Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-13-Speech-1-086"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000313.4.1-086"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I hardly need to emphasise the importance of tropical forests at a global level given their influence on climate patterns, the large proportion of the world's biodiversity that is contained within them and of course their importance to the livelihoods of millions in developing countries – fuel wood being an obvious example. For these and other reasons, Europe's citizens rightly expect the Community to support actions to conserve and sustainably manage tropical forests. I say tropical forests, but in fact a new feature of this regulation compared to the previous one is that the scope of the regulation now covers all developing countries and hence now includes countries such as South Africa, China and the Mediterranean and Middle East regions. The regulation also makes specific reference to the needs of indigenous and forest-dependent people and the need for gender considerations to be taken into account. We have just discussed the environment regulation and the comments I made then on a number of horizontal issues are also largely applicable to the forest regulation. For this reason, I will be brief. With reference to the amendments listed in the Fernández Martín report, the Commission's position on the main horizontal issues is as follows. Financial reference account: the Commission accepts the compromise figure of EUR 249 million over seven years proposed in Amendment No 9. Comitology – the Commission supports in principle Amendment No 11 but prefers the wording of Amendments Nos 13, 14 and 15. The amendments propose a split comitology arrangement with annual guidelines and priorities being subject to a management procedure while Council would examine projects over EUR 2 million under an advisory procedure. Duration of the regulation: in order to avoid conciliation, the Commission's position is not to support Amendment No 12, which places an unlimited duration on the regulations. In our view the seven-year duration proposed by Council represents an acceptable compromise. Bank guarantees: the Commission does not support Amendment No 8 concerning bank guarantees for reasons outlined earlier. We are against special provisions being made in specific budget lines as this goes against our common objective, namely, to simplify and unify administrative procedures. Furthermore, following a Commission decision in 1999, we consider that the issue has been largely resolved. Concerning the other amendments, our position is as follows. The Commission welcomes and supports Amendments Nos 7 and 10. Amendment No 4 is considered acceptable. We do not support Amendments Nos 2, 3 and 6 as we consider that the concepts have been taken into account elsewhere in the regulation following the first reading. Hence, in the interest of clear and concise legislation, we would prefer that these amendments be dropped. Amendment No 1 is not supported as in our opinion it brings little added value. Given the Council's negative position on this amendment, the Commission would favour it also being dropped. Finally, we do not support Amendment No 5 as the term 'serious doubts' is considered to be too subjective, making it very difficult to implement the regulation. Furthermore, the objective of this amendment, namely, to avoid projects with negative social, cultural or economic or environmental effects, is addressed in Article 4 (5) on impact assessments."@en3
lpv:translated text
"Jeg behøver næppe understrege de tropiske skoves betydning på globalt plan som følge af deres indflydelse på klimaet, den store del af verdens biodiversitet, som de indeholder, og naturligvis deres betydning for millioner af menneskers levebrød i udviklingslandene - hvor brænde er et tydelig eksempel herpå. Af disse og andre årsager forventer borgerne i Europa med rette, at Fællesskabet støtter aktiviteter, der skal bevare og fortsætte en bæredygtig forvaltning af de tropiske skove. Jeg siger tropiske skove, men et nyt element i denne forordning, i forhold til den foregående, er, at forordningen nu også omfatter alle udviklingslande og derfor også omfatter lande som Sydafrika, Kina, Middelhavs- og Mellemøstområderne. Forordningen henviser også specifikt til oprindelige folk og befolkninger, der er afhængige af skovene samt til behovet for at tage overvejelser i forbindelse med køn med i betragtning. Vi har netop drøftet miljøforordningen, og de kommentarer jeg havde til den vedrørende en række horisontale spørgsmål, gælder også i høj grad forordningen om skove. Jeg skal derfor gøre det kort. Hvad angår ændringsforslagene i Fernández Martín-betænkningen, har Kommissionen følgende holdning om de primære horisontale spørgsmål. Den finansielle side: Kommissionen kan acceptere kompromisbeløbet på 249 millioner euro over syv år som foreslået i ændringsforslag 9. Komitologi: Kommissionen støtter i princippet ændringsforslag 11, men foretrækker ordlyden i ændringsforslag 13, 14 og 15. I disse ændringsforslag foreslås der en opdelt komitologiordning, hvor de årlige retningslinjer og prioriteter er underlagt en forvaltningsprocedure, mens Rådet skal gennemgå projekter på over 2 millioner euro i henhold til en rådgivningsprocedure. Forordningens varighed: For at undgå en forligsprocedure kan Kommissionen ikke støtte ændringsforslag 12, der giver forordningen ubegrænset varighed. Efter vores mening udgør Rådets foreslåede varighed på syv år et acceptabelt kompromis. Bankgarantier: Kommissionen støtter ikke ændringsforslag 8 vedrørende bankgarantier af samme årsager som angivet tidligere. Vi er imod, at der udarbejdes særlige bestemmelser for specifikke budgetposter, da dette er i strid med vores fælles mål, nemlig at forenkle og forene de administrative procedurer. Efter en beslutning af Kommissionen i 1999 mener vi desuden, at problemet stort set er løst. Hvad angår de øvrige ændringsforslag, er vores holdning som følger. Kommissionen bifalder og støtter ændringsforslag 7 og 10. Ændringsforslag 4 kan accepteres. Vi støtter ikke ændringsforslag 2, 3 og 6, da vi mener, at begreberne er taget i betragtning andetsteds i forordningen efter førstebehandlingen. Af hensyn til en klar og koncis lovgivning foretrækker vi derfor, at disse ændringsforslag forkastes. Ændringsforslag 1 kan ikke støttes, da det efter vores mening kun bibringer lille merværdi. Som følge af Rådets negative holdning til dette ændringsforslag går Kommissionen ind for, at dette også forkastes. Afslutningsvis kan vi ikke støtte ændringsforslag 5, da begrebet "alvorlig tvivl" menes at være for subjektivt og gør det meget vanskeligt at gennemføre forordningen. Desuden er formålet med dette ændringsforslag, nemlig at undgå projekter med negative sociale, kulturelle eller miljømæssige virkninger, omfattet af artikel 4, stk. 5, om konsekvensanalyser."@da1
". Ich muß wohl nicht betonen, wie wichtig die tropischen Wälder für unsere Erde sind, wie groß ihr Einfluß auf das Klima ist, daß ein Großteil der weltweiten Artenvielfalt in diesen Wäldern beheimatet ist und welche Bedeutung sie, zum Beispiel als Brennholzquelle, für das Leben von Millionen von Menschen in den Entwicklungsländern haben. Aus diesen und anderen Gründen erwarten die europäischen Bürger von der Gemeinschaft zu Recht, daß sie Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der tropischen Wälder unterstützt. Ich spreche zwar von tropischen Wäldern, neu an dieser Verordnung ist jedoch, daß der Geltungsbereich im Vergleich zur vorherigen Verordnung auf alle Entwicklungsländer ausgedehnt wurde, so daß nun auch Länder wie Südafrika und China sowie die Mittelmeerstaaten und die Regionen des Nahen Ostens einbezogen werden. In der Verordnung wird ausdrücklich auf die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften und der vom Waldökosystem abhängigen Bevölkerung sowie die Notwendigkeit hingewiesen, geschlechtsspezifische Überlegungen zu berücksichtigen. Wir haben vorhin über die Umweltverordnung gesprochen, wobei meine Ausführungen im Hinblick auf eine Reihe horizontaler Fragen auch weithin für die Verordnung über Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und anderer Wälder in Entwicklungsländern gelten. Ich werde daher nur kurz auf diese Verordnung eingehen. Im Hinblick auf die im Bericht von Herrn Fernández Martín aufgeführten Änderungsanträge vertritt die Kommission zu den wichtigsten horizontalen Fragen folgende Auffassung. Finanzieller Referenzbetrag: Die Kommission billigt den in Änderungsantrag 9 genannten Kompromißbetrag von 249 Mio. EUR für den Zeitraum von sieben Jahren. Komitologie: Die Kommission unterstützt Änderungsantrag 11 im Grundsatz, bevorzugt jedoch die Formulierung der Änderungsanträge 13, 14 und 15. In den Änderungsanträgen wird eine Aufspaltung des Komitologieverfahrens vorgeschlagen, die jährlichen Leitlinien und Prioritäten sollen im Verwaltungsverfahren beschlossen werden, während der Rat Einzelmaßnahmen mit einem Umfang von mehr als 2 Mio. EUR im Wege des Beratungsverfahrens prüfen soll. Geltungsdauer der Verordnung: Um ein Vermittlungsverfahren zu vermeiden, lehnt die Kommission Änderungsantrag 12 und den darin enthaltenen Vorschlag einer unbegrenzten Geltungsdauer der Verordnungen ab. Aus unserer Sicht ist die vom Rat vorgeschlagene siebenjährige Geltungsdauer ein akzeptabler Kompromiß. Bankgarantien: Die Kommission lehnt aus den bereits genannten Gründen Änderungsantrag 8 in bezug auf die Bankgarantien ab. Wir lehnen spezielle Bestimmungen in bestimmten Haushaltslinien ab, weil dies im Widerspruch zu unserem gemeinsamen Ziel steht, unsere Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Außerdem sind wir aufgrund einer Entscheidung, die 1999 von der Kommission getroffen wurde, der Auffassung, daß dieses Thema im wesentlichen geklärt ist. Was die übrigen Änderungsanträge betrifft, vertreten wir folgende Position: Die Kommission begrüßt und unterstützt die Änderungsanträge 7 und 10. Änderungsantrag 4 können wir ebenfalls billigen. Wir lehnen die Änderungsanträge 2, 3 und 6 ab, weil wir der Auffassung sind, daß die zugrunde liegenden Konzepte nach der ersten Lesung bereits an anderen Stellen in der Verordnung berücksichtigt worden sind. Im Interesse einer klaren und prägnanten Rechtsvorschrift sollten wir auf diese Änderungsanträge verzichten. Änderungsantrag 1 wird nicht unterstützt, weil damit aus unserer Sicht kaum etwas von Belang hinzugefügt wird. Angesichts der negativen Stellungnahme des Rates zu diesem Änderungsantrag spricht sich die Kommission ebenfalls für dessen Streichung aus. Schließlich lehnen wir Änderungsantrag 5 ab, weil wir die Formulierung „ernsthafte Zweifel“ als zu subjektiv betrachten und befürchten, daß dadurch die Durchführung der Verordnung sehr schwierig werden könnte. Außerdem wird das Ziel dieses Änderungsantrags, nämlich die Vermeidung von Projekten mit negativen sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Auswirkungen sowie negativen Folgen für die Umwelt bereits in Artikel 4 Absatz 5 ­ Verträglichkeitsprüfungen ­ berücksichtigt."@de7
"Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου να τονίσω τη σημασία των τροπικών δασών για όλον τον πλανήτη, αν λάβουμε υπόψη μας την επιρροή τους στα κλιματικά πρότυπα, τη μεγάλη αναλογία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας που εμπεριέχουν και ασφαλώς τη σημασία τους για την οικονομική επιβίωση εκατομμυρίων ατόμων στις αναπτυσσόμενες χώρες – η καύσιμη ξυλεία αποτελεί ένα προφανές παράδειγμα. Γι' αυτούς και για άλλους λόγους, οι ευρωπαίοι πολίτες δικαίως αναμένουν από την Κοινότητα να υποστηρίζει δράσεις για τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των τροπικών δασών. Μιλάω για τροπικά δάση, αλλά στην πραγματικότητα ένα νέο χαρακτηριστικό του εν λόγω κανονισμού σε σύγκριση με τον προηγούμενο είναι πως το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού καλύπτει τώρα όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνει τώρα χώρες όπως η Νότιος Αφρική και η Κίνα, καθώς και περιοχές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο κανονισμός αναφέρεται επίσης ρητά στις ανάγκες των αυτόχθονων και εξαρτώμενων από τα δάση πληθυσμών και στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη ζητήματα που αφορούν το φύλο. Πριν λίγο συζητήσαμε για τον κανονισμό για το περιβάλλον και τα σχόλια που έκανα τότε για ορισμένα οριζόντια ζητήματα ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για τον κανονισμό για τα δάση. Γι' αυτό, θα είμαι σύντομος. Αναφορικά με τις τροπολογίες που υπάρχουν στην έκθεση Fernández Martín, η θέση της Επιτροπής επί των κυρίων οριζοντίων θεμάτων είναι η εξής: σχετικά με το χρηματοδοτικό ποσό αναφοράς, η Επιτροπή αποδέχεται το συμβιβαστικό ποσό των 249 εκατομμυρίων ευρώ για επτά έτη το οποίο προτείνεται στην τροπολογία αριθ. 9, σχετικά με την επιτροπολογία. Η Επιτροπή υποστηρίζει καταρχήν την τροπολογία αριθ. 11, αλλά προτιμά τη διατύπωση των τροπολογιών αριθ. 13, 14 και 15. Οι τροπολογίες προτείνουν μια χωριστή διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν την επιτροπολογία, με τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες να αποφασίζονται βάσει της διαχειριστικής διαδικασίας, ενώ το Συμβούλιο θα εξετάζει τα σχέδια άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ βάσει της συμβουλευτικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ισχύος του κανονισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής, η Επιτροπή προτιμά να μην υποστηρίξει την τροπολογία αριθ. 12, η οποία θέτει μια απεριόριστη διάρκεια ισχύος για τους κανονισμούς. Κατά την άποψή μας, η διάρκεια ισχύος των επτά ετών που προτείνει το Συμβούλιο αντιπροσωπεύει έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Ως προς τις τραπεζικές εγγυήσεις, η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την τροπολογία αριθ. 8 που αφορά τις τραπεζικές εγγυήσεις για λόγους που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως. Αντιτιθέμεθα στη θέσπιση ειδικών διατάξεων σε συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού, καθώς αυτό αντιβαίνει στον κοινό μας στόχο, δηλαδή στην απλούστευση και ενοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Επιπλέον, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής το 1999, θεωρούμε ότι το ζήτημα έχει εν πολλοίς επιλυθεί. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, η θέση μας είναι η ακόλουθη: Η Επιτροπή χαιρετίζει και υποστηρίζει τις τροπολογίες αριθ. 7 και 10, ενώ η τροπολογία αριθ. 4 θεωρείται αποδεκτή. Δεν υποστηρίζουμε τις τροπολογίες αριθ. 2, 3 και 6, καθώς θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν ληφθεί υπόψη σε άλλα σημεία του κανονισμού, έπειτα από την πρώτη ανάγνωση. Συνεπώς, προς χάριν μιας σαφούς και συνοπτικής νομοθεσίας, θα προτιμούσαμε να καταπέσουν αυτές οι τροπολογίες. Η τροπολογία αριθ. 1 δεν τυγχάνει της υποστήριξής μας, καθώς θεωρούμε ότι προσφέρει μικρή προστιθέμενη αξία. Δεδομένης της αρνητικής θέσης του Συμβουλίου για τη συγκεκριμένη τροπολογία, η Επιτροπή θα προτιμούσε επίσης να καταπέσει. Τέλος, δεν υποστηρίζουμε την τροπολογία αριθ. 5 καθώς ο όρος "εύλογες αμφιβολίες" θεωρείται υπερβολικά υποκειμενικός, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την εφαρμογή του κανονισμού. Επιπλέον, ο στόχος αυτής της τροπολογίας, δηλαδή η αποφυγή σχεδίων με αρνητικές κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελεί αντικείμενο του άρθρου 4(5) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων."@el8
"(EN) No hay apenas necesidad de subrayar la importancia de los bosques tropicales a nivel mundial, dada su influencia en los modelos climáticos, la gran porción de la diversidad biológica del mundo que comprenden y, evidentemente, su influencia en los medios de subsistencia de millones de personas de los países en desarrollo ­la madera para calefacción, por ejemplo. Por estas y otras razones, los ciudadanos esperan con razón que la Comunidad subvencione actividades de conservación y gestión sostenible de los bosques tropicales. Digo bosques tropicales, pero, en realidad, un nuevo aspecto de este reglamento, en comparación con el anterior, consiste en que el ámbito de aplicación del reglamento comprende ahora todos los países en desarrollo, y, por tanto, incluye países como Sudáfrica, China y las regiones del Mediterráneo y de Oriente Medio. Asimismo, el presente reglamento hace una referencia específica a las necesidad de la población indígena y dependiente de los bosques, así como a la necesidad de tener en cuenta la diversidad biológica. Acabamos de debatir el reglamento sobre medio ambiente, y los comentarios que hice relativos a ciertas asuntos de índole horizontal son igualmente predicables del reglamento sobre bosques. Por ello voy a ser breve. Con referencia a las enmiendas recogidas en el informe Fernández Marín, la posición de la Comisión sobre los principales asuntos de carácter horizontal es la siguiente. Dotación financiera: la Comisión asume el compromiso de destinar 249 millones de euros durante siete años, propuesto en la enmienda nº 9. Comitología: la Comisión apoya en principio la enmienda nº 11, pero prefiere el tenor de las enmiendas nº 13, 14 y 15. Las enmiendas proponen un acuerdo de comitología dividida, según el cual las orientaciones estratégicas y las prioridades quedarán sujetas a un procedimiento de gestión, mientras que el Consejo examinaría los proyectos de importe superior a 2 millones de euros en el marco de un procedimiento consultivo. Duración del reglamento: con el fin de eludir el procedimiento de conciliación, la Comisión no apoya la enmienda nº 12, que establece una duración ilimitada de los reglamentos. A nuestro juicio, la duración de siete años propuesta por el Consejo es un compromiso asumible. Garantías bancarias: la Comisión no apoya la enmienda nº 8, relativa a las garantías bancarias por las razones antes expuestas. Nos oponemos a la adopción de disposiciones particulares que se traducen en líneas presupuestarias específicas, dado que esto es contrario a nuestro objetivo común de simplificar y unificar los procedimientos administrativos. Además, de conformidad con una decisión de la Comisión de 1999, estimamos que ya se ha respondido ampliamente a esta cuestión. En lo relativo a las demás enmiendas, nuestra posición es la siguiente: La Comisión acoge con satisfacción y apoya las enmiendas nº 7 y 10. Cabe aceptar la enmienda nº 4. No apoyamos las enmiendas nº 2, 3, y 6, dado que, en nuestra opinión, las ideas que laten en ellas ya han sido tenidas en cuenta en otras partes del reglamento como consecuencia de la primera lectura. Por tanto, en aras de una normativa clara y concisa, preferiríamos que estas enmiendas decayeran. No prestamos nuestro apoyo a la enmienda nº 1 porque, a nuestro juicio, aporta poco valor añadido. Habida cuenta de la posición negativa del Consejo sobre esta enmienda, la Comisión vería también con buenos ojos su exclusión. Por último, no damos nuestro apoyo a la enmienda nº 5, dado que la expresión “dudas razonables” nos parece demasiado subjetiva y hace muy difícil la aplicación del reglamento. Además, el objetivo de esta enmienda, a saber, no llevar a cabo proyectos que entrañen efectos negativos desde el punto de vista social, económico y medioambiental, ya se aborda en el artículo 4, apartado 5, relativo a la evaluación de su impacto."@es12
"Minun tarvitsee tuskin korostaa, miten tärkeitä trooppiset metsät ovat maailmanlaajuisesti, sillä ne vaikuttavat ilmasto-oloihin, niissä on suuri osa maailman biologisesta monimuotoisuudesta ja myös miljoonat kehitysmaiden asukkaat saavat niistä elantonsa – polttopuu on tästä hyvä esimerkki. Näistä ja muista syistä Euroopan kansalaiset odottavat syystäkin, että yhteisö tukee trooppisten metsien säilyttämiseen ja kestävään hoitoon liittyviä toimia. Puhun trooppisista metsistä, mutta itse asiassa tässä asetuksessa on edelliseen asetukseen verrattuna uutta se, että sen soveltamisalaan kuuluvat nyt kaikki kehitysmaat ja näin ollen sellaiset maat kuin Etelä-Afrikka, Kiina sekä Välimeren ja Lähi-idän alueet. Lisäksi asetuksessa viitataan erityisesti alkuperäiskansojen ja metsistä riippuvaisen väestön tarpeisiin sekä tarpeeseen ottaa huomioon sukupuolisidonnaiset näkökohdat. Olemme juuri keskustelleet ympäristöasetuksesta, ja tuolloin esittämäni huomautukset joistakin alakohtaisista kysymyksistä soveltuvat suurelta osin myös metsäasetukseen. Puhun tästä syystä hyvin lyhyesti. Fernández Martínin mietintöön esitettyjen tarkistusten osalta komissiolla on seuraavanlainen kanta keskeisistä alakohtaisista kysymyksistä. Ohjeellinen määrä: komissio hyväksyy tarkistuksessa 9 ehdotetun 249 miljoonan euron kompromissisumman seitsemäksi vuodeksi. Komitologia: komissio tukee periaatteessa tarkistusta 11 mutta pitää tarkistusten 13, 14 ja 15 sanamuotoa parempana. Tarkistuksissa ehdotetaan jaettua komitologiamenettelyä, jossa vuotuisiin suuntaviivoihin ja ensisijaisiin tavoitteisiin sovellettaisiin hallintomenettelyä, kun taas neuvosto tutkisi yli 2 miljoonan euron suuruiset hankkeet neuvoa-antavassa menettelyssä. Asetuksen kesto: sovittelun välttämiseksi komissio ei tue tarkistusta 12, jossa ei rajoiteta asetuksen kestoa. Mielestämme neuvoston ehdottama seitsemän vuoden kesto on hyväksyttävä kompromissi. Pankkitakuut: komissio ei tue pankkitakuita koskevaa tarkistusta 8 aiemmin mainituista syistä. Vastustamme erityisiin budjettikohtiin tehtäviä erityissäännöksiä, sillä se on ristiriidassa yhteisen tavoitteemme eli hallintomenettelyjen yksinkertaistamisen ja yhtenäistämisen kanssa. Lisäksi katsomme, että tämä kysymys on jo suurelta osin ratkaistu vuonna 1999 tehdyssä komission päätöksessä. Muiden tarkistusten osalta kantamme on seuraava. Komissio pitää myönteisinä ja tukee tarkistuksia 7 ja 10. Pidämme tarkistusta 4 hyväksyttävänä. Emme tue tarkistuksia 2, 3 ja 6, sillä katsomme, että käsitteet on huomioitu toisaalla asetuksessa ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Näin ollen selkeän ja tiiviin lainsäädännön nimissä haluaisimme, että nämä tarkistukset poistettaisiin. Emme tue tarkistusta 1, sillä se ei mielestämme juurikaan tuo lisäarvoa. Koska neuvostolla on kielteinen kanta tähän tarkistukseen, komissio haluaisi, että sekin poistettaisiin. Lopuksi: emme tue tarkistusta 5, sillä pidämme ilmaisua "vakavia epäilyjä" liian subjektiivisena, minkä vuoksi asetusta on erittäin vaikea panna täytäntöön. Lisäksi tämän tarkistuksen tavoite, nimittäin sosiaalisilta, kulttuurisilta, taloudellisilta tai ympäristövaikutuksiltaan kielteisten hankkeiden välttäminen, sisältyy vaikutuksia koskevia arviointeja koskevaan 4 artiklan 5 kohtaan."@fi5
"Il n'est pas vraiment nécessaire que je souligne l'importance des forêts tropicales au niveau mondial étant donné leur influence sur le climat, la grande part de biodiversité qu'elles présentent et, cela va de soi, l'importance qu'elles revêtent en termes de moyens d'existence pour des millions de personnes dans les pays en voie de développement - le bois de chauffage étant un exemple évident. Pour ces raisons et d'autres, les citoyens européens s'attendent, à juste titre, à ce que la Communauté soutienne des actions de préservation et de gestion durable des forêts tropicales. Je dis forêts tropicales, mais, en réalité, ce règlement contient une nouvelle caractéristique par rapport au précédent, à savoir que sa portée couvre désormais tous les pays en voie de développement et inclut, par conséquent, des pays tels que l'Afrique du Sud, la Chine et les régions méditerranéennes et du Moyen-Orient. Le règlement fait également référence à la nécessité de prendre en considération les besoins des populations indigènes et tributaires de la forêt et les questions de genre. Nous venons de parler du règlement relatif à l'environnement et les commentaires que j'ai formulés alors sur un certain nombre de problèmes horizontaux sont, en grande partie, également applicables au règlement sur les forêts. C'est pourquoi je serai bref. En ce qui concerne les amendements figurant dans le rapport Fernández Martín, la position de la Commission sur les principales questions horizontales est la suivante. Compte de référence financière : la Commission accepte le chiffre de compromis de 249 millions d'euros pour une période de sept ans, proposé dans l'amendement 9. Comitologie : la Commission appuie, en principe, l'amendement 11, mais préfère la formulation des amendements 13, 14 et 15. Les amendements proposent une comitologie séparée où les orientations et les priorités annuelles seraient sujettes à une procédure de gestion, tandis que le Conseil examinerait les projets de plus de 2 millions d'euros dans le cadre d'une procédure consultative. Durée du règlement : afin d'éviter une conciliation, la position de la Commission est de ne pas soutenir l'amendement 12, qui confère une durée indéterminée aux règlements. Nous sommes d'avis que la durée de sept ans proposée par le Conseil est un compromis acceptable. Garanties bancaires : la Commission ne soutient pas l'amendement 8 relatif aux garanties bancaires pour les raisons que j'ai exposées précédemment. Nous nous opposons à ce que des dispositions spéciales soient prises dans des lignes budgétaires spécifiques, car cela va à l'encontre de notre objectif commun, qui est de simplifier et d'unifier les procédures administratives. De plus, nous estimons que le problème a été résolu en grande partie après la décision de la Commission en 1999. En ce qui concerne les autres amendements, notre position est la suivante. : La Commission accueille favorablement et apporte son soutien aux amendements 7 et 10. L'amendement 4 est jugé acceptable. Nous n'appuyons pas les amendements 2, 3 et 6 puisque nous estimons que ces concepts ont été pris en compte à d'autres endroits du règlement, après la première lecture. Dans l'intérêt d'une législation claire et concise, nous préférerions que ces amendements soient abandonnés. Nous ne soutenons pas l'amendement 1 parce qu'il n'apporte, selon nous, que peu de valeur ajoutée. Vu la position négative du Conseil à propos de cet amendement, la Commission préférerait qu'il soit également abandonné. Enfin, nous n'appuyons pas l'amendement 5 parce que nous estimons que le terme "doutes sérieux" est trop subjectif, ce qui rend difficile l'application du règlement. De plus, l'objectif de cet amendement, qui est d'éviter les projets ayant des effets sociaux, culturels, économiques ou environnementaux négatifs, est abordé à l'article 4 (5) sur les évaluations d'impact."@fr6
"Non occorre che sottolinei l'importanza delle foreste tropicali a livello mondiale, dato il loro impatto sulle caratteristiche climatiche, la vasta quota della biodiversità del mondo che contengono e naturalmente la loro importanza per il sostentamento di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo - di cui un palese esempio è il legno da ardere. Per questi e altri motivi i cittadini europei si aspettano a ragione che la Comunità dia il suo sostegno ad azioni per la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali. Parlo di foreste tropicali, ma in realtà la novità del regolamento in oggetto rispetto al precedente è che adesso il suo campo di applicazione copre tutti i paesi in via di sviluppo e pertanto include paesi come il Sud-africa, la Cina nonché le regioni mediterranee e del Medio Oriente. Il regolamento contiene altresì un riferimento specifico alle esigenze delle popolazioni che dipendono dalla foresta e delle comunità locali e alla necessità di un approccio che tenga conto delle considerazioni di genere. Abbiamo appena discusso del regolamento sulla dimensione ambientale e quanto ho detto a tale riguardo in relazione a diverse questioni orizzontali vale in larga misura anche per il regolamento sulle foreste. Pertanto sarò breve. Rispetto agli emendamenti figuranti nella relazione Fernández Martín, la posizione della Commissione è la seguente per quanto attiene alle principali questioni orizzontali. Importo finanziario di riferimento: la Commissione accetta l'importo di compromesso di 249 milioni di euro per sette anni proposto all'emendamento n. 9. Comitatologia: in linea di principio la Commissione appoggia l'emendamento n. 11, ma preferisce la formulazione degli emendamenti nn. 13, 14 e 15, che propongono una procedura ripartita di comitatologia, per cui gli orientamenti e le priorità annuali sarebbero soggette alla procedura di gestione, mentre il Consiglio dovrebbe essere interpellato per l'esame dei progetti superiori a 2 milioni di euro in base a una procedura di consultazione. Durata del regolamento: per evitare la conciliazione la Commissione non appoggia l'emendamento n. 12, che prevede una durata illimitata dei regolamenti. A nostro parere, la durata settennale proposta dal Consiglio rappresenta un compromesso accettabile. Garanzie bancarie: la Commissione non accoglie l'emendamento n. 8 sulle garanzie bancarie per i motivi illustrati poc'anzi. Siamo contrari a disposizioni specifiche all'interno di specifiche linee di bilancio, in quanto ciò è contrario al nostro comune obiettivo della semplificazione e armonizzazione delle procedure amministrative. Inoltre, ai sensi della decisione della Commissione del 1999, riteniamo che la questione sia stata in larga parte risolta. Per quanto concerne i restanti emendamenti, la nostra posizione è la seguente. La Commissione accoglie con favore e sostituisce gli emendamenti nn. 7 e 10 e ritiene accettabile anche il n. 4. Non possiamo accogliere gli emendamenti nn. 2, 3 e 6 in quanto a nostro parere i problemi che essi affrontano sono stati risolti altrove nel regolamento durante la prima lettura. Di conseguenza, per produrre un atto legislativo chiaro e conciso, preferiremmo che venissero abbandonati. Non accogliamo l'emendamento n. 1 dato che non ci sembra che abbia un grande valore aggiunto. Data la posizione negativa del Consiglio rispetto al suddetto emendamento, la Commissione gradirebbe che anch'esso venisse ritirato. Infine, l'emendamento n. 5 non riceve il nostro sostegno poiché riteniamo che l'espressione "seri dubbi" sia troppo soggettiva e renda troppo complessa l'applicazione del regolamento. Inoltre, l'obiettivo di tale emendamento, evitare progetti con effetti sociali, culturali o economici negativi, è già coperto nell'articolo 4, comma 5 sulla valutazione d'impatto."@it9
"I hardly need to emphasise the importance of tropical forests at a global level given their influence on climate patterns, the large proportion of the world's biodiversity that is contained within them and of course their importance to the livelihoods of millions in developing countries – fuel wood being an obvious example. For these and other reasons, Europe's citizens rightly expect the Community to support actions to conserve and sustainably manage tropical forests. I say tropical forests, but in fact a new feature of this regulation compared to the previous one is that the scope of the regulation now covers all developing countries and hence now includes countries such as South Africa, China and the Mediterranean and Middle East regions. The regulation also makes specific reference to the needs of indigenous and forest-dependent people and the need for gender considerations to be taken into account. We have just discussed the environment regulation and the comments I made then on a number of horizontal issues are also largely applicable to the forest regulation. For this reason, I will be brief. With reference to the amendments listed in the Fernández Martín report, the Commission's position on the main horizontal issues is as follows. Financial reference account: the Commission accepts the compromise figure of EUR 249 million over seven years proposed in Amendment No 9. Comitology – the Commission supports in principle Amendment No 11 but prefers the wording of Amendments Nos 13, 14 and 15. The amendments propose a split comitology arrangement with annual guidelines and priorities being subject to a management procedure while Council would examine projects over EUR 2 million under an advisory procedure. Duration of the regulation: in order to avoid conciliation, the Commission's position is not to support Amendment No 12, which places an unlimited duration on the regulations. In our view the seven-year duration proposed by Council represents an acceptable compromise. Bank guarantees: the Commission does not support Amendment No 8 concerning bank guarantees for reasons outlined earlier. We are against special provisions being made in specific budget lines as this goes against our common objective, namely, to simplify and unify administrative procedures. Furthermore, following a Commission decision in 1999, we consider that the issue has been largely resolved. Concerning the other amendments, our position is as follows. The Commission welcomes and supports Amendments Nos 7 and 10. Amendment No 4 is considered acceptable. We do not support Amendments Nos 2, 3 and 6 as we consider that the concepts have been taken into account elsewhere in the regulation following the first reading. Hence, in the interest of clear and concise legislation, we would prefer that these amendments be dropped. Amendment No 1 is not supported as in our opinion it brings little added value. Given the Council's negative position on this amendment, the Commission would favour it also being dropped. Finally, we do not support Amendment No 5 as the term 'serious doubts' is considered to be too subjective, making it very difficult to implement the regulation. Furthermore, the objective of this amendment, namely, to avoid projects with negative social, cultural or economic or environmental effects, is addressed in Article 4 (5) on impact assessments."@lv10
"Het behoeft nauwelijks enig betoog dat de tropische bossen zeer belangrijk zijn voor heel de wereld. Deze bossen zijn immers van grote invloed op de klimaatpatronen en de enorme biodiversiteit. Natuurlijk zijn zij ook zeer belangrijk voor het levensonderhoud van de miljoenen inwoners van de ontwikkelingslanden, omdat zij bijvoorbeeld brandhout leveren. Mede daarom verwacht de Europese burger terecht van de Gemeenschap dat zij steun geeft aan de activiteiten die gericht zijn op het behoud en het duurzaam beheer van de tropische bossen. Ik zeg nu tropische bossen, maar in feite wijkt deze verordening van de vorige af, met dien verstande dat nu alle ontwikkelingslanden hierin zijn opgenomen. De verordening dekt nu dus ook landen als Zuid-Afrika, China en regio's als het Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten. In de verordening wordt ook specifiek melding gemaakt van de noden van de inheemse bevolking die van het bos afhankelijk is en van de genderproblematiek. Ook daarmee moet rekening worden gehouden. We hebben zojuist gesproken over de milieuverordening. De opmerkingen die ik toen maakte over een aantal horizontale kwesties gaan ook grotendeels op voor de verordening inzake de bossen. Daarom kan ik hier kort zijn. Ik ga nu over tot de amendementen uit het verslag-Fernández Martín. Het standpunt van de Commissie betreffende de voornaamste horizontale kwesties luidt als volgt. Bij het referentiebedrag aanvaardt de Commissie het compromis van 249 miljoen euro voor de zeven jaar van de verordening, zoals voorgesteld in amendement 9. Wat de comitologie betreft steunt de Commissie in beginsel amendement 11, maar zij geeft de voorkeur aan de formulering van de amendementen 13, 14 en 15. In deze amendementen wordt een gesplitste comitologieregeling voorgesteld, volgens welke voor de jaarlijkse richtsnoeren en prioriteiten een beheersprocedure zou moeten gelden en voor projecten boven de 2 miljoen euro een raadgevende procedure, dat wil zeggen behandeling door de Raad. Wat de geldigheidsduur van de verordening betreft, willen wij een bemiddelingsprocedure vermijden en daarom geeft de Commissie geen steun aan amendement 12. Daarin wordt voorzien in een onbeperkte geldigheidsduur van de verordeningen. Wij achten de door de Raad voorgestelde periode van zeven jaar een aanvaardbaar compromis. Tot slot geeft de Commissie geen steun aan amendement 8 betreffende de bankgaranties, om de reeds eerder aangegeven redenen. Wij zijn tegen speciale bepalingen in specifieke begrotingslijnen, omdat dit indruist tegen ons gemeenschappelijke doel: vereenvoudiging en eenmaking van de administratieve procedures. Bovendien zijn wij van mening dat de kwestie al grotendeels is opgelost met het Commissiebesluit van 1999. Wat de overige amendementen betreft luidt ons standpunt als volgt. De Commissie is het van harte eens met de amendementen 7 en 10 en steunt deze. Amendement 4 wordt aanvaardbaar geacht. Wij geven echter geen steun aan de amendementen 2, 3 en 6, omdat we vinden dat in de verordening na de eerste lezing voldoende rekening is gehouden met de concepten hiervan. Omdat wij een heldere en beknopte wetgeving voorstaan, geven wij er dan ook de voorkeur aan dat deze amendementen niet worden overgenomen. Amendement 1 krijgt evenmin onze steun, vanwege de naar onze mening te geringe toegevoegde waarde. Aangezien de Raad niets voor dit amendement voelt, wil ook de Commissie liever dat dit achterwege wordt gelaten. Ten slotte geven wij evenmin steun aan amendement 5, omdat de term 'ernstige twijfels' te subjectief wordt geacht en de uitvoering van de verordening sterk bemoeilijkt. Bovendien wordt het doel van dit amendement, het niet laten plaatsvinden van projecten met een ongunstige negatieve sociale, culturele en economische weerslag of met ongunstige gevolgen voor het milieu al gedekt door artikel 4, lid 5, betreffende de milieueffectbeoordeling."@nl2
"Não será necessário salientar a importância das florestas tropicais a nível global, dada a sua influência nos padrões climáticos, a enorme proporção de biodiversidade mundial nelas contida e, evidentemente, a sua importância para a subsistência de milhões de pessoas nos países em desenvolvimento ­ a lenha será um exemplo óbvio. Por essas e por outras razões, os cidadãos europeus esperam, e com razão, que a Comunidade apoie acções na área da conservação e da gestão sustentável das florestas tropicais. Digo florestas tropicais mas, de facto, comparando este regulamento com o anterior, surge aqui um novo aspecto, designadamente o facto de o âmbito do regulamento abranger, agora, todos os países em desenvolvimento e, como tal, estarem também incluídos países como a África do Sul, a China e as regiões mediterrânicas e do Médio Oriente. O regulamento faz também referência específica às necessidades dos indígenas e das pessoas que dependem da floresta, assim como à necessidade de serem levadas em linha de conta considerações relativas ao género. Acabámos de discutir o regulamento do ambiente e os comentários que fiz sobre uma série de questões horizontais aplicam ­se largamente ao regulamento das florestas. Por esse motivo, serei breve. No que se refere às alterações enumeradas no relatório Fernández Martín, a posição da Comissão sobre as principais questões horizontais é a seguinte: Conta de referência financeira: a Comissão aceita o montante de compromisso de 249 milhões de euros para o período de sete anos proposto na alteração 9. Comitologia ­ a Comissão apoia, em princípio, a alteração11, mas prefere a redacção das alterações13,14 e15. As alterações propõem a disposição de uma comitologia repartida, ficando linhas de orientação anuais e prioridades sujeitas a um procedimento de gestão, enquanto o Conselho examinaria, por meio de um procedimento consultivo, projectos que ultrapassassem 2 milhões de euros. Duração do regulamento: de modo a evitar a conciliação, a Comissão assume a posição de não apoiar a alteração12, que atribui uma duração ilimitada aos regulamentos. Do nosso ponto de vista, a duração de sete anos, proposta pelo Conselho, representa um compromisso aceitável. Garantias bancárias: Pelos motivos expostos anteriormente, a Comissão não apoia a alteração 8, referente às garantias bancárias. Somos contra a elaboração de disposições especiais em rubricas orçamentais específicas, visto que isso vai contra o nosso objectivo comum, designadamente, a simplificação e a uniformização dos procedimentos administrativos. Além disso, na sequência de uma decisão da Comissão, em1999, consideramos que esta questão já está completamente resolvida. No que respeita às outras alterações, a nossa posição é a seguinte: A Comissão saúda e apoia as alterações 7 e10. A alteração 4 é considerada aceitável. Não apoiamos as alterações 2, 3 e 6, visto considerarmos que esses conceitos já foram consignados noutro local, no regulamento, na sequência da primeira leitura. Deste modo, no interesse de uma legislação clara e concisa, preferíamos que essas alterações fossem abandonadas. Não apoiamos a alteração1 por consideramos traz pouco valor acrescentado. Em virtude da posição negativa do Conselho quanto a esta alteração, a Comissão preferia que fosse também posta de lado. Por fim, não apoiamos a alteração 5, visto o termo “sérias dúvidas” ser demasiado subjectivo, dificultando imenso a implementação do regulamento. Acresce ainda o facto de o objectivo constante nesta alteração, designadamente, evitar projectos com impactos sociais, culturais, económicos ou ambientais negativos, já ter sido consignado no nº 5 do artigo 4.º sobre a avaliação dos impactos."@pt11
"Jag behöver knappast betona vikten av de tropiska skogarnas betydelse på global nivå med tanke på deras effekt på klimatmönster, den stora del av världens biologiska mångfald som ryms i dem och naturligtvis deras betydelse för miljoner människors livshållning i utvecklingsländer – ved för bränsle är ett tydligt exempel. Av dessa och andra skäl förväntar sig Europas medborgare med rätta att gemenskapen skall stödja åtgärder för att bevara de tropiska skogarna och förvalta dem på ett hållbart sätt. Jag säger tropiska skogar men något av det nya i den här förordningen jämfört med den förra är att förordningens räckvidd nu täcker alla utvecklingsländer och därför nu omfattar länder som Sydafrika, Kina samt Medelhavsområdet och Mellanöstern. I förordningen hänvisas också speciellt till den inhemska och skogsberoende befolkningen och behovet av att hänsyn skall tas till könsfrågor. Vi har just diskuterat miljöförordningen och de kommentarer jag gjorde angående ett antal horisontella frågor kan också i stor utsträckning tillämpas för skogsförordningen. Av det skälet skall jag fatta mig kort. Med hänsyn till de ändringsförslag som tagits upp i betänkandet av Fernández Martín, är kommissionens ståndpunkt i de viktigaste horisontella frågorna följande. Finansiella referensbelopp: kommissionen godtar kompromissen 249 miljoner euro under en sjuårsperiod som förslås i ändringsförslag 9. Kommittéförfarande – kommissionen stöder i princip ändringsförslag 11 men föredrar ordvalet i ändringsförslag 13, 14 och 15. I ändringsförslagen föreslås ett delat kommittéförfarande med årliga riktlinjer och prioriteter behandlas i enlighet med ett förvaltningsförfarande medan rådet skulle undersöka projekt över två miljoner euro i enlighet med ett rådgivande förfarande. Förordningens giltighetstid: för att undvika förlikning stöder kommissionen inte ändringsförslag 12, i vilket en obegränsad giltighetstid föreslås för förordningarna. Vi anser att den sjuårsperiod som rådet föreslagit är en godtagbar kompromiss. Bankgarantier: kommissionen stöder inte ändringsförslag 8 om bankgarantier av skäl som förklarats tidigare. Vi är emot särbestämmelser i särskilda budgetposter eftersom det motverkar vårt gemensamma mål, nämligen att förenkla de administrativa förfarandena och göra dem enhetliga. Dessutom anser vi att frågan till stor del har lösts genom ett beslut av kommissionen 1999. När det gäller övriga ändringsförslag så är vår ståndpunkt följande. Kommissionen välkomnar och stöder ändringsförslag 7 och 10. Ändringsförslag 4 anses godtagbart. Vi stöder inte ändringsförslag 2, 3 och 6 eftersom vi anser att dessa idéer beaktats på andra platser i förordningen efter förstabehandlingen. Därför skulle vi, för att få en klar och koncis lagstiftning, föredra att dessa ändringsförslag tas bort. Ändringsförslag 1 stöder vi inte eftersom det enligt vår åsikt tillför mycket litet av extra värde. Med tanke på rådets negativa ståndpunkt angående det här ändringsförslaget skulle kommissionen föredra att det tas bort. Slutligen stöder vi inte ändringsförslag 5, eftersom orden "allvarliga tvivel" anses vara för subjektiva, vilket gör det svårt att genomföra förordningen. Dessutom omfattas syftet med det här ändringsförslaget, nämligen att undvika projekt med negativa sociala, kulturella eller miljömässiga effekter även i artikel 4.5."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph