Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-17-Speech-4-104"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000217.4.4-104"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". A nome dei comunisti italiani esprimo una grande insoddisfazione per i contenuti espressi nel documento che, secondo le attese, doveva esprimere le linee strategiche per l’Europa fino al 2005. Occupazione: non trova riscontro nella realtà, ormai da molti anni, il nesso crescita economica-aumento dell’occupazione, eppure lo si ripropone quale ricetta – dimostratasi inutile – per risolvere il gravissimo problema della disoccupazione. Eppure il Presidente è fine economista. Pensioni: “La responsabilità dell’ammodernamento dei sistemi di protezione sociale rimarrà agli Stati membri”, si afferma nel documento, eppure proprio la Commissione è intervenuta nel caso Italia chiedendo reiteratamente una modifica rapida del regime pensionistico, volta a ridurre diritti e remunerazioni. Eppure proprio il Presidente Prodi, per l’importante guida che ha dato al governo italiano in quegli anni, sa quanti e quali sacrifici sono stati richiesti e sono stati fatti dai nostri concittadini per entrare nell’euro e quale ruolo importante l’Italia svolge nello sviluppo europeo. Proprio per questo non possiamo accettare inviti ad ulteriori tagli alle pensioni. C’è un accordo su tale questione che ne prevede una verifica nel 2001. Non un giorno prima esso dovrà essere rivisto. Peraltro, la dinamica dei costi in merito è del tutto sotto controllo. Si astenga dunque la Commissione da questo approccio ideologico inaccettabile e da questi proclami che creano instabilità ed incertezza nei cittadini. Ho citato il caso Italia, non solo perché il Presidente lo conosce molto bene ma perché proprio dai dati comunitari (Eurostat) si evince che per l’Italia la spesa per il attualmente 25,9 percento – non solo è dal 1990 inferiore alla media comunitaria (28,2 percento), ma inferiore e di molto a quella di paesi ritenuti virtuosi, quali la Germania (29,9 percento) e la Francia (30,8 percento). Ruolo dell’Europa: innanzitutto bisogna riaffermare che l’Europa ripudia la guerra quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali; poi si può parlare di ruolo “militare” dell’Unione. Agricoltura e salute: la nostra visione della questione è diversa da quella della Commissione: per noi non esistono consumatori, esistono cittadini che vogliono nutrirsi con cibi sani, con prodotti non aventi come fine la competitività ma la salubrità, la qualità ed il rispetto dell’ambiente, fattori peraltro creatori di occupazione."@it9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"På de italienske kommunisters vegne vil jeg gerne give udtryk for stor utilfredshed med indholdet i det dokument, der ifølge forventningerne skulle indeholde de strategiske retningslinjer for Europa indtil 2005. Om beskæftigelsen vil jeg gerne sige, at forbindelsen mellem en økonomisk vækst og en stigning i beskæftigelsen efterhånden ikke har haft hold i virkeligheden i mange år. Alligevel foreslår man den igen som en løsning - der har vist sig at være virkningsløs - på det meget alvorlige arbejdsløshedsproblem, og det selvom formanden er en dygtig økonom. Hvad pensionerne angår, står der i dokumentet, at medlemsstaterne vil have ansvaret for moderniseringen af de sociale sikringssystemer, selvom netop Kommissionen har grebet ind i Italiens tilfælde og gentagne gange bedt om en hurtig ændring af pensionssystemet med det formål at mindske rettighederne og pensionsbeløbene. Og det selvom netop formand Prodi - med sin vigtige ledelse af den italienske regering i de år - godt er klar over, hvilke og hvor mange ofre vores medborgere blev bedt om at bringe og bragte for at komme med i euroen, og hvilken vigtig rolle Italien spiller i Europas udvikling. Netop derfor kan vi ikke acceptere, at man opfordrer til at skære endnu mere ned på pensionerne. Der eksisterer en aftale om dette spørgsmål, hvor der tages højde for en gennemgang i 2001. Den aftale må ikke revideres én dag tidligere. I øvrigt er udviklingen i disse omkostninger fuldstændigt under kontrol. Kommissionen bør derfor holde sig fra denne uacceptable ideologiske indfaldsvinkel og fra disse bekendtgørelser, der skaber ustabilitet og usikkerhed blandt borgerne. Når jeg nævner Italien, er det ikke kun, fordi formanden har et godt kendskab til det, men også fordi det fremgår af Fællesskabets oplysninger (Eurostat), at Italiens udgifter til velfærd - der i øjeblikket ligger på 25,9% - ikke blot har været lavere end EU-gennemsnittet (28,2%) siden 1990, men også er meget lavere end udgifterne i de lande, der betragtes som førende, såsom Tyskland (29,9%) og Frankrig (30,8%). Hvad Europas rolle angår, skal det først og fremmest slås fast, at Europa afviser krig som en løsning på internationale konflikter. Herefter kan man så tale om Europas "militære" rolle. Med hensyn til landbrug og sundhed har vi et andet syn på dette spørgsmål end Kommissionen. For os er der ikke noget, der hedder forbrugere, men derimod noget, der hedder borgere, som ønsker at spise sund mad og produkter, hvor der ikke lægges vægt på konkurrencedygtighed, men på sundhed, kvalitet og respekt for miljøet, og det er i øvrigt faktorer, der skaber beskæftigelse."@da1
"Im Namen der Kommunisten Italiens bringe ich die große Unzufriedenheit mit dem Inhalt des Dokuments zum Ausdruck, das den Erwartungen nach die strategischen Leitlinien für Europa bis zum Jahr 2005 enthalten sollte. Beschäftigung: Seit nunmehr vielen Jahren hat sich der Zusammenhang Wirtschaftswachstum-Beschäftigungswachstum in der Praxis nicht bestätigt, und trotzdem wird er erneut als Rezept – das sich als wirkungslos erwiesen hat – für die Lösung des äußerst schwerwiegenden Problems der Arbeitslosigkeit vorgeschlagen. Gleichwohl ist der Kommissionspräsident ein ausgezeichneter Ökonom. Renten: „... müssen die Mitgliedstaaten weiterhin für die Modernisierung der Sozialschutzsysteme verantwortlich sein“, heißt es in dem Dokument, und dennoch hat sich die Kommission eingeschaltet und von Italien wiederholt eine umgehende Änderung des Rentensystems zwecks Abbau der Ansprüche und Leistungen gefordert. Gleichwohl weiß gerade Kommissionspräsident Prodi, der in jenen Jahren die italienische Regierung mit großer Sachkenntnis geführt hat, welche Opfer von unseren Landsleuten verlangt und erbracht wurden, um an der Europäischen Währungsunion teilnehmen zu können, und welch wichtige Rolle Italien in der europäischen Entwicklung spielt. Gerade deshalb können wir die Aufforderung zu weiteren Rentenkürzungen nicht akzeptieren. Es gibt eine Vereinbarung für diesen Bereich, die für 2001 eine Überprüfung vorsieht, welche somit keinen Tag früher erfolgen darf. Im übrigen ist die diesbezügliche Kostenentwicklung völlig unter Kontrolle. Die Kommission sollte also von diesem inakzeptablen ideologischen Ansatz und von solchen Erklärungen, die Unsicherheit und Ungewißheit bei den Bürgern hervorrufen, Abstand nehmen. Ich habe das Beispiel Italiens angeführt, nicht nur, weil der Kommissionspräsident bestens damit vertraut ist, sondern weil speziell die Gemeinschaftsstatistiken (Eurostat) erkennen lassen, daß in Italien die Ausgaben für den Sozialbereich – gegenwärtig 25,9 Prozent – seit 1990 nicht nur unter dem Gemeinschaftsdurchschnitt (28,2 Prozent), sondern auch deutlich unter dem Durchschnittswert der als vorbildlich geltenden Länder wie Deutschland (29,9 Prozent) und Frankreich (30,8 Prozent) liegen. Rolle Europas: Als erstes muß bekräftigt werden, daß Europa den Krieg als Mittel zur Lösung internationaler Streitigkeiten verabscheut; sodann kann auf die „militärische“ Rolle der Union eingegangen werden. Landwirtschaft und Gesundheit: In dieser Frage vertreten wir eine andere Auffassung als die Kommission. Für uns gibt es keine Verbraucher, sondern Bürger, die sich mit gesunden Lebensmitteln ernähren wollen; mit Erzeugnissen, deren Sinn und Zweck nicht Wettbewerbsfähigkeit, sondern Unbedenklichkeit, Qualität und Umweltschutz sind, Faktoren, die zudem Arbeitsplätze schaffen."@de7
"Εξ ονόματος των ιταλών κομμουνιστών εκφράζω τη μεγάλη μας δυσαρέσκεια για τα περιεχόμενα που περιλαμβάνει το έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, έπρεπε να εκφράσει τους στρατηγικούς στόχους για την Ευρώπη έως το 2005. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση: παρότι, εδώ και πολλά χρόνια, η σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση της απασχόλησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εξακολουθεί να προτείνεται ως μια – αποδεδειγμένα άχρηστη – συνταγή για την επίλυση του σοβαρότατου προβλήματος της ανεργίας. Παρ’ όλα αυτά ο Πρόεδρος είναι ένας εξαίρετος οικονομολόγος. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις: “Η ευθύνη του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα εξακολουθήσει να βαραίνει τα κράτη μέλη”, αναφέρεται στο έγγραφο, και όμως η ίδια η Επιτροπή παρενέβη στην περίπτωση της Ιταλίας ζητώντας επανειλημμένως άμεση τροποποίηση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, με σκοπό τη μείωση δικαιωμάτων και αποδοχών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πρόεδρος Prodi, με το σπουδαίο έργο διακυβέρνησης της χώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, γνωρίζει πόσες και ποιες θυσίες απαιτήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τους συμπολίτες μας για την είσοδό μας στο ευρώ και ποιο σημαντικό ρόλο επιτελεί η Ιταλία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αιτήματα για περαιτέρω περικοπές των συντάξεων. Υπάρχει μια συμφωνία σχετικά με το θέμα αυτό, που προβλέπει τη διενέργεια ελέγχου το έτος 2001. Το θέμα αυτό δε θα μπορέσει να επανεξεταστεί ούτε μια μέρα πριν. Εξάλλου, η δυναμική των σχετικών δαπανών είναι υπό απόλυτο έλεγχο. Ας απομακρυνθεί λοιπόν η Επιτροπή από αυτήν την απαράδεκτη ιδεολογική προσέγγιση και από αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν αστάθεια και αβεβαιότητα στους πολίτες. Ανέφερα την περίπτωση της Ιταλίας, όχι μόνο γιατί ο Πρόεδρος τη γνωρίζει πολύ καλά, αλλά και γιατί από τα κοινοτικά στοιχεία (Eurostat) προκύπτει ότι στην Ιταλία η δαπάνη για το κράτος πρόνοιας – που σήμερα είναι της τάξης του 25,9 τοις εκατό – από το 1990, όχι μόνο είναι κατώτερη από τον κοινοτικό μέσο όρο (28,2 τοις εκατό), αλλά είναι κατώτερη, και κατά πολύ μάλιστα, και από τον μέσο όρο των χωρών που θεωρούνται ειδήμονες, όπως η Γερμανία (29,9 τοις εκατό) και η Γαλλία (30,8 τοις εκατό). Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης: πρώτα απ’ όλα πρέπει να διακηρύξουμε εκ νέου ότι η Ευρώπη αποποιείται τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διεθνών διαφορών, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε για τον “στρατιωτικό” ρόλο της Ένωσης. Ως προς τη γεωργία και την υγεία: η άποψή μας για το ζήτημα είναι διαφορετική από αυτήν της Επιτροπής: για μας δεν υπάρχουν καταναλωτές, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να τρέφονται με υγιεινά τρόφιμα, με προϊόντα που δεν έχουν ως στόχο τον ανταγωνισμό αλλά την υγεία, την ποιότητα και τον σεβασμό του περιβάλλοντος, παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν εξάλλου απασχόληση."@el8
"On behalf of the Italian Communists, I would like to express great dissatisfaction at the contents of the document, which was expected to define the strategic guidelines for Europe up until the year 2005. Employment: for many years now, the connection between economic growth and an increase in employment has not been borne out by reality, and yet, despite the fact that it has been proved to be useless, the same recipe is being put forward again as a solution to the acute problem of unemployment. And yet our President is a fine economist. Pensions: The document states that, ‘Member States must remain responsible for modernising social protection systems’, and yet the Commission itself intervened in the case of Italy, repeatedly calling for swift changes to the pension system to reduce rights and decrease pension payments. And yet President Prodi himself gave firm guidance to the Italian Government during those years and is therefore aware of the nature and extent of the sacrifices demanded of our fellow citizens and which they made in order to sign up to the euro, and he is aware of the major role played by Italy in European development. For this very reason, we cannot agree to cut pensions further. There is an agreement on this issue which provides for a review in 2001 and this must not take place one moment sooner. What is more, the relevant cost dynamic is completely under control. I would therefore ask the Commission to please refrain from taking this unacceptable ideological approach and making such declarations which create instability and uncertainty among the citizens. I referred to the case of Italy, not only because the President is very familiar with it, but because Community statistics (Eurostat) themselves reveal that not only has Italy’s welfare expenditure – currently 25.9% – been below the Community average (28.2%) since 1990, but that it has also been well below that of countries considered to be doing well, such as Germany (29.9%) and France (30.8%). Europe’s role: we first need to emphasise that Europe rejects war as an instrument for resolving international conflict: only then can we talk of the ‘military’ role of the Union. Agriculture and health: we see the issue differently from the Commission: in our view there are no consumers: there are only citizens who want to eat healthy food – products which are not designed for competitiveness but health, quality and respect for the environment. Moreover, these are factors which create employment."@en3
". (IT) En nombre de los comunistas italianos, deseo manifestar una gran insatisfacción por los contenidos del documento que, según las expectativas, tenía que formular los objetivos estratégicos para Europa hasta el año 2005. Empleo: desde hace años, el nexo entre crecimiento económico y aumento del empleo no responde a la realidad, sin embargo, se propone de nuevo como receta – que se ha demostrado inútil – para solucionar el gravísimo problema del desempleo. Y eso que el Presidente es un avezado economista. Pensiones: en el documento se dice: “La responsabilidad de la modernización de los sistemas de protección social continuará correspondiendo a los Estados miembros”; sin embargo, precisamente la Comisión intervino en el caso de Italia pidiendo reiteradamente una rápida modificación del régimen de pensiones, orientada a reducir derechos y retribuciones. Y eso que el señor Presidente Prodi, por la importante orientación que dio al Gobierno italiano en esos años, sabe cuántos y qué sacrificios se han pedido y han hecho nuestros conciudadanos para entrar en el euro y conoce el importante papel que desempeña Italia en el desarrollo europeo. Por esto, no podemos aceptar invitaciones a realizar mayores recortes de las pensiones. Existe un acuerdo respecto a esta cuestión que prevé su revisión en el año 2001. No deberá ser revisado ni un día antes ni un día después. Por otra parte, la dinámica de los costes al respecto está totalmente bajo control. Por lo tanto, la Comisión debe abstenerse de este enfoque ideológico inaceptable y de estas declaraciones que crean inestabilidad e incertidumbre en los ciudadanos. He mencionado el caso de Italia no solo porque el Presidente lo conoce muy bien, sino porque, de los datos comunitarios (Eurostat), se desprende que para Italia el gasto en bienestar –actualmente del 25,9 %– no solo es desde 1990 inferior a la media comunitaria (28,2%), sino que es con mucho inferior a la media de los países considerados ejemplares como Alemania (29,9%) y Francia (30,8%). Papel de Europa: en primer lugar hay que reafirmar que Europa rechaza la guerra como instrumento para solucionar los conflictos internacionales; luego se puede hablar del papel “militar” de la Unión. Agricultura y salud: nuestra visión de la cuestión difiere de la visión de la Comisión: para nosotros no existen consumidores, existen ciudadanos que quieren nutrirse con alimentos sanos, con productos cuya finalidad no sea la competitividad, sino la salubridad, la calidad y el respeto del medio ambiente, elementos que, por otra parte, crean empleo."@es12
". Ilmaisen Italian kommunistien nimissä syvän tyytymättömyytemme sen asiakirjan sisältöön, jonka odotettiin hahmottavan komission strategiset tavoitteet Euroopalle aina vuoteen 2005 saakka. Työllisyys: talouskasvu ei enää vuosiin ole vaikuttanut työllisyyden kasvuun, mutta siitä huolimatta sitä tarjotaan parannuskeinoksi – joka on jo osoittautunut hyödyttömäksi – työttömyyden mitä vakavimpaan ongelmaan. Kuitenkin puheenjohtaja on kyvykäs ekonomisti. Eläkkeet: "Jäsenvaltioiden on otettava vastuu omien sosiaaliturvajärjestelmiensä nykyaikaistamisesta", asiakirjassa todetaan, vaikka Italian tapauksessa juuri komissio on puuttunut asiaan vaatien toistuvasti eläkejärjestelmän nopeaa muutosta, jolla halutaan vähentää oikeuksia ja korvauksia. Koska puheenjohtaja Prodi itse toimi noina vuosina merkittävänä Italian hallituksen johtajana, juuri hänen pitäisi tietää, kuinka monia ja minkälaisia uhrauksia kansalaisiltamme vaadittiin ja mitä uhrauksia tehtiin, jotta valtio voisi ottaa euron käyttöön, ja millainen merkittävä rooli Italialla on Euroopan kehityksessä. Juuri tästä syystä emme voi hyväksyä kehotuksia eläkkeiden uusiin leikkauksiin. Asiasta on tehty sopimus, jonka mukaan eläkkeitä on määrä tarkistaa vuonna 2001. Niitä ei pidä tarkastaa päivääkään aikaisemmin. Lisäksi kulujen kehitys on tässä asiassa täysin hallinnassa. Komissio pidättäytyköön siis noudattamasta tätä ideologista lähestymistapaa, jota ei voida hyväksyä ja esittämästä lausumia, jotka aiheuttavat kansalaisten taholla epävakaisuutta ja epävarmuutta. Olen viitannut Italian tapaukseen, ei ainoastaan sen vuoksi, että puheenjohtaja tuntee sen niin hyvin, vaan myös sen vuoksi, että yhteisön omista tilastoista (Eurostat) käy ilmi, että Italiassa sosiaalialan kulujen osuus – joka tällä hetkellä on 25,9 prosenttia – ei ainoastaan ole vuodesta 1990 alkaen alempi kuin yhteisön keskiarvo (28,2 prosenttia), ja huomattavasti alempi kuin eräillä esimerkillisinä pidetyillä valtioilla, kuten Saksalla (29,9 prosenttia) ja Ranskalla (30,8 prosenttia). Euroopan rooli: ennen kaikkea on painokkaasti todettava, että Eurooppa hylkää sodankäynnin kansainvälisten selkkausten ratkaisun välineenä; vasta sitten voidaan keskustella unionin "sotilaallisesta" roolista. Maanviljely ja terveys: näkemyksemme asiasta on erilainen kuin komission. Meidän mielestämme ei ole olemassa kuluttajia vaan kansalaisia, jotka tahtovat ravita itseään terveillä ruoilla, tuotteilla, joita ei ole tuotettu kilpailukykyä vaan terveellisyyttä, laatua ja ympäristön kunnioittamista silmällä pitäen, ja sitä paitsi nämä seikat ovat työllisyyttä edistäviä seikkoja."@fi5
". Au nom des communistes italiens, je tiens à dire que nous sommes très insatisfaits du contenu du document qui, selon les attentes, devait exprimer les lignes stratégiques pour l'Europe jusqu'en 2005. Emploi : depuis de nombreuses années déjà, il n'existe pas de rapport entre la croissance économique et la hausse de l'emploi dans la réalité, pourtant on continue à proposer cette formule - qui s'est avérée inutile - pour résoudre le très grave problème du chômage. Le président est pourtant un éminent économiste. Pensions : "La responsabilité de la modernisation des systèmes de protection sociale continuera à incomber aux États membres", affirme-t-on dans le document. Pourtant, la Commission a elle-même demandé, à plusieurs reprises, au gouvernement italien de modifier rapidement le système de pensions dans le but de réduire les droits et les rémunérations. Pourtant, M. Prodi sait, pour avoir dirigé de manière significative le gouvernement italien à l'époque, combien de sacrifices ont été demandés aux citoyens italiens - qui les ont fait - pour entrer dans l'euro et connaît le rôle important que joue l'Italie dans le développement européen. C'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons accepter de nouvelles diminutions des pensions. Il existe un accord sur la question qui prévoit une vérification en 2001, et pas un jour avant. Par ailleurs, la dynamique des coûts y afférents est tout à fait sous contrôle. Que la Commission s'abstienne donc de cette approche idéologique inacceptable et de ces déclarations qui suscitent l'instabilité et l'incertitude chez nos citoyens. J'ai cité le cas de l'Italie, non seulement parce que le président le connaît fort bien, mais aussi parce que les données communautaires (Eurostat) révèlent qu'en Italie, les dépenses pour le actuellement 25,9 pour cent - sont, depuis 1990, inférieures non seulement à la moyenne communautaire (28,2 pour cent), mais aussi, et de beaucoup, à la moyenne des pays considérés comme de bons élèves, comme l'Allemagne (29,9 pour cent) et la France (30,8 pour cent). Rôle de l'Europe : il convient, avant tout, de réaffirmer que l'Europe rejette la guerre comme instrument visant à résoudre les conflits internationaux ; ensuite, on pourra parler du rôle "militaire" de l'Union. Agriculture et santé : notre vision du problème diffère de celle de la Commission. Pour nous, il n'y a pas de consommateurs, mais des citoyens désireux de manger des aliments sains, des produits dont l'objectif n'est pas la compétitivité mais la salubrité, la qualité et le respect de l'environnement, facteurs qui sont, d'ailleurs, créateurs d'emplois."@fr6
"On behalf of the Italian Communists, I would like to express great dissatisfaction at the contents of the document, which was expected to define the strategic guidelines for Europe up until the year 2005. Employment: for many years now, the connection between economic growth and an increase in employment has not been borne out by reality, and yet, despite the fact that it has been proved to be useless, the same recipe is being put forward again as a solution to the acute problem of unemployment. And yet our President is a fine economist. Pensions: The document states that, ‘Member States must remain responsible for modernising social protection systems’, and yet the Commission itself intervened in the case of Italy, repeatedly calling for swift changes to the pension system to reduce rights and decrease pension payments. And yet President Prodi himself gave firm guidance to the Italian Government during those years and is therefore aware of the nature and extent of the sacrifices demanded of our fellow citizens and which they made in order to sign up to the euro, and he is aware of the major role played by Italy in European development. For this very reason, we cannot agree to cut pensions further. There is an agreement on this issue which provides for a review in 2001 and this must not take place one moment sooner. What is more, the relevant cost dynamic is completely under control. I would therefore ask the Commission to please refrain from taking this unacceptable ideological approach and making such declarations which create instability and uncertainty among the citizens. I referred to the case of Italy, not only because the President is very familiar with it, but because Community statistics (Eurostat) themselves reveal that not only has Italy’s welfare expenditure – currently 25.9% – been below the Community average (28.2%) since 1990, but that it has also been well below that of countries considered to be doing well, such as Germany (29.9%) and France (30.8%). Europe’s role: we first need to emphasise that Europe rejects war as an instrument for resolving international conflict: only then can we talk of the ‘military’ role of the Union. Agriculture and health: we see the issue differently from the Commission: in our view there are no consumers: there are only citizens who want to eat healthy food – products which are not designed for competitiveness but health, quality and respect for the environment. Moreover, these are factors which create employment."@lv10
"Namens de Italiaanse communisten wil ik duidelijk maken dat wij zeer ontevreden zijn over de inhoud van dit document. Wij hadden eigenlijk verwacht dat hierin de strategische doelstellingen voor Europa tot 2005 uiteen zouden zijn gezet. Werkgelegenheid: al ettelijke jaren weet men dat de koppeling tussen economische groei en werkgelegenheid niet aan de realiteit beantwoordt. Desalniettemin komt men opnieuw met dit nutteloze - zoals is gebleken - recept aandragen voor de oplossing van het zeer ernstige probleem van de werkloosheid. Toch is de voorzitter van de Commissie een eminent econoom. Pensioenen: "de verantwoordelijkheid voor de modernisering van de socialezekerheidsstelsels blijft bij de lidstaten liggen", staat in het document. Juist de Commissie meende echter te moeten ingrijpen in het geval van Italië en nogmaals met klem te moeten aandringen op een snelle wijziging van het pensioenstelsel, in de richting van minder rechten en minder uitkeringen. Juist voorzitter Prodi weet echter maar al te goed - hij was immers een uitstekend leider van de Italiaanse regering in die jaren - hoeveel, en welke offers toen van onze burgers gevraagd en ook volbracht zijn om het toegangsbiljet tot de euro te bemachtigen. Hij weet eveneens hoe belangrijk de rol van Italië is in de Europese ontwikkeling. Daarom is het voor ons onaanvaardbaar dat men het mes nog dieper in de pensioenen zet. Daarover is een akkoord gesloten waarin sprake is van een heronderzoek in 2001. Geen dag eerder mag die herziening beginnen. De kostendynamiek in deze sector is trouwens volledig onder controle en daarom moet de Commissie zich onthouden van dergelijke, onaanvaardbare ideologische benaderingen en aankondigingen. Daardoor zaait zij alleen maar onrust en onzekerheid onder de burgers. Ik noem Italië niet zozeer omdat de voorzitter dit land zo goed kent, maar juist omdat de communautaire gegevens (Eurostat) laten zien dat in Italië de uitgaven voor sociale zekerheid - nu 25,9% - niet alleen al sedert 1990 beneden het communautaire gemiddelde (28,2%) liggen, maar zelfs beneden de uitgaven van de hier zo goed presterende landen, zoals Duitsland (29,9%) en Frankrijk (30,8%). De rol van Europa: allereerst moet men nogmaals benadrukken dat Europa oorlog als middel voor het oplossen van internationale geschillen van de hand wijst. Dan kan men ook over de "militaire" rol van Europa spreken. Landbouw en gezondheid: wij hebben een andere visie hierop dan de Commissie. Voor ons bestaan er geen consumenten, maar burgers die zich willen voeden met gezonde levensmiddelen, met producten die niet worden vervaardigd met het oog op concurrentiekracht maar met het oog op gezondheid, kwaliteit en milieuzorg, drie factoren waardoor ook werkgelegenheid wordt gecreëerd."@nl2
"Em nome dos Comunistas italianos, exprimo uma grande insatisfação face ao conteúdo do documento, que, de acordo com as expectativas, deveria expressar as orientações estratégicas para a Europa até 2005. Emprego: não é confirmado pela realidade, desde há muitos anos, o nexo crescimento económico-aumento do emprego, mas essa ideia volta a ser proposta como se fosse uma receita - que se revelou inútil - para resolver o gravíssimo problema do desemprego. E, no entanto, o senhor Presidente é um hábil economista. Pensões: afirma-se no documento que a responsabilidade da modernização dos sistemas de segurança social continuará a caber aos Estados-Membros, mas a Comissão interveio no caso italiano precisamente solicitando reiteradas vezes uma modificação rápida do regime das pensões, tendente a reduzir direitos e remunerações. No entanto, o próprio Presidente Prodi, pela importante orientação que imprimiu então ao Governo italiano, sabe quantos e quão grandes sacrifícios foram exigidos e feitos pelos nossos concidadãos para aderirem ao euro, e como é importante o papel desempenhado pela Itália no desenvolvimento europeu. Precisamente por isso não podemos aceitar propostas de mais cortes nas reformas. Há um acordo sobre essa matéria que prevê uma revisão em 2001. Tal revisão não deverá ocorrer nem um só dia antes. Aliás, a dinâmica dos custos nesse domínio está inteiramente sob controlo. A Comissão deve, pois, abster-se desta perspectiva ideológica inaceitável e deste tipo de proclamações, que criam instabilidade e insegurança entre os cidadãos. Referi o caso da Itália, não só porque o senhor Presidente o conhece muito bem, mas também porque precisamente dos dados comunitários (Eurostat) ressalta que, para a Itália, a despesa com o actualmente 25,9% - não só é, desde 1990, inferior à média comunitária (28,2%), mas é inferior, e em muito, à de países considerados modelos, tais como a Alemanha (29,9%) e a França (30,8%). Papel da Europa: em primeiro lugar, há que reafirmar que a Europa repudia o recurso à guerra como instrumento de resolução dos conflitos internacionais; depois poderá falar-se de um papel “militar” da União. Agricultura e saúde: a nossa visão da questão é diferente da Comissão. Para nós, não há consumidores, há cidadãos que querem alimentar-se com alimentos sãos, com produtos cuja finalidade não seja a competitividade mas sim a salubridade, a qualidade e o respeito pelo ambiente, factores, aliás, criadores de emprego."@pt11
"skriftlig. Som företrädare för de italienska kommunisterna vill jag uttrycka mitt allvarliga missnöje med innehållet i det dokument som var avsett att beskriva riktlinjerna för utvecklingen i Europa fram till år 2005. Sysselsättningen: sedan många år tillbaka finns det ingen koppling i verkligheten mellan ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning, och ändå föreslår man på nytt samma recept – som har visat sig verkningslöst – för att lösa det mycket allvarliga problemet med arbetslösheten. Och ändå är kommissionens ordförande ekonom. Pensioner: "Ansvaret för att modernisera de sociala skyddssystemen åvilar alltjämt medlemsstaterna", heter det i dokumentet, och ändå har just kommissionen ingripit när det gäller Italien för att upprepade gånger kräva en snabb reform av pensionssystemet i avsikt att inskränka rättigheter och sänka ersättningsnivåerna. Och trots detta vet ordförande Prodi, som på ett så föredömligt sätt ledde den italienska regeringen under de åren, vilka stora uppoffringar man begärde av våra medborgare och som de fick utstå för att komma med i den gemensamma valutan och vilken viktig roll Italien spelar i den europeiska utvecklingen. Just därför kan vi inte acceptera uppmaningar att göra ytterligare nedskärningar i pensionerna. Det finns ett avtal i denna fråga som förutsätter en omprövning år 2001. Inte en dag tidigare skall avtalet revideras. Dessutom är kostnadsutvecklingen under kontroll. Kommissionen bör alltså avstå från denna oacceptabla ideologiska strategi och uttalanden som skapar instabilitet och osäkerhet bland medborgarna. Jag nämnde Italien, inte bara för att ordföranden känner till landet väl, utan också för att ur de data som finns över utvecklingen i gemenskapen (Eurostat) framgår att för Italien ligger utgifterna för för närvarande 25,9 procent – inte bara sedan 1990 under genomsnittet i gemenskapen (28,2 procent), utan betydligt lägre än i de länder som anses ligga bra till, som Tyskland (29,9 procent) och Frankrike (30,8 procent). Europas roll: framför allt måste vi bekräfta att Europa avvisar kriget som ett sätt att lösa internationella konflikter. Därefter kan vi diskutera unionens "militära" roll. Jordbruk och hälsa: vår vision är inte densamma som kommissionens. För oss finns det inga konsumenter, det finns medborgare som vill livnära sig på nyttiga livsmedel, med produkter som inte har konkurrenskraft som mål utan nyttighet, kvalitet och respekt för miljön, faktorer som för övrigt skapar sysselsättning."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"welfare"13,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph