Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-273"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.15.3-273"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Frassoni, el trabajo realizado. Trabajar sobre comitología nunca es fácil. La Sra. Schleicher ha hecho referencia a esta especie de magia, de la que siempre hemos hablado, de los comités. Es cierto que el proceso siempre ha sido muy complejo como consecuencia de decisiones históricas pasadas que, al final, en algún momento hay que racionalizar. En mi opinión, el acuerdo al que hemos llegado Comisión y Parlamento es una clara racionalización del proceso. Desde nuestro punto de vista, satisface los intereses fundamentales del Parlamento. El Sr. Corbett ha hecho referencia a sus preocupaciones. Dice que parte de ellas se han solucionado y parte no. Yo diría que las que podía solucionar la Comisión se han solucionado. Lo que el Sr. Corbett plantea son otros supuestos no cubiertos por la decisión del Consejo, en los cuales, desgraciadamente, no podemos ir más lejos. ¿Dónde hemos avanzado? Sin duda alguna, en un punto fundamental, puesto de relieve por la Sra. Frassoni, y es que tenemos un sistema automático de información. Ese sistema automático de información va a permitir las dos actuaciones que son de especial interés para el Parlamento. Por una parte, conocer cómo estaban funcionando los comités, su composición, órdenes del día, descripciones, etc., y, por otra, el sobre decisiones concretas. Creo que es un buen pacto. Un buen pacto que mejora sin duda alguna la transparencia del proceso. A partir de aquí las cosas van a ser más fáciles. El acuerdo al que llegamos hoy, sin embargo, no debe ser considerado una marcha atrás respecto al Acuerdo Plan Delors. El Sr. Corbett hacía referencia a ese punto, pero es cierto que el nuevo modelo es mucho más complejo, distinto como consecuencia de la nueva situación y, en nuestra opinión, mucho más coherente. Hemos empezado ya el trabajo. Esperamos que ese trabajo dé unos excelentes resultados. Por otra parte, pensamos que son también positivos otros avances. Sobrepasamos en cierta medida acuerdos que ya están caducos e intentamos, con el sistema de realineamiento de los antiguos procedimientos a la nueva situación, limpiar todo lo que quedaba pendiente del pasado. Desde el punto de vista de la Comisión, nuestra conclusión es que es un buen acuerdo, que queremos agradecer a los parlamentarios –especialmente a la Sra. Frassoni- que han trabajado en él. Esperamos que con este nuevo clima se haya logrado el resultado que se pretendía conseguir, que es una mayor transparencia y un mejor conocimiento de las decisiones de la Comisión en su capacidad de ejecución."@es12
lpv:translated text
"Hr. formand, først og fremmest vil jeg takke ordføreren, fru Frassoni, for det udførte arbejde. Det er aldrig nemt at arbejde med komitologi. Fru Schleicher henviste til denne særlige magi, som udvalgene har, og som vi altid har talt om. Det er rigtigt, at processen altid har været meget kompleks som følge af tidligere historiske beslutninger, som i sidste ende på et eller andet tidspunkt skal rationaliseres. Efter min mening er den aftale, som Kommissionen og Europa-Parlamentet er nået frem til, en klar rationalisering af processen. Ud fra vores synspunkt tilfredsstiller det Europa-Parlamentets grundlæggende interesser. Hr. Corbett henviste til sine bekymringer. Han siger, at en del af disse problemer er blevet løst, men en anden del er ikke blevet løst. Jeg kan sige, at dem, Kommissionen kunne løse, er blevet løst. Det, som hr. Corbett påpeger, er andre spørgsmål, som ikke er dækket af Rådets afgørelse, hvor vi desværre ikke kan komme videre. På hvilke områder er vi kommet videre? Uden tvivl på et afgørende punkt, som fru Frassoni fremhævede, og det er, at vi har et automatisk informationssystem. Dette automatiske informationssystem vil muliggøre de to handlemåder, som har særlig interesse for Europa-Parlamentet. På den ene side at vide, hvordan udvalgene fungerer, disses sammensætning, dagsordener, beskrivelser osv., og på den anden side denne om konkrete beslutninger. Jeg tror, det er en god pagt. En god pagt, som uden tvivl forbedrer processens gennemsigtighed. Fra nu af bliver tingene lettere. Den aftale, vi er nået frem til i dag, skal imidlertid ikke betragtes som et tilbageskridt i forhold til aftalen om Delors-planen. Hr. Corbett henviste til dette punkt, men det er rigtigt, at den nye model er langt mere kompleks og anderledes som følge af den nye situation, og efter vores mening er den langt mere sammenhængende. Vi har allerede påbegyndt arbejdet. Vi håber, dette arbejde vil skabe nogle glimrende resultater. På den anden side mener vi, at også andre fremskridt er positive. Vi springer til en vis grad forældede aftaler over og forsøger med systemet for tilpasning af de gamle procedurer til den nye situation at rense alt, der var udestående fra fortiden. Set fra Kommissionens synspunkt er vores konklusion, at det er en god aftale, som vi vil takke de parlamentarikere - især fru Frassoni - som har arbejdet med den, for. Vi håber, at man med dette nye klima har opnået det resultat, som man sigtede mod at opnå, nemlig en større gennemsigtighed og et bedre kendskab til de beslutninger, som træffes af Kommissionen i medfør af dennes beføjelse som udøvende magt."@da1
"Herr Präsident! Ich möchte zunächst der Berichterstatterin, Frau Frassoni, für die geleistete Arbeit danken. Fragen der Komitologie zu bearbeiten, ist niemals einfach. Frau Schleicher ist auf eine Art „Ausschußmagie“ eingegangen, von der wir immer gesprochen haben. Mit Sicherheit ist der Prozeß infolge früherer Entscheidungen, die letztendlich rationalisiert werden müssen, immer sehr kompliziert gewesen. Meiner Meinung nach stellt das Übereinkommen, das wir zwischen Kommission und Parlament erreicht haben, eine eindeutige Rationalisierung des Prozesses dar. Aus unserer Sicht genügt es den grundlegenden Interessen des Parlaments. Herr Corbett hat seine Bedenken vorgetragen. Er sagt, daß sie sich teilweise erledigt haben und teilweise auch nicht. Ich möchte sagen, daß diejenigen, die die Kommission ausräumen konnte, ausgeräumt wurden. Was Herr Corbett anspricht, sind andere Voraussetzungen, die durch die Entscheidung des Rates nicht abgedeckt sind, über die wir aber auch leider nicht hinausgehen können. Wo sind wir vorangekommen? Ohne jeden Zweifel in einem grundsätzlichen Punkt, der von Frau Frassoni hervorgehoben wurde und der darin besteht, daß wir ein automatisches Informationssystem haben. Dieses automatische Informationssystem wird die beiden Vorgänge ermöglichen, die für das Parlament von besonderem Interesse sind: einerseits Informationen über die Arbeit der Ausschüsse, ihre Zusammensetzung, Tagesordnungen, Beschreibungen usw., andererseits das bei konkreten Beschlüssen. Ich glaube, das ist ein guter Pakt. Ein guter Pakt, der ohne jeden Zweifel die Transparenz des Prozesses verbessern wird. Davon ausgehend werden die Dinge einfacher sein. Die Vereinbarung, zu der wir heute gelangt sind, darf aber nicht als Rückschritt gegenüber der Vereinbarung Plumb/Delors angesehen werden. Herr Corbett hat diesen Punkt angesprochen, aber es ist wahr, daß das neue Modell als Folge der neuen Situation anders ist, viel komplexer und nach unserer Meinung viel kohärenter. Wir haben die Arbeit bereits aufgenommen und hoffen, daß sie ausgezeichnete Ergebnisse bringen wird. Außerdem denken wir, daß andere Fortschritte ebenfalls positiv sind. Wir gehen in gewisser Weise über Vereinbarungen hinaus, die bereits hinfällig sind, und versuchen, mit dem System zur Neuanpassung der alten Verfahren an die neue Situation alles zu bereinigen, was aus der Vergangenheit offen geblieben ist. Aus der Sicht der Kommission halten wir es für eine gute Vereinbarung, für die wir den Abgeordneten, die daran gearbeitet haben, speziell Frau Frassoni, danken möchten. Wir hoffen, daß mit diesem neuen Klima das angestrebte Ergebnis erreicht worden ist, das in einer größeren Transparenz und einer besseren Kenntnis der Beschlüsse der Kommission als Exekutive besteht."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Frassoni, για το έργο που πραγματοποίησε. Η δουλειά που αναφέρεται στην επιτροπολογία ποτέ δεν είναι εύκολη. Η κ. Schleicher αναφέρθηκε σε αυτό το είδος μαγείας των επιτροπών, για την οποία ανέκαθεν μιλούμε. Είναι γεγονός ότι η διαδικασία υπήρξε ανέκαθεν πολύ περίπλοκη ως συνέπεια ιστορικών αποφάσεων του παρελθόντος, που εν τέλει σε κάποια στιγμή πρέπει να εκλογικεύσουμε. Κατά τη γνώμη μου, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε Επιτροπή και Κοινοβούλιο αποτελεί σαφή εκλογίκευση της διαδικασίας. Από τη δική μας σκοπιά, ικανοποιεί τα βασικά συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Ο κ. Corbett αναφέρθηκε στους προβληματισμούς σας. Αναφέρει ότι εν μέρει επιλύθηκαν και εν μέρει όχι. Θα έλεγα ότι αυτά που μπόρεσε να επιλύσει η Επιτροπή επιλύθηκαν. Αυτό που θέτει η κ. Corbett είναι άλλες προϋποθέσεις που δεν καλύπτονται από την απόφαση του Συμβουλίου, τις οποίες, δυστυχώς, δεν μπορούμε να επεκτείνουμε. Πού σημειώσαμε πρόοδο; Αναμφίβολα, σε ένα βασικό σημείο, που επεσήμανε η κ. Frassoni, και είναι το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα αυτόματο σύστημα πληροφόρησης. Αυτό το αυτόματο σύστημα πληροφόρησης θα επιτρέψει στις δύο δράσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Από την μια, να μάθουμε πώς λειτουργούσαν οι επιτροπές, τη σύνθεσή τους, το πρόγραμμά τους, περιγραφές κλπ, και από την άλλη, το (το δικαίωμα ελέγχου) σε συγκεκριμένες συμφωνίες. Πιστεύω ότι πρόκειται για καλή συμφωνία. Μια καλή συμφωνία που βελτιώνει αναμφίβολα τη διαφάνεια της διαδικασίας. Βάσει αυτού τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Μολαταύτα, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε σήμερα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως υποχώρηση σε σχέση με το Σχέδιο Συμφωνίας Ντελόρ. Ο κ. Corbett αναφέρθηκε σε αυτό το σημείο, είναι γεγονός όμως ότι το νέο μοντέλο είναι πολύ πιο περίπλοκο, διαφορετικό συνεπεία της νέας κατάστασης, και κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο συνεκτικό. Αρχίσαμε ήδη τις εργασίες. Ελπίζουμε αυτή η εργασία να δώσει άριστα αποτελέσματα. Από την άλλη, θεωρούμε ότι είναι επίσης θετικά κάποια άλλα βήματα. Παρακάμπτουμε ως έναν βαθμό συμφωνίες που είναι πλέον ξεπερασμένες και επιχειρούμε, μέσω του συστήματος επαναπροσαρμογής των παλαιών διαδικασιών στη νέα κατάσταση, να εκκαθαρίσουμε όσα παρέμεναν εκκρεμή από το παρελθόν. Από τη σκοπιά της Επιτροπής, το συμπέρασμά μας είναι ότι πρόκειται για μια καλή συμφωνία, για την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους βουλευτές – ιδιαίτερα την κ. Frassoni – που συμμετείχαν στις εργασίες. Ελπίζουμε με αυτό το νέο κλίμα να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που είναι μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη γνώση των αποφάσεων της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις εκτελεστικές της ικανότητες."@el8
"Mr President, first I want to thank the rapporteur, Mrs Frassoni, for her work. It is never easy working on comitology. Mrs Schleicher referred to a kind of committee magic, something we have long talked about. Certainly the process has always been very complex, as a result of historical decisions, and these must eventually be rationalised. In my opinion, the agreement reached between Commission and Parliament is a clear rationalisation of the process. From our point of view, it satisfies the fundamental interests of Parliament. Mr Corbett set out Parliament’s concerns. He says some of them have been satisfied and others have not. I would say the ones the Commission was able to satisfy have been satisfied. Mr Corbett is raising issues the Council decision does not cover, and unfortunately we can go no further on those. So how far have we come? There is no doubt that we have reached a fundamental point, highlighted by Mrs Frassoni, given that we now have an automatic information system. This will facilitate two activities Parliament is especially interested in. One is knowing how the committees operate, about their composition, agendas, descriptions, and so on, and the other is the right of scrutiny over actual decisions. I think this is a good agreement. It is a good agreement which undoubtedly improves the transparency of the process. From here on things are going to be easier. But the agreement we are reaching today should not be regarded as a backward step compared with the Plumb/Delors Agreement. Mr Corbett referred to that, but the new model is certainly much more complex, different because the situation is now different, and, in our opinion, much more coherent. We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results. We think there are other positive advances too. To a certain extent we have gone beyond agreements which are already dated and, by realigning old procedures with the new situation, we aim to clear up everything still outstanding from the past. From the Commission’s point of view, our conclusion is that this is a good agreement, and we want to thank the Members of Parliament who worked on it – especially Mrs Frassoni. We hope that this new climate means we have achieved the result we were seeking, which is greater transparency and better information about the decisions of the Commission as an executive."@en3
"Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää esittelijä Frassonia hänen tekemästään työstä. Komitologiaa koskevaa työtä ei ole koskaan helppoa tehdä. Jäsen Schleicher viittasi tämänlaatuiseen taikavoimaan, josta olemme aina komiteoiden kohdalla puhuneet. On selvää, että prosessi on aina ollut varsin monimutkainen menneisyydessä tehtyjen päätösten seurauksena, ja sitä on lopulta jonain päivänä järkeistettävä. Mielestäni komission ja parlamentin solmima sopimus merkitsee selvästi prosessin järkeistämistä. Meidän näkökulmastamme se tyydyttää parlamentin perusluonteiset tarpeet. Jäsen Corbett viittasi parlamentin huolenaiheisiin. Hänen mielestään osa niistä on ratkaistu ja osaa ei. Sanoisin, että komissio ratkaisi ne huolet, mitkä se pystyi ratkaisemaan. Jäsen Corbettin esittämät seikat ovat sellaisia, etteivät ne kuulu neuvoston päätöksen piiriin, ja niiden osalta emme valitettavasti voi luvata mitään. Missä olemme päässeet eteenpäin? Epäilemättä erään esittelijä Frassonin painottaman olennaisen tärkeän seikan osalta, ja tarkoitan sillä sitä, että meillä on automaattinen tiedottamisjärjestelmä. Tämä automaattinen tiedottamisjärjestelmä mahdollistaa tiedottamisen kahdella alalla, jotka ovat parlamentille erityisen tärkeitä. Toisaalta on mahdollista tietää, miten komiteat toimivat, mikä oli niiden kokoonpano, esityslista ja tehtävienkuvaus ja niin edelleen., ja toisaalta mikä on (tarkastusoikeus) konkreettisten päätösten osalta. Mielestäni kyseessä on hyvä sopimus, joka varmasti parantaa prosessin avoimuutta. Tästä lähtien asiat helpottuvat. Kuitenkaan tänään solmimaamme sopimusta ei saa pitää astetta Delorsin sopimussuunnitelmaa huonompana. Jäsen Corbett viittasi tähän seikkaan, mutta varmaa on, että uusi malli on paljon monimutkaisempi, erilainen, uudesta tilanteesta johtuen, ja meidän mielestämme se on paljon johdonmukaisempi. Olemme jo aloittaneet työn. Toivomme, että työn tulokset on erinomaisia. Toisaalta olemme sitä mieltä, että myös muu edistyminen on myönteistä. Jätämme tietyssä määrin pois laskuista ne sopimukset, jotka eivät ole enää voimassa, ja yritämme järjestelmällä, jolla mukautamme vanhat menettelyt uuden tilanteen mukaisiksi, saada hoidetuiksi kaikki aiemmin ratkaisematta jätetyt asiat. Komission näkökulmasta katsomme, että sopimus on hyvä, ja haluamme kiittää parlamentin jäseniä erityisesti esittelijä Frassonia , jotka ovat olleet työssä mukana. Toivomme, että tässä uudessa ilmapiirissä olemme saavuttaneet sen lopputuloksen, johon pyrimme, eli suuremman avoimuuden ja sen, että toimeenpanevana elimenä komission päätökset tunnetaan paremmin."@fi5
". Monsieur le Président, premièrement, je voudrais remercier le rapporteur, Mme Frassoni, pour le travail réalisé. Travailler sur la comitologie n’est jamais aisé. Mme Schleicher a fait référence à cette espèce de magie des comités, dont nous avons toujours parlé. Il est vrai que le processus a toujours été très complexe en raison des décisions historiques qu’il faut bien finalement un jour rationaliser. À mon avis, l’accord convenu entre la Commission et le Parlement constitue une rationalisation claire du processus. À notre avis, cela satisfait les intérêts fondamentaux du Parlement. M. Corbett a fait référence aux problèmes qui le préoccupent. Il dit que certains d'entre eux ont été résolus et d’autres pas. Je dirais que ceux que la Commission pouvait résoudre ont été résolus. M. Corbett parle d’autres problèmes qui ne sont pas traités par la décision du Conseil, pour lesquels on ne peut hélas pas aller plus loin. Dans quel domaine avons-nous avancé ? Sans nul doute sur un point fondamental, mis en exergue par Mme Frassoni, à savoir que nous disposons d’un système automatique d’information. Ce système automatique d’information va permettre les deux actions qui intéressent particulièrement le Parlement. D’une part, connaître le mode de fonctionnement des comités, leur composition, leurs ordres du jour, leur description, etc., et d’autre part, exercer un sur des décisions concrètes. Je pense qu’il s’agit d’un bon accord. Un bon accord qui améliore sans aucun doute la transparence du processus. Dorénavant, les choses seront plus faciles. L’accord convenu aujourd’hui ne doit cependant pas être considéré comme une marche arrière par rapport à l’accord plan Delors. M. Corbett en a parlé, mais il est vrai que le nouveau modèle est bien plus complexe, bien plus différent, en raison de la nouvelle situation, et, à notre avis beaucoup plus cohérent. Nous avons déjà commencé à travailler. Nous espérons que ce travail donnera d’excellents résultats. D’autre part, nous pensons que d’autres avancées sont également positives. Nous allons dans une certaine mesure au-delà d’accords qui sont déjà caducs et nous tentons, grâce au système de réalignement des anciennes procédures en fonction de la nouvelle situation, de résoudre tous les problèmes en suspens. Notre conclusion, du point de vue de la Commission, est qu’il s’agit d’un bon accord, pour lequel nous souhaitons remercier les parlementaires - notamment Mme Frassoni - qui y ont travaillé. Nous espérons que grâce à ce nouveau climat, nous avons obtenu le résultat escompté, à savoir une transparence accrue et une meilleure connaissance des décisions de la Commission dans ses compétences d’exécution."@fr6
"Signor Presidente, in primo luogo, vorrei ringraziare la relatrice, onorevole Frassoni, per il lavoro svolto. Occuparsi di comitatologia non è mai facile. La onorevole Schleicher ha fatto riferimento a quell'aura di segretezza, di cui spesso abbiamo parlato, che emana dai comitati. E' indubbio che si è sempre trattato di un processo molto complesso: dall'adozione di decisioni storiche alla loro ultima e pur necessaria razionalizzazione. E' mia opinione che l'accordo raggiunto tra Commissione e Parlamento sia una netta razionalizzazione di questo processo. Dal nostro punto di vista, soddisfa gli interessi fondamentali del Parlamento. L'onorevole Corbett ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo che in parte si sono risolte e in parte no. Io direi che quelle che erano di competenza della Commissione sono state risolte. L'onorevole Corbett solleva altre questione non coperte dalla decisione del Consiglio, sulle quali, sfortunatamente, non possiamo andare oltre. Dove abbiamo fatto progressi? Senza dubbio, su un punto fondamentale, messo in evidenza dalla onorevole Frassoni: abbiamo un sistema elettronico di informazione. Questo sistema permetterà di conseguire due risultati di particolare interesse per il Parlamento: da una parte, sapere come funzionano i comitati, conoscerne la composizione, gli ordini del giorno, le descrizioni, ecc., e dall'altra, avere un sulle decisioni concrete. Credo sia un buon accordo, che senza dubbio migliorerà la trasparenza del processo. A partire da questo momento le cose saranno più semplici. L'accordo raggiunto oggi, tuttavia, non deve essere considerato come un passo indietro rispetto all'accordo Plumb-Delors. L'onorevole Corbett ha fatto riferimento a questo aspetto, ma il nuovo modello è indubbiamente più complesso e diverso in conseguenza della nuova situazione e, a nostro giudizio molto più coerente. Abbiamo già cominciato a lavorare, e speriamo che il nostro lavoro dia buoni risultati. Giudichiamo positivamente anche altri progressi. Abbiamo superato in certa misura accordi ormai obsoleti e stiamo cercando grazie ad un sistema di adeguamento delle vecchie procedure alla nuova situazione, di risolvere quanto è rimasto in sospeso dal passato. Dal punto di vista della Commissione, la nostra conclusione è che si tratta di un buon accordo e vogliamo ringraziare tutti i parlamentari - in particolar modo la onorevole Frassoni - che vi hanno lavorato. Speriamo che con questo nuovo clima si siano raggiunti i risultati che ci eravamo prefissi, ossia una maggior trasparenza e una migliore conoscenza delle decisioni della Commissione nella sua capacità di esecuzione."@it9
"Mr President, first I want to thank the rapporteur, Mrs Frassoni, for her work. It is never easy working on comitology. Mrs Schleicher referred to a kind of committee magic, something we have long talked about. Certainly the process has always been very complex, as a result of historical decisions, and these must eventually be rationalised. In my opinion, the agreement reached between Commission and Parliament is a clear rationalisation of the process. From our point of view, it satisfies the fundamental interests of Parliament. Mr Corbett set out Parliament’s concerns. He says some of them have been satisfied and others have not. I would say the ones the Commission was able to satisfy have been satisfied. Mr Corbett is raising issues the Council decision does not cover, and unfortunately we can go no further on those. So how far have we come? There is no doubt that we have reached a fundamental point, highlighted by Mrs Frassoni, given that we now have an automatic information system. This will facilitate two activities Parliament is especially interested in. One is knowing how the committees operate, about their composition, agendas, descriptions, and so on, and the other is the right of scrutiny over actual decisions. I think this is a good agreement. It is a good agreement which undoubtedly improves the transparency of the process. From here on things are going to be easier. But the agreement we are reaching today should not be regarded as a backward step compared with the Plumb/Delors Agreement. Mr Corbett referred to that, but the new model is certainly much more complex, different because the situation is now different, and, in our opinion, much more coherent. We have made a start, and we hope the work will produce some excellent results. We think there are other positive advances too. To a certain extent we have gone beyond agreements which are already dated and, by realigning old procedures with the new situation, we aim to clear up everything still outstanding from the past. From the Commission’s point of view, our conclusion is that this is a good agreement, and we want to thank the Members of Parliament who worked on it – especially Mrs Frassoni. We hope that this new climate means we have achieved the result we were seeking, which is greater transparency and better information about the decisions of the Commission as an executive."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik de rapporteur, mevrouw Frassoni, feliciteren met haar werk. Comitologie is nooit een gemakkelijk onderwerp. Mevrouw Schleicher had het al over het waas van geheimzinnigheid dat rond de comités hangt. Het is inderdaad altijd een ingewikkeld gebeuren geweest, als gevolg van beslissingen die vroeger zijn genomen, en die op een gegeven moment toch moeten worden gerationaliseerd. Het akkoord dat de Commissie en het Parlement hebben bereikt, leidt volgens mij tot een duidelijke stroomlijning van het proces en komt tegemoet aan de voornaamste wensen van het Parlement. De heer Corbett toonde zich bezorgd, en zei dat zijn zorgen slechts ten dele zijn weggenomen. Ik zou zeggen dat de kwesties waar de Commissie wat aan kon doen, zijn geregeld. De aspecten waar de heer Corbett het over had vallen niet onder het besluit van de Raad. Op die punten kunnen wij helaas niet verder gaan. Wat is er verbeterd? Zoals mevrouw Frassoni al benadrukte, is het ongetwijfeld een fundamentele verbetering dat wij nu over een geautomatiseerd informatiesysteem beschikken. Dit systeem biedt twee mogelijkheden die voor het Parlement bijzonder belangrijk zijn. Ten eerste geeft men dankzij het systeem inzicht in de werking van de comités, de samenstelling, de agenda, omschrijvingen enz. Ten tweede kan het Parlement nu toezicht houden op de concrete beslissingen van de comités. Ik denk dat wij goede afspraken hebben gemaakt, die de transparantie van het proces beslist ten goede komen. Het wordt allemaal wat makkelijker. Dat betekent echter niet dat het akkoord dat we vandaag bereikt hebben, een stap achteruit is in vergelijking met het plan-Delors, zoals de heer Corbett suggereerde. Het nieuwe model is juist veel complexer, aangepast aan de nieuwe situatie en, naar onze mening, veel samenhangender. Wij hebben een stap in de goede richting gezet, en we verwachten hierna een uitstekend resultaat. Wij denken dat er nog meer dingen ten goede veranderd zijn. Wij zijn afgestapt van een aantal achterhaalde akkoorden, en we hebben geprobeerd om alle onopgeloste kwesties uit het verleden weg te werken door systematisch oude procedures aan de huidige omstandigheden aan te passen. De Commissie vindt dit een goed akkoord, en wij willen de parlementsleden die eraan gewerkt hebben - mevrouw Frassoni in het bijzonder - daarvoor bedanken. Wij hopen dat wij er dankzij dit nieuwe klimaat in geslaagd zijn het doel te bereiken dat ons voor ogen stond: een grotere transparantie en een beter inzicht in de besluitvorming van de Commissie als uitvoerend orgaan."@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, desejo agradecer à relatora, a senhora deputada Monica Frassoni, o trabalho que realizou. O tema da comitologia nunca é fácil. A senhora deputada Ursula Schleicher referiu esta espécie de magia, de que sempre se fala, dos comités. O processo foi sempre, sem dúvida, caracterizado pela sua complexidade, decorrente de decisões históricas adoptadas no passado, pelo que se impõe proceder a um trabalho de racionalização. Penso que o acordo alcançado entre Comissão e Parlamento constitui uma clara racionalização do processo. Na nossa perspectiva, permite dar resposta aos interesses fundamentais do Parlamento. O senhor deputado Corbett fez referência às suas preocupações, dizendo que só parte das mesmas foi solucionada. Posso dizer que a Comissão solucionou o que podia solucionar. O que acontece é que o senhor deputado Corbett apresenta questões que não se inscrevem no âmbito da decisão do Conselho, em relação aos quais, lamentavelmente, nos é impossível ir mais longe. Onde se registaram avanços? Em relação, irrefutavelmente, a um ponto fundamental, que foi salientado pela senhora deputada Monica Frassoni: o facto de passarmos a dispor de um sistema automático de informação, que permitirá dar resposta a duas questões que revestem uma importância especial para o Parlamento. Por um lado, conhecer o modo de funcionamento dos comités, a sua composição, as ordens do dia, as sinopses, etc., e, por outro, o sobre decisões concretas. Considero tratar-se de um bom acordo. Um bom acordo que melhora, sem qualquer dúvida, a transparência do processo. Tudo passará a ser mais fácil a partir de agora. O acordo a que chegamos hoje não deve, porém, ser considerado um passo para trás relativamente ao Acordo Delors. O senhor deputado Corbett fez referência a este aspecto, mas o novo modelo é, sem dúvida, muito mais complexo, é diferente, na sequência da nova situação e, estamos em crer, muito mais coerente. Demos já início ao trabalho, que esperamos redunde em excelentes resultados. Por outro lado, pensamos que se registaram outros progressos igualmente positivos. Conseguimos ultrapassar, em certa medida, acordos já caducos e tentámos, com o sistema de realinhamento dos antigos procedimentos à nova situação, dar solução às questões pendentes. Na perspectiva da Comissão, pode concluir-se que se trata de um bom acordo; esta Instituição agradece aos deputados - em especial à senhora deputada Frassoni - que se dedicaram a este tema. Esperamos que este novo clima permita atingir o resultado pretendido, a saber, maior transparência e melhor conhecimento das decisões da Comissão tomadas no âmbito dos seus poderes de execução."@pt11
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka föredragande Frassoni för hennes insats. Att arbeta med kommittéförfaranden är aldrig lätt. Schleicher har hänvisat till den typ av magi som vi alltid har talat om, om kommittéerna. Det stämmer att det alltid har varit en mycket invecklad process till följd av tidigare historiska beslut som man till slut måste rationalisera någon gång. Enligt min uppfattning innebär den överenskommelse som kommissionen och parlamentet har kommit fram till en tydlig rationalisering av processen. Vi anser att den tillgodoser parlamentets grundläggande intressen. Corbett har tagit upp några orosmoment. Han säger att vissa av dem har fått en lösning och andra inte. Jag skulle nog vilja påstå att de kommissionen har kunnat lösa har fått en lösning. Det som tas upp av Corbett är andra premisser som inte omfattas av rådets beslut, och där vi tyvärr inte kan gå längre. I vilka avseenden har vi gjort framsteg? Utan tvekan i en grundläggande fråga som Frassoni har lyft fram, nämligen att vi har ett automatiskt informationssystem. Detta automatiska informationssystem kommer att möjliggöra två aspekter som är av särskilt intresse för parlamentet. Å ena sidan för att få information om hur kommittéerna har fungerat, deras sammansättning, dagordning, framställningar, osv., och å andra sidan insyn angående konkreta beslut. Jag anser att det är en bra överenskommelse. En bra överenskommelse som utan tvivel ökar insynen i processen. Från och med nu kommer saker och ting att gå lättare. Den överenskommelse vi uppnår i dag bör emellertid inte betraktas som en steg bakåt vad beträffar avtalet om Delorsplanen. Corbett tog upp frågan, men den nya modellen är mycket mer omfattande, annorlunda till följd av den nya situationen och i vårt tycke betydligt mer enhetlig. Vi har redan påbörjat arbetet. Låt oss hoppas att det leder till goda resultat. Å andra sidan betraktar vi även andra framsteg som positiva. Vi överträffar i vissa avseenden avtal som redan är föråldrade och vi försöker genom att återanpassa gamla förfaranden till den nya situationen att rensa bort sådant som finns kvar från förr. Kommissionens slutsats är att det är en bra överenskommelse, som vi vill tacka de parlamentariker för – och då i synnerhet Frassoni – som har arbetat med denna. Vi hoppas att man i det nya klimatet har lyckats uppnå det resultat man eftersträvade, nämligen en ökad öppenhet och större kännedom om de beslut kommissionen fattar i kraft av sina verkställande befogenheter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sobles Mira,"8
"droit de regard"5,8,1,12,7,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph