Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-185"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.6.4-185"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"As you are aware, I visited Mozambique on 2 and 3 March, together with the Portuguese State Secretary, Mr Amado. We were able to visit some of the flood-affected areas, including the Chaquelan settlement where more than 28 000 people were already at that moment being assisted, thus witnessing at first hand the consequences of the flood disaster, and also witnessing the immediate effect of some of our assistance. From the onset of the crisis the Commission has addressed the consequences of the floods in Mozambique in a comprehensive manner. We have directed our attention to the following areas of concern: immediate relief, resettlement, rehabilitation, macro-economic stability and long-term development. On the rescue, search and recovery phase: the situation is that the Commission does not have instruments that are geared to this type of intervention. Member States have the logistical capacity which is needed for these kinds of activities. For the relief emergency aid and resettlement phase, the Commission has approved two ECHO decisions for a total of EUR 2.7 m for Mozambique, and we are preparing a third decision for EUR 5.5 m. These cover food aid, water and sanitation, essential relief items as well as the small-scale rehabilitation of essential health infrastructure and preparation for cholera epidemics. In addition, EUR 1.4 m from the food security budget line have been made available locally to the delegation and the government of Mozambique. The Commission is planning to fund the delivery of seeds and tools to the peasants to promote replanting as soon as the flood-waters recede. In addition to the action already funded in Botswana, the Commission is currently carrying out a humanitarian need assessment in Zimbabwe, Zambia and Madagascar. Turning to the rehabilitation phase, during my visit I announced an initial amount of EUR 21 m in additional funds from the development budget, of which 5 to 10 m will come from the NGO co-financing budget line and the balance from redistribution of earlier EDF funds. The Commission is insisting on the need for reinforced coordination with the government around the shared comprehensive reconstruction framework. A donor core group is meeting every week in Maputo with the government at ministerial level. The EU presidency and the Commission delegation are members of that group. The Commission intends to contribute to the preparation of the international donor conference that will be convened probably by the end of April. The Commission will provide its funding for the rehabilitation requirements in strict coordination with EU Member States and the other donors. As to macro-economic stability and long-term development: proposals intended to help Mozambique maintain macro-economic stability are currently being appraised by the Commission with the government and the World Bank. Additional resources, up to EUR 15 m, could be made available. To maintain the rapid growth achieved by Mozambique in recent years, pre-disaster levels of cooperation will be maintained and stepped up. This will result in disbursements for this purpose estimated at EUR 150 m this year as compared to EUR 100 m last year. Within the framework of the Community we will contribute EUR 1 bn for debt relief to ACP countries. Within this, Mozambique figures among the retroactive cases and will be eligible for debt relief under the enhanced HIPC initiative this year. Concerning coordination with other donors and aid agencies: the Mozambique government, in conjunction with the UN Office for Coordination of Humanitarian Assistance (OCHA), provides the principal platform for coordination of rescue and relief as expressed in the consolidated appeals they have made. This local ownership of the coordination process should not be challenged by outside donors, at least not as long as it works reasonably well, and this – the UN organisations in Maputo informed us – is in fact the case. Constraints have been identified in this terrible disaster case. The magnitude and sudden onset of the flood disaster in Mozambique has left the Commission, as well as Member States and other donors, with the question of whether relief response could not have been speedier, as has also been pointed out in this debate. I am at present seeing how we can overcome these constraints to humanitarian assistance in order to provide assistance from the Community even more quickly and efficiently than at present. But it should not be forgotten that this was actually a catastrophe that had many surprising elements, nor was it particularly easy for Member States to mobilise and deploy very sensitive and difficult hardware such as helicopters with extreme rapidity. This is not easily done. Finally, I would like to emphasise the figures concerning the international response. The overall figure of funding for this disaster now stands at about EUR 109 m globally, of which more than EUR 91 m come from the Commission and the EU Member States. It has already been said in this debate that the European response has, relatively speaking, shown that Europe actually cares. In money terms we have contributed quite well. This is not the whole answer to the problem, and we will continue to find better and quicker ways of responding."@en3
lpv:translated text
"Som De ved, besøgte jeg Mozambique den 2. og 3. marts sammen med den portugisiske minister hr. Amado. Vi kunne besøge nogle af de oversvømmelsesramte områder, herunder Chaquelanområdet, hvor mere end 28.000 allerede modtog hjælp på daværende tidspunkt, og vi kunne således på nærmeste hold se konsekvenserne af oversvømmelseskatastrofen og ligeledes se de umiddelbare virkninger af en del af vores bistand. Lige fra krisens start har Kommissionen behandlet flere aspekter af følgerne af oversvømmelserne i Mozambique. Vi har rettet vores opmærksomhed mod følgende områder: umiddelbar nødhjælp, genhusning, genopbygning, makroøkonomisk stabilitet og langsigtet udvikling. Med hensyn til fasen med eftersøgning og redning forholder det sig således, at Kommissionen ikke har instrumenter, der er velegnede til denne form for indsats. Medlemsstaterne har den logistiske kapacitet, der er nødvendig for denne type aktiviteter. Hvad angår fasen med nødhjælp og genhusning, har Kommissionen godkendt to ECHO-beslutninger til i alt 2,7 millioner euro til Mozambique, og vi er i færd med at forberede en tredje beslutning til 5,5 millioner euro. Disse omfatter fødevarehjælp, vand og sanitet, vigtige nødhjælpseffekter samt genopbygning i mindre skala af den væsentlige sundhedsinfrastruktur samt forberedelse på koleraepidemier. Endvidere har vi stillet 1,4 millioner euro fra budgetposten for fødevaresikkerhed til rådighed lokalt for delegationen og regeringen i Mozambique. Kommissionen planlægger at finansiere leveringen af såsæd og værktøj til bønderne for at give mulighed for genbeplantning, så snart vandet fra oversvømmelserne trækker sig tilbage. Ud over de foranstaltninger, der allerede finansieres i Botswana, foretager Kommissionen i øjeblikket en vurdering af behovet for humanitær bistand i Zimbabwe, Zambia og Madagaskar. Med hensyn til genopbygningsfasen meddelte jeg under mit besøg, at vi i første omgang vil yde 21 millioner euro i form af supplerende midler fra udviklingsbudgettet, hvoraf 5-10 millioner kommer fra budgetposten for samfinansiering af ngo'er og resten fra omfordeling af tidligere EUF-midler. Kommissionen insisterer på behovet for en styrket koordinering med regeringen vedrørende de fælles rammer for genopbygningen. En kernegruppe af donorer mødes hver uge med regeringen på ministerplan i Maputo. EU-formandskabet og Kommissionens delegation er medlemmer af denne gruppe. Kommissionen har til hensigt at bidrage til forberedelserne til en international donorkonference, der sandsynligvis vil blive indkaldt i slutningen af april. Kommissionen vil udbetale sine midler til genopbygningen i tæt koordinering med EU's medlemsstater og andre donorer. Med hensyn til makroøkonomisk stabilitet og langsigtet udvikling er Kommissionen i øjeblikket i færd med at vurdere forslag, der skal hjælpe Mozambique med at fastholde makroøkonomisk stabilitet. Vurderingen sker i samarbejde med regeringen og Verdensbanken. Der kan stilles yderligere ressourcer på op til 15 millioner euro til rådighed. For at fastholde den hurtige vækst, som Mozambique har oplevet gennem de senere år, vil vi fastholde og udvide niveauet med hensyn til samarbejde i forhold til før katastrofen. Dette vil resultere i udbetalinger til dette formål, der skønnes at ligge på 150 millioner euro i år sammenlignet med 100 millioner euro sidste år. Fra Fællesskabets side vil vi bidrage med 1 milliard euro til nedskrivning af AVS-landenes gæld. I denne sammenhæng figurerer Mozambique blandt de retroaktive tilfælde og kan være berettiget til gældsnedskrivning under det udvidede HIPC-initiativ i år. Med hensyn til koordinering med andre donorer og bistandsagenturer udgør regeringen i Mozambique sammen med FN's koordinationskontor for nødhjælp (OCHA) den centrale platform for koordineringen af nødhjælp og bistand i henhold til de konsoliderede appeller, der er fremsat. Det lokale ansvar for koordineringsprocessen bør ikke anfægtes af udefrakommende donorer, i det mindste ikke så længe det fungerer nogenlunde godt, og det er rent faktisk tilfældet, har vi hørt fra FN-organisationerne i Maputo. Man har konstateret problemer med denne forfærdelige katastrofe. Omfanget og pludseligheden af oversvømmelseskatastrofen i Mozambique har stillet Kommissionen, sammen med medlemsstaterne og andre donorer, over for spørgsmålet om, hvorvidt nødhjælpsindsatsen kunne være sat hurtigere i gang, hvilket man også har henvist til i denne forhandling. Jeg er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan vi kan løse disse problemer med den humanitære bistand, så Kommissionen kan yde bistand endnu hurtigere og mere effektivt end i øjeblikket. Men man må ikke glemme, at det rent faktisk var en katastrofe, der rummede mange overraskende elementer, og det var heller ikke særlig let for medlemsstaterne at mobilisere og indsætte følsomt og kompliceret materiel såsom helikoptere med ganske kort varsel. Det er ikke så nemt. Endelig vil jeg gerne fremhæve tallene vedrørende den internationale reaktion. Det samlede bidrag efter denne katastrofe beløber sig nu til omkring 109 millioner euro globalt set, hvoraf mere end 91 millioner euro kommer fra Kommissionen og EU's medlemsstater. Det er allerede blevet sagt i denne forhandling, at den europæiske reaktion forholdsmæssigt har vist, at Europa er sig sit ansvar bevidst. Rent økonomisk har vi ydet et ret stort bidrag. Det er ikke hele løsningen på problemet, og vi vil fortsat arbejde på at finde bedre og hurtigere måder at reagere på."@da1
". Wie Sie wissen, habe ich Mosambik am 2. und 3. März gemeinsam mit dem portugiesischen Staatssekretär Amado einen Besuch abgestattet. Wir konnten einige überschwemmte Gebiete besuchen, darunter auch den Ort Chaquelan, wo man zu dem Zeitpunkt bereits über 28 000 Menschen betreute, und konnten somit die Folgen der Überschwemmungskatastrophe aus eigener Anschauung ermessen, und wir konnten uns auch von der unmittelbaren Wirkung eines Teils unserer Hilfe überzeugen. Vom Anbeginn der Krise hat sich die Kommission umfassend den Folgen der Überschwemmung in Mosambik gewidmet. Wir richteten unsere Aufmerksamkeit auf folgenden Bereiche: Direkthilfe, Umsiedlung, Rehabilitation, makroökonomische Stabilität und langfristige Entwicklung. Zu den Rettungs-, Such- und Bergungsmaßnahmen: Die Lage ist die, daß die Kommission nicht über die Instrumente für diese spezielle Art der Intervention verfügt. Die Mitgliedstaaten dagegen besitzen die für derartige Aktivitäten erforderliche logistische Kapazität. Für die Nothilfe und die Umsiedlungsphase hat die Kommission zwei ECHO-Beschlüsse über insgesamt 2,7 Mio. Euro für Mosambik bestätigt, und wir bereiten zur Zeit einen dritten Beschluß über 5,5 Mio. Euro vor. Diese Beschlüsse umfassen Nahrungsmittelhilfe, Wasser und Hygiene, lebenswichtige Hilfsgüter sowie die begrenzte Wiederherstellung der wesentlichen Infrastruktur im Bereich des Gesundheitswesens und die Vorbereitung auf Choleraepidemien. Darüber hinaus wurden 1,4 Mio. Euro aus der Haushaltslinie Nahrungsmittelsicherheit lokal für die Delegation und die Regierung Mosambiks bereitgestellt. Die Kommission plant die Finanzierung der Lieferung von Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten an die Bauern, um die Wiederanpflanzung zu unterstützen, sobald die Fluten zurückweichen. Über die bereits in Botswana finanzierte Aktion hinaus nimmt die Kommission zur Zeit eine Bedarfsanalyse für humanitäre Hilfe in Simbabwe, Sambia und Madagaskar vor. Was die Rehabilitationsphase betrifft, so kündigte ich während meines Besuches einen Anfangsbetrag von 21 Mio. Euro an zusätzlichen Mitteln aus dem Entwicklungshaushalt an, von denen 5-10 Mio. Euro aus der Haushaltslinie Kofinanzierung der NRO und aus dem Guthaben aus der Umverteilung ehemaliger Mittel des EEF kommen werden. Die Kommission bekräftigt die Notwendigkeit verstärkter Koordinierung mit der Regierung im Zusammenhang mit dem gemeinsamen umfassenden Wiederaufbaurahmen. Eine Gruppe von Hauptgebern trifft wöchentlich auf Ministerebene mit der Regierung in Maputo zusammen. Die EU-Präsidentschaft und die Delegation der Kommission gehören als Mitglieder dieser Gruppe an. Die Kommission beabsichtigt, sich an der Vorbereitung der internationalen Geberkonferenz zu beteiligen, die wahrscheinlich vor Ende April stattfinden wird. Die Kommission wird ihre Mittel für Rehabilitationsbedürfnisse in strenger Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten und den anderen Gebern bereitstellen. Zur makroökonomischen Stabilität und langfristigen Entwicklung: Vorschläge zur Unterstützung Mosambiks bei der Wahrung der makroökonomischen Stabilität werden derzeit von der Kommission gemeinsam mit der Regierung und der Weltbank beurteilt. Zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro könnten bereitgestellt werden. Um das von Mosambik in den letzten Jahren erzielte rasche Wachstum beizubehalten, wird die katastrophenvorbeugende Zusammenarbeit aufrechterhalten und verstärkt. Für diesen Zweck werden in diesem Jahr Auszahlungen in Höhe von 150 Mio. Euro vorgenommen im Vergleich zu 100 Mio. Euro im vergangenen Jahr. Im Rahmen der Gemeinschaft werden wir hinsichtlich des Schuldenerlasses gegenüber den AKP-Staaten eine Milliarde Euro beitragen. In diesem Zusammenhang gehört Mosambik zu den rückwirkenden Fällen und ist in diesem Jahr Anwärter auf einen Schuldenerlaß im Rahmen der verstärkten HIPC-Initiative. Zur Koordinierung mit anderen Gebern und Hilfsagenturen: Die Regierung von Mosambik stellt, wie sie in allen Appellen zum Ausdruck gebracht hat, in Verbindung mit dem UN-Büro für die Koordinierung Humanitärer Hilfe die Hauptplattform zur Koordinierung der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen bereit. Diese lokale Verantwortung für den Koordinierungsprozeß sollte von außenstehenden Gebern nicht in Frage gestellt werden, zumindest nicht, solange er einigermaßen funktioniert, und das ist nämlich – wie uns die UN-Organisationen in Maputo informierten – der Fall. Bei dieser schrecklichen Katastrophe hat sich gezeigt, daß es Beschränkungen gibt. Angesichts des Ausmaßes und des jähen Einsetzens der Überschwemmungskatastrophe in Mosambik fragten sich die Kommission sowie die Mitgliedstaaten und anderen Geber, ob die Hilfsaktionen nicht hätten schneller eingeleitet werden können. Auch in dieser Aussprache wurde das angesprochen. Ich prüfe zur Zeit, wie wir diese Beschränkungen in der humanitären Hilfe überwinden können, damit die Hilfe seitens der Gemeinschaft noch schneller und wirksamer als gegenwärtig erfolgen kann. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß es sich um eine Katastrophe mit vielen unvorhergesehenen Elementen handelte; es war auch nicht besonders einfach für die Mitgliedstaaten, in höchster Eile sehr empfindliche, komplizierte Hardware wie Hubschrauber zu mobilisieren und einzusetzen. Das ist nicht leicht. Abschließend möchte ich die Zahlen hervorheben, die die internationale Reaktion verdeutlichen. Insgesamt wurden zur Bewältigung dieser Katastrophe weltweit bislang 109 Mio. Euro aufgebracht, von denen über 91 Mio. Euro von der Kommission und aus den EU-Mitgliedstaaten kommen. In dieser Aussprache wurde bereits gesagt, daß mit der Reaktion in Europa gewissermaßen bewiesen wurde, daß Europa diesem Problem durchaus nicht gleichgültig gegenübersteht. In finanzieller Hinsicht sieht unser Beitrag recht gut aus. Das ist nicht die ganze Antwort auf das Problem, und wir werden weiter nach besseren, schnelleren Wegen suchen, wie wir reagieren können."@de7
". Όπως γνωρίζετε, επισκέφθηκα τη Μοζαμβίκη στις 2 και 3 Μαρτίου μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας κ. Amado. Εκεί μπορέσαμε να επισκεφθούμε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, όπως τον οικισμό Chaquelan, όπου περισσότερα από 28.000 άτομα δέχονταν ήδη εκείνη τη στιγμή βοήθεια, και παρατηρήσαμε λοιπόν εκ του σύνεγγυς τις συνέπειες της καταστροφής από τις πλημμύρες, αλλά και τα άμεσα αποτελέσματα κάποιων προσπαθειών μας. Από την αρχή της κρίσης, η Επιτροπή αντιμετώπισε τις συνέπειες των πλημμυρών στη Μοζαμβίκη με ολοκληρωμένο τρόπο. Εστιάσαμε την προσοχή μας στους ακόλουθους τομείς μέριμνας: άμεση βοήθεια, επανεγκατάσταση, αποκατάσταση, μακροοικονομική σταθερότητα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τη φάση της διάσωσης, αναζήτησης και ανεύρεσης, είναι γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει μέσα ειδικά για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τα κράτη μέλη έχουν την απαιτούμενη λογιστική ικανότητα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Σε ό,τι αφορά την παροχή επείγουσας βοήθειας και τη μετεγκατάσταση των πληγέντων η Επιτροπή έχει εγκρίνει δύο αποφάσεις του ECHO για συνολικό ποσό ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μοζαμβίκη και ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε και μια τρίτη απόφαση για 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια αυτά καλύπτουν την επισιτιστική βοήθεια, την παροχή νερού και εγκαταστάσεων υγιεινής, που είναι είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και μικρής κλίμακας αποκατάσταση της βασικής ιατρικής υποδομής και την προετοιμασία για το ενδεχόμενο επιδημίας χολέρας. Επιπλέον, 1,4 εκατομμύρια ευρώ από τη θέση του προϋπολογισμού που αφορά την επισιτιστική ασφάλεια διατίθενται επιτόπου στην αντιπροσωπεία και την κυβέρνηση της Μοζαμβίκης. Η Επιτροπή σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την αποστολή σπόρων και εργαλείων στους χωρικούς, προκειμένου να προωθήσει την επαναφύτευση αμέσως μόλις υποχωρήσουν τα νερά των πλημμυρών. Εκτός από τις δράσεις που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί στη Botswana, η Επιτροπή διεξάγει αυτή τη στιγμή αξιολόγηση των ανθρωπιστικών αναγκών στη Ζιμπάμπουε, τη Ζάμπια και τη Μαδαγασκάρη. Σχετικά με τη φάση της αποκατάστασης, στη διάρκεια της επίσκεψής μου εξήγγειλα ένα αρχικό ποσό 21 εκατομμυρίων ευρώ, ως συμπληρωματικό κονδύλιο από τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη. Για τη συγκέντρωση του ποσού, 5 – 10 εκατομμύρια θα προέλθουν από τη θέση του προϋπολογισμού για τη συγχρηματοδότηση των ΜΚΟ και το υπόλοιπο από αναδιανομή των προηγούμενων κονδυλίων του ΕΤΑ. Η Επιτροπή εμμένει στην ανάγκη ενισχυμένου συντονισμού με την κυβέρνηση αναφορικά με το κοινό συνολικό πλαίσιο ανασυγκρότησης. Μια βασική ομάδα χορηγών βοήθειας έχει σε εβδομαδιαία βάση συνάντηση υπουργικού επιπέδου με την κυβέρνηση στο Maputo. Η Προεδρία της ΕΕ και η αντιπροσωπεία της Επιτροπής είναι μέλη αυτής της ομάδας. Η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει στη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης χορηγών, η οποία θα διεξαχθεί πιθανότατα μέχρι τα τέλη Απριλίου. Η Επιτροπή θα διαθέσει κονδύλια για την ικανοποίηση των αναγκών αποκατάστασης, δρώντας σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους χορηγούς βοήθειας. Όσον αφορά τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οι προτάσεις που αποσκοπούν να βοηθήσουν τη Μοζαμβίκη να διατηρήσει μια μακροοικονομική σταθερότητα αξιολογούνται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή μαζί με την κυβέρνηση και την Παγκόσμια Τράπεζα. Ενδέχεται να διατεθούν συμπληρωματικοί πόροι της τάξεως των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Για να διατηρηθεί η ταχεία ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στη Μοζαμβίκη τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει τα επίπεδα συνεργασίας που υπήρχαν πριν από τις καταστροφές όχι μόνο να διατηρηθούν αλλά και να βελτιωθούν. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα, φέτος οι εκταμιεύσεις να ανέλθουν, όπως υπολογίζεται, σε 150 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 100 εκατομμύρια πέρυσι. Στο πλαίσιο της Κοινότητας θα χορηγήσουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ανακούφιση των χωρών ΑΚΕ από τα χρέη. Υπό αυτό το πρίσμα, η Μοζαμβίκη αποτελεί μία από τις περιπτώσεις όπου το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει αναδρομικά, και θα είναι επιλέξιμη για την ανακούφιση από τα χρέη της, βάσει της πρωτοβουλίας HIPC, για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες, η οποία ενισχύεται φέτος. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό με άλλους χορηγούς βοήθειας και υπηρεσίες αρωγής, η κυβέρνηση της Μοζαμβίκης σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Συντονισμού της Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) παρέχει το βασικό επίπεδο συντονισμού της διάσωσης και της αρωγής, όπως εκφράζεται στις συνολικές εκκλήσεις τους. Η ευθύνη της τοπικής διοίκησης στη διαδικασία συντονισμού δεν πρέπει να αμφισβητηθεί από εξωτερικούς χορηγούς βοήθειας, τουλάχιστον όχι καθ' όσον διάστημα η προσπάθεια αποδίδει σχετικά καλά, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στο Maputo. Σε αυτή την φοβερή υπόθεση καταστροφής παρουσιάστηκαν κωλύματα. Το μέγεθος της καταστροφής από τις πλημμύρες στη Μοζαμβίκη, αλλά και η αιφνίδια εμφάνιση των πλημμυρών δημιούργησαν στην Επιτροπή, όπως και στα κράτη μέλη και σε άλλους χορηγούς βοήθειας, το ερώτημα σχετικά με το εάν θα μπορούσε να υπάρξει ταχύτερη ανταπόκριση στην παροχή βοήθειας, σημείο που επίσης επισημάνθηκε σε αυτή την συζήτηση. Αυτή τη στιγμή εξετάζω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να υπερπηδήσουμε αυτά τα κωλύματα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου η Κοινότητα να παρέχει βοήθεια ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από ό,τι σήμερα. Δεν πρέπει ωστόσο να ξεχνούμε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για καταστροφή με πολλά απρόσμενα στοιχεία, και ότι δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο για τα κράτη μέλη ούτε να κινητοποιήσουν, ούτε να αναπτύξουν πολύ ευαίσθητο και βαρύ υλικό, όπως ελικόπτερα πολύ μεγάλων ταχυτήτων. Κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιείται εύκολα. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω στα ποσά που αφορούν τη διεθνή ανταπόκριση. Το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε συνολικά για την καταστροφή αυτή ανέρχεται πλέον συνολικά περίπου στα 109 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 91 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ήδη στη διάρκεια της παρούσας συζήτησης έχει αναφερθεί ότι η ανταπόκριση της Ευρώπης αποδεικνύει τρόπον τινά ότι η Ευρώπη όντως ενδιαφέρεται. Από οικονομικής άποψης, η συνεισφορά μας ήταν αρκετά σημαντική. Το εγχείρημα αυτό δεν αποτελεί ολοκληρωμένη απάντηση στο πρόβλημα, όμως εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την εξεύρεση καλύτερων και ταχύτερων τρόπων ανταπόκρισης."@el8
"(EN) Como ya saben, he estado en Mozambique los días 2 y 3 de marzo en compañía del Secretario de Estado portugués, Sr. Amado. Hemos visitado algunas de las zonas afectadas por las inundaciones, incluido el campamento de Chaquelan en el que ya reciben ayuda más de 28.000 personas, y por tanto hemos podido presenciar directamente las consecuencias de la catástrofe y hemos visto también las repercusiones inmediatas de parte de nuestra ayuda. Desde el inicio de la crisis, la Comisión ha tratado sobre las consecuencias de las inundaciones en Mozambique de una manera integral. Hemos dirigido nuestra atención a los siguientes ámbitos de interés: ayuda inmediata, realojamiento, rehabilitación, estabilidad macroeconómica y desarrollo a largo plazo. En lo relativo a la fase de rescate, búsqueda y restablecimiento, lo cierto es que la Comisión no dispone de los instrumentos necesarios para este tipo de intervención. Los Estados miembros sí disponen de la capacidad logística necesaria para estas actividades. Para la fase de ayuda urgente y realojamiento, la Comisión ha aprobado dos decisiones del programa ECHO por un total de 2,7 millones de euros para Mozambique y estamos preparando una tercera decisión por valor de 5,5 millones de euros. Estas decisiones abarcan ayuda alimentaria, agua y servicios sanitarios, artículos de primera necesidad, así como la rehabilitación a pequeña escala de la infraestructura para primeros auxilios y la preparación para combatir la epidemia de cólera. Por otra parte se han destinado 1,4 millones de euros, con cargo a la línea presupuestaria para la seguridad alimentaria, a la delegación local y al Gobierno de Mozambique. La Comisión tiene en proyecto financiar el suministro de semillas y herramientas para los agricultores con vistas a fomentar nuevos cultivos tan pronto como se retiren las aguas. Además de la acción ya financiada en Botswana, la Comisión está realizando en estos momentos una evaluación de la ayuda humanitaria que necesitan Zimbawe, Zambia y Madagascar. Volviendo sobre la fase de rehabilitación, durante mi visita anuncié un importe inicial por valor de 21 millones de euros en fondos adicionales con cargo al presupuesto para el desarrollo, de los que entre 5 y 10 millones serán con cargo a la línea presupuestaria para la cofinanciación de las ONG y el resto procederá de la redistribución de antiguos fondos del FED. La Comisión insiste en la necesidad de reforzar la coordinación con el Gobierno en el marco para la reconstrucción integral compartida. El grupo de los principales donantes se reúne cada semana con el Gobierno a nivel ministerial en Maputo. La Presidencia de la UE y la delegación de la Comisión son miembros de dicho grupo. La Comisión se propone contribuir a la preparación de la Conferencia internacional de donantes que probablemente será convocada antes de finales de abril. La Comisión aportará su financiación para cubrir las necesidades de rehabilitación en rigurosa coordinación con los Estados miembros de la UE y los demás donantes. En lo relativo a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo a largo plazo, la Comisión, junto con el Gobierno y el Banco Mundial, está estudiando actualmente las propuestas destinadas a ayudar al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de Mozambique. Podríamos proporcionar recursos adicionales hasta por un valor de 15 millones de euros. Para mantener el rápido crecimiento alcanzado por Mozambique durante estos últimos años no sólo se mantendrán los niveles de cooperación anteriores a la catástrofe, sino que se incrementarán. Esta medida se traducirá en desembolsos con este fin por un valor estimado de 150 millones de euros durante este año, en comparación con los 100 millones de euros del año pasado. Dentro del marco comunitario, contribuiremos con 1.000 millones de euros en concepto de ayuda a los países ACP para hacer frente a la deuda. En este concepto, Mozambique figura entre los casos retroactivos y tendrá derecho a beneficiarse de la ayuda que se destinará este año para la deuda de conformidad con la iniciativa mejorada para los PPME. Respecto de la coordinación con otros donantes y agencias de ayuda, el Gobierno de Mozambique, en conjunción con la Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA), proporciona la principal plataforma para la coordinación de operaciones de rescate y de ayuda de acuerdo con lo manifestado en los llamamientos consolidados que ha realizado. Esta propiedad local del proceso de coordinación no debería ser desafiada por los donantes extranjeros, al menos mientras funcione razonablemente bien, y así se hará, según nos han informado las organizaciones de las Naciones Unidas en Maputo. En el caso de esta terrible catástrofe se han puesto de manifiesto algunas limitaciones. La magnitud y la llegada repentina de las inundaciones en Mozambique han llevado a la Comisión, así como a los Estados miembros y otros donantes, a preguntarse si la respuesta de ayuda no podría haber llegado antes, como también se ha señalado en este debate. En estos momentos estoy estudiando cómo podemos superar estas limitaciones en la prestación de ayuda humanitaria con el fin de proporcionar asistencia desde la Comunidad con mayor rapidez y eficacia que en la actualidad. Pero no debemos olvidar que ésta ha sido una catástrofe que contenía muchos elementos sorpresa, ni tampoco ha sido especialmente fácil para los Estados miembros movilizar y desplegar con suma rapidez maquinaria delicada y difícil de transportar como helicópteros. No es algo que pueda hacerse fácilmente. Por último, quisiera hacer hincapié en las cifras relativas a la respuesta internacional. La cifra global de financiación para paliar los efectos de esta catástrofe se eleva ya a aproximadamente 109 millones de euros, de los cuales más de 91 millones de euros proceden de la Comisión y de los Estados miembros de la Unión Europea. Ya se ha dicho en este debate que la respuesta europea ha demostrado, en términos relativos, que la preocupación de Europa es sincera. En términos monetarios, hemos hecho una contribución bastante buena. Aquí no termina la respuesta a este problema y continuaremos buscando medios mejores y más rápidos de respuesta."@es12
"Kuten tiedätte, vierailin Mosambikissa maaliskuun 2. ja 3. päivänä yhdessä Portugalin valtiosihteeri Amadon kanssa. Pääsimme käymään joillakin tulvasta kärsineillä alueilla, mukaan lukien Chaquelanin alue, jossa tuolloin yli 28 000:tta ihmistä jo autettiin, joten saimme ensikäden tietoa sekä tulvakatastrofin seurauksista että tukemme välittömistä vaikutuksista. Kriisin alusta lähtien komissio on puuttunut tulvien seurauksiin monipuolisesti. Olemme kohdistaneet huomiomme seuraaviin huolta herättäviin alueisiin: välitön apu, uudelleen asuttaminen, kuntoutus, makrotalouden vakaus ja pitkän aikavälin kehitys. Pelastus-, etsintä- ja elpymisvaiheesta: tilanne on sellainen, että komissiolla ei ole välineitä, jotka olisi tarkoitettu tämäntyyppiseen puuttumiseen. Jäsenvaltioilla on sitä logistista kapasiteettia, jota tarvitaan tämänkaltaiseen toimintaan. Hätäapu- ja uudelleenasutusvaiheen osalta komissio on hyväksynyt kaksi ECHOn päätöstä, yhteensä 2,7 miljoonaa Mosambikille, ja valmistelemme kolmatta päätöstä, joka on 5,5 miljoonan euron suuruinen. Nämä kattavat elintarvikeavun, veden ja terveydenhoidon, olennaiset apuvälineet sekä pienen mittakaavan välttämättömän terveydenhoidon infrastruktuurin kunnostuksen ja varotoimet koleraepidemioihin. Lisäksi 1,4 miljoonaa elintarviketurvallisuuden menoluokasta on asetettu paikallisesti Mosambikin hallituksen ja valtuuskunnan käyttöön. Komissio aikoo rahoittaa siementen ja työkalujen jakelun maanviljelijöille uudelleen kylvämisen edistämiseksi heti kun tulvavedet laskevat. Botswanassa jo rahoitetun toiminnan lisäksi komissio suorittaa humanitaarisen avun arviointia Zimbabwessa, Sambiassa ja Madagaskarissa. Puhun seuraavaksi kunnostusvaiheesta. Vierailuni aikana ilmoitin 21 miljoonan euron alkusummasta kehitysbudjetin lisävaroista, joista 5 - 10 miljoonaa tulee kansalaisjärjestöjen yhteisrahoitusbudjetista ja loput aikaisempien Euroopan kehitysrahaston varojen uudelleen jakamisesta. Komissio pitää kiinni tarpeesta vahvistaa yhteistä laajaa kunnostuskehystä koskevaa koordinaatiota hallituksen kanssa. Avunantajien ydinryhmällä on joka viikko Maputossa tapaaminen hallituksen kanssa ministeritasolla. EU:n puheenjohtajavaltion edustajat ja komission valtuuskunta ovat tuon ryhmän jäseniä. Komissio aikoo olla mukana valmistelemassa kansainvälistä avunantajien konferenssia, joka kokoontuu huhtikuun loppuun mennessä. Komissio tarjoaa rahoitustaan kunnostusvaatimuksiin tarkassa koordinaatiossa EU:n jäsenvaltioiden ja muiden avunantajien kanssa. Makrotalouden tasapainosta ja pitkän aikavälin kehityksestä: komissio arvioi tällä hetkellä hallituksen ja Maailmanpankin kanssa niitä ehdotuksia, jotka on tarkoitettu auttamaan Mosambikia makrotalouden vakauden ylläpitämisessä. Lisävaroja, jopa 15 miljoonaa euroa voidaan saada käyttöön. Jotta voitaisiin ylläpitää sitä nopeaa kasvua, johon Mosambik pääsi viime vuosina, on ylläpidettävä ennen katastrofia ollutta yhteistyön tasoa ja nostettava sitä. Tämä johtaa eri rahastoista annettuihin summiin, joiden määräksi arvioidaan 150 miljoonaa euroa tänä vuonna verrattuna viimevuotiseen 100 miljoonaan euroon. Yhteisön kehyksessä annamme miljardi euroa AKT-maiden velkojen helpottamiseen. Näissä puitteissa Mosambik on taantuvien joukossa ja se on oikeutettu velkahelpotuksiin tämänvuotisen laajennetun voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevan HIPC-aloitteen perusteella. Koordinaatiosta muiden lahjoittajien ja avunantajien kanssa: Mosambikin hallitus yhdessä YK:n humanitaaristen asiain osaston (OCHA) kanssa muodostaa pääasiallisen pohjan pelastuksen ja avun koordinaatiolle, kuten heidän yhdistetyissä vetoomuksissaan on ilmaistu. Tätä paikallista koordinaatioprosessin hoitamista ei ulkopuoliset lahjoittajat saa haastaa, ainakaan niin kauan kun se toimii kohtuullisen hyvin, kuten – näin YK:n Maputossa olevat järjestöt kertoivat meille – on tosiaankin asian laita. Tässä kauheassa katastrofissa on ollut esteitä. Mosambikin tulvakatastrofin suuruus ja äkillinen alkaminen on saanut komission ja jäsenvaltiot ja muut avunantajat pohtimaan kysymystä, olisiko avun tarpeeseen reagoiminen voinut olla nopeampaa, kuten myös tässä keskustelussa on tuotu esiin. Pohdin parhaillaan sitä, kuinka voisimme päästä näistä humanitaarisen avun esteistä yli, jotta voisimme tarjota yhteisön apua nopeammin ja tehokkaammin kuin nyt. Ei saa kuitenkaan unohtaa, että tämä oli itse asiassa sellainen katastrofi, johon liittyi monta yllättävää tekijää, eikä sitä, että jäsenvaltioiden oli erityisen helppoa saada liikkeelle ja sijoittaa erittäin herkkiä ja vaikeita laitteita kuten erittäin nopeita helikoptereita. Tämä ei ole helppoa. Lopuksi haluaisin korostaa kansainvälisiä reaktiota koskevia lukuja. Tämän katastrofin rahoituksen kokonaismäärä on nyt maailmanlaajuisesti noin 109 miljoonaa euroa, josta yli 91 miljoonaa tuli komissiolta ja EU:n jäsenvaltioilta. Tässä keskustelussa on jo sanottu, että Euroopan vastaus on suhteessa osoittanut, että Eurooppa todellakin välittää. Rahan määrästä puhuttaessa olemme osallistuneet melko hyvin. Tämä ei ole koko vastaus ongelmaan, ja me jatkamme parempien ja nopeampien tapojen etsimistä."@fi5
". Vous savez sans doute que j'ai visité le Mozambique les 2 et 3 mars derniers, en compagnie du secrétaire d'État portugais, M. Amado. Nous avons pu nous rendre dans certaines des régions touchées par les inondations, dont le village de Chaquelan où plus de 28 000 personnes avaient déjà trouvé refuge. Nous avons pu ainsi constater de visu les conséquences des inondations qui ont ravagé la région, et aussi les retombées immédiates d'une partie de notre aide. Dès le début de la crise, la Commission s'est efforcée d'appréhender les conséquences des intempéries au Mozambique dans une optique globale. Notre attention s'est portée sur les domaines d'intervention suivants : les secours d'urgence, le repeuplement, la reconstruction, la stabilité macro-économique et le développement à long terme. Pour ce qui est des opérations de sauvetage, de recherche et de récupération, le problème est que la Commission ne dispose pas des instruments conçus pour des interventions de ce type, contrairement aux États membres qui ont la capacité logistique qui convient pour mener ce genre d'action. Pour ce qui est des premiers secours d'urgence et du repeuplement, la Commission a approuvé deux décisions d'ECHO pour un total de 2,7 millions d'euros en faveur du Mozambique et nous sommes occupés à préparer une troisième décision portant sur 5,5 millions d'euros. Ces décisions couvrent l'aide alimentaire, l'approvisionnement en eau potable et les équipements sanitaires, des biens essentiels de premiers secours, ainsi que la reconstruction à petite échelle d'infrastructures pour les soins de santé de base et des mesures contre l'épidémie de choléra qui menace. En outre, 1,4 million d'euros au titre de la ligne budgétaire pour la sécurité alimentaire ont été directement mis à la disposition du gouvernement mozambicain et de la délégation de la Commission. La Commission envisage de financer la fourniture de semences et d'outillage aux paysans pour encourager la reprise des semailles dès que les eaux d'inondation se seront retirées. En plus de l'action qu'elle finance déjà au Botswana, la Commission est en train de procéder à une évaluation des besoins humanitaires au Zimbabwe, en Zambie et à Madagascar. Pour en venir à la phase de reconstruction, j'ai annoncé lors de ma visite le déblocage d'une première tranche supplémentaire de 21 millions d'euros à charge du budget du développement, dont 5 à 10 millions viendront de la ligne budgétaire de cofinancement des ONG et le solde de la réaffectation de crédits récupérés du FED. La Commission insiste sur la nécessité de renforcer la coordination avec le gouvernement au sujet de la participation au plan global de reconstruction. Un groupe de représentants des principaux donateurs rencontre chaque semaine à Maputo des représentants du gouvernement au niveau ministériel. La présidence de l'UE et la délégation de la Commission participent à ce groupe. La Commission compte bien prendre part à la préparation de la conférence internationale des donateurs qui aura probablement lieu à la fin du mois d'avril. L'affectation de son aide financière à la reconstruction se fera en étroite coordination avec les États membres de l'UE et les autres donateurs. Enfin, au sujet de la stabilité macro-économique et du développement à long terme, la Commission est occupée à examiner avec le gouvernement et la Banque mondiale des propositions dont le but est de contribuer à la stabilité économique au Mozambique. Des ressources supplémentaires, à concurrence de 15 millions d'euros, pourraient être débloquées à cette fin. Afin de préserver le rythme enregistré par la croissance ces dernières années au Mozambique, les niveaux de coopération atteints avant la catastrophe seront maintenus et même renforcés, ce qui devrait engendrer des dépenses estimées à 150 millions d'euros pour cette année, contre 100 millions d'euros l'année dernière. Dans le cadre de la Communauté, il est prévu que nous contribuions à concurrence d'un milliard d'euros à l'allégement de la dette des pays ACP, au rang desquels le Mozambique figure parmi les cas rétroactifs. Il sera donc éligible cette année à un allégement de la dette au titre de l'initiative HIPC renforcée. Concernant la coordination avec les autres donateurs et les agences de l'aide internationale, le gouvernement mozambicain, conjointement avec l'Office des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire, offre la principale plate-forme pour la coordination des opérations de sauvetage et de secours, ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs appels communs. Il ne faut pas que les donateurs extérieurs remettent en question cette mainmise locale sur le processus de coordination, du moins tant qu'il fonctionne raisonnablement bien, ce que confirment les informations provenant des organisations des Nations unies présentes à Maputo. Des obstacles sont apparus dans la réaction à cette terrible catastrophe. Face à l'ampleur et à la soudaineté des inondations au Mozambique, la Commission, ainsi que les États membres et les autres donateurs, se sont demandés si les secours n'auraient pas pu être plus rapides, comme certains orateurs l'ont d'ailleurs également fait remarquer au cours du débat. Je commence à présent à mieux saisir comment nous pourrions surmonter de tels obstacles pour apporter encore plus rapidement et efficacement que ce n'est le cas aujourd'hui l'aide humanitaire de la Communauté. Il ne faudrait cependant pas oublier qu'il s'agissait d'une véritable catastrophe, avec de nombreuses surprises, et qu'il n'a pas non plus été facile aux États membres de mobiliser et de déployer très rapidement des équipements aussi délicats et peu commodes que des hélicoptères par exemple. La tâche n'est pas aisée. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur le chiffre de l'aide internationale. Le montant global de l'aide débloquée pour ce désastre se situe aujourd'hui à quelque 109 millions d'euros, dont plus de 91 millions d'euros provenant de la Commission et des États membres de l'Union. Il a été dit au cours du débat que la réaction de l'Europe témoigne, relativement parlant, de sa volonté réelle de faire quelque chose. Notre contribution, en termes financiers, est loin d'être négligeable. Elle n'est cependant pas tout et nous continuerons de rechercher d'autres moyens, plus efficaces et plus rapides, de réagir à des situations de ce genre."@fr6
"Come saprete, il 2 e il 3 marzo sono stato in Mozambico, insieme al Ministro degli esteri portoghese Amado. Abbiamo potuto visitare alcune delle zone colpite dalle inondazioni, tra cui l'insediamento di Chaquelan, dove più di 28.000 persone stavano già ricevendo aiuti; abbiamo così potuto constatare di persona le conseguenze delle inondazioni e l'effetto immediato dei nostri aiuti. Fin dall'inizio della crisi, la Commissione ha cercato di dare una risposta globale alle inondazioni che hanno colpito il Mozambico concentrando la sua attenzione su settori quali aiuti d'emergenza, reinsediamento, ricostruzione, stabilità macroeconomica e sviluppo di lungo periodo. Per quanto riguarda la fase di soccorso, ricerca e recupero, la Commissione non dispone degli strumenti adeguati per questo tipo di intervento, mentre gli Stati membri hanno la capacità logistica necessaria. Per gli aiuti di emergenza e la fase di reinsediamento, la Commissione ha approvato per il Mozambico due decisioni ECHO per un totale di 2,7 milioni di euro, e sta preparando una terza decisione per 5,5 milioni di euro. Questi fondi saranno destinati agli aiuti alimentari, al settore idrico e alle misure igienico-sanitarie, alle attrezzature essenziali di prima assistenza, alla ricostruzione (su scala ridotta) delle infrastrutture mediche essenziali e alla prevenzione di epidemie di colera. Inoltre, a livello locale sono stati messi a disposizione della delegazione e del governo del Mozambico 1,4 milioni di euro attinti dalla linea di bilancio per la sicurezza alimentare. La Commissione prevede di finanziare forniture di sementi e attrezzature agli agricoltori locali non appena le acque delle inondazioni si saranno ritirate. Oltre all'iniziativa già finanziata nel Botswana, attualmente la Commissione sta effettuando una valutazione degli aiuti umanitari necessari in Zimbabwe, Zambia e Madagascar. Passiamo ora alla fase della ricostruzione. Durante la mia visita ho annunciato uno stanziamento iniziale di 21 milioni di euro sotto forma di fondi supplementari del bilancio per lo sviluppo; di questa somma, circa 5-10 milioni proverranno dalla linea di bilancio per il cofinanziamento delle ONG, mentre il resto dalla ridistribuzione di precedenti fondi del FES. La Commissione ribadisce l'esigenza di rafforzare il coordinamento con il governo nell'ambito di un piano globale di ricostruzione elaborato di comune accordo. Ogni settimana si tengono a Maputo incontri a livello ministeriale fra un nucleo di donatori e il governo; di tale nucleo fanno parte la Presidenza dell'Unione europea e la delegazione della Commissione. La Commissione intende partecipare alla preparazione della conferenza internazionale dei donatori, che probabilmente avrà luogo alla fine di aprile, e fornirà anche fondi propri per le esigenze della ricostruzione in stretto coordinamento con gli Stati membri dell'Unione e con gli altri donatori. Per quanto riguarda la stabilità macroeconomica e lo sviluppo di lungo periodo, la Commissione, insieme al governo e alla Banca mondiale, sta attualmente valutando le proposte dirette a garantire la stabilità macroeconomica in Mozambico; si potrebbero anche reperire risorse supplementari fino a 15 milioni di euro. Per continuare ad assicurare il rapido ritmo di crescita che contraddistingueva il Mozambico negli ultimi anni, i livelli di cooperazione del periodo antecedente alle inondazioni verranno mantenuti, se non addirittura innalzati; si stima quindi che per quest'anno le spese destinate a quest'obiettivo ammonteranno a 150 milioni di euro, contro i 100 milioni dello scorso anno. Nell'ambito della Comunità, noi destineremo un miliardo di euro all'ammortamento del debito dei paesi ACP; tra questi, il Mozambico costituisce un caso retroattivo e potrà quindi godere dell'ammortamento del debito in base all'iniziativa HIPC che quest'anno è stata rafforzata. In merito al coordinamento con gli altri donatori e con gli organismi responsabili degli aiuti, il governo del Mozambico, insieme all'Ufficio dell'ONU per il coordinamento dell'assistenza umanitaria (OCHA), costituisce la principale piattaforma per il coordinamento del soccorso e della prima assistenza, come risulta dagli appelli congiunti che essi hanno lanciato. I donatori esterni non dovrebbero contrapporsi a questa gestione locale del processo di coordinamento, almeno finché essa dimostra di funzionare con ragionevole efficienza; ed è questa appunto la realtà secondo le informazioni che ci hanno fornito le organizzazioni dell'ONU a Maputo. Questa terribile tragedia ha messo a nudo alcune carenze. L'entità e il carattere repentino dell'inondazione che ha colpito il Mozambico hanno indotto la Commissione (come anche gli Stati membri e altri donatori) a chiedersi se i soccorsi non avrebbero potuto essere più rapidi, questione che, del resto, è stata sollevata anche nel corso di questo dibattito. Attualmente sto valutando le possibilità di rimediare a queste carenze, affinché la Comunità possa fornire assistenza umanitaria in maniera ancor più rapida ed efficiente di quanto avviene ora; non va però dimenticato che questa calamità ha avuto molte caratteristiche imprevedibili, senza contare poi che per gli Stati membri non è stato facile mobilitare con estrema rapidità mezzi delicati e di complesso impiego come gli elicotteri. Non è affatto un'impresa facile. Vorrei infine sottolineare le cifre degli aiuti internazionali. L'ammontare complessivo dei finanziamenti per questa calamità raggiunge in tutto 109 milioni di euro, di cui più di 91 provengono dalla Commissione e dagli Stati membri dell'Unione. Nel corso di questo dibattito è stato già fatto notare che la risposta europea ha dimostrato, almeno in termini relativi, la reale partecipazione dell'Europa; dal punto di vista finanziario, abbiamo offerto un contributo veramente importante, ma dal momento che questo non risolve il problema continueremo a studiare soluzioni più efficaci e più rapide."@it9
"As you are aware, I visited Mozambique on 2 and 3 March, together with the Portuguese State Secretary, Mr Amado. We were able to visit some of the flood-affected areas, including the Chaquelan settlement where more than 28 000 people were already at that moment being assisted, thus witnessing at first hand the consequences of the flood disaster, and also witnessing the immediate effect of some of our assistance. From the onset of the crisis the Commission has addressed the consequences of the floods in Mozambique in a comprehensive manner. We have directed our attention to the following areas of concern: immediate relief, resettlement, rehabilitation, macro-economic stability and long-term development. On the rescue, search and recovery phase: the situation is that the Commission does not have instruments that are geared to this type of intervention. Member States have the logistical capacity which is needed for these kinds of activities. For the relief emergency aid and resettlement phase, the Commission has approved two ECHO decisions for a total of EUR 2.7 m for Mozambique, and we are preparing a third decision for EUR 5.5 m. These cover food aid, water and sanitation, essential relief items as well as the small-scale rehabilitation of essential health infrastructure and preparation for cholera epidemics. In addition, EUR 1.4 m from the food security budget line have been made available locally to the delegation and the government of Mozambique. The Commission is planning to fund the delivery of seeds and tools to the peasants to promote replanting as soon as the flood-waters recede. In addition to the action already funded in Botswana, the Commission is currently carrying out a humanitarian need assessment in Zimbabwe, Zambia and Madagascar. Turning to the rehabilitation phase, during my visit I announced an initial amount of EUR 21 m in additional funds from the development budget, of which 5 to 10 m will come from the NGO co-financing budget line and the balance from redistribution of earlier EDF funds. The Commission is insisting on the need for reinforced coordination with the government around the shared comprehensive reconstruction framework. A donor core group is meeting every week in Maputo with the government at ministerial level. The EU presidency and the Commission delegation are members of that group. The Commission intends to contribute to the preparation of the international donor conference that will be convened probably by the end of April. The Commission will provide its funding for the rehabilitation requirements in strict coordination with EU Member States and the other donors. As to macro-economic stability and long-term development: proposals intended to help Mozambique maintain macro-economic stability are currently being appraised by the Commission with the government and the World Bank. Additional resources, up to EUR 15 m, could be made available. To maintain the rapid growth achieved by Mozambique in recent years, pre-disaster levels of cooperation will be maintained and stepped up. This will result in disbursements for this purpose estimated at EUR 150 m this year as compared to EUR 100 m last year. Within the framework of the Community we will contribute EUR 1 bn for debt relief to ACP countries. Within this, Mozambique figures among the retroactive cases and will be eligible for debt relief under the enhanced HIPC initiative this year. Concerning coordination with other donors and aid agencies: the Mozambique government, in conjunction with the UN Office for Coordination of Humanitarian Assistance (OCHA), provides the principal platform for coordination of rescue and relief as expressed in the consolidated appeals they have made. This local ownership of the coordination process should not be challenged by outside donors, at least not as long as it works reasonably well, and this – the UN organisations in Maputo informed us – is in fact the case. Constraints have been identified in this terrible disaster case. The magnitude and sudden onset of the flood disaster in Mozambique has left the Commission, as well as Member States and other donors, with the question of whether relief response could not have been speedier, as has also been pointed out in this debate. I am at present seeing how we can overcome these constraints to humanitarian assistance in order to provide assistance from the Community even more quickly and efficiently than at present. But it should not be forgotten that this was actually a catastrophe that had many surprising elements, nor was it particularly easy for Member States to mobilise and deploy very sensitive and difficult hardware such as helicopters with extreme rapidity. This is not easily done. Finally, I would like to emphasise the figures concerning the international response. The overall figure of funding for this disaster now stands at about EUR 109 m globally, of which more than EUR 91 m come from the Commission and the EU Member States. It has already been said in this debate that the European response has, relatively speaking, shown that Europe actually cares. In money terms we have contributed quite well. This is not the whole answer to the problem, and we will continue to find better and quicker ways of responding."@lv10
"Zoals u weet, heb ik Mozambique op 2 en 3 maart bezocht, samen met de Portugese staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking Amado. We hebben enkele overstroomde gebieden bezocht, waaronder de nederzetting Chaquelan, waar op dat moment al meer dan 28.000 mensen hulp ontvingen. Zodoende hebben wij persoonlijk kunnen zien wat deze ramp heeft aangericht en welke onmiddellijke effecten onze hulp heeft gehad. Van meet af aan heeft de Commissie de gevolgen van de crisis in Mozambique breed aangepakt. We hebben onze aandacht op de volgende punten gericht: onmiddellijke noodhulp, onderdak voor de getroffenen, herstel van de schade, macro-economische stabiliteit en ontwikkeling op de lange termijn. Voor de fase van de zoek- en reddingsoperaties beschikt de Commissie helaas niet over de geëigende instrumenten, in tegenstelling tot de lidstaten, die wel over de vereiste logistieke capaciteit beschikken. Voor de fase van de noodhulp en het bieden van onderdak heeft de Commissie voor Mozambique twee beslissingen van het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO) goedgekeurd voor een totaal van 2,7 miljoen euro, en er is een derde beslissing in voorbereiding voor een bedrag van 5,5 miljoen euro. Deze bedragen zijn bestemd voor voedselhulp, drinkwater, sanitaire voorzieningen, essentiële hulpartikelen, kleinschalige herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur van de gezondheidszorg en voorbereidingen voor de bestrijding van cholera-epidemieën. Voorts is er 1,4 miljoen euro vrijgemaakt uit de begroting voor voedselveiligheid voor besteding ter plaatse door de delegatie van de Europese Commissie en de regering van Mozambique. De Commissie is van plan de levering van zaaigoed en werktuigen aan de boerenbevolking te financieren om herbeplanting op gang te brengen zodra het water wijkt. Naast het optreden in Botswana is de Commissie momenteel een studie aan het uitvoeren naar de behoefte aan humanitaire steun in Zimbabwe, Zambia en Madagaskar. Dan is er de herstelfase. Tijdens mijn bezoek heb ik een eerste bijkomend bedrag van 21 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld, te financieren uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking, waarvan 5 tot 10 miljoen uit de post cofinanciering van niet-gouvernementele organisaties en de rest uit een herverdeling van eerder toegekende kredieten voor het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De Commissie hecht groot belang aan een versterking van de coördinatie met de regering binnen het gemeenschappelijk kader voor de algehele wederopbouw. Wekelijks komt er in Maputo een kerngroep van donoren met de regering bijeen op ministerieel niveau. Het voorzitterschap van de Europese Unie en de delegatie van de Europese Commissie maken daar deel van uit. De Commissie is voornemens haar bijdrage te leveren aan de voorbereiding van een internationale donorconferentie, die waarschijnlijk tegen eind april bijeen zal worden geroepen. De Commissie zal haar steun voor het herstel van de infrastructuur verlenen in nauwe samenspraak met de lidstaten van de Europese Unie en andere donoren. Wat betreft de macro-economische stabiliteit en de ontwikkeling op de lange termijn, is de Commissie momenteel met de regering van Mozambique en de Wereldbank voorstellen aan het bestuderen voor de handhaving van de macro-economische stabiliteit. Er is sprake van bijkomende middelen tot 15 miljoen euro. Om de snelle groei die Mozambique de laatste jaren te zien heeft gegeven te handhaven, zal het niveau van de ontwikkelingssamenwerking van voor de ramp worden gehandhaafd en verhoogd. Dit betekent dat er dit jaar naar schatting 150 miljoen euro beschikbaar zal worden gesteld, vergeleken met 100 miljoen vorig jaar. Binnen het kader van de Gemeenschap zullen wij de schuldenlast van de ACS-landen met 1 miljard euro verlichten. Mozambique is een van de gevallen die daar met terugwerkende kracht van zullen kunnen profiteren, en het land komt ook in aanmerking voor een vermindering van de schuldenlast onder het uitgebreide HIPC-initiatief van dit jaar ( arme landen met een zware schuldenlast). Dan kom ik nu bij de coördinatie van de reddings- en hulpoperaties met andere donoren en hulporganisaties. Hiervoor vormt de Mozambikaanse regering samen met het Bureau voor de coördinatie van humanitaire hulp van de Verenigde Naties (OCHA) het voornaamste platform. Aan dit beheer door de plaatselijke autoriteiten mag niet getornd worden door externe donoren, althans niet zolang het redelijk goed verloopt, en de VN-instanties in Maputo melden ons dat dit het geval is. Bij deze vreselijke ramp zijn een aantal beperkingen naar voren gekomen. De omvang en het plotse karakter van de overstroming in Mozambique heeft ertoe geleid dat de Commissie, de lidstaten en andere donoren zich zijn gaan afvragen of de hulp niet nog sneller had kunnen worden geboden, zoals ook in dit debat is opgemerkt. Ik ben momenteel aan het uitzoeken hoe we deze beperkingen in onze humanitaire hulpverlening uit de weg kunnen ruimen, zodat de Gemeenschap in de toekomst nog sneller en efficiënter kan reageren. Niettemin mogen we niet uit het oog verliezen dat deze ramp ons in vele opzichten heeft overrompeld, en dat het bovendien erg moeilijk was voor de lidstaten om uiterst gevoelige en ingewikkelde apparatuur als helikopters in zeer korte tijd ter plaatse te krijgen. Zoiets is niet eenvoudig. Tot slot wil ik graag de cijfers van de internationale hulp vermelden. Er is voor de bestrijding van deze ramp in totaal ongeveer 109 miljoen euro op tafel gelegd, waarvan meer dan 91 miljoen afkomstig is van de Commissie en de lidstaten van de Europese Unie. Zoals in dit debat al is opgemerkt, blijkt uit de respons van Europa hoezeer wij, relatief gezien, begaan zijn met wat er is gebeurd. In financieel opzicht hebben wij een behoorlijke inspanning geleverd. Daarmee is de kous natuurlijk niet af, en we zullen blijven zoeken naar manieren om beter en sneller in actie te komen."@nl2
"Como sabem, visitei Moçambique a 2 e 3 de Março, juntamente com o Secretário de Estado português dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís Amado. Tivemos a possibilidade de visitar algumas das áreas inundadas, incluindo o povoamento de Chaquelan onde, na altura, mais de 28 000 pessoas estavam já a ser assistidas, testemunhando assim, em primeira mão, as consequências das inundações, bem como o efeito imediato de alguma da nossa ajuda. Logo deste o início da crise, a Comissão abordou as consequências das cheias em Moçambique de uma forma abrangente. Centrámos a nossa atenção nas seguintes áreas de preocupação: ajuda de emergência, repovoamento, reabilitação, estabilidade macro­económica e desenvolvimento a longo prazo. Quanto à fase de salvamento, busca e recuperação, a situação é esta: a Comissão não dispõe de instrumentos necessários a este tipo de intervenção. Os Estados­Membros dispõem da capacidade logística necessária para este tipo de actividades. Para as fases de ajuda de emergência e repovoamento, a Comissão aprovou, para Moçambique, duas decisões do ECHO, num total de 2,7 milhões de euros e está a preparar uma terceira decisão no valor de 5,5 milhões de euros. Estas cobrem a ajuda alimentar, água e saneamento básico, equipamento de socorro, bem como a reabilitação, em pequena escala, de infra­estruturas de saúde essenciais e a preparação para epidemias de cólera. Para além disso, foram disponibilizados também localmente 1,4 milhões de euros da rubrica orçamental de segurança alimentar à delegação e Governo de Moçambique. A Comissão está a planear o financiamento do abastecimento de sementes e alfaias aos camponeses, a fim de promover a replantação, tão logo o nível das águas desça. Para além da acção já financiada no Botswana, a Comissão está actualmente a levar a cabo uma avaliação das necessidades humanitárias no Zimbabwe, na Zâmbia e em Madagáscar. Quanto à fase de reabilitação, anunciei, durante a minha visita, a disponibilização de um montante 21 milhões de euros de fundos suplementares do orçamento respeitante ao desenvolvimento, dos quais 5 a 10 milhões provirão da rubrica orçamental de co­financiamento das ONG e o restante da redistribuição antecipada de fundos FED. A Comissão insiste na necessidade de se reforçar a coordenação com o Governo em torno do importante quadro conjunto de reconstrução. Todas as semanas, um grupo central de dadores reúne­se, a nível ministerial, em Maputo, com o Governo. A Presidência da UE e a delegação da Comissão são membros desse grupo. A Comissão tenciona contribuir para a preparação da conferência de dadores internacionais, que reunirá provavelmente em finais de Abril. A Comissão contribuirá com o seu financiamento para fazer face às necessidades de reabilitação, em estrita coordenação com os Estados­Membros e outros dadores. No que se refere à estabilidade macro­económica e ao desenvolvimento a longo prazo: estão actualmente a ser estudadas pela Comissão, pelo Governo e pelo Banco Mundial propostas destinadas a ajudar o Governo de Moçambique a manter a estabilidade macro­económica. Poderão ser disponibilizados recursos suplementares até 15 milhões de euros. A fim de manter o rápido crescimento conseguido por Moçambique nos últimos anos, serão mantidos e incrementados os níveis de cooperação que existiam antes da catástrofe. Isso traduzir­se­á no desembolso, para esse fim, de uma verba estimada em 150 milhões de euros para este ano, contra os 100 milhões de euros disponibilizados no ano passado. No âmbito comunitário contribuiremos com mil milhões de euros para o alívio da dívida aos países ACP. Neste contexto, Moçambique encontra­se entre os casos retroactivos e será elegível, este ano, para o alívio da dívida ao abrigo da iniciativa reforçada HIPC. No que se refere à coordenação com outros dadores e agências de assistência: o Governo de Moçambique, juntamente com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação da Ajuda Humanitária (OCHA), fornece a plataforma principal para a coordenação das operações de socorro e salvamento, tal como manifestado nos apelos reiterados que foram feitos. Esta assunção local do processo de coordenação não deverá ser contestada por dadores externos, pelo menos enquanto funcionar de forma aceitável, e esse - segundo nos informaram as diferentes agências das Nações Unidas em Maputo - é de facto o caso. Foram identificadas limitações no caso desta terrível catástrofe. A amplitude e rapidez das cheias em Moçambique deixaram a Comissão, bem como os Estados­Membros e outros dadores, com dúvidas quanto à possibilidade de se ter dado uma resposta mais rápida, como aliás foi também salientado neste debate. Estou presentemente a estudar a forma de ultrapassar essas limitações à ajuda humanitária a fim de podermos fornecer a ajuda comunitária com uma celeridade eficácia maiores do que as actuais. Mas não deveremos esquecer que se tratou, de facto, de uma catástrofe com numerosos elementos de surpresa e que também não foi particularmente fácil para os Estados­Membros mobilizarem e deslocarem para o local, com extrema rapidez, material sensível e difícil de disponibilizar, tal como helicópteros. Não é fácil fazê­lo. Por último, gostaria de salientar os valores relativos à resposta internacional. O valor global respeitante ao financiamento de ajuda para fazer face a esta catástrofe situa­se actualmente em 109 milhões de euros, dos quais mais de 91 milhões de euros foram disponibilizados pela Comissão e pelos Estados­Membros. Foi já dito, neste debate, que a resposta europeia mostrou, em termos relativos, que a Europa se preocupa de facto. Em termos monetários contribuímos de forma considerável. Não reside aqui toda a resposta ao problema, e continuaremos a procurar formas mais rápidas e melhores para responder a estas situações."@pt11
"Som ni vet så besökte jag Moçambique den 2 och 3 mars, tillsammans med den portugisiske ministern Amado. Vi kunde besöka några av de översvämmade områdena, inbegripet bosättningen Chaquelan där över 28 000 just då redan höll på att undsättas, och alltså kunde vi direkt bevittna översvämningskatastrofens konsekvenser och den omedelbara effekten av en del av vår hjälp. Sedan krisens början har kommissionen behandlat konsekvenserna av översvämningen i Moçambique på ett omfattande sätt. Vi har riktat vår uppmärksamhet mot följande områden: omedelbar undsättning, återvändande, återuppbyggnad, makroekonomisk stabilitet och långsiktig utveckling. Angående räddnings- söknings- och bärgningsetappen: saken är den att kommissionen inte har några instrument för den här typen av ingripanden. Medlemsstater har den logistiska kapacitet som behövs för den här typen av verksamhet. För nödhjälp i samband med undsättande och återvändande har kommissionen godkänt två ECHO-beslut på sammanlagt 2,7 miljoner euro till Moçambique och vi förbereder ett tredje beslut om 5,5 miljoner euro. De här pengarna skall täcka livsmedel, vatten och hygien, viktig undsättning samt småskalig återuppbyggnad av viktig hälsoinfrastruktur samt förberedelse för koleraepidemier. Dessutom har 1,4 miljoner euro anslagits lokalt från budgetposten livsmedelssäkerhet till delegationen och regeringen i Moçambique. Kommissionen planerar att finansiera leveransen av spannmål och redskap till lantbrukarna för att främja återplantering så snart vattenmassorna sjunker undan. Förutom de åtgärder som redan finansieras i Botswana, gör kommissionen just nu en bedömning av behovet av humanitärt bistånd i Zimbabwe, Zambia och Madagaskar. När det gäller återuppbyggnadsetappen så tillkännagav jag ett första belopp på 21 miljoner euro i ytterligare fonder från utvecklingsbudgeten, av vilka 5 till 10 miljoner kommer från budgetposten för samfinansiering med icke-statliga organisationer och det som blev över vid omfördelningen av tidigare EUF-fonder. Kommissionen insisterar på behovet av förstärkt samarbete med regeringen angående det den gemensamma återuppbyggnadsramen. En grupp av givare skall varje vecka sammanträda med regeringen på ministernivå i Maputo. EU:s ordförandeskap och kommissionens delegation ingår i den gruppen. Kommissionen har för avsikt att bidra till förberedelserna för den internationella givarkonferens som troligen kommer att hållas i slutet av april. Kommissionen kommer att finansiera återuppbyggnaden i nära samordning med EU:s medlemsstater och de övriga bidragsgivarna. När det gäller makroekonomisk stabilitet och långsiktig utveckling så går kommissionen just nu tillsammans med regeringen och Världsbanken igenom förslag som är avsedda att hjälpa Moçambique upprätthålla en makroekonomisk stabilitet. Ytterligare medel, upp till 15 miljoner euro, kan komma att anslås. För att upprätthålla den snabba tillväxt som man lyckats uppnå i Moçambique de senaste åren kommer det samarbete som förekom före katastrofen att fortsätta på samma nivå och även höjas. Det kommer att resultera i beräknade utgifter för det ändamålet på 150 miljoner euro i år, jämfört med 100 miljoner euro förra året. Inom ramen för gemenskapen kommer vi att bidra med en miljard euro för skuldkvittning till AVS-länder. I det sammanhanget finns Moçambique med bland de retroaktiva fallen och kommer att tillerkännas skuldkvittning i enlighet med det förstärkta HIPC-initiativet (HIPC – heavily indebted poor country) i år. När det gäller samordning med andra givare och biståndsorganisationer: Moçambiques regering står, tillsammans med FN:s byrå för samordning av humanitärt bistånd (OCHA), för den viktigaste plattformen för samordning av räddnings- och undsättningsverksamhet i enlighet med deras gemensamma uttalanden. Den här lokala ledningen av samordningsprocessen bör inte utmanas av utländska givare, åtminstone inte så länge det fungerar någorlunda bra, och så – berättade FN:s organisationer i Maputo för oss – är faktiskt fallet. Den här fruktansvärda katastrofen har också visat på begränsningar. Översvämningskatastrofens omfattning och plötsliga inträffande i Moçambique har lämnat kommissionen, liksom medlemsstaterna och andra givare, med frågan om inte hjälpen kunde ha kommit igång snabbare, vilket också påpekats i den här debatten. Jag undersöker just nu hur vi kan åtgärda de här begränsningarna i det humanitära biståndet för att snabbare och effektivare kunna ge bistånd från gemenskapen än vad som nu är fallet. Vi får dock inte glömma bort att det här faktiskt var en katastrof med många överraskningsmoment, och det var inte heller lätt för medlemsstaterna att uppbåda och sända ut den mycket känsliga och svåra utrustningen, till exempel helikoptrar, med så väldigt kort varsel. Det är inte så lätt att göra. Slutligen skulle jag vilja ta upp sifferuppgifterna med avseende på det internationella gensvaret. Den totala siffran för hjälp till den här katastrofen ligger just nu på cirka 109 miljoner euro över hela världen, av dessa kommer cirka 91 miljoner euro från kommissionen och EU:s medlemsstater. Det har redan sagts i den här debatten att det europeiska gensvaret, relativt sett, visar att Europa verkligen bryr sig. I pengar räknat har vi bidragit ganska väl. Det är dock inte hela svaret på problemet och vi fortsätter att söka bättre och snabbare sätt att reagera på."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"10,3,12
"highly indebted poor countries"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph