Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-01-Speech-3-099"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Hr. formand, fru minister og fru kommissær, "Det halve af himmelen holdes oppe af kvinder", sagde en fremgangsrig mand engang. Men når det handler om vigtige beslutninger og prioriteringer, mangler kvindernes stemmer. Kvinder, der udgør mere end halvdelen af befolkningen, er stærkt underrepræsenterede på det politiske, økonomiske og sociale område. Dette er uacceptabelt i et demokrati! Ingen andre steder er kløften mellem de jure og de facto med hensyn til ligestilling større end i beslutningsprocessen. For at opnå balance kræves en konkret handlingsplan med en fastsat tidsplan. En vigtig del af en sådan plan er et benchmarkingsystem, som sikrer kvinders fulde deltagelse i magtstrukturer og beslutningsprocesser. Det glæder mig derfor, at kommissæren er positiv over for et sådant system. Jeg foreslår, at EU's målsætninger for kvinder i beslutningsprocessen bliver baseret på gennemsnittet af de tre mest fremgangsrige medlemsstater inden for hvert område med årlig rapportering fra medlemsstaterne. Denne rapportering skal derefter vurderes. Kvinder er de største ofre for overtrædelser af menneskerettighederne, f.eks. voldtægt, seksuelle overgreb, mishandling i hjemmet og handel med kvinder, men de er underrepræsenterede ved de retlige og lovgivende organer, som bedømmer disse forbrydelser. Det medfører, at forbrydelserne prioriteres lavt, og at gerningsmændene ofte ikke tiltales. Kvinder er de største ofre i væbnede konflikter, men er fraværende i fredsbevarende indsatser, konfliktløsning og genopbygningsarbejde. I resolutionen opfordrer vi derfor medlemsstaterne til at øge andelen af kvinder i alle aspekter af konfliktløsning og fredsbevarende handlinger. Kvinders deltagelse på lige fod i beslutningsprocessen er ikke kun et krav om social retfærdighed og demokrati, men det er også et hvis kvinders erfaringer og viden skal udnyttes fuldt ud. Ikke at udnytte kvinders kapacitet i beslutningsprocessen er et uacceptabelt spild. Kvinder skal ikke kun "holde den halve himmel oppe", men også have ret til at tage ansvar for beslutninger, som berører hele vores jord."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission jäsen, naiset kannattelevat puolta taivaasta, sanoi kerran eräs menestynyt mies. Tärkeitä päätöksiä ja painotuksia tehtäessä naisten äänet eivät kuitenkaan kuulu. Naiset, joita väestöstä on yli puolet, ovat selvästi aliedustettuja poliittisilla, taloudellisilla ja sosiaalisilla aloilla. Sitä on mahdoton hyväksyä demokratiassa! Tasa-arvoasioissa lain mukaisen kannan ja todellisuuden välinen kuilu ei ole missään syvempi kuin juuri päätöksenteossa. Jotta pääsisimme tasa-painoon, tarvitaan konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa on määrätty aikataulu. Tärkeä osa tällaista suunnitelmaa on esikuva-analyysijärjestelmä jonka avulla varmistetaan, että naisilla on täysi mahdollisuus osallistua valtarakenteisiin ja päätöksentekoon. Olen sen vuoksi iloinen siitä, että komission jäsen suhtautuu myönteisesti tällaiseen järjestelmään. Ehdotan, että EU:n tavoitteet, jotka koskevat naisten asemaa päätöksenteossa, perustuvat keskiarvoon, joka lasketaan jokaisella alalla kolmen menestyksekkäimmän jäsenvaltion tilanteen perusteella, ja että jäsenvaltiot laativat vuosittain kertomuksia asiasta. Sen jälkeen näitä kertomuksia on arvioitava. Naiset ovat etupäässä ihmisoikeusloukkauksien, esimerkiksi raiskauksien, seksuaalisen hyväksikäytön, perheväkivallan ja ihmiskaupan uhreja, mutta he ovat aliedustettuja niissä oikeudellisissa ja lainsäädännöllisissä elimissä, jotka antavat tuomion näistä rikoksista. Tästä seuraa, että näitä rikoksia pidetään vähäisinä eikä tekijöitä useinkaan syytetä. Naiset ovat etupäässä aseellisten selkkausten uhreja, mutta he eivät saa ääntään kuuluviin rauhanturvatoimia koskevissa avainpäätöksissä, konfliktien ratkaisussa ja jälleenrakennustyössä. Sen vuoksi kehotamme päätöslauselmassa, että jäsenvaltioissa lisättäisiin naisten osuutta kaikessa konfliktien ratkaisemiseen ja rauhan turvaamiseen liittyvissä toimissa. Naisten tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon ei perustu pelkästään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja demokratian vaatimukseen, se on myös jotta voisimme hyödyntää täysin naisten kokemuksia ja osaamista. Olisi luvatonta tuhlausta jättää naisten voimavarat päätöksenteossa hyödyntämättä. Naisten ei pidä pelkästään kannatella puolta taivaasta, vaan heillä on myös oltava oikeus kantaa vastuunsa koko maailmaa koskevista päätöksistä."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
"välttämätöntä"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Herr talman, fru minister och fru kommissionär! "Halva himlen bärs upp av kvinnor", sade en gång en framgångsrik man. Men när det gäller viktiga beslut och prioriteringar saknas kvinnors röster. Kvinnor som utgör mer än halva befolkningen är starkt underrepresenterade inom politiska, ekonomiska och sociala områden. Detta är oacceptabelt i en demokrati! Ingenstans är klyftan mellan de jure och de facto vad gäller jämställdhet större än inom beslutsfattandet. För att vi skall åstadkomma en balans krävs en konkret handlingsplan med en fastlagd tidtabell. En viktig del av en sådan plan är ett system som säkerställer kvinnors fulla deltagande i maktstrukturer och beslutsfattande. Det gläder mig därför att kommissionären är positiv till ett sådant system. Jag föreslår att EU:s målsättningar för kvinnor i beslutsfattande baseras på genomsnittet av de tre mest framgångsrika medlemsstaterna inom varje område, med en årlig rapportering från medlemsstaterna. Denna rapportering måste därefter utvärderas. Kvinnor är de främsta offren för brott mot de mänskliga rättigheterna, t.ex. våldtäkt, sexuella kränkningar, misshandel i hemmet och kvinnohandel, men de är underrepresenterade vid de rättsliga och lagstiftande organ som dömer dessa brott. Det leder till låg prioritering av dessa brott och att förövarna ofta inte åtalas. Kvinnor är de främsta offren i väpnade konflikter, men saknas i fredsbevarande insatser, konfliktlösning och återuppbyggnadsarbete. I resolutionen uppmanar vi därför medlemsstaterna att öka andelen kvinnor i alla aspekter av konfliktlösning och fredsbevarande verksamhet. Kvinnors deltagande på jämställd fot i beslutsfattandet är inte bara ett krav på social rättvisa och demokrati, utan det är också ett för att kvinnors erfarenheter och kunskap fullt ut skall tas tillvara. Att inte utnyttja kvinnors kapacitet i beslutsfattande är ett oacceptabelt slöseri. Kvinnor skall inte bara "bära upp halva himlen", utan också ha rätt att ta sitt ansvar för beslut som rör hela vår jord."@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de minister en mevrouw de commissaris. "De halve hemel wordt door vrouwen gedragen" heeft een geslaagde man eens gezegd. Maar bij belangrijke beslissingen en prioriteiten ontbreekt de stem van de vrouw. Vrouwen, die meer dan de helft van de bevolking uitmaken, zijn sterk ondervertegenwoordigd op politiek, economisch en sociaal gebied. Dat is onaanvaardbaar in een democratie! Nergens is de kloof tussen de wet en de praktijk wat betreft gelijkheid zo groot als in de besluitvorming. Om een evenwichtige situatie te krijgen, moet er een concreet actieplan komen met een vastgelegd tijdschema. Zo'n plan moet grotendeels bestaan uit een systeem dat de volledige deelname van vrouwen aan machtstructuren en besluitvorming waarborgt. Ik ben daarom blij dat de commissaris positief tegenover een dergelijk systeem staat. Ik stel voor dat de doelstellingen van de EU voor vrouwen in de besluitvorming worden gebaseerd op het gemiddelde van de drie succesvolste lidstaten op elk gebied. Hierover moeten de lidstaten jaarlijks een verslag uitbrengen, dat vervolgens geëvalueerd moet worden. Vrouwen zijn met name slachtoffer van schendingen van de mensenrechten, zoals verkrachting, seksueel geweld, mishandeling thuis en vrouwenhandel. Maar ze zijn ondervertegenwoordigd in de juridische en wetgevende instanties die deze misdaden veroordelen. Daardoor krijgen deze misdaden een lage prioriteit en worden de daders doorgaans niet vervolgd. Vrouwen zijn met name slachtoffer in gewapende conflicten, maar ze nemen geen deel aan vredesmissies, conflictoplossing en wederopbouw. Daarom roepen we in de resolutie de lidstaten op om het aandeel van vrouwen bij alle aspecten van conflictoplossing en vredesactiviteiten te vergroten. Een gelijkwaardige deelname van vrouwen aan de besluitvorming is niet alleen een eis voor sociale rechtvaardigheid en democratie, maar ook een als men volledig gebruik wil maken van de ervaringen en kennis van vrouwen. Geen gebruik maken van de capaciteit van vrouwen in de besluitvorming is pure verspilling. Vrouwen moeten niet alleen "de halve hemel dragen", maar de verantwoordelijkheid krijgen voor beslissingen die de hele wereld aangaan."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"υποχρέωση"8
lpv:translated text
"Mr President, Minister, Commissioner, “Women are half of heaven”, a successful man once said. But when it comes to important decisions and priorities, there is a lack of women’s voices. Women, who constitute more than half of the population, are heavily under-represented within political, economic and social fields. That is unacceptable in a democracy. Where equality is concerned, the gulf between the actual and the ideal is nowhere more apparent than in the area of decision making. If we are to achieve a balance, a concrete action plan with a definite timetable is required. An important part of such a plan would be a benchmarking system to guarantee women’s full participation in power structures and decision making. I am therefore delighted that the Commissioner is well disposed towards a system of this kind. I propose that the EU’s objectives for women in the area of decision making should be based upon the averaged-out achievements of the three most successful Member States within each area, with the Member States each submitting a report annually which will then have to be evaluated. Women are the foremost victims of human rights abuses such as rape, sexual offences, domestic violence and the trade in women, but they are under-represented on the legal and legislative bodies which pronounce upon these crimes. The latter are consequently accorded low priority, and the perpetrators are often not prosecuted. Women are the prime victims of armed conflicts but are under-represented in peace-keeping efforts, conflict resolution and reconstruction work. In the resolution, we therefore urge the Member States to increase the proportion of women involved in all aspects of conflict resolution and peace-keeping. The call for women’s participation in decision making on an equal footing with men is not only a demand for social justice and democracy; it is also essential if women’s experience and knowledge are to be utilised to the full. Not to use women’s talents in decision making is an unacceptable waste. Women should not only be “half of heaven” but should also be entitled to take their share of responsibility for decisions which affect our entire planet."@lv10
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ και κυρία Επίτροπε, “το μισό ουρανό τον κρατούν στους ώμους τους οι γυναίκες”, είπε κάποτε ένας επιτυχημένος άνδρας. Όταν όμως πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις και καθορισμό προτεραιοτήτων, λείπει η φωνή των γυναικών. Οι γυναίκες που αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον πολιτικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα. Αυτό είναι απαράδεκτο σε μία δημοκρατία! Πουθενά δεν είναι μεγαλύτερο το χάσμα μεταξύ de jure και de facto, όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών, από ό,τι είναι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για να επιτευχθεί ισορροπία, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σημαντικό μέρος ενός τέτοιου σχεδίου είναι το σύστημα που διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στις διαρθρώσεις ισχύος και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επίτροπος βλέπει θετικά ένα τέτοιο σύστημα. Εγώ προτείνω οι στόχοι των κρατών μελών για τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να βασίζονται στο μέσο όρο των επιτυχέστερων κρατών μελών σε κάθε τομέα και να υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικές εκθέσεις σε ετήσια βάση, οι οποίες στη συνέχεια θα αξιολογούνται. Οι γυναίκες είναι τα κυριότερα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα θύματα βιασμού, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης εντός της οικογένειας και εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση, ωστόσο υποεκπροσωπούνται στα νομικά και τα νομοθετικά όργανα που κρίνουν αυτές τις παραβιάσεις. Ως αποτέλεσμα, δεν δίνεται η δέουσα προτεραιότητα στις παραβιάσεις αυτές και συχνά οι δράστες δεν διώκονται. Οι γυναίκες είναι τα κυριότερα θύματα ένοπλων συγκρούσεων, ωστόσο δεν συμμετέχουν στις ειρηνευτικές δράσεις, την επίλυση των συγκρούσεων και στις εργασίες ανοικοδόμησης. Στο ψήφισμα ζητούμε συνεπώς από τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσοστό των γυναικών σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας επίλυσης των συγκρούσεων και των ειρηνευτικών δραστηριοτήτων. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν είναι μόνο κριτήριο κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας, αλλά αποτελεί επίσης για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεων των γυναικών. Το να μην εκμεταλλευτούμε την ικανότητα των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα ήταν μια απαράδεκτη σπατάλη. Οι γυναίκες δεν πρέπει μόνο να “σηκώνουν στους ώμους τους το μισό ουρανό”, αλλά έχουν επίσης δικαίωμα να αναλαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων που αφορούν ολόκληρη τη γη μας."@el8
lpv:translated text
". Herr Präsident, Frau Ministerin, Frau Kommissarin! Ein erfolgreicher Mann hat einmal gesagt: „Der halbe Himmel wird von den Frauen getragen“. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen und Prioritäten geht, dann fehlen die Stimmen der Frauen. Die Frauen, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, sind auf politischem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet stark unterrepräsentiert. Das ist in einer Demokratie nicht zu akzeptieren! Nirgendwo ist die Kluft zwischen de jure und de facto bei der Gleichstellung größer als in Entscheidungsprozessen. Um hier zu einem Gleichgewicht zu gelangen, brauchen wir ein konkretes Aktionsprogramm mit einem festen Zeitplan. Ein wichtiger Teil eines solchen Programms wäre ein Verfahren, das die volle Beteiligung der Frauen an den Machtstrukturen und den Entscheidungsprozessen sicherstellt. Darum begrüße ich die positive Einstellung der Frau Kommissarin zu einem solchen System. Ich schlage vor, für die Aufstellung der Ziele der EU in bezug auf Frauen in Entscheidungsprozessen den Durchschnitt der drei erfolgreichsten Mitgliedstaaten auf jedem einzelnen Gebiet zugrundezulegen. Grundlage sollte dabei eine jährliche, jeweils auszuwertende Berichterstattung der Mitgliedstaaten sein. Frauen sind die hauptsächlichen Opfer von Verbrechen gegen die Menschenrechte, wie z. B. Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe, Körperverletzungen in der häuslichen Umgebung und Frauenhandel. Bei den juristischen und legislativen Organen, die über diese Verbrechen urteilen, sind sie jedoch unterrepräsentiert. Das führt dazu, daß diesen kriminellen Handlungen nur ein geringer Stellenwert beigemessen wird und die Täter oftmals nicht angeklagt werden. Frauen stellen die überwiegende Zahl von Opfern in bewaffneten Konflikten dar, sind aber bei friedensbewahrenden Einsätzen, bei der Konfliktlösung und der Wiederaufbauarbeit nicht vertreten. Darum appellieren wir in der Entschließung an die Mitgliedstaaten, den Frauenanteil bei allen Formen der Konfliktlösung und friedensbewahrenden Tätigkeit zu erhöhen. Die gleichberechtigte Beteiligung der Frauen an Entscheidungsprozessen ist nicht nur eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und Demokratie, sondern auch ganz einfach eine um die Erfahrungen und die Kompetenz von Frauen voll und ganz zu nutzen. Die Gleichgültigkeit gegenüber den Fähigkeiten von Frauen im Entscheidungsprozeß stellt eine unannehmbare Vergeudung dar. Frauen sollten nicht nur „den halben Himmel tragen“, sondern auch das Recht besitzen, ihre Verantwortung für Entscheidungen über unsere ganze Erde wahrzunehmen."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(SV) Señor Presidente, señora Ministra, señora Comisaria, “las mujeres sostienen la mitad del cielo” dijo en cierta ocasión un hombre de éxito. Pero tratándose de decisiones políticas y prioridades, las voces femeninas están ausentes. Las mujeres, que constituyen más de la mitad de la población, no están suficientemente representadas en el sector político, en el social y en el económico. ¡Esto es inaceptable en una democracia! El mayor abismo en materia de igualdad de oportunidades, de jure y de facto, se encuentra en el proceso de toma de decisiones. Para conseguir un equilibrio se requiere un plan de acción concreto, con un calendario fijo. El sistema de sería una parte importante de este plan de acción, para asegurar la plena participación femenina en las estructuras de poder y de toma de decisiones. Por eso, me satisface que la Comisaria esté de acuerdo con un sistema de esta naturaleza. Propongo que los objetivos para las mujeres en el proceso de toma de decisiones se basen en el promedio de los tres Estados miembros que hayan obtenido más éxito en cada sector, debiendo cada Estado miembro informar anualmente. Posteriormente, habrá que evaluar estos informes. Las mujeres son las principales víctimas de los atropellos a los derechos humanos como, por ejemplo, las violaciones, los abusos sexuales, los malos tratos en el hogar y la trata de blancas, pero no están suficientemente representadas en los organismos judiciales y legislativos que juzgan esos delitos. Esto conlleva que no se dé prioridad a esos delitos y que los autores, a menudo, no sean castigados. Las mujeres son las principales víctimas de los conflictos armados, pero están ausentes en las acciones para mantener la paz, en la solución de conflictos y en los trabajos de reconstrucción. Por eso, en la resolución instamos a los Estados miembros para que aumenten la proporción de mujeres en las actividades para resolver conflictos y para el mantenimiento de la paz. La participación femenina en situación de igualdad no sólo es una reivindicación de justicia social y de democracia, sino que también es un para lograr que se tomen en cuenta plenamente las experiencias y los conocimientos de las mujeres. El no contar con la capacidad de las mujeres en el proceso de toma de decisiones es un derroche inaceptable. Las mujeres no sólo deben “soportar la mitad del cielo” sino que también deben tener derecho a asumir responsabilidades en la Tierra."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"deber,"12
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, Minister, Commissioner, “Women are half of heaven”, a successful man once said. But when it comes to important decisions and priorities, there is a lack of women’s voices. Women, who constitute more than half of the population, are heavily under-represented within political, economic and social fields. That is unacceptable in a democracy. Where equality is concerned, the gulf between the actual and the ideal is nowhere more apparent than in the area of decision making. If we are to achieve a balance, a concrete action plan with a definite timetable is required. An important part of such a plan would be a benchmarking system to guarantee women’s full participation in power structures and decision making. I am therefore delighted that the Commissioner is well disposed towards a system of this kind. I propose that the EU’s objectives for women in the area of decision making should be based upon the averaged-out achievements of the three most successful Member States within each area, with the Member States each submitting a report annually which will then have to be evaluated. Women are the foremost victims of human rights abuses such as rape, sexual offences, domestic violence and the trade in women, but they are under-represented on the legal and legislative bodies which pronounce upon these crimes. The latter are consequently accorded low priority, and the perpetrators are often not prosecuted. Women are the prime victims of armed conflicts but are under-represented in peace-keeping efforts, conflict resolution and reconstruction work. In the resolution, we therefore urge the Member States to increase the proportion of women involved in all aspects of conflict resolution and peace-keeping. The call for women’s participation in decision making on an equal footing with men is not only a demand for social justice and democracy; it is also essential if women’s experience and knowledge are to be utilised to the full. Not to use women’s talents in decision making is an unacceptable waste. Women should not only be “half of heaven” but should also be entitled to take their share of responsibility for decisions which affect our entire planet."@en3
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhora Ministra e Senhora Comissária, "as mulheres carregam metade do céu", disse um dia um homem de sucesso. Porém, quando se trata de decisões importantes e de definição de prioridades, é difícil fazerem­se ouvir as vozes das mulheres. As mulheres, que constituem mais de metade da população, estão claramente sub­representadas nos domínios político, económico e social. Isto é inadmissível numa democracia! Mais do que em qualquer outro plano, o da tomada de decisões é aquele em que é mais evidente a disparidade entre as situações e no que respeita à igualdade entre homens e mulheres. Para alcançarmos um equilíbrio, é necessário um plano de acção concreto, com um calendário preciso. Uma parte importante deste plano é um sistema de que assegure a plena participação das mulheres nas estruturas do poder e da tomada de decisões. Congratulo­me por saber que a senhora Comissária é favorável à introdução deste sistema Proponho que os objectivos da UE para a participação das mulheres nos processos de decisão se baseiem na média dos três Estados­Membros mais avançados em cada domínio, devendo cada Estado­Membro apresentar um relatório anual. Estes relatórios deverão ser posteriormente avaliados As mulheres são as principais vítimas dos atentados aos direitos humanos ­ por exemplo, violações, sevícias sexuais, violência doméstica e tráfico de mulheres ­ mas estão sub­representadas nas instâncias judiciais e legislativas que julgam tais crimes. Isto leva a que seja atribuída pouca prioridade ao julgamento desses crimes e, muitas vezes, a que os criminosos nem sequer sejam julgados. As mulheres são as principais vítimas nos conflitos armados, mas são poucas as que participam nas operações de manutenção da paz, de resolução de conflitos e de reconstrução. Por esse motivo, a nossa resolução exorta os Estados­Membros a aumentarem a proporção de mulheres em todos os aspectos das actividades de resolução de conflitos e de manutenção da paz A participação das mulheres, em pé de igualdade, no processo de decisão não constitui apenas uma exigência de justiça social e de democracia, mas corresponde também à de tirar partido das experiências e conhecimentos das mulheres. Não utilizar as capacidades das mulheres nas tomadas de decisão constitui um inadmissível desperdício. As mulheres não podem limitar­se a "carregar metade do céu", devem também ter o direito de assumir as suas responsabilidades pelas decisões na terra."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Benchmarking-"7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, signora Ministro, signora Commissario, «le donne sono l’altra metà del cielo», ebbe a dire un uomo illustre. Eppure, quando sono in gioco decisioni e scelte importanti la voce delle donne manca. Pur costituendo oltre metà della popolazione, le donne sono pesantemente sottorappresentate negli ambiti economici, politici e sociali. In una democrazia, ciò è inammissibile. In nessun altro campo il divario fra uguaglianza e uguaglianza è così profondo quanto in ambito decisionale. Per assicurare un equilibrio occorre un preciso piano d’azione, con un preciso calendario. Una parte essenziale di questo piano è rappresentata da un sistema di che assicuri alle donne piena partecipazione nelle strutture di potere e nel processo decisionale. Mi rallegra pertanto constatare che la signora Commissario sia favorevole a un simile sistema. Propongo che la fissazione degli obiettivi dell’Unione in materia di donne nel processo decisionale avvenga in base alla media dei tre Stati membri più avanzati in ogni singolo ambito, con una relazione annua da parte degli Stati membri. Relazione che dovrà poi essere sottoposta a valutazione. Le donne sono le principali vittime dei crimini commessi contro i diritti umani, quali lo stupro, le molestie sessuali, i maltrattamenti in ambito domestico o la tratta delle donne; eppure, negli organi giudiziari e legislativi che giudicano questi reati esse sono sottorappresentate. Ciò fa sì che l’attenzione verso queste forme di criminalità sia scarsa, e che spesso chi le commette non venga denunciato alla giustizia. Le donne sono le principali vittime dei conflitti armati, eppure risultano assenti nelle operazioni di mantenimento della pace, di soluzione dei conflitti e di ricostruzione. Nella risoluzione noi esortiamo quindi gli Stati membri a incrementare la quota di donne in ogni aspetto connesso alla soluzione dei conflitti e alle operazioni di mantenimento della pace. La partecipazione delle donne al processo decisionale su un piede di parità non è solo una questione di giustizia sociale e di democrazia, ma è anche un imperativo, dal momento che l’esperienza e le cognizioni delle donne debbono essere sfruttate appieno. Non mettere a frutto il potenziale offerto dalle donne nel processo decisionale equivale a un inammissibile spreco. Le donne non devono limitarsi a essere ritenute «l’altra metà del cielo», ma devono anche avere il diritto di prendersi le proprie responsabilità di fronte a decisioni che riguardano l’intera Terra."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"necessidade imperativa"11
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Commissaire, "la moitié du ciel est soutenue par des femmes", disait un jour un homme éclairé. Mais lorsqu'il s'agit de décisions importantes et de sujets prioritaires, les voix des femmes font défaut. Les femmes, qui constituent plus de la moitié de la population, sont largement sous-représentées dans les domaines de la politique, de l'économie et de l'action sociale. C'est un fait inacceptable dans une démocratie. S'agissant de l'égalité entre hommes et femmes, le fossé entre le droit et les faits n'est nulle part plus marqué que dans les instances de décision. Pour que nous puissions parvenir à un équilibre, un plan d'action concret et assorti d'un calendrier fixe est nécessaire. Une part importante de ce plan consisterait dans un système de qui puisse assurer la pleine participation des femmes aux structures du pouvoir et aux processus de décision. Je me réjouis donc que Mme la commissaire soit favorable à un tel système. Je propose que les objectifs européens concernant la participation des femmes aux processus de décision soient fondés sur la moyenne obtenue dans les trois États membres les plus avancés en la matière, avec un rapport annuel fourni par l'ensemble des États membres. Ces rapports feraient ensuite l'objet d'une évaluation. Les femmes sont les premières victimes des violations des droits de l'homme - notamment avec les viols et les abus sexuels, les mauvais traitements subis dans le cadre domestique et le commerce des femmes - mais elles sont sous-représentées dans les institutions judiciaires et législatives chargées de juger ces actes criminels. Il en résulte que ceux-ci ne sont pas considérés comme prioritaires, et que bien souvent, leurs auteurs ne font pas l'objet de poursuites. Les femmes sont également les victimes les plus nombreuses des conflits armés, mais restent néanmoins absentes des actions en faveur de la préservation de la paix, de la résolution des conflits et des travaux de reconstruction. C'est pourquoi nous exhortons les États membres, dans le texte de la résolution, à augmenter le nombre des femmes qui prennent part à toutes ces activités au service de la paix. L'égalité entre la participation féminine et masculine aux processus de décision ne relève pas uniquement de la justice sociale et de la démocratie ; c'est aussi une nécessité, pour pouvoir exploiter pleinement les expériences vécues par les femmes et leurs connaissances. Le fait de ne pas faire appel aux capacités des femmes dans le processus de décision représente un gaspillage inacceptable. Les femmes doivent non seulement "soutenir la moitié du ciel", mais encore avoir le droit de prendre leur part de responsabilité dans les décisions qui concernent la terre entière."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"2,8,12,11,9,6,9,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000301.6.3-099"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph