Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-18-Speech-5-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000218.3.5-029"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is a mystery. What happened to the Postal Services Directive that was passed on 15 December 1997? There has been a deafening silence from the Commission during the period between then and now. I am sorry it is Commissioner Monti who is here today. I am very fond of him. He is one of the more diligent and hard working commissioners. It is a pity I cannot say the same for some of his other colleagues. There has, over this period, been no real progress on the Postal Services Directive. Commissioner Monti stated that part of the reason for this was the organisation and reallocation of duties. That has only happened recently. For over a year the old Commission could have done some work on this. We really have not progressed very far. However, since Commissioner Monti is here, I would like him to take a message back to Commissioner Bolkestein telling him what the Postal Services Directive was about. It was about gradual liberalisation; it was about a guaranteed universal service at an affordable price; it was about direct mail and cross-border mail remaining in the reserved sector. These issues were fundamental in that report and they should be fundamental in any forthcoming directive. The postal service is not just for Christmas. It is for life. In the area in Scotland I come from it is much more than just a postal service. It is about keeping communities together. The postal service is also the bus service. The postal service is also the social service. The postal service is also the doctor. If we allow the postal services to drift into complete privatisation then we will lose all that and many of our local communities – we were voting earlier on tourism – will lose their tourist trade. We will cut them off. The postal services are important. That message must be taken back from here today. The Commission must listen to it."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, der er et mysterium. Hvad er der sket med direktivet om posttjenester, som blev vedtaget den 15. december 1997? Kommissionen har været tavs som graven i den mellemliggende periode. Jeg beklager, at det er kommissær Monti, der er til stede i dag. Jeg holder meget af ham. Han er en af de mest flittige og hårdtarbejdende kommissærer. Jeg må med skam melde, at jeg ikke kan sige det samme om visse af hans kolleger. Der er i denne periode ikke rigtigt sket fremskridt med hensyn til direktivet om posttjenester. Kommissær Monti sagde, at dette til dels skyldtes tilrettelægningen og omfordelingen af pligter. Det er først foregået for nylig. Den gamle Kommission havde over et år til at arbejde på dette. Vi er virkelig ikke nået ret langt. Men da kommissær Monti er her, vil jeg gerne bede ham tage en besked med tilbage til kommissær Bolkestein, så han får at vide, hvad direktivet om posttjenester handlede om. Det handlede om en gradvis liberalisering, det handlede om en garanteret befordringspligt til en fornuftig pris, det handlede om adresserede reklameforsendelser og grænseoverskridende post inden for tjenester, der er omfattet af eneret. Disse var grundlæggende spørgsmål i betænkningen, og de bør være grundlæggende i diverse direktiver fremover. Posttjenesterne er her ikke kun ved juletid. De er her hele tiden. I det område i Skotland, jeg kommer fra, er posttjenesten meget mere end blot en posttjeneste. Den knytter samfundene sammen. Den fungerer som bustjeneste. Den har også en social funktion. Den er læge. Hvis vi lader posttjenesten privatisere, mister vi alt dette og mange af vores lokalsamfund - vi stemte tidligere om turisme - mister turisthandlen. Vi isolerer dem. Posttjenesterne er vigtige. Den besked skal med tilbage herfra i dag. Kommissionen skal lytte til den."@da1
"Herr Präsident! Es ist ein Rätsel. Was ist mit der am 15. Dezember 1997 verabschiedeten Richtlinie über die Postdienste passiert? Die Kommission verbreitete in all der Zeit seit diesem Datum bis heute eisiges Schweigen. Es tut mir leid, daß es Kommissar Monti trifft, der heute hier ist. Ich mag ihn sehr. Er gehört zu den fleißigeren, arbeitsamen Kommissaren. Leider kann ich das von einigen seiner Kollegen nicht sagen. In dieser ganzen Zeit hat es im Zusammenhang mit der Richtlinie über die Postdienste keinen wirklichen Fortschritt gegeben. Kommissar Monti sagte, daß der Grund dafür teilweise in der Organisation und Neuverteilung der Aufgabenbereiche lag. Das geschah erst vor kurzem. Über ein Jahr lang hätte die alte Kommission daran arbeiten können. Wir sind wirklich nicht sehr weit vorangekommen. Da aber Kommissar Monti schon hier ist, würde ich ihm gern eine Botschaft an Kommissar Bolkestein mitgeben und ihm sagen, worum es bei der Richtlinie über die Postdienste ging. Es ging um die allmähliche Liberalisierung; es ging um einen garantierten Universaldienst zu einem erschwinglichen Preis; es ging darum, daß Direktwerbung und grenzüberschreitende Post im reservierten Sektor verbleiben. Das waren in diesem Bericht wesentliche Fragen, und sie sollten auch in einer bevorstehenden Richtlinie wesentlich sein. Der Postdienst ist nicht nur für die Weihnachtszeit da. Er ist für das Leben da. In der Gegend in Schottland, aus der ich komme, bedeutet er viel mehr als nur ein einfacher Postdienst. Er hält die Gemeinschaften zusammen. Der Postdienst ist auch der Busdienst. Der Postdienst ist auch der Sozialdienst. Der Postdienst ist auch der Arzt. Wenn wir zulassen, daß der Postdienst in die völlige Privatisierung abdriftet, werden wir alles das verlieren, und viele unserer örtlichen Gemeinden wir haben vorhin über den Fremdenverkehr abgestimmt werden ihr Tourismusgeschäft verlieren. Wir werden sie abschneiden. Der Postdienst ist wichtig. Diese Botschaft muß heute von hier mitgenommen werden. Die Kommission muß sie hören."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα μυστήριο. Τί απέγινε η οδηγία για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που είχαμε ψηφίσει στις 15 Δεκεμβρίου 1997; Από τότε, η Επιτροπή τηρεί σιγήν ιχθύος. Λυπάμαι που ο Επίτροπος που είναι σήμερα εδώ είναι ο κ. Monti, γιατί τον συμπαθώ πολύ. Είναι ένας φιλόπονος Επίτροπος που εργάζεται σκληρά. Είναι κρίμα που δεν μπορώ να πω το ίδιο για ορισμένους από τους συναδέλφους του. Στο διάστημα αυτό δεν σημειώθηκε καμία πραγματική πρόοδος σχετικά με την οδηγία για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Ο Επίτροπος Monti δήλωσε ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στην οργάνωση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων. Αυτό όμως συνέβη πρόσφατα. Η παλιά Επιτροπή είχε στη διάθεσή της κάτι παραπάνω από ένα χρόνο και θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιες εργασίες στο διάστημα αυτό. Πραγματικά, δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Πάντως, αφού παρευρίσκεται ο Επίτροπος Monti, θα ήθελα να μεταφέρει ένα μήνυμα στον Επίτροπο Bolkestein και να του πει ποιο ήταν το ζητούμενο στην οδηγία για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Ήταν η σταδιακή ελευθέρωση, η εγγυημένη παροχή μιας καθολικής υπηρεσίας σε προσιτή τιμή, ήταν να παραμείνει η διαφήμιση δια του ταχυδρομείου και η διασυνοριακή ταχυδρομική υπηρεσία στον αποκλειστικό τομέα. Πρόκειται για θέματα που ήταν θεμελιώδη στην εν λόγω έκθεση και που θα πρέπει να παραμείνουν θεμελιώδη και σε κάθε επόμενη οδηγία. Η ταχυδρομική υπηρεσία δεν μας χρειάζεται μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή μας. Στην περιοχή της Σκωτίας από την οποία κατάγομαι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι αυτό που διατηρεί τις κοινότητες σε επαφή. Η ταχυδρομική υπηρεσία είναι ταυτόχρονα το λεωφορείο της συγκοινωνίας, η κοινωνική υπηρεσία και ο γιατρός. Αν αφήσουμε να καταλήξουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, τότε θα χάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και πολλές από τις τοπικές κοινότητές μας – ψηφίσαμε προηγουμένως σχετικά με τον τουρισμό - θα χάσουν την τουριστική τους εμπορική κίνηση, αφού θα είναι πια αποκομμένες. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι σημαντικές. Αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφερθεί στην Επιτροπή σήμερα και η Επιτροπή πρέπει να το ακούσει."@el8
"(EN) Señor Presidente, aquí hay un misterio. ¿Qué sucedió con la Directiva sobre Servicios Postales que fue aprobada el 15 de diciembre de 1997? La Comisión ha mantenido un silencio abrumador durante el tiempo transcurrido desde entonces hasta el momento actual. Siento que sea el Comisario Monti quien esté hoy aquí. Le tengo en mucha estima. Es uno de los comisarios más diligentes y trabajadores. Lamento no poder decir lo mismo de algunos de sus colegas. No ha habido, durante este tiempo, verdaderos progresos en la Directiva sobre Servicios Postales. El Comisario Monti afirmó que se debe en parte a la organización y redistribución de las funciones. Esto no se hecho hasta hace poco. Durante más de un año la antigua Comisión podía haber trabajado algo en el tema. La verdad es que no hemos avanzado mucho. Sin embargo, y puesto que el Comisario Monti está aquí, quisiera que transmitiera un mensaje al Comisario Bolkestein diciéndole de qué trataba la Directiva sobre Servicios Postales. Trataba de una liberalización paulatina; trataba de un servicio universal garantizado a un precio asequible; trataba de que el correo directo y el correo transfronterizo permanecieran en el sector reservado. Estas cuestiones eran fundamentales en aquel informe y debieran seguir siéndolo en cualquier directiva futura. El servicio postal no es sólo para Navidades. Es para toda la vida. En la zona de Escocia de la que procedo, es mucho más que un simple servicio postal. Es un medio de mantener unidas a las comunidades. El servicio postal es también el servicio de autobuses. El servicio postal es también el servicio social. El servicio postal es también el médico. Si dejamos que los servicios postales deriven hacia una completa privatización, entonces perderemos todo eso y muchas de nuestras comunidades locales –antes votamos sobre el turismo- perderán su actividad turística. Las aislaremos. Los servicios postales son importantes. Este mensaje debe salir hoy de aquí. Y la Comisión debe escucharlo."@es12
"Arvoisa puhemies, on suorastaan mystistä, mitä tapahtui postidirektiiville, joka annettiin 15. joulukuuta 1997. Komissio on ollut hyvin hiljaa tuosta ajasta lähtien. Olen pahoillani, että juuri komission jäsen Monti on täällä tänään. Pidän hänestä paljon. Hän on yksi ahkerimmista ja työteliäimmistä komission jäsenistä. On valitettavaa, etten voi sanoa samaa joistakin hänen kollegoistaan. Mitään todellista kehitystä postidirektiivin osalta ei ole tapahtunut tämän ajan kuluessa. Komission jäsen Monti sanoi, että osasyynä tähän on ollut tehtävien organisointi ja uudelleen jakaminen. Tämä on tehty vasta aivan äskettäin. Edellisellä komissiolla oli kuitenkin yli vuosi aikaa tehdä jotain asian hyväksi. Emme todellakaan ole edenneet pitkälle. Nyt kuitenkin, koska komission jäsen Monti on paikalla, haluaisin hänen vievän komission jäsen Bolkesteinille viestin ja kertovan hänelle, mistä postidirektiivissä on kyse. Siinä on kyse postipalvelujen asteittaisesta vapauttamisesta, taatusta ja kohtuuhintaisesta yleispalvelusta, suoramainontapostista ja ulkomaanpostista varattujen palvelujen alalla. Nämä olivat mietinnössä oleellisen tärkeitä asioita ja näiden tulisi olla oleellisen tärkeitä kaikissa tulevissa direktiiveissä. Postipalvelut eivät ole vain joulua varten, vaan koko elämää varten. Sillä Skotlannin alueella, mistä minä olen kotoisin, tämä palvelumuoto on paljon enemmän kuin pelkkä postipalvelu. Se on yhteisöjä yhdistävä voima. Se on myös linja-autopalvelu, sosiaalipalvelu ja lääkäripalvelu. Jos annamme postipalvelujen ajautua yksityistämiseen, menetämme kaiken tämän ja monet paikalliset yhteisömme – ja juuri äsken äänestimme matkailusta – menettävät matkailusta saamansa tulot. Syy tulee olemaan meidän. Postipalvelut ovat tärkeitä. Tämä viesti tulee saattaa komission tietoon, ja komission on kuunneltava sitä."@fi5
"Monsieur le Président, il y a un mystère. Qu'est-il advenu de la directive sur les services postaux qui a été adoptée le 15 décembre 1997 ? Entre cette date et aujourd'hui, le silence de la Commission a été assourdissant. Je suis désolé que ce soit le commissaire Monti qui soit présent aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup. Il est l'un des commissaires les plus diligents et les plus travailleurs. Je regrette de ne pouvoir en dire autant de certains de ses collègues. Pendant cette période, la directive sur les services postaux n'a témoigné d'aucun progrès réel. Le commissaire Monti a déclaré que cela découlait en partie de l'organisation et de la nouvelle allocation des tâches. Tout cela n'a eu lieu que récemment. Pendant plus d'un an, l'ancienne Commission aurait pu travailler sur ce dossier. Nous n'avons vraiment guère avancé. Toutefois, puisque le commissaire Monti est ici, je voudrais le charger de dire au commissaire Bolkestein de quoi traitait la directive sur les services postaux. Elle traitait d'une libéralisation progressive, d'un service universel garanti à un prix raisonnable, elle traitait du maintien dans le secteur réservé du publipostage et du courrier transfrontalier. Ces questions étaient fondamentales dans le rapport concerné et elles devraient être fondamentales dans toute directive future. Le service postal ne se limite pas à la période de Noël. Il est utile la vie durant. Dans la région d'Écosse d'où je viens, il est bien plus qu'un simple service postal. Il sert à maintenir le lien entre les communautés. Le service postal est aussi le service d'autobus. Le service postal est aussi le service social. Le service postal est aussi le médecin. Si nous autorisons la privatisation complète des services postaux, nous perdrons tout cela et nombre de nos communautés locales perdront leur tourisme - nous avons voté tout à l'heure à ce sujet. Nous les couperons du monde. Les services postaux sont importants. Il faut qu'aujourd'hui, ce message soit transmis depuis cette enceinte. La Commission doit l'écouter."@fr6
"Signor Presidente, qui c'è un mistero. Cos'è accaduto alla direttiva sui servizi postali che è stata approvata il 15 dicembre 1997? Da quel momento c'è stato un pesante silenzio da parte della Commissione. Mi dispiace che sia il Commissario Monti a dover rispondere. Lo stimo molto e ritengo che egli sia uno dei Commissari più diligenti ed attivi. Purtroppo non posso dire lo stesso per alcuni dei suoi colleghi. In questo periodo non si è verificato alcun progresso in relazione alla direttiva sui servizi postali. Il Commissario Monti ha detto che ciò va parzialmente attribuito a motivi organizzativi e di riattribuzione delle competenze. Ma questo è accaduto solo di recente: la Commissione precedente ha avuto più di un anno per fare qualcosa, e finora non siamo andati molto lontani. Dal momento che il Commissario Monti si trova qui, vorrei chiedergli di spiegare al Commissario Bolkestein su che cosa verteva la direttiva sui servizi postali. La direttiva prevedeva una liberalizzazione graduale, parlava di un servizio garantito a livello universale a prezzi abbordabili e diceva che le vendite per corrispondenza e la posta transfrontaliera sarebbero dovute rimanere un settore riservato. Tali questioni furono considerate fondamentali in quella relazione e dovrebbero esserlo anche in qualsiasi direttiva futura. Il servizio postale non riguarda unicamente il periodo natalizio. Nella regione scozzese da cui provengo la posta rappresenta molto di più di un semplice servizio: serve a mantenere i contatti tra la comunità, è anche il servizio di trasporto, il servizio sociale e il servizio sanitario. Se consentiremo che il servizio postale venga completamente privatizzato, perderemo tutto questo e molte delle nostre comunità - prima abbiamo votato sul turismo - perderanno le loro attività turistiche dal momento che rimarranno isolate. I servizi postali sono importanti. Questo messaggio deve arrivare oggi stesso alla Commissione, e la Commissione dovrà ascoltarlo."@it9
"Mr President, there is a mystery. What happened to the Postal Services Directive that was passed on 15 December 1997? There has been a deafening silence from the Commission during the period between then and now. I am sorry it is Commissioner Monti who is here today. I am very fond of him. He is one of the more diligent and hard working commissioners. It is a pity I cannot say the same for some of his other colleagues. There has, over this period, been no real progress on the Postal Services Directive. Commissioner Monti stated that part of the reason for this was the organisation and reallocation of duties. That has only happened recently. For over a year the old Commission could have done some work on this. We really have not progressed very far. However, since Commissioner Monti is here, I would like him to take a message back to Commissioner Bolkestein telling him what the Postal Services Directive was about. It was about gradual liberalisation; it was about a guaranteed universal service at an affordable price; it was about direct mail and cross-border mail remaining in the reserved sector. These issues were fundamental in that report and they should be fundamental in any forthcoming directive. The postal service is not just for Christmas. It is for life. In the area in Scotland I come from it is much more than just a postal service. It is about keeping communities together. The postal service is also the bus service. The postal service is also the social service. The postal service is also the doctor. If we allow the postal services to drift into complete privatisation then we will lose all that and many of our local communities – we were voting earlier on tourism – will lose their tourist trade. We will cut them off. The postal services are important. That message must be taken back from here today. The Commission must listen to it."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, we staan voor een mysterie. Wat is er gebeurd met de postdienstenrichtlijn die op 15 december 1997 is aangenomen? Sinds die dag heerst er een oorverdovende stilte van de kant van de Commissie. Ik vind het jammer dat commissaris Monti hier vandaag is, want ik mag hem erg graag. Hij is een van de ijverigste en meest hardwerkende Commissieleden. Helaas kan ik dat niet van al zijn collega's zeggen. Sinds die dag is er geen reële vooruitgang geboekt rond de postrichtlijn. Commissaris Monti heeft verklaard dat dit gedeeltelijk te wijten is aan de organisatie en de herschikking van bevoegdheden, die pas onlangs heeft plaatsgevonden. De voorgaande Commissie had meer dan een jaar de tijd om eraan te werken, maar we zijn amper opgeschoten. Maar nu commissaris Monti hier is, zou ik hem willen vragen commissaris Bolkestein te vertellen waar de postrichtlijn over ging. Hij ging over een geleidelijke liberalisering. Hij ging over een gegarandeerde universele dienstverlening tegen een betaalbare prijs. Hij ging erover dat direct mail en internationale post tot het gereserveerde domein moesten blijven behoren. Dit waren de fundamentele punten uit het toenmalige verslag, en ze dienen fundamenteel te blijven in de toekomstige richtlijn. De posterijen zijn er niet alleen voor Kerstmis, ze zijn er voor het leven. In de Schotse streek waar ik vandaan kom, gaat het om meer dan postbestelling, daar houden de posterijen de streek bij elkaar. De post is daar ook de bus. De post is daar ook de sociale dienst. De post is daar ook de dokter. Als we de posterijen naar een totale privatisering laten afglijden, zijn we dat allemaal kwijt. Bovendien - we hebben net een stemming over toerisme gehad - verdwijnt dan het toerisme in grote delen van onze streek; we snijden hem dan af van de buitenwereld. De posterijen zijn iets belangrijks. Dat is de boodschap hier vandaag. De Commissie moet dat in haar oren knopen."@nl2
"Senhor Presidente, há aqui um mistério. O que é que aconteceu à directiva relativa aos serviços postais que foi aprovada em 15 de Dezembro de 1997? Tem havido um silêncio ensurdecedor da parte da Comissão desde então até agora. Lamento que seja o senhor Comissário Monti que aqui esteja presente hoje. Simpatizo muito com ele. É um dos comissários mais diligentes e trabalhadores. Lamento não poder dizer o mesmo acerca de alguns dos seus colegas. Não se verificaram, desde 1997, quaisquer progressos reais no que se refere à directiva relativa aos serviços postais. O senhor Comissário Monti afirmou que isso se deve em parte à organização e redistribuição de funções, mas estas só se deram recentemente. Ao longo de mais de um ano, a anterior Comissão poderia ter trabalhado um pouco sobre este assunto. Na realidade, não avançámos muito. No entanto, já que o senhor Comissário Monti cá está, gostaria que ele transmitisse uma mensagem ao senhor Comissário Bolkestein e lhe explicasse do que é que tratava a directiva relativa aos serviços postais. Tratava de liberalização gradual, da garantia de serviço universal a um preço acessível, de o correio directo e o correio transfronteiriço permanecerem no sector reservado. Estas questões eram aspectos fundamentais desse relatório e deveriam continuar a sê­lo na directiva a apresentar proximamente. Os serviços postais não existem apenas para enviar as Boas Festas no Natal. São necessários para toda a vida do dia a dia. Na região da Escócia donde venho, são muito mais do que simples serviços postais. Têm a ver com manter as ligações entre as comunidades. Os serviços postais são também um serviço de autocarros. Os serviços postais são também um serviço social. Os serviços postais são também o médico. Se permitirmos que os serviços postais sejam totalmente privatizados, então, iremos perder tudo isso, e muitas das nossas comunidades locais – há pouco realizámos uma votação sobre o turismo – perderão a sua indústria turística. Iremos isolá­las. Os serviços postais são importantes. É esta a mensagem que terá de ser levada daqui hoje. A Comissão terá de a ouvir."@pt11
"Herr talman! Det är ett mysterium. Vad har hänt med posttjänstdirektivet som antogs den 15 december 1997? Det har varit en öronbedövande tystnad från kommissionens sida under perioden mellan då och nu. Jag är ledsen att det är kommissionär Monti som är här i dag. Jag tycker mycket om honom. Han tillhör de flitigare och mer hårt arbetande kommissionsledamöterna. Det är tråkigt att jag inte kan säga samma sak om vissa av hans kolleger. Under denna period har det inte skett några verkliga framsteg i samband med posttjänstdirektivet. Kommissionär Monti sade att detta delvis beror på organisationen och omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta skedde ju nyligen. Den gamla kommissionen skulle ha kunnat göra något åt saken i över ett års tid. Vi har faktiskt inte gjort särskilt stora framsteg. Eftersom kommissionär Monti är här skulle jag emellertid vilja att han vidarebefordrar ett meddelande till kommissionär Bolkestein, och berättar för honom vad posttjänstdirektivet handlar om. Det handlar om en gradvis genomförd avreglering; det handlar om en garanterad, allmän tjänst till överkomliga priser; det handlar om att direktreklam och gränsöverskridande post skulle vara kvar inom den monopoliserade sektorn. Dessa frågor var grundläggande i denna rapport och de bör vara grundläggande i alla kommande direktiv. Posttjänsterna behövs inte bara under julen. De behövs under hela livet. I det område i Skottland som jag kommer från handlar det om mycket mer än bara en posttjänst. Det handlar om att hålla ihop samhällen. Posttjänsten är även en busstjänst. Posttjänsten är även en socialtjänst. Posttjänsten är även en läkartjänst. Om vi tillåter att posttjänsten helt och hållet privatiseras, kommer vi att förlora allt detta och många av våra lokala samhällen – vi röstade om turismen innan – kommer att förlora sin turisthandel. Vi kommer att isolera dem. Posttjänsten är viktig. Detta budskap måste vidarebefordras härifrån i dag. Kommissionen måste ta till sig det."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph