Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.2.3-022"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, efter at have lyttet til Rådet og Kommissionen i dag måtte jeg ganske enkelt se på min dagsorden. Jo, der står faktisk "Sammenhængen mellem Unionens forskellige politikker og udviklingspolitikken". Men vi har ikke hørt et eneste ord om det, og det synes jeg er dybt pinligt. Vi har ventet på en rapport om kohærens i årevis. Den burde have foreligget skriftligt her i dag, og efter at have hørt hr. Nielsons tale har jeg ikke svært ved at forestille mig, at han er oppe mod meget stærke modsatrettede kræfter i Kommissionen. Jeg ved, at kommissæren selv har både stærke og yderst fornuftige synspunkter med hensyn til kohærens, og dem havde jeg gerne hørt udtrykt her i dag. Eftersom det fælles beslutningsforslag foreslår en række effektive mekanismer til at sikre kohærens, så vil jeg med min meget korte taletid indskrænke mig til at nævne endnu en, nemlig at Kommissionen også bør foretage en vurdering af ny, relevant lovgivning i denne sammenhæng. Og så vil jeg i øvrigt koncentrere mig om den katastrofale virkning, EU's fælles landbrugspolitik har på udviklingslandene. Dumpning af oksekød i Sahel og Sydafrika, tomatpure i Vestafrika, mælkepulver i Jamaica, eksemplerne er forhåbentlig alle velkendte. De kendes i hvert fald til hudløshed af de berørte producenter i AVS-landene, som må destruere deres produkter, fordi de ikke kan konkurrere med de EU-subsidierede produkter. Europæiske skatteydere bidrager med 40 milliarder euro om året til at støtte EU's landbrug. Penge, som er med til at hæmme udviklingen i landbrugssektoren i udviklingslandene, som her udgør 69% af den samlede arbejdsstyrke mod 1,7% i EU. Læg dertil, at landbrugssektoren tegner sig for 34% af udviklingslandenes bruttonationalprodukt mod 5,3% i EU. Her er hverken kohærens eller anstændighed. Hvorfor vil hverken Rådet eller Kommissionen indrømme det?"@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, nachdem ich heute den Ausführungen des Rates und der Kommission gefolgt bin, mußte ich mir die Tagesordnung noch einmal ansehen. Hier steht tatsächlich: „Kohärenz der verschiedenen Unionspolitiken mit der Entwicklungspolitik“. Aber darüber haben wir kein einziges Wort gehört und das halte ich für sehr peinlich. Wir haben jahrelang auf einen Bericht über Kohärenz gewartet. Er hätte heute hier schriftlich vorliegen müssen. Den Ausführungen von Herrn Nielson kann ich entnehmen, daß er mit starken Widerständen in der Kommission zu kämpfen hat. Ich weiß, daß er selbst gewichtige und sehr vernünftige Ansichten zur Kohärenz hat, und ich habe sie heute hier vermißt. Nachdem im gemeinsamen Entschließungsantrag eine Reihe effektiver Mechanismen zur Sicherung der Kohärenz vorgeschlagen werden, möchte ich mich in meiner kurzen Redezeit darauf beschränken, einen weiteren Mechanismus zu nennen, nämlich daß die Kommission in diesem Zusammenhang auch eine Bewertung einer neuen, relevanten Gesetzgebung vornehmen sollte. Im übrigen möchte ich mich auf die katastrophale Auswirkung der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU auf die Entwicklungsländer konzentrieren. Die Beispiele sind hoffentlich alle bekannt: Dumping von Rindfleisch in der Sahelzone und in Südafrika, von Tomatenmark in Westafrika, von Milchpulver in Jamaika. Sie sind auf jeden Fall den betroffenen Herstellern in den AKP-Ländern schmerzlich bewußt. Sie müssen ihre Produkte vernichten, weil sie mit den von der EU bezuschußten Produkten nicht konkurrieren können. Europäische Steuerzahler unterstützen die Landwirtschaft der EU mit 40 Mrd. Euro jährlich. Dieses Geld trägt dazu bei, die Entwicklung des Landwirtschaftssektors in den Entwicklungsländern zu behindern, in dem dort 69 % der Erwerbspersonen tätig sind, im Gegensatz zu 1,7 % in der EU. Hinzu kommt noch, daß der Landwirtschaftssektor 34 % des Bruttosozialprodukts der Entwicklungsländer ausmacht, gegenüber 5,3 % in der EU. Hier gibt es weder Kohärenz noch Anstand. Warum wollen der Rat oder die Kommission das nicht zugeben?"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας το Συμβούλιο και την Επιτροπή σήμερα, ίσως πρέπει απλά να ρίξω μια ματιά στην ημερήσια διάταξή μου. Μα ναι, όντως γράφει «Συνοχή των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης με την αναπτυξιακή πολιτική». Να που όμως δεν ακούσαμε ούτε μία λέξη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, πράγμα που θεωρώ βαθιά απογοητευτικό. Περιμένουμε εδώ και χρόνια μια αναφορά στη συνοχή. Έπρεπε να μας είχε υποβληθεί γραπτώς σήμερα εδώ, και έχοντας ακούσει την ομιλία του κυρίου Nielsen δεν δυσκολεύομαι διόλου να φανταστώ ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με εξαιρετικά ισχυρές ενάντιες δυνάμεις στην Επιτροπή. Γνωρίζω ότι ο ίδιος ο Επίτροπος διαθέτει και ισχυρές και άκρως συνετές απόψεις όσον αφορά τη συνοχή τις οποίες θα ήθελα να άκουγα σήμερα. Καθώς η κοινή πρόταση ψηφίσματος προτείνει μια σειρά αποτελεσματικών μηχανισμών για την εξασφάλιση της συνοχής, εγώ στον συντομότατο χρόνο ομιλίας μου θα περιοριστώ στην αναφορά άλλου ένα, ότι δηλαδή η Επιτροπή πρέπει επίσης να εκπονήσει νέα, σχετική νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα. Θα επικεντρωθώ επίσης στις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η απόρριψη σε χωματερές βοδινού κρέατος στο Sahel και τη Νότιο Αφρική, τοματοπολτού στη Δυτική Αφρική, γάλατος σε σκόνη στη Τζαμάικα, είναι παραδείγματα που ελπίζω να είναι γνωστά σε όλους. Είναι, αν μη τι άλλο, γνωστά μέχρι αηδίας από τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ, οι οποίοι αναγκάζονται να καταστρέψουν τα προϊόντα τους επειδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με τα επιδοτούμενα προϊόντα της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι συμβάλλουν με περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στη στήριξη της γεωργίας της ΕΕ. Πρόκειται για χρήματα που συντελούν στην αναχαίτιση της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες ο αγροτικός τομέας αντιστοιχεί στο 69% του συνολικού εργατικού δυναμικού σε αντίθεση με μόλις το 1,7% της ΕΕ. Εκτός αυτού, λάβετε επίσης υπόψη σας πως ο αγροτικός τομέας είναι υπεύθυνος για το 34% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των αναπτυσσόμενων χωρών σε αντίθεση με το 5,3% της ΕΕ. Δεν υπάρχει λοιπόν μήτε συνοχή μήτε αξιοπρέπεια. Γιατί αρνούνται να το παραδεχτούν τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή;"@el8
"Mr President, having listened to the Council and the Commission today, I just had to look at my agenda. Yes, it does say: ‘Coherence of different Union policies with development policy’. But we have not heard a single word on this subject, and I find that deeply embarrassing. We have been waiting for a report on coherence for years. It ought to have been here in writing today and, after having heard Mr Nielson’s speech, I can well imagine that he is up against a lot of powerful opposition in the Commission. I know that the Commissioner himself has some strong and extremely reasonable opinions on coherence, and these are what I should like to have heard expressed here today. Because the joint motion for a resolution proposes a range of effective mechanisms for ensuring coherence, I shall use the very short time allotted to me here just to mention one more such mechanism, namely obliging the Commission to carry out an evaluation of new, relevant legislation from this aspect. I also want to focus on the catastrophic effect the EU’s common agricultural policy has had on developing countries: dumping of beef in Sahel and South Africa, tomato purée in West Africa and milk powder in Jamaica. The examples are, I hope, all well known. In any case, they are known all too well to the producers in the ACP countries who are affected by these measures and who have to destroy their products because they cannot compete with EU-subsidised products. European taxpayers contribute EUR 40 billion per year in support of agriculture in the EU. This is money which is helping to impede the development of the agricultural sector in the developing countries, which accounts for 69% of the total work force there compared with 1.7% in the EU. Add to this the fact that the agricultural sector accounts for 34% of the developing countries’ gross national product, compared with 5.3% in the EU. There is neither coherence nor human decency here. Why will neither the Council nor the Commission admit the fact?"@en3
"(DA) Señor Presidente, tras haber escuchado hoy a la Comisión y al Consejo, he tenido sencillamente que echar un vistazo a mi orden del día. Pues sí, ahí figura realmente: ”Coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo”. No obstante, no hemos oído ni una sola palabra al respecto y me parece sumamente bochornoso. Hemos esperado un informe sobre la coherencia durante años. Debería haberse presentado por escrito hoy aquí y tras haber escuchado la intervención del Sr. Nielson, no me cuesta imaginar que haya encontrado fuerzas contrapuestas muy poderosas en la Comisión. Sé que el propio Comisario mantiene puntos de vista tan sólidos como sumamente sensatos con respecto a la coherencia y me habría gustado escucharlos hoy aquí. Puesto que la propuesta de resolución común plantea algunos mecanismos eficaces de cara a garantizar la coherencia, me gustaría limitarme dentro del poquísimo tiempo del que dispongo a mencionar otro, la obligación de que la Comisión también realice a este respecto una valoración de la nueva legislación que sea relevante. Y también dicho sea de paso quiero centrarme en el catastrófico efecto que la política agrícola común de la UE ha tenido sobre los países en vías de desarrollo. Vertidos al mar de carne de vacuno en Sahel y Sudáfrica, puré de tomate en África Occidental, leche en polvo en Jamaica, es de esperar que todos los ejemplos sean bien conocidos. En cualquier caso, son conocidos hasta la saciedad por los fabricantes afectados en los países ACP que deben destruir sus productos porque no pueden competir con los productos comunitarios que reciben subvención. Los contribuyentes europeos aportan 40.000 millones de euros al año para apoyar la agricultura comunitaria. Dinero que contribuye a coartar el desarrollo del sector agrario en los países en vías de desarrollo que constituye en éstos el 69% del conjunto de la población activa frente al 1.7% comunitario. Añádase a ello que el sector agrario es responsable del 34% del producto nacional bruto de los países en vías de desarrollo frente al 5.3% comunitario. Ni es coherente ni decente. ¿Por qué no quieren reconocerlo ni el Consejo ni la Comisión?"@es12
"Arvoisa puhemies, kuunneltuani tänään neuvostoa ja komissiota minun on yksinkertaisesti katsottava esityslistaani. Aivan, siinä todellakin lukee "unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja muiden politiikan alojen johdonmukaisuus". Emme ole kuitenkaan kuulleet siitä sanaakaan, ja se on minusta erittäin valitettavaa. Olemme odottaneet johdonmukaisuutta koskevaa kertomusta jo useita vuosia. Sen pitäisi olla saatavilla kirjallisena täällä tänään, ja komission jäsen Nielsonin puheenvuoron jälkeen minun ei ole vaikea kuvitella sitä, että häntä vastustetaan komissiossa voimakkaasti. Tiedän, että komission jäsenellä itsellään on sekä voimakkaita että erittäin järkeviä johdonmukaisuutta koskevia näkökantoja, ja olisin mielelläni kuullut niitä tänään. Koska yhteisessä päätöslauselmaehdotuksessa ehdotetaan useita tehokkaita mekanismeja johdonmukaisuuden varmistamiseksi, haluan hyvin lyhyen puheaikani rajoissa rajoittua käsittelemään vain yhtä lisämekanismia, nimittäin sitä, että komission on tässä yhteydessä arvioitava myös uutta, asianomaista lainsäädäntöä. Muutoin haluan keskittyä niihin katastrofaalisiin vaikutuksiin, jotka EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla on kehitysmaihin. Naudanlihan polkumyynti Sahelissa ja Etelä-Afrikassa, tomaattisoseen myynti Länsi-Afrikassa ja maitojauheen myynti Jamaikalla ovat esimerkkejä, joista me kaikki olemme toivottavasti kuulleet. Ne tuntuivat joka tapauksessa niiden AKT-valtioiden tuottajien selkänahassa, jotka joutuivat hävittämään omat tuotteensa, koska ne eivät olleet kilpailukykyisiä EU:n tukemien tuotteiden kanssa. Euroopan veronmaksajat tukevat vuosittain EU:n maataloutta 40 miljoonalla eurolla. Nämä rahat estävät kehitystä kehitysmaiden maataloussektorilla, jonka parissa työskentelee 69 prosenttia maiden kokonaistyövoimasta, kun taas EU:ssa vastaava luku on 1,7 prosenttia. Tähän on lisättävä vielä se, että maataloussektorit tuottavat 34 prosenttia kehitysmaiden bruttokansantuotteesta, kun EU:ssa vastaava luku on 5,3 prosenttia. Siitä on johdonmukaisuus ja soveliaisuus kaukana. Miksei neuvosto eikä komissio myönnä sitä?"@fi5
"Monsieur le Président, après avoir écouté aujourd'hui le Conseil et la Commission, je dois absolument relire l'ordre du jour que je possède. Il y est normalement question de "la cohérence des différentes politiques de l'Union avec la politique du développement". Or, nous n'avons pas entendu la moindre parole à ce sujet ; je trouve cela très pénible. Cela fait des années que nous attendons un rapport sur la cohérence. Il aurait dû être disponible par écrit aujourd'hui, mais après avoir entendu le discours de M. Nielson, je m'imagine très facilement qu'il doit affronter des forces antagonistes très puissantes au sein de la Commission. Je n'ignore pas que le commissaire a des opinions particulièrement tranchées et très réfléchies en matière de cohérence et j'aurais aimé les entendre aujourd'hui. Dans la mesure où la proposition de résolution commune propose un certain nombre de mécanismes efficaces en vue de garantir la cohérence, je me limiterai, vu le temps de parole très court qui m'a été imparti, à en citer encore un, à savoir le fait que la Commission devrait aussi procéder à une évaluation des nouvelles législations pertinentes en ce domaine. Je voudrais notamment insister sur les conséquences catastrophiques qu'a la politique agricole commune de l'UE pour les pays en voie de développement. Je crois que nous connaissons tous des exemples : déversements de viande bovine au Sahel et en Afrique du Sud, de purées de tomates en Afrique de l'Ouest, de poudre de lait en Jamaïque. Ce sont des choses que les producteurs concernés des pays ACP connaissent sur le bout des doigts - eux qui doivent détruire leurs propres produits afin de pouvoir concurrencer les produits subventionnés de l'UE. La contribution des contribuables européens en vue de soutenir l'agriculture européenne s'élève annuellement à 40 milliards d'euros. Cet argent contribue à entraver le développement du secteur agricole dans les pays en voie de développement où l'agriculture représente 69 % du total de la main-d'œuvre contre 1,7 % au sein de l'UE. Ajoutez à cela le fait que le secteur agricole représente 34 % du produit national brut des pays en voie de développement contre 5,3 % pour l'UE. Il n'y a dans ces chiffres ni cohérence ni décence. Pourquoi tant le Conseil que la Commission refusent-ils de le reconnaître ?"@fr6
"( Signor Presidente, oggi dopo aver ascoltato il Consiglio e la Commissione, ho dovuto guardare il mio ordine del giorno. C’è proprio scritto “Coerenza delle diverse politiche dell’Unione con la politica dello sviluppo”. Ma non abbiamo sentito nemmeno una parola in merito, e credo che ciò sia estremamente imbarazzante. Da anni attendiamo una relazione sulla coerenza. Avrebbe dovuto essere presentata per iscritto oggi, e dopo aver ascoltato il discorso del Commissario Nielson, non faccio fatica ad immaginare che si scontri con una forte opposizione in seno alla Commissione. So che il Commissario stesso ha opinioni decise ed estremamente razionali sulla questione della coerenza, e mi sarebbe piaciuto sentirle oggi. Poiché la proposta di risoluzione comune suggerisce una serie di meccanismi efficaci volti a garantire la coerenza, nel poco tempo di cui dispongo vorrei limitarmi a citarne un altro, ossia che la Commissione dovrebbe anche avviare la valutazione di una legislazione nuova e pertinente in tale ambito. Inoltre vorrei concentrarmi sull’effetto catastrofico che la politica agricola comune ha sui paesi in via di sviluppo. Si scarica carne di manzo nei paesi del Sahel e in Sudafrica, conserva di pomodoro in Africa occidentale, latte in polvere in Giamaica, gli esempi sono, speriamo, tutti ben noti. E sono in ogni caso fin troppo noti ai produttori nei paesi ACP che devono distruggere i loro prodotti, perché non possono competere con i prodotti sovvenzionati dall’Unione europea. I contribuenti europei pagano 40 miliardi di euro all’anno per sostenere l’agricoltura comunitaria. Questo denaro contribuisce a frenare lo sviluppo del settore agricolo nei paesi in via di sviluppo, dove nell’agricoltura si concentra il 69% della manodopera totale contro l’1,7% dell’Unione europea. Si aggiunga che il settore agricolo contribuisce per il 34% al prodotto nazionale lordo dei paesi in via di sviluppo contro il 5,3% per l’Unione europea. Non c’è né coerenza né decenza. Perché né il Consiglio né la Commissione lo vogliono ammettere?"@it9
"Mr President, having listened to the Council and the Commission today, I just had to look at my agenda. Yes, it does say: ‘Coherence of different Union policies with development policy’. But we have not heard a single word on this subject, and I find that deeply embarrassing. We have been waiting for a report on coherence for years. It ought to have been here in writing today and, after having heard Mr Nielson’s speech, I can well imagine that he is up against a lot of powerful opposition in the Commission. I know that the Commissioner himself has some strong and extremely reasonable opinions on coherence, and these are what I should like to have heard expressed here today. Because the joint motion for a resolution proposes a range of effective mechanisms for ensuring coherence, I shall use the very short time allotted to me here just to mention one more such mechanism, namely obliging the Commission to carry out an evaluation of new, relevant legislation from this aspect. I also want to focus on the catastrophic effect the EU’s common agricultural policy has had on developing countries: dumping of beef in Sahel and South Africa, tomato purée in West Africa and milk powder in Jamaica. The examples are, I hope, all well known. In any case, they are known all too well to the producers in the ACP countries who are affected by these measures and who have to destroy their products because they cannot compete with EU-subsidised products. European taxpayers contribute EUR 40 billion per year in support of agriculture in the EU. This is money which is helping to impede the development of the agricultural sector in the developing countries, which accounts for 69% of the total work force there compared with 1.7% in the EU. Add to this the fact that the agricultural sector accounts for 34% of the developing countries’ gross national product, compared with 5.3% in the EU. There is neither coherence nor human decency here. Why will neither the Council nor the Commission admit the fact?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, nu ik vandaag de Raad en de Commissie heb gehoord, moet ik toch weer eens naar de agenda kijken. Ja, daar staat wel degelijk "Samenhang van de verschillende beleidsvormen van de Unie met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid". Wij hebben over dit thema geen woord gehoord en dat vind ik bijzonder pijnlijk. Wij wachten al jaren op een verslag over de samenhang. Zo'n verslag had vandaag op tafel moeten liggen, maar nu ik de heer Nielson heb gehoord, kan ik mij goed voorstellen dat hij in de Commissie op zeer sterke weerstand stuit. Ik weet dat de commissaris zelf sterke en zeer goede ideeën over samenhang heeft en ik had die graag vandaag gehoord. Aangezien de gezamenlijke ontwerpresolutie een aantal concrete mechanismen voor samenhang voorstelt, zal ik mij in deze korte spreektijd beperken tot de vermelding van slechts één bijkomend mechanisme, namelijk de evaluatie door de Commissie van de nieuwe wetgeving terzake. Voorts wijs ik op de rampzalige gevolgen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de ontwikkelingslanden. Het dumpen van rundvlees in de Sahel en in Zuid-Afrika, tomatenpuree in West-Afrika, melkpoeder in Jamaica, zijn allemaal voorbeelden die iedereen hopelijk kent. De betrokken producenten in de ACS-landen kennen ze in elk geval zeer goed, want zij moeten hun eigen producten vernietigen omdat zij niet kunnen concurreren met de door de EU gesubsidieerde producten. De Europese belastingbetalers steunen de Europese landbouw jaarlijks met 40 miljard euro. Dit geld is er mede verantwoordelijk voor dat de ontwikkeling van de landbouwsector in de ontwikkelingslanden geremd wordt, waar 69% van de actieve bevolking in deze sector werkt terwijl dit in de EU slechts 1,7% is. Daarbij komt dat de landbouwsector in de ontwikkelingslanden 34% van het BNP vormt tegenover 5,3% in de EU. Hier is geen sprake van samenhang en evenmin van correctheid. Waarom willen de Raad en de Commissie dit niet toegeven?"@nl2
"Senhor Presidente, depois de ouvir hoje o Conselho e a Comissão, senti necessidade de voltar a consultar a ordem de trabalhos. Sim, de facto é enunciado “Coerência das várias políticas da União com a política de desenvolvimento”. Ora, ainda não ouvimos uma única palavra sobre esta matéria, o que, na minha opinião, é extremamente embaraçoso. Há anos que aguardamos um relatório sobre a coerência. O mesmo deveria ter sido hoje aqui apresentado por escrito e, depois de ouvir falar, o Senhor Nielson não tenho dificuldade em imaginar as poderosas forças contrárias com que ele se defronta na Comissão. Sei que o senhor Comissário tem pontos de vista muito fortes e sensatos no que diz respeito à coerência, que gostaria de ter ouvido hoje aqui. Dado que a proposta de resolução comum propõe um conjunto de mecanismos eficazes destinados a assegurar a coerência, irei, com o pouquíssimo tempo de uso da palavra de que disponho, referir apenas mais um, designadamente, que a Comissão deve, igualmente, efectuar, neste contexto, uma avaliação da nova legislação aplicável. Irei, de resto, concentrar­me nas implicações catastróficas da política agrícola comum sobre os países em vias de desenvolvimento. O da carne de vaca no Sahel e na África do Sul, da polpa de tomate na África Ocidental e do leite em pó na Jamaica são exemplos que todos conhecemos. Pelo menos, os produtores afectados nos países ACP, que se vêm obrigados a destruir os seus produtos porque não conseguem competir com os produtos subsidiados da UE, conhecem­nos até à exaustão. Os contribuintes europeus contribuem anualmente com 40 mil milhões de euros para apoiar a agricultura da UE. Essas verbas impedem o desenvolvimento do sector agrícola nos países em vias de desenvolvimento, um sector que representa nestes países 69% de toda a mão­de­obra, contra 1,7% na UE. A acrescentar a este aspecto, o sector agrícola responde por 34% do produto interno bruto dos países em vias de desenvolvimento, contra 5,3% da UE. Esta situação não revela nem coerência nem decência. Por que motivo nem o Conselho nem a Comissão querem admitir este aspecto?"@pt11
"Herr talman! Efter att ha lyssnat på rådet och kommissionen i dag, måste jag helt enkelt titta på min föredragningslista. Jo, det står faktiskt "Samstämmigheten mellan unionens olika politikområden och utvecklingspolitiken". Vi har emellertid inte hört ett enda ord om det, vilket jag tycker är väldigt pinsamt. Vi har väntat på en rapport om samstämmighet i åratal. Den borde ha funnits här i skriftlig form i dag; och efter att ha hört kommissionär Nielson tala, har jag inte så svårt att föreställa mig att han kämpar mot mycket starka, motstridiga krafter i kommissionen. Jag vet att kommissionären själv har både starka och ytterst förnuftiga synpunkter om samstämmighet och jag hade gärna hört dem i dag. Eftersom man i det gemensamma resolutionsförslaget föreslår en rad effektiva mekanismer för att säkra samstämmighet, vill jag under min mycket korta talartid inskränka mig till att nämna ytterligare en, nämligen att kommissionen också bör utvärdera ny, relevant lagstiftning i detta sammanhang. I övrigt vill jag koncentrera mig på den katastrofala effekt som EU:s gemensamma jordbrukspolitik har på utvecklingsländerna. Dumpning av nötkött i Sahel och Sydafrika, tomatpuré i Västafrika, mjölkpulver i Jamaica – exemplen är förhoppningsvis alla välkända. De rammar åtminstone de berörda producenterna i AVS-länderna som måste förstöra sina produkter, eftersom de inte kan konkurrera med de statligt stödda produkterna från EU. Europeiska skattebetalare bidrar med 40 miljarder euro om året till stöd för EU:s jordbruk. Dessa pengar bidrar till att hämma utvecklingen inom jordbrukssektorn i utvecklingsländerna, som här utgör 69 procent av den totala arbetskraften mot 1,7 procent i EU. Därutöver står jordbrukssektorn för 34 procent av utvecklingsländernas bruttonationalprodukt mot 5,3 procent i EU. Här är det varken fråga om samstämmighet eller anständighet. Varför vill varken rådet eller kommissionen erkänna det?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"colpiti"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph