Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.14.3-263"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, με τη συμφωνία που συζητούμε σήμερα, όπως την έχει αναλύσει ο Swoboda ­ και θα ψηφίσουμε, ελπίζω, αύριο­ γίνεται το δεύτερο πολιτικά θετικό βήμα, μετά το σύμφωνο σταθερότητας για την περιοχή. Υπάρχει κι ένα μικρό βήμα που έχει σχέση με την πρόσφατη μερική άρση του εμπάργκο, που αποφάσισαν οι 15 κυβερνήσεις μας σε σχέση με την Γιουγκοσλαβία. Κύριοι, συνάδελφοι, η περιοχή βρίσκεται περίπου 10 χρόνια σε ρευστοποίηση. Τα 10 χρόνια, κρινόμενα και ως ιστορικός χρόνος και ως πολιτικός χρόνος κυριότερα, είναι πολύ μεγάλος χρόνος. Κάτω από αυτές λοιπόν τις συνθήκες, υπάρχει μια αποτυχία εξ αντικειμένου. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η συμφωνία που θα ψηφίσουμε αύριο, που συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε θετική κατεύθυνση. Η ΠΓΔΜ, στην ουσία, αποτελεί μια μικρογραφία της τέως Γιουγκοσλαβίας. Ανεξάρτητα πού υπερέχουν οι μεν ή οι δε μειονότητες. Από την άποψη αυτή, το ότι μέχρι σήμερα έχει αντέξει σε οποιουσδήποτε επηρεασμούς από το ευρύτερο περιβάλλον είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο, και δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση κάποιος από μας, κάποιο κράτος, κάποια πολιτική, κάποια άποψη, στην προσπάθεια επίλυσης άλλων προβλημάτων, να εξωθήσει σε εσωτερικές διασπαστικές κινήσεις αυτήν την μικρή δημοκρατία που – σημειωθήτω ­ έχει θεσμούς που μπορεί να τους οικοδομήσει ακόμη περισσότερο και να είναι μια πραγματική δημοκρατία. Στην περιοχή έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφορες πολιτικές, και εκείνο που πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μήπως, τελικά από λόγους επιπολαιότητας, βοηθήσει να οικοδομηθούν σε άλλες πλευρές δημοκρατίες τύπου Μπανανίας. Πρέπει να ξέρουμε ότι αναζητώντας συμμάχους σ’ αυτήν την περιοχή δεν πρέπει κάθε φορά να επιλέγουμε από τους προσφερόμενους. Πρέπει να επιλέγουμε εκείνους που είναι μετριοπαθείς, που έχουν ευρύτητα άποψης, που έχουν μια αντίληψη για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος πια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ωριμότητα και με μέτρα που άρχισε να παίρνει, σιγά-σιγά θα οικοδομήσει στην ευρύτερη περιοχή εκείνο το αναγκαίο περιβάλλον που χρειάζεται η ίδια. Μη γελιόμαστε, μια Ευρώπη της οποίας μια περιοχή θα βρίσκεται σε καθυστέρηση λόγω τριβών, λόγω διαφόρων παρερμηνειών, λόγω αντιθέσεων, λόγω εθνικιστικών συγκρούσεων, σε καμμία περίπτωση δεν θα είναι μια Ευρώπη που θα έχει φθάσει στο εσωτερικό της σε ένα επίπεδο που η ίδια επιθυμεί. Εν πάση περιπτώσει, ως Έλληνας πλέον, θέλω να πληροφορήσω ορισμένους συναδέλφους που άκουσα προηγουμένως ότι πολλές από τις ομιλίες κινούνται σε άλλους χρόνους και σε άλλους τόπους. Δεν έχουν πάρει καθόλου χαμπάρι τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή, τις νέες θετικές συνθήκες. Και αυτό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, με την πρωτοβουλία της Ελλάδας. Και πρέπει να ξέρετε ότι η κατ’ εξοχήν συνεργαζόμενη χώρα με την ΠΓΔΜ, που έχει τις καλύτερες σχέσεις της περιοχής, είναι η Ελλάδα, και αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ στη σταθερότητα της περιοχής. Απλώς το λέω, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, med den aftale, vi drøfter i dag på grundlag af hr. Swobodas analyse - og som vi vedtager i morgen - tages det næste politisk positive skridt efter stabilitetspagten for området. Der er taget endnu et lille skridt i tilknytning til den nylige delvise ophævelse af embargoen mod Jugoslavien, som de 15 regeringer har besluttet. Mine damer og herrer, området har ikke haft nogen fast form de sidste 10 år. Både i historisk og især i politisk målestok er 10 år meget lang tid. Under disse betingelser kan man objektivt set tale om fiasko. Og på denne baggrund vil den aftale, vi skal stemme om i morgen, og som bidrager til stabiliteten i området, i sig selv føre udviklingen i en positiv retning. FYROM er i virkeligheden et miniaturebillede af det tidligere Jugoslavien. Lige meget hvor man ser hen, dominerer den ene eller den anden etniske gruppe. Ud fra denne betragtning er det særdeles positivt, at landet indtil nu har holdt stand mod forskellige påvirkninger fra de bredere omgivelser, og ingen af os, hverken stat, politik eller holdning, bør i forsøg på at løse andre problemer drive denne lille republik til interne løsrivelsestiltag, for - det vil jeg gerne understrege - det er en republik med institutioner, som den kan bygge videre på, så den kan blive en reel demokratisk republik. Der har gennem tiden været ført forskellige former for politik i området, og det, som Den Europæiske Union bør passe på, er - af årsager, som måske viser sig at være overfladiske - at bidrage til oprettelsen af bananrepublikker andre steder. Vi bør være klar over, at når vi søger allierede i området, bør vi ikke hver gang vælge de tilbud, vi får. Vi bør vælge dem, der er moderate, som har en vis bredde i deres holdninger, og som har en forståelse for freden og stabiliteten i området. Jeg ønsker og håber og er også sikker på, at Den Europæiske Union kan optræde modent og med de foranstaltninger, den er begyndt at træffe, ganske langsomt vil opbygge det nødvendige miljø i hele området, som den også selv har brug for. Lad os ikke narre os selv, for et Europa, hvor en region er tilbagestående på grund af spændinger, på grund af forskellige mistolkninger, på grund af modsætninger, på grund af etniske sammenstød, er på ingen måder et Europa, som internt er nået op på det niveau, det selv ønsker. Under alle omstændigheder vil jeg som græker informere nogle af de talere, der har talt før mig, om, at mange af deres indlæg vedrørte andre tider og steder. De har overhovedet ikke føling med de nye omstændigheder, der har taget form i området, de nye positive omstændigheder. Hvilket i særdeles mange tilfælde er sket på Grækenlands initiativ. Og De bør vide, at det land, der samarbejder mest med FYROM og har de bedste forbindelser i regionen, er Grækenland, hvilket har bidraget meget til stabiliteten i regionen. Dette siger jeg blot, så vi ved, hvor vi er henne."@da1
"Herr Präsident, mit dem heute zur Debatte stehenden Abkommen, das Herr Swoboda erläutert hat und das wir hoffentlich morgen billigen werden, wird nach dem Stabilitätspakt für die Region der zweite politisch begrüßenswerte Schritt getan. Es gibt noch einen kleinen Schritt, der mit der teilweisen Aufhebung des Embargos gegen Jugoslawien zu tun hat, die unsere fünfzehn Regierungen vor kurzem beschlossen haben. Seit ungefähr zehn Jahren kommt die Region nicht zur Ruhe. Zehn Jahre sind, historisch und vor allem auch politisch gesehen, eine sehr lange Zeit. Insofern muß wohl objektiv von einem Fehlschlag gesprochen werden. Das Abkommen, über das wir morgen abstimmen und das zur Stabilität der Region beiträgt, weist daher de facto in die richtige Richtung. Die FYROM ist eigentlich das ehemalige Jugoslawien im Kleinformat – unabhängig davon, wo die eine oder andere Minderheit stärker vertreten ist. Es ist also äußerst positiv zu werten, daß sie bislang jeglicher Einflußnahme aus dem weiteren Umfeld widerstanden hat, und keinesfalls darf irgend jemand von uns, kein Staat, keine Politik, keine Auffassung, in dem Bemühen, andere Probleme im Innern dieser kleinen Republik zu lösen, die durchaus ausbaufähige Institutionen hat und sich zu einer wirklichen Demokratie entwickeln kann, Abspaltungsbewegungen fördern. In der Region wurden im Laufe der Zeit verschiedene politische Konzepte umgesetzt. Die Europäische Union muß nun darauf achten, daß sie nicht, und sei es aus Unbedachtheit, dazu beiträgt, daß anderswo Bananenrepubliken entstehen. Auf der Suche nach Bündnispartnern in dieser Region dürfen wir nicht jedesmal die erstbesten nehmen – das sollte klar sein. Vielmehr gilt es, jene auszuwählen, die gemäßigt und aufgeschlossen sind und deren Haltung für Frieden und Stabilität in der Region bürgt. Ich hoffe und wünsche, ja ich bin mir sogar sicher, daß die Europäische Union mit Überlegung und den nunmehr ergriffenen Maßnahmen in der gesamten Region allmählich das für sie selbst notwendige Umfeld schafft. Machen wir uns nichts vor: Ein Europa, dessen einer Teil auf Grund von Streitigkeiten, von verschiedenen Fehlinterpretationen, auf Grund von Widersprüchen und nationalistischen Konflikten zurückbleibt, kann auch in seinem Kern niemals das von ihm selbst angestrebte Niveau erreichen. Als Grieche möchte ich bestimmten Kollegen, die vor mir gesprochen haben, sagen, daß viele Beiträge nichts, aber auch gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hatten. Sie haben die neuen Bedingungen, die sich in der Region – vielfach auf Initiative Griechenlands – herausgebildet haben, die neuen positiven Bedingungen, überhaupt nicht wahrgenommen. Griechenland ist nämlich das Land auf dem Balkan, das am engsten mit der FYROM zusammenarbeitet und die besten Beziehungen zu ihr pflegt, was erheblich zur Stabilität in der Region beigetragen hat. Ich erwähnte dies nur, damit Sie sich ein Bild machen können."@de7
"Mr President, the agreement we are debating today, as analysed by Mr Swoboda, which I hope we will adopt tomorrow, constitutes the second politically positive step, after the stability pact for the area. There is another small step, which is related to the recent partial lifting of the embargo decided by our 15 governments for Yugoslavia. For about 10 years, the situation in the area has been fluid. Both as an historical period and, in particular, as a political period, 10 years is a very long time. Under those conditions, then, there has been a real failure. In that sense, the agreement we will be voting on tomorrow, which contributes towards stability in the area, is a move in the right direction. In essence, FYROM is a miniature version of the former Yugoslavia, regardless of where one or another minority holds supremacy. From that standpoint, the fact that so far it has resisted any influences from its wider environment is a very positive element and under no circumstances should any of us, any State, any policy or any view, impel that small republic towards external, disruptive movements in an effort to solve other problems, granted – let it be noted – that it has institutions which it can build upon still further and so become a real democracy. In that area, there have been various policies from time to time, and what the European Union should guard against is the risk that, for ultimately superficial reasons, it may help to create banana republics elsewhere. We must be sure that, in seeking allies in the area, we must not always choose anyone who offers. We must choose those which are moderate, which have breadth of vision and which have a perception of peace and stability in the area. I hope and wish, and am indeed certain, that the European Union, with maturity and with the measures it has begun to adopt, will little by little construct, in the wider area, the necessary environment which it needs itself. Let us not deceive ourselves: a Europe, one part of which is being held back because of frictions, misinterpretations and conflicts, and because of nationalistic clashes, will never be a Europe that has brought its own house to the level it wants. In any event, speaking now as a Greek, I want to tell some of the speakers I listened to earlier that much of what was said is fixated on other times and places. They have quite failed to grasp the new conditions created in the area; the new and positive conditions which have been created, in very many cases on Greece’s initiative. You should know that the country which cooperates most with FYROM and has the best relations with it, in the entire area, is Greece, and this has contributed greatly to the stability of the area. I say this just so that we know where we stand."@en3
"(EL) Señor Presidente, con el acuerdo que debatimos hoy, tal y como lo ha analizado Swoboda —y votaremos, espero, mañana— se da, tras el Pacto de Estabilidad, el segundo paso político positivo para la región. Otro pequeño paso, que afecta a Yugoslavia, ha venido dado por el reciente levantamiento parcial del embargo acordado por nuestros quince gobiernos. Señorías, desde hace diez años la región está en permanente disolución. Y diez años, considerados como tiempo histórico, y, sobre todo, como tiempo político, son mucho tiempo. Estas circunstancias suponen de por sí un fracaso objetivo. En este sentido, el acuerdo que votaremos mañana, que contribuye a la estabilidad de la región, conduce, objetivamente, por el camino adecuado. La ARYM, en esencia, constituye una miniatura de la antigua Yugoslavia. Independientemente de dónde sea dominante tal o cual minoría. Desde este punto de vista, el hecho de que hasta ahora haya resistido a cualquier influjo del conjunto del entorno, es un elemento muy positivo, y de ninguna manera ninguno de nosotros, ningún estado, ninguna política, ninguna opinión, en el intento de solución de otros problemas, debe alentar movimientos internos desintegradores en esta pequeña república que —hay que destacarlo— cuenta con instituciones que puede desarrollar aún más hasta ser una auténtica democracia. En la región ha habido diferentes políticas ocasionales, y lo que debe preocupar a la Unión Europea es no acabar ayudando, por frivolidad, a construir en otras partes repúblicas bananeras. Tenemos que ser conscientes de que al buscar aliados en esta región no tenemos que elegir cada vez al primero que se ofrezca. Tenemos que apostar por los moderados, por los que tienen amplitud de miras, por los que saben concebir la paz y la estabilidad en la región. Espero y deseo, y estoy ya seguro, de que la Unión Europea con madurez y con medidas que ha empezado a tomar, poco a poco va a construir en la región el entorno que ella misma necesita. No nos engañemos, una Europa con uno de sus territorios retrasado —a causa de las fricciones, a causa de diferentes malentendidos, a causa de los antagonismos, a causa de los conflictos étnicos—, en ningún caso será una Europa que habrá alcanzado en su propio seno el nivel que ella misma desea. Finalmente, como griego ahora, quisiera advertir a algunos colegas, a los que vengo escuchando, de que las conversaciones se mueven en otro tiempo y en otro lugar. No parecen haberse percatado en absoluto de las nuevas condiciones que se han configurado en la región. Y esto, en muchos casos, por iniciativa de Grecia. Y deben saber que el país colaborador por excelencia de la ARYM, con el que mantiene mejores relaciones en la región, es Grecia, y esto ha contribuido sobremanera a la estabilidad de la zona. Lo digo simplemente para que sepamos dónde nos encontramos."@es12
"Arvoisa puhemies, kun tämä tänään käsittelyssä oleva sopimus, jota Swoboda on analysoinut, toivottavasti huomenna hyväksytään, se on toinen edistysaskel alueen vakautussopimuksen jälkeen. Pientä edistymistä on tapahtunut, kun osittain purettiin Jugoslavian vastainen kauppasaarto, josta 15 hallitustamme olivat päättäneet. Hyvät kollegat, alue on ollut selvitystilassa noin 10 vuotta. 10 on vuotta on historiassa ja varsinkin politiikassa hyvin pitkä aika. Näissä olosuhteissa on siis objektiivisesti ottaen epäonnistuttu. Tässä mielessä sopimus, josta huomenna äänestetään ja joka edistää käytännössä alueen vakautta, on oikean suuntainen. Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia on oikeastaan entisen Jugoslavian pienoismalli, riippumatta siitä, mikä vähemmistö on vallassa. Tässä mielessä se, että tähän asti ympäristöstä ei ole yritetty mitenkään vaikuttaa maan asioihin, on hyvin myönteinen asia, eikä missään tapauksessa kenenkään meistä, yhdenkään valtion, yhdenkään politiikan, minkään näkemyksen yrittäessään ratkaista muita ongelmia pidä yllyttää hajottavia voimia tämän pienen demokratian sisällä, jolla – huomautan – on edelleen kehityskelpoisia instituutioita, niin että maasta tulee todellinen demokratia. Tällä alueella on aina harjoitettu erilaisia politiikkoja, ja Euroopan unionin pitää varoa, ettei se loppujen lopuksi varsin mitättömistä syistä edistä sitä, että toiselle puolelle syntyy eräänlaisia banaanitasavaltoja. Meidän pitää tietää, että kun etsimme liittolaisia tältä alueelta, meidän ei pidä joka kerta valita itseään tyrkyttäviä. Meidän pitää valita ne, jotka ovat maltillisia ja joilla on laaja näkemys ja käsitys rauhasta ja vakaudesta alueella. Suuri toiveeni on, ja olenkin varma, että Euroopan unioni harkitsevaisesti ja aloittamiensa toimien avulla pikku hiljaa rakentaa koko alueelle sellaisen ympäristön, jota se itse tarvitsee. Meidän ei pidä pettää itseämme. Eurooppa, jonka yksi alue jää muista jälkeen hankauksien, erilaisten väärinymmärrysten, vastakkainasettelujen ja kansallisten kiistojen takia, ei missään tapauksessa ole Eurooppa, joka on sisäisissä asioissaan saavuttanut haluamansa tason. Joka tapauksessa kreikkalaisena haluan kertoa tietyille aiemmin puhuneille kollegoille, että monet puheet kuuluvat toiseen aikaan ja toiseen paikkaan. He eivät ole tajunneet ollenkaan, että alueelle on muodostunut uudet olosuhteet, uudet myönteiset olosuhteet. Ja tämä on monissa tapauksissa tapahtunut Kreikan aloitteesta. Teidän tulisi tietää, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lähin yhteistyökumppani on Kreikka, maa, johon sillä on parhaat suhteet, ja tämä on edistänyt huomattavasti alueen vakautta. Sanon tämän vain, jotta tietäisitte, missä mennään."@fi5
"Monsieur le Président, avec l'accord dont nous discutons aujourd'hui, tel que l'a analysé M. Swoboda - et que nous adopterons demain, je l'espère -, un deuxième pas politique positif est franchi, après le Pacte de stabilité pour la région. Un petit pas a également été franchi en ce qui concerne la récente levée partielle de l'embargo que nos quinze gouvernements ont décidée en rapport avec la Yougoslavie. Chers collègues, cela fait dix années que la région se liquéfie. Ces dix années, tant du point de vue historique que politique, principalement, constituent une très longue période. Donc, dans ces conditions, nous sommes en présence d'un échec par essence. En ce sens, le Pacte à propos duquel nous nous exprimerons demain et qui contribue, de fait, à la stabilité de la région, emprunte une voie positive. L'ARYM, au fond, représente un modèle réduit de l'ex-Yougoslavie et ce, indépendamment des régions où domine telle ou telle minorité. De ce point de vue, le fait qu'elle ait jusqu'à présent résisté à toute influence en provenance d'un environnement plus large constitue un élément extrêmement positif et aucun d'entre nous, aucun État, aucune politique, aucun point de vue ne peut en aucun cas, dans le cadre d'une tentative de résolution d'autres problèmes, inciter à désintégrer cette petite république qui, il faut le souligner, dispose d'institutions qu'elle pourrait davantage structurer pour devenir une véritable démocratie. Dans cette région, il fut un temps où diverses politiques avaient cours et l'Union européenne doit prendre garde à ce que, finalement, et pour des raisons de légèreté, elle ne contribue, d'un autre côté, à l'établissement de républiques de type bananier. Nous devons savoir que dans la recherche d'alliés dans cette région, nous ne devons pas sans cesse faire notre choix parmi ceux qui se proposent. Nous devons choisir des alliés modérés, larges d'esprit, ayant le sens de la paix et de la stabilité dans la région. J'espère, je souhaite et je suis maintenant convaincu que l'Union européenne, faisant preuve de maturité et par le biais de mesures qu'elle a commencé à prendre, établira pas à pas dans la région, au sens large, l'environnement nécessaire dont elle-même a besoin. Ne nous fourvoyons pas, en aucun cas une Europe, dont une des régions accuserait un retard en raison de frictions, de diverses interprétations erronées, d'oppositions, de conflits ethniques, n'aura atteint, en son sein, un niveau qu'elle espère atteindre. En tout cas, et je m'exprime maintenant en tant que Grec, je voudrais informer certains collègues que j'ai écouté plus tôt que nombres d'interventions relèvent d'une autre époque et d'autres lieux. Ils n'ont absolument pas pris conscience de la nouvelle donne - positive - qui s'est constituée dans la région et ce, dans de nombreux cas, à l'initiative de la Grèce. Vous devez également savoir que le pays qui, par excellence, collabore avec l'ARYM et qui entretient les meilleures relations de la région, c'est la Grèce. Je le dis simplement afin que nous sachions de quoi il retourne."@fr6
"Signor Presidente, con l’accordo oggi in discussione, che è stato presentato dall’onorevole Swoboda e che, mi auguro, sarà votato domani, si compie un secondo passo politico verso il patto di stabilità per la regione. Vi è un altro piccolo progresso da registrare, ovvero la recente revoca parziale dell’ imposto dai Quindici alla Jugoslavia. Onorevoli colleghi, la situazione nella regione è instabile da ormai dieci anni e, da un punto di vista storico e soprattutto politico, un decennio rappresenta un lungo periodo. In tali circostanze si parte oggettivamente da un fallimento, ma l’accordo in votazione domani contribuisce alla stabilità nella regione e in effetti va nella giusta direzione. L’ERIM è come una miniatura dell’ex Jugoslavia, a prescindere da dove prevalga questa o quella minoranza. In quest’ottica, il fatto che sinora abbia resistito a qualsiasi influenza proveniente dall’ambiente esterno rappresenta un aspetto molto positivo e, pur tentando di risolvere altri problemi, nulla e nessuno - intendo nessuno Stato, nessuna politica, nessuna opinione - dovranno mai coinvolgere in azioni disgregative questa piccola repubblica che, va detto, è dotata di istituzioni che può ulteriormente sviluppare per diventare una vera democrazia. Nella regione sono state seguite politiche diverse e l’Unione deve far attenzione a non contribuire, magari con la sua superficialità, all’instaurarsi di forme di governo tipo repubblica di Bananas. Va tenuto presente che, nel cercare alleati nella regione, non si devono scegliere tutti quelli che si propongono, ma preferire chi si dimostra moderato, di larghe vedute e impegnato sul fronte della pace e della stabilità. Mi auguro - e sono ormai sicuro - che nella regione l’UE, grazie alla sua maturità e ai provvedimenti adottati, costruirà progressivamente l’ambiente adatto di cui lei stessa ha bisogno. Ma non lasciamoci trarre in inganno: se nel continente vi sarà una regione che resterà fanalino di coda a causa di attriti, malintesi, dissensi e scontri nazionalistici, allora l’Europa non raggiungerà mai al suo interno il livello di eccellenza auspicato. In ogni caso, essendo greco voglio dire a taluni colleghi intervenuti in precedenza che molti dei loro discorsi sembrano appartenere ad un altro tempo e ad un altro luogo. Non si sono resi conto delle nuove condizioni positive emerse nella regione, spesso grazie all’iniziativa del mio paese. Dovete sapere che il per eccellenza dell’ERIM, cioè il paese che ha con essa i migliori rapporti nella regione, è proprio la Grecia e ciò dà un grande contributo alla stabilità nei Balcani. Lo dico semplicemente perché tutti capiscano a che punto siamo arrivati."@it9
"Mr President, the agreement we are debating today, as analysed by Mr Swoboda, which I hope we will adopt tomorrow, constitutes the second politically positive step, after the stability pact for the area. There is another small step, which is related to the recent partial lifting of the embargo decided by our 15 governments for Yugoslavia. For about 10 years, the situation in the area has been fluid. Both as an historical period and, in particular, as a political period, 10 years is a very long time. Under those conditions, then, there has been a real failure. In that sense, the agreement we will be voting on tomorrow, which contributes towards stability in the area, is a move in the right direction. In essence, FYROM is a miniature version of the former Yugoslavia, regardless of where one or another minority holds supremacy. From that standpoint, the fact that so far it has resisted any influences from its wider environment is a very positive element and under no circumstances should any of us, any State, any policy or any view, impel that small republic towards external, disruptive movements in an effort to solve other problems, granted – let it be noted – that it has institutions which it can build upon still further and so become a real democracy. In that area, there have been various policies from time to time, and what the European Union should guard against is the risk that, for ultimately superficial reasons, it may help to create banana republics elsewhere. We must be sure that, in seeking allies in the area, we must not always choose anyone who offers. We must choose those which are moderate, which have breadth of vision and which have a perception of peace and stability in the area. I hope and wish, and am indeed certain, that the European Union, with maturity and with the measures it has begun to adopt, will little by little construct, in the wider area, the necessary environment which it needs itself. Let us not deceive ourselves: a Europe, one part of which is being held back because of frictions, misinterpretations and conflicts, and because of nationalistic clashes, will never be a Europe that has brought its own house to the level it wants. In any event, speaking now as a Greek, I want to tell some of the speakers I listened to earlier that much of what was said is fixated on other times and places. They have quite failed to grasp the new conditions created in the area; the new and positive conditions which have been created, in very many cases on Greece’s initiative. You should know that the country which cooperates most with FYROM and has the best relations with it, in the entire area, is Greece, and this has contributed greatly to the stability of the area. I say this just so that we know where we stand."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, met de onderhavige overeenkomst, die de heer Swoboda zojuist heeft toegelicht en die wij hopelijk morgen zullen goedkeuren, wordt na het Stabiliteitspact voor dit gebied, de tweede, politiek opbouwende stap gezet. Hieronder valt ook een kleine stap in verband met de recentelijke, gedeeltelijke opheffing van het embargo dat de 15 regeringen aan Joegoslavië hadden opgelegd. Waarde collega's, er heerst nu al meer dan tien jaar onrust in dit gebied. Alles is er in beweging. Tien jaar is een lang tijd, historisch, maar vooral ook politiek gezien. Objectief beschouwd moet men hier van een mislukking spreken. Daarom is de onderhavige overeenkomst, waar wij morgen over zullen stemmen en waarmee wij een praktische bijdrage zullen leveren aan de stabiliteit in het gebied, een stap in de goede richting. De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) is in feite een micrografie van het voormalig Joegoslavië, of nu de ene minderheid de overhand heeft of de andere. FYROM heeft tot nu toe stand weten te houden en weerstand kunnen bieden aan de door het omringend gebied uitgeoefende invloeden. Dat is een goed teken. Daarom mag niemand onder ons, geen enkel land, geen enkel beleid of mening, in de verleiding komen om, met het oog op de oplossing van geheel andere vraagstukken, het vuur van de problemen in deze kleine republiek aan te wakkeren en interne verscheuring te veroorzaken. Ik wil hierbij duidelijk aantekenen dat dit land wel degelijk over uitbouwbare instellingen beschikt en een waarachtige democratie kan zijn. Er zijn in dit gebied verschillende beleidsvormen toegepast. De Europese Unie moet derhalve oppassen en voorkomen dat zij door oppervlakkig handelen hulp verleent aan de totstandkoming van een - in bepaalde opzichten - bananenrepubliek. Wij moeten wel beseffen dat, als wij op zoek zijn naar bondgenoten in dit gebied, wij niet telkens degenen moeten uitkiezen die zich daarvoor aandienen. Wij moeten daarvoor krachten kiezen die gematigd zijn, die ruim van geest zijn en die weten wat vrede en stabiliteit betekenen voor dit gebied. Ik hoop, ik wens en ben er eigenlijk van overtuigd dat de Europese Unie blijk zal geven van rijpheid en met de geleidelijk aan op gang gebrachte maatregelen in heel het gebied de omstandigheden zal weten op te bouwen die dit gebied nodig heeft. Laten wij geen illusies koesteren: als Europa een gebied omvat dat door allerlei wrijvingen, misverstanden, tegenstellingen en etnische conflicten achterop is geraakt, kan het niet datgene worden wat zij intern voor zichzelf verlangt. Als Griek wil ik bepaalde collega's, die ik zojuist heb horen spreken, zeggen dat veel van hun opmerkingen uit de tijd en misplaatst zijn. Zij hebben blijkbaar geen flauwe notie van de geheel nieuwe omstandigheden, gunstige omstandigheden, die in dit gebied ontstaan. In veel gevallen zijn deze te danken aan het initiatief van Griekenland. U moet weten dat de beste betrekkingen van FYROM in dit gebied de betrekkingen met Griekenland zijn, en dat daardoor een heel belangrijke bijdrage kon worden geleverd tot de stabiliteit. Ik zeg dit enkel opdat iedereen weet hoe de vork in de steel zit."@nl2
"Senhor Presidente, com o acordo que hoje debatemos com base análise que dele fez o senhor deputado Swoboda ­ e que, espero, vamos votar amanhã ­, dá-se o segundo passo politicamente positivo a seguir ao Pacto de Estabilidade para a região. Há também a registar um pequeno passo relacionado com o levantamento parcial do embargo contra a Jugoslávia, recentemente decidido pelos nossos 15 governos. Senhores, colegas, há cerca de 10 anos que esta região está em liquidação. Em termos históricos e sobretudo em termos políticos, 10 anos é muito tempo. Nestas condições, portanto, existe efectivamente um fracasso. Nesse sentido e dadas as circunstâncias, o acordo que amanhã vamos votar e que contribui para a estabilidade da região está na direcção certa. A FYROM é, no essencial, uma miniatura da antiga Jugoslávia. Independentemente de onde predominam estas ou aquelas minorias. Deste ponto de vista, o facto de até hoje ter resistido a quaisquer influências do meio circundante é um dado extremamente positivo, e nenhum de nós, nenhum Estado, nenhuma política, nenhum ponto de vista deverá, em caso algum, para tentar resolver outros problemas, incentivar movimentos internos desagregadores nesta pequena república que - faço notar - tem instituições que pode construir ainda mais e tornar-se uma verdadeira democracia. Tem havido na região diferentes políticas e a União Europeia deve estar atenta porque, afinal por motivos de futilidade, pode ajudar a que se construam noutras partes repúblicas do tipo da república das bananas. Devemos saber que ao procurar aliados nesta região não devemos escolher sempre entre aqueles que se oferecem. Devemos escolher aqueles que são ponderados, que têm largueza de vistas, que têm uma concepção de paz e estabilidade para a região. Espero, faço votos e estou já certo de que, com maturidade e com as medidas que começou a tomar, a União Europeia irá construir gradualmente em toda a região o ambiente adequado de que ela própria necessita. Não nos iludamos, pois uma Europa que tenha uma região atrasada devido a fricções, a diversos mal-entendidos, a contradições ou a conflitos nacionalistas, nunca poderá atingir no seu interior o nível que deseja. Em todo o caso, e já como grego, quero informar alguns colegas que ouvi anteriormente que muitos dos discursos estão deslocados no tempo e no espaço. Ainda não se aperceberam de que foram criadas novas condições na região, novas condições positivas. E tal aconteceu, em muitíssimos casos, por iniciativa da Grécia. Também devem saber que o país que mais coopera com a FYROM, que tem as melhores relações da região, é a Grécia, e que essa cooperação tem contribuído muitíssimo para a estabilidade da região. Digo isto simplesmente para que saibamos em que ponto nos encontramos."@pt11
"Herr talman! I den form som Swoboda har analyserat det, tas i dag med det avtal som vi diskuterar i dag – och som vi skall, hoppas jag, rösta igenom i morgon – det andra politiskt positiva steget, efter stabilitetspakten för regionen. Det har även tagits ett litet steg, som hör samman med det partiella upphävandet nyligen av embargot mot Jugoslavien, vilket beslutades av våra 15 regeringar. Mina damer och herrar, kolleger! Regionen har befunnit sig i upplösning i ungefär tio år. De tio åren, oavsett om man ser på dem som historisk eller som politisk tid, är en mycket lång tid. Under dessa omständigheter är det alltså ett misslyckande i sak. I den meningen är det avtal som vi skall rösta om i morgon och som faktiskt kommer att bidra till stabiliteten i regionen följaktligen ett steg i rätt riktning. Före detta jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) är i själva verket en miniatyr av det tidigare Jugoslavien. Oberoende av var den ena eller den andra minoriteten dominerar. Ur den synvinkeln är det faktum att republiken fram till i dag har stått emot all påverkan från den omgivande miljön någonting mycket positivt, och inte under några omständigheter får någon av oss, någon stat, någon politik, någon åsikt – i ett försök att lösa andra problem – driva denna lilla demokrati till inre splittring, denna lilla demokrati som – vilket måste betonas – har institutioner som den kan utveckla ytterligare och därigenom bli en verklig demokrati. I regionen har det till och från funnits flera typer av politiska modeller, och Europeiska unionen måste vara vaksam så att den inte – av ren tanklöshet – bidrar till att det byggs bananrepubliker på andra platser. Vi måste veta att vi när vi söker allierade i denna region inte varje gång måste välja bland de som erbjuder sig. Vi måste välja de som är moderata, som är vidsynta, som vill se fred och stabilitet i regionen. Jag hoppas och önskar och är nu säker på att Europeiska unionen, med mognad och med de åtgärder som den har börjat vidta, sakta, sakta kommer att bygga upp den nödvändiga miljö som unionen själv behöver i hela regionen. Vi får inte lura oss själva; ett Europa med en region som är underutvecklad på grund av spänningar, på grund av olika missuppfattningar, på grund av motsättningar, på grund av konflikter mellan etniska grupper kommer under inga omständigheter att vara ett Europa som på sitt territorium har uppnått en nivå som kontinenten själv är nöjd med. Hur som helst vill jag – nu i egenskap av grek – informera vissa kolleger som jag har lyssnat till om att många av talen rör sig i andra tider och på andra platser. I dessa har man inte alls tagit hänsyn till de nya omständigheter som har formats i regionen, de nya positiva omständigheterna. Vilket i väldigt många fall har skett efter initiativ av Grekland. Och ni bör veta att det land som samarbetar mest av alla med den före detta jugoslaviska republiken Makedonien, det land i regionen som har de bästa förbindelserna med den före detta jugoslaviska republiken Makedonien är Grekland, och det har i mycket hög grad bidragit till stabiliteten i regionen. Jag säger detta helt enkelt för att vi skall veta hur situationen ser ut i dag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph