Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-14-Speech-2-290"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000314.13.2-290"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo en que la dificultad más importante que plantea la directiva que nos ocupa es la diversidad de criterios en cuanto al establecimiento de valores objetivo y plazos para la reducción de las concentraciones de ozono en la atmósfera: son los famosos cuadros 2 y 3 del anexo 1. Nuestro Grupo, el Partido Popular Europeo, considera necesario apoyar las principales líneas marcadas por la propuesta de la Comisión, especialmente en cuanto a los valores objetivo, que coinciden con las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire y que establecen las concentraciones de ozono admisibles en 120 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, nos parece decididamente desaconsejable aceptar las enmiendas que hacen del 2010 una fecha límite, única a corto plazo, y agregan el 2020 como fecha límite para los objetivos a largo plazo. En este sentido, creemos que es imprescindible tender a una mayor flexibilidad en cuanto a los períodos de adaptación a dichos valores objetivo, dada la dificultad real en controlar las concentraciones de ozono cifrándolas solamente en la existencia de precursores, como se comprueba continuamente bajo determinadas condiciones climatológicas, especialmente, como se acaba de mencionar, en los países mediterráneos. Por ello, nuestro Grupo defiende decididamente las enmiendas 26 y 28, que establecen un acercamiento progresivo y realista a los objetivos propuestos, mediante una escala progresiva en el tiempo de más a menos días al año en los que se pueden sobrepasar los valores objetivo. Consideramos, sin embargo, muy positivas las enmiendas relativas a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, para que participen lo antes posible de los objetivos de la misma -en este sentido, felicitamos por la iniciativa al Sr. Davies-, y también nos parece importante que los planes de acción tengan un carácter local y que se estudien caso por caso las posibilidades de reducción de las concentraciones de ozono. Creo, colegas, que votar a favor de las enmiendas propuestas por el Partido Popular Europeo es votar por el progreso en el control y seguimiento de uno de los contaminantes más problemáticos hasta el momento, abordando de forma decidida y homogénea, en todos los Estados miembros, acciones para su eliminación como amenaza para la salud de las personas y los ecosistemas, sin querer engañarnos en cuanto a las posibilidades reales de alcanzar su completa erradicación en breve plazo."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, jeg er enig i, at det største problem med direktivet, som vi beskæftiger os med, er de forskellige kriterier for fastsættelsen af målværdier og tidsfrister for at nedsætte ozonkoncentrationerne i atmosfæren. Det er de berømte tegninger 2 og 3 i bilag 1. Vores gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti, mener, at det er nødvendigt at støtte de hovedlinjer, der fremsættes i Kommissionens forslag, især for så vidt angår de målværdier, der falder sammen med WHO's retningslinjer, hvad angår luftkvalitet, og som fastsætter de acceptable ozonkoncentrationer til 120 µg/m3. Imidlertid fraråder vi på det kraftigste at acceptere de ændringsforslag, som gør år 2010 til den eneste skæringsdato på kort sigt og tilføjer år 2020 som skæringsdato for målene på langt sigt. I denne henseende mener vi, at det er absolut nødvendigt at være mere fleksible, hvad angår tilpasningsperioderne til de nævnte målværdier på grund af, hvor svært det er at kontrollere ozonkoncentrationerne, da man kun kan måle dem ved tilstedeværelsen af de stoffer, der giver anledning til ozonnedbrydende processer, som det til stadighed kan konstateres under bestemte klimaforhold, især i Middelhavslandene, som det lige blev nævnt. Derfor forsvarer vores gruppe beslutsomt ændringsforslag 26 og 28, som fastsætter en progressiv og realistisk tilnærmelse til de foreslåede mål via en skala, der er progressiv med tiden fra flest til færrest dage om året, hvor man kan overskride målværdierne. Imidlertid ser vi positivt på ændringsforslagene vedrørende kandidatlandene, der søger om optagelse i Den Europæiske Union. Forslagene opfordrer til, at disse lande hurtigst muligt skal deltage i Den Europæiske Unions mål - her lykønsker vi hr. Davies med initiativet - og vi mener ligeledes, det er vigtigt, at handlingsplanerne får et lokalt præg, og at man ser på mulighederne for at nedsætte ozonkoncentrationerne sag for sag. Jeg tror, kolleger, at hvis man stemmer for Det Europæiske Folkepartis ændringsforslag, så stemmer man for en positiv udvikling af kontrollen med og opfølgningen af et af de mest problematiske forureningsstoffer indtil dato. Således kan man på en beslutsom og ensartet måde igangsætte aktioner i alle medlemsstaterne for at udrydde dette forureningsstof som trussel på menneskers sundhed og økosystemerne uden at narre os selv, for så vidt angår de reelle muligheder for at afskaffe stoffet fuldstændigt på kort sigt."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich stimme zu, daß die größte Schwierigkeit bei der zur Diskussion stehenden Leitlinie die Unterschiedlichkeit der Standpunkte in bezug auf die Festlegung von Zielwerten und Fristen für die Reduzierung der Ozonkonzentrationen in der Luft darstellt: Es sind die berühmten Tabellen 2 und 3 des Anhangs 1. Unsere Fraktion, die Europäische Volkspartei, erachtet es für notwendig, die im Kommissionsvorschlag aufgezeichneten Hauptlinien zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Zielwerte, die mit den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation hinsichtlich der Luftqualität übereinstimmen und die zulässigen Ozonkonzentrationen auf 120 Mikrogramm pro Kubikmeter festlegen. Ganz und gar nicht ratsam erscheint uns jedoch die Annahme der Änderungsanträge, in denen vom Jahr 2010 als einzigem kurzfristigen Endtermin die Rede ist und in denen das Jahr 2020 als Endtermin für die langfristigen Ziele hinzugesetzt wird. Hier halten wir eine größere Flexibilität in bezug auf die Anpassungszeiträume an diese Zielwerte für unerläßlich angesichts der realen Schwierigkeit, die Ozonkonzentrationen zu kontrollieren, indem sie nur nach dem Vorhandensein von Ozonvorläufern berechnet werden, wie ständig unter bestimmten Klimabedingungen nachgewiesen wird, insbesondere, wie gerade gesagt wurde, in den Mittelmeerländern. Deshalb setzt sich unsere Fraktion entschieden für die Änderungsanträge 26 und 28 ein, die eine schrittweise und realistische Annäherung an die vorgeschlagenen Ziele durch eine progressive Zeitskala einer abnehmenden Zahl von Tagen im Jahr beinhalten, an denen die Zielwerte überschritten werden dürfen. Wir erachten jedoch die Änderungsanträge hinsichtlich der Beitrittskandidaten der Europäischen Union als sehr positiv, damit diese so früh wie möglich in deren Ziele einbezogen werden – in diesem Zusammenhang beglückwünschen wir Herrn Davies zu der Initiative –, und wir halten es ebenfalls für wichtig, daß die Aktionspläne lokalen Charakter haben und die Möglichkeiten zur Reduzierung der Ozonkonzentrationen Fall für Fall geprüft werden. Ich meine, für die von der Europäischen Volkspartei eingereichten Änderungsanträge zu stimmen, heißt, für den Fortschritt in der Kontrolle und Begleitung eines der bis jetzt problematischsten Schadstoffe zu stimmen, indem in allen Mitgliedstaaten entschlossene und einheitliche Aktionen zur Eliminierung dieser Gefahr für die Gesundheit der Menschen und die Ökosysteme in Angriff genommen werden, ohne daß wir uns über die realen Möglichkeiten seiner kurzfristigen völligen Beseitigung hinwegtäuschen wollen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συμφωνώ ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάζει η οδηγία που μας απασχολεί είναι τα διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών στόχων και των προθεσμιών για τη μείωση της συγκέντωσης του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για τους περίφημους πίνακες 2 και 3 του παραρτήματος 1. Η Ομάδα μας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θεωρεί απαραίτητο να υποστηρίξει τις κύριες γραμμές που ορίζει η πρόταση της Επιτροπής, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές στόχους, οι οποίες συμπίπτουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας όσον αφορά την ποιότητα του αέρα και οι οποίες ορίζουν τις αποδεκτές συγκεντρώσεις του όζοντος σε 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Εξάλλου, εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένη η έγκριση των τροπολογιών που καθιστούν το 2010 το μοναδικό βραχυπρόθεσμο όριο και καθορίζουν το 2020 ως ημερομηνία όριο για τους μακροπρόθεσμους στόχους. Πιστεύουμε επομένως ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις περιόδους προσαρμογής στις προαναφερθείσες τιμές στόχους, δεδομένης της πραγματικής δυσκολίας στον έλεγχο των συγκεντρώσεων του όζοντος υπολογίζοντάς τις αποκλειστικά με την ύπαρξη προδρόμων ουσιών, με συνεχή επαλήθευση υπό συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, στις μεσογειακές χώρες. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ομάδα μας υποστηρίζει αποφασιστικά τις τροπολογίες 26 και 28, οι οποίες ορίζουν μια σταδιακή και ρεαλιστική προσέγγιση σχετικά με τους προτεινόμενους στόχους, μέσω μιας κλίμακας που να εξελίσσεται προοδευτικά συν τω χρόνω από περισσότερες σε λιγότερες ημέρες ετησίως κατά τις οποίες να επιτρέπεται η υπέρβαση των τιμών στόχων. Θεωρούμε ωστόσο πολύ θετικές τις τροπολογίες που αφορούν τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες, προκειμένου να συμμετάσχουν το συντομότερο δυνατό στους στόχους της - και συγχαίρουμε για τη σχετική πρωτοβουλία τον κ. Davies. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι τα σχέδια δράσης έχουν τοπικό χαρακτήρα και ότι οι δυνατότητες μείωσης των συγκεντρώσεων του όζοντος μελετώνται κατά περίπτωση. Πιστεύω, συνάδελφοι, ότι ψηφίζοντας υπέρ των τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ψηφίζουμε για την πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση ενός από τους πιο προβληματικούς μέχρι σήμερα ρύπους, προσεγγίζοντας αποφασιστικά και ομοιογενώς σε όλα τα κράτη μέλη δράσεις για την εξάλειψη αυτής της απειλής για την υγεία των ατόμων και των οικοσυστημάτων, χωρίς να επιθυμούμε να ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας ως προς τις πραγματικές δυνατότητες επίτευξης της πλήρους βραχυπρόθεσμης εξάλειψής τους."@el8
"Mr President, Commissioner, I agree that the most important difficulty with this directive is the diversity of criteria with regard to the establishment of target levels and time-scales for the reduction of the ozone concentrations in the atmosphere: the famous items 2 and 3 of annex 1. We in the Group of the European People’s Party consider it necessary to support the main lines set in the Commission’s proposal, especially with regard to target levels, which coincide with the guidelines of the World Health Organisation on air quality and which establish the permissible concentrations of ozone at 120 µg/m3. Nevertheless, it seems to us to be inadvisable to accept the amendments which make 2010 the time limit, the only one in the short term, and set 2020 as the time limit for long term objectives. In this respect, we think it is essential to allow for greater flexibility with regard to the periods of adaptation to the said target levels, given the real difficulty of controlling ozone concentrations when setting figures purely on the basis of the existence of previous data, as is constantly seen in certain climatic conditions, especially, as has just been mentioned, in the Mediterranean countries. Our Group therefore vigorously defends Amendments Nos 26 and 28, which establish a progressive and realistic achievement of the proposed objectives, by means of a progressive scale according to the number of days in a year the target levels can be exceeded. However, we consider very positive the amendments on the countries which are candidates for accession to the European Union, so that they may participate as soon as possible in the achievement of the Union’s objectives – and we congratulate Mrs Davies on this initiative – and it also seems important to us that the action plans are of a local nature and that the possibilities for reducing ozone concentrations are studied on a case by case basis. I believe that a vote in favour of the amendments proposed by the European People’s Party is a vote for progress in the control and monitoring of one of the most serious pollutants to date, initiating, in a decisive and homogenous way, in all the Member States, actions for its elimination as a threat to the health of persons and ecosystems, without deluding ourselves as to the real possibilities of completely eradicating it in the short term."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen samaa mieltä siitä, että suurin käsittelemäämme direktiiviin liittyvä ongelma on se, että ilman otsonipitoisuuksien vähentämistä koskevien tavoitearvojen ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittelyssä käytetyt kriteerit ovat liian vaihtelevia: kyseessä ovat siis tutut liitteen 1 taulukot 2 ja 3. Meidän, Euroopan kansanpuolueen, ryhmän mielestä on tärkeää tukea komission ehdotuksessa esitettyjä päälinjoja, etenkin tavoitearvojen osalta, jotka noudattavat WTO:n ilmanlaatua koskevia suuntaviivoja ja joissa sallittavan otsonipitoisuuden raja-arvoksi asetetaan 120 μg/m3. Emme kuitenkaan pidä lainkaan suositeltavina niitä tarkistuksia, joissa vuosi 2010 on asetettu ainoaksi lyhyen aikavälin tavoitteiden määräajaksi ja joissa vuosi 2020 asetetaan pitkän aikavälin tavoitteiden määräajaksi. Näin ollen olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä pyrkiä parempaan joustavuuteen tavoitearvoihin mukautumista koskevissa määräajoissa, koska pitoisuuksia on todella vaikea valvoa arvioimalla vain prekursoriaineiden esiintymistä, kuten tietyissä ilmasto-oloissa on jatkuvasti käynyt ilmi, etenkin Välimeren maissa, kuten juuri sanottiin. Tämän vuoksi ryhmämme kannattaa voimakkaasti tarkistuksia 26 ja 28, joissa esitetään ehdotettujen tavoitteiden osalta progressiivista ja realistista lähestymistapaa sellaisen progressiivisen asteikon avulla, jossa huomioidaan tietty määrä päiviä vuodessa, joina tavoitearvot voidaan ylittää. Pidämme kuitenkin hyvin myönteisenä niitä tarkistuksia, joissa Euroopan unionin ehdokasvaltioita kehotetaan yhtymään mahdollisimman pian unionin tavoitteisiin onnittelemme Daviesia hänen tekemästään aloitteesta ja pidämme tärkeänä myös sitä, että toimintasuunnitelmat ovat paikallisia ja että mahdollisuuksia otsonipitoisuuksien vähentämiseen tutkitaan tapauskohtaisesti. Hyvät kollegat, jos äänestätte Euroopan kansanpuoleen esittämien tarkistusten puolesta, äänestätte yhden tähän asti eniten ongelmia aiheuttaneen saasteen valvonnan ja seurannan edistymisen puolesta, ryhtymällä kaikissa jäsenvaltioissa päättäväisiin ja yhtenäisiin toimiin sen poistamiseksi, sillä se uhkaa ihmisten ja ekosysteemien terveyttä. Haluamme kuitenkin pitää jalat maassa sen osalta, kuinka realistista on onnistua poistamaan se kokonaan lyhyellä aikavälillä."@fi5
"(ES) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis d'accord sur le fait que le plus gros problème que pose la directive qui nous occupe est la diversité de critères quant à l'établissement de valeurs cibles et de dates limites pour la réduction des concentrations d'ozone dans l'atmosphère, ce sont les fameux tableaux 2 et 3 de l'annexe 1. Notre groupe, le Parti populaire européen, pense qu'il faut soutenir les principales lignes définies par la proposition de la Commission, en particulier en ce qui concerne les valeurs cibles, qui coïncident avec les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé en matière de qualité de l'air et qui fixent les concentrations d'ozone admissibles à 120 µg/m3. Néanmoins, il nous semble carrément déconseillé d'accepter les amendements qui font de 2010 une date limite, unique à court terme, et qui ajoutent 2020 comme date limite pour les objectifs à long terme. En ce sens, nous pensons qu'il est indispensable de tendre vers une plus grande flexibilité en ce qui concerne les périodes d'adaptation à ces valeurs cibles, vu la réelle difficulté de contrôler les concentrations d'ozone en les chiffrant uniquement dans l'existence de précurseurs, comme cela se vérifie continuellement dans certaines conditions climatologiques, en particulier, comme on vient de le dire, dans les pays méditerranéens. C'est pourquoi notre groupe défend résolument les amendements 26 et 28, qui posent un rapprochement progressif et réaliste vers les objectifs proposés par le biais d'une échelle progressive dans le temps d'un certain nombre de jours par an au cours desquels on peut dépasser les valeurs cibles. Cependant, nous considérons les amendements concernant les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, pour qu'ils participent le plus tôt possible aux objectifs de celle-ci, très positifs - en ce sens, nous félicitons M. Davies pour cette initiative - et il nous semble également important que les plans d'action aient un caractère local et que les possibilités de réduction des concentrations d'ozone soient étudiées cas par cas. Je crois, chers collègues, que voter en faveur des amendements proposés par le Parti populaire européen revient à voter pour le progrès dans le contrôle et le suivi d'un des polluants les plus problématiques jusqu'à présent, en entreprenant de manière décidée et homogène, dans tous les États membres, des actions pour son élimination en tant que menace pour la santé des personnes et des écosystèmes, sans vouloir nous tromper quant aux possibilités réelles de parvenir à l'éradiquer complètement à court terme."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, concordo sul fatto che la maggiore difficoltà presentata dalla direttiva in questione sia la diversità dei criteri relativi alla fissazione di valori-obiettivo e dei tempi per la riduzione delle concentrazioni di ozono nell’atmosfera di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato I. Il gruppo del Partito popolare europeo ritiene opportuno sostenere i principali orientamenti delineati nella proposta della Commissione, specialmente per quanto attiene i valori-obiettivo, che coincidono con le linee guida dell’OMS in materia di qualità dell’aria e che fissano la concentrazione d’ozono ammissibile a 120 microgrammi per metro cubo. Riteniamo però sconsigliabili gli emendamenti che indicano il 2010 come unica data limite per gli obiettivi a breve termine e che aggiungono il 2020 come data limite per quelli a lungo termine. In tal senso crediamo sia imprescindibile mirare ad una maggiore flessibilità per i periodi di adattamento a tali valori-obiettivo, vista anche la difficoltà reale che comporta il controllo delle concentrazioni di ozono soltanto sulla base della presenza di precursori, come si osserva costantemente in determinate condizioni climatiche in particolare nei paesi mediterranei, come ricordato poc’anzi. Il nostro gruppo pertanto difende con determinazione gli emendamenti nn. 26 e 28, che prevedono un avvicinamento graduale e realistico agli obiettivi proposti per mezzo di una scala progressiva con un numero decrescente di giorni in cui è consentito superare i valori-obiettivo. Consideriamo comunque molto positivi gli emendamenti relativi ai paesi candidati, che consentono loro di aderire quanto prima agli obiettivi fissati dall’UE, e in tal senso ci complimentiamo con l’onorevole Davies per la sua iniziativa. Inoltre ci sembra importante che i piani d’azione siano a carattere locale e che vaglino caso per caso le possibilità di ridurre le concentrazioni d’ozono. Onorevoli colleghi, credo che votare a favore degli emendamenti del PPE significhi votare a favore di ulteriori progressi nei controlli e nel relativi ad uno degli inquinanti a tutt’oggi più preoccupanti, adottando in modo deciso ed omogeneo, in tutti gli Stati membri, specifiche azioni volte ad eliminare questa minaccia per la salute delle persone e per gli ecosistemi, ma senza illusioni in merito alle possibilità reali di conseguirne la totale messa al bando a breve termine."@it9
"Mr President, Commissioner, I agree that the most important difficulty with this directive is the diversity of criteria with regard to the establishment of target levels and time-scales for the reduction of the ozone concentrations in the atmosphere: the famous items 2 and 3 of annex 1. We in the Group of the European People’s Party consider it necessary to support the main lines set in the Commission’s proposal, especially with regard to target levels, which coincide with the guidelines of the World Health Organisation on air quality and which establish the permissible concentrations of ozone at 120 µg/m3. Nevertheless, it seems to us to be inadvisable to accept the amendments which make 2010 the time limit, the only one in the short term, and set 2020 as the time limit for long term objectives. In this respect, we think it is essential to allow for greater flexibility with regard to the periods of adaptation to the said target levels, given the real difficulty of controlling ozone concentrations when setting figures purely on the basis of the existence of previous data, as is constantly seen in certain climatic conditions, especially, as has just been mentioned, in the Mediterranean countries. Our Group therefore vigorously defends Amendments Nos 26 and 28, which establish a progressive and realistic achievement of the proposed objectives, by means of a progressive scale according to the number of days in a year the target levels can be exceeded. However, we consider very positive the amendments on the countries which are candidates for accession to the European Union, so that they may participate as soon as possible in the achievement of the Union’s objectives – and we congratulate Mrs Davies on this initiative – and it also seems important to us that the action plans are of a local nature and that the possibilities for reducing ozone concentrations are studied on a case by case basis. I believe that a vote in favour of the amendments proposed by the European People’s Party is a vote for progress in the control and monitoring of one of the most serious pollutants to date, initiating, in a decisive and homogenous way, in all the Member States, actions for its elimination as a threat to the health of persons and ecosystems, without deluding ourselves as to the real possibilities of completely eradicating it in the short term."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, ik ben het ermee eens dat de voornaamste moeilijkheid die deze richtlijn met zich meebrengt, ligt in de veelheid aan criteria voor de vaststelling van streefwaarden en termijnen voor de verlaging van ozonconcentraties in de atmosfeer. Het betreft hier de fameuze tabellen 2 en 3 van bijlage 1. Onze fractie, de Fractie van de Europese Volkspartij, vindt dat de hoofdlijnen die worden uitgezet in het voorstel van de Commissie moeten worden gesteund, vooral wat de streefwaarden betreft. Deze komen overeen met de richtsnoeren voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie, en stellen de toelaatbare ozonconcentratie op 120 microgram per kubieke meter. Het is lijkt ons echter allerminst raadzaam de amendementen aan te nemen waarin 2010 als enige uiterste datum voor de korte termijn wordt aangewezen, en 2020 als uiterste datum voor de langetermijndoelstellingen. Wij denken dat meer flexibiliteit ten aanzien van de periodes waarin de streefwaarden moeten worden gehaald onontbeerlijk is, gelet op de reële moeilijkheid om ozonconcentraties uitsluitend op basis van aanwezige precursoren te berekenen. Het blijkt voortdurend dat dit onder bepaalde klimatologische omstandigheden moeilijk is, en met name in de Middellandse-Zeelanden, zoals zojuist werd opgemerkt. Onze fractie is daarom een warm voorstander van de amendementen 26 en 28, waarin een geleidelijke en realistische benadering van de doelstellingen wordt voorgesteld, door middel van een tijdschaal met een geleidelijk afnemend aantal dagen per jaar waarop de streefwaarden mogen worden overschreden. De amendementen over de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarin staat dat deze zo spoedig mogelijk de doelstellingen van de Unie moeten overnemen, vinden wij heel positief, en wij danken de heer Davies wat dat betreft voor zijn initiatief. Het lijkt ons ook belangrijk dat de actieplannen een plaatselijk karakter hebben en dat van geval tot geval bekeken wordt hoe de ozonconcentratie kan worden verminderd. Collega's, ik denk dat een stem voor de amendementen van de Europese Volkspartij een stem voor de vooruitgang is, en voor de beheersing en het toezicht op een van de meest problematische vervuilende stoffen tot nog toe. Wij willen in alle lidstaten op een vastbesloten en homogene manier actie ondernemen om een eind te maken aan de bedreiging die ozon voor de menselijke gezondheid en de ecosystemen vormt, zonder onszelf voor de gek te houden wat de reële mogelijkheden betreft om ozon op korte termijn geheel te doen verdwijnen."@nl2
"­ Senhor Presidente, Senhora Comissária, concordo em que a maior dificuldade que a directiva em apreço suscita é a diversidade de critérios quanto ao estabelecimento de valores­alvo e de prazos para a redução das concentrações de ozono na atmosfera: os famosos quadros II e III do Anexo 1. O nosso grupo, o Partido Popular Europeu/Democratas Europeus, estima necessário apoiar as principais directrizes delineadas pela proposta da Comissão, designadamente em relação aos valores­alvo, que coincidem com os valores­guia da Organização Mundial da Saúde relativos à qualidade do ar e que estabelecem o valor admissível das concentrações de ozono em 120 µg/m3. Todavia, afigura­se­nos decididamente desaconselhável aceitar as alterações que estabelecem o ano de 2010 como única data limite para os objectivos a curto prazo e que acrescentam o ano 2020 como data limite para o cumprimento dos objectivos a longo prazo. Pensamos, neste contexto, ser imprescindível introduzir uma maior flexibilidade relativamente aos períodos de adaptação a esses valores­alvo, tendo em conta a dificuldade real em controlar as concentrações de ozono com base unicamente na existência de precursores do ozono, como se mencionou há instantes, nos países mediterrânicos. Por conseguinte, o nosso grupo defende decididamente as alterações 26 e 28, que estabelecem o cumprimento faseado e realista dos objectivos propostos, através de uma escala progressiva no tempo, de mais para menos dias ao ano, nos quais podem exceder­se os valores­alvo. Consideramos, pelo contrário, muito positivas as alterações relativas aos países candidatos à União Europeia, que preconizam que estes participem, o quanto antes, nos objectivos da mesma ­ neste sentido felicitamos o senhor deputado Davies pela sua iniciativa ­ e aferimos ainda como importante o facto de os planos de acção terem um carácter local e o estudo, caso a caso, das possibilidades de redução das concentrações do ozono no ar ambiente. Penso, colegas, que votar a favor das alterações apresentadas pelo Partido Popular Europeu é votar pelo progresso do controlo e do acompanhamento de uma das substâncias poluentes mais problemáticas até ao momento, fazendo uma abordagem decidida e uniforme, em todos os Estados­Membros, das acções que prosseguem a sua eliminação enquanto ameaça para a saúde humana e para os ecossistemas, sem pretender enganar­nos quanto às possibilidades reais de alcançar a sua erradicação total a breve trecho."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär! Jag håller med om att den största svårigheten i detta direktiv är mängden faktorer när det gäller att fastställa riktvärden och tidsfrister för minskningen av ozonkoncentrationer i atmosfären. det är de berömda tabellerna 2 och 3 i bilaga 1. Vår grupp, Europeiska folkpartiets grupp, anser att det är nödvändigt att stödja de viktigaste linjerna i kommissionens förslag, speciellt när det gäller riktvärden, som sammanfaller med Världshandelsorganisationens riktlinjer om luftkvalitet och vilka fastställer tillåtna ozonhalter till 120 mikrogram per kubikmeter. Emellertid vill vi absolut avråda från att godta ändringsförslag som sätter 2010 som en enda gräns, på kort sikt, och lägger till 2020 som gräns på lång sikt. Vi anser att det är nödvändigt att ha en större flexibilitet för anpassningsperioderna av dessa riktvärden, med tanke på de verkliga svårigheterna att kontrollera koncentrationerna av ozon genom att bara uppskatta dem enbart genom existensen av prekursorer, vilka man kontinuerligt kan se under vissa klimatologiska förutsättningar, speciellt, vilket precis har sagts, i Medelhavsländerna. Därför förespråkar vår grupp ändringsförslagen 26 och 28, vilka fastställer ett successivt och realistiskt närmande till de föreslagna målen, genom en progressiv skala i tid för ungefärligt antal dagar om året man kan överskrida riktvärdena. Vi anser dock att ändringsförslagen angående kandidatländerna till Europeiska unionen är mycket positiva, så att de kan delta så snart som möjligt i dessa mål – vi gratulerar därför Davies till detta initiativ -, och vi anser också att det är viktigt att handlingsplanerna får en lokal karaktär och att man studerar möjligheterna att minska ozonkoncentrationerna från fall till fall. Jag menar, kolleger, att om man röstar för de ändringsförslag som ingivits av Europeiska folkpartiets grupp röstar man för framsteg i kontroll och uppföljning av en av de mest problematiska föroreningarna hittills, och genomför på ett beslutsamt och homogent sätt i alla medlemsstater åtgärder för att eliminera dem som ett hot mot människors hälsa och mot ekosystemen, utan att bedra oss på de reella möjligheterna att kunna utplåna dem på kort sikt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph