Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-284"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.17.3-284"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman, kära fåtaliga, men desto mer välkomna kolleger! Man kunde tro att det vid denna timma skulle vara ett oviktigt ärende som skall behandlas, men så är icke fallet. Det är en handfast och konkret fråga. Det handlar om vår gemensamma valuta. Hur många här vet att den valutan förfalskas, och att vi har helt oacceptabla förhållanden? Vi kan inte tillåta att vår gemensamma valuta förlorar kraft genom att den förfalskas. Därför har ECB, Ekofin, Europol, OLAF och kommissionären med ansvar för rättsliga frågor insett att det snabbt måste vidtas gemensamma motåtgärder för att fylla de luckor som lagstiftningen uppvisar. Det är lätt att glömma att de gamla valutorna kan växlas in tjugo år efter det att den nya valutan har introducerats. Därför är det viktigt att inkludera även dessa valutor i den straffrättsliga delen av detta åtgärdsprogram. Det har parlamentet velat lägga till. Rådet borde ha givit parlamentet den stipulerade tremånadersfristen även för det sista dokumentet som man tog fram i detta ärende, men vi är alla medvetna om hur brådskande det är att få dessa åtgärder i hamn. Eftersom frågan skall beslutas om i mars i rådet, finns det anledning för parlamentet att ta ställning till förslaget, så att medlemsländerna hinner väga in även parlamentets ståndpunkter i det beslut som måste fattas i mars. Om något land skulle börja krångla, drar det landet på sig ett ansvar för valutan som borde göra det landet ansvarigt, både moraliskt och ekonomiskt, om det skulle bidra till en försening. Ett sådant agerande skulle medföra mycket Den 1 januari 2002 är euron i omlopp. Hela unionen måste ha samma skydd, ett skydd som förbjuder förfalskningar, inte endast av valutor i omlopp utan också av valutor som att komma i omlopp. Det är viktigt att i tid ha ett straffrättsligt skydd i alla länder som ser någorlunda likadant ut. Kommissionen har föreslagit informationsåtgärder, förebyggande åtgärder, utbyte av erfarenheter och straffrättsliga åtgärder, som faktiskt innebär en viss nödvändig tillnärmning, nämligen att det lägsta acceptabla maxstraffet för valutaförfalskningar blir åtta år. Även handel med falska valutor och innehav av förfalskningsutrustning kommer att kriminaliseras. Vi får helt enkelt en miniminivå för det högsta straffet. Eurons valörer är väl kända. Modern datautrustning kan åstadkomma en hel del skada om vi inte skyddar oss. Parlamentet har tillfört ett antal ändringsförslag till detta liggande förslag, bl.a. när det gäller domsrätt, som innebär att man endast får åtalas och dömas i ett land för samma brott. Åtgärder mot företag som är inblandade i förfalskningar finns också med, vilket vi tillskyndar. De nya kandidatländerna uppmanas också att anpassa sig till dessa regler. Det har tagit två år för rådet och kommissionen att få fram detta förslag. Det är absolut nödvändigt att beslutet nu tas i mars. Att försena eller kanske till och med riskera skador på euron vore oförsvarligt. Det vore också ett svek mot medborgarna som skall hantera de nya, obekanta sedlarna. Särskilt tror man att falskmyntarna vänder sig mot länder som står euron, där medvetenheten om den nya valutan är svagare. Skyddsåtgärderna omfattar även dessa länder, och synpunkterna från dessa länder har fått väga tungt. Därför kan man beteckna detta förslag som solidariskt och ömsesidigt i sitt ansvarstagande för olika intressen, vilket förpliktigar. Rådet måste nu i mars möta upp och fatta detta beslut. Tack kollegor för att ni lyssnade. Tack även till dem som har bidragit till en snabb hantering i frågan; jag tänker särskilt på PSE-gruppen."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære fåtallige, men så meget desto mere velkomne kolleger, man skulle tro, at vi på dette tidspunkt havde et uvæsentligt emne på dagsordenen, men det er ikke tilfældet. Det er et håndfast og konkret anliggende. Det handler om vores fælles valuta. Hvor mange her ved, at denne valuta bliver forfalsket, og at vi har helt uacceptable forhold? Vi kan ikke tillade, at vores fælles valuta mister sin kraft på grund af falskmøntneri. Derfor har ECB, ØKOFIN, Europol, OLAF og kommissæren for retlige anliggender indset, at der snart skal vedtages nogle fælles modforanstaltninger, så hullerne i lovgivningen kan blive lukket. Det er let at glemme, at de gamle valutaer kan veksles i 20 år efter, at den nye valuta er blevet introduceret. Derfor er det vigtigt, at disse valutaer også bliver inkluderet i den strafferetlige del af dette handlingsprogram. Det har Parlamentet gerne villet tilføje. Rådet burde også have givet Parlamentet den fastsatte frist på tre måneder til det sidste dokument, som man drog frem i denne sag, men vi er alle bevidste om, hvor meget det haster med at få disse foranstaltninger i hus. Eftersom der skal træffes beslutning herom i Rådet til marts, er der god grund til, at Parlamentet tager stilling til forslaget så medlemslandene kan nå at overveje tingene og Parlamentets standpunkter med hensyn til den beslutning, som skal træffes til marts. Hvis et land skulle begynde at skabe problemer, påtager dette land sig et ansvar for valutaen, som burde gøre landet ansvarligt, både moralsk og økonomisk, hvis det skulle munde ud i en forsinkelse. En sådan adfærd ville medføre en ret stor Den 1. januar 2002 er euroen i omløb. Hele Unionen skal have samme beskyttelse, en beskyttelse som forbyder falskmøntneri, ikke kun af valutaer, der er i omløb, men også af valutaer, der komme i omløb. Det er vigtigt, at vi har en strafferetlig beskyttelse i god tid i alle lande, som ser nogenlunde ens ud. Kommissionen har foreslået informationstiltag, forebyggende foranstaltninger, erfaringsudveksling og strafferetlige foranstaltninger, som faktisk indebærer en vis nødvendig tilnærmelse, nemlig at den laveste acceptable maksimumsstraf for falskmøntneri bliver otte år. Også handel med falsk valuta og besiddelse af instrumenter til falskmøntneri vil blive kriminaliseret. Vi får helt enkelt et minimumsniveau for den højeste straf. Euroens pålydende værdier er velkendte. Moderne dataudstyr kan forrette en hel del skade, hvis vi ikke beskytter os. Parlamentet har fremsat en række ændringsforslag til dette forslag, bl.a. vedrørende straffemyndigheder, som indebærer, at man udelukkende må blive anklaget og dømt i et land for samme forbrydelse. Foranstaltninger mod virksomheder, der er indblandet i falskmøntneri, er også medtaget, hvilket vi tilslutter os. De nye kandidatlande opfordres også til at tilpasse sig disse regler. Det har taget Rådet og Kommissionen to år at udarbejde dette forslag. Det er absolut nødvendigt, at beslutningen træffes her til marts. At forsinke euroen eller måske tilmed risikere følger for euroen ville være uforsvarligt. Det ville også være at svigte borgerne, som skal håndtere de nye, ukendte sedler. Man tror især, at falskmøntnere henvender sig til lande, som står euroen, hvor man ikke er så bevidst om den nye valuta. Beskyttelsesforanstaltningerne omfatter også disse lande, og synspunkterne fra disse lande har vejet tungt. Derfor kan man betegne dette forslag som solidarisk og gensidigt, idet det tager hensyn til forskellige interesser, hvilket forpligter. Rådet skal nu mødes til marts og træffe denne beslutning. Tak fordi De lyttede. Også tak til dem, der har bidraget til en hurtig behandling af sagen. Her tænker jeg især på PSE-gruppen."@da1
"Herr Präsident, sehr geehrte wenige, aber um so herzlicher willkommen geheißene Kollegen! Man sollte glauben, daß zu dieser Stunde nur ein unwichtiges Thema behandelt wird, aber das ist nicht der Fall. Es handelt sich hier um eine handfeste und konkrete Frage, um unsere gemeinsame Währung. Wie viele in diesem Saal wissen, daß diese Währung gefälscht wird und wir hier völlig unannehmbare Verhältnisse haben? Wir können nicht zulassen, daß unsere gemeinsame Währung durch Fälschungen an Kraft verliert. Darum haben die EZB, ECOFIN, EUROPOL, OLAF sowie der für Rechtsfragen zuständige Kommissar erkannt, daß schnell gemeinsame Gegenmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Lücken in der derzeitigen Gesetzgebung zu schließen. Man vergißt leicht, daß die alten Währungen noch 20 Jahre nach der Einführung der neuen Währung eingetauscht werden können. Darum müssen auch diese Währungen in den strafrechtlichen Teil dieses Aktionsprogramms einbezogen werden. Dieser Zusatz wurde vom Parlament gefordert. Der Rat hätte dem Parlament auch für das letzte Dokument zu diesem Thema die vorgeschriebene dreimonatige Frist einräumen sollen, aber wir wissen alle, wie dringend diese Maßnahmen unter Dach und Fach gebracht werden müssen. Auch wenn diese Frage im März im Rat beschlossen werden soll, besteht für das Parlament Anlaß Stellung zu dem Entwurf zu nehmen, damit die Mitgliedstaaten auch den Standpunkt des Parlaments bei dem im März zu fassenden Beschluß mit in Betracht ziehen können. Wenn irgendein Land Schwierigkeiten machen sollte, würde es damit eine Verantwortung für die Währung auf sich laden, die es sowohl moralisch als auch finanziell haftbar machen sollte, wenn es dadurch zu Verzögerungen kommen sollte. Ein solches Agieren würde eine Menge bedeuten. Am 1. Januar 2002 ist der Euro im Umlauf. Dann muß die gesamte Union den gleichen Schutz haben, einen Schutz, der Fälschungen verbietet, nicht nur von in Umlauf befindlichen Geldmitteln, sondern auch von solchen, die erst noch in Umlauf gebracht . Es ist wichtig, in allen Ländern rechtzeitig einen strafrechtlichen Schutz zu haben, der für alle in etwa gleich aussieht. Die Kommission hat Aufklärungsmaßnahmen, präventive Maßnahmen, Erfahrungsaustausche sowie strafrechtliche Maßnahmen vorgeschlagen, die allerdings eine gewisse Rechtsangleichung voraussetzen, indem die niedrigste annehmbar Höchststrafe für Geldfälschungen auf acht Jahre festgelegt wird. Auch der Handel mit Falschgeld und der Besitz von Fälscherausrüstung wird unter Strafe gestellt. Wir erhalten dadurch einfach ein Mindestniveau für die Höchststrafe. Die Stückelungen des Euro sind bekannt. Moderne Computerausrüstung kann großen Schaden anrichten, wenn wir uns nicht schützen. Das Parlament hat eine Reihe von Änderungsanträgen zum vorliegenden Entwurf eingebracht, u. a. zur Gerichtsbarkeit, da man für dieselbe Straftat nur in einem Land angeklagt und verurteilt werden darf. Auch Sanktionen gegen Unternehmen, die in Fälschungen verwickelt sind, wurden auf unsere Veranlassung hin aufgenommen. Die Beitrittskandidaten werden aufgefordert, sich ebenfalls an diese Bestimmungen anzupassen. Der Rat und die Kommission haben zwei Jahre benötigt, um diesen Vorschlag vorzulegen. Darum ist es absolut notwendig, jetzt im März zu einem Beschluß zu kommen. Die Angelegenheit zu verzögern oder sogar Schäden für den Euro zu riskieren, wäre unverantwortlich und außerdem ein Verrat an den Bürgern, die die neuen, unbekannten Geldscheine verwenden sollen. Es wird vor allem damit gerechnet, daß die Falschmünzer in den Ländern der Euro-Zone agieren, wo die neue Währung weniger stark im Bewußtsein ist. Darum umfassen die Schutzmaßnahmen auch diese Länder, deren Gesichtpunkten großes Gewicht beigemessen wurde. Aus diesem Grund kann der Vorschlag in seiner Beachtung der verschiedenen Interessen als solidarisch und auf Gegenseitigkeit beruhend bezeichnet werden, was auch verpflichtend ist. Nun muß sich der Rat im März versammeln und einen Beschluß fassen. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Kollegen, daß Sie mir zugehört haben. Einen Dank auch an diejenigen, die zu einer schnellen Behandlung dieser Frage beigetragen haben. Ich denke da besonders an die PSE-Fraktion."@de7
". Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ελάχιστοι, αλλά εξίσου ευπρόσδεκτοι συνάδελφοι, θα μπορούσε να νομίσει κανείς ότι μια τέτοια ώρα το θέμα που θα εξεταστεί θα είναι δευτερεύον, δεν είναι όμως έτσι. Πρόκειται για ένα πρακτικό και συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά το κοινό μας νόμισμα. Πόσοι εδώ ξέρουν ότι το νόμισμα παραχαράσσεται και ότι αντιμετωπίζουμε μια εντελώς απαράδεκτη κατάσταση; Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χάσει το κοινό μας νόμισμα την αξία του εξαιτίας των παραχαράξεων. Για το λόγο αυτόν, η ΕΚΤ, το ECOFIN, η Europol, η OLAF και ο Επίτροπος για τα νομικά θέματα συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να ληφθούν το συντομότερο μέτρα για να κλείσουν τα παραθυράκια που υπάρχουν στη νομοθεσία. Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι τα παλιά νομίσματα θα μπορούν να ανταλλαγούν για είκοσι χρόνια αφού εισαχθεί το νέο νόμισμα. Για το λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να περιληφθούν και αυτά τα νομίσματα στο ποινικό πλαίσιο αυτού του προγράμματος μέτρων και αυτό έκανε το Κοινοβούλιο προσθέτοντάς τα. Το Συμβούλιο έδωσε στο Κοινοβούλιο την καθορισμένη τριμηνιαία προθεσμία και για το τελευταίο έγγραφο που συντάχθηκε για το θέμα αυτό, όλοι μας έχουμε ωστόσο επίγνωση του πόσο επείγον είναι να φέρουμε σε πέρας αυτά τα μέτρα. Δεδομένου ότι η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο το Μάρτιο, είναι σημαντικό να λάβει θέση το Κοινοβούλιο επί της πρότασης, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να σταθμίσουν και τις απόψεις του Κοινοβουλίου στην απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί το Μάρτιο. Αν κάποια χώρα δημιουργήσει δυσκολίες, θα φέρει αυτή η χώρα την ευθύνη για το νόμισμα, τόσο σε ηθικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αν οδηγήσει σε καθυστέρηση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε σημαντικό . Την 1η Ιανουαρίου 2002 το ευρώ θα τεθεί σε κυκλοφορία. Όλη η Ένωση πρέπει να απολαύει της ίδιας προστασίας, προστασίας που θα απαγορεύει τις παραχαράξεις, όχι μόνο των εν κυκλοφορία νομισμάτων αλλά και των νομισμάτων που για κυκλοφορία. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί εγκαίρως ποινική προστασία σε όλες τις χώρες που βρίσκονται σχεδόν στην ίδια κατάσταση. Η Επιτροπή έχει προτείνει ενημερωτικά μέτρα, προληπτικά μέτρα, ανταλλαγή εμπειριών και ποινικά μέτρα, που συνεπάγονται ουσιαστικά κάποια αναγκαία προσέγγιση, και συγκεκριμένα ότι η μικρότερη αποδεκτή ποινή για παραχάραξη νομίσματος θα είναι οκτώ χρόνια. Ακόμη και το εμπόριο με πλαστό νόμισμα και η κατοχή παραχαρακτικού εξοπλισμού θα ποινικοποιηθούν. Πρέπει απλώς να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο για την ανώτατη ποινή. Οι ονομαστικές αξίες του ευρώ είναι ευρέως γνωστές. Το σύγχρονο υλικό πληροφορικής μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημίες αν δεν προστατευτούμε. Το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει μια σειρά τροπολογιών σε αυτή την πρόταση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δικαιοδοσία, που συνεπάγεται ότι η δίωξη και η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνονται στη χώρα όπου έχει τελεσθεί η αξιόποινη πράξη. Προωθούμε επίσης μέτρα κατά των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε παραχάραξη. Οι νέες υποψήφιες χώρες πρέπει και αυτές να προσαρμοστούν στους κανόνες αυτούς. Δύο χρόνια χρειάστηκαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή για να συντάξουν αυτή την πρόταση. Είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθεί απόφαση το Μάρτιο. Θα ήταν απαράδεκτη μια καθυστέρηση, που θα μπορούσε ίσως να ζημιώσει το ευρώ. Θα ήταν επίσης μια προδοσία απέναντι στους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν τα νέα, άγνωστα τραπεζογραμμάτια. Πιστεύεται ιδίως ότι οι παραχαράκτες στρέφονται προς τις χώρες που βρίσκονται της ζώνης του ευρώ, στις οποίες η γνώση του νέου νομίσματος είναι πενιχρή. Τα προστατευτικά μέτρα καλύπτουν και αυτές τις χώρες και οι απόψεις τους ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Θα μπορούσε συνεπώς να χαρακτηριστεί αυτή η πρόταση ως αλληλέγγυα και αμοιβαία, γιατί υπερασπίζεται διαάφορα συμφέροντα και είναι δεσμευτική. Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να συνέλθει και να λάβει απόφαση το Μάρτιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που με άκουσαν. Ευχαριστώ επίσης όσους συνέβαλαν στην ταχεία εξέταση του ζητήματος και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ομάδα του ΕΣΚ."@el8
"Mr President, ladies and gentlemen (all the more welcome for being so few in number), one might have thought that it was an unimportant subject which was to be discussed at this hour, but that is not the case. It is a definite and concrete issue. It is about our common currency. How many people here know that this currency is being counterfeited and that we have a quite unacceptable state of affairs? We cannot permit our common currency to become weaker through its being counterfeited. The ECB, ECOFIN, Europol, OLAF and the Commissioner responsible for legal questions have therefore realised that common countermeasures must be taken quickly in order to close the loopholes left by the legislation. It is easy to forget that it will be possible to exchange the old currencies for twenty years after the new currency has been introduced. It is therefore important to include these currencies too in the section of the present programme of measures which deals with penal sanctions. This is something which Parliament has said it wants to see added. The Council ought to have given Parliament the stipulated three-month period within which to consider, too, the last document produced on this matter, but we are all aware of how urgent it is to have these measures put safely in place. Because the issue is to be decided upon in March in the Council, Parliament has cause to adopt a position on the proposal now, so that the Member States have time also to take due account of Parliament’s points of view in the decision which has to be made in March. Any country which began to make difficulties would incur a responsibility for the currency, and that country would be accountable, both morally and economically, if its actions were to contribute to a delay. A country which acted in that way would bring a lot of ill will upon itself. On 1 January 2002 the euro will be in circulation. The whole of the Union must have the same protection, a type of protection which prohibits counterfeiting, not only of currencies in circulation but also of currencies which in circulation. It is important that, in time, there should be a more or less similar-looking form of protection under criminal law in all countries. The Commission has proposed measures aimed at providing information, together with penal sanctions, preventive measures and the pooling of experience. These measures do, in fact, entail a certain necessary harmonisation in as much as the lowest acceptable maximum penalty for currency counterfeiting is to be eight years’ imprisonment. Trading with counterfeit currencies and the possession of counterfeiting equipment will also become criminal offences. Quite simply, we are to have a minimum level for the maximum penalty. The denominations of the euro are well known. Modern computer equipment can be used to cause a very great deal of damage if we do not protect ourselves. Parliament has tabled a number of amendments to the present proposal, for example in regard to jurisdiction, the idea being that a person may only be prosecuted and sentenced in the one country for the same crime. There are also proposed sanctions against companies which are involved in counterfeiting, this being a measure which we would encourage. The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations. It has taken two years for the Council and the Commission to produce this proposal. It is essential that the decision should now be taken in March. To delay, or perhaps even risk damage to the euro, would be indefensible. It would also be a betrayal of the people who will be handling the new, unfamiliar notes. In particular, it is believed that counterfeiters will turn their attention to countries outside the euro zone, where people are less familiar with the new currency. The protective measures cover these countries too, and the views expressed by these countries have carried a lot of weight. The present proposal is therefore staunchly inclusive and reciprocal in character, accepting responsibility for a variety of interests in a way which imposes obligations upon others. The Council must now convene in March and make the relevant decision. Thank you for listening. Thank you, too, those who contributed to this matter’s being dealt with swiftly. I am thinking in particular of the Group of the Party of European Socialists."@en3
"(SV) Señor Presidente, estimados, escasos pero muy bienvenidos, colegas, se podría creer que a esta hora se trataría un asunto sin importancia, pero no es así. Es un asunto concreto y definido. Se trata de nuestra moneda común. ¿Cuántos de los aquí presentes saben que esa moneda se falsifica y que la situación actual es totalmente inaceptable? No podemos permitir que nuestra moneda común pierda fuerza porque se falsifica. Por eso el BCE, Ecofin, Europol, OLAF y el Comisario que tiene la responsabilidad de los asuntos jurídicos, han concluido que hay que tomar medidas rápidamente para llenar las lagunas existentes en la legislación. Es fácil olvidar que las antiguas monedas se podrán cambiar hasta veinte años después de la introducción de la nueva moneda. Por eso es importante incluir a esas monedas en la parte penal de estas medidas. El Parlamento ha querido hacer este añadido. El Consejo debió haber dado al Parlamento el plazo estipulado de tres meses, incluso para el último documento que se presentó en esta materia, pero todos conocemos la urgencia de esas medidas. Puesto que el Consejo decidirá sobre esta materia en marzo, es conveniente que el Parlamento decida sobre la propuesta para que los países miembros alcancen a incorporar estos criterios en las decisiones que se tomarán en marzo. Si algún país comenzase a presentar problemas y ocasionase un retraso, ese país tendría que asumir una responsabilidad, moral y económica, por la moneda. Una conducta de esta naturaleza conllevaría mucho . El euro estará circulando el 1 de enero de 2002. Toda la Unión tiene que contar con la misma protección, una protección que impida las falsificaciones, no sólo de la moneda que circule sino que de las monedas que puedan entrar en circulación. Es importante que exista una protección penal oportuna, en todos los países, y que sea relativamente parecida. La Comisión ha propuesto medidas en el campo de la información, medidas preventivas, intercambio de experiencias y medidas penales que, de hecho, implican una necesaria aproximación, esto es, que la duración mínima aceptable de la pena máxima por falsificación de moneda sea de ocho años. También se va a penalizar el comercio con moneda falsa y la tenencia de material destinado a la falsificación de moneda. Habrá, simplemente, un nivel mínimo para la pena máxima. Las monedas divisionarias del euro son bien conocidas. Si no nos protegemos, se nos puede causar mucho daño con los ordenadores modernos. El Parlamento ha agregado una serie de enmiendas a esta propuesta, entre otras, las referidas a la competencia judicial, es decir, que sólo se puede juzgar y condenar en un país por el mismo delito. También activamos la inclusión de medidas en contra de empresas implicadas en la falsificación de moneda. También se insta a los países candidatos a adaptarse a estas reglas. El Consejo y la Comisión han tardado dos años en preparar esta propuesta. Es absolutamente necesario que se adopte una decisión ahora en marzo. Sería injustificable que retrasásemos este proceso e hiciésemos peligrar al euro. También sería una traición a los ciudadanos que van a manejar la nueva y desconocida moneda. Se cree que los falsificadores de moneda se concentrarán especialmente en los países que están del sector del euro, donde habrá menor conciencia acerca de la nueva moneda. Las medidas de protección comprenden también a esos países, y sus opiniones han sido estudiadas en detalle. Por eso se puede considerar que esta propuesta es solidaria y recíproca en su afán de atender a los diferentes intereses en juego, cosa que compromete. El Consejo tiene que tomar esta decisión en marzo. Gracias colegas por haberme escuchado. Gracias también a quienes han contribuido a la rápida tramitación de este asunto; pienso especialmente en el Grupo PSE."@es12
"Arvoisa puhemies, hyvät vähälukuiset, mutta sitäkin tervetulleemmat kollegat, voisi kuvitella, että näin myöhään käsiteltäisiin asiaa, joka ei ole tärkeä, mutta niin ei kuitenkaan ole. Kyse on selkeästä ja konkreettisesta kysymyksestä. Kyse on yhtenäisvaluutastamme. Kuinka moni teistä tietää, että sitä väärennetään ja että tilanne on täysin sietämätön? Emme voi sallia sitä, että yhtenäisvaluuttamme heikentyy sen vuoksi, että sitä väärennetään. Sen vuoksi EKP, Ecofin, Europol, OLAF ja oikeudellisista asioista vastaava komission jäsen ovat oivaltaneet, että meidän on pikaisesti ryhdyttävä yhteisiin vastatoimiin lainsäädännössä esiintyvien aukkojen täyttämiseksi. Unohdamme helposti, että vanhoja valuuttoja voidaan vaihtaa 20 vuoden ajan uuden valuutan käyttöönotosta. Sen vuoksi on tärkeää, että nämäkin valuutat otetaan mukaan tämän toimintaohjelman rikosoikeudelliseen osaan. Sen parlamentti on halunnut lisätä. Neuvoston olisi pitänyt antaa parlamentille vaadittu kolmen kuukauden määräaika myös sitä viimeistä asiakirjaa varten, joka otettiin esille tässä asiassa, mutta me kaikki olemme tietoisia siitä, että näiden toimien toteuttamisella on kiire. Koska neuvosto päättää kysymyksestä tämän vuoden maaliskuussa, parlamentin on syytä ottaa kantaa ehdotukseen, jotta jäsenvaltiot ehtisivät punnita myös parlamentin näkökantoja maaliskuussa tehtävän päätöksen osalta. Jos jokin valtio päättäisi hankaloittaa asioita, se ottaa kannettavakseen valuuttaa koskevan vastuun, minkä vuoksi tämän valtion pitäisi vastata sekä moraalisesti että taloudellisesti toiminnasta, joka saattaa johtaa valuutan käyttöönoton myöhästymiseen. Tällainen toiminta aiheuttaisi paljon paheksuntaa. Eurojen liikkeellelasku alkaa 1. päivä tammikuuta 2002. Koko unionilla on oltava sama suoja, joka kieltää liikkeellä olevien rahojen lisäksi rahojen väärentämisen. On tärkeää, että kaikki maat saavat ajoissa yhtäläisen rikosoikeudellisen suojan. Komissio on ehdottanut tiedotustoimia, ennalta ehkäiseviä toimia, kokemusten vaihtoa ja rikosoikeudellisia toimia, mitkä todellakin merkitsevät tiettyä välttämätöntä lähentymistä, nimittäin sitä, että rahanväärennöksestä seuraa vapausrangaistus, joka on enimmillään vähintään kahdeksan vuotta. Myös väärennetyillä rahoilla käytävä kauppa ja väärentämiseen tarkoitettujen laitteiden hallussapito tehdään rangaistavaksi. Saamme yksinkertaisesti enimmäisrangaistusta koskevan vähimmäistason. Euron värisävyt ovat hyvin tiedossa. Nykyaikaisten tietokoneiden avulla voidaan saada aikaan melkoista vahinkoa, jos emme suojaudu sen varalta. Parlamentti on tehnyt useita tarkistuksia käsiteltävänä olevaan ehdotukseen, muun muassa lainkäyttövallan osalta, joka merkitsee sitä, että samasta rikoksesta voidaan tuomita vain yhdessä valtiossa. Tuemme myös sitä, että mukaan on otettu sellaiset toimet, jotka kohdistuvat niihin yrityksiin, jotka ovat sekaantuneet väärennöksiin. Uusia ehdokasvaltioitakin kehotetaan omaksumaan nämä säännöt. Neuvosto ja komissio laativat tätä ehdotusta kaksi vuotta. On aivan välttämätöntä, että teemme päätöksen maaliskuussa. Olisi vastuutonta, jos se viivästyisi, tai varsinkin, jos eurolle koituisi siitä vahinkoa. Se olisi petos myös kansalaisia kohtaan, joiden on tarkoitus ryhtyä käyttämään näitä uusia, tuntemattomia seteleitä. On hyvin todennäköistä, että rahan väärentäjät kohdistavat toimintansa valtioihin, jotka ovat euron ja joissa uudesta valuutasta tiedetään vähemmän. Turvatoimet ulottuvat myös näihin valtioihin, ja näiden valtioiden mielipiteet on otettu vakavasti huomioon. Sen vuoksi voimme kuvata tätä ehdotusta siten, että siinä otetaan solidaarisesti ja molemminpuolisesti huomioon erilaiset edut, mikä asettaa meille myös velvoitteita. Neuvoston on kokoonnuttava maaliskuun aikana tekemään tämä päätös. Kiitos kollegat siitä, että kuuntelitte! Kiitos myös teille, jotka olette vaikuttaneet kysymyksen nopeaan käsittelyyn; Ajattelen erityisesti PSE-ryhmää."@fi5
"Monsieur le Président, chers collègues - qui êtes d'autant plus les bienvenus que vous êtes peu nombreux ! On pourrait penser qu'une affaire qui se traite à une heure aussi tardive est de peu d'importance, mais tel n'est pas le cas. Il s'agit d'une question concrète et tout à fait pratique, puisque c'est de notre monnaie commune qu'il retourne. Combien de gens savent que cette monnaie fait l'objet de falsifications, et que nous sommes à cet égard dans une situation absolument inacceptable ? Nous ne pouvons permettre que notre monnaie commune perde de la valeur parce qu'on la falsifie. C'est pourquoi la BCE, l'Ecofin, Europol, l'OLAF et le commissaire responsable des questions juridiques ont reconnu qu'il était nécessaire de prendre rapidement des mesures communes pour combler les lacunes de notre législation. On oublierait facilement que les anciennes valeurs peuvent être échangées vingt ans après l'introduction de la nouvelle monnaie. C'est pourquoi il est important d'inclure ces valeurs, elles aussi, dans la partie de ce programme d'action qui concerne le droit pénal. Cet ajout a été voulu par le Parlement. Le Conseil aurait dû donner au Parlement le délai de trois mois prévu, y compris pour le dernier document qui a été adopté sur ce sujet, mais nous savons tous combien la mise en œuvre de ces mesures est difficile. Puisque la question sera discutée par le Conseil au mois de mars, il est bon que le Parlement se prononce sur la proposition, afin que la décision qui sera prise en mars traduise aussi, aux yeux des États membres, les points de vue du Parlement. Si l'un de nos pays devait se mettre à créer des complications, il aurait à assumer la responsabilité à la fois morale et économique du retard que cela pourrait entraîner. Une telle attitude serait de fort mauvaise volonté. Le 1er janvier 2002, l'euro sera en circulation. L'ensemble de l'Union doit bénéficier de la même protection, une protection qui rende impossible les falsifications, non seulement des valeurs en cours, mais aussi de celles qui seront mises plus tard en circulation. Il est important que nous puissions en disposer à temps, dans tous les pays qui présentent des conditions à peu près similaires. La Commission a proposé des mesures d'information et de prévention, des échanges d'expériences et des mesures pénales. Ceci suppose un certain rapprochement - nécessaire - entre nos dispositions nationales, la peine maximale la plus légère applicable aux faux-monnayeurs étant fixée à huit ans. Le commerce et la détention d'équipements destinés à la fabrication de fausse monnaie seront eux aussi considérés comme des actes criminels. On établira simplement un niveau minimal pour les peines les plus lourdes. Les valeurs respectives de l'euro sont bien connues. Les équipements informatiques modernes pourront faire des dégâts sérieux si nous ne nous protégeons pas. Le Parlement a présenté un certain nombre d'amendements à cette proposition, notamment en ce qui concerne les juridictions compétentes, un texte stipulant que pour une même affaire criminelle, l'inculpation et le jugement devront se dérouler dans un seul pays. Des mesures ont également été prévues, à notre initiative, contre les entreprises qui auront été mêlées à des affaires de fausse monnaie. Il est demandé aux nouveaux pays candidats d'adapter leurs législations à ces règles. Il a fallu deux ans au Conseil et à la Commission pour mettre au point cette proposition. Il est absolument nécessaire que la décision soit arrêtée en mars. Il serait irresponsable de la retarder, voire de risquer que l'euro ne se dégrade entre-temps. Ce serait aussi duper nos concitoyens, qui auront prochainement à manier ces nouveaux billets qu'ils ne connaissent pas. On pense en particulier que la fausse monnaie nuira aux pays qui sont de la zone euro, et où l'on est moins conscient de ce que vaut la nouvelle monnaie. Les mesures de protection englobent aussi ces pays, et l'on a beaucoup tenu compte des points de vue qu'ils ont exprimés. On peut donc dire de cette proposition qui consiste à prendre nos responsabilités dans notre commun intérêt, qu'elle est marquée par un esprit de solidarité et de réciprocité, qui nous engage. Le Conseil doit se réunir en mars pour prendre cette décision. Merci, chers collègues, de m'avoir écoutée. Je remercie également ceux qui ont contribué à ce que cette question puisse être traitée rapidement - je pense en particulier au groupe PSE."@fr6
"Signor Presidente, cari, pochi ma per questo ancora più benvenuti colleghi, si potrebbe ritenere che una materia trattata a un orario tanto tardo sia poco importante, ma non è così. Si tratta invece di una questione tangibile e concreta. Riguarda la nostra moneta comune. Quanti di voi sanno che questa è falsificabile, e che esiste una situazione del tutto inaccettabile? Non possiamo permettere che la nostra moneta comune si indebolisca perché può essere falsificata. Ecco perché la BCE, l'ECOFIN, l'EUROPOL, l'OLAF e il Commissario competente in materia di giustizia hanno ritenuto di dover prendere al più presto provvedimenti comuni per colmare le lacune evidenti nella legislazione. E' facile dimenticare che le vecchie divise potranno essere cambiate fino a vent'anni dall'introduzione della nuova valuta. Ecco perché è importante includere anche queste nella parte del programma d'azione relativa alle sanzioni penali. E' un elemento che il Parlamento ha chiesto di aggiungere. Il Consiglio avrebbe dovuto concedere al Parlamento il termine di tre mesi anche per l'ultimo documento elaborato in questa materia, ma sappiamo tutti quanto sia urgente condurre in porto questi provvedimenti. Poiché la questione verrà decisa in seno al Consiglio in marzo, il Parlamento ha motivo di prendere posizione verso la proposta di modo che gli Stati membri abbiano il tempo di tenere conto delle posizioni del Parlamento ai fini della decisione da prendere in marzo. Se qualche paese dovesse iniziare a fare difficoltà, nei confronti della moneta comune quel paese si renderà responsabile, sia sul piano morale che su quello economico, di aver contribuito a un ritardo. E, con il suo comportamento, si sarà fatto una pessima pubblicità. Il 1° gennaio 2002, l'euro entrerà in circolazione. L'intera Unione deve avere il medesimo livello di protezione dalle falsificazioni non soltanto per le valute in già circolazione, ma anche per quelle che corso legale. E' essenziale predisporre per tempo in tutti i paesi una rete di sicurezza penale che abbia caratteristiche più o meno simili ovunque. La Commissione ha proposto il varo di provvedimenti di informazione, prevenzione, scambio di esperienze e di provvedimenti di ordine penale, cosa che comporterà di fatto la necessità di un certo ravvicinamento, e segnatamente che il livello minimo accettabile per il massimo della pena per reati di contraffazione valutaria sia fissata a otto anni. Anche il traffico di valuta contraffatta e il possesso di strumentazioni per la contraffazione costituirà un illecito penale. Ci dotiamo insomma di un livello minimo per la pena massima. I valori facciali dell'euro sono risaputi. Se non adotteremo provvedimenti, il moderno equipaggiamento informatico sarà in grado di causare non pochi guasti. Alla proposta in esame il Parlamento ha presentato una serie di emendamenti, per esempio in materia di competenza giurisdizionale, affinché per lo stesso reato si possa essere giudicati e condannati unicamente in un paese. Sono stati previsti inoltre provvedimenti contro le imprese coinvolte in attività di contraffazione, e noi condividiamo. Anche i nuovi paesi candidati sono esortati ad adeguarsi a queste regole. Al Consiglio e alla Commissione, l'elaborazione di questa proposta ha richiesto due anni. E' assolutamente necessario che la decisione sia presa in marzo. Ritardarla o addirittura rischiare un danno all'euro sarebbe indifendibile. Sarebbe inoltre un tradimento nei confronti dei cittadini che utilizzeranno le nuove banconote, a loro sconosciute. In particolare, si ipotizza che i falsari rivolgeranno prevalentemente l'attenzione ai paesi dell'euro, in cui la consapevolezza verso la nuova moneta è più debole. I provvedimenti di tutela comprendono anche questi paesi, il cui punto di vista ha avuto un notevole peso. Per tale ragione, questa proposta può essere ritenuta solidale e reciproca nella presa in considerazione di interessi diversi, e ciò impone degli obblighi. Il Consiglio deve ora rispettare i propri, prendendo la decisione a marzo. Ringrazio i colleghi per avermi ascoltata. E ringrazio anche quanti hanno contribuito alla trattazione rapida della materia; penso in particolare al gruppo PSE."@it9
"Mr President, ladies and gentlemen (all the more welcome for being so few in number), one might have thought that it was an unimportant subject which was to be discussed at this hour, but that is not the case. It is a definite and concrete issue. It is about our common currency. How many people here know that this currency is being counterfeited and that we have a quite unacceptable state of affairs? We cannot permit our common currency to become weaker through its being counterfeited. The ECB, ECOFIN, Europol, OLAF and the Commissioner responsible for legal questions have therefore realised that common countermeasures must be taken quickly in order to close the loopholes left by the legislation. It is easy to forget that it will be possible to exchange the old currencies for twenty years after the new currency has been introduced. It is therefore important to include these currencies too in the section of the present programme of measures which deals with penal sanctions. This is something which Parliament has said it wants to see added. The Council ought to have given Parliament the stipulated three-month period within which to consider, too, the last document produced on this matter, but we are all aware of how urgent it is to have these measures put safely in place. Because the issue is to be decided upon in March in the Council, Parliament has cause to adopt a position on the proposal now, so that the Member States have time also to take due account of Parliament’s points of view in the decision which has to be made in March. Any country which began to make difficulties would incur a responsibility for the currency, and that country would be accountable, both morally and economically, if its actions were to contribute to a delay. A country which acted in that way would bring a lot of ill will upon itself. On 1 January 2002 the euro will be in circulation. The whole of the Union must have the same protection, a type of protection which prohibits counterfeiting, not only of currencies in circulation but also of currencies which in circulation. It is important that, in time, there should be a more or less similar-looking form of protection under criminal law in all countries. The Commission has proposed measures aimed at providing information, together with penal sanctions, preventive measures and the pooling of experience. These measures do, in fact, entail a certain necessary harmonisation in as much as the lowest acceptable maximum penalty for currency counterfeiting is to be eight years’ imprisonment. Trading with counterfeit currencies and the possession of counterfeiting equipment will also become criminal offences. Quite simply, we are to have a minimum level for the maximum penalty. The denominations of the euro are well known. Modern computer equipment can be used to cause a very great deal of damage if we do not protect ourselves. Parliament has tabled a number of amendments to the present proposal, for example in regard to jurisdiction, the idea being that a person may only be prosecuted and sentenced in the one country for the same crime. There are also proposed sanctions against companies which are involved in counterfeiting, this being a measure which we would encourage. The new applicant States are also encouraged to adapt to these regulations. It has taken two years for the Council and the Commission to produce this proposal. It is essential that the decision should now be taken in March. To delay, or perhaps even risk damage to the euro, would be indefensible. It would also be a betrayal of the people who will be handling the new, unfamiliar notes. In particular, it is believed that counterfeiters will turn their attention to countries outside the euro zone, where people are less familiar with the new currency. The protective measures cover these countries too, and the views expressed by these countries have carried a lot of weight. The present proposal is therefore staunchly inclusive and reciprocal in character, accepting responsibility for a variety of interests in a way which imposes obligations upon others. The Council must now convene in March and make the relevant decision. Thank you for listening. Thank you, too, those who contributed to this matter’s being dealt with swiftly. I am thinking in particular of the Group of the Party of European Socialists."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, beste enkelingen, maar daarom des te meer welkome collega's, je zou haast gaan denken dat er op dit tijdstip een onbelangrijke kwestie behandeld wordt, maar niets is minder waar. We behandelen een duidelijke en concrete kwestie. Het betreft onze gezamenlijke munteenheid. Hoeveel mensen hier weten dat deze valuta vervalst wordt en dat de situatie onaanvaardbaar is? We kunnen niet toelaten dat onze gezamenlijke valuta schade lijdt doordat hij wordt vervalst. Daarom hebben de ECB, ECOFIN, Europol, OLAF en de commissaris die verantwoordelijk is voor juridische kwesties ingezien dat er snel gezamenlijke tegenmaatregelen genomen moeten worden om de mazen in de wet te dichten. Je bent geneigd om te vergeten dat de oude valuta's twintig jaar lang ingewisseld kunnen worden na de introductie van de nieuwe valuta. Daarom is het van belang om deze valuta's ook op te nemen in het strafrechtelijke deel van dit maatregelenpakket. Dit wilde het Parlement eraan toevoegen. De Raad had het Parlement ook voor het laatste document in deze kwestie de bedongen termijn van drie maanden moeten geven. Maar we zijn er ons allemaal van bewust dat deze maatregelen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Omdat de Raad in maart over deze kwestie een besluit neemt, moet het Parlement al een standpunt innemen over het voorstel, zodat de lidstaten de tijd hebben om ook de standpunten van het Parlement mee te laten wegen in het besluit dat in maart genomen moet worden. Mocht een land door dwars te liggen een vertraging veroorzaken, dan is dat land moreel en economisch gezien verantwoordelijk voor de valuta. Een dergelijk optreden zou veel wantrouwen veroorzaken. 1 januari 2002 komt de euro in omloop. De hele Unie moet dezelfde bescherming krijgen, in de vorm van een verbod op vervalsing. Niet alleen voor valuta's die al in omloop zijn, maar ook voor valuta's die in omloop . Het is van belang dat er in alle landen bijtijds een vrijwel eenvormige, strafrechtelijke bescherming is. De Commissie heeft informatiemaatregelen, voorzorgsmaatregelen, het uitwisselen van ervaringen en strafrechtelijke maatregelen voorgesteld, die in feite een zekere noodzakelijke harmonisatie betekenen, namelijk dat de minimale maximumstraf voor valsemunterij acht jaar wordt. Ook handel in valse valuta en het bezit van werktuigen voor vervalsing wordt strafbaar. Er komt simpelweg een minimum voor de hoogste straf. De nominale waarden van de euro zijn welbekend. Moderne computerapparatuur kan veel schade veroorzaken als we ons niet beschermen. Het Parlement heeft een aantal amendementen toegevoegd aan het huidige voorstel, onder andere met betrekking tot de rechtspraak. Dat houdt in dat je voor hetzelfde strafbare feit slechts in één land vervolgd en veroordeeld mag worden. Er zijn ook maatregelen opgenomen tegen bedrijven die betrokken zijn bij valsemunterij, iets wat we zeker aanmoedigen. De nieuwe kandidaat-landen worden ook aangespoord om zich aan te passen aan deze regels. De Raad en de Commissie hebben er twee jaar over gedaan om dit voorstel in te dienen. Het is zonder meer noodzakelijk dat het besluit in maart wordt genomen. Er zijn geen redenen om het uit te stellen of schade aan de euro te riskeren. Het zou ook niet fair zijn tegenover de burgers, die de nieuwe, onbekende biljetten moeten gebruiken. Men denkt dat de vervalsers hun toevlucht zullen zoeken in landen de eurozone, waar de nieuwe valuta minder bekend is. De beschermingsmaatregelen omvatten ook deze landen, en de standpunten van deze landen hebben zwaar gewogen. Daarom kan dit voorstel gekenschetst worden als solidair en wederkerig in het nemen van verantwoordelijkheid voor verschillende belangen. Op dit punt schept het bepaalde verplichtingen. De Raad moet in maart bijeenkomen om dit besluit nemen. Collega's, bedankt voor het luisteren. Ook wil ik degenen bedanken die bijgedragen hebben aan een snelle behandeling van de kwestie. Daarmee doel ik met name op de PSE-Fractie."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas – que, sendo poucos, são ainda mais estimados –, poderia pensar-se que a esta hora só seriam tratados assuntos menos importantes, mas tal não é o caso. Trata-se de uma questão muito concreta e séria. Refiro-me à nossa moeda comum. Quantos são os que sabem que já há falsificações desta moeda e que as nossas condições de segurança são inaceitáveis? Não podemos permitir que as falsificações enfraqueçam a nossa moeda comum. Por isso, tanto o BCE como o ECOFIN, a Europol, a OLAF e o Comissário responsável pelos assuntos jurídicos entenderam que era necessário tomar medidas urgentes para suprir as lacunas actualmente existentes na legislação. É preciso não esquecermos que as actuais moedas nacionais poderão continuar a ser trocadas durante vinte anos. Por esse motivo, é importante incluí-las na protecção penal contra a falsificação, prevista neste programa de medidas. O Parlamento fez questão de inserir esta disposição. O Conselho deveria ter dado ao Parlamento o prazo de três meses que está estipulado, mesmo em relação ao último documento apresentado sobre este assunto, mas todos estamos conscientes da urgência da entrada em vigor destas medidas. Uma vez que esta questão vai ser decidida pelo Conselho em Março, justifica-se que o Parlamento tome posição sobre a proposta, para que os Estados­Membros possam entrar em linha de conta com os pontos de vista do Parlamento para essa decisão. Se algum dos países começar a criar dificuldades, chamará a si a responsabilidade - que deveria ser moral e económica - pelo que venha a acontecer à moeda por via desse atraso. Uma tal atitude representaria grande (má vontade). O euro entra em circulação em 1 de Janeiro de 2002. Toda a União deve dispor de igual protecção, uma protecção penal contra as falsificações, não só das divisas em circulação, como também das que em circulação. É importante que todos os países disponham, atempadamente, de uma protecção penal minimamente semelhante. A Comissão propôs medidas de informação, medidas de prevenção, intercâmbio de experiências e medidas de protecção penal que, na prática, implicam uma certa harmonização, nomeadamente em relação à pena máxima de prisão pelo crime de falsificação, que deve ser, pelo menos, de oito anos. O tráfico de moeda falsa e a posse de equipamento para a contrafacção serão também criminalizados. Passamos a ter, pura e simplesmente, um nível mínimo para a pena máxima. As notas do euro são bem conhecidas. Com os modernos equipamentos informáticos, é possível causar muitos danos, se não nos protegermos. O Parlamento propôs uma série de alterações ao documento, nomeadamente em matéria de direito penal, que implicam que uma pessoa que tenha sido julgada num Estado-Membro não pode ser objecto de acção judicial noutro Estado­Membro pelo mesmo crime. Estão também previstas medidas contra empresas envolvidas na falsificação, um aspecto que consideramos prioritário. É também recomendado aos países candidatos que se adaptem a estas regras. O Conselho e a Comissão demoraram dois anos a apresentar esta proposta. É absolutamente necessário que a decisão seja tomada já em Março. Seria inadmissível atrasar esta questão, pondo mesmo o euro em risco de ser gravemente afectado. Seria também uma traição aos cidadãos que vão utilizar as novas notas, que muitos ainda não conhecem. Prevê-se que as notas falsas sejam lançadas principalmente em países de da zona do euro, onde a nova moeda é menos conhecida. As medidas de protecção alargam-se também a esses países, e os seus pontos de vista foram cuidadosamente ponderados. Deste modo, pode considerar-se que a proposta se baseia na solidariedade e na reciprocidade, tendo em consideração os vários interesses que envolve. O Conselho deve reunir em Março e tomar a decisão. Muito obrigada, caros colegas, por me terem escutado. Agradeço também a todos quantos contribuíram para a rápida resolução desta questão, em especial ao Grupo do Partido Socialista Europeu."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Badwill"7
"al di fuori"9
"außerhalb"7
"avranno"9
"badwill"8,12,11
"en-dehors"6
"fuera"12
"komen"2
"nu"13,1,2
"uden for"1
"ulkopuolella"5
"utanför"13
"vielä liikkeelle laskemattomienkin"5
"vão entrar"11
"εκτός"8
"προορίζονται"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph