Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-262"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.14.3-262"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας από τους βασικότερους στόχους της συμφωνίας σταθεροποιήσεως και συνδέσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι η εμπέδωση της σταθερότητος και της ειρήνης στην περιοχή, πράγμα που, βεβαίως, προϋποθέτει την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών. Δεν θα σας απασχολήσω με τις λεπτομέρειες του προβλήματος του ονόματος της FYROM που, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, αποτελεί αντικείμενο διαφοράς με την Ελλάδα και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών από τετραετίας και πλέον, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέως του ΟΗΕ στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και συμβατικής υποχρεώσεως των μερών, βάσει του άρθρου 5 της λεγόμενης Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995. Θεωρώ όμως σκόπιμο να παρατηρήσω ότι, με την ευκαιρία της προσεχούς διαπραγματεύσεως και συνάψεως της συμφωνίας συνδέσεως, θα πρέπει να επισημανθεί από ευρωπαϊκής πλευράς προς την κυβέρνηση των Σκοπίων η ανάγκη να επιδείξει την κατάλληλη εποικοδομητική πολιτική βούληση, ώστε να συμβάλει θετικά στην επιτυχή κατάληξη των συνομιλιών της Νέας Υόρκης. Θέλω να ελπίζω ότι ένα τέτοιο ευρωπαϊκό αίτημα, με παράλληλη προβολή των δυσχερειών που ενδέχεται να προκαλέσει στην ολοκλήρωση και εφαρμογή της συμφωνίας συνδέσεως μια τυχόν παράταση της εκκρεμότητος, θα τύχει της δεούσης προσοχής και θα αξιολογηθεί ανάλογα από την κυβέρνηση των Σκοπίων, ώστε να ανταποκριθεί αντιστοίχως, αφενός στην αποδεδειγμένη συμβιβαστική στάση της Ελλάδος στο συγκεκριμένο ζήτημα, και αφετέρου στη γενικότερα έμπρακτη δεδηλωμένη πρόθεση και διάθεση όλων των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, να διευκολύνουν και ενισχύσουν την πορεία της FYROM προς την Ενωμένη Ευρώπη. Διότι, κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι η πράγματι εξασφαλισθείσα, κυρίως χάρη στις πρακτικές διευθετήσεις της ενδιάμεσης συμφωνίας εύρρυθμη καθημερινή λειτουργία των σχέσεων, επαφών και επικοινωνίας της FYROM με την Ελλάδα, τόσο στο διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο, δεν νομίζω, λέγω, ότι καλύπτει επαρκώς τους όρους και τα κριτήρια καλής γειτονίας που απαιτεί, μεταξύ άλλων, η διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας συνδέσεως. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η απαίτηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιείται μόνο με μία de jure πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων της FYROM με όλους τους γείτονές της. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με την απαραίτητη βελτίωση ορισμένων πτυχών της εσωτερικής καταστάσεως στη χώρα αυτή στον τομέα των μειονοτήτων και των δημοκρατικών θεσμών, θα συμπληρώσει την εικόνα της πολιτικής ωριμότητος που, όντως, έχει κατά τα λοιπά παρουσιάσει η FYROM και που έχει καταστήσει ευπρόσδεκτη τη σύσφιγξη των σχέσεών της με την ευρωπαϊκή οικογένειά μας."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, et af de mest grundlæggende mål for Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er at etablere stabilitet og fred i området, hvilket kræver udviklingen og bevarelsen af gode naboskabsforbindelser mellem de pågældende lande. Jeg skal ikke belemre Dem med detaljer om problematikken vedrørende FYROM's navn, der, som De sikkert ved, er fremkommet på grund af en uoverensstemmelse med Grækenland og på grundlag af forhandlinger mellem de to lande, der fandt sted for fire år siden i FN's generalsekretærs regi, ligesom det er belagt med en aftalemæssig forpligtelse i henhold til artikel fem i den såkaldte interimsaftale af 1995. Jeg finder det imidlertid hensigtsmæssigt at bemærke, at det i forbindelse med de forestående forhandlinger og indgåelsen af associeringsaftalen fra europæisk side bør påpeges over for regeringen i Skopje, at man bør udvise en passende konstruktiv politisk vilje, hvis man vil bidrage positivt til et vellykket resultat af forhandlingerne i New York. Jeg håber, at et europæisk krav som dette, hvor man samtidig gør opmærksom på, hvilke vanskeligheder en eventuel forhaling af dette uopsættelige spørgsmål vil give for færdiggørelsen og ikrafttrædelsen af associeringsaftalen, vil få den behørige opmærksomhed og vil blive taget i betragtning af regeringen i Skopje, så den reagerer i overensstemmelse hermed dels på Grækenlands ubestridelige kompromissøgende holdning i det konkrete spørgsmål dels på den generelt erklærede indstilling og hensigt hos alle de øvrige samarbejdsparter i Den Europæiske Union, herunder Grækenland, med hensyn til at fremme og støtte FYROM's vej til det forenede Europa. Jeg tror nemlig ikke, at den regelmæssige, daglige funktion af forbindelserne, kontakten og kommunikationen på såvel bilateralt som multilateralt plan mellem FYROM og Grækenland, som er sikret i praksis - hovedsagelig takket være de praktiske arrangementer i interimsaftalen - i tilstrækkelig grad imødekommer alle de forudsætninger og kriterier for godt naboskab, som bl.a. forhandlingen og indgåelsen af en associeringsaftale kræver opfyldt. Tværtimod tror jeg, man kan sige, at dette krav kun opfyldes, hvis FYROM's forbindelser med alle dets naboer udglattes . Sammen med den nødvendige forbedring af visse aspekter af den interne situation i landet, hvad angår mindretal og demokratiske institutioner, vil dette fuldende det billede af politisk modenhed, som FYROM i øvrigt har fremvist, og som har gjort oprettelsen af tættere forbindelser med vores europæiske familie acceptabel."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Eines der Hauptziele des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien ist die Sicherung der Stabilität und des Friedens in der Region, was natürlich die Entwicklung und den Ausbau gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den betroffenen Ländern voraussetzt. Ich möchte Sie nicht im einzelnen mit dem Problem des Namens der FYROM behelligen, das bekanntlich Differenzen mit Griechenland verursacht hat und den Gegenstand von Verhandlungen darstellt, die seit nunmehr über vier Jahren auf der Grundlage entsprechender Beschlüsse des Sicherheitsrates sowie einer vertraglichen Verpflichtung beider Seiten gemäß Artikel 5 des sogenannten Interimsabkommens von 1995 unter der Schirmherrschaft des UN-Generalsekretärs zwischen beiden Ländern geführt werden. Ich halte jedoch die Bemerkung für angebracht, daß von europäischer Seite anläßlich der bevorstehenden Verhandlungen und des Abschlusses des Assoziierungsabkommens der Regierung in Skopje deutlich gemacht werden sollte, daß sie den entsprechenden konstruktiven politischen Willen erkennen lassen muß, positiv zu einem erfolgreichen Abschluß der Gespräche in New York beizutragen. Eine solche Forderung der EU sowie gleichzeitig der Hinweis auf die Schwierigkeiten, die eine eventuelle Nichtbeilegung der noch offenen Frage für den Abschluß und die Umsetzung des Assoziierungsabkommens mit sich bringen dürfte, wird von der Regierung in Skopje hoffentlich mit der gebotenen Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Auf die erwiesenermaßen kompromißbereite Haltung Griechenlands in bezug auf das angesprochene Problem einerseits und die generell und auch praktisch demonstrierte Absicht und Bereitschaft aller Partner der Europäischen Union einschließlich Griechenlands, den Weg der FYROM in das Vereinigte Europa zu erleichtern und zu ebnen, andererseits sollte die Regierung in Skopje auch entsprechend reagieren. Das vor allem dank der praktischen Bestimmungen des Interimsabkommens gesicherte reibungslose Funktionieren der alltäglichen Beziehungen und Kontakte sowie die Verständigung zwischen der FYROM und Griechenland sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene entspricht nämlich meines Erachtens noch nicht in genügendem Maße den Voraussetzungen und Kriterien gutnachbarschaftlicher Beziehungen, die die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen und sein Abschluß unter anderem erfordern. Diese Bedingung kann vielmehr nur dann als erfüllt betrachtet werden, wenn sich die Beziehungen der FYROM zu allen Nachbarstaaten de jure vollständig normalisiert haben. In Verbindung mit den erforderlichen Fortschritten in bestimmten innenpolitischen Fragen hinsichtlich der Minderheiten sowie der demokratischen Institutionen würde dies das Bild der politischen Reife abrunden, das die FYROM ansonsten in der Tat bietet und das engere Beziehungen zu unserer europäischen Familie als wünschenswert erscheinen läßt."@de7
"Mr President, Commissioner, one of the most basic aims of the European Union’s stability and association agreement with the Former Yugoslav Republic of Macedonia is to establish stability and peace in the area, and this, of course, presupposes developing and maintaining good neighbourly relations between the countries involved. I shall not bother you with details of the problem concerning the name FYROM, which as you must know, is the subject of a difference of opinion with Greece and of negotiations between the two countries lasting over four years, under the aegis of the Secretary General of the UN in the context of related Security Council resolutions, but also the conventional obligation of the respective parties pursuant to Article 5 of the so-termed Intermediate Agreement of 1995. I do, however, think it appropriate to say that, at the forthcoming negotiations and with the conclusion of the association agreement, the European side must point out to the Skopje government the need for it to show appropriate constructive political will, so that it may contribute positively to a successful outcome of the talks in New York. I should like to hope that such an appeal from Europe, with parallel emphasis on the difficulties that any further indecision would create for completing and implementing the association agreement, would be duly heeded and appraised accordingly by the Skopje government, so that it can respond appropriately, on the one hand, to Greece’s demonstrably conciliatory attitude concerning the specific issue, and, on the other hand, to the more general practical, declared intention and disposition of all the partners in the European Union, including Greece, to facilitate and support FYROM’s progress towards a United Europe. Mr President, this is because I do not think that the harmonious day to day relations, contacts and communication between FYROM and Greece that have actually been achieved at both bipartite and multipartite level, and this mainly thanks to the practical arrangements of the intermediate agreement, I repeat, I do not think these sufficiently cover the conditions and criteria of good neighbourliness necessary for negotiating and concluding an association agreement. On the contrary, I think that this demand can only be considered satisfied by a full normalisation of FYROM’s relations with all its neighbours. That, combined with the essential improvement of certain aspects of the internal situation in that country, in the area of minorities and democratic institutions, would round off the image of political maturity which FYROM has, in fact, presented in other respects and which has made our European family welcome closer relations with it."@en3
"(EL) Señor Presidente, señor Comisario, uno de los objetivos principales del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la Unión Europea con la ARYM es la consolidación de la estabilidad y de la paz en la región, cosa que, claro está, presupone el desarrollo y mantenimiento de relaciones de buena vecindad entre los países interesados. No voy a detenerme en los detalles del problema del nombre de la ARYM, que, como, sin duda, conocen, ha sido objeto de diferencias con Grecia y de negociaciones entre los dos países desde hace más de cuatro años, bajo la égida del Secretario General de la ONU y en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto, pero también de compromiso contraído por las partes, según el artículo 5 del llamado Acuerdo Interino de 1995. Considero oportuno, sin embargo, señalar que, con ocasión de la próxima negociación y adopción del Acuerdo de Asociación, será conveniente por parte europea indicarle al gobierno de la ARYM la necesidad de que muestre la oportuna voluntad política constructiva, y contribuya así positivamente a la conclusión exitosa de las conversaciones de Nueva York. Quiero creer que semejante demanda europea, acompañada de la explicación de las dificultades que para la culminación y aplicación del Acuerdo de Asociación podría suponer un nuevo aplazamiento, será objeto de la debida atención y valoración por el gobierno de la ARYM, que sabrá corresponder adecuadamente, por una parte a la demostrada posición conciliadora de Grecia en el asunto en cuestión, y, por otra, a la manifiesta y generalizada intención y disposición de todos los países miembros de la Unión Europea, Grecia incluida, de facilitar y apoyar la marcha de la ARYM hacia la Europa Unida. Porque, señor Presidente, no creo que el fluido funcionamiento diario, hoy asegurado, de las relaciones, los contactos y la comunicación de la ARYM con Grecia, tanto en el plano bilateral como en el multilateral; asegurado, principalmente en virtud de las disposiciones prácticas del Acuerdo Interino; no creo, digo, que ese funcionamiento satisfaga suficientemente los términos y los criterios de buena vecindad que demanda, entre otras cosas, la negociación y adopción de un Acuerdo de Asociación. Antes bien, entiendo que esta demanda podrá considerarse satisfecha sólo con una completa normalización de las relaciones de la ARYM con todos sus vecinos. Eso, junto con la necesaria mejora de ciertos aspectos de la situación interior de ese país, en lo que respecta a las minorías y a las instituciones democráticas, completará la imagen de madurez política que, por lo demás, muestra, realmente, la ARYM, y que ha hecho posible y deseable el estrechamiento de sus relaciones con la familia europea."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, yksi Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen perustavoitteista on rauhan ja vakauden lujittaminen alueella, mikä on tietenkin hyvien naapurisuhteiden kehittymisen ja säilymisen edellytys asianomaisten maiden välillä. En vaivaa teitä yksityiskohdilla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimiongelman osalta, josta, kuten varmasti tiedätte, on ollut kiistaa Kreikan kanssa ja josta nämä kaksi maata ovat neuvotelleet yli neljä vuotta YK:n pääsihteerin suojeluksessa turvallisuusneuvoston asiaa koskevan päätöksen ja vuoden 1995 niin kutsutun väliaikaisen sopimuksen 5 artiklaan perustuvan kompromissivelvoitteen puitteissa. Minusta on kuitenkin syytä huomauttaa, että tulevien neuvottelujen ja assosiaatiosopimuksen solmimisen yhteydessä Euroopan unionin on korostettava, että Skopjen hallituksen pitäisi osoittaa tarvittavaa rakentavaa poliittista tahtoa, jotta New Yorkissa käytävissä keskusteluissa edistyttäisiin ja päästäisiin onnistuneeseen lopputulokseen. Haluan toivoa, että tällainen vaatimus unionin taholta ja samanaikainen niiden mahdollisten hankaluuksien ennakointi, joita syntyy, jos sopimukseen pääseminen ja sen täytäntöönpano pitkittyvät, saa Skopjen hallitukselta tarvittavan huomion ja Skopjen hallitus voi vastata sekä Kreikan osoittamaan kompromissihalukkuuteen tässä asiassa että kaikkien Euroopan unionin kumppanien, myös Kreikan, käytännössä osoittamaan halukkuuteen ja valmiuteen helpottaa ja tukea entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tietä Euroopan unioniin. Arvoisa puhemies, vaikka entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kreikan hyvin toimivat suhteet sekä kahdenkeskisellä että monenvälisellä tasolla on käytännössä turvattu ennen kaikkea väliaikaisen sopimuksen käytännöllisten järjestelyjen ansiosta, en ole sitä mieltä, että vielä on täytetty kaikki hyvien naapurisuhteiden edellytykset, joita ovat muun muassa assosiaatiosopimuksesta neuvotteleminen ja sen solmiminen. Päinvastoin, olen sitä mieltä, että tämä vaatimus voi toteutua vain, jos entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suhteet tulevat oikeudellisessa mielessä täysin normaaleiksi kaikkien naapurimaiden kanssa. Tämä yhdessä sen kanssa, että maan sisällä on joissakin vähemmistöihin ja demokraattisiin instituutioihin liittyvissä näkökohdissa tapahduttava parantumista, täydentäisi kuvaa poliittisesta kypsyydestä, jota entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on muutoin osoittanut ja joka on mahdollistanut siteiden vahvistumisen eurooppalaisen perheemme kanssa."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, un des objectifs les plus fondamentaux de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne république yougoslave de Macédoine est la consolidation de la stabilité et de la paix dans la région, chose qui, bien sûr, présuppose le développement et l'entretien de relations de bon voisinage avec les pays concernés. Je ne vous encombrerai pas des détails concernant le problème du nom de l'ARYM qui, comme vous le savez sûrement, constitue un objet de litige avec la Grèce et l'objet de négociations entre les deux pays depuis plus de quatre ans, sous l'égide du secrétaire général de l'ONU, dans le cadre des décisions afférentes du Conseil de sécurité. Toutefois, elles font également l'objet d'une obligation contractuelle des parties, conformément à l'article 5 de ce qu'on appelle Accord intérimaire de 1995. J'estime toutefois qu'il est opportun de remarquer qu'à l'occasion des prochaines négociations et conclusion de l'accord d'association, il faudra que la partie européenne signale au gouvernement de Skopje qu'il est nécessaire qu'il fasse preuve de la volonté politique constructive adéquate, afin qu'il contribue de manière positive à la réussite des pourparlers de New York. Je veux espérer qu'une telle exigence européenne, avec la perspective, parallèlement, de difficultés que connaîtraient la réalisation et l'application de l'accord d'association en raison d'un retard des questions en souffrance, fera l'objet de l'attention nécessaire et sera exploitée de manière conforme par le gouvernement de Skopje. Je veux espérer qu'il le fera, afin qu'il soit à la hauteur, d'une part, de l'attitude conciliante dont a fait preuve la Grèce en ce qui concerne cette question et, d'autre part, des réelles intentions et disposition déclarées de tous les partenaires de l'Union européenne, y compris la Grèce, de faciliter et renforcer la marche de l'ARYM vers l'Europe unie. Car, Monsieur le Président, je ne pense pas que le fonctionnement quotidien harmonieux et réellement garanti des relations, contacts et communications entre l'ARYM et la Grèce, tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment grâce aux dispositions de l'Accord intérimaire, couvre de manière satisfaisante les conditions et les critères de bon voisinage qu'exige, entre autres, la négociation et la conclusion de l'accord d'association. Au contraire, je pense qu'on peut considérer que cette exigence n'est satisfaite que par le biais d'une normalisation complète des relations entre l'ARYM et tous ses voisins. De concert avec l'amélioration nécessaire de certains aspects de la situation intérieure de ce pays dans le domaine des minorités et des institutions démocratiques, cela complétera son image de maturité politique que, de fait, l'ARYM a du reste présentée et qui a rendu possible le resserrement de ses relations avec notre famille européenne."@fr6
"Signor Presidente, signor Commissario, uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è il consolidamento della stabilità e della pace nella regione, il che naturalmente presuppone lo sviluppo e il mantenimento dei rapporti di buon vicinato tra i paesi interessati. Non vi annoierò con i dettagli relativi alla questione del nome dell’ERIM che, come certo saprete, è motivo di contrasto con la Grecia e da più di quattro anni è oggetto non solo di negoziati tra i due paesi, sotto l’egida del Segretario generale dell’ONU nell’ambito delle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ma anche di un impegno concordato tra le parti ai sensi dell’articolo 5 del cosiddetto Accordo interlocutorio del 1995. Ritengo opportuno rilevare che, in occasione dei prossimi negoziati e della definizione dell’accordo di associazione, da parte europea si deve far notare al governo di Skopje l’esigenza di dar prova di una volontà politica adeguata e costruttiva al fine di dare un apporto decisivo alla felice conclusione dei colloqui di New York. Voglio sperare che una simile istanza europea, tenendo presenti le difficoltà che un eventuale rinvio causerebbe al completamento e all’attuazione dell’accordo di associazione, riceverà l’attenzione che merita e sarà tenuta in debito conto dal governo di Skopje in modo da rispondere adeguatamente alla posizione di compromesso assunta dalla Grecia in merito e al proposito reale e generalmente dichiarato da tutti gli Stati membri dell’UE - Grecia compresa - di agevolare e contribuire al cammino dell’ERIM verso l’Europa unita. In effetti, signor Presidente, non credo che il regolare e armonioso svolgimento dei rapporti, dei contatti e delle comunicazioni tra ERIM e Grecia, che dovrebbe essere assicurato soprattutto grazie alle soluzioni pratiche dell’accordo interlocutorio, possa soddisfare in modo sufficiente i criteri e le condizioni dei rapporti di buon vicinato, come richiesto d’altronde in vista dei negoziati e della conclusione dell’accordo di associazione. Al contrario, ritengo che tale istanza possa essere soddisfatta soltanto con una totale normalizzazione dei rapporti tra l’ERIM e i paesi limitrofi. Tutto ciò, assieme all’imprescindibile miglioramento di taluni aspetti della situazione interna al paese per quanto concerne le minoranze e le istituzioni democratiche, completa il quadro della sua maturità politica, di cui l’ERIM ha comunque dato prova e che ha reso gradito il rafforzamento dei suoi rapporti con la nostra famiglia europea."@it9
"Mr President, Commissioner, one of the most basic aims of the European Union’s stability and association agreement with the Former Yugoslav Republic of Macedonia is to establish stability and peace in the area, and this, of course, presupposes developing and maintaining good neighbourly relations between the countries involved. I shall not bother you with details of the problem concerning the name FYROM, which as you must know, is the subject of a difference of opinion with Greece and of negotiations between the two countries lasting over four years, under the aegis of the Secretary General of the UN in the context of related Security Council resolutions, but also the conventional obligation of the respective parties pursuant to Article 5 of the so-termed Intermediate Agreement of 1995. I do, however, think it appropriate to say that, at the forthcoming negotiations and with the conclusion of the association agreement, the European side must point out to the Skopje government the need for it to show appropriate constructive political will, so that it may contribute positively to a successful outcome of the talks in New York. I should like to hope that such an appeal from Europe, with parallel emphasis on the difficulties that any further indecision would create for completing and implementing the association agreement, would be duly heeded and appraised accordingly by the Skopje government, so that it can respond appropriately, on the one hand, to Greece’s demonstrably conciliatory attitude concerning the specific issue, and, on the other hand, to the more general practical, declared intention and disposition of all the partners in the European Union, including Greece, to facilitate and support FYROM’s progress towards a United Europe. Mr President, this is because I do not think that the harmonious day to day relations, contacts and communication between FYROM and Greece that have actually been achieved at both bipartite and multipartite level, and this mainly thanks to the practical arrangements of the intermediate agreement, I repeat, I do not think these sufficiently cover the conditions and criteria of good neighbourliness necessary for negotiating and concluding an association agreement. On the contrary, I think that this demand can only be considered satisfied by a full normalisation of FYROM’s relations with all its neighbours. That, combined with the essential improvement of certain aspects of the internal situation in that country, in the area of minorities and democratic institutions, would round off the image of political maturity which FYROM has, in fact, presented in other respects and which has made our European family welcome closer relations with it."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, een van de belangrijkste doelstellingen van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM) is de versterking van de stabiliteit en de vrede in dit gebied, hetgeen natuurlijk ontwikkeling en behoud van goed nabuurschap tussen de betrokken landen veronderstelt. Ik zal u niet lastig vallen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem in verband met de naam van FYROM. U weet waarschijnlijk wel dat er over de naam van deze republiek een conflict met Griekenland bestaat, waarover nu al langer dan vier jaar wordt onderhandeld tussen de twee landen, onder auspiciën van de secretaris-generaal van de VN. Het kader voor deze onderhandelingen wordt gevormd door de desbetreffende resoluties van de Veiligheidsraad en de conventionele verplichting die beide partijen op grond van artikel 5 van de zogenaamde interim-overeenkomst van 1995 hebben. Het is mijns inziens echter wenselijk erop te wijzen dat ter gelegenheid van de op til zijnde onderhandelingen over de sluiting van een associatieovereenkomst, Europa bij de regering van Skopje moet aandringen op de noodzaak van een gepaste en opbouwende politieke wil, van een daadwerkelijke bijdrage aan het welslagen van de besprekingen in New York. Ik hoop dat een dergelijk Europees verzoek - onder gelijktijdige verwijzing naar de eventuele moeilijkheden die bij aanslepen van het vraagstuk in verband met de naam zullen ontstaan voor de voltooiing en toepassing van de associatieovereenkomst - de noodzakelijke aandacht zal krijgen van de regering van Skopje en door haar op juiste manier zal worden ingeschat. Ik hoop eveneens dat de regering van Skopje dan dienovereenkomstig zal reageren en beantwoorden aan enerzijds de overduidelijke compromisbereidheid van Griekenland en anderzijds de meer algemene, praktisch aangetoonde bereidheid van alle partners in de Europese Unie, met inbegrip van Griekenland, tot versterking en vergemakkelijking van de toenadering tussen FYROM en het eengemaakte Europa. Dankzij met name de in de interim-overeenkomst opgenomen praktische regelingen konden goed functionerende, dagelijkse betrekkingen, contacten en communicatie tussen Griekenland en FYROM worden bewerkstelligd, zowel op bilateraal als op multilateraal vlak. Ik geloof echter niet dat daarmee volledig is voldaan aan de voor onderhandelingen over de sluiting van een associatieovereenkomst noodzakelijke voorwaarden en criteria inzake goed nabuurschap. Integendeel, ik ben van mening dat aan deze eis pas is voldaan als ook de betrekkingen van FYROM met al zijn buren ten volle zijn genormaliseerd. Als dan verder ook nog verbetering komt in bepaalde aspecten in verband met de interne situatie van het land - ik denk bijvoorbeeld aan minderheden en democratische instellingen - zal FYROM een afgerond beeld van politieke rijpheid tonen, van een politieke rijpheid waarvan FYROM reeds blijk heeft gegeven op andere terreinen en waardoor de versterking van zijn betrekkingen met de Europese familie een welkome zaak is geworden."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, um dos objectivos fundamentais do acordo de estabilização e de associação entre a União Europeia e a antiga República Jugoslava da Macedónia é a consolidação da estabilidade e da paz na região, objectivo esse que, como é evidente, pressupõe o desenvolvimento e a manutenção de relações de boa vizinhança entre os países interessados. Não vou abordar os pormenores do problema da designação da FYROM que, como certamente é do vosso conhecimento, é alvo de um diferendo com a Grécia e há mais de quatro anos está a ser negociado entre os dois países, sob a égide do Secretário-Geral da ONU, no âmbito de uma resolução do Conselho de Segurança sobre a matéria, assim como de um compromisso assumido pelas partes com base no artigo 5º do chamado Acordo Intermédio de 1995. Todavia, considero que é oportuno observar que, por ocasião da próxima negociação e da assinatura do acordo de associação, a parte europeia deverá chamar a atenção do Governo de Skopje para a necessidade de mostrar a correspondente vontade política construtiva, a fim de contribuir positivamente para o êxito das conversações de Nova Iorque. Quero esperar que um pedido europeu nesse sentido, juntamente com uma exposição das dificuldades que poderá acarretar para a conclusão e a aplicação do acordo de associação uma eventual continuação da indecisão, seja devidamente considerado e aproveitado pelo Governo de Skopje para corresponder em conformidade, por um lado, à atitude conciliadora demonstrada pela Grécia relativamente a esta questão concreta, e, por outro lado, à intenção e à disposição que de um modo geral todos os parceiros da União Europeia, inclusive a Grécia, têm efectivamente manifestado no sentido de facilitar e apoiar a caminhada da FYROM para a Europa Unida. De facto, Senhor Presidente, considero que a garantia de um funcionamento quotidiano harmonioso das relações, dos contactos e da comunicação da FYROM com a Grécia, tanto a nível bilateral como a nível multilateral, que é dada principalmente pelas disposições práticas do acordo intermédio, não cobre suficientemente as condições e os critérios de boa vizinhança que, entre outros, a negociação e a assinatura de um acordo de associação exigem. Em vez disso, julgo que só se pode considerar que essa exigência foi satisfeita quando se verificar a total normalização das relações da FYROM com todos os seus vizinhos. Tal normalização, juntamente com a necessária melhoria de determinados aspectos da situação interna do país referentes às minorias e às instituições democráticas, irá completar a imagem de maturidade política que efectivamente a FYROM tem demonstrado nos outros domínios e que tornou possível o estreitamento das suas relações com a nossa família europeia."@pt11
"Herr talman! Herr kommissionär! Ett av de mest grundläggande målen för stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) är att befästa stabiliteten och freden i regionen, något som naturligtvis förutsätter att goda grannförbindelser mellan de berörda länderna utvecklas och bibehålls. Jag skall inte uppehålla er med detaljerna i problemet med FYROM:s namn, som , vilket ni säkerligen känner till, är föremål för en tvist med Grekland och för förhandlingar mellan de två länderna sedan mer än fyra år tillbaka, under FN:s generalsekreterares beskydd och inom ramen för säkerhetsrådets relevanta resolutioner, men även för ett kontraktsåtagande från parternas sida, på grundval av artikel 5 i det så kallade interimsavtalet från 1995. Jag anser det dock vara på sin plats att säga att den europeiska sidan, med anledning av de kommande förhandlingarna och slutandet av associeringsavtalet, för regeringen i Skopje bör betona nödvändigheten av att denna visar upp den lämpliga, konstruktiva politiska viljan och konstruktivt bidrar till att samtalen i New York slutförs på ett framgångsrikt sätt. Jag vill hoppas att en sådan europeisk begäran, framförd parallellt med att man förklarar de svårigheter som ett eventuellt fortsatt dödläge kan leda till med avseende på slutförandet och tillämpningen av associeringsavtalet, kommer att ges erforderlig uppmärksamhet och utvärderas på lämpligt sätt av regeringen i Skopje, så att denna på motsvarande sätt svarar mot, å ena sidan, den tillmötesgående hållning som Grekland har uppvisat i frågan och, å andra sidan, mot den allmänt uttalade föresatsen och viljan hos alla Europeiska unionens medlemmar, inklusive Grekland, att underlätta och underbygga FYROM:s väg mot det enade Europa. För, herr talman, jag tror inte att det faktum att det faktiskt existerar väl fungerande dagliga förbindelser, kontakter och kommunikation mellan FYROM och Grekland, såväl på det bilaterala som det multilaterala planet, främst tack vare de praktiska bestämmelserna i interimsavtalet, jag tror inte, skulle jag vilja säga, att det räcker för att de villkor och kriterier på god grannsämja som krävs för bland annat förhandlingar om och slutande av associeringsavtalet skall anses vara uppfyllda. Tvärtom tror jag att ett sådant krav kan anses vara uppfyllt först efter att en fullständig normalisering av förbindelserna mellan FYROM och alla dess grannländer har ägt rum. Någonting sådant, i kombination med en nödvändig förbättring av vissa delar av landets inrikespolitiska situation, på området för minoriteter och de demokratiska institutionerna, kommer att komplettera den bild av politisk mognad som FYROM faktiskt uppvisar i övrigt och som har gjort att en förstärkning av förbindelserna med vår europeiska familj är välkommen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"de jure"13,2,1,10,3,11,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph