Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-13-Speech-1-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000313.2.1-059"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, resulta gratificante y esperanzador oír hablar en esta Asamblea -como se ha oído aquí- de ese nuevo objetivo estratégico para la próxima década, que es hacer de la Unión Europea, a escala mundial, el espacio económico y social más dinámico y más competitivo, basándolo en las nuevas tecnologías, la innovación y el conocimiento, de forma que seamos capaces de aumentar los niveles de crecimiento económico con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Está claro que tenemos que redefinir el papel de Europa en la economía mundial, creando una Europa competitiva, abriendo el camino a nuevos y mejores empleos y organizando este movimiento con una estrategia precisa de cohesión social. Y el papel central que tienen el empleo y la política social en el inicio de esta nueva sociedad se basa en dos factores. Por un lado, está la eficacia económica, pues, en este nuevo contexto tecnológico, la calidad de los recursos humanos es fundamental. Por otro lado, está la igualdad social, porque, a pesar del relanzamiento económico que estamos viviendo, seguimos teniendo enormes desigualdades sociales. El desempleo, la exclusión social y los riesgos de desequilibrio futuro de los sistemas de seguridad social son problemas que se ven acentuados por los ineludibles retos que plantean la mundialización, el envejecimiento de la población, los cambios tecnológicos, el freno demográfico y la cada vez mayor incorporación de la mujer al mundo laboral. Y Europa necesita lograr el pleno empleo. Un pleno empleo adaptado a la sociedad que está configurándose, con mayores posibilidades para sus mujeres y para sus hombres. Los ciudadanos europeos han de creer en este proyecto y en esta realidad; no han de verlo como algo abstracto de lo que hablamos en Bruselas o en Estrasburgo. Y nosotros pedimos ahora mismo la transición hacia una nueva sociedad, hacia una economía basada en la innovación, en la sociedad de la información y en el conocimiento. Y hay que aprender rápido, crear nuevas prácticas más adecuadas a esta nueva sociedad, invertir en el cambio tecnológico, pero siempre sin olvidar a las personas ni a las instituciones. Lisboa será un paso hacia adelante y tenemos que conseguir renovar el modelo social europeo porque sólo así se conseguirá más empleo y, al mismo tiempo, una mayor cohesión social. Y para ello hay que centrarse en una serie de temas prioritarios: hay que mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, hay que reforzar las sinergias entre adaptabilidad, educación y formación permanente, hay que multiplicar el empleo en el sector de los servicios facilitando la iniciativa empresarial y disminuyendo la carga administrativa que pesa sobre la pequeña y mediana empresa, reduciendo los costes no salariales, y en último lugar hay que desarrollar la integración en las políticas generales de la igualdad de oportunidades para todas y todos, con especial hincapié en los aspectos que ayuden a conciliar la vida profesional con la vida familiar. Y todo ello hay que hacerlo pensando en el ciudadano europeo. Hay que hacerlo pensando en los hombres y mujeres que trabajan y que viven cada día en nuestros países. La Cumbre extraordinaria de Lisboa deberá reafirmar fundamentalmente en el ciudadano europeo la idea de que la Unión Europea sigue fiel a una sociedad que favorece la inclusión y la cohesión social."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, det er meget tilfredsstillende og håbefuldt her i Parlamentet - som det er foregået i dag - at høre tale om dette nye strategiske mål for det næste årti, nemlig at gøre Den Europæiske Union til det mest dynamiske og mest konkurrencedygtige økonomiske og sociale område i verden ved at udnytte nye teknologier, innovation og viden, således at vi bliver i stand til at øge den økonomiske vækst med flere og bedre arbejdspladser og større social samhørighed. Det står klart, at vi skal omdefinere Europas rolle i verdensøkonomien ved at skabe et konkurrencedygtigt Europa, ved at åbne vejen for nye og bedre arbejdspladser og ved at organisere denne bevægelse med en præcis strategi om social samhørighed. Og den centrale rolle, som beskæftigelsen og socialpolitikken spiller ved oprettelsen af dette nye samfund, er baseret på to faktorer. For det første er der den økonomiske effektivitet, for i denne nye teknologiske kontekst er kvaliteten af de menneskelige ressourcer grundlæggende. For det andet er der den sociale ligestilling, for på trods af det økonomiske opsving, som vi oplever, har vi stadig enorme sociale uligheder. Arbejdsløsheden, den sociale udstødelse og risikoen for fremtidig ubalance i de sociale sikkerhedssystemer er problemer, som accentueres af de uundgåelige udfordringer, som forårsages af globaliseringen, befolkningens aldring, de teknologiske forandringer, nedgangen i fødselstallet og kvindernes stadigt større deltagelse i arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt for Europa at opnå fuld beskæftigelse. En fuld beskæftigelse, der er tilpasset til det samfund, som er ved at opstå, med større muligheder for kvinder og for mænd. De europæiske borgere skal tro på dette projekt og på denne virkelighed. De må ikke se det som noget abstrakt, som vi taler om i Bruxelles eller Strasbourg. Og vi anmoder lige nu om en overgang til et nyt samfund, til en ny økonomi baseret på innovation, på informationssamfundet og på viden. Man må lære hurtigt, skabe nye fremgangsmåder, der er mere tilpasset til dette nye samfund, investere i de teknologiske forandringer, men man må aldrig glemme hverken menneskene eller institutionerne. Lissabon-mødet vil være et skridt fremad, og det skal lykkes for os at forny den europæiske sociale model, for kun på denne måde opnår vi større beskæftigelse og samtidig større social samhørighed. Med henblik herpå er det nødvendigt at koncentrere indsatsen om en række emner med højeste prioritet: Effektiviteten af de aktive beskæftigelsespolitikker skal forbedres, synergierne mellem tilpasning, indlæring og varig uddannelse skal styrkes, beskæftigelsen i servicesektoren skal mangedobles ved at skabe bedre betingelser for det private initiativ samt reducere den administrative byrde på de små og mellemstore virksomheder og de ikkelønrelaterede omkostninger, og endelig skal kønnenes ligestilling integreres i de generelle politikker med særligt fokus på de forhold, der medvirker til at samordne arbejds- og familielivet. Alt dette skal gøres med tanke på de europæiske borgere. Det skal gøres med tanke på de mænd og kvinder, som arbejder og lever hver dag i vores lande. Det ekstraordinære topmøde i Lissabon bør grundlæggende bekræfte idéen hos de europæiske borgere om, at Den Europæiske Union stadig er tro mod et samfund, der går ind for integration og social samhørighed."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident! Es ist erfreulich und vielversprechend, wenn in diesem Plenum – wie es hier der Fall war – von dem neuen strategischen Ziel für das kommende Jahrzehnt die Rede ist: die Europäische Union zum dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschafts- und Sozialraum der Welt zu machen, indem auf neue Technologien, Innovation und Wissen gesetzt wird, damit wir in der Lage sind, das Niveau des Wirtschaftswachstums mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und größerer sozialer Kohäsion zu erhöhen. Es ist klar, daß wir die Rolle Europas in der Weltwirtschaft neu definieren müssen, indem wir ein wettbewerbsfähiges Europa schaffen, indem wir den Weg zu neuen und besseren Arbeitsplätzen eröffnen und indem wir diese Bewegung mit einer präzisen Strategie auf dem Gebiet der sozialen Kohäsion organisieren. Die zentrale Rolle der Beschäftigung und der Sozialpolitik beim Anbruch dieser neuen Gesellschaft beruht auf zwei Faktoren. Auf der einen Seite steht die Effektivität der Wirtschaft, denn in diesem neuen technologischen Kontext ist die Qualität der Humanressourcen grundlegend. Auf der anderen Seite steht die soziale Gleichheit, denn trotz der derzeitigen Wiederbelebung der Wirtschaft bestehen weiterhin gewaltige soziale Ungleichheiten. Die Arbeitslosigkeit, die soziale Ausgrenzung und die Gefahren einer künftigen Unausgewogenheit der sozialen Sicherheitssysteme sind Probleme, die durch die unumgänglichen Herausforderungen der Globalisierung, die Überalterung der Bevölkerung, die technologischen Veränderungen, die Stagnation des Bevölkerungswachstums und die immer stärkere Eingliederung der Frau in die Arbeitswelt verschärft werden. Und Europa muß die Vollbeschäftigung erreichen. Eine Vollbeschäftigung, angepaßt an die sich herausbildende Gesellschaft, mit größeren Möglichkeiten für ihre Frauen und Männer. Die europäischen Bürger müssen an dieses Projekt und diese Realität glauben, sie dürfen das, wovon wir in Brüssel oder Straßburg reden, nicht als etwas Abstraktes sehen. Wir fordern genau jetzt den Übergang zu einer neuen Gesellschaft, zu einer auf Innovation, Information und Wissen gründenden Gesellschaft. Und man muß schnell lernen, es müssen neue, dieser neuen Gesellschaft besser entsprechende Praktiken geschaffen werden, es muß in den technologischen Wandel investiert werden, aber ohne dabei jemals die Menschen und die Institutionen zu vergessen. Lissabon wird ein Schritt nach vorn sein; wir müssen das europäische Sozialmodell erneuern, denn nur so sind mehr Beschäftigung und gleichzeitig eine stärkere soziale Kohäsion zu erreichen. Dazu müssen wir uns auf eine Reihe prioritärer Themen konzentrieren: Die Effizienz der aktiven Beschäftigungspolitiken muß verbessert werden, die Synergien zwischen Anpassungsfähigkeit, Erziehung und Bildung sowie ständiger Weiterbildung müssen verstärkt werden, die Beschäftigung im Dienstleistungssektor ist zu vervielfachen, indem die Unternehmerinitiative gefördert, die bürokratische Belastung der kleinen und mittleren Unternehmen reduziert und die Lohnnebenkosten gesenkt werden, und schließlich müssen wir mit der Einbeziehung der Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger in die allgemeine Politik weiter vorankommen. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Aspekte zu legen, die dazu beitragen, das Berufsleben mit dem Familienleben in Einklang zu bringen. Dies alles ist mit Blick auf den europäischen Bürger zu tun, mit Blick auf die Männer und Frauen, die Tag für Tag in unseren Ländern arbeiten und leben. Der Sondergipfel von Lissabon muß beim europäischen Bürger grundsätzlich die Vorstellung festigen, daß die Europäische Union auch künftig eine Gesellschaft ist, die soziale Integration und Kohäsion unterstützt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, προκαλεί ικανοποίηση και είναι ευοίωνο να ακούμε να γίνεται λόγος στο Σώμα – όπως ακούστηκε εδώ – για τον νέο αυτό στρατηγικό στόχο για την ερχόμενη δεκαετία, που είναι να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε παγκόσμια κλίμακα, τον πλέον δυναμικό και ανταγωνιστικό οικονομικό και κοινωνικό χώρο, έχοντας ως βάση τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και τη γνώση, κατά τρόπο που να είμαστε ικανοί να αυξήσουμε τα επίπεδα οικονομικής μεγέθυνσης με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και περισσότερη κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας μια ανταγωνιστική Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και οργανώνοντας αυτό το συνολικό εγχείρημα με μια συγκεκριμένη στρατηγική κοινωνικής συνοχής. Ο κεντρικός ρόλος που παίζουν η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική στην απαρχή αυτής της νέας κοινωνίας βασίζεται σε δύο παράγοντες: αφενός στην οικονομική αποτελεσματικότητα, δεδομένου ότι σε αυτό το νέο τεχνολογικό πλαίσιο, η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων είναι κεφαλαιώδους σημασίας· αφετέρου στην κοινωνική ισότητα, διότι, παρά την φάση οικονομικής ανάκαμψης που περνάμε, εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι κίνδυνοι μελλοντικού κλονισμού της ισορροπίας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης συνιστούν προβλήματα που επιδεινώνονται από τις αναπότρεπτες προκλήσεις που θέτουν η παγκοσμιοποίηση, η γήρανση του πληθυσμού, οι τεχνολογικές αλλαγές, η δημογραφική κάμψη και η ολοένα και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των γυναικών στον χώρο της εργασίας. Η Ευρώπη χρειάζεται να φτάσει σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Πλήρη απασχόληση προσαρμοσμένη στην κοινωνία που διαμορφώνεται, με περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άντρες της. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να πιστέψουν σε αυτό το σχέδιο και σε αυτή την πραγματικότητα· δεν πρέπει να το δουν σαν ένα αφηρημένο θέμα συζήτησης στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Εμείς ζητούμε εδώ και τώρα την μετάβαση προς μια νέα κοινωνία, προς μια οικονομία που να βασίζεται στην καινοτομία, στην κοινωνία της πληροφόρησης και στη γνώση. Και πρέπει να μάθουμε γρήγορα, να δημιουργήσουμε νέες πρακτικές πιο ενδεδειγμένες για τη νέα αυτή κοινωνία, να επενδύσουμε στις τεχνολογικές αλλαγές, αλλά πάντα χωρίς να λησμονούμε τους ανθρώπους και τους θεσμούς. Η Λισαβώνα θα είναι ένα θετικό βήμα και πρέπει να πετύχουμε να ανανεώσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, διότι μόνο έτσι θα επιτευχθεί περισσότερη απασχόληση και ταυτόχρονα μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια σειρά θεμάτων προτεραιότητας: πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, πρέπει να ενισχύσουμε τις “συνεργίες” μεταξύ προσαρμοστικότητας, διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε την απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική πρωτοβουλία και ελαφρύνοντας τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος, και, τέλος, πρέπει να αναπτύξουμε την ενσωμάτωση στις γενικές πολιτικές της ισότητας ευκαιριών για όλες και όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις πτυχές που συντελούν στην αρμονική συνύπαρξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Και όλα αυτά πρέπει να τα πράξουμε σκεπτόμενοι τον ευρωπαίο πολίτη. Πρέπει να τα πράξουμε σκεπτόμενοι τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάζονται και ζουν καθημερινά στις χώρες μας. Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Λισαβώνας θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσει βαθιά στη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πιστή σε μια κοινωνία που ευνοεί τη συμμετοχή όλων και την κοινωνική συνοχή."@el8
"Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, it is gratifying and encouraging to hear this House speak of a new strategic objective for the next decade. This objective consists of creating a European Union which, on the world stage, forms a more dynamic and competitive economic and social area, based on new technologies, innovation and knowledge, so that we are capable of increasing levels of economic growth, with more, and better, jobs and greater social cohesion. It is clear that we must redefine the role of Europe in the world economy, creating a competitive Europe, opening the way to new and better jobs and organising this process with an appropriate strategy for social cohesion. The central role of employment and social policy, in the creation of this new society, is based on two factors. On the one hand we have economic efficiency, since, in this new technological context, the quality of human resources is essential. On the other hand, we have social equality, because, despite the economic upturn which we are witnessing, we still have an enormous degree of social inequality. Unemployment, social exclusion and the danger of future imbalance in the social security systems, are problems which are exacerbated by the unavoidable challenges of globalisation, an ageing population, technological changes, demographic slowdown and the increasing incorporation of women in the workplace. Europe needs to achieve full employment. This full employment should be adapted to the society taking shape, with greater possibilities for its men and women. European citizens must believe in this project and this state of affairs. They must not see it as something abstract which we only speak about in Brussels or Strasbourg. We are asking right now for a transition to a new society, to an economy based on innovation, and on the information and knowledge-based society. We must learn quickly, create new practices more suited to the new society and invest in technological change, but we must never forget the people or the institutions. Lisbon will be a step forward and we must achieve a renewal of the European social model because that is the only way we can achieve greater employment and, at the same time, greater social cohesion. To this end, we must concentrate on a series of priority issues. We must improve the effectiveness of active employment policies. We must strengthen the synergies between adaptability, education and lifelong training. We must increase employment in the sector consisting of services which facilitate business initiative and reduce the administrative burden on small- and medium-sized enterprises, reducing non-wage costs. Lastly, we have to promote the integration of general equal opportunities policies for all men and women, with particular stress on aspects which help to reconcile professional life with family life. All of this has to be done thinking of the European citizen. It has to be done thinking of the men and women who live and work daily in our countries. The Special Lisbon Summit must fundamentally reaffirm, for the European citizen, the notion that the European Union still believes in the idea of a society which favours inclusion and social cohesion."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, on ilahduttavaa ja rohkaisevaa kuulla, että parlamentissa puhutaan – kuten täällä on kuultu – tulevan vuosikymmenen uudesta strategisesta tavoitteesta, nimittäin siitä, että Euroopan unionista tehtäisiin maailmanlaajuisesti entistä dynaamisempi ja kilpailukykyisempi taloudellinen ja sosiaalinen alue uuden teknologian, innovaatioiden sekä tietojen ja taitojen avulla, niin että kykenisimme talouskasvua lisäämällä luomaan yhä enemmän ja parempia työpaikkoja sekä lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. On selvää, että meidän täytyy määritellä uudelleen Euroopan rooli maailmantaloudessa luomalla kilpailukykyinen Eurooppa, mahdollistamalla uusien ja parempien työpaikkojen synty ja toteuttamalla tämä sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan täsmällisen strategian avulla. Työllisyydellä ja sosiaalipolitiikalla on keskeinen rooli tämän uuden yhteiskunnan luomisessa kahdesta syystä. Yhtäältä on taloudellinen tehokkuus, sillä teknologisen kehityksen myötä henkilöresurssien laatu on keskeinen asia. Toisaalta on sosiaalinen tasavertaisuus, koska talouden nykyisestä noususuhdanteesta huolimatta yhteiskunnassamme on edelleen valtava määrä sosiaalista eriarvoisuutta. Työttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen ja sosiaaliturvajärjestelmien tulevaan epätasapainoon liittyvät riskit ovat ongelmia, jotka vain pahenevat maailmanlaajuistumisen, väestön ikääntymisen, teknologisten muutosten, väestönkasvun pysähtymisen ja naisten työelämässä saaman entistä näkyvämmän roolin synnyttämien väistämättömien haasteiden takia. Euroopan täytyy saavuttaa täystyöllisyys. Täystyöllisyys, joka sopii siihen muotoutumassa olevaan yhteiskuntaan, jossa naisilla ja miehillä on entistä paremmat mahdollisuudet. Euroopan kansalaisten täytyy uskoa tähän hankkeeseen ja tähän todellisuuteen; he eivät saa nähdä sitä abstraktina asiana, josta me vain puhumme Brysselissä tai Strasbourgissa. Pyydämme juuri nyt siirtymistä uuteen yhteiskuntaan, innovaatioon, tietoyhteiskuntaan sekä tietoihin ja taitoihin perustuvaan talouteen. Meidän täytyy oppia nopeasti, luoda tähän uuteen yhteiskuntaan paremmin sopivia uusia käytäntöjä ja investoida teknologisiin muutoksiin unohtamatta kuitenkaan ihmisiä tai instituutioita. Lissabon tulee olemaan edistysaskel, ja meidän täytyy pystyä uudistamaan eurooppalaista yhteiskuntamallia, koska ainoastaan siten pystytään lisäämään työpaikkoja ja samalla myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sen takia meidän täytyy keskittyä joihinkin ensisijaisiin asioihin: meidän on parannettava aktiivisten työllisyyspolitiikkojen tehokkuutta, vahvistettava joustavuuden, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen välistä synergiaa, lisättävä palvelualan työpaikkoja edistämällä yrittäjyyttä ja vähentämällä pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollista taakkaa ja alentamalla muita kuin palkkakustannuksia, ja lopuksi meidän täytyy kehittää integraatiota kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevissa yleisissä politiikoissa korostamalla erityisesti niitä osa-alueita, jotka helpottavat työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tämä kaikki on tehtävä Euroopan kansalaisia ajatellen. Se on tehtävä ajatellen niitä miehiä ja naisia, jotka työskentelevät ja elävät jokapäiväistä elämää maissamme. Lissabonin ylimääräisen kokouksen täytyy vakuuttaa Euroopan kansalaiset uudelleen siitä, että Euroopan unioni on uskollinen sellaiselle yhteiskunnalle, joka edistää yhteiskuntaan kuulumista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, il est gratifiant et encourageant d'entendre parler dans ce Parlement - comme on l'a entendu ici - de ce nouvel objectif stratégique pour la prochaine décennie, qui vise à faire de l'Union européenne l'espace économique et social le plus dynamique et compétitif du monde, sur la base des nouvelles technologies, de l'innovation et de la connaissance, de sorte que nous soyons en mesure d'augmenter les niveaux de croissance économique grâce à des emplois plus nombreux et de plus grande qualité et une plus grande cohésion sociale. Il est clair que nous devons redéfinir le rôle de l'Europe dans l'économie mondiale, en créant une Europe compétitive, en ouvrant le chemin à de nouveaux emplois, de plus grande qualité, et en mettant en place ce mouvement avec une stratégie précise de cohésion sociale. Le rôle central que jouent l'emploi et la politique sociale dans le démarrage de cette nouvelle société se fonde sur deux facteurs. D'une part, il y a l'efficacité économique, et, dans ce nouveau contexte technologique, la qualité des ressources humaines est fondamentale. D'autre part, il y a l'égalité sociale, car, malgré la relance économique que nous connaissons à l'heure actuelle, d'énormes inégalités sociales subsistent encore. Le chômage, l'exclusion sociale et les risques de déséquilibre futur des systèmes de sécurité sociale sont autant de problèmes accentués par les inévitables défis que posent la mondialisation, le vieillissement de la population, les changements technologiques, le ralentissement démographique et l'insertion toujours plus importante de la femme dans le monde du travail. L'Europe doit parvenir à un plein emploi. Un plein emploi adapté à la société qui se dessine, avec plus de possibilités pour les femmes et les hommes. Les citoyens européens doivent croire en ce projet et en cette réalité ; ils ne doivent pas considérer les discussions de Bruxelles ou de Strasbourg comme quelque chose d'abstrait. Nous demandons tout de suite la transition vers une société nouvelle, vers une économie basée sur l'innovation, sur la société de l'information et sur la connaissance. Il faut apprendre rapidement, créer de nouvelles pratiques mieux adaptées à cette nouvelle société, investir dans le changement technologique, mais en n'oubliant jamais les personnes et les institutions. Lisbonne constituera un pas en avant et nous devons parvenir à rénover le modèle social européen parce que c'est seulement de cette façon que l'on obtiendra plus d'emplois et, en même temps, une plus grande cohésion sociale. Pour cela, il faut se concentrer sur une série de sujets prioritaires : il faut améliorer l'efficacité des politiques actives d'emploi, il faut renforcer les synergies entre l'adaptabilité, l'éducation et la formation permanente, il faut multiplier les emplois dans le secteur des services en favorisant l'esprit d'entreprise et en diminuant les charges administratives qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises, en réduisant les coûts non salariaux, et enfin, il faut développer l'intégration dans les politiques générales d'égalité des chances pour toutes et tous, en mettant l'accent sur les aspects qui aident à concilier vie professionnelle et vie familiale. Tout cela doit se faire en pensant au citoyen européen. Il faut le faire en pensant aux hommes et aux femmes qui travaillent et qui vivent chaque jour dans nos pays. Le sommet extraordinaire de Lisbonne devra réaffirmer fondamentalement au citoyen européen l'idée que l'Union européenne reste fidèle à une société favorable à l'inclusion et la cohésion sociale."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, è gratificante e promettente sentire parlare in quest’Aula, come è successo oggi, di questo nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio che consiste nel trasformare l’Unione europea, nello spazio economico e sociale più dinamico e più competitivo, a livello mondiale fondandolo sulle nuove tecnologie, sull’innovazione e sulla conoscenza, al fine di poter aumentare i livelli di crescita economica, ottenendo un incremento e miglioramento dei posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale. E’ chiaro che dobbiamo ridefinire il ruolo dell’Europa nell’economia mondiale, creando un’Europa competitiva, aprendo la strada alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro, e organizzando tale evoluzione con una precisa strategia di coesione sociale. Il ruolo centrale dell’occupazione e della politica sociale, agli albori di questa nuova società, si basa su due fattori. Da un lato, l’efficienza economica, poiché in questo nuovo contesto tecnologico la qualità delle risorse umane è fondamentale. Dall’altro, l’uguaglianza sociale, perché, nonostante il rilancio economico che stiamo vivendo, sussistono enormi disparità sociali. La disoccupazione, l’esclusione sociale e i rischi di un futuro squilibrio dei sistemi di previdenza sociale sono problemi che vanno accentuandosi a causa delle inevitabili sfide derivanti dalla globalizzazione, dall’invecchiamento della popolazione, dai progressi tecnologici, dal calo demografico e dal crescente inserimento della donna nel mondo del lavoro. L’Europa ha bisogno di conseguire la piena occupazione. Una piena occupazione adatta alla società che va emergendo, con maggiori possibilità per le donne e per gli uomini. I cittadini europei debbono poter credere in questo progetto e in questa realtà; non debbono percepirlo come qualcosa di astratto, di cui si discute a Bruxelles e a Strasburgo. Noi chiediamo pertanto in questo momento il passaggio a una nuova società, a un’economia basata sull’innovazione, sulla società dell’informazione e sulla conoscenza. Occorre imparare rapidamente, creare nuove prassi più adeguate a questa nuova società, investire nei cambiamenti tecnologici ma senza mai dimenticare le persone e le istituzioni. Il vertice di Lisbona costituirà un passo avanti e noi dobbiamo riuscire a rinnovare il modello sociale europeo, perché soltanto in tal modo si perverrà all’aumento dell’occupazione e nel contempo a una maggiore coesione sociale. A tal fine, occorre concentrarsi su un serie di temi prioritari: bisogna migliorare l’efficacia delle politiche occupazionali attive, rafforzare le sinergie fra adattabilità, istruzione e formazione permanente, moltiplicare l’occupazione nel settore dei servizi agevolando l’iniziativa imprenditoriale e alleggerendo l’onere amministrativo che grava sulla piccola e media impresa riducendo i costi non salariali - e infine occorre sviluppare l’integrazione delle le pari opportunità nelle politiche generali, con particolare attenzione agli aspetti che aiutano a conciliare la vita professionale con la vita familiare. E tutto ciò deve essere realizzato pensando al cittadino europeo. Occorre farlo tenendo in mente gli uomini e le donne che lavorano e che vivono la loro vita quotidiana nei nostri paesi. Il vertice straordinario di Lisbona dovrà riconfermare fondamentalmente nel cittadino europeo l’idea che l’Unione europea rimane fedele a una società volta a favorire l’integrazione e la coesione sociale."@it9
"Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, it is gratifying and encouraging to hear this House speak of a new strategic objective for the next decade. This objective consists of creating a European Union which, on the world stage, forms a more dynamic and competitive economic and social area, based on new technologies, innovation and knowledge, so that we are capable of increasing levels of economic growth, with more, and better, jobs and greater social cohesion. It is clear that we must redefine the role of Europe in the world economy, creating a competitive Europe, opening the way to new and better jobs and organising this process with an appropriate strategy for social cohesion. The central role of employment and social policy, in the creation of this new society, is based on two factors. On the one hand we have economic efficiency, since, in this new technological context, the quality of human resources is essential. On the other hand, we have social equality, because, despite the economic upturn which we are witnessing, we still have an enormous degree of social inequality. Unemployment, social exclusion and the danger of future imbalance in the social security systems, are problems which are exacerbated by the unavoidable challenges of globalisation, an ageing population, technological changes, demographic slowdown and the increasing incorporation of women in the workplace. Europe needs to achieve full employment. This full employment should be adapted to the society taking shape, with greater possibilities for its men and women. European citizens must believe in this project and this state of affairs. They must not see it as something abstract which we only speak about in Brussels or Strasbourg. We are asking right now for a transition to a new society, to an economy based on innovation, and on the information and knowledge-based society. We must learn quickly, create new practices more suited to the new society and invest in technological change, but we must never forget the people or the institutions. Lisbon will be a step forward and we must achieve a renewal of the European social model because that is the only way we can achieve greater employment and, at the same time, greater social cohesion. To this end, we must concentrate on a series of priority issues. We must improve the effectiveness of active employment policies. We must strengthen the synergies between adaptability, education and lifelong training. We must increase employment in the sector consisting of services which facilitate business initiative and reduce the administrative burden on small- and medium-sized enterprises, reducing non-wage costs. Lastly, we have to promote the integration of general equal opportunities policies for all men and women, with particular stress on aspects which help to reconcile professional life with family life. All of this has to be done thinking of the European citizen. It has to be done thinking of the men and women who live and work daily in our countries. The Special Lisbon Summit must fundamentally reaffirm, for the European citizen, the notion that the European Union still believes in the idea of a society which favours inclusion and social cohesion."@lv10
"( Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, ik vind het verheugend en hoopgevend dat de nieuwe strategische doelstelling voor de komende tien jaar hier in het Parlement wordt besproken. Het is de bedoeling dat de Europese Unie de meest dynamische en best concurrerende sociale en economische ruimte ter wereld wordt, gebaseerd op nieuwe technologieën, innovatie en kennis. Door meer en betere banen en een grotere sociale cohesie moeten de economische groeicijfers worden verbeterd. Het spreekt voor zich dat wij de rol van Europa in de wereldeconomie opnieuw moeten definiëren en een concurrerend Europa tot stand moeten brengen. Er moet plaats gemaakt worden voor nieuwe en betere banen, hetgeen met een nauwkeurige strategie van sociale cohesie gepaard dient te gaan. Er liggen twee redenen ten grondslag aan het feit dat de werkgelegenheid en het sociaal beleid bij de start van die nieuwe maatschappij zo centraal staan. De ene reden is de economische doelmatigheid, want in de nieuwe technologische context is de kwaliteit van het personeel van essentieel belang. Anderzijds moeten wij sociale gelijkheid nastreven, want ondanks de huidige economische opleving zijn er nog steeds grote sociale verschillen. De werkloosheid, de maatschappelijke uitsluiting en de risico's van toekomstige onevenwichtigheid in de stelsels van sociale zekerheid zijn problemen die alleen maar groter worden door de onafwendbare uitdagingen waarvoor wij ons geplaatst zien als gevolg van de mondialisering, de vergrijzing van de bevolking, de technologische veranderingen, de demografische stagnatie, alsmede de steeds belangrijker arbeidsparticipatie van vrouwen. Europa moet volledige werkgelegenheid bewerkstelligen, die inspeelt op de veranderende maatschappij en die zowel mannen als vrouwen betere kansen biedt. De Europese burgers moeten hier ook in geloven en het niet zien als iets abstracts waarover alleen maar in Brussel of Straatsburg wordt gesproken. De overgang naar de nieuwe informatiemaatschappij kan niet langer wachten. De economie moet op innovatie en kennis gebaseerd zijn. Wij moeten snel zijn, nieuwe praktijken creëren die beter op die nieuwe maatschappij zijn afgestemd, investeren in technologische verandering, echter zonder mensen of instellingen uit het oog te verliezen. Lissabon zal een stap vooruit zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat het Europees sociaal model wordt vernieuwd, want alleen dan zal meer werkgelegenheid en tegelijkertijd een grotere sociale cohesie worden verwezenlijkt. Daartoe dient men zich in de eerste plaats te richten op verbetering van de doelmatigheid van het actieve werkgelegenheidsbeleid en versterking van de synergie tussen aanpassingsvermogen, onderwijs en permanente educatie. Daarnaast zal men ook de werkgelegenheid in de dienstensector moeten vergroten door de ondernemingszin te bevorderen en de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf te verlagen. Tenslotte dient een en ander te worden geïntegreerd in het algemene beleid van gelijke kansen voor iedereen, mannen en vrouwen, met speciale aandacht voor de punten die een combinatie van werk en gezin mogelijk maken. Bij dit alles dient de Europese burger steeds voorop te staan. Het moet gaan over de mannen en vrouwen die dagelijks in onze landen wonen en werken. Bovenal moet de buitengewone Europese Raad van Lissabon bij de Europese burger het idee versterken dat de Europese Unie trouw blijft aan het ideaal van een maatschappij die opneming van alle burgers en sociale cohesie hoog in het vaandel heeft staan."@nl2
"­ Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, é gratificante e animador ouvir aqui falar do novo objectivo estratégico para a próxima década. Trata­se de transformar a União Europeia no espaço económico e social mais dinâmico e competitivo, à escala mundial, um espaço que deve assentar nas novas tecnologias, na inovação e no conhecimento, de modo a sermos capazes de aumentar os níveis de crescimento económico, com mais e melhor emprego e com uma coesão social acrescida. É evidente que temos de redefinir o papel da Europa na economia mundial, criando uma Europa competitiva, abrindo caminho a novos e melhores empregos e conjugando esta acção com uma estratégia precisa de coesão social. E a importância vital do emprego e da política social, no início desta nova sociedade, baseia­se em dois factores: por um lado, a eficácia económica, já que, neste novo contexto tecnológico, a qualidade dos recursos humanos é fundamental, por outro, a igualdade social, porque, apesar da recuperação económica a que se assiste actualmente, continuamos a ter enormes desigualdades sociais. O desemprego, a exclusão social e os riscos de desequilíbrio futuro dos sistemas de segurança social são problemas que se têm agravado com os inevitáveis desafios da mundialização, do envelhecimento da população, das mutações tecnológicas, do decréscimo de natalidade e da crescente participação da mulher no mercado de trabalho. E a Europa tem necessidade de conseguir o pleno emprego, um pleno emprego adaptado à sociedade que se avizinha, com melhores oportunidades para as mulheres e os homens que a compõem. Os cidadãos europeus têm de acreditar neste projecto e nesta realidade, e não vê­lo como algo de abstracto, de que falamos em Bruxelas ou em Estrasburgo. Pedimos desde já a transição para uma nova sociedade, para uma economia assente na inovação, na sociedade da informação e no conhecimento. E temos de aprender rapidamente, temos de criar novas práticas, mais adaptadas a esta nova sociedade, e de investir na mudança tecnológica, sem nunca esquecer, todavia, as pessoas e as instituições. A cimeira de Lisboa será um passo em frente, e temos que conseguir renovar o modelo social europeu, porque só assim poderá haver mais emprego e, logo, maior coesão social. Isso exige que nos debrucemos sobre uma série de questões prioritárias. É, com efeito, necessário melhorar a eficácia das políticas activas de emprego, reforçar as sinergias entre adaptabilidade, educação e formação contínua, aumentar o emprego no sector dos serviços facilitando a iniciativa empresarial e diminuindo os encargos administrativos das pequenas e médias empresas e os custos não salariais, e, por último, é necessário desenvolver a integração, nas políticas gerais, do princípio da igualdade de oportunidades para todos, homens e mulheres, dando especial relevo a aspectos que ajudem a conciliar a vida profissional com a vida familiar. Tudo isto tem de ser feito a pensar no cidadão europeu, a pensar nos homens e nas mulheres que trabalham e vivem nos diferentes países da Europa. A cimeira extraordinária de Lisboa deverá, sobretudo, reforçar na mente do cidadão europeu a ideia de que a União Europeia continua fiel a uma sociedade que fomenta a inclusão e a coesão social."@pt11
"Herr talman, rådets ordförande, kommissionens ordförande! Det är tillfredsställande och hoppingivande att i denna kammare höra – som vi hört här – om det nya strategiska målet för kommande decennium, vilket är att göra den Europeiska unionen till det ekonomiskt och socialt mest dynamiska och mest konkurrenskraftiga området i världen, med grund i ny teknik, innovation och kunskap, på ett sådant sätt att vi skall klara av att höja nivåerna på den ekonomiska tillväxten med fler och fler arbetstillfällen och med bättre social sammanhållning. Det står klart att vi måste omdefiniera Europas roll i världsekonomin, genom att skapa ett konkurrenskraftigt Europa och öppna vägen för nya och bättre arbetstillfällen och genom att organisera denna rörelse med en tydlig strategi för social sammanhållning. Den centrala roll som sysselsättningen och den sociala politiken har i begynnelsen av detta nya samhälle grundar sig på två faktorer. Å ena sidan har vi den ekonomiska effektiviteten, eftersom kvaliteten på personalresurserna är grundläggande i detta nya tekniska sammanhang. Å andra sidan har vi den sociala jämlikheten, för trots den ekonomiska uppgång vi upplever har vi fortfarande enorma sociala skillnader. Sysselsättningen, den sociala utslagningen och riskerna för framtida obalanser i de sociala försäkringssystemen är problem som accentueras av de oundvikliga utmaningar vi står inför på grund av globaliseringen, befolkningens åldrande, den tekniska utvecklingen, uppbromsningen av den demografiska utvecklingen och den allt större andelen kvinnor på arbetsmarknaden. Och Europa behöver nå upp till en full sysselsättning. En full sysselsättning som är anpassad till det samhälle som håller på att ta form, med större möjligheter för dess kvinnor och män. De europeiska medborgarna måste tro på det här projektet och på denna verklighet. De får inte se det som något abstrakt vi pratar om i Bryssel eller i Strasbourg. Och vi begär en omedelbar övergång till ett nytt samhälle, till en ekonomi som grundar sig på innovation, informations- och kunskapssamhället. Och vi måste lära oss att snabbt skapa nya tillvägagångssätt som är bättre anpassade till detta nya samhälle, investera i den tekniska utvecklingen, men alltid utan att glömma vare sig människor eller institutioner. Lissabon kommer att vara ett steg framåt och vi måste lyckas förnya den sociala europeiska modellen eftersom vi bara på så sätt kommer att uppnå mer sysselsättning och samtidigt en bättre social sammanhållning. Och av den anledningen måste vi fokusera på en serie prioriterade områden. Vi måste förbättra effektiviteten i den aktiva sysselsättningspolitiken, vi måste öka synergierna mellan anpassningsbarhet, utbildning och livslångt lärande, vi måste mångfaldiga sysselsättningen inom tjänstesektorn, göra det lättare att starta företag och minska den administrativa bördan som tynger de små och medelstora företagen, minska de icke-lönerelaterade kostnaderna, och till sist måste vi utveckla en integrering av lika möjligheter för alla i alla allmänna politikområden, speciellt inom de områden som hjälper till att förena arbetsliv med familjeliv. Och allt detta måste vi göra med den europeiska medborgaren i tankarna. Vi måste göra det med tanke på de män och kvinnor som varje dag arbetar och lever i våra länder. Det extra toppmötet i Lissabon bör tydligt, för den europeiska medborgaren, understryka idén att Europeiska unionen fortsätter att tro på ett samhälle som främjar delaktighet och social sammanhållning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph