Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-167"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.5.4-167"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, Señorías, existen circunstancias que hacen del Sáhara una cuestión de la máxima actualidad y que son pertinentes en la tarde de hoy. La primera es la resolución urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del pasado 29 de febrero, que acordó extender el mandato de MINURSO hasta finales del próximo mes de mayo. En segundo lugar, la crítica situación alimentaria en la que se encuentran los refugiados saharauis en los campamentos del desierto. Hay que mencionar los graves incidentes que se han producido últimamente en los territorios ocupados del Sáhara, donde las manifestaciones pro referéndum han sido reprimidas por las autoridades marroquíes. También hay que mencionar la visita que la próxima semana efectuará a Marruecos la delegación del Magreb y la predisposición del Rey de Marruecos a que este Parlamento Europeo visite por vez primera el territorio del Sáhara. La situación de inestabilidad que se puede plantear en esta zona del continente africano puede afectar a algunas de las regiones ultraperiféricas comunitarias, como es el caso de mi región, Canarias, y muchos ciudadanos queremos una solución pacífica del conflicto planteado en el Sáhara y que el pueblo saharaui pueda celebrar el referéndum en condiciones de libertad, transparencia e igualdad. Y por último, uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea es el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Y en este sentido, sería oportuno que el Alto Representante de la PESC, el Sr. Solana, desempeñase un papel más activo en el logro de garantías suficientes para el pueblo saharaui a través de una presencia activa y de una participación directa en las etapas del proceso de paz y del referéndum. De ahí nuestro apoyo a la propuesta de resolución."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, mine damer og herrer, der er omstændigheder, der gør spørgsmålet om Vestsahara yderst aktuelt, og som er relevante i eftermiddag. Den første er FN's Sikkerhedsråds resolution af 29. februar, som indeholder en beslutning om at forlænge MINURSO's mandat til udgangen af maj i år. For det andet den kritiske fødevaresituation, som de vestsahariske flygtninge i ørkenlejrene befinder sig i. Det er nødvendigt at nævne de alvorlige begivenheder, der på det seneste har fundet sted i de besatte områder af Vestsahara, hvor demonstrationerne for afstemning er blevet bekæmpet af de marokkanske myndigheder. Det er også værd at nævne Maghreb-delegationens besøg i Marokko i næste uge, og den marokkanske konges indstilling til, at Europa-Parlamentet for første gang besøger Vestsahara. Den ustabile situation, der kan opstå i denne del af det afrikanske kontinent, kan få indflydelse på nogle af Fællesskabets regioner i den yderste periferi, hvilket er tilfældet for min region, De Kanariske Øer, og mange borgere ønsker en fredelig løsning på konflikten i Vestsahara og ønsker, at den vestsahariske befolkning kan afholde en fri, gennemsigtig og demokratisk folkeafstemning. Og endelig er et af målene med Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og forsvarspolitik opretholdelse af fred og styrkelse af den internationale sikkerhed. Og i den forbindelse ville det være hensigtsmæssigt, om den højtstående repræsentant for FUSP, hr. Solana, spillede en mere aktiv rolle for at opnå de nødvendige garantier for den vestsahariske befolkning gennem aktiv tilstedeværelse og direkte deltagelse i faserne i forbindelse med fredsprocessen og folkeafstemningen. Derfor støtter vi forslaget til beslutning."@da1
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt Umstände, die den Westsahara-Konflikt zu einer höchst aktuellen Frage machen und die für uns heute nachmittag wichtig sind. Zum einen die Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 29. Februar dieses Jahres, mit der das Mandat der MINURSO bis Ende Mai 2000 verlängert worden ist; zum anderen die kritische Lage hinsichtlich der Versorgung mit Lebensmitteln in den sahrauischen Flüchtlingslagern in der Wüste. Dann sind die schweren Vorfälle der letzten Zeit in den besetzten Gebieten Westsaharas zu nennen, als die marokkanischen Behörden Demonstrationen zugunsten des Referendums verhinderten. Auch möchte ich darauf hinweisen, daß die Maghreb-Delegation in der nächsten Woche Marokko einen Besuch abstattet und daß der marokkanische König Bereitschaft zeigt, erstmals einem Besuch des Europäischen Parlaments auf dem Territorium der Westsahara zuzustimmen. Die instabile Lage, die sich in dieser Region des afrikanischen Kontinents ergeben kann, könnte, sich auf einige der Regionen in äußerster Randlage der Gemeinschaft, z. B. auf meine Region, die Kanarischen Inseln, auswirken. Viele Bürger treten für eine friedliche Lösung des Konflikts ein und verlangen, daß die Sahrauis in einem freien, transparenten und fairen Referendum abstimmen können. Schließlich ist eines der Ziele der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Gemeinschaft die Aufrechterhaltung des Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit. Daher wäre es angezeigt, wenn der Hohe Vertreter für die GASP, Herr Solana, bei der Bereitstellung ausreichender Garantien für die sahrauische Bevölkerung durch eine stärkere Präsenz und eine direkte Beteiligung am Friedensprozeß und am Referendum eine aktivere Rolle spielen würde. Deshalb unterstützen wir den Entschließungsentwurf."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν περιστάσεις που καθιστούν το θέμα της Σαχάρας άκρως επίκαιρο και που σχετίζονται με το σημερινό απόγευμα. Η πρώτη είναι το επείγον ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 29 Φεβρουαρίου, με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της θητείας της αποστολής του ΟΗΕ στη Δυτική Σαχάρα μέχρι τα τέλη Μαΐου. Δεύτερον, η κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τη σίτιση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες Σαχραουί στους καταυλισμούς της ερήμου. Πρέπει να αναφέρουμε τα σοβαρά περιστατικά που έλαβαν χώρα πρόσφατα στα κατεχόμενα εδάφη της Σαχάρας, όπου οι αρχές του Μαρόκου κατέστειλαν τις προ του δημοψηφίσματος διαδηλώσεις. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Μαγκρέμπ στο Μαρόκο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, και την καταρχήν θετική στάση του βασιλιά του Μαρόκου να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα εδάφη της Σαχάρας. Η κατάσταση αστάθειας που είναι πιθανό να επικρατήσει σε αυτή την περιοχή της αφρικανικής ηπείρου μπορεί να επηρεάσει ορισμένες από τις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες της Κοινότητας, όπως είναι η περίπτωση της περιφέρειάς μου, των Καναρίων Νήσων, και πολλοί πολίτες επιθυμούμε να δοθεί μια ειρηνική λύση στη διαμάχη που έχει προκύψει στη Σαχάρα και να μπορέσει ο λαός Σαχραουί να διεξαγάγει το δημοψήφισμα υπό συνθήκες ελευθερίας, διαφάνειας και ισότητας. Και τέλος, ένας από τους στόχους της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ανώτατος Εκπρόσωπος της ΚΕΠΠΑ, κ. Solana, θα ήταν σκόπιμο να αναλάβει έναν πιο δραστήριο ρόλο στην προσπάθεια να εξασφαλιστούν επαρκείς εγγυήσεις για το λαό Σαχραουί, μέσω μιας ενεργούς παρουσίας και άμεσης συμμετοχής στα στάδια της ειρηνευτικής διαδικασίας και του δημοψηφίσματος. Για τους λόγους αυτούς, υποστηρίζουμε την πρόταση ψηφίσματος."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen, there are circumstances which make Western Sahara a highly topical issue and they are relevant this evening. The first is the United Nations Security Council’s urgent resolution of 29 February, which agreed to extend the MINURSO mandate to the end of May. Secondly, there is the food crisis facing the Sahrawi refugees in the desert camps. Mention must be made of serious incidents which have recently occurred in the occupied territories of Western Sahara, where pro-referendum demonstrations have been suppressed by the Moroccan authorities. Mention must also be made of the visit the Maghreb Delegation will be making to Morocco next week and the King of Morocco’s favourable attitude to the European Parliament visiting the territory of Western Sahara for the first time. The instability that could become endemic in this part of Africa could affect some of the outermost Community regions, like my region, the Canary Islands. Our citizens want a peaceful solution to the conflict in Western Sahara and they want the Sahrawi people to hold the referendum under conditions of freedom, transparency and equality. And finally, one of the objectives of the European Union’s common foreign and security policy is the maintenance of peace and the strengthening of international security. And here the High Representative for the CFSP, Mr Solana, ought to play a more active role in achieving adequate guarantees for the Sahrawi people through an active presence and direct participation in the stages of the peace process and the referendum. That is why we support the motion for a resolution."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tietyt asiat tekevät Länsi-Saharan tilanteesta erittäin ajankohtaisen ja ne sopivat erittäin hyvin myös tämän illan aiheeksi. Ensimmäinen niistä on Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 29. helmikuuta antama kiireellinen päätöslauselma, jossa MINURSO:n toimikautta päätettiin jatkaa toukokuun loppuun saakka. Toinen on kriittinen ravintotilanne länsisaharalaisten pakolaisten aavikkoleireillä. On mainittava myös vakavat viimeaikaiset tapahtumat Länsi-Saharan miehitetyillä alueilla, joilla Marokon viranomaiset ovat tukahduttaneet kansanäänestyksen puolesta pidetyt mielenosoitukset. On mainittava myös ensi viikolla Marokkoon tehtävä Maghreb-maiden valtuuskunnan vierailu ja Marokon kuninkaan halukkuus siihen, että Euroopan parlamentti tekee ensi viikolla ensimmäisen vierailunsa Länsi-Saharan alueelle. Tämän Afrikan mantereen alueen epävakaisella tilanteella saattaa olla haitallisia vaikutuksia joillekin yhteisön erityisen syrjäisille alueille, kuten Kanariansaarille, mistä olen kotoisin, ja monet meistä kansalaisista haluavat rauhanomaista ratkaisua Länsi-Saharan tilanteeseen ja sitä, että Länsi-Saharan kansa voi pitää vapaan, avoimen ja puolueettoman kansanäänestyksen. Lopuksi yksi Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista on rauhan säilyttäminen ja kansainvälisen turvallisuuden lujittaminen. Näin ollen olisi paikallaan, että YUTP:n korkea edustaja Solana toimisi aktiivisemmin sen hyväksi, että Länsi-Saharan kansalle voidaan antaa riittävät takeet olemalla aktiivisesti läsnä ja osallistumalla suoraan rauhanprosessin ja kansanäänestyksen eri vaiheisiin. Tämän vuoksi kannatamme päätöslauselmaa."@fi5
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, certaines circonstances font du Sahara une question de la plus grande actualité et sont pertinentes cet après-midi. La première est la résolution urgente du Conseil de sécurité des Nations unies du 29 février dernier, qui a décidé de prolonger le mandat de la Minurso jusqu'à la fin du mois de mai prochain. En deuxième lieu, la situation alimentaire critique dans laquelle se trouvent les réfugiés sahraouis dans les camps du désert. Il convient de mentionner les graves incidents qui se sont produits dernièrement dans les territoires occupés du Sahara, où les manifestations pro-référendums ont été réprimées par les autorités marocaines. Il faut également mentionner la visite que la délégation du Maghreb effectuera au Maroc la semaine prochaine et la prédisposition du roi du Maroc à ce que ce Parlement européen se rende pour la première fois sur le territoire du Sahara. La situation d'instabilité potentielle de cette région du continent africain peut affecter plusieurs régions ultrapériphériques communautaires, comme c'est le cas de ma région, les Canaries, et beaucoup de citoyens désirent une solution pacifique du conflit au Sahara et que le peuple sahraoui puisse organiser le référendum dans des conditions de liberté, de transparence et d'égalité. Enfin, un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne est le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale. Dès lors, il serait opportun que le Haut représentant de la PESC, M. Solana, joue un rôle plus actif dans la recherche de garanties suffisantes pour le peuple sahraoui à travers une présence active et une participation directe dans les étapes du processus de paix et du référendum. C'est pourquoi nous soutenons la proposition de résolution."@fr6
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono circostanze che rendono la questione del Sahara un argomento della massima attualità e che sono pertinenti alla discussione di oggi. La prima è la risoluzione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 29 febbraio, che ha stabilito di estendere il mandato della MINURSO fino alla fine del prossimo mese di maggio. In secondo luogo, la situazione alimentare critica in cui si trovano i rifugiati saharawi negli accampamenti del deserto. E’ necessario ricordare i gravi incidenti verificatisi ultimamente nei territori occupati del Sahara, dove le manifestazioni in favore del sono state represse dalle autorità marocchine. Occorre altresì ricordare la visita in Marocco che verrà effettuata la prossima settimana dalla delegazione del Maghreb e la disponibilità del Re del Marocco ad accettare una prima visita nel territorio del Sahara da parte di questo Parlamento. La situazione di instabilità che si può verificare in questa zona del continente africano potrebbe avere ripercussioni in alcune delle regioni comunitarie ultraperiferiche, ad esempio la mia, le Canarie, dove molti cittadini desiderano che il conflitto sul Sahara si risolva pacificamente e che il popolo saharawi possa partecipare al in condizioni di libertà, trasparenza ed uguaglianza. Concludendo, uno degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea è il mantenimento della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale. In tal senso, sarebbe opportuno che l’Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, svolgesse un ruolo più attivo nel raggiungimento di garanzie sufficienti per il popolo saharawi attraverso un’attiva presenza e una diretta partecipazione nelle tappe del processo di pace e del . Di qui il nostro appoggio alla proposta di risoluzione."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen, there are circumstances which make Western Sahara a highly topical issue and they are relevant this evening. The first is the United Nations Security Council’s urgent resolution of 29 February, which agreed to extend the MINURSO mandate to the end of May. Secondly, there is the food crisis facing the Sahrawi refugees in the desert camps. Mention must be made of serious incidents which have recently occurred in the occupied territories of Western Sahara, where pro-referendum demonstrations have been suppressed by the Moroccan authorities. Mention must also be made of the visit the Maghreb Delegation will be making to Morocco next week and the King of Morocco’s favourable attitude to the European Parliament visiting the territory of Western Sahara for the first time. The instability that could become endemic in this part of Africa could affect some of the outermost Community regions, like my region, the Canary Islands. Our citizens want a peaceful solution to the conflict in Western Sahara and they want the Sahrawi people to hold the referendum under conditions of freedom, transparency and equality. And finally, one of the objectives of the European Union’s common foreign and security policy is the maintenance of peace and the strengthening of international security. And here the High Representative for the CFSP, Mr Solana, ought to play a more active role in achieving adequate guarantees for the Sahrawi people through an active presence and direct participation in the stages of the peace process and the referendum. That is why we support the motion for a resolution."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, collega's, door bepaalde omstandigheden is de Sahara een zeer actuele kwestie geworden die vanmiddag ter sprake komt. Ten eerste vanwege de dringende resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 29 februari jongstleden, waarin werd afgesproken het MINURSO-mandaat te verlengen tot eind mei aanstaande. Ten tweede vanwege de kritieke voedselsituatie van de Sahara-vluchtelingen in de tentenkampen in de woestijn. Onlangs hebben zich in de bezette gebieden van de Sahara ernstige incidenten voorgedaan, toen de pro-referendum manifestaties door de Marokkaanse autoriteiten werden neergeslagen. Ook moeten we hier het bezoek van de delegatie van de Maghreb aan Marokko van komende week vermelden, en de bereidheid van de koning van Marokko om dit Europees Parlement voor het eerst toe te laten voor een bezoek aan het grondgebied van de Sahara. De instabiliteit in dit deel van het Afrikaans continent kan van invloed zijn op een aantal ultraperifere gebieden van de Gemeenschap, zoals mijn gebied, de Canarische Eilanden. Velen van ons willen een vreedzame oplossing voor het conflict in de Sahara en wensen dat de Sahara-bevolking het referendum in vrijheid, openheid en gelijkheid kan houden. Een van de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie is het handhaven van de vrede en het versterken van de internationale veiligheid. Vanuit die optiek zou het wenselijk zijn dat de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB, de heer Solana, een actievere rol speelt bij het verkrijgen van voldoende garanties voor de Sahara-bevolking door zelf aanwezig te zijn bij en rechtstreeks deel te nemen aan de diverse stadia van het vredesproces en het referendum. Vandaar onze steun aan de ontwerpresolutie."@nl2
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, algumas circunstâncias fazem do Sara uma questão da máxima actualidade, circunstâncias pertinentes no debate da tarde de hoje. A primeira delas é a resolução urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas do passado dia 29 de Fevereiro, que acordou prorrogar o mandato da MINURSO até ao final do próximo mês de Maio. Em segundo lugar, a situação alimentar crítica em que se encontram os refugiados sarauis nos acampamentos do deserto. É pertinente mencionar os graves incidentes registados nos últimos dias nos territórios ocupados do Sara, onde as manifestações a favor do referendo foram reprimidas pelas autoridades marroquinas. É também pertinente mencionar a visita, que efectuará na próxima semana a Marrocos, a delegação para as relações com os países do Magrebe, bem como a predisposição do Rei de Marrocos para que este Parlamento Europeu visite, pela primeira vez, o território do Sara. A situação de instabilidade que pode surgir nesta parte do continente africano é susceptível de afectar algumas das regiões ultraperiféricas comunitárias, como é o caso da minha região, as Canárias, e são muitos os cidadãos que desejam uma solução pacífica para o conflito do Sara e desejam que o povo saraui possa realizar o referendo em condições de liberdade, de transparência e de igualdade. Por último, um dos objectivos da política externa e de segurança comum da União Europeia é a manutenção da paz e o reforço da segurança internacional. Neste sentido, seria desejável que o Alto Representante para a PESC, Javier Solana, desempenhasse um papel mais activo com vista a obter as garantias suficientes para o povo saraui, através de uma presença activa e de uma participação directa nas etapas do processo de paz e do referendo. Pelo aduzido, damos o nosso apoio à proposta de resolução."@pt11
"Herr talman, mina damer och herrar! Det finns omständigheter som gör att Sahara är en högst aktuell fråga och som är relevanta här i eftermiddag. Den första är den brådskande resolutionen från Förenta nationernas säkerhetsråd av den 29 februari, där man kom överens om att förlänga mandatet för Minurso (FN:s mission för folkomröstningen i Västsahara) till slutet av maj månad. Det andra är den akuta livsmedelsbristen bland de sahariska flyktingarna i ökenlägren. De allvarliga incidenter bör nämnas som på senare tid har uppstått i de ockuperade områdena i Sahara, där demonstrationer för en folkomröstning har lett till repressalier från de marockanska myndigheternas sida. Nämnas bör även att delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen kommer att besöka Marocko nästa vecka samt den marockanska kungens positiva inställning till att Europaparlamentet för första gången besöker Saharaområdet. Det instabila läge som kan uppstå i detta område på den afrikanska kontinenten kan påverka vissa av gemenskapens yttersta randområden, som till exempel min region Kanarieöarna, och vi är många medborgare som vill se en fredlig lösning på konflikten i Sahara och att det sahariska folket skall få hålla folkomröstningen under villkor som fred, insyn och jämlikhet. Slutligen, ett av målen för Europeiska unionens utrikespolitik och gemensamma säkerhet är bevarandet av freden och stärkandet av den internationella säkerheten. Av den anledningen vore det lämpligt att Solana, den höge representanten för GUSP, intog en mer aktiv roll för att uppnå tillräckliga garantier för det sahariska folket genom sin aktiva närvaro och direkta deltagande i fredsprocessens och folkomröstningens olika skeden. Därav vårt stöd till förslaget till resolution."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sánchez García"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph