Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-03-01-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000301.4.3-034"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I am also grateful, at the risk of being repetitive, to Mrs Theato for the consistent attention that she has given to these matters and indeed the way in which, if she will allow me to say so, she played midwife to many of the changes which we are now contemplating. I hope that she will come to take pride in the child for which she has at least part parentage. Lastly, the system we currently have – as the Committee of Independent Experts asserted very strongly – is now unsustainable. Indeed the Court of Auditors has called it fiction. Change will have to come in any case, change would imply a transition period because there is no possibility of any system being invented that could enable us to move from one Friday to the next Monday from one system to another. In so far as it is at all possible with all of the advice at our disposal and all of the design capability that we have, I am certain that we have installed, or that we will install on the basis of our proposals, a system that will provide the Union, its taxpayers and this House with complete security. First of all, I am not sure if I got the interpretation properly, but I do not think it would be possible for someone as expert as Mrs Theato to talk about the abolition of independent financial control. There is a degree of independence obviously allocated to the current Financial Controller by the financial regulation. However, because of the mixture of roles of both financial management and control, and audit under the present terms, it is very difficult to think of this as an uncompromised role, no matter how great the integrity of the person actually holding it. So, the changes that we seek to make – as I say consistent with the very strong and clear recommendations of the Committee of Independent Experts – are not negative in any way at all. Coherence, consistency and universally good standards in a decentralised system of financial control are guaranteed by a series of measures. One is to ensure high quality training, another is to ensure that no Directorate-General can take over financial control responsibilities unless and until the auditor service is absolutely certain of the robustness of the system, another is the establishment of a central financial service, as honourable Members will see from the White Paper, to ensure that those standards are set and supervised, and there is also the additional belt and braces and boilersuit approach of having an effective and independent internal audit service. I will not go into all the details in the course of a parliamentary answer of this kind but I am certain that on examination Mrs Theato will be able to see that in the details of the White Paper, there are very strong assurances. There will also be evidence of the fact that we have taken heed of the representations made in this House particularly in the Committee on Budgetary Control, and that is significant in respect of the use of ex ante visas in Directorates-General. If that is felt in a Directorate-General to be a relevant and effective way of enhancing financial control, the ex ante system can be used. Naturally, there are diverse requirements across the Commission depending on the number and nature of the financial transactions in which particular Directorates-General have to engage. Account is taken of that too in the White Paper but where there is a desire and a demonstrated need for the use of such a system, it most certainly can be used. Lastly on transition, I share the reservations of Mrs Theato over so-called “soft law”. We have had this discussion before and she knows I make a distinction between various forms of codes which can have a very positive effect and eventually be turned into what I suppose we could call “hard law”. But, on this issue, I do not see any room for soft law which is why in the transition period there will be total adherence to the current financial regulation until that law is changed by due democratic process in this House and in the Council. There are absolute assurances of that and provisions made for it in the White Paper. In addition, however, and very importantly, because it is a transition period, there will be training, there will be advice, there will be support, there will be assurances. The new head of the audit unit will be in place by 1 May and with that and an accumulation of other assurances I think that we can be as certain as human beings can be that there will be a totally secure system even during the period of transition. Two other points I must make, because this is an essential question central to reform. The first one is that people feel – for reasons I well understand – that in that transition there is a danger either of irresponsibility or of inertia. Irresponsibility because the feeling exists in some quarters that there will not be sufficient control and discipline. I completely reject that simply because of the standards of Commission officials, the responsibility of directors-general and the assurances that we have built into the system. Inertia would only be born of anxiety and we are doing everything we can in terms of support and training to diminish the possibility of that occurring."@en3
lpv:translated text
"Med fare for at gentage mig selv vil jeg også udtrykke min taknemmelighed over for fru Theato for hendes konstante opmærksomhed om disse spørgsmål og for den måde, hvorpå hun, med forlov, har spillet jordemoder for mange af de ændringer, vi nu overvejer. Jeg håber, at hun bliver stolt af det barn, som hun i det mindste har en del af forældremyndigheden over. Og til sidst: Det system, vi har i øjeblikket - hvilket Den Uafhængige Ekspertgruppe kraftigt har understreget - er nu blevet uholdbart. Revisionsretten har faktisk betegnet det som fiktion. Der skal under alle omstændigheder gennemføres ændringer, ændringer vil indebære en overgangsperiode, for der findes ikke noget system, der kan give os mulighed for at gå fra et system til et andet i løbet af en weekend. For så vidt det overhovedet er muligt med al den rådgivning, vi har til vores rådighed, og alle vores kreative evner, er jeg sikker på, at vi har indført, eller at vi vil indføre i kraft af vores forslag, et system, der vil give Unionen, skatteyderne og Parlamentet fuld sikkerhed. For det første er jeg ikke sikker på, om jeg forstod tolkningen korrekt, men jeg tror ikke, at en ekspert som fru Theato ville tale om afskaffelsen af en uafhængig finanskontrol. I finansforordningen sikres den nuværende finansinspektør naturligvis en vis grad af uafhængighed. Men på grund af sammenblandingen af rollerne med både finansforvaltning og finanskontrol og revision i henhold til de nuværende bestemmelser er det meget vanskeligt at opfatte dette som en ukompromitteret rolle, uanset den pågældendes personlige integritet. Så de ændringer, vi ønsker at gennemføre - som sagt i overensstemmelse med de stærke og tydelige anbefalinger fra Den Uafhængige Ekspertgruppe - er på ingen måde negative. Sammenhængen, konsekvensen og de universelt gode standarder i et decentraliseret system for finanskontrol sikres gennem en række foranstaltninger. En af dem går ud på at sikre uddannelse af høj kvalitet, en anden drejer sig om at sikre, at ingen generaldirektorater kan påtage sig ansvaret for finanskontrol, før revisionstjenesten er fuldstændig sikker på systemets holdbarhed, en anden er oprettelsen af en central, finansiel tjeneste, hvilket de ærede medlemmer kan se i hvidbogen, for at sikre, at disse standarder fastsættes og overvåges, og der er ligeledes tale om livrem-og-seler-metoden med en effektiv og uafhængig, intern revisionstjeneste. Jeg skal ikke komme ind på alle detaljer her i mit svar på et spørgsmål fra Parlamentet, men jeg er sikker på, at fru Theato efter at have undersøgt sagen nøjere vil kunne se, at hvidbogen indeholder nogle meget omfattende sikkerhedsmekanismer. Det vil også blive klart, at vi har taget hensyn til erklæringerne her i Parlamentet og navnlig i Budgetkontroludvalget, og dette er væsentligt med hensyn til brugen af forudgående godkendelser i generaldirektoraterne. Hvis man i generaldirektoraterne føler, at dette er en relevant og effektiv måde at udføre finanskontrol på, kan man bruge et system med forudgående kontrol. Der findes naturligvis forskellige krav rundt omkring i Kommissionen med hensyn til antallet og arten af de finansielle transaktioner, som de enkelte generaldirektorater skal foretage. Det tages der også højde for i hvidbogen, men når der findes et ønske om og et påvist behov for brugen af et sådant system, kan det helt sikkert bruges. Til sidst vedrørende overgangsperioden deler jeg fru Theatos forbehold med hensyn til den såkaldte "bløde lov". Vi har før haft denne diskussion, og hun ved, at jeg skelner mellem forskellige former for bestemmelser, der kan have en meget positiv indvirkning og efterhånden omsættes til det, vi kunne kalde "hård lov". Men i denne sag mener jeg ikke, at der er plads til "blød lov", og derfor vil man i overgangsperioden skulle overholde den nuværende finansforordning, indtil loven ændres gennem de korrekte demokratiske processer her i Parlamentet og i Rådet. Der er absolut sikkerhed for dette, og hvidbogen indeholder bestemmelser om disse spørgsmål. Endvidere, og dette er meget vigtigt, fordi der er tale om en overgangsperiode, vil medarbejderne blive uddannet, der vil blive givet rådgivning, der vil blive givet støtte, der bliver garantier, den nye chef for revisionsafdelingen vil være på plads den 1. maj, og dermed og med akkumuleringen af andre garantier mener jeg, at vi kan være så sikre, som mennesker nu kan være, på, at det bliver et fuldstændigt sikkert system selv i overgangsperioden. Der er to andre ting, jeg vil tage op, fordi det er centrale spørgsmål i reformen. Den første er, at folk føler - og jeg forstår hvorfor - at overgangsperioden indebærer en risiko for enten uansvarlighed eller træghed. Uansvarlighed, fordi man nogle steder føler, at der ikke bliver tilstrækkelig kontrol og disciplin. Det afviser jeg fuldstændig, simpelthen på grund af moralen hos Kommissionens tjenestemænd, ansvarsfølelsen hos generaldirektørerne og de sikkerhedsmekanismer, vi har indbygget i systemet. Træghed vil udelukkende skyldes angst, og vi gør, hvad vi kan, for at støtte og uddanne med henblik på at reducere risikoen for, at dette forekommer."@da1
". Im Bewußtsein des Risikos, mich zu wiederholen, danke ich auch Frau Theato für die gleichbleibende Aufmerksamkeit, die sie diesen Angelegenheiten gewidmet hat und natürlich die Art und Weise, wie sie als Geburtshelferin vieler Veränderungen – wenn ich so sagen darf –, über die wir nun beraten, mitgewirkt hat. Ich hoffe, daß sie sich auch an dem Kind erfreuen wird, für das ihr zumindest eine teilweise Elternschaft gebührt. Und schließlich ist das System, das wir gegenwärtig haben – wie der Ausschuß unabhängiger Experten äußerst bestimmt dargestellt hat, – nicht mehr tragbar. Zu Recht hat der Rechnungshof es als Fiktion bezeichnet. So oder so müssen Veränderungen vorgenommen werden, und diese Veränderungen erfordern einen Übergangszeitraum, da es keine Möglichkeit gibt, ein System zu erfinden, das uns in die Lage versetzt, übers Wochenende von einem System ins andere zu wechseln. Soweit es mit aller uns zur Verfügung stehenden Beratungs- und Gestaltungskapazität überhaupt möglich ist, bin ich überzeugt, daß wir auf der Grundlage unserer Vorschläge ein System geschaffen haben bzw. schaffen werden, das der Union, ihren Steuerzahlern und diesem Parlament vollkommene Sicherheit bringt. Zunächst möchte ich sagen, daß ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die Übersetzung richtig verstanden habe, aber ich hätte es einem solchen Experten, wie es Frau Theato ist, nicht zugetraut, die Abschaffung einer unabhängigen Haushaltskontrolle in Erwägung ziehen zu wollen. Die Haushaltsordnung sieht natürlich für den jetzigen Finanzkontrolleur einen gewissen Grad an Unabhängigkeit vor. Aufgrund der Vermengung der Funktionen von Finanzverwaltung und ­kontrolle sowie Audit unter den gegenwärtigen Bedingungen ist es jedoch sehr schwierig, dies als eine kompromißfreie Funktion zu interpretieren, völlig unabhängig davon, wie groß die Integrität der diese Funktion innehabenden Person sein mag. Daher sind die von uns angestrebten Veränderungen – die, wie gesagt, im Einklang mit den äußerst strengen und eindeutigen Empfehlungen des Ausschusses unabhängiger Experten stehen – in keiner Weise negativ. Kohärenz, Konsistenz und allgemein hervorragende Normen in einem dezentralisierten System der Haushaltskontrolle werden durch eine Reihe von Maßnahmen sichergestellt. Die eine dient der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Weiterbildung, eine andere soll sicherstellen, daß keine Generaldirektion Aufgaben der Finanzkontrolle übernehmen darf, es sei denn, der Revisionsdienst hat sich absolut von der Unanfechtbarkeit des Systems überzeugen können, eine weitere ist die Schaffung eines zentralen Finanzdienstes, wie die Abgeordneten dem Weißbuch entnehmen können, um sicherzustellen, daß diese Normen gesetzt sind und überwacht werden, und es gibt außerdem einen zusätzlichen, niet- und nagelfesten Ansatz eines wirksamen und unabhängigen Innenrevisionsdienstes. Ich werde in einer parlamentarischen Antwort wie dieser nicht alle Einzelheiten ansprechen können, doch bin ich sicher, daß Frau Theato bei näherem Hinsehen in der Lage sein wird, im Text des Weißbuchs zu erkennen, daß es strenge Sicherungsmaßnahmen gibt. Desgleichen werden auch Belege dafür vorliegen, daß wir die in diesem Hause, speziell im Ausschuß für Haushaltskontrolle, vorgebrachten Einwände, berücksichtigt haben, was für die Verwendung von Ex-ante-Sichtvermerken in den Generaldirektionen relevant ist. Wenn dies in einer Generaldirektion als ein sachdienliches und wirksames Verfahren angesehen wird, die Finanzkontrolle zu verbessern, dann kann das Ex-ante-System auch angewendet werden. Natürlich sind die Anforderungen nicht an allen Stellen in der Kommission gleich, sondern unterscheiden sich in Abhängigkeit von Art und Anzahl der finanziellen Transaktionen, die in den einzelnen Generaldirektionen anfallen. Dies ist auch im Weißbuch berücksichtigt worden, doch sicherlich sollte ein solches System angewendet werden können, wenn der Wunsch sowie eine nachgewiesene Notwendigkeit dafür bestehen sollten. Bei den Übergangsfristen schließlich teile ich die Bedenken von Frau Theato hinsichtlich des sogenannten „soft law”. Darüber haben wir schon einmal debattiert, und sie weiß, daß ich zwischen verschiedenen Formen von Kodizes unterscheide, die eine äußerst positive Wirkung haben können und letztlich zu dem führen, was wir meiner Meinung nach als „hard law“ bezeichnen könnten. Aber in dieser Angelegenheit sehe ich keinen Raum für „soft law”, weshalb es im Übergangszeitraum eine strikte Befolgung der aktuellen Haushaltsordnung geben wird, bis diese Rechtsvorschrift durch das erforderliche demokratische Verfahren in diesem Hohen Hause und im Rat geändert worden ist. Hierfür sind absolute Sicherungsmaßnahmen vorgesehen, und das Weißbuch enthält die notwendigen Vorkehrungen. Zusätzlich wird es jedoch, und das ist wegen des Übergangszeitraums überaus wichtig, Fortbildung geben, es wird Beratung stattfinden, es wird Unterstützung geben, auch Sicherungsmaßnahmen; der neue Leiter des Referats Revision wird spätestens am 1. Mai im Amt sein, und damit sowie aufgrund einer Reihe weiterer Maßnahmen denke ich, können wir so sicher wie nur irgend möglich sein, daß wir auch während des Übergangszeitraums über ein absolut sicheres System verfügen werden. Da dies eine für die Reform essentielle Frage ist, muß ich zwei weitere Punkte erwähnen. Erstens haben die Menschen das Gefühl – aus für mich nur zu verständlichen Gründen –, daß während dieses Übergangs die Gefahr der Verantwortungslosigkeit bzw. des Stillstands besteht. Verantwortungslosigkeit daher, weil manche die Ansicht vertreten, es werde nicht genügend Kontrolle und Disziplin geben. Angesichts der Normen für die Kommissionsbediensteten, die Verantwortung der Generaldirektoren und der Sicherheitsmaßnahmen, mit denen wir dieses System versehen haben, weise ich dies absolut zurück. Stillstand würde aus Furcht resultieren, und wir tun in Form von Unterstützung und Fortbildung alles in unseren Kräften Stehende dafür, daß die Wahrscheinlichkeit dessen, daß so etwas passieren könnte, auf ein Mindestmaß beschränkt wird."@de7
"Είμαι επίσης ευγνώμων, με κίνδυνο να επαναλαμβάνομαι, στην κυρία Theato, για τη συνεχή προσοχή που έχει επιδείξει γι' αυτά τα θέματα, και μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο, εάν μου επιτρέπει να το πω, έχει παίξει τον ρόλο της μαίας σε πολλές από τις αλλαγές που εξετάζουμε τώρα. Ελπίζω ότι θα φθάσει στο σημείο να υπερηφανεύεται για το παιδί που, τουλάχιστον εν μέρει, είναι δικό της. Τέλος, το σύστημα που διαθέτουμε επί του παρόντος – όπως υποστήριξε πολύ έντονα η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων – δεν μπορεί πλέον να συνεχισθεί. Πράγματι, το Ελεγκτικό Συνέδριο το αποκάλεσε φανταστικό σύστημα. Η αλλαγή πρέπει να επέλθει σε κάθε περίπτωση και η αλλαγή θα συνεπάγεται μια μεταβατική περίοδο, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα οποιοδήποτε σύστημα και να επινοήσουμε να μπορέσουμε να μεταβούμε από τη μια Παρασκευή στην επόμενη Δευτέρα από το ένα σύστημα στο άλλο. Στο μέτρο που η αλλαγή είναι ενδεχομένως δυνατή, με όλες τις συμβουλές και όλη την ικανότητα σχεδιασμού που διαθέτουμε, είμαι σίγουρος ότι έχουμε θεσπίσει, ή ότι θα θεσπίσουμε με βάση τις προτάσεις σας, ένα σύστημα που θα παρέχει ολοκληρωτική ασφάλεια στην Ένωση, στους φορολογουμένους της και σε αυτό το Σώμα. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι σίγουρος εάν αντιλήφθηκα σωστά τη διερμηνεία, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πιθανό για κάποιον τόσο ειδικό όσο η κυρία Theato να μιλά για κατάργηση του ανεξάρτητου δημοσιονομικού ελέγχου. Υπάρχει κάποιος βαθμός ανεξαρτησίας, τον οποίο προφανώς παραχωρεί ο δημοσιονομικός κανονισμός στον τωρινό δημοσιονομικό ελεγκτή. Ωστόσο, εξαιτίας της ανάμιξης του ρόλου τόσο της δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, όσο και του λογιστικού ελέγχου υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τον θεωρήσει ως έναν ρόλο χωρίς συμβιβασμούς, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η ακεραιότητα του προσώπου που τον αναλαμβάνει. Έτσι, οι αλλαγές που επιδιώκουμε να πραγματοποιήσουμε – όπως λέω συνεχώς, βάσει των πολύ έντονων και σαφών συστάσεων της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων – δεν είναι επ' ουδενί τρόπω αρνητικές. Η συνοχή, η συνέπεια και τα καθολικά θετικά πρότυπα σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου διασφαλίζονται από μια σειρά μέτρων. Το ένα είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας κατάρτισης, το δεύτερο είναι η διασφάλιση ότι καμία Γενική Διεύθυνση δεν θα μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες δημοσιονομικού ελέγχου, παρά μόνο εάν και όταν η υπηρεσία ελεγκτών θα είναι απολύτως σίγουρη για την ακεραιότητα του συστήματος. Το τρίτο είναι η θέσπιση μιας κεντρικής δημοσιονομικής υπηρεσίας, όπως θα διαπιστώσουν οι αξιότιμοι βουλευτές από τη Λευκή Βίβλο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα καθιερωθούν και θα επιτηρούνται αυτά τα πρότυπα και ότι θα υπάρχουν επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες απαιτούνται για μια αποτελεσματική και ανεξάρτητη εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Δεν θα επεισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες στη διάρκεια μιας τέτοιας κοινοβουλευτικής απάντησης, ωστόσο είμαι βέβαιος ότι όταν η κυρία Theato εξετάσει το έγγραφο, θα μπορέσει να διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές εγγυήσεις στις λεπτομέρειες της Λευκής Βίβλου. Θα καταδειχθεί επίσης το γεγονός ότι λάβαμε ιδιαιτέρως υπόψη μας τις εισηγήσεις αυτού του Σώματος, και ιδιαιτέρως της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τη χρήση της εκ των προτέρων θεώρησης στο πλαίσιο των Γενικών Διευθύνσεων. Εάν μια Γενική Διεύθυνση θεωρήσει ότι αυτό αποτελεί έναν σχετικό και αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης του δημοσιονομικού ελέγχου, τότε το εκ των προτέρων σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Φυσικά, υπάρχουν ποικίλες απαιτήσεις σε όλη την Επιτροπή, σε συνάρτηση με τον αριθμό και τη φύση των οικονομικών συναλλαγών στις οποίες οφείλουν να εμπλακούν ορισμένες Γενικές Διευθύνσεις. Και αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη στη Λευκή Βίβλο, ωστόσο, όπου υπάρχει επιθυμία και καταδεικνύεται η ανάγκη για τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος, είναι πολύ πιθανό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο, συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις της κυρίας Theato σχετικά με τον επονομαζόμενο "χαλαρό νόμο". Έχουμε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν αυτή τη συζήτηση και γνωρίζει ότι κάνω διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών κωδίκων που μπορούν να έχουν πολύ θετικό αποτέλεσμα και τελικά να μετατραπούν σε αυτό που υποθέτω ότι θα μπορούσα να ονομάσω "οριστικό νόμο". Ωστόσο, στο εν λόγω θέμα δεν διακρίνω κάποιο περιθώριο για χαλαρό νόμο, και για τον λόγο αυτό κατά τη μεταβατική περίοδο θα υπάρξει απόλυτη προσήλωση στον υφιστάμενο δημοσιονομικό κανονισμό, μέχρις ότου αυτή η νομοθεσία αλλαχθεί με τη δέουσα δημοκρατική διαδικασία σε αυτό το Σώμα και στο Συμβούλιο. Υπάρχουν απόλυτες εγγυήσεις, καθώς επίσης και διατάξεις γι' αυτό στη Λευκή Βίβλο. Ωστόσο, θα υπάρχει επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μεταβατική περίοδο, κατάρτιση, παροχή συμβουλών, υποστήριξη, εγγυήσεις, ο νέος επικεφαλής της μονάδας λογιστικού ελέγχου θα διορισθεί μέχρι την 1η Μαίου και με αυτές, καθώς και πλήθος άλλων εγγυήσεων, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, πως θα υπάρχει ένα απολύτως ασφαλές σύστημα ακόμη και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Πρέπει να προβώ σε δύο ακόμη παρατηρήσεις, διότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα, θεμελιώδες για την αναδιάρθρωση. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι θεωρούν – για λόγους τους οποίους κατανοώ σε μεγάλο βαθμό – ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου υπάρχει κίνδυνος είτε λόγω ανευθυνότητας είτε λόγω αδράνειας. Ανευθυνότητας, λόγω της άποψης που επικρατεί σε ορισμένους κύκλους, πως δεν θα υπάρχει επαρκής έλεγχος και πειθαρχία. Αυτό το απορρίπτω κατηγορηματικά, απλούστατα λόγω των προτύπων για τους υπαλλήλους της Επιτροπής, της ευθύνης των Γενικών Διευθυντών και των εγγυήσεων που έχουμε ενσωματώσει στο σύστημα. Η αδράνεια θα μπορούσε να προέλθει μόνο από ανησυχία, και κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε αναφορικά με την υποστήριξη και την κατάρτιση για να μειώσουμε την πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο."@el8
"(EN) También agradezco -a riesgo de resultar repetitivo- a la Sra. Theato la constante atención que ha prestado a estos asuntos y que haya hecho en verdad -si me permite que lo exprese así- de partera de muchos de los cambios cuya posible aplicación estamos examinando. Espero que llegue a sentirse orgullosa del retoño que en parte al menos ha engendrado. Por último, el sistema que tenemos actualmente -como afirmó con mucha firmeza el Comité de Expertos Independientes- resulta ya insostenible. De hecho, el Tribunal de Cuentas lo ha considerado una ficción. En cualquier caso, tendrá que haber un cambio, que entrañaría un período de transición, porque no existe la posibilidad de inventar sistema alguno que pudiera permitirnos pasar de un sistema a otro de un viernes al lunes siguiente. En la medida en que es posible con toda la información de que disponemos y toda la capacidad de concepción que tenemos, estoy seguro de que hemos instalado -o instalaremos- a partir de nuestras propuestas un sistema que brindará a la Unión, a sus contribuyentes y a esta Asamblea una seguridad completa. En primer lugar, no estoy seguro de que lo que he oído de labios del intérprete sea correcto, pues no me parece posible que una persona tan experta como la Sra. Theato hable de la abolición del control financiero independiente. Evidentemente, el reglamento financiero concede cierto grado de independencia al actual interventor. Sin embargo, dada la mezcla de papeles de gestión y control financieros y auditoría en el mandato actual, resulta muy difícil considerarlo un papel inflexible, por grande que sea la integridad de la persona que lo ocupe. De modo que los cambios que pretendemos hacer -en consonancia, como digo, con las firmes y claras recomendaciones del Comité de Expertos Independientes- no son negativos en modo alguno. Coherencia, consistencia y normas de validez universal en un sistema descentralizado de control financiero están garantizados por una serie de medidas. Una es la de lograr una formación de la mayor calidad, otra es la de velar por que ninguna Dirección General pueda asumir atribuciones en materia de control financiero a no ser -y hasta- que el servicio de auditoría esté absolutamente seguro de la solidez del sistema, otra es la creación de un servicio financiero central, como verán Sus Señorías en el Libro Blanco, para velar por el establecimiento y la supervisión de dichas normas y también existe, para mayor seguridad, el planteamiento precautorio de disponer de un servicio de auditoría interna eficaz e independiente. No voy a entrar en todos los detalles en una respuesta a una pregunta parlamentaria de este tipo, pero estoy seguro de que, tras examinarlo, la Sra. Theato podrá verlo en los detalles del Libro Blanco, hay garantías muy sólidas. También habrá testimonios de que hemos tenido en cuenta las protestas expresadas en esta Asamblea, en particular en la Comisión de Control Presupuestario, lo que reviste importancia en relación con la utilización de visados en las Direcciones Generales. Si en una Dirección General se considera que ésa es una forma pertinente y eficaz de aumentar el control financiero, se puede utilizar el sistema . Naturalmente, existen requisitos distintos en toda la Comisión según el número y la naturaleza de las transacciones financieras que deban llevar a cabo las Direcciones Generales. En el Libro Blanco se tiene también en cuenta eso, pero en los casos en que exista el deseo y la necesidad demostrada de utilizar ese sistema, se podrá hacerlo sin lugar a dudas. Por último, respecto de la transición, comparto las reservas de la Sra. Theato sobre las llamadas "normas flexibles". Eso es algo que ya hemos debatido y Su Señoría sabe que hago una distinción entre las diversas formas de códigos que pueden tener un efecto positivo y en su momento se las puede convertir en -podríamos decir, supongo- "normas imperativas". Pero a ese respecto no veo posibilidad alguna de normas flexibles, razón por la cual en el período de transición habrá un cumplimiento total del reglamento financiero actual hasta que se modifique la legislación mediante un proceso debidamente democrático en esta Asamblea y en el Consejo. En el Libro Blanco figuran garantías absolutas y disposiciones al respecto. Ahora bien, además -y se trata de algo muy importante, porque es un período de transición-, habrá formación, asesoramiento, apoyo, garantías: el nuevo jefe de la unidad de auditoría ocupará su puesto el 1 de mayo y con eso y con un cúmulo de otras garantías creo que podemos estar seguros, en la medida de lo humanamente posible, de que habrá un sistema totalmente seguro incluso durante el período de transición. Debo formular otras dos observaciones, porque se trata de una cuestión esencial para la reforma. La primera es la de que hay quienes tienen la sensación -por razones que entiendo perfectamente- de que en esa transición existe un peligro de irresponsabilidad o de inercia. Irresponsabilidad, porque existe la sensación en algunos medios de que no habrá control y disciplina suficientes. Lo rechazo por completo y para ello me baso, sencillamente, en los criterios de los funcionarios de la Comisión, la responsabilidad de los Directores Generales y las garantías que hemos introducido en el sistema. La inercia sería consecuencia exclusivamente de la ansiedad y estamos haciendo todo lo que podemos en cuanto a apoyo y formación para reducir la posibilidad de que se dé."@es12
". Olen myös kiitollinen, vaikka vaarana onkin itseni toistaminen, jäsen Theatolle hänen näille asioille osoittamastaan herpaantumattomasta huomiosta sekä tosiaankin siitä tavasta jos hän antaa minulle luvan näin sanoa , jolla hän kätilön tavoin auttoi monia meidän tällä hetkellä käsittelemiämme muutoksia maailmaan. Toivon, että hän voi olla ylpeä siitä lapsesta, jonka vanhemmuus kuuluu hänelle ainakin osittain. Lopuksi toteaisin, että nykyinen järjestelmämme on tällä hetkellä kestämätön, mitä riippumaton asiantuntijaryhmä vahvasti painotti. Tilintarkastustuomioistuin onkin kutsunut sitä kuvitteelliseksi. Muutoksen on joka tapauksessa tapahduttava, ja se edellyttää siirtymävaihetta, sillä sellaista järjestelmää ei ole mahdollista keksiä, jonka avulla voisimme siirtyä yhdessä yössä yhdestä järjestelmästä toiseen. Toistaiseksi, mikäli se ylipäänsä on kaiken hallussamme olevan tiedon ja suunnittelukykymme pohjalta mahdollista, olen varma, että olemme panneet alulle tai aiomme panna alulle ehdotustemme pohjalta juuri sellaisen järjestelmän, joka takaa unionille, sen veronmaksajille ja parlamentille täyden varmuuden. Ensiksi sanoisin, etten ole varma, tulkattiinko asia minulle oikein, mutta en ole sitä mieltä, että jonkun yhtä asiantuntevan henkilön, jäsen Theaton, olisi mahdollista puhua riippumattoman varainhoidonvalvonnan poistamisesta. Varainhoitoasetuksessa nykyiselle varainhoidonvalvojalle myönnetään ilman muuta tietty riippumattomuus. Kuitenkin sekä varainhoidolle ja varainhoidonvalvonnalle että tilintarkastukselle kuuluvien tehtävien nykymääritelmistä johtuvan sekoittumisen vuoksi on varsin vaikeaa nähdä ne tehtävien perusteella täysin puolueettomina huolimatta siitä, miten nuhteeton tehtävää hoitava henkilö tosiasiassa olisikin. Näin ollen ne muutokset, joihin pyrimme minkä sanon riippumattoman asiantuntijaryhmän varsin painokkaiden ja selväsanaisten suositusten mukaisesti eivät ole millään lailla kielteisiä. Tietyillä toimilla taataan johdonmukaisuus, pitkäjännitteisyys ja universaalisti hyväksytyt hyvät normit varainhoidonvalvonnan hajautetussa järjestelmässä. Yhdellä niistä tarkoitan korkeatasoista koulutusta ja toisella sitä, ettei mikään pääosasto voi ottaa vastuuta varainhoidonvalvonnasta, ellei tilintarkastusyksikkö ole täysin varma ja kun sen täysin varma järjestelmän aukottomuudesta. Kolmannella tarkoitan keskitetyn rahoitusyksikön perustamista, minkä arvoisat jäsenet voivat valkoisesta kirjasta nähdä, näiden normien asettamisen ja valvomisen varmistamiseksi ja lisänä on vielä maanläheinen lähestymistapa, jolla tarkoitan tehokasta ja riippumatonta sisäisen tarkastuksen yksikköä. En aio käydä läpi kaikkia yksityiskohtia tällaisen parlamentissa antamani vastauksen aikana, mutta olen varma, että jäsen Theato perehtyessään valkoiseen kirjaan huomaa, että sen yksityiskohtiin sisältyy varsin varteenotettavia varmistuksia. Myös se seikka aiotaan näyttää toteen, että olemme ottaneet onkeemme parlamentin ja varsinkin talousarvion valvontavaliokunnan huomautuksista, ja tämä on merkityksellistä pääosastojen käyttämän ennakkohyväksynnän osalta. Jos pääosastoissa ollaan sitä mieltä, että etukäteen tapahtuva järjestelmä on varteenotettava ja tehokas tapa lisätä varainhoidonvalvontaa, sitä voidaan käyttää. Tietenkin komissiossa on erilaisia vaatimuksia, jotka riippuvat niiden rahoitustoimien määrästä ja luonteesta, joihin asianosaisten pääosastojen on ryhdyttävä. Valkoisessa kirjassa myös tämä otetaan huomioon, mutta jos tällaisen järjestelmän käyttämiseen on halua ja ilmeinen tarve, sitä voidaan aivan varmasti myös käyttää. Lopuksi sanoisin, että siirtymäajasta yhdyn jäsen Theaton esittämiin varauksellisiin käsityksiin, jotka koskevat pehmeää lakia ( ). Olemme keskustelleet tästä asiasta aiemminkin, ja hän tietää, että pidin muista erillään ne monenlaiset, vaikutuksiltaan mahdollisesti varsin positiiviset lait, jotka voitaisiin lopulta muuttaa laeiksi ja joita olettaakseni voitaisiin kutsua koviksi laeiksi ( ). Tässä asiassa en kuitenkaan katso, että pehmeille laeille olisi sijaa, ja siksi siirtymäaikana pidetään täysin voimassa nykyinen varainhoitoasetus, kunnes tämä laki on muutettu tässä parlamentissa ja neuvostossa käydyn asianmukaisen demokraattisen prosessin kautta. Valkoiseen kirjaan sisältyy asiaan liittyviä ehdottomia varmistuksia, ja sitä varten on esitetty säännöksiä. Lisäisin kuitenkin, sillä se on hyvin tärkeää, koska kyseessä on siirtymävaihe, että koulutuksesta, neuvonnasta, tuesta ja varmistuksista huolehditaan, ja tilintarkastusyksikön uusi esimies aloittaa virassaan 1. toukokuuta mennessä, ja tämän ja lukuisten muidenkin varmistusten vuoksi olen sitä mieltä, että voimme olla asiasta niin varmoja kuin ihmisen on mahdollista olla siitä, että järjestelmä on täysin varma, myös siirtymävaiheen aikana. Minun on otettava esiin vielä kaksi seikkaa, sillä kyseessä on uudistusten kannalta olennainen ja keskeinen kysymys. Ensimmäinen koskee sitä, että ihmiset katsovat mielestäni varsin ymmärrettävistä syistä , että siirtymävaiheeseen liittyy joko vastuun katoamisen tai toimintakyvyttömyyden vaara. Vastuun katoaminen siksi, että joillakin tahoilla katsotaan, ettei valvonta ja kurinalaisuus olisi riittävällä tasolla. Hylkään tällaisen käsityksen täysin, ja yksinkertaisesti siitä syystä, että tiedän komission virkamiesten normit, pääosastojen pääjohtajien vastuullisuuden ja järjestelmäämme rakentamamme varmistukset. Toimintakyvyttömyys voisi olla seurausta ainoastaan ahdistumisesta, ja teemme kaiken voitavamme antaaksemme tukea ja koulutusta, jolla vähennämme mahdollisuutta, että näin kävisi."@fi5
". Je remercie aussi, au risque de me répéter, Mme Theato pour l'attention conséquente qu'elle a accordée à ces questions et pour avoir contribué à l'accouchement, si elle me permet de m'exprimer ainsi, de bon nombre des changements qui ont lieu à présent. J'espère qu'elle sera fière de l'enfant dont elle partage la parenté. Enfin, le système actuel - comme l'a affirmé avec force le comité des experts indépendants - n'est maintenant pas soutenable. En effet, la Cour des comptes l'a qualifié de fiction. Il devra de toute manière y avoir du changement, le changement implique une période de transition car il n'est pas possible d'inventer un système, quel qu'il soit, apte à nous faire passer d'un système à un autre en un week-end. Pour l'heure, puisque cela est tout à fait possible avec tous les conseils à notre disposition et toute la capacité de conception que nous possédons, je suis certain que nous avons installé, ou que nous allons installer, sur la base de nos propositions, un système qui garantira à l'Union, à ses contribuables et à cette Assemblée une sécurité totale. Tout d'abord, je ne suis pas certain d'avoir perçu l'interprétation correctement, mais je ne pense pas qu'il serait possible, pour quelqu'un d'aussi expert que Mme Theato, de parler de l'abolition du contrôle financier indépendant. Un degré d'indépendance est certes accordé par le règlement financier aux contrôleurs financiers actuels. Toutefois, en raison du mélange des rôles de la gestion et du contrôle financiers, et de l'audit conformément aux conditions actuelles, il est très difficile de penser à cela comme à un rôle sans compromis, quelle que soit l'importance de l'intégrité de la personne qui doit en réalité le remplir. Donc, les changements que nous voulons réaliser - comme je l'ai dit, en cohérence avec les recommandations très fortes et très claires du comité des experts indépendants - ne sont aucunement négatifs. La cohérence, l'uniformité et des normes universelles de bonnes qualité dans un système décentralisé de contrôle financier sont garanties par un éventail de mesures. L'une d'elles est d'assurer une formation de grande qualité, une autre est de faire en sorte qu'aucune Direction générale ne puisse prendre en main la responsabilité du contrôle financier qu'à condition et aussi longtemps que le service d'audit soit absolument convaincu de la robustesse de ce système. Une autre mesure est l'établissement d'un service financier central, comme le constateront les honorables parlementaires à la lecture du Livre blanc, afin de s'assurer que ces normes soient mises en place et supervisées. Et il y a aussi l'approche théorique et pratique relative à un service d'audit interne efficace et indépendant. Dans une réponse parlementaire de ce type, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais je suis certain qu'à l'examen, Mme Theato sera en mesure de voir que les détails du Livre blanc nous donnent de fortes garanties. Il sera aussi démontré que nous avons tenu compte des représentations dans cette Assemblée, et surtout au sein de la commission du contrôle budgétaire, ce qui est significatif pour ce qui est de l'utilisation de visas ex ante dans les Directions générales. Le système ex ante peut être utilisé si l'on considère, dans une Direction générale, qu'il s'agit d'un moyen important et efficace d'améliorer le contrôle financier. Naturellement, il existe plusieurs exigences au sein de la Commission qui dépendent du nombre et de la nature des transactions financières effectuées par chaque Direction générale. Le Livre blanc tient compte de cela aussi mais lorsque l'on veut ou lorsqu'il faut visiblement utiliser un tel système, il doit certainement pouvoir être utilisé. Dernier point, la transition. Je partage les réserves de Mme Theato sur ladite "norme juridique douce". Nous avons déjà eu cette discussion et elle sait que je fais une distinction entre différentes formes de codes qui peuvent avoir un effet très positif et qui peuvent finalement être transformés en ce que nous pourrions appeler "norme juridique sévère". Mais, dans cette affaire, il n'y a pas de place d'après moi pour la "norme juridique douce", et c'est pourquoi, dans la période de transition, il y aura une adhésion totale au règlement financier actuel jusqu'à ce que cette loi soit changée par un processus démocratique en bonne et due forme, au sein de cette Assemblée et du Conseil. Le Livre blanc nous garanti complètement cela et il contient des dispositions pour ce faire. En outre, cependant, et cela est très important parce qu'il s'agit d'une période de transition, il y aura formation, conseils, soutien, garanties et le nouveau chef d'unité de l'audit entrera pleinement en fonction le 1er mai. Avec tout cela et un certain nombre d'autres garanties, je pense que nous pouvons être aussi convaincus qu'il est possible de l'être que le système sera totalement sûr même pendant la période de transition. Je dois faire deux autres remarques car il s'agit là d'une question essentielle, au cœur de la réforme. Ma première remarque est que les citoyens pensent - pour des raisons que je comprends très bien - que cette transition comporte des risques soit d'irresponsabilité, soit d'inertie. D'irresponsabilité parce que certains pensent qu'il n'y aura pas assez de contrôle et de discipline. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cela simplement en raison des normes relatives aux fonctionnaires de la Commission, à la responsabilité des directeurs généraux et aux garanties que nous avons intégrées au système. L'inertie découlerait seulement de l'anxiété et nous faisons tout ce que nous pouvons en termes de soutien et de formation pour réduire le risque que cela se produise."@fr6
"Anche se rischio di ripetermi vorrei esprimere la mia gratitudine alla onorevole Theato per la continua attenzione con cui ha seguito questi temi; anzi, se posso permettermi quest'espressione, ella è stata un'autentica levatrice per molte delle modifiche che stiamo ora esaminando. Spero che sarà orgogliosa del bambino che ha aiutato a nascere. Infine, il sistema attuale è ormai insostenibile, come il Comitato di esperti indipendenti ha affermato con grande nettezza; la Corte dei conti l'ha definito addirittura romanzesco. Un cambiamento si renderà necessario in ogni caso, e qualunque cambiamento implicherebbe un periodo di transizione, poiché è impossibile inventare un modo per passare senza scosse da un sistema all'altro tra il venerdì e il lunedì successivo. Per quanto ciò sia possibile, nei limiti della nostra competenza e della nostra capacità progettuale, sono sicuro che abbiamo realizzato (o che realizzeremo sulla base delle nostre proposte) un sistema che garantirà completa sicurezza all'Unione, ai contribuenti e a questo Parlamento. Non so se interpreto bene le sue parole, ma non vedo come una persona dell'esperienza della onorevole Theato possa parlare di abolizione di un controllo finanziario indipendente. Ovviamente la normativa finanziaria concede un certo grado di indipendenza all'attuale responsabile del controllo finanziario; tuttavia, a causa dell'attuale sovrapporsi dei ruoli della gestione finanziaria, del controllo e dell' è ben difficile pensare che questa carica, per grande che sia l'integrità della persona che la ricopre, possa completamente sfuggire a pressioni e compromessi. Quindi, i cambiamenti che stiamo cercando di introdurre non sono assolutamente di natura negativa, e corrispondono (come ho detto) alle chiare e pressanti raccomandazioni del Comitato di esperti indipendenti. Tutta una serie di misure sta a garantire la coerenza e gli elevati del sistema decentrato di controllo finanziario. Una di queste misure vuole garantire una formazione di alto livello, un'altra tende ad evitare che una direzione generale assuma responsabilità di controllo finanziario se non quando il servizio di giunga all'assoluta certezza della validità del sistema; un'altra ancora - come gli onorevoli deputati potranno leggere nel Libro bianco - consiste nell'istituzione di un servizio finanziario centrale per fissare e controllare questi ; infine, un servizio interno di efficace e indipendente costituirà un sistema aggiuntivo di sicurezza multipla. In un dibattito parlamentare come questo non posso diffondermi in dettagli, ma sono certo che la onorevole Theato, quando esaminerà nei dettagli il Libro bianco, converrà che si tratta di garanzie assai valide; risulterà anche chiaro che abbiamo tenuto conto delle osservazioni fatte in questo Parlamento, soprattutto in sede di commissione per il controllo dei bilanci, e in particolare per ciò che riguarda l'uso delle autorizzazioni nelle direzioni generali. Il sistema si può usare, se in seno a una direzione generale si ritiene che esso costituisca uno strumento efficace ed importante per migliorare il controllo finanziario. Naturalmente, nell'ambito della Commissione le esigenze variano, in relazione al numero e alla natura delle transazioni finanziarie in cui le singole direzioni generali devono impegnarsi; il Libro bianco tiene conto anche di questo, ma quando si preferisce un tale sistema (e se ne può dimostrare la necessità), vi si può certamente ricorrere. Per quel che riguarda infine la transizione, condivido le riserve della onorevole Theato sulla cosiddetta "legge flessibile". E' una discussione che abbiamo già fatto, ed ella sa che io tendo a distinguere tra le varie tipologie di codici cui possiamo ricorrere, che possono produrre effetti assai positivi, ed eventualmente venir trasformati in quella che si potrebbe definire, direi, "legge rigida". In questa materia, però, non mi pare che vi sia spazio per la "legge flessibile"; nel periodo di transizione, quindi, l'attuale normativa finanziaria varrà senza eccezioni, fino a quando la legge non sarà stata cambiata secondo le debite procedure democratiche, in questo Parlamento e nel Consiglio. Su questo punto le garanzie sono ferree, ed anche il Libro bianco contiene disposizioni in merito. Inoltre - e durante un periodo di transizione si tratta di un punto molti importante - vi saranno formazione, consultazione, sostegno e garanzie; la nuova dirigenza dell'organismo di si insedierà entro il 1° maggio e sarà accompagnata da numerose altre garanzie: possiamo insomma essere umanamente certi che il sistema sarà completamente sicuro anche durante il periodo di transizione. Vorrei fare altre due osservazioni, poiché questo è un nodo centrale della riforma. La prima è che l'opinione pubblica teme (per ragioni che non stento a comprendere) che durante la transizione si possano produrre fenomeni di irresponsabilità o di inerzia. Irresponsabilità poiché in alcuni ambienti si ritiene che i controlli e la disciplina non saranno sufficienti; è un'ipotesi che rifiuto, poiché conosco gli dei funzionari della Commissione, il senso di responsabilità dei direttori generali e le garanzie che abbiamo inserito nel sistema. L'inerzia invece dipenderebbe dall'ansia, e a tale proposito stiamo facendo tutto il possibile - in termini di sostegno e formazione - per allontanare quest'eventualità."@it9
"I am also grateful, at the risk of being repetitive, to Mrs Theato for the consistent attention that she has given to these matters and indeed the way in which, if she will allow me to say so, she played midwife to many of the changes which we are now contemplating. I hope that she will come to take pride in the child for which she has at least part parentage. Lastly, the system we currently have – as the Committee of Independent Experts asserted very strongly – is now unsustainable. Indeed the Court of Auditors has called it fiction. Change will have to come in any case, change would imply a transition period because there is no possibility of any system being invented that could enable us to move from one Friday to the next Monday from one system to another. In so far as it is at all possible with all of the advice at our disposal and all of the design capability that we have, I am certain that we have installed, or that we will install on the basis of our proposals, a system that will provide the Union, its taxpayers and this House with complete security. First of all, I am not sure if I got the interpretation properly, but I do not think it would be possible for someone as expert as Mrs Theato to talk about the abolition of independent financial control. There is a degree of independence obviously allocated to the current Financial Controller by the financial regulation. However, because of the mixture of roles of both financial management and control, and audit under the present terms, it is very difficult to think of this as an uncompromised role, no matter how great the integrity of the person actually holding it. So, the changes that we seek to make – as I say consistent with the very strong and clear recommendations of the Committee of Independent Experts – are not negative in any way at all. Coherence, consistency and universally good standards in a decentralised system of financial control are guaranteed by a series of measures. One is to ensure high quality training, another is to ensure that no Directorate-General can take over financial control responsibilities unless and until the auditor service is absolutely certain of the robustness of the system, another is the establishment of a central financial service, as honourable Members will see from the White Paper, to ensure that those standards are set and supervised, and there is also the additional belt and braces and boilersuit approach of having an effective and independent internal audit service. I will not go into all the details in the course of a parliamentary answer of this kind but I am certain that on examination Mrs Theato will be able to see that in the details of the White Paper, there are very strong assurances. There will also be evidence of the fact that we have taken heed of the representations made in this House particularly in the Committee on Budgetary Control, and that is significant in respect of the use of ex ante visas in Directorates-General. If that is felt in a Directorate-General to be a relevant and effective way of enhancing financial control, the ex ante system can be used. Naturally, there are diverse requirements across the Commission depending on the number and nature of the financial transactions in which particular Directorates-General have to engage. Account is taken of that too in the White Paper but where there is a desire and a demonstrated need for the use of such a system, it most certainly can be used. Lastly on transition, I share the reservations of Mrs Theato over so-called “soft law”. We have had this discussion before and she knows I make a distinction between various forms of codes which can have a very positive effect and eventually be turned into what I suppose we could call “hard law”. But, on this issue, I do not see any room for soft law which is why in the transition period there will be total adherence to the current financial regulation until that law is changed by due democratic process in this House and in the Council. There are absolute assurances of that and provisions made for it in the White Paper. In addition, however, and very importantly, because it is a transition period, there will be training, there will be advice, there will be support, there will be assurances. The new head of the audit unit will be in place by 1 May and with that and an accumulation of other assurances I think that we can be as certain as human beings can be that there will be a totally secure system even during the period of transition. Two other points I must make, because this is an essential question central to reform. The first one is that people feel – for reasons I well understand – that in that transition there is a danger either of irresponsibility or of inertia. Irresponsibility because the feeling exists in some quarters that there will not be sufficient control and discipline. I completely reject that simply because of the standards of Commission officials, the responsibility of directors-general and the assurances that we have built into the system. Inertia would only be born of anxiety and we are doing everything we can in terms of support and training to diminish the possibility of that occurring."@lv10
"Ik verval wellicht in herhaling, maar ook mevrouw Theato wil ik danken voor de niet aflatende aandacht die zij voor dit onderwerp heeft getoond en ook voor de wijze waarop zij, als ik het zo mag uitdrukken, de rol van vroedvrouw heeft gespeeld bij tal van maatregelen die hier vandaag aan de orde zijn. Ik hoop dat zij trots zal kunnen zijn op het kind dat ook zeker mede dankzij haar ter wereld is gekomen. Tot slot wil ik erop wijzen dat ons huidige systeem - zoals het Comité van onafhankelijke deskundigen onomwonden heeft aangegeven - niet langer te handhaven is. De Rekenkamer vond het trouwens ook al van weinig realiteitszin getuigen. Het zal in ieder geval moeten worden aangepast en aanpassing impliceert een overgangsperiode, want er bestaat nu eenmaal geen zicht op een systeem dat in één weekend zou kunnen worden ingevoerd. Voor zover dat al mogelijk is met alle adviezen die wij hebben gekregen en al onze inventiviteit, weet ik zeker dat wij op basis van onze voorstellen tot een systeem zullen komen dat de Unie, de Europese belastingbetaler en dit Parlement volledige zekerheid biedt. Om te beginnen weet ik niet zeker of ik de vertaling goed begrepen heb, maar ik verwacht van een ingewijde als mevrouw Theato eigenlijk geen pleidooi voor de afschaffing van een onafhankelijke financiële controle. Het Financieel Reglement laat de huidige financiële controleur natuurlijk wel een zekere mate van onafhankelijkheid. Doch gezien de taakstelling in de huidige situatie, die zowel het financieel beheer en de controle als de audit omvat, wordt toch de schijn van onzuiverheid gewekt, hoe integer de huidige ambtenaar op deze post ook is. De wijzigingen die wij beogen - in het verlengde van de kernachtige aanbevelingen van het Comité van onafhankelijke deskundigen -, moeten dan ook geenszins negatief worden opgevat. Verschillende maatregelen moeten garant staan voor de samenhang, de homogeniteit en de degelijkheid van een gedecentraliseerd systeem voor de financiële controle. Een daarvan behelst de verbetering van de opleidingen voor het personeel. Een andere maatregel bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor de financiële controle pas aan een directoraat-generaal mag worden overgedragen, als de auditdienst overtuigd is van de deugdelijkheid van het systeem. Nog weer een andere maatregel behelst, zoals u ongetwijfeld in het Witboek zult lezen, de oprichting van een centrale financiële dienst die belast zal worden met het aanleggen van normen en het toezicht daarop. Bovendien kunnen wij ook altijd nog terugvallen op een slagvaardige en onafhankelijke interne accountantsdienst. Ik wil hier in het kader van deze parlementaire vraag nu niet uitgebreid bij stilstaan, maar ik ben er zeker van dat mevrouw Theato bij nadere bestudering van de plannen zal merken dat in het Witboek zeer goede garanties zijn ingebouwd. Dan zal ook blijken dat wij de opmerkingen van het Parlement en met name van de Commissie begrotingscontrole ter harte hebben genomen, zoals tot uitdrukking komt in de nieuwe regels omtrent het gebruik van visa ex ante in de directoraten-generaal. Toepassing van het ex ante-systeem is toegestaan, als men dat binnen een directoraat-generaal een zinvol en doeltreffend middel vindt om de financiële controle te verbeteren. Er bestaan binnen de Commissie natuurlijk allerlei behoeften, afhankelijk van het aantal en de aard van de financiële transacties bij bepaalde DG's. Ook daar speelt het Witboek op in, maar als DG's dat wensen of als er een aantoonbare noodzaak voor is, kan dat systeem wel degelijk worden toegepast. Tenslotte nog iets over de overgangsperiode. Ik deel de bezwaren van mevrouw Theato tegen zogeheten "zachte wetgeving". Wij hebben deze discussie al eerder gevoerd en zij weet derhalve dat ik verschillende soorten gedragscodes onderscheid. Deze codes kunnen een hele positieve uitwerking hebben en op den duur worden omgezet in wat wij dan "harde wetgeving" zouden kunnen noemen. Maar in dit geval zie ik geen ruimte voor zachte wetgeving. Gedurende de overgangsperiode zal het huidige Financieel Reglement dan ook onverkort van toepassing zijn tot het moment waarop de desbetreffende democratische procedures in dit Parlement en de Raad zijn doorlopen en de wetswijziging een feit is. Daar zijn keiharde garanties voor en dat is ook zo voorzien in het Witboek. Ook van groot belang bij de overgang zijn de opleidingen, de adviezen, de ondersteunende maatregelen en de garanties die zijn ingebouwd. Verder zal het hoofd van de nieuwe accountantsdienst per 1 mei in dienst treden en daarmee zijn er nog weer andere garanties dat het systeem ook tijdens de overgang volkomen veilig zal zijn. Ik wil hierbij nog twee opmerkingen maken, aangezien dit een heel belangrijk punt is dat het wezen van de hervorming raakt. Om te beginnen bespeur ik een - begrijpelijke - vrees voor een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel of daadkracht tijdens de overgang. Een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel omdat er in sommige kringen wordt gevreesd voor onvoldoende controle en discipline. Ik wijs die vrees zonder meer van de hand alleen al vanwege de kwaliteiten van de Commissieambtenaren, de verantwoordelijkheidszin van de directeuren-generaal en de verdere garanties die wij in het systeem hebben ingebouwd. Een gebrek aan daadkracht komt alleen voort uit onzekerheid en wij zullen er alles aan doen qua scholing en ondersteuning om de kans daarop te verkleinen."@nl2
"Correndo o risco de ser repetitivo, agradeço também à senhora deputada Theato a atenção que permanentemente dedicou a estas questões e também a maneira como ajudou a nascer ­ permita­me, Senhora Deputada, que utilize esta expressão ­ muitas das modificações que agora estamos a considerar. Espero que a senhora deputada venha a sentir­se orgulhosa da criança que, pelo menos em parte, é também sua filha. Por último, o sistema que temos neste momento ­ como o Comité de Peritos Independentes afirmou com veemência ­ é, agora, insustentável. Na verdade, o Tribunal de Contas chamou­lhe ficção. Seja como for, as modificações terão de chegar, e as modificação implicarão um período de transição, porque não existe a menor possibilidade de se inventar um sistema que nos permita passar de um sistema para outro entre uma sexta­feira e a segunda­feira seguinte. Na medida em que isso é de todo possível, com todos os conselhos de que dispomos e toda a capacidade de “design” que possuímos, estou certo de que instalámos, ou instalaremos com base nas nossas propostas, um sistema que garanta à União, aos seus contribuintes e a esta assembleia uma segurança total. Em primeiro lugar, não estou certo de ter entendido bem a interpretação, mas não creio que seja possível que uma pessoa tão especializada nestes assuntos como a senhora deputada Theato fale da abolição do controlo financeiro independente. É evidente que o regulamento financeiro concede uma certa independência ao actual auditor financeiro. Todavia, devido à mistura dos papéis desempenhados tanto pela gestão e pelo controlo financeiros como pela auditoria nos termos actuais, é muito difícil pensar neste papel como um papel descomprometido, por maior que seja a integridade da pessoa que de facto o desempenha. Portanto, as modificações que procuramos fazer ­ como digo, coerentes com as recomendações veementes e muito claras do Comité de Peritos Independentes ­ não são de forma alguma negativas. Coerência, consistência e padrões universalmente positivos num sistema descentralizado de controlo financeiro são assegurados por uma série de medidas. Uma delas é garantir uma formação de elevada qualidade; outra é garantir que nenhuma direcção­geral poderá assumir responsabilidades de controlo financeiro, a não ser que, e até que, o serviço de auditoria esteja absolutamente seguro da robustez do sistema; outra é a criação de um serviço financeiro central, como os senhores deputados verão no Livro Branco, para garantir que os padrões referidos são estabelecidos e fiscalizados, e há também a abordagem adicional de protecção absoluta, que é haver um serviço de auditoria interno eficaz e independente. Não vou entrar em todos os pormenores no decurso de uma resposta parlamentar deste género, mas tenho a certeza de que, analisando melhor o Livro Branco, a senhora deputada Theato conseguirá ver que os pormenores desse documento encerram garantias muito fortes. Encontrará igualmente provas de que levámos em conta as reclamações apresentadas nesta assembleia, em especial na Comissão do Controlo Orçamental, e isso é significativo no que respeita à utilização de vistos nas direcções­gerais. Se numa direcção­geral se considerar que tal utilização é uma forma relevante e eficaz de reforçar o controlo orçamental, o sistema pode ser utilizado. Como é natural, há diversos requisitos em toda a Comissão, consoante o número e a natureza das transacções financeiras em que têm de participar direcções­gerais específicas. Isso também é levado em conta no Livro Branco, mas nos casos em que a utilização daquele sistema for desejada e comprovadamente necessária, ele pode sem dúvida ser utilizado. Por fim, no que diz respeito à transição, partilho das reservas da senhora deputada Theato acerca da chamada “soft law”. Já anteriormente discutimos este assunto e a senhora deputada sabe que eu faço uma distinção entre diversas formas de códigos que podem ter um efeito muito positivo e acabarem por se transformar naquilo a que suponho que poderíamos chamar “hard law”. Mas nesta questão não vejo lugar para a “soft law”, razão pela qual haverá, no período de transição, uma total adesão ao actual regulamento financeiro, até que essa lei seja modificada pelo processo democrático adequado nesta assembleia e no Conselho. Há garantias absolutas de que assim será e disposições nesse sentido no Livro Branco. A juntar a isso, porém ­ algo que é da maior importância, visto tratar­se de um período de transição ­ haverá formação, haverá aconselhamento, haverá apoio, haverá garantias, o novo chefe da unidade de auditoria iniciará funções até dia 1 de Maio, e com tudo isso e mais uma acumulação de outras garantias, penso que podemos ter a certeza, tanto quanto os seres humanos podem ter a certeza de alguma coisa, de que haverá um sistema totalmente seguro mesmo durante o período de transição. Há dois outros aspectos que tenho de focar, porque esta é uma questão essencial que é fulcral para a reforma. O primeiro é que as pessoas acham ­ por razões que bem entendo ­ que nessa transição existe um perigo de irresponsabilidade ou de inércia. Irresponsabilidade porque em alguns sectores existe a sensação de que não haverá controlo e disciplina suficientes. Rejeito isso em absoluto, simplesmente por causa dos padrões dos funcionários da Comissão, da responsabilidade dos directores­gerais e das garantias que incorporámos no sistema. A inércia só nasceria da ansiedade e nós estamos a fazer tudo o que podemos em termos de apoio e de formação para diminuir a possibilidade de tal coisa acontecer."@pt11
"Jag är också tacksam, med risk för att vara tjatig, mot Theato för det konsekventa engagemang hon har visat för dessa frågor och för det sätt som hon, om hon tillåter mig säga så, agerade barnmorska i fråga om många av de förändringar som vi nu överväger. Jag hoppas att hon skall känna stolthet över det barn som hon är åtminstone delvis förälder till. Till sist, det system vi för närvarande har – som den oberoende expertkommittén hävdade mycket starkt – är nu ohållbart. Revisionsrätten har faktiskt kallat det en ren konstruktion. Förändring måste komma i alla fall, förändring skulle innebära en övergångsperiod eftersom det inte finns någon möjlighet att ett system kan utvecklas som skulle göra det möjligt för oss att gå från en fredag till nästa måndag från ett system till ett annat. I den mån som det alls är möjligt med all den rådgivning och all den kompetens för systemutveckling som vi har tillgång till är jag säker på att vi har installerat, eller att vi kommer att installera på grundval av våra förslag ett system som skall tillhandahålla unionen, dess skattebetalare och denna kammare ett fullständigt säkert system. För det första är jag inte säker på om jag förstod tolkningen rätt, men jag tror inte det skulle vara möjligt för någon så sakkunnig som Theato att tala om att avskaffa oberoende ekonomistyrning. Det finns en grad av oberoende uppenbarligen som tilldelats den nuvarande budgetchefen genom budgetförordningen. På grund av blandningen av roller för både budgetförvaltning och ekonomistyrning och revision enligt nuvarande bestämmelser är det emellertid svårt att anse detta som en kompromisslös roll, oavsett hur stor integritet den person som faktiskt innehar posten har. Så de förändringar som vi strävar efter att genomföra – som jag säger överensstämmer med de mycket starka och klara rekommendationerna från den oberoende expertkommittén – är inte negativa på något sätt alls. Samband, konsekvens och allmängiltigt bra normer i ett decentraliserat system för ekonomistyrning är säkerställt genom en rad åtgärder. En sådan är att garantera utbildning av hög kvalitet, en annan är att se till att inget generaldirektorat kan ta över ansvaret för ekonomistyrning om inte och till dess att revisionstjänsten är absolut säker på att systemet är helt tillförlitligt, en annan är inrättandet av en central budgetenhet, som de ärade ledamöterna kommer att se i vitboken som skall se till att dessa normer fastställs och övervakas och sedan tillkommer också den goda strategin med bälte, hängslen och overall när man skall ha en effektiv och oberoende intern revisionstjänst. Jag skall inte gå närmare in på detaljer när jag ger ett parlamentariskt svar av detta slag, men jag är säker på att när Theato undersöker saken kommer hon att se att i vitbokens detaljbestämmelser ges mycket starka garantier. Där kommer även att finnas belägg för det faktum att vi har tagit hänsyn till de påpekanden som gjorts i denna kammare, i synnerhet i budgetkontrollutskottet, och det är signifikant med hänsyn till användning av visas i generaldirektorat. Om man i ett generaldirektorat anser att det är ett relevant och effektivt sätt att stärka ekonomistyrningen kan systemet användas. Naturligtvis finns det olika krav inom hela kommissionen beroende på antal och vilket slag av ekonomiska transaktioner som särskilda generaldirektorat måste handha. Hänsyn till det tas även i vitboken, men där det finns ett önskemål om och ett påvisat behov för att använda ett sådant system, kan det naturligtvis användas. Slutligen rörande övergångsbestämmelser delar jag Theatos reservationer för så kallad "mjuk lagstiftning". Vi har haft denna diskussion tidigare och hon vet att jag skiljer mellan olika former av lagar som kan ge en mycket positiv effekt och till sist eventuellt omvandlas till vad jag antar vi kan kalla "hård lagstiftning". Men i denna fråga ser jag ingen möjlighet för "mjuk lagstiftning" vilket är orsaken till att man under övergångsperioden kommer att helt följa den gällande budgetförordningen till dess att den lagen är ändrad genom en vederbörlig demokratisk process i denna kammare och i rådet. Det finns en absolut försäkran om det och åtgärder för det i vitboken. Dessutom, och det är mycket viktigt, eftersom det gäller en övergångsperiod kommer det att finnas utbildning, rådgivning, hjälpfunktion, garantier, den nya chefen för revisionsenheten skall vara tillsatt senast den 1 maj och med det och en rad av andra garantier anser jag att vi kan vara så säkra som människor kan vara på att det kommer att finnas ett helt säkert system även under övergångsperioden. Det är två andra punkter som jag måste ta upp därför att detta är en viktig fråga som är väsentlig för reformen. Den första är att folk känner – av skäl som jag väl förstår – att under den övergångsperioden finns en fara för antingen oansvarighet eller slapphet. Oansvarighet för att känslan finns på vissa håll att det inte kommer att finnas tillräcklig kontroll eller disciplin. Det förkastar jag helt på grund av den höga nivån på kommissionens tjänstemän, ansvaret hos cheferna för generaldirektoraten och de garantier som vi har byggt in i systemet. Slapphet skulle bara uppstå om man har problem, men vi gör allt vi kan i fråga om stöd och utbildning för att minska möjligheten för detta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Kinnock,"8,10,3,12,12
"ex ante"13,12,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph