Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-17-Speech-4-068"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Betænkning (A5-0013/2000 ) af Knörr Borràs for Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 3605/93 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (KOM(1999) 444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"1
lpv:unclassifiedMetadata
"Betænkning (A5-0020/2000 ) af Cederschiöld for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender om udkast til rammeafgørelse om styrkelse af den strafferetlige beskyttelse mod falskmøntneri i forbindelse med indførelsen af euroen (SN 5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Betænkning (A5-0019/2000 ) af Di Pietro for Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder, Retsvæsen og Indre Anliggender om udkast til Rådets retsakt om udarbejdelse af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (9636/1999 - C5-0091/1999 og SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)). A5-0019/2000"1
lpv:translated text
"Vores ordfører fremsætter altså med andre ord et mundtligt ændringsforslag, der består i at tilføje en motivering med ordlyden: "der henviser til, at Malta og Cypern vil deltage i …". *** *** ***"@da1
lpv:unclassifiedMetadata
"- Inden afstemningen"1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Knörr Borràsin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0013/2000 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta (KOM(1999) 444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Cederschiöldin laatima kansalaisvapauksien ja –oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0020/2000 ) ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan vahvistamisesta euron käyttöönoton yhteydessä (SN 5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"5
lpv:unclassifiedMetadata
"Di Pietron laatima kansalaisvapauksien ja –oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietintö (A5-0019/2000 ) ehdotuksesta neuvoston säädökseksi yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa (9636/1999 - C5-0091/1999 ja SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Toisin sanoen esittelijämme ehdottaa meille suullista tarkistusta, jonka tarkoituksena on lisätä johdanto-osan kappale, jossa sanotaan: "ottaa huomioon, että Malta ja Kypros osallistuvat…". *** *** ***"@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Verslag (A5-0019/2000 ) van de heer Di Pietro, namens de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, over de ontwerpovereenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (9636/1999 - C5-0091/1999 en SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Betänkande (A5-0013/2000 ) av Knörr Borràs för utskottet för ekonomi och valutafrågor om förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 3605/93 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen (KOM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"13
lpv:unclassifiedMetadata
"Betänkande (A5-0020/2000 ) av Cederschiöld för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om förslaget till rådets rambeslut om förstärkning av det straffrättsliga skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron (5116/1999 – C5-0332/1999 – 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Med andra ord föreslår föredraganden ett muntligt ändringsförslag som består i att lägga till ett skäl med följande lydelse: "Malta och Cypern skall delta...". *** *** ***"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Verslag (A5-0020/2000 ) van mevrouw Cederschiöld, namens de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, over het ontwerpkaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijke kader voor de bescherming tegen valsemunterij met het oog op het in omloop brengen van de euro (5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
", εξ"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"/2000) του κ."8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Έκθεση (Α5-001"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Έκθεση (Α5-0020/2000) της κ"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Ί"8
lpv:unclassifiedMetadata
"Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3605/93 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την"8
lpv:unclassifiedMetadata
"δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9636/1999 – C5-0091/1999"8
lpv:unclassifiedMetadata
"δρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS))"8
lpv:unclassifiedMetadata
"εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων"8
lpv:unclassifiedMetadata
"καθώς και"8
lpv:unclassifiedMetadata
"σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαισ"8
lpv:unclassifiedMetadata
"σχετικά με το σχέδιο πράξεως του Συμβουλίου για την κατ"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Έκθεση (Α5-0013/2000) του κ. Kn"8
lpv:unclassifiedMetadata
"ονόματος της Επιτροπής"8
lpv:unclassifiedMetadata
"για την αμοιβαία"8
lpv:unclassifiedMetadata
"örr Borràs"8
lpv:unclassifiedMetadata
"άρτιση"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ποινικής προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της κυκλοφορίας του ευρώ (5116/1999 – C5-0332/1999 – 1999/0821(CNS))"8
lpv:translated text
"Με άλλα λόγια, ο εισηγητής μας μάς προτείνει μια προφορική τροπολογία που συνίσταται στην προσθήκη μιας αιτιολογικής σκέψης ως εξής: " γνωρίζοντας ότι η Μάλτα και η Κύπρος θα συμμετέχουν ..." *** *** ***"@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"της σύμβασης"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Verslag (A5-0013/2000 ) van de heer Knörr Borràs, namens de Economische en Monetaire Commissie, over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3605/93 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (COM(1999) 444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Di Pietro,"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"In other words, our rapporteur is proposing an oral amendment to add a recital reading: ‘Whereas Malta and Cyprus will participate...’ *** *** ***"@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"ας Cederschi"8
lpv:unclassifiedMetadata
"ld, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων"8
lpv:unclassifiedMetadata
"υρί"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"SN 5060/1999 – C5-0331/1999 – 1999/0809(CNS))"8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"In other words, our rapporteur is proposing an oral amendment to add a recital reading: ‘Whereas Malta and Cyprus will participate...’ *** *** ***"@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Informe (A5-0019/2000 ) del Sr. Di Pietro, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto del Consejo por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (9636/1999 - C5-0091/1999 y SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mit anderen Worten, unser Berichterstatter schlägt eine mündliche Änderung vor, um eine neue Erwägung einzufügen, die wie folgt lauten soll: „in der Erwägung, daß Malta und Zypern ...teilnehmen werden...“. *** *** ***"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bericht (A5-0013/2000 ) von Herrn Knörr Borràs im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3605/93 über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit (KOM(1999) 444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"7
lpv:unclassifiedMetadata
"Bericht (A5-0019/2000 ) von Herrn Di Pietro im Namen des Ausschusses für Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten über den Entwurf eines Rechtsakts des Rates über die Erstellung des Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (9636/1999 – C4-0091/1999 und SN-5060/1999 – C4-0331/1999 – 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Por outras palavras, o nosso relator propõe­nos uma alteração oral que consiste em acrescentar um considerando que diria: “considerando que Malta e Chipre irão participar…” *** *** ***"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Relatório (A5-0020/2000 ) da deputada Cederschiöld, em nome da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre o projecto de decisão-quadro do Conselho sobre o reforço da protecção penal contra a contrafacção da moeda na perspectiva da introdução do euro (SN 5116/1999 – C5-0332/1999 – 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Informe (A5-0020/2000 ) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo sobre el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con mira a la introducción del euro (5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Relazione (A5-0013/2000 ) dell’onorevole Knörr Borràs a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura dei disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (COM(1999) 444 – C5­0174/1999 – 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Relatório (A5-0019/2000 ) do deputado Di Pietro, em nome da Comissão das Liberdades e dos Direitos dos Cidadãos, da Justiça e dos Assuntos Internos, sobre o projecto de acto do Conselho que estabelece a Convenção relativa à Cooperação Judiciária Mútua em Matéria Penal entre os Estados-Membros da União Europeia (9636/1999 – C5-0091/1999 e SN 5060/1999 - C5-0331/1999 – 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Relatório (A5-0013/2000 ) do deputado Knörr Borràs, em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 3605/93 relativo à aplicação do Protocolo sobre o procedimento relativo aos défices excessivos anexo ao Tratado que institui a Comunidade Europeia (COM(1999)0444 – C5-0174/1999 – 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"In altre parole, il relatore propone un emendamento orale volto ad inserire un considerando che reciterebbe: “considerando che Malta e Cipro parteciperanno…”. *** *** ***"@it9
lpv:spoken text
"Autrement dit, notre rapporteur nous propose un amendement oral consistant à ajouter un considérant qui dirait :"considérant que Malte et Chypre participeront…". *** *** ***"@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Informe (A5-0013/2000 ) del Sr. Knörr Borràs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (COM(1999) 0444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"12
lpv:unclassifiedMetadata
"Relazione (A5-0020/2000 ) della onorevole Cederschiöld a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sul progetto di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (5116/1999 – C5­0332/1999 – 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Bericht (A5-0020/2000 ) von Frau Cederschiöld im Namen des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten über den Entwurf eines Rahmenbeschlusses des Rates über die Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro (5116/1999 – C5-0332/1999 – 1999/0821/CNS)) A5-0020/2000"7
lpv:unclassifiedMetadata
"Rapport (A5-0020/2000 ) de Mme Cederschiöld, au nom de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, sur le projet de décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) A5-0020/2000"6
lpv:unclassifiedMetadata
"Rapport (A5-0013/2000 ) de M. Knörr Borràs, au nom de la commission économique et monétaire, sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 3605/93 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au Traité instituant la Communauté européenne (COM(1999) 444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) A5-0013/2000"6
lpv:unclassifiedMetadata
"Relazione (A5-0019/2000 ) dell’onorevole Di Pietro a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, sul progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (9636/1999 - C5­0091/1999 nonché SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"En otros términos, nuestro ponente nos propone una enmienda oral consistente en añadir el siguiente considerando: "considerando que Malta y Chipre participarán...". *** *** ***"@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Rapport (A5-0019/2000 ) de M. Di Pietro, au nom de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, sur le projet d'acte du Conseil établissant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (9636/1999 - C5-0091/1999 et SN 5060/1999 - C5-0331/1999 - 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"6
lpv:unclassifiedMetadata
"(l'Assemblée marque son accord sur l'amendement oral)"6
lpv:unclassifiedMetadata
"Betänkande(A5-0019/2000 ) av Di Pietro för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om utkastet till rådets akt om att upprätta konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (9636/1999 – C5-0091/1999 och SN 5060/1999 – C5-0331/1999 – 1999/0809(CNS)) A5-0019/2000"13
lpv:translated text
"Onze rapporteur dient dus een mondeling amendement in om de volgende overweging toe te voegen "overwegende dat Malta en Cyprus zullen deelnemen...". *** *** ***"@nl2
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000217.4.4-068"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph