Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-16-Speech-4-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000316.2.4-033"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, "le mieux est l’ennemi du bien", dit-on en France, et j’ai bien peur que le rapport de Mme Read en soit une criante illustration. Personne ne niera en effet ni l’importance des moyens de communication et, notamment, de l’Internet pour le développement futur de nos sociétés, ni le retard que concèdent actuellement en la matière les États membres de l’Union européenne vis-à-vis des États-Unis, ni la nécessité de codifier le développement potentiellement anarchique de ces moyens de manière à limiter les dérives auxquelles ils peuvent donner lieu et à leur assurer le plus large succès possible au sein de nos populations. Je crains cependant que le catalogue de bonnes intentions qui nous est soumis aujourd’hui ne nuise en fait à l’objectif recherché. Plutôt que d’avancer pas à pas en fixant aux États membres un objectif concret et quantifiable à court ou moyen terme, le Parlement envoie un signal hétéroclite et confus, ce qui, il est vrai, est dû en grande partie aux bizarreries du travail en commission. Nous aurions aimé trouver davantage de précisions sur la spécificité de l’approche européenne en la matière et, notamment, sur la façon dont la Commission entend contribuer à aider les États membres à freiner l’uniformisation galopante, calquée sur le modèle américain, qui ne manquera pas de faciliter un développement de ces outils basés sur les seules considérations techniques et commerciales. Les préoccupations pédagogiques et sociales du rapport sont, certes, louables, mais elles pèseront, en fin de compte, assez peu face aux répercussions que l’extension, en l’état, de cet outil fera immédiatement sentir aux peuples européens. Quelle compatibilité entre le texte de la Commission et l’existence de spécificités fiscales en matière de commerce et d’emploi dans les différents États membres ? Quelles possibilités de faire respecter nos conceptions de la liberté individuelle et de la liberté d’expression, qui ne sont pas encore harmonisées au niveau mondial ? Quelles garanties pour que la sécurité de nos États soit assurée dans le cadre du développement d’une technologie dont les principaux opérateurs appartiennent à une grande puissance qui, tout en donnant des leçons de libéralisme au monde entier, n’oublie jamais, quant à elle, de faire respecter scrupuleusement par ses entreprises sa conception de l’intérêt national ? On peut être surpris, Madame le Rapporteur, lorsqu’on lit, au paragraphe 55 de votre rapport que ce Parlement se range résolument aux côtés de la …"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, "det bedste er det godes fjende", siger man i Frankrig, og jeg er bange for, at fru Reads betænkning er et typisk eksempel på dette. Der er ingen, der benægter den rolle, kommunikationsmidlerne og bl.a. Internettet har for vores samfunds fremtidige udvikling, det forspring, som medlemsstaterne i øjeblikket giver USA på dette område, eller behovet for at lovgive om den potentielt anarkistiske udvikling af disse midler, således at man begrænser de problemer, som de kan medføre, og sikrer dem den størst mulige succes hos vores befolkninger. Jeg frygter dog, at listen over gode hensigter, der i dag er fremlagt for os, i virkeligheden er til skade for det tilsigtede mål. I stedet for at gå gradvist frem sender Europa-Parlamentet - idet det over for medlemsstaterne fastsætter et konkret og defineret mål på kort eller mellemlangt sigt - et afvigende og forvirrende signal, hvilket godt nok for en stor dels vedkommende skyldes mærkværdigheder i udvalgsarbejdet. Vi havde gerne set en højere grad af præcision med hensyn til det særlige ved den europæiske tilnærmelse til emnet og navnlig med hensyn til, hvordan Kommissionen agter at hjælpe medlemsstaterne med at standse den galopperende ensretning, der er en efterligning af den amerikanske model, som ikke vil undlade at lette en udvikling af disse værktøjer, der udelukkende er baseret på tekniske og kommercielle overvejelser. De pædagogiske og sociale overvejelser i betænkningen er godt nok prisværdige, men de vil i sidste ende veje temmelig lidt i forhold til de virkninger, udvidelsen af dette redskab - i den nuværende udformning - vil få for det europæiske folk. Hvordan kan Kommissionens tekst og tilstedeværelsen af skattemæssige særegenheder i de forskellige medlemsstater med hensyn til handel og beskæftigelse forenes? Hvilken mulighed er der for at respektere vores opfattelse af individuel frihed og ytringsfrihed, som endnu ikke er harmoniseret på verdensplan? Hvilke garantier er der for at garantere vores staters sikkerhed inden for rammerne af udviklingen af en teknologi, hvis største aktører tilhører en stormagt, der, alt imens den belærer hele verden om liberalisme, aldrig selv undlader omhyggeligt at sørge for, at dens virksomheder overholder dens opfattelse af begrebet national interesse? Man bliver overrasket, fru ordfører, når man læser i punkt 55 i Deres betænkning, at Europa-Parlamentet resolut slutter sig til ..."@da1
"Herr Präsident, eine französische Redensart lautet “Das Beste ist der Feind des Guten”, und ich fürchte, der Bericht von Frau Read liefert hierfür einen schlagenden Beweis. Niemand wird wohl die Bedeutung der Kommunikationsmittel und vor allem des Internet für die künftige Entwicklung unserer Gesellschaften, noch den Rückstand, den die Mitgliedstaaten der Europäischen Union derzeit gegenüber den Vereinigten Staaten aufweisen, oder die Notwendigkeit leugnen, die potentiell anarchische Entwicklung dieser Mittel zu kodifizieren, um so mögliche Auswüchse zu verhindern und einen optimalen Erfolg bei unserer Bevölkerung zu sichern. Ich fürchte allerdings, daß der uns heute vorgelegte Katalog der guten Absichten dem angestrebten Ziel eher schadet. Anstatt schrittweise vorzugehen, indem für die Mitgliedstaaten kurz­ oder mittelfristig ein konkretes und quantifizierbares Ziel gesetzt wird, sendet das Parlament ein verwirrendes und konfuses Signal aus, was allerdings weitgehend dem bizarren Arbeitsstil im Ausschuß geschuldet ist. Wir hätten uns präzisere Angaben darüber gewünscht, welche Strategie die EU auf diesem Gebiet verfolgt und vor allem auf welche Art und Weise die Kommission den Mitgliedstaaten dabei behilflich sein will, die immer raschere Uniformisierung nach dem amerikanischen Modell zu bremsen, die eine Entwicklung dieser Werkzeuge allein nach technischen und kommerziellen Erwägungen fördern wird. So lobenswert die pädagogischen und sozialen Anliegen des Berichts auch sind, so wiegen sie doch letztlich gering im Vergleich zu den Auswirkungen, die die Ausweitung dieses Werkzeugs in seiner gegenwärtigen Form unmittelbar für die europäischen Völker haben wird. Wie vereinbart sich denn der Text der Kommission mit den steuerpolitischen Besonderheiten, die in den einzelnen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Handels und der Beschäftigung existieren? Welche Möglichkeit haben wir denn, durchzusetzen, daß unsere Auffassungen von individueller Freiheit und Meinungsfreiheit, die auf internationaler Ebene noch nicht harmonisiert sind, geachtet werden? Welche Garantien gibt es für die Gewährleistung der Sicherheit unserer Staaten im Rahmen der Entwicklung einer Technologie, deren wichtigste Akteure einer Großmacht angehören, die zwar der ganzen Welt Lektionen in Liberalismus erteilt, ihrerseits jedoch stets darauf achtet, daß ihre Auffassungen von nationalem Interesse von ihren Unternehmen peinlichst genau durchgesetzt werden? Man kann schon überrascht sein, Frau Berichterstatterin, wenn man in Punkt 55 Ihres Berichts liest, daß dieses Parlament sich entschlossen an die Seite der …"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, "το καλύτερο είναι εχθρός του καλού", λέμε στην Γαλλία και πολύ φοβάμαι ότι η έκθεση της κυρίας Read αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πράγματι, κανείς δεν θα αρνηθεί ούτε τη σημασία των μέσων επικοινωνίας, και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, για τη μελλοντική ανάπτυξη των κοινωνιών μας, ούτε την καθυστέρηση που δεχόμαστε ότι παρουσιάζουν τώρα επί του θέματος τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε την αναγκαιότητα κωδικοποίησης της πιθανής άναρχης ανάπτυξης των μέσων αυτών, ώστε να περιορισθούν οι παρεκκλίσεις που μπορεί να πυροδοτήσουν και να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία τους στους πληθυσμούς μας. Ωστόσο, φοβούμαι ότι ο κατάλογος των καλών προθέσεων που έχουμε σήμερα μπροστά μας βλάπτει στην πραγματικότητα τον επιδιωκόμενο στόχο. Το Κοινοβούλιο, αντί να προχωρά σιγά σιγά, θέτοντας στα κράτη μέλη έναν συγκεκριμένο και βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα υπολογίσιμο στόχο, εκπέμπει ένα ετερόκλητο και ασαφές σήμα, γεγονός το οποίο είναι αλήθεια ότι οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις παράξενες καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τις εργασίες σε επίπεδο επιτροπής. Θα θέλαμε να μας είχαν δοθεί περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη φύση της ευρωπαϊκής προσέγγισης επί του θέματος και κυρίως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να συμβάλει η Επιτροπή, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εμποδίσουν την καλπάζουσα εξομοίωση, αντιγραφή του αμερικανικού μοντέλου, που θα διευκολύνει οπωσδήποτε την ανάπτυξη των μέσων αυτών, τα οποία εξετάζονται μόνο από τεχνικής και εμπορικής πλευράς. Οι παιδαγωγικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί της έκθεσης είναι βέβαια αξιέπαινοι, σε τελική ανάλυση όμως, θα είναι πολύ μικρής σημασίας σε σχέση με τις επιπτώσεις που η ίδια η εξάπλωση του μέσου αυτού θα έχει άμεσα στους λαούς της Ευρώπης. Ποια η συμβατότητα μεταξύ του κειμένου της Επιτροπής και της ύπαρξης φορολογικών ιδιαιτεροτήτων στον τομέα του εμπορίου και της απασχόλησης στα διάφορα κράτη μέλη; Ποιες οι πιθανότητες να γίνουν σεβαστές οι αντιλήψεις μας για την ελευθερία του ατόμου και την ελευθερία έκφρασης, ελευθερίες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εναρμονισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο; Ποιες οι εγγυήσεις ότι η ασφάλεια των κρατών μας θα διασφαλισθεί στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας τεχνολογίας, της οποίας οι κύριοι φορείς ανήκουν σε μια μεγάλη δύναμη, η οποία μολονότι δίνει μαθήματα φιλελευθερισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν ξεχνά ποτέ, σε ό,τι την αφορά, να τηρείται ρητά από τις επιχειρήσεις της η έννοια του εθνικού συμφέροντος; Μας προκαλεί, ίσως, έκπληξη, κυρία εισηγήτρια, όταν διαβάζουμε στην παράγραφο 55 της έκθεσή σας ότι το Κοινοβούλιο εκφράζει αποφασιστικά την υποστήριξή του προς ..."@el8
"Mr President, ‘the best is the enemy of the good’, as they say in France, and I do fear Mrs Read’s report is a striking illustration of that saying. Indeed no one will deny that means of communication, and in particular the Internet, are most important to the future development of our societies, or that the EU Member States are currently trailing behind the United States in this respect, or that we need to legislate to control the potentially anarchic development of these means in order to limit the excesses to which they can give rise and ensure that they are as successful as possible for our people. Yet I fear that the catalogue of good intentions before us today may, in fact, make it more difficult to achieve the objective we are seeking. Rather than moving ahead one step at a time and setting the Member States a concrete and quantifiable short or medium-term objective, Parliament is sending out a confused and confusing signal, largely, it is true, because of the rather bizarre committee work. We would have liked to see more precise details about the specific nature of the European approach to this subject and, in particular, on how the Commission proposes to help the Member States to check the headlong race towards standardisation, an exact blueprint of the American model, which is bound to encourage the development of these tools on the basis of purely technical and commercial considerations. The educational and social concerns set out in the report are, no doubt, laudable ones, but in the end they will have little impact given the immediate repercussions that the extension of this tool will have for the people of Europe. In what way is the Commission’s document compatible with the existence of tax provisions in the field of commerce and employment specific to the various Member States? How can we ensure respect for our concepts of the freedom of the individual and freedom of expression, which have not yet been harmonised at world level? What guarantees are there for the security of our states in the context of the development of a technology operated chiefly by a big power which, while teaching the whole world the lessons of liberalism, never forgets to ensure that its own enterprises scrupulously respect its concept of the national interest? It is rather surprising, Mrs Ferrer, to read in paragraph 55 of your report that this Parliament expressly supports …"@en3
"(FR) Señor Presidente, en Francia se dice que "lo mejor es enemigo de lo bueno" y mucho me temo que el informe de la Sra. Read sea una ilustración patente de ese dicho. En efecto, nadie negará ni la importancia de los medios de comunicación y, en particular, de Internet para el desarrollo futuro de nuestras sociedades ni el retraso que conceden actualmente a ese respecto los Estados miembros de la Unión Europea respecto de los Estados Unidos, ni la necesidad de codificar el desarrollo potencialmente anárquico de dichos medios para limitar las derivaciones que pueden originar y garantizarles el mayor éxito posible entre las poblaciones. Sin embargo, temo que el catálogo de buenas intenciones que se nos presenta hoy perjudique, en realidad, al objetivo buscado. Más que avanzar paso a paso fijando a los Estados miembros un objetivo concreto y cuantificable a corto o medio plazo, el Parlamento envía una señal heteróclita y confusa, lo que en gran parte se debe -cierto es- a las extravagancias de la labor en comisión. Nos habría gustado encontrar más precisiones sobre la especificidad del planteamiento europeo a ese respecto y, en particular, sobre la forma como la Comisión se propone contribuir a ayudar a los Estados miembros a frenar la uniformización galopante, calcada del modelo americano, que no dejará de facilitar un desarrollo de esos instrumentos basados en consideraciones exclusivamente técnicas y comerciales. Las preocupaciones pedagógicas y sociales del informe son -cierto es- loables, pero, a fin de cuentas, pesarán bastante poco frente a las repercusiones que la extensión, en estas condiciones, de ese instrumento hará sentir a los pueblos europeos. ¿Qué compatibilidad entre el texto de la Comisión y la existencia de especificidades fiscales en materia de comercio y empleo en los diferentes Estados miembros? ¿Qué posibilidades de hacer respetar nuestras concepciones de la libertad individual y de la libertad de expresión, que aún no están armonizadas en el nivel mundial? ¿Qué garantías para que la seguridad de nuestros Estados esté garantizada en el marco del desarrollo de una tecnología cuyos principios operativos pertenecen a una gran potencia que, al tiempo que da lecciones de liberalismo al mundo entero, nunca olvida, por su parte, hacer respetar escrupulosamente por sus empresas su concepción del interés nacional? Tenemos motivos para sorprendernos, señora ponente, cuando leemos, en el párrafo 55 de su informe que este Parlamento se sitúa resueltamente junto a la..."@es12
"Arvoisa puhemies, Ranskassa sanotaan, että "paras on hyvän vihollinen", ja pelkäänpä pahoin, että Readin mietintö on tästä räikeä esimerkki. Kukaan ei kiellä tosiasiassa viestintäkeinojen ja etenkään Internetin merkitystä yhteiskuntiemme tulevalle kehitykselle, eikä myöskään Euroopan unionin jäsenvaltioiden nykyistä jälkeenjääneisyyttä alalla Yhdysvaltoihin verrattuna tai tarvetta kodifioida näiden keinojen mahdollisesti anarkistista kehitystä siten, että rajoitetaan niiden aiheuttamat mahdolliset suunnasta poikkeamiset ja taataan niiden mahdollisimman suuri kansansuosio. Pelkään kuitenkin, että meille tänään jätetty hyvien tarkoitusperien luettelo vahingoittaa tosiasiassa haluttua tavoitetta. Sen sijaan, että parlamentti etenisi vähitellen määrittämällä jäsenvaltioille konkreettisen ja määrällisen tavoitteen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, se antaa kirjavan ja sekavan signaalin. On totta, että tämä johtuu suurelta osin komission työn merkillisyyksistä. Olisimme halunneet lisää tarkennuksia eurooppalaisen lähestymistavan erityislaadusta alalla ja etenkin tavasta, jolla komissio aikoo auttaa jäsenvaltioita jarruttamaan amerikkalaisen mallin mukaista hillitöntä yhdenmukaistamista, mikä helpottaisi varmasti näiden pelkkiin teknisiin ja kaupallisiin näkökohtiin perustuvien välineiden kehittymistä. On totta, että mietinnön pedagogiset ja sosiaaliset huolenaiheet ovat kiitettäviä, mutta niillä on loppujen lopuksi aika vähän painoarvoa niiden vaikutusten rinnalla, joita tämän välineen laajentaminen nykyisessä muodossaan välittömästi aiheuttaa Euroopan kansoille. Mitä yhteensopivuuksia on komission tekstin ja verotuksen erityislaaduilla kaupan ja työllisyyden aloilla eri jäsenvaltioissa? Mitä mahdollisuuksia meillä on saada muut kunnioittamaan henkilön- ja sananvapauden käsitteitämme, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu maailmassa? Mitä takuita meillä on siitä, että valtioidemme turvallisuus taataan sellaisen teknologian kehityksen kehyksessä, jonka pääasialliset toimijat kuuluvat suurvaltaan, joka samalla kun antaa liberalismin oppitunteja koko maailmalle ei koskaan itse unohda toimia niin, että sen yritykset noudattavat tarkasti sen kansallisen edun käsitettä? Hyvä esittelijä, voimme olla hämmästyneitä lukiessamme mietintönne 55 kohdasta, että tämä parlamentti asettuu määrätietoisesti…"@fi5
"Signor Presidente, c’è un proverbio che dice: “Il meglio è il nemico del bene”, e temo proprio che la relazione della onorevole Read ne sia un esempio lampante. Nessuno può negare l’importanza dei mezzi di comunicazione, in particolare di per il futuro sviluppo della nostra società, né il ritardo accumulato in tale ambito dagli Stati membri dell’Unione europea nei confronti degli Stati Uniti e nemmeno la necessità di codificare lo sviluppo potenzialmente anarchico di tali mezzi in modo da limitarne le possibili conseguenze negative e da garantirne la piena diffusione e il più ampio uso da parte della gente. Temo, tuttavia, che l’elenco di buone intenzioni sottopostoci oggi sia in realtà controproducente per l’obiettivo prefissato. Invece di procedere passo dopo passo, fissando un obiettivo concreto e identificabile a breve o a medio termine per gli Stati membri, il Parlamento lancia un segnale composito e confuso che, bisogna dirlo, è dovuto in gran parte alle bizzarrie del lavoro in sede di commissione. Avremmo gradito maggiori precisazioni sulla specificità dell’approccio europeo in materia e, soprattutto, sul modo in cui la Commissione intende aiutare gli Stati membri a frenare l’uniformazione galoppante, ricalcata sul modello americano, che non mancherà di favorire lo sviluppo di strumenti basati unicamente su considerazioni di natura tecnica e commerciale. Le preoccupazioni pedagogiche e sociali espresse nella relazione sono senz’altro lodevoli, ma in fin dei conti non avranno molto peso di fronte alle ripercussioni provocate dalla diffusione di tali strumenti, che i cittadini europei avvertiranno immediatamente. Come si concilia il testo della Commissione con le norme fiscali in materia di commercio e di occupazione in vigore nei vari Stati membri? Che possibilità abbiamo di far rispettare i nostri concetti di libertà individuale e di libertà d’espressione che non sono ancora stati armonizzati a livello mondiale? Quali sono le garanzie per la sicurezza degli Stati nell’ambito dello sviluppo di una tecnologia i cui principali operatori appartengono a una grande potenza che, da un lato, dà lezioni di liberalismo al mondo intero e, dall’altro, non dimentica mai di esigere dalle sue imprese la stretta osservanza del proprio concetto di interesse nazionale? C’è da sorprendersi, onorevole relatrice, quando si legge al paragrafo 55 della relazione che il Parlamento appoggia esplicitamente …"@it9
"Mr President, ‘the best is the enemy of the good’, as they say in France, and I do fear Mrs Read’s report is a striking illustration of that saying. Indeed no one will deny that means of communication, and in particular the Internet, are most important to the future development of our societies, or that the EU Member States are currently trailing behind the United States in this respect, or that we need to legislate to control the potentially anarchic development of these means in order to limit the excesses to which they can give rise and ensure that they are as successful as possible for our people. Yet I fear that the catalogue of good intentions before us today may, in fact, make it more difficult to achieve the objective we are seeking. Rather than moving ahead one step at a time and setting the Member States a concrete and quantifiable short or medium-term objective, Parliament is sending out a confused and confusing signal, largely, it is true, because of the rather bizarre committee work. We would have liked to see more precise details about the specific nature of the European approach to this subject and, in particular, on how the Commission proposes to help the Member States to check the headlong race towards standardisation, an exact blueprint of the American model, which is bound to encourage the development of these tools on the basis of purely technical and commercial considerations. The educational and social concerns set out in the report are, no doubt, laudable ones, but in the end they will have little impact given the immediate repercussions that the extension of this tool will have for the people of Europe. In what way is the Commission’s document compatible with the existence of tax provisions in the field of commerce and employment specific to the various Member States? How can we ensure respect for our concepts of the freedom of the individual and freedom of expression, which have not yet been harmonised at world level? What guarantees are there for the security of our states in the context of the development of a technology operated chiefly by a big power which, while teaching the whole world the lessons of liberalism, never forgets to ensure that its own enterprises scrupulously respect its concept of the national interest? It is rather surprising, Mrs Ferrer, to read in paragraph 55 of your report that this Parliament expressly supports …"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, "het beste is de vijand van het goede" zeggen wij in Frankrijk, en ik ben bang dat het verslag van mevrouw Read daar een typisch voorbeeld van is. Niemand ontkent natuurlijk het belang en de impact van nieuwe communicatiemiddelen, en vooral Internet, voor de toekomstige ontwikkeling van onze maatschappij, noch de achterstand die de lidstaten op dit gebied hebben ten opzichte van de Verenigde Staten en de noodzaak van een wettelijk kader om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze nieuwe communicatiemiddelen zoveel mogelijk ingang vinden bij de bevolking. Maar ik ben bang dat de lijst van goede bedoelingen die in het verslag is geformuleerd het tegenovergestelde effect zal hebben. In plaats van een stapsgewijze aanpak waarbij voor de lidstaten concrete en kwantificeerbare doelstellingen op korte en middellange termijn worden vastgesteld, geeft het Parlement uiteenlopende en verwarrende signalen, wat, dat is waar, vooral te wijten is aan de onsamenhangende manier van werken binnen de commissie. We hadden graag wat meer details gekregen over de specifieke Europese aanpak op dit gebied, en vooral over de manier waarop de Commissie de lidstaten wil helpen om het hoofd te bieden aan de razendsnel toenemende standaardisatie. Deze is geënt op het Amerikaanse model en werkt een louter commerciële en technische ontwikkeling van Internet in de hand. De pedagogische en sociale doelstellingen van het verslag zijn beslist prijzenswaardig, maar zullen uiteindelijk niet opwegen tegen de concrete en onmiddellijke impact die de uitbreiding van Internet zal hebben op de Europese bevolking. In hoeverre is het Commissievoorstel verenigbaar met het specifieke karakter van de belastingregels op het gebied van handel en werkgelegenheid in de verschillende lidstaten? Hoe kunnen we zorgen dat onze opvattingen over de individuele vrijheden en de vrijheid van meningsuiting, die nog niet over de hele wereld verspreid zijn, geëerbiedigd worden? Welke garanties hebben we dat de nationale veiligheid van onze staten niet bedreigd wordt door de ontwikkeling van een technologie waarvan de belangrijkste operatoren behoren tot een grootmacht die weliswaar in de hele wereld het liberalisme predikt, maar via haar ondernemingen nauwlettend toeziet op de bescherming van haar nationale belangen? Het wekt enige verbazing, mevrouw de rapporteur, dat in paragraaf 55 van uw verslag staat dat het Parlement de Commissie uitdrukkelijk steunt …"@nl2
"Senhor Presidente (o óptimo é inimigo do bom), costumamos dizer em França, e temo bem que o relatório da senhora deputada Read seja disso uma gritante ilustração. Com efeito, ninguém pode negar, nem a importância dos meios de comunicação e, nomeadamente, da Internet para o futuro desenvolvimento das nossas sociedades, nem o atraso concedido actualmente na matéria pelos Estados­Membros da União Europeia aos Estados Unidos, nem a necessidade de codificar o desenvolvimento potencialmente anárquico deste meios de forma a limitar os desvios a que podem dar lugar e a assegurar­lhes o mais amplo êxito possível no seio das nossas populações. Temo no entanto que o catálogo de boas intenções hoje submetido à nossa apreciação prejudique de facto o objectivo pretendido. Em vez de avançar passo a passo, estabelecendo aos Estados­Membros um objectivo concreto e quantificável a curto ou médio prazo, o Parlamento emite um sinal heteróclito e confuso, o que, é um facto, se deve em grande parte às bizarrias do trabalho em comissão. Gostaríamos de ter encontrado mais pormenores sobre a especificidade da abordagem europeia na matéria e, nomeadamente, sobre a forma como a Comissão tenciona contribuir para ajudar os Estados­Membros a travarem a uniformização galopante, demarcada sobre o modelo americano, que não deixará de facilitar um desenvolvimento dessas ferramentas baseadas apenas em considerações técnicas e comerciais. As preocupações pedagógicas e sociais do relatório são evidentemente louváveis, mas, no final das contas, pesarão muito pouco face às repercussões que a actual importância desta ferramenta fará imediatamente sentir aos povos europeus. Qual é a compatibilidade entre o texto da Comissão e a existência de especificidades fiscais em matéria de comércio e de emprego nos diferentes Estados­Membros? Quais as possibilidades de fazermos respeitar as nossas concepções da liberdade individual e da liberdade de expressão, que não se encontram ainda harmonizadas a nível mundial? Quais as garantias para que a segurança dos nossos Estados seja assegurada no âmbito do desenvolvimento de uma tecnologia cujos principais operadores pertencem a uma grande potência que, ao mesmo tempo que dá lições de liberalismo ao mundo inteiro, nunca se esquece, pelo seu lado, de fazer respeitar escrupulosamente a sua concepção de interesse nacional por parte das suas empresas? Podemos ficar surpreendidos, Senhora Relatora, quando lemos, no nº 55 do seu relatório, que este Parlamento alinha claramente ao lado…"@pt11
"Herr talman! "Det bästa är fiende till det goda", säger man i Frankrike och jag är litet rädd för att betänkandet av Read är en uppenbar illustration av det. Ingen kan faktiskt förneka vare sig betydelsen av kommunikationsmöjligheter och i synnerhet av Internet för den framtida utvecklingen av våra samhällen eller den aktuella eftersläpningen i Europeiska unionens medlemsstater i förhållande till Förenta staterna, eller till nödvändigheten att kodifiera den potentiellt anarkistiska utvecklingen av dessa verktyg för att undvika en negativ utveckling och att säkerställa att de gör största möjliga succé hos vår befolkning. Jag fruktar emellertid att förteckningen över goda föresatser som lagts fram för oss i dag faktiskt skadar det syfte som man försöker uppnå. Snarare än att gå vidare steg för steg och lägga fast ett konkret och kvantifierbart mål på kort eller medellång sikt för medlemsstaterna, sänder parlamentet ut en konstig och förvirrande signal, något som förvisso till stor del beror på oregelmässighet i kommissionens verksamhet. Vi skulle önskat mer specificering av karaktären i den europeiska strategin i frågan och i synnerhet om på vilket sätt kommissionen avser medverka och hjälpa medlemsstaterna att stoppa den snabba standardiseringen, beräknad efter den amerikanska modellen, som skall kunna underlätta en utveckling av dessa verktyg baserade på enbart tekniska och kommersiella hänsynstaganden. De pedagogiska och sociala aspekterna i betänkandet är förvisso lovvärda men de skulle i slutändan väga ganska lätt mot de återverkningar som spridningen i nuvarande skick av detta verktyg skulle skapa för den europeiska befolkningen. Vilken överensstämmelse är det mellan utskottets text och förekomsten av skattespecifik karaktär i frågor som gäller handel och sysselsättning i de olika medlemsstaterna? Vad är möjligheten att få våra koncept om individuell frihet och yttrandefrihet respekterade vilka ännu inte har harmoniserats på global nivå? Vilka garantier kan ges för våra staters säkerhet inom ramen för en utveckling av en teknik vars främsta operatörer tillhör en stormakt som, samtidigt som den talar om liberalism till hela världen, själv aldrig låter sina företag glömma att samvetsgrant respektera dess koncept för nationellt intresse? Man förvånas, fru föredragande, när man läser i punkt 55 i ert betänkande att detta parlament definitivt placerar sig vid sidan av..."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph