medios de comunicación independientes de Serbia. En diciembre de 1999, aprobamos un plan de apoyo por valor de 3,3 millones de euros. Hemos reservado una asignación de fondos de emergencia que podrá proporcionar equipos y fondos para la supervivencia de estos medios, entre los que se encuentran la cadena de televisión Studio B. La Comisión está destinando nuevo personal a la aplicación de los proyectos relacionados con los medios de comunicación y hemos agilizado nuestros contratos con los beneficiarios en un intento de acelerar el proceso de entrega de las subvenciones. Se están distribuyendo equipos para la recepción vía satélite en toda la región de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. El servicio de la Comisión Europea Europa vía satélite mantiene su apoyo cediendo tiempo en su servicio a las cadenas de televisión independientes de Serbia para que transmitan información que llegue al resto de la región y fomente el intercambio de programas. Sobre Iraq haré los siguientes comentarios: la Comisión siente preocupación por la decisión unilateral iraquí de no aceptar la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por el consiguiente retraso en la puesta en marcha de su nuevo instrumento de vigilancia UNMOVIC y el levantamiento parcial del régimen de sanciones. Esta decisión sólo prolongará la crisis en Iraq. Petróleo por alimentos sigue siendo la mejor opción a corto plazo para paliar el sufrimiento de la población iraquí. A más largo plazo, la situación económica y social en Iraq sólo puede mejorar a través de una mayor actividad económica estimulada por el levantamiento de las naciones. Debería estudiarse el modo de conseguir que el Gobierno iraquí acepte un diálogo sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que conduzcan al levantamiento gradual de las sanciones. Pero no nos equivoquemos; la clave para el levantamiento de las sanciones la tienen los iraquíes. La Comisión es desde la Guerra del Golfo en 1991 uno de los principales donantes de ayuda humanitaria a Iraq, ayuda que ha superado los 242 millones de euros. Además se han asignado otros 8,6 millones de euros con cargo al presupuesto ECHO para 2000. La Comisión, sin embargo, siente preocupación por las restricciones impuestas por el Gobierno iraquí al funcionamiento de las ONG, que pueden hacer peligrar la aplicación de los programas de ayuda humanitaria financiados con cargo a ECHO en Iraq."@es12
"Ensiksi Perun presidentin vaaleista. Perun viranomaiset pyysivät sekä EU:n puheenjohtajavaltiota että komissiota lähettämään tarkkailijoita vaaleihin. Komission ja jäsenvaltioiden välisessä konsultoinnissa tultiin siihen tulokseen, että tilanne ei oikeuta EU:n täyden tarkkailutehtävän järjestämistä ja käyttöönottoa. Jotkut jäsenvaltiot ilmoittivat kuitenkin lähettävänsä tarkkailijoita kahdenväliseltä pohjalta, mukaan lukien joissain tapauksissa kansallisten parlamenttiensa edustajia. Ne tukevat myös Amerikan maiden järjestön tarkkailijoiden tehtävää, jota johtaa Guatemalan entinen ulkoministeri Eduardo Stein. Arvoisa puhemies, lopuksi Jammun ja Kashmirin tilanteesta: komissio pitää myönteisenä Euroopan parlamentin Kashmirin konfliktia koskevaa syvää huolta, joka näkyy eri päätöslauselmaluonnoksissa. Kansainvälisen yhteisön huoli alueesta on oikeutettu, erityisesti koska kummallakin osapuolella on ydinaseita ja koska niiden välinen vuoropuhelu on tässä vaiheessa käytännössä kokonaan loppunut. Juuri tämän umpikujan ja siihen liittyvien suurten riskien vuoksi kolmansien osapuolten on hyväksyttävä tasapainoinen lähestymistapa. Kolmansien osapuolten on kehotettava kumpaakin osapuolta vähentämään asteittain sotilaallisia yhteenottoja suunnitelmallisella tavalla ja aloittaa uudelleen kattava vuoropuhelu, jonka tarkoituksena on aloittaa uudelleen Lahoren rauhanprosessi. Pakistania on pyydettävä lopettamaan heidän puoleltaan valvontalinjaa tulevan puolisotilaallisen henkilöstön soluttaminen. Intiaa on kannustettava etsimään ja tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia löytää sisäisiä poliittisia ratkaisuja Jammun ja Kashmirin kansan odotuksiin vastaamiseksi ja laajennetun itsemääräämisoikeuden mahdollisuuden ottamiseksi huomioon, kuten sen perustuslakiin on kirjoitettu. Komissio uskoo, että asiaa koskevassa kannassa on otettava tilanteen tämänhetkinen herkkyys huomioon, erityisesti kun otetaan huomioon tuleva EU:n huippukokous Intian kanssa, jossa Kashmirista varmasti keskustellaan. Tšetšenian ihmisoikeustilanteesta minulla on seuraavat kommentit: komissio on myös syvästi huolissaan ihmisoikeusrikkomusten todisteiden määrän kasvusta Tšetšeniassa. Haluamme Venäjän noudattavan ETYJ/Euroopan neuvoston sitoumuksiaan ja pyrkivän poliittiseen ratkaisuun, sallivan riippumattomat raportoituja ihmisoikeusrikkomuksia koskevat tutkimukset, parantavan ilmapiiriä riippumattoman lehdistön toiminnalle sekä käsittelevän humanitaaristen toimijoiden oikeutettuja pyyntöjä. Nämä asiat myös mainitaan teidän päätöslauselmassanne. Juuri näistä asioista keskustelin erittäin suoraan Venäjän hallituksen kanssa helmikuun alussa alueelle tekemäni vierailun aikana. Komissio toisti tämä viestin myös ulkoministeri Ivanovin kautta maaliskuun 2. päivänä pidetyssä ministeritroikassa aikana, jolloin jätimme hänelle joukon konkreettisia ehdotuksia, mukaan lukien ECHOn arviointitehtävät Tšetšeniaan, kansalaisjärjestöjen pääsy ja perusvaatimukset, EU:n diplomaattien vierailut alueelle ennen presidentin vaaleja raportoimaan siviilien oloista, humanitaarisesta tilanteesta, väitetyistä ihmisoikeusrikkomuksista ja tutkimuksista. Odotamme edelleen Venäjän viranomaisten vastausta näihin konkreettisiin ehdotuksiin. Tiedotusvälineiden tilanteesta Serbiassa: viranomaisten Studio B:tä vastaan viime viikolla tekemät toimet ovat täysin mahdottomia hyväksyä ja valitamme niitä. Riippumattomiin tiedotusvälineisiin kohdistuvat paineet osoittavat selvästi juuri sen, kuinka tärkeitä ne ovat. Euroopan komissio on ponnistellut suuresti tukeakseen Serbian riippumatonta mediaa. Joulukuussa 1999 hyväksyimme 3,3 miljoonan euron suuruisen tukiohjelman. Olemme asettaneet syrjään hätärahoituksen, jolla voimme tarjota varuste- ja toiminnan jatkamisvaroja näille tiedotusvälineille, mukaan lukien sellaisille televisioasemille kuin Studio B. Komissio osoittaa uutta henkilöstöä tiedotusvälinehankkeiden toteuttamiseen, ja lisäksi sopimuksia edunsaajien kanssa on yhdenmukaistettu, jotta voisimme nopeuttaa apurahojen myöntämisprosessia. Satelliittivarusteita jaetaan alueen halki Kroatiaan, Bosniaan ja Hertsegovinaan sekä Makedoniaan. Euroopan komission Eurooppa satelliitin kautta -palvelu jatkaa tukeaan antamalla aikaa palvelustaan Serbian riippumattomille TV-asemille tiedon lähettämiseen niin, että ne saavuttavat loput alueesta, ja kannustaa ohjelmien vaihtoa. Irakista minulla on seuraavat kommentit: komissio on huolissaan Irakin yksipuolisesta päätöksestä vastustaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1284 ja siitä seurannutta uuden seurantavälineen UNMOVICin toiminnan ja sanktio-ohjelman helpottumisen viivästymistä. Tämä vain pitkittää Irakin kriisiä. Ruoan vaihtokauppa öljyyn on edelleen paras lyhyen aikavälin vaihtoehto Irakin kansan kärsimysten lievittämiseksi. Pitkällä aikavälillä Irakin taloudellista ja sosiaalista tilannetta voidaan parantaa ainoastaan lisääntyvällä taloudellisella toimeliaisuudella, jota voidaan stimuloida poistamalla sanktiot. On pyrittävä tapoihin, joilla Irakin hallitus saadaan mukaan vuoropuheluun, joka koskee YK:n turvallisuusneuvoston päätöksien toteuttamista, joka voisi johtaa sanktioiden vaiheittaiseen helpottamiseen. Tehkäämme kuitenkin selväksi se, että avain sanktioiden poistamiseen on Irakilla. Komissio on vuoden 1991 Persianlahden sodan jälkeen ollut Irakille suunnatun humanitaarisen avun suurin lahjoittaja, yli 242 miljoonan euron summalla. 8,6 miljoonaa euroa lisää on varattu ECHOn vuoden 2 000 talousarviossa. Komissio on kuitenkin huolissaan Irakin kansalaisjärjestöjen toiminnalle määräämistä rajoituksista, jotka voivat vaarantaa ECHOn rahoittamien humanitaarisen avun ohjelmien toteuttamisen Irakissa."@fi5
". Tout d'abord, au sujet des élections présidentielles au Pérou, les autorités péruviennes ont invité la présidence de l'UE et la Commission européenne à envoyer des observateurs. La Commission et les États membres se sont consultés pour arriver à la conclusion que la situation ne justifiait pas, de la part de l'Union européenne, l'organisation et le déploiement d'une mission d'observation proprement dite. Plusieurs États membres ont toutefois annoncé leur intention d'envoyer des observateurs sur une base bilatérale y compris, dans certains cas, des représentants des parlements nationaux concernés. Ils soutiennent aussi la mission d'observation de l'Organisation des États américains, placée sous la direction de l'ancien ministre des affaires étrangères du Guatemala, M. Eduardo Stein. Enfin, Monsieur le Président, concernant le Jammu et le Cachemire, la Commission se félicite du profond intérêt que le Parlement européen exprime pour le conflit du Cachemire au travers de ses différentes propositions de résolution. L'intérêt de la communauté internationale pour cette région est légitime, d'autant que les deux parties concernées possèdent un armement nucléaire et que nous en sommes effectivement au stade d'une rupture du dialogue entre elles. C'est précisément à cause de cette impasse et parce que les risques sont grands que les tiers doivent adopter une approche équilibrée. Les tiers doivent intervenir auprès des deux parties en faveur d'une désescalade ordonnée de la confrontation militaire et de la reprise d'un dialogue global, dans la perspective d'une relance du processus de paix de Lahore. Il faut demander au Pakistan de mettre un terme aux infiltrations de forces paramilitaires franchissant la ligne de contrôle au départ de son territoire. Il faut inciter l'Inde à rechercher et à explorer toutes les pistes possibles pour résoudre ses problèmes de politique interne et répondre aux attentes de la population du Jammu et du Cachemire, y compris la possibilité d'une plus grande autonomie consacrée par la constitution. La Commission estime qu'une prise de position sur ce problème doit prendre en compte la sensibilité extrême de la situation aujourd'hui, surtout dans la perspective du prochain sommet de l'Union européenne avec l'Inde où il sera certainement question du Cachemire. En ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Tchétchénie, je ferai les commentaires suivants. La Commission est elle aussi très préoccupée par les informations de plus en plus nombreuses faisant état de violations des droits de l'homme en Tchétchénie. Nous voulons que la Russie se conforme à ses engagements dans le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe et recherche un règlement politique ; nous voulons qu'elle autorise des enquêtes indépendantes sur les cas rapportés de violation des droits de l'homme, qu'elle encourage un environnement favorable au fonctionnement d'une presse indépendante et qu'elle accède aux demandes légitimes des acteurs humanitaires : autant de points qui figurent aussi dans votre résolution. Ce sont d'ailleurs ces mêmes points que j'ai abordés en toute franchise avec le gouvernement russe au cours de ma visite dans cette région au début du mois de février. C'est également le message que la Commission a envoyé par le truchement du ministre des Affaires étrangères Ivanov à l'occasion de la réunion de la troïka ministérielle du 2 mars, lorsqu'elle lui a soumis plusieurs propositions concrètes concernant, notamment, l'envoi de missions d'évaluation ECHO en Tchétchénie, l'accès des ONG et leurs besoins essentiels, des visites de diplomates européens dans la région avant les élections présidentielles pour y recueillir des informations sur les conditions de vie des civils, la situation humanitaire, les accusations de violation des droits de l'homme et les enquêtes auxquelles elles donnent lieu. Nous attendons toujours une réponse des autorités russes sur ces propositions concrètes. Pour ce qui est des médias en Serbie, les attaques menées contre Studio B par les autorités la semaine dernière sont tout à fait inacceptables et nous les regrettons. Le renforcement de la pression exercée sur les médias indépendants témoigne précisément de l'importance de ces médias. La Commission européenne a fait beaucoup pour soutenir les médias indépendants en Serbie. En décembre 1999, nous avons approuvé un programme d'aide de 3,3 millions d'euros. Nous avons mis de côté une enveloppe d'aide d'urgence pour pouvoir fournir à ces médias, dont la station de télévision Studio B, des équipements et des fonds de première nécessité. La Commission affecte des effectifs supplémentaires à la mise en œuvre des projets concernant les médias et nous avons rationalisé nos contrats avec les bénéficiaires pour essayer d'accélérer la procédure de mise à disposition des aides. Des équipements satellites sont distribués dans toute la région, à la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Le service de la Commission Europe par satellite continue d'aider les médias serbes en offrant du temps sur ses ondes aux stations de télévision indépendantes pour qu'elles diffusent des informations destinées au reste de la région et encourage les échanges de programmes. Au sujet de l'Irak, je ferai les remarques suivantes. La décision unilatérale du gouvernement irakien de s'opposer à l'application de la résolution 1284 des Nations unies, avec pour conséquence le report de la mise en œuvre du nouvel instrument de surveillance Unmovic et de l'allégement du régime de sanctions, inquiète la Commission. Elle ne pourra que prolonger la crise en Irak. Le programme pétrole contre nourriture demeure la meilleure option à court terme pour soulager les souffrances de la population irakienne, mais à plus long terme, l'amélioration de la situation économique et sociale passe nécessairement par la relance des activités économiques encouragée par la suppression des sanctions. Il faut poursuivre les efforts en vue d'engager le gouvernement irakien dans un dialogue sur l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, avec l'espoir d'aboutir à une levée progressive des sanctions. Il faut cependant que les choses soient bien claires : ce sont les Irakiens qui détiennent la clé de la levée des sanctions. Depuis la guerre du Golfe en 1991, la Commission est le principal donateur de l'aide humanitaire en faveur de l'Irak : sa contribution dépasse les 242 millions d'euros auxquels s'ajoutent 8,6 millions d'euros alloués au titre du budget d'ECHO pour l'exercice 2000. Cela dit, la Commission s'inquiète des restrictions imposées par le gouvernement irakien aux activités des ONG, qui risquent de compromettre la réalisation des programmes d'aide humanitaire financés par ECHO en Irak."@fr6
"Innanzitutto, per quanto riguarda le elezioni presidenziali in Perù, le autorità peruviane hanno invitato sia la Presidenza dell'Unione europea che la Commissione a inviare osservatori alle elezioni. Ci sono state consultazioni tra la Commissione e gli Stati membri ed è stato deciso che la situazione non giustifica l'organizzazione e l'impiego di una vera missione di osservatori dell'Unione. Alcuni Stati membri tuttavia hanno annunciato che avrebbero inviato osservatori su base bilaterale, in alcuni casi rappresentanti dei loro parlamenti nazionali. Essi inoltre sostengono la missione degli osservatori dell'OSA, guidata dall' Ministro degli esteri del Guatemala, Eduardo Stein. Signor Presidente, per concludere vorrei parlare della situazione in Jammu e Kashmir; la Commissione condivide i profondi timori espressi dal Parlamento europeo in merito al conflitto del Kashmir, timori che si riflettono nei diversi progetti di risoluzione. La preoccupazione della comunità internazionale per la regione è legittima, soprattutto perché entrambe le parti possiedono armi nucleari e il dialogo fra loro, in questa fase, si è interrotto. Proprio a causa di questa e degli alti rischi che essa comporta, i paesi terzi dovranno adottare un approccio equilibrato, esortando entrambe le parti a smorzare i toni dell' militare in maniera articolata e a riprendere un dialogo a tutto campo per rilanciare il processo di pace di Lahore. Si dovrebbe chiedere al Pakistan di porre fine alle infiltrazioni di gruppi paramilitari che attraversano il confine dalla zona sotto il suo controllo; allo stesso tempo, si dovrebbe incoraggiare l'India a cercare soluzioni politiche interne per soddisfare le aspettative delle popolazioni in Jammu e Kashmir, concedendo quella più ampia autonomia prevista, del resto, dalla sua stessa costituzione. Secondo la Commissione, qualunque sia la posizione adottata a riguardo, sarà necessario considerare l'estrema delicatezza della situazione, soprattutto in vista del futuro Vertice tra Unione e India, nel corso del quale si dibatterà certamente il problema del Kashmir. Quanto alla situazione dei diritti dell'uomo in Cecenia, vorrei fare alcune osservazioni. Anche la Commissione è profondamente preoccupata per le ripetute e dimostrate violazioni dei diritti dell'uomo in Cecenia; vogliamo che la Russia rispetti gli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, cerchi un accordo politico, consenta lo svolgimento di indagini indipendenti sulle denunce di violazioni dei diritti dell'uomo, non ostacoli l'attività della stampa indipendente e soddisfi le legittime richieste delle organizzazioni umanitarie. Anche questi temi vengono affrontati nella vostra risoluzione; in effetti, sono stati oggetto dei miei colloqui diretti con il governo russo nel corso della mia visita in quella regione all'inizio di febbraio. La Commissione ha ribadito questo messaggio al Ministro degli esteri Ivanov durante l'incontro del 2 marzo con la ministeriale, quando gli abbiamo presentato alcune proposte concrete; esse comprendevano le missioni esplorative ECHO in Cecenia, le richieste fondamentali delle ONG (tra cui il permesso di accedere in Cecenia), le visite dei diplomatici dell'Unione nella regione prima delle elezioni presidenziali per poter riferire in merito alle condizioni dei civili, alla situazione umanitaria, alle denunce di violazioni dei diritti dell'uomo e alle relative indagini. Stiamo ancora aspettando una risposta dalle autorità russe su queste proposte concrete. In merito alla situazione dei in Serbia, le ripetute azioni commesse la scorsa settimana dalle autorità a danno dell'emittente televisiva sono del tutto inaccettabili e le deploriamo. La crescente pressione esercitata sui indipendenti dimostra tutta la loro importanza. La Commissione europea si è impegnata a fondo per sostenere i indipendenti in Serbia; nel dicembre 1999 abbiamo approvato un programma di sostegno pari a 3,3 milioni di euro. Abbiamo accantonato dei fondi di emergenza che potranno fornire attrezzature e finanziare la sopravvivenza di questi fra cui emittenti televisive come . La Commissione prevede di impiegare nuovo personale per l'attuazione dei progetti sui e i nostri contratti con i beneficiari sono stati resi più flessibili per cercare di accelerare la consegna degli aiuti finanziari. In tutta la regione (Croazia, Bosnia-Erzegovina e Macedonia) sono in fase di distribuzione attrezzature per le trasmissioni via satellite. Il servizio della Commissione europea "Europa via satellite" continua a collaborare con le stazioni televisive indipendenti della Serbia fornendo loro spazio nell'ambito dei propri servizi per trasmettere informazioni che raggiungano il resto della regione e incoraggino lo scambio di programmi. Per ciò che riguarda l'Iraq, desidero fare alcuni commenti: la Commissione ha accolto con inquietudine l'unilaterale decisione irachena di opporsi alla risoluzione 1284 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, decisione che ha provocato un ritardo nell'entrata in vigore del nuovo strumento di monitoraggio UNMOVIC e che ha impedito di mitigare il regime di sanzioni. Tutto questo non farà che prolungare la crisi in Iraq. Nel breve periodo, il programma "cibo in cambio di petrolio" rimane la migliore opportunità di alleviare le sofferenze del popolo iracheno. Nel più lungo periodo, la situazione economica e sociale in Iraq potrà migliorare soltanto con l'intensificarsi delle attività economiche in seguito all'abolizione delle sanzioni. Si dovrebbe cercare in ogni modo di coinvolgere il governo iracheno in un dialogo sull'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che potrebbe portare gradualmente ad un più mite regime di sanzioni. Ma vogliamo essere chiari su questo punto: il comportamento degli iracheni sarà determinante per la nostra decisione di abolire le sanzioni. Dalla guerra del Golfo del 1991, la Commissione è stata il maggiore donatore di aiuti umanitari all'Iraq, fornendo più di 242 milioni di euro; altri 8,6 milioni di euro verranno stanziati dal bilancio ECHO 2000. La Commissione guarda tuttavia con preoccupazione alle restrizioni imposte dal governo iracheno all'attività delle ONG, restrizioni che potrebbero mettere a repentaglio la realizzazione di programmi di aiuti umanitari finanziati da ECHO."@it9
"First, on the presidential elections in Peru, the Peruvian authorities invited both the EU presidency and the Commission to send observers to the elections. A consultation took place between the Commission and the Member States, concluding that the situation does not justify the organisation and deployment of a full EU observation mission. Some Member States announced, however, that they would be sending observers on a bilateral basis including, in some cases, representatives of their national parliaments. They are also supporting the mission of observers of the Organisation of American States, led by the former Minister for Foreign Affairs of Guatemala, Mr Eduardo Stein. Finally, Mr President, on the situation in Jammu and Kashmir, the Commission welcomes the European Parliament's deep concern regarding the Kashmir conflict reflected in the different draft resolutions. The international community's concern for the region is a legitimate one, particularly as both sides possess nuclear weapons and as dialogue between them has, at this stage, effectively broken down. Precisely because of this impasse and the high risks involved, third parties must adopt a balanced approach. Third parties may urge both sides to de-escalate military confrontation in a structured way and resume comprehensive dialogue with a view to relaunching the Lahore peace process. Pakistan should be asked to put a stop to infiltration of paramilitary personnel crossing over from their side of the line of control. India should be encouraged to look for and explore the full potential towards internal political solutions to meet the expectations of the Jammu and Kashmir populations in line with the possibility for enhanced autonomy as enshrined in its constitution. The Commission believes that a stand on the issue should take the present extreme sensitivity of the situation into account, especially with a view to the upcoming EU summit with India, where Kashmir will certainly be discussed. On the human rights situation in Chechnya I have the following comments. The Commission is also deeply concerned about increasing evidence of human rights abuses in Chechnya. We want Russia to comply with its OSCE/Council of Europe commitments and seek a political settlement, allow independent investigations on reported human rights abuses, improve the climate for an independent press to operate, and address the legitimate requests of humanitarian operators. These issues are also mentioned in your resolution. It was exactly these issues I discussed very directly with the Russian Government during my visit to the region at the beginning of February. The Commission also reiterated this message through Foreign Minister Ivanov during the ministerial troika on 2 March, where we submitted to him a number of concrete proposals including ECHO assessment missions to Chechnya, NGO access and basic requests, visits of EU diplomats to the region before presidential elections to report on civil conditions, the humanitarian situation, alleged human rights abuses and investigations. We are still waiting for an answer from the Russian authorities on these concrete proposals. On the media situation in Serbia, the mounting series of actions taken against Studio B by the authorities last week are wholly unacceptable and we deplore them. The increasing pressure put on the independent media shows just how important those media are. The European Commission has made great efforts to support the independent media in Serbia. In December 1999 we approved a EUR 3.3 million programme of support. We have put aside an emergency envelope of funding which will be able to provide equipment and survival funds for these media, including such television stations as Studio B. The Commission is allocating new personnel for the implementation of media projects, and our contracts with beneficiaries have been streamlined to try and speed up the process of the delivery of grants. Satellite equipment is being distributed across the region to Croatia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia. The European Commission's Europe-by-satellite service is continuing its support by making available time on its service for independent TV stations in Serbia to broadcast information which will reach the rest of the region and encourage exchange of programmes. On Iraq, I have the following comments: the Commission is concerned about the unilateral Iraqi decision to oppose the acceptance of UN Security Council resolution 1284 and its subsequent delaying of the operation of the new monitoring instrument UNMOVIC and the easing of the sanction regime. This will only prolong the crisis in Iraq. Oil for food remains the best short-term option to alleviate the suffering of the Iraqi population. In the longer term, the economic and social situation in Iraq can only be improved by increased economic activities stimulated by lifting sanctions. Ways should be pursued to engage the Iraqi government in a dialogue on the implementation of UN Security Council resolutions which might lead to a gradual easing of sanctions. But let us be clear – the key to the lifting of sanctions lies with the Iraqis. The Commission has, since the Gulf War in 1991, been the major donor of humanitarian aid to Iraq, to the tune of over EUR 242 million. Another EUR 8.6 million is allocated from the 2000 ECHO budget. The Commission is, however, concerned about the restrictions imposed by the Iraqi Government on NGO operations, which may jeopardise the implementation of ECHO financed humanitarian aid programmes in Iraq."@lv10
"Ten eerste, wat de presidentsverkiezingen in Peru betreft: de Peruviaanse autoriteiten hebben zowel het EU-voorzitterschap als de Commissie uitgenodigd om waarnemers te sturen naar de verkiezingen. De Commissie heeft deze kwestie met de lidstaten besproken, en wij zijn samen tot de conclusie gekomen dat er geen voldoende reden is om een volledige EU-waarnemersmissie te organiseren en in te zetten in Peru. Sommige lidstaten hebben evenwel aangekondigd dat ze waarnemers zullen sturen op bilaterale basis, en enkele lidstaten willen ook vertegenwoordigers van hun nationale parlementen meesturen. Ze ondersteunen ook de waarnemersmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, die wordt geleid door de minister van Buitenlandse Zaken van Guatemala, Eduardo Stein. Tenslotte, mijnheer de Voorzitter, zou ik nog iets willen zeggen over de situatie in Jammu en Kasjmir. De Commissie is verheugd over de diepe bezorgdheid van het Europees Parlement over het conflict in Kasjmir, zoals die in de verschillende ontwerpresoluties wordt geuit. De internationale gemeenschap maakt zich terecht zorgen over deze regio, vooral omdat beide partijen beschikken over nucleaire wapens en de dialoog tussen beide feitelijk is stopgezet. De huidige impasse en de risico's die er op het spel staan nopen de internationale gemeenschap tot een evenwichtige benadering van dit conflict. Bemiddelende partijen moeten beide partijen aansporen om militaire confrontaties systematisch uit de weg te gaan en opnieuw uitgebreide onderhandelingen aan te knopen, zodat het vredesproces van Lahore nieuw leven wordt ingeblazen. We moeten er bij Pakistan op aandringen dat het een einde maakt aan de overschrijding van de grenslijn door paramilitaire troepen. India moet worden aangemoedigd om alle mogelijke stappen te onderzoeken die kunnen leiden tot de oplossing van zijn interne conflicten en het moet tegemoetkomen aan de eis tot meer autonomie van de bevolking van Jammu en Kasjmir. Deze mogelijkheid van meer autonomie is trouwens vastgelegd in de Indiase grondwet. De Commissie is van mening dat we bij het innemen van een standpunt over deze kwestie rekening moeten houden met de buitengewone gevoeligheid van de situatie in Kasjmir, vooral met het oog op de komende top EU/India, waar Kasjmir zeker ter sprake zal komen. Wat de mensenrechtensituatie in Tsjetsjenië betreft, heb ik de volgende opmerkingen. De Commissie is eveneens bezorgd over de toenemende bewijzen van mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. We willen dat Rusland zijn verplichtingen nakomt ten aanzien van de OVSE en de Raad van Europa, een politiek akkoord nastreeft, onafhankelijke onderzoeken naar mensenrechtenschendingen toelaat, een klimaat creëert waarin onafhankelijke media kunnen opereren, en ingaat op de legitieme eisen van humanitaire hulpverleners. Deze kwesties worden ook behandeld in uw resolutie. Het zijn ook juist deze kwesties die ik heel direct heb besproken met de Russische regering tijdens mijn laatste bezoek aan de regio begin februari. De Commissie heeft deze boodschap nogmaals overgebracht via de Russische minister van Buitenlandse Zaken tijdens de ministeriële trojka van 2 maart, waar we hem een aantal concrete voorstellen hebben gedaan, waaronder ECHO-evaluatiemissies naar Tsjetsjenië, toegang en basisvoorzieningen voor NGO's, bezoeken van EU-dipomaten aan de regio vóór de presidentsverkiezingen - om de situatie van de burgerbevolking, de humanitaire toestand en beschuldigingen en onderzoeken inzake mensenrechtenschendingen te evalueren. We wachten nog steeds op een antwoord van de Russische autoriteiten op deze concrete voorstellen. Wat betreft de toestand van de media in Servië: de talrijke acties die de Servische autoriteiten de voorbije week hebben ondernomen tegen Studio B zijn volkomen onaanvaardbaar, en we betreuren dit. De toenemende druk op de onafhankelijke media geeft duidelijk aan hoe belangrijk deze media zijn. De Commissie heeft enorme inspanningen gedaan om de onafhankelijke media in Servië te ondersteunen. In december 1999 hebben we een steunprogramma van 3,3 miljoen euro goedgekeurd. We hebben een reserve voor noodhulp aangelegd waarmee we deze media kunnen voorzien van noodfondsen en technische installaties; dat geldt ook voor televisiestations als Studio B. De Commissie is begonnen met het inzetten van nieuw personeel voor mediaprojecten, en we hebben onze contracten met de begunstigden gestroomlijnd om de uitkering van subsidies te bespoedigen. We leveren in de regio ook satellietinstallaties aan Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. De Commissie blijft ook de onafhankelijke media ondersteunen met haar dienst "Europa-via-satelliet", door tijd beschikbaar te stellen aan onafhankelijke tv-stations in Servië zodat die informatie kunnen uitzenden naar de rest van de regio. Hierdoor wordt ook de uitwisseling van programma's bevorderd. Betreffende Irak heb ik de volgende opmerkingen: de Commissie is bezorgd over de unilaterale beslissing van Irak om zich te verzetten tegen resolutie nr. 1284 van de VN-Veiligheidsraad, omdat dit betekent dat de implementatie van het nieuwe controle-instrument UNMOVIC wordt uitgesteld, en bijgevolg ook de verlichting van de sancties tegen Irak. Dit zal de crisis in Irak alleen maar verlengen. Olie voor voedsel blijft de beste optie op korte termijn om het lijden van de Iraakse bevolking te verzachten. Op lange termijn kan de economische en sociale situatie in Irak slechts verbeteren door een economische heropleving, en die is pas mogelijk na opheffing van de sancties. We moeten manieren vinden om de Iraakse regering over te halen tot een dialoog over de implementatie van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, als eerste stap naar een geleidelijke opheffing van de sancties. Maar laat één ding duidelijk zijn: het hangt van Irak af of de sancties worden opgeheven. De Commissie is sinds de Golfoorlog in 1991 de grootste donor geweest van humanitaire hulp aan Irak, met een totale steun van meer dan 242 miljoen euro. We zullen daarbovenop nog 8,6 miljoen euro beschikbaar stellen uit de ECHO-begroting 2000. De Commissie is evenwel bezorgd over de beperkingen die de Iraakse regering oplegt aan de activiteiten van NGO's. Hierdoor zou de tenuitvoerlegging van de ECHO-programma's voor humanitaire hulp wel eens in gevaar kunnen komen."@nl2
"Em primeiro lugar, no que se refere às eleições presidenciais no Peru, as autoridades peruanas convidaram a Presidência da União e a Comissão a enviar observadores às eleições. Teve lugar uma consulta entre a Comissão e os Estados­Membros, na qual se concluiu que a situação não justifica a organização e envio de uma missão completa de observadores da UE. Alguns Estados­Membros anunciaram, no entanto, que enviariam observadores a nível bilateral, incluindo, nalguns casos, representantes dos seus parlamentos nacionais. Apoiam também a missão da Organização de Estados Americanos, encabeçada pelo antigo Ministro dos Negócios estrangeiros da Guatemala, senhor Eduardo Stein. Por último, Senhor Presidente, quanto à situação em Jammu e Caxemira, A Comissão congratula­se com a manifestação de profunda preocupação por parte do Parlamento Europeu, no que se refere ao conflito de Caxemira, e que está reflectida em diversas propostas de resolução. A preocupação da comunidade internacional relativamente à região é legítima, especialmente tendo em conta que ambas as partes possuem armas nucleares e que o diálogo entre ambas está, de momento, efectivamente interrompido. Precisamente devido a este impasse e aos elevados riscos envolvidos, a abordagem a adoptar por terceiros deverá ser equilibrada. Estes poderão instar ambas as partes a travarem a escalada do confronto armado de uma forma estruturada e a retomarem um diálogo exaustivo, com vista a relançar o processo de paz de Lahore. Deverá pedir­se ao Paquistão que ponha cobro à infiltração de pessoal paramilitar através do seu lado da linha de controlo. Dever­se­á encorajar a Índia a procurar e explorar todo o seu potencial em termos de soluções políticas internas, a fim de responder às expectativas das populações de Jammu e Caxemira, de acordo com a possibilidade de uma autonomia reforçada, tal como consagrada na constituição. A Comissão acredita que uma posição sobre esta questão deverá ter em conta a actual situação de extrema sensibilidade, especialmente tendo em a próxima cimeira da UE com a Índia, na qual a questão de Caxemira será seguramente discutida. Quanto à situação dos direitos humanos na Chechénia, gostaria de tecer os alguns comentários. A Comissão está também profundamente preocupada com o aumento dos indícios de que existem violações dos direitos humanos na Chechénia. Queremos que a Rússia cumpra os compromissos que assumiu no âmbito da OSCE/Conselho da Europa e procure uma solução política, permita a presença de investigadores independentes às alegadas violações dos direitos humanos, melhore o clima para que possa funcionar uma imprensa independente e aborde as legitimas exigências dos operadores humanitários. Estas questões foram também referidas na vossa resolução e exactamente as mesmas que debati com o Governo russo durante a minha visita à região, no início de Fevereiro. A Comissão reiterou também esta mensagem ao Ministro dos Negócios Estrangeiros Igor Ivanov, durante a ministerial de 2 de Março, altura em que lhe apresentámos um certo número de propostas concretas, incluindo a avaliação das missões ECHO à Chechénia; o acesso e as exigências de base das ONG; as visitas de diplomatas da UE à região, antes das eleições presidenciais, a fim de darem a conhecer as condições civis; a situação humanitária; as alegadas violações dos direitos humanos; e a consução de investigações. Continuamos a aguardar por uma resposta das autoridades russas acerca destas propostas concretas. Quanto à situação na Sérvia, o aumento das acções contra a estação Studio B por parte das autoridades, na semana passada, é totalmente inaceitável e deploramo­lo. O aumento da pressão sobre os meios de comunicação independentes mostra quão importantes estes são. A Comissão Europeia tem realizado grandes esforços, no sentido de apoiar os meios de comunicação independentes na Sérvia. Em Dezembro de 1999, aprovámos um programa de apoio de 3,3 milhões de euros. Reservámos um envelope de emergência para fins de financiamento, que permitirá fornecer equipamento e fundos de sobrevivência para esses meios de comunicação social, incluindo estações de televisão, como a Studio B. A Comissão está a disponibilizar mais pessoal para a implementação de projectos na área da comunicação social, e os nossos contratos com os beneficiários foram orientados a fim de acelerar o processo de concessão de bolsas. Está a ser distribuído em toda a região da Croácia, Bósnia­Herzegovina e Macedónia equipamento de satélite. O serviço via satélite da Comissão Europeia continua a prestar apoio, disponibilizando tempo do seu serviço às televisões independentes na Sérvia para a transmissão de informação ao resto da região, encorajando o intercâmbio de programas. Quanto ao Iraque, gostaria de tecer os seguintes comentários: a Comissão está preocupada com a declaração unilateral do Iraque de se opor à aceitação da resolução nº 1 284 do Conselho de Segurança da ONU e com o subsequente atraso na operação do novo instrumento de acompanhamento UNMOVIC e do alívio do regime de sanções. Isso irá apenas prolongar a crise no país. O programa “petróleo contra alimentos” permanece a melhor opção a curto prazo, a fim de aliviar o sofrimento da população do país. A longo prazo, a situação económica e social no Iraque só poderá vir a melhorar através do aumento das actividades económicas, estimuladas pelo levantamento das sanções. Deverão ser estudados meios de empenhar o Governo iraquiano num diálogo sobre a implementação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que poderão conduzir a um levantamento gradual das sanções. Mas, sejamos claros - a chave para o levantamento das sanções está do lado iraquiano. A Comissão tem sido, desde a Guerra do Golfo, em 1991, o principal dador de ajuda humanitária ao Iraque, num valor de mais de 242 milhões de euros. Estão previstos no orçamento do ECHO, para 2000, mais 8,6 milhões de euros. A Comissão está, contudo, preocupada com as restrições impostas pelo Governo do Iraque às operações das ONG, o que poderá prejudicar a implementação dos programas financiados com a ajuda humanitária do ECHO no Iraque."@pt11
"För det första med anledning av presidentvalet i Peru så inbjöd de peruanska myndigheterna både EU:s ordförandeskap och kommissionen att sända observatörer till valet. Samråd skedde mellan kommissionen och medlemsstaterna och vi kom fram till att situationen inte berättigar organiserande och utsändning av en fullständig observatörsstyrka från EU. En del medlemsstater meddelade dock att de skulle skicka observatörer på bilaterala grunder, inbegripet, i vissa fall, företrädare för sina egna nationella parlament. De stöder också observatörerna från Amerikanska staters organisation, under ledning av den före detta utrikesministern i Guatemala, Eduardo Stein. Avslutningsvis, herr talman, något om situationen i Jammu och Kashmir. Kommissionen välkomnar Europaparlamentets djupa oro angående konflikten i Kashmir, vilket återspeglas i de olika resolutionsförslagen. Den internationella gemenskapens oro för området är berättigat, särskilt eftersom båda sidor förfogar över kärnvapen och dialogen mellan dem vid det här laget har brustit helt. Precis på grund av detta dödläge och de stora riskerna som är finns måste tredje part gå mycket försiktigt tillväga. Tredje parter kan uppmana båda sidor att minska den militära konfrontationen på ett strukturerat sätt och återuppta en omfattande dialog i syfte att återigen starta fredsprocessen i Lahore. Pakistan borde uppmanas att sluta infiltrera paramilitär personal över gränsen. Indien borde uppmuntras att söka och utnyttja inre politiska lösningar för att uppfylla förväntningarna från befolkningen i Jammu och Kashmir i linje med möjligheten till ökad självständighet i enlighet med dess grundlagar. Kommissionen anser att i en ståndpunkt skall hänsyn tas till det extremt känsliga läget just nu, särskilt med tanke på det kommande EU-toppmötet med Indien, där Kashmir absolut kommer att diskuteras. När det gäller människorättsläget i Tjetjenien har jag följande kommentarer. Kommissionen är också djupt bekymrad över det ökande antalet bevis för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien. Vi vill att Ryssland skall följa sina åtaganden i OSSE/Europarådet och försöka komma fram till en politisk lösning på tvisten, tillåta oberoende utredningar om rapporterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna, förbättra arbetsklimatet för en oberoende press och behandla de berättigade kraven från humanitära organisationer. De här punkterna togs även upp i er resolution. Det var exakt dessa frågor som jag mycket direkt diskuterade med den ryska regeringen vid mitt besök i området i början av februari. Kommissionen upprepade också det här budskapet genom utrikesminister Ivanov vid ministertrojkan den 2 mars då vi gav honom ett antal konkreta förslag, inbegripet ECHO-sändebud för utredningar i Tjetjenien, tillträde för icke-statliga organisationer och infriande av deras grundläggande krav, besök av EU-diplomater till området före presidentvalet för att rapportera om de civila förhållandena, den humanitära situationen, påstådda kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt utredning. Vi väntar fortfarande på ett svar från de ryska myndigheterna om dessa konkreta förslag. När det gäller mediernas situation i Serbien så är den serie av åtgärder som myndigheterna vidtagit mot Studio B den senaste veckan fullständigt oacceptabelt, och vi beklagar dem djupt. Det ökande trycket mot oberoende media visar precis hur viktiga dessa media är. Europeiska kommissionen har gjort stora insatser för att stödja de oberoende medierna i Serbien. I december 1999 godkände vi ett stödprogram på 3,3 miljoner euro. Vi har lagt ett kuvert med nödhjälp åt sidan, vilket skall räcka till att anskaffa utrustning och överlevnadsfonder för dessa medier, inbegripet televisionsstationer som Studio B. Kommissionen tillsätter ny personal för genomförande av medieprojekt och våra kontrakt med mottagarna har effektiviserats för att försöka påskynda processen för tillhandahållande av medel. Satellitutrustning distribueras över hela området till Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt Makedonien. Europeiska kommissionens tjänst Europa via satellit fortsätter sitt stöd genom att ge tid för oberoende TV-stationer i Serbien att sända information som kommer att nå resten av området och uppmuntra utbyte av program. Angående Irak har jag följande kommentarer: komissionen är bekymrad över det unilaterala irakiska beslutet att motsätta sig antagandet av FN: säkerhetsråds resolution 1284 och dess efterföljande fördröjning av det nya övervakningsinstrumentet UNMOVIC och lättandet på sanktionerna. Det förlänger endast krisen i Irak. Olja för mat är fortfarande det bästa kortsiktiga alternativet för att mildra lidandet för Iraks befolkning. På lång sikt kan den ekonomiska och sociala situationen i Irak endast förbättras genom ökad ekonomisk verksamhet, stimulerad genom upphävandet av sanktionerna. Vi borde försöka engagera den irakiska regeringen i en dialog om genomförande av säkerhetsrådets resolutioner, vilka kan leda till ett gradvis lättande av sanktionerna. Låt oss dock vara tydliga – nyckeln till ett upphävande av sanktionerna ligger hos irakierna. Kommissionen har, sedan Gulfkriget 1991, varit den största givaren av humanitärt bistånd till Irak, över 242 miljoner euro. Ytterligare 8,6 miljoner euro har anslagits från ECHO-budgeten för år 2000. Kommissionen är dock bekymrad över de restriktioner som den irakiska regeringen ålagt icke-statliga organisationer, något som kan äventyra genomförandet av de ECHO-finansierade programmen för humanitärt bistånd i Irak."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
"Studio B"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph