Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-16-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Jeg vil gerne starte med at sige noget om de vellykkede forhandlinger mellem EU og AVS-landene. Det var en meget positiv oplevelse at deltage i disse forhandlinger. Det var herligt at se, at medlemsstaterne arbejdede som et team. Denne fremgangsmåde vil føre til en fuld WTO-kompatibel ordning. De erhvervsdrivende vil være mere tilbøjelige til at etablere tættere forbindelser til deres AVS-partnere. Indenlandske og udenlandske investeringer vil vokse, og der vil blive overført mere knowhow og teknologi, hvilket vil forbedre AVS-landenes konkurrenceevne og lette deres gradvise integration i den globale økonomi. Endvidere vil aftalerne med EU fungere som et anker. De vil fastholde de økonomiske reformer, ligesom nationale og økonomiske reformer vil blive stabiliseret af begge parters forpligtelser i henhold til aftalerne. Denne nye fremgangsmåde bygger også på tanken om, at en åben handelspolitik kombineret med en social udviklingspolitik vil føre til økonomisk vækst og mindre fattigdom. Et andet vigtigt aspekt er forbedringen af EU's handelsordning for alle de mindst udviklede lande, hvoraf 39 er med i AVS-gruppen. Denne proces vil blive gennemført i de kommende fem år, så eksportørerne fra de mindst udviklede lande vil have fri adgang til EU-markedet for næsten alle deres produkter inden udgangen af 2005. Hvad angår omfanget af den næste EUF, har EU fremsat sit finansielle forslag. Det bygger på princippet om at forene behovet for at bevare mange finansielle midler i en periode med begrænsede budgetter for offentlig udviklingsbistand med behovet for at gøre fællesskabsstøtten mere effektiv. I dag er ca. 9,5 milliarder euro af de tidligere EUF-midler ikke forpligtet. EU ønsker at mobilisere disse restbevillinger plus de nye EUF-midler i løbet af en periode på syv år, det vil sige, inden den næste finansprotokol træder i kraft. Det vil sætte Fællesskabet i stand til at øge de årlige forpligtelser og betalinger betydeligt i denne periode. I de kommende år bevæger vi os således ikke ind i en periode med mindre aktivitet, men med øget aktivitet. En sådan forpligtelse fører til en dybtgående reform af procedurer og gennemførelsesbestemmelser på begge sider. Der er en meget reel forbindelse mellem reformprocessen i Kommissionen som sådan og vores evne til at levere i henhold til aftalen med AVS-landene. Med hensyn til udviklingspolitikken vil jeg sige, at den globale sammenhæng har ændret sig drastisk. Marginaliseringen af mange økonomier, øget fattigdom i verden, behovet for en bedre forvaltning af den indbyrdes miljømæssige afhængighed, de destabiliserende effekter af migration og de bekymrende konsekvenser af væbnede konflikter og pandemiske sygdomme er alle alvorlige emner. Det er inden for disse globale rammer, at vi skal indplacere os selv. Heldigvis giver evalueringer af fællesskabsstøtten os et godt værktøj til at forbedre vores indsats og forhåbentlig leve op til de udfordringer, jeg netop har nævnt. Hvis jeg skal fokusere på evalueringsresultaterne, vil jeg nævne følgende problemer: Fællesskabspolitikkens indvendinger er for få og svage, og det påvirker kohærensen negativt. Det skyldes kompleksiteten af vores egne strukturer, men også meget reelle uoverensstemmelser mellem sektorspecifikke politikker og interesser i medlemsstaterne. Kommissionens støttesystem er for kompliceret og fragmenteret med hensyn til instrumenter, procedurer og institutionelle mekanismer. Ofte fastlægges politikkerne mere ud fra de tilgængelige instrumenter end på baggrund af politiske mål og veldefinerede prioriteter. Der er ofte for få menneskelige ressourcer i forhold til de store støttebeløb, der skal forvaltes. Til at forvalte et støttebeløb på 10 millioner amerikanske dollars er der i gennemsnit 2,9 ansatte i Kommissionen sammenlignet med 4,3 ansatte i Verdensbanken og mellem fire og ni i de største medlemsstater. Det er et reelt problem: Der er for mange forskellige finansielle instrumenter med hver sine karakteristika samt især en række forskellige budgetposter. Det er vanskeligt at forene med behovet for et effektivt forvaltningssystem. Hvis Fællesskabet skal se disse problemer i øjnene og forsøge at løse dem, skal det gå ind i en effektiv dialog med medlemsstaterne og Parlamentet. Det er helt afgørende, at vi tackler kohærensspørgsmålet på en realistisk og pragmatisk måde, hvilket betyder, at debatten skal foregå inden for passende institutionelle rammer, det vil sige i Rådet og Parlamentet. Begge parter var også meget tilfredse efter forhandlingerne, ikke kun fordi de var overstået, men også fordi vi alle vidste, at vi havde opnået noget sammen, EU og de 71 AVS-lande. Det er noget, som verden har brug for, og det er et meget godt signal i hele globaliseringsdebatten. Man skal også se nærmere på mangelen på samordnede aktioner blandt de 15 medlemsstater samt blandt disse og Fællesskabet. Ved at koncentrere Fællesskabets udviklingspolitik om internationalt anerkendte mål og strategier vil vi bane vejen for en forbedret komplementaritet med medlemsstaterne. Det er i høj grad også de retningslinjer, som Amado netop har skitseret. Når vi diskuterer politik nu til dags, engagerer vi os i en konvergensproces. Det er en del af løsningen. Vi er i færd med at formulere nye politiske retningslinjer, og vi skal identificere prioritetsområder for fællesskabsaktioner. Alt bliver stadig mere kompliceret. Det gælder også for udviklingssamarbejdet. En enkelt donor kan ikke tage fat på hele spektret af emner fra makroøkonomiske spørgsmål til lovgivningsmæssige rammer eller fra sektorspecifikke politikker til en række tværgående emner såsom køn, miljø, god regeringsførelse og institutionelle reformer. Det er vigtigt at finde fleksible mekanismer, der imødekommer en arbejdsfordeling i henhold til de enkelte donorers ekspertise og kapacitet i hvert enkelt udviklingsland. Det bør gøres på medlemsstatsniveau, og det bør føre til formuleringen af sektorspecifikke politikker for fællesskabsaktioner. For at identificere EF's prioriterede støtteområder skal der tages hensyn til Fællesskabets specifikke træk i forhold til medlemsstaterne og internationale institutioner. Jeg vil blot nævne nogle få: vores evne til at kombinere udviklingspolitik med handelspolitik og til at skabe synergi mellem støtte og økonomisk samarbejde; vores neutralitet og forsvar af overordnede fællesskabsinteresser; det faktum, at vi repræsenterer en kritisk masse og kan gøre et relativt stort stykke arbejde sammenlignet med det, som de enkelte medlemsstater normalt kan gøre. Også vores tilstedeværelse på jorden. Jeg mener, at vores største værdi ligger i det faktum, at vi med vores vellykkede regionale samarbejde lægger os i selen. Vi bliver betragtet som en neutral og velkommen partner til dette eksperiment overalt i verden - noget, som ingen anden kan hævde at være. Det er afgørende vigtigt at gøre Fællesskabets politik mere effektiv og udvikle mere operationelle strategiske rammer. Det er denne dobbelte udfordring, som Kommissionen skal gribe ved i de kommende måneder at udarbejde et forslag til en almen politisk redegørelse. Vi vil lancere en bred og åben høringsprocedure for at høre synspunkterne fra alle interesserede parter. Jeg finder processen næsten lige så vigtig som indholdet, og vi vil engagere alle ressourcer i en aktiv deltagelse, og vi opfordrer alle til at deltage. Sideløbende hermed er vi også begyndt at forbedre kohærensen og tydeliggøre og præsentere de reelle eller indbildte problemer, vi har i den henseende. Det bliver en løbende proces, som jeg ser som en slags fortsat kvalitetskontrol, og jeg opfordrer Parlamentet til at deltage i disse fortsatte bestræbelser på at forbedre kohærensen i vores arbejde. Jeg vil kort opridse nogle af de væsentligste nyskabelser i den nye aftale. Vi tager konkret fat på korruption, og for første gang nogensinde opstiller vi rammer for håndtering af immigrationsproblemer. Vi fremmer medbestemmelse, vi tager det civile samfund i samråd om de reformer og politikker, der skal støttes af EU. Vi omlægger udviklingspolitikken og koncentrerer os om fattigdomsreducerende strategier. Vi baserer ikke udelukkende tildelingen af midler på en vurdering af det enkelte lands behov, men også på dets politiske resultater. Vi opretter en investeringsfacilitet, der skal støtte udviklingen af den private sektor. Vi rationaliserer instrumenterne og indfører et nyt system med kontinuerlig planlægning, hvilket giver Fællesskabet og bestemmelsesstaten mulighed for at foretage en regelmæssig justering af deres samarbejdsprogram. Vi decentraliserer det administrative ansvar samt i nogle tilfælde det finansielle ansvar til lokalt plan med henblik på at effektivisere samarbejdet. Vi forbedrer de politiske rammer for en udvikling af handel og investering. Vi forbedrer samarbejdet på alle områder, der har betydning for handel, herunder også på nye områder som f.eks. arbejdsmarkedsnormer og sammenkoblingen mellem miljø og handel. Efter Seattle er jeg overbevist om, at De vil anerkende betydningen af disse aftaler. Nu vil jeg gerne vende mig imod nogle af de mere betydningsfulde emner. For det første aftalen om politiske spørgsmål. Den vil medføre et bindende tilsagn fra begge parter om god ledelse som et grundlæggende og positivt element af partnerskabet, hvilket er genstand for en regelmæssig dialog på et område, der aktivt støttes af Fællesskabet. For det andet er der udarbejdet en ny procedure for sager vedrørende krænkelse af menneskerettigheder, demokratiske principper og retsregler. I forhold til den aktuelle procedure lægges der i den nye procedure større vægt på den pågældende stats ansvar, og der er mulighed for større fleksibilitet i høringsproceduren med henblik på at gennemføre en effektiv dialog om foranstaltninger til udbedring af situationen. I tilfælde af særligt presserende sager vedrørende alvorlige krænkelser af et af disse væsentlige elementer vil der øjeblikket blive truffet foranstaltninger, og den anden part vil blive informeret. For det tredje er EU og AVS også blevet enige om en ny særlig procedure, der skal iværksættes i alvorlige tilfælde af korruption. Det er en reel nyskabelse, både i EU-AVS-sammenhæng og generelt i internationale forhold. Denne procedure vil ikke blot blive anvendt i forbindelse med korruption for EUF-midler, men også i ethvert land, hvor EF er økonomisk involveret, og hvor korruption udgør en hindring for udviklingen. Denne procedure er således ikke blot begrænset til EF-aktiviteter. Det er et meget vigtigt aspekt, der tager hensyn til finansiering af offentlige finanser. Ved at indføre en sådan bestemmelse i partnerskabsaftalen udsender EU og AVS-landene et tydeligt og positivt signal, der utvivlsomt vil blive værdsat af de europæiske skatteydere samt forhåbentlig af europæiske investorer. Et andet nyt emne i AVS-EU-aftalen er migration. Vi er nået frem til en balanceret aftale om samarbejde på dette område. Denne nye dimension af partnerskabsaftalen afspejler de retningslinjer, EU har vedtaget i overensstemmelse med Amsterdam-traktaten og konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tampere i Finland i oktober 1999. Den Europæiske Union påtager sig at udvikle og implementere en immigrations- og asylpolitik på basis af partnerskabsprincippet med oprindelseslande og -regioner. Aftalen med AVS-landene baner vejen for nye initiativer - specielt vedrørende tredjelandsborgeres rettigheder i EU - samt integrationsfremmende foranstaltninger. Vi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring. EU og AVS-landene vil indlede en proces, der i sidste ende sigter mod at definere procedurer for repatriering af ulovlige immigranter på parternes områder inden for rammer, der skal forhandles individuelt med de enkelte AVS-lande. Det gælder også for personer fra tredjelande og statsløse. Disse meget innovative fremgangsmåder giver en god mulighed for at forbedre regeringsførelsen. Aftalen opstiller også gode rammer til understøttelse af de gensidigt forstærkende virkninger af handelssamarbejde og udviklingshjælp. Vi er blevet enige om en proces til oprettelse af nye handelsaftaler, der vil fremme en handelsliberalisering mellem parterne, samt til formulering af bestemmelser om handelsrelaterede spørgsmål. Vi har været lydhøre over for AVS-landenes ønsker vedrørende tidsrammen for handelsforhandlingerne. Forhandlingerne starter senest i 2002. Denne toårige forberedende periode vil blive brugt til at styrke den regionale integrationsproces og AVS-landenes evne til at gennemføre handelsforhandlinger. Man har planlagt seks år til disse forhandlinger. Vi vil tage hensyn til AVS-landenes økonomiske og sociale begrænsninger på to måder: for det første gennem menneskelige og sociale udviklingspolitikker sammen med økonomiske og handelsmæssige reformer og for det andet ved at hjælpe AVS-landene med at blive aktive deltagere i det internationale økonomiske system og handelssystem gennem kapacitetsfremmende foranstaltninger og samarbejde i multilaterale fora."@da1
lpv:translated text
"Ik wil beginnen met iets te zeggen over de succesvolle onderhandelingen tussen de EU en de ACS-landen. Ik vond de deelneming aan deze onderhandelingen een uitstekende ervaring. Het feit dat de lidstaten als een team samenwerkten, deed mij deugd. Deze aanpak zal uiteindelijk leiden tot een volledig WTO-compatibele structuur. Bedrijven zullen dan sneller geneigd zijn hun banden met hun ACS-partners te versterken. De binnenlandse en buitenlandse investeringen zullen toenemen en er zal meer kennis en technologie worden overgedragen. Hierdoor zal de concurrentiepositie van de ACS-landen in snel tempo versterkt worden en zal bovendien hun geleidelijke integratie in de wereldeconomie worden vergemakkelijkt. Bovendien zal de overeenkomst met de EU als een anker fungeren. Deze zal onvermijdelijk de basis gaan vormen voor de economische hervormingen, net zoals de verplichtingen die voor beide partijen voortvloeien uit de overeenkomst, zullen zorgen voor stabilisatie van de nationale en economische hervormingen. De grondgedachte achter deze nieuwe aanpak is ook gebaseerd op het principe dat de combinatie van een open handelsbeleid met een sociaal ontwikkelingsbeleid tot economische groei en minder armoede zal leiden. Een ander belangrijk aspect is de verbetering van het handelsregime van de EU voor de minst ontwikkelde landen, waarvan er 39 deel uitmaken van de ACS-groep. Dit proces zal zich de komende vijf jaar voltrekken, zodat de exporteurs in de ontwikkelingslanden in 2005 voor vrijwel al hun producten vrije toegang tot de EU-markt zullen hebben. Voor de omvang van het volgende EOF heeft de EU al een financieel voorstel gedaan. Het is gebaseerd op het principe volgens welke de noodzaak van handhaving van financiële ondersteuning op grote schaal - in een periode waarin er op de begrotingen slechts weinig geld beschikbaar is voor officiële ontwikkelingshulp – in overeenstemming gebracht moet worden met de noodzaak van meer efficiëntie van de communautaire steun. Op dit moment is 9,5 miljard euro van de voorheen beschikbare EOF-middelen niet vastgelegd. De EU dient zich in te spannen om deze saldi samen met de nieuwe EOF-gelden binnen een periode van zeven jaar zinvol te besteden, dat wil dus zeggen vóór de inwerkingtreding van een nieuw financieel protocol. Dit zou betekenen dat de Gemeenschap gedurende deze periode het jaarlijks volume aan vastleggings- en betalingskredieten aanzienlijk kan vergroten. In de komende jaren is er dus geen sprake van verminderde inspanningen, in tegendeel, wij zijn op weg naar een periode van grotere inspanningen. Een dergelijk engagement vraagt natuurlijk van beide kanten een diepgaande hervorming van de procedures en uitvoeringsmodaliteiten. Er is een duidelijk verband tussen het interne hervormingsproces van de Commissie en onze mogelijkheden om steun te verlenen op grond van het akkoord met de ACS-landen. Wat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid betreft, lijkt de mondiale context drastisch veranderd te zijn. Ik ben vooral bezorgd over de marginalisatie van veel staatshuishoudingen, over de toenemende armoede in de wereld, over de behoefte aan een beter management van de vele factoren die het milieu beïnvloeden, over de destabiliserende effecten van migratie en de zorgwekkende consequenties van gewapende conflicten en wijdverbreide ziekten. Wij dienen binnen dit mondiale kader onze eigen plaats te bepalen. De evaluaties van de EG-hulp zijn gelukkig nuttige hulpmiddelen om onze activiteiten op dit vlak te verbeteren en hopelijk ook om de zojuist genoemde uitdagingen succesvol het hoofd te bieden. Als resultaat van die evaluaties zou ik de aandacht willen vestigen op de volgende problemen. De doelstellingen van het Gemeenschapsbeleid zijn te talrijk en te vaag, en dit heeft een ongunstige weerslag op de samenhang. Dit is niet alleen een gevolg van de complexiteit van onze eigen structuren, maar ook van een duidelijk gebrek aan consistentie tussen de beleidsvormen en de belangen van de lidstaten. Het steunstelsel van de Commissie is te ingewikkeld en te gefragmenteerd qua instrumenten, procedures en institutionele mechanismen. Vaak zijn het eerder de beschikbare instrumenten die het beleid bepalen dan de doelstellingen en de duidelijk gedefinieerde prioriteiten. De beschikbare mankracht is te gering voor de omvang van de hulp die wij moeten beheren. Om 10 miljoen Amerikaanse dollar te beheren, beschikken we in de Commissie gemiddeld over 2,9 medewerkers. Bij de Wereldbank is dat 4,3 medewerkers en in de grote lidstaten tussen de 4 en 9 medewerkers. Dit is een reëel probleem: er zijn te veel verschillende financiële instrumenten, elk met zijn eigen kenmerken en met name elk met een eigen serie begrotingslijnen. Dit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem. Om deze problemen aan te pakken en op te lossen dient de Commissie een echte dialoog met de lidstaten en het Parlement te beginnen. Het is absoluut van cruciaal belang dat we de samenhang op een realistische en pragmatische manier benaderen. Dat betekent dat het debat binnen het geëigende institutionele kader gevoerd dient te worden, en dat kader bestaat in dit geval uit de Raad en het Parlement. Het einde van de onderhandelingen was voor beide kanten ook reden tot grote tevredenheid, niet omdat de onderhandelingen voorbij waren, maar omdat iedereen zich ervan bewust was dat de EU en de 71 ACS-landen daadwerkelijk iets hadden bereikt. De wereld heeft behoefte aan zo’n resultaat. Dat is tevens een goed signaal met het oog op de algemene discussie over de mondialisering. Er dient ook aandacht te worden besteed aan het gebrek aan coördinatie tussen de vijftien lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Gemeenschap. Door het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Gemeenschap te richten op internationaal erkende doelstellingen en strategieën wordt de weg geplaveid voor een betere complementariteit met het beleid van de lidstaten. Dit komt heel sterk overeen met hetgeen minister Amado zojuist heeft voorgesteld. Als we het tegenwoordig over beleid hebben, betekent dat automatisch dat we ons ook moeten richten op een convergentieproces. Dat vormt namelijk een deel van de oplossing. Wij zijn bezig met het formuleren van nieuwe beleidsrichtsnoeren en daarbij is het noodzakelijk om prioriteiten te definiëren voor de activiteiten van de Gemeenschap. Alles is veel complexer geworden en dat geldt ook voor de samenwerking op ontwikkelingsgebied. Geen enkele donor is in staat om het hele scala thema's in zijn eentje te dekken. Het gaat namelijk zowel om macro-economische kwesties en het creëren van wet- en regelgeving, als om nieuwe thema's met veel onderlinge raakvlakken zoals milieu, goed bestuur en institutionele hervormingen. Het is belangrijk dat wij flexibele mechanismen gaan gebruiken waardoor een taakverdeling mogelijk wordt op basis van de deskundigheid en het vermogen van de verschillende, in een ontwikkelingsland actieve donoren. Dit dient op het niveau van de lidstaten te gebeuren en moet uiteindelijk leiden tot de formulering van sectorale beleidsvormen voor de activiteiten van de Gemeenschap. Dat is het doel dat we willen bereiken. Bij de vaststelling van de prioriteiten van de EG-steun moet rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van de Gemeenschap in vergelijking met de lidstaten en de internationale instellingen. Ik wil er slechts een paar noemen. Wij hebben mogelijkheden om het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te combineren met het handelsbeleid, waarbij synergie tussen financiële hulp en economische samenwerking gegarandeerd dient te worden. Wij zijn neutraal en waarborgen de algemene belangen van de Gemeenschap. Verder vertegenwoordigen wij een kritieke massa en zijn wij in staat om relatief grote taken uit te voeren in vergelijking met hetgeen de individuele lidstaten normaal gesproken doen. Ook onze aanwezigheid ter plekke is van belang. Eigenlijk vind ik het feit dat wij zelf een succesvol regionaal samenwerkingsverband hebben opgezet het allerbelangrijkste resultaat. Daardoor worden wij overal ter wereld als een neutrale, welkome partner in dit experiment beschouwd, en daar kan niemand anders zich op beroepen. Het is van essentieel belang om de efficiëntie van het Gemeenschapsbeleid te vergroten en een meer operationeel strategisch kader te ontwikkelen. Dit is de tweeledige uitdaging waar de Commissie mee wordt geconfronteerd. In de komende maanden dient zij een voorstel te doen voor een algemene beleidsverklaring. Wij zullen een brede en open overlegprocedure op gang brengen en de standpunten van de verschillende belanghebbende partijen inzamelen. Deze overlegprocedure vind ik bijna net zo belangrijk als de inhoud en wij dienen alle mogelijke middelen te gebruiken om zelf actief aan dit proces deel te nemen. Wij nodigen iedereen hierbij uit om hetzelfde te doen. Naast dit initiatief hebben wij ook een procedure op gang gebracht om de beleidssamenhang te verbeteren en om de reële en imaginaire problemen in dit verband boven water te brengen en duidelijk te definiëren. Dit is een voortdurend proces en ik beschouw dit als een soort continue poging tot kwaliteitscontrole. Ik nodig het Parlement uit om deel te nemen aan deze continue poging tot verbetering van de samenhang van onze activiteiten. Ik wil enkele grote veranderingen in de nieuwe overeenkomst kort bespreken. Er is bijvoorbeeld uitdrukkelijk aandacht besteed aan de kwestie van corruptie. Ook zijn wij er voor de eerste keer in geslaagd om een kader te creëren voor de oplossing van het immigratieprobleem. Daarnaast stimuleren wij een participerende aanpak en zorgen wij ervoor dat de bevolking inspraak heeft in de hervormingen en beleidsterreinen die door de EU gesteund gaan worden. Het ontwikkelingssamenwerkingbeleid zal zich meer gaan richten op strategieën om de armoede te verminderen. De toekenning van steun zal niet alleen meer worden gebaseerd op de behoeften van elk land, maar ook op de wijze waarop het beleid in de betreffende landen wordt uitgevoerd. Om de ontwikkeling van de particulier sector te stimuleren, zal een investeringsfonds worden opgezet. De doelmatigheid van de beleidsinstrumenten zal worden verbeterd en er zal een nieuw flexibel systeem worden geïntroduceerd waardoor de Gemeenschap en het gesubsidieerde land in staat zullen zijn om hun samenwerkingsprogramma regelmatig aan te passen. De administratieve, en in sommige gevallen ook de financiële verantwoordelijkheden zullen worden gedecentraliseerd en overgeheveld naar lokale instanties om de doelmatigheid van de samenwerking te kunnen vergroten. Het beleidskader voor handels- en investeringsontwikkelingen zal worden verbeterd. De samenwerking op alle voor de handel belangrijke gebieden zal sterker worden gestimuleerd. Deze zal ook nieuwe aspecten omvatten zoals arbeidsvoorwaarden en de invloed van de handel op het milieu. Na Seattle ben ik ervan overtuigd dat u de betekenis van deze afspraken op waarde weet te schatten. Graag wil ik nu enkele van de belangrijkste resultaten toelichten. In de eerste plaats noem ik het akkoord over enkele politieke kwesties. In de nieuwe overeenkomst wordt van beide kanten grote inzet gevraagd ter bevordering van het beginsel van goed bestuur als een fundamenteel en opbouwend onderdeel van het partnerschap. Hierdoor is een regelmatige dialoog mogelijk op een gebied dat door de Gemeenschap actief wordt gesteund. In de tweede plaats is er een nieuwe procedure vastgesteld in verband met schendingen van mensenrechten, democratische principes en rechtsregels. In vergelijking met de oude procedure wordt in de nieuwe procedure sterker de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van het betrokken land. Bovendien ontstaat er ruimte voor een flexibelere overlegprocedure, waardoor een echte dialoog kan worden gevoerd en de nodige corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. In zeer spoedeisende gevallen van ernstige schendingen van die essentiële principes worden onmiddellijk maatregelen genomen en wordt de andere partij daarvan op de hoogte gesteld. Ten derde hebben de EU en de ACS-landen overeenstemming bereikt over het gebruik van een nieuwe, specifieke procedure voor ernstige gevallen van corruptie. Dit is een echte doorbraak, zowel binnen het EU-ACS-kader als ook in de internationale betrekkingen in het algemeen. Deze procedure zal niet uitsluitend worden gehanteerd bij corruptie met EOF-geld, maar ook in andere situaties in landen waar de EG financiële verplichtingen heeft en corruptie een ernstige belemmering vormt voor het ontwikkelingsbeleid. Dit is een belangrijk aspect omdat de financiële steun immers wordt verleend met gemeenschapsgeld. Door het opnemen van een dergelijke bepaling in het partnerschapakkoord geven de EU en de ACS-landen een duidelijk signaal, dat ongetwijfeld door de Europese belastingbetalers, en hopelijk ook door de Europese investeerders, gewaardeerd zal worden. Migratie is een ander nieuw thema in de ACS-EU-overeenkomst. Wij hebben een evenwichtige overeenkomst bereikt voor de onderlinge samenwerking op dit gebied. Deze nieuwe dimensie in het partnerschapakkoord is een weerspiegeling van de richtsnoeren van de EU en stroken met het Verdrag van Amsterdam en de conclusies van de Europese Raad van Tampere in Finland, van oktober jongstleden. De Europese Unie wil een immigratie- en asielbeleid ontwikkelen en uitvoeren dat gebaseerd is op het principe van partnerschap met de thuislanden en -regio's van de immigranten en asielzoekers. De met de ACS-landen gesloten overeenkomst baant de weg voor nieuwe initiatieven, met name op het gebied van de rechten die burgers uit derde landen binnen de EU hebben en met betrekking tot maatregelen ter vergemakkelijking van hun integratie. Wij zijn ook een aantal bepalingen overeengekomen over kwesties die verband houden met illegale immigranten. De EU en de ACS-landen zullen een proces op gang brengen dat moet leiden tot de vaststelling van mogelijkheden en middelen tot repatriëring van illegale immigranten die zich op het grondgebied van een van de partijen bevinden. Dit geldt ook voor personen uit derde landen en stateloze personen. Met elk ACS-land zullen aparte onderhandelingen worden gevoerd om een kader te creëren waarbinnen dit proces zich zal afspelen. Deze zeer innovatieve aanpak biedt mogelijkheden tot verbetering van goed bestuur. De overeenkomst biedt eveneens een goed kader om de wederzijdse beïnvloeding van handelssamenwerking en ontwikkelingshulp te stimuleren. Wij hebben ook overeenstemming bereikt over een procedure voor de sluiting van nieuwe handelsovereenkomsten, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de liberalisering van de handel tussen de partijen en het opstellen van bepalingen voor de hieraan gerelateerde kwesties. We hebben de twijfels van de ACS-landen met betrekking tot het tijdspad van die handelsbesprekingen ongedaan kunnen maken. De onderhandelingen zullen uiterlijk in 2002 beginnen. De voorbereidingsperiode van twee jaar zal niet alleen gebruikt worden om de regionale integratieprocessen aan te moedigen, maar ook om de onderhandelingskracht van de ACS-landen in de handelsbesprekingen te versterken. Voor de onderhandelingen is een periode van zes jaar gepland. Wij zullen op twee manieren rekening houden met de economische en sociale beperkingen van de ACS-landen: in de eerste plaats door de economische en commerciële hervormingen aan te vullen met een ontwikkelingsbeleid op menselijk en sociaal gebied en, in de tweede plaats, door de ACS-landen te ondersteunen bij het proces dat nodig is om van hen actieve deelnemers in het internationaal economisch en handelsbestel te maken, door middel van en samenwerking in multilaterale fora."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Tillåt mig att först säga några ord om de framgångsrikt avslutade förhandlingarna mellan EU och AVS-länderna. Jag skulle vilja påpeka att det var en mycket positiv upplevelse att delta i dessa förhandlingar. Jag såg medlemsstater arbeta som ett lag, vilket verkligen var en underbar upplevelse. Detta tillvägagångssätt kommer att leda oss till ett system som är fullt förenligt med WTO-systemet. Ekonomiska aktörer kommer att vara mer benägna att upprätta närmare förbindelser med sina AVS-partner. De inhemska och utländska investeringarna kommer att öka, och mer kunnande och teknik kommer att överföras, och allt detta kommer att stärka AVS-ländernas konkurrenskraft och underlätta deras gradvisa integrering i världsekonomin. Dessutom kommer avtalen med EU att fungera som ett ankare. De kommer att befästa de ekonomiska reformerna, på samma sätt som de nationella och ekonomiska reformerna kommer att stabiliseras av båda parters åtaganden enligt avtalen. Den logiska grunden bakom detta nya tillvägagångssätt är också baserad på idén att en politik för öppen handel i samverkan med en politik för social utveckling kommer att leda till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. En annan viktig aspekt är förbättringen av EU:s handelsystem gentemot alla de minst utvecklade länderna, av vilka 39 faktiskt ingår i AVS-gruppen. Denna process kommer att äga rum under de kommande fem åren och leda till att exportörerna i de minst utvecklade länderna år 2005 kommer att ha fritt tillträde till EU-marknaden för i stort sett alla sina produkter. Vad beträffar storleken på nästa EUF, har EU lämnat sitt budgetförslag. Det är baserat på principen om att förena behovet av att bibehålla en betydande summa finansiella resurser i en tid av begränsade officiella budgetar för utvecklingshjälp med behovet av att göra gemenskapens bistånd effektivare. I dag är omkring 9,5 miljarder euro av tidigare EUF-medel oanvända. EU har förbundit sig att engagera dessa återstående balanser, plus de nya EUF-medlen möjligt för gemenskapen att avsevärt öka de årliga flödet av åtagande- och betalningsbemyndiganden under perioden. Vi går de kommande åren följaktligen inte in i en period med minskad aktivitet, vi går in i en period med ökad aktivitet. Ett sådant åtagande nödvändiggör en djupgående reform av förfaranden och tillämpningsstrategier hos båda sidor. Det finns en mycket påtaglig länk mellan reformprocessen i kommissionen i sig och vår förmåga att leverera på platsen, vilket är grunden för uppgörelsen med AVS-länderna. Om vi går över till vår utvecklingspolitik, skulle jag vilja säga att det globala sammanhanget har förändrats drastiskt. Marginaliseringen av många ekonomier, ökad fattigdom i världen, behovet av bättre hantering av det ömsesidiga miljöberoendet, flyktingströmmarnas destabiliserande effekter samt de oroande konsekvenserna av väpnade konflikter och pandemiska sjukdomar utgör alla stora bekymmer. Det är inom denna föränderliga globala ram som vi måste placera oss själva. Lyckligtvis får vi genom utvärderingar av EG-biståndet ett meningsfullt verktyg för att förbättra vår verksamhet och förhoppningsvis även anta de utmaningar som jag nyss har nämnt. Om vi skall koncentrera oss på resultaten från utvärderingarna, skulle jag vilja nämna följande problem: målen i gemenskapens politik är för många och för vaga, vilket påverkar samstämmigheten negativt. Detta beror på komplexiteten i våra egna strukturer, men även på de mycket påtagliga inkonsekvenserna mellan den sektorinriktade politiken och intressena i medlemsstaterna. Kommissionen har ett biståndssystem som är för komplext och fragmentariskt vad beträffar instrument, förfaranden och institutionella mekanismer. Politiken fastställs ofta mer på grundval av de instrument som finns tillgängliga än på grundval av strategiska mål och tydligt definierade prioriteringar. Vi har för litet personal i förhållande till den biståndsvolym som vi förväntas förvalta. I genomsnitt finns det i kommissionen 2,9 personer för att förvalta 10 miljoner amerikanska dollar i bistånd, jämfört med 4,3 personer i Världsbanken och mellan 4 och 9 personer i större medlemsstater. Detta är ett verkligt problem: det finns för många finansiella instrument, vart och ett med sina speciella särdrag, och i synnerhet en rad olika budgetrubriker. Detta är svårt att förena med behovet av ett effektivt förvaltningssystem. För att bemöta och lösa dessa problem, måste gemenskapen inleda en effektiv dialog med medlemsstaterna och parlamentet. Det är absolut nödvändigt att vi tar itu med frågan om samstämmighet på ett realistiskt och pragmatiskt sätt, vilket betyder att debatten måste föras inom den lämpliga institutionella ramen, det vill säga i rådet och i parlamentet. Båda sidor var också mycket nöjda när det var över, inte bara för att det var över, utan för att vi alla visste att vi hade uträttat någonting tillsammans, EU och de 71 AVS-länderna. Det är någonting som världen behöver, och det är en mycket bra signal inom ramen för hela globaliseringsdiskussionen. Vi måste också göra någonting åt bristen på samordnade åtgärder bland de 15 medlemsstaterna själva, liksom mellan dem och gemenskapen. Genom att koncentrera gemenskapens utvecklingspolitik på internationellt överenskomna mål och strategier, kommer vi att göra det lättare för oss att bättre komplettera medlemsstaterna. Detta är i mångt och mycket också den linje som presenterades av minister Amado. När vi talar om politik nu för tiden, inlåter vi oss i en konvergeringsprocess. Detta är en del av lösningen. Vi är i färd med att utarbeta nya riktlinjer för vår politik, och det är nödvändigt att vi identifierar prioriteringsområden för gemenskapens handlande. Allt har blivit mer och mer komplext. Det gäller även för utvecklingssamarbetet. Ingen enskild givare har möjlighet att angripa hela spektrumet av frågor, vilket sträcker sig från makroekonomiska frågor till lagstiftningsramen eller från sektorinriktad politik till en mångfald nya gränsöverskridande frågor, som kön, miljö, god skötsel av den offentliga verksamheten samt institutionella reformer. Det är viktigt att vi finner flexibla mekanismer som tillåter en uppdelning av arbetet i enlighet med de olika givarnas kunnande och kapacitet i varje utvecklingsland. Detta bör ske på medlemsstatsnivå och leda till att en sektorinriktad politik för gemenskapens agerande utformas. Det är dit vi vill komma. För att identifiera EG:s prioriterade stödområden, måste man räkna med gemenskapens speciella särdrag i förhållande till medlemsstaterna och de internationella institutionerna. Jag skall bara nämna några få av dessa: vår förmåga att förena utvecklingspolitik och handelspolitik samt att säkerställa samverkan mellan bistånd och ekonomiskt samarbete; vår neutralitet och vårt försvar av övergripande gemenskapsintressen; det faktum att vi utgör en "kritisk massa" och kan genomföra relativt stora projekt, jämfört med vad enskilda medlemsstater normalt kan genomföra. Dessutom, vår närvaro på platsen: i grund och botten ser jag som vår största fördel själva det faktum att vi genom att vara ett framgångsrik regionalt samarbetsprojekt själva ses som en neutral, välkommen partner för detta experiment över hela världen – något som vi är ensamma om. Det är nödvändigt att göra gemenskapens politik effektivare och att utveckla en mer funktionsduglig strategisk ram. Det är denna dubbla utmaning som kommissionen måste anta, genom att under de kommande månaderna utarbeta ett förslag till ett uttalande om den övergripande politiken. Vi kommer att starta en bred och öppen samrådsprocess för att höra alla de olika berörda parternas åsikter. I mina ögon är denna process inte riktigt men nästan lika viktig som innehållet, och vi kommer att lägga ned alla våra resurser på att delta aktivt, och vi inbjuder alla till att delta. Parallellt med detta har vi även satt igång med processen för att öka samstämmigheten och klargöra och föra upp till ytan, ut i offentligheten, de verkliga eller inbillade problem som finns i detta avseende. Detta kommer att vara en pågående process, som jag ser som ett slags försök till en oavbruten kvalitetskontroll, och jag inbjuder parlamentet till att delta i detta fortgående försök för att förbättra samstämmigheten i vårt verksamhet. Jag skall ange huvuddragen i några av de större nyheterna i det nya avtalet. Vi tar uttryckligen itu med korruptionen; vi upprättar en ram för att angripa problemet med invandring för första gången någonsin. Vi främjar deltagarinriktade tillvägagångssätt, vi säkerställer att det sker samråd med det civila samhället om de reformer och strategier som skall stödjas av EU. Vi riktar om utvecklingspolitiken till strategier för att minska fattigdomen. Vi grundar fördelningen av biståndet inte bara på en uppskattning av varje lands behov, utan även på en uppskattning av resultaten av tidigare strategier. Vi skapar ett investeringsorgan för att stödja utvecklingen i den privata sektorn. Vi rationaliserar instrument och inför ett nytt system med rullande planering, vilket tillåter gemenskapen och mottagarländerna att regelbundet anpassa sina samarbetsprogram. Vi decentraliserar det administrativa och, i vissa fall, det finansiella ansvaret till lokal nivå, med målet att effektivisera samarbetet. Vi förbättrar den strategiska ramen för utveckling av handel och investeringar. Vi ökar samarbetet på alla områden som är av betydelse för handeln, och här inbegrips nya frågor som arbetsnormer och kopplingen mellan miljö och handel. Jag är säker på att ni efter Seattle kommer att uppskatta betydelsen av dessa avtal. Tillåt mig att gå över till några av de viktigare punkterna. För det första, avtalet om politiska frågor. Det nya avtalet kommer att innebära att båda sidor förbinder sig att erkänna god skötsel av den offentliga verksamheten som en grundläggande och uttrycklig beståndsdel i partnerskapet, ett föremål för regelbunden dialog på ett område som åtnjuter gemenskapens aktiva stöd. För det andra har ett nytt förfarande utarbetats för fall då kränkningar av de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och rättsstatsprincipen äger rum. Jämfört med det nuvarande förfarandet, betonas de berörda staternas ansvar i större utsträckning enligt det nya förfarandet, och det tillåter större flexibilitet i samrådsprocessen, i syfte att få till stånd en effektiv dialog som leder till att åtgärder vidtas för att rätta till situationen. I särskilt brådskande fall, då särskilt allvarliga kränkningar av någon av dessa oundgängliga beståndsdelar har ägt rum, kommer åtgärder omedelbart att vidtas, och den andra parten kommer att underrättas. För det tredje har EU och AVS även enats om ett nytt speciellt förfarande som skall tillgripas vid allvarliga fall av korruption. Detta är en verklig nyhet, både i EU-AVS-sammanhanget och då det rör sig om internationella förbindelser i allmänhet. Detta förfarande kommer inte bara att tillämpas i fall av korruption där pengar från Europeiska utvecklingsfonden (EUF) är inblandade, utan också mer allmänt i varje land där EG är ekonomiskt inblandat och där korruption utgör ett hinder för utvecklingen. Det är följaktligen inte begränsat till EG-verksamheter. Detta är en mycket viktig aspekt, om man beaktar de offentliga finansernas kapitaliseringsförmåga. Genom att ta med en sådan bestämmelse i partnerskapsavtalet, sänder EU och AVS-staterna tillsammans en tydlig och positiv signal, som utan tvekan kommer att uppskattas av europeiska skattebetalare och förhoppningsvis också av europeiska investerare. Ett annat nytt ämne i AVS-EU-avtalet gäller in- och utvandring. Vi har nått en balanserad överenskommelse om samarbete på detta område. Denna nya dimension i partnerskapsavtalet speglar de riktlinjer som EU, i enlighet med Amsterdamfördraget och slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors i Finland i oktober 1999, har anslutit sig till. Europeiska unionen åtar sig att utveckla och tillämpa en invandrings- och asylpolitik som grundar sig på principen om partnerskap med ursprungsländerna eller ursprungsregionerna. Avtalet som har slutits med AVS-länderna bereder vägen för nya initiativ, särskilt om rättigheterna för tredje lands medborgare inom EU, och för åtgärder som underlättar deras integrering. Vi enades även om bestämmelser för att ta itu med frågor som hör samman med illegal invandring. EU och AVS-staterna kommer att inleda den process som har som slutmål att definiera, inom en ram som skall framförhandlas med vart och ett av AVS-länderna, sätten och medlen för att avvisa invandrare som uppehåller sig illegalt på någon av parternas territorium. Här omfattas även personer från tredje land och statslösa personer. Dessa mycket nydanande strategier erbjuder ett bra tillfälle att förbättra skötseln av den offentliga verksamheten. Avtalet tillhandahåller också en bra ram för att stödja de ömsesidigt förstärkande effekterna av handelssamarbete och utvecklingsbistånd. Vi har enats om en process för att upprätta nya handelsuppgörelser med vilka man eftersträvar att liberalisera handeln mellan parterna och för att formulera bestämmelser om handelsrelaterade frågor. Vad beträffar tidsramen för handelsförhandlingarna, har vi tillmötesgått AVS-staternas önskemål. Förhandlingar kommer att inledas senast 2002. Denna tvååriga förberedelseperiod kommer att användas till att stärka regionala integreringsprocesser och AVS-ländernas förmåga att genomföra handelsförhandlingar. En sexårsperiod är planerad för dessa förhandlingar. Vi kommer att ta hänsyn till AVS-ländernas ekonomiska och sociala begränsningar på två sätt: för det första genom att låta de ekonomiska reformerna och handelsreformerna åtföljas av strategier för mänsklig och social utveckling samt, för det andra, genom att hjälpa AVS-staterna att bli aktiva aktörer i det internationella ekonomiska handels- och ekonomisystemet genom kapacitetsbyggnad och samarbete i multilaterala forum."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Sanoisin aluksi muutaman sanan onnistuneista neuvotteluista EU:n ja AKT-valtioiden välillä. Haluaisin mainita, että neuvotteluihin osallistuminen oli minulle hyvin myönteinen kokemus. Näin jäsenvaltioiden työskentelevän ryhmänä, mikä oli todella on hieno kokemus. Tämä lähestymistapa johtaa täysin WTO:n kanssa sopusoinnussa olevaan järjestelmään. Taloudelliset toimijat ovat jatkossa halukkaampia solmimaan tiiviimmät yhteydet AKT-kumppaneidensa kanssa. Kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit lisääntyvät, ja taitotiedon ja teknologian siirto vilkastuu, mikä kaikki tukee AKT-valtioiden kilpailukykyä ja helpottaa niiden asteittaista integroitumista maailmantalouteen. Lisäksi EU:n kanssa solmitut sopimukset muodostavan vakaan kiinnekohdan. Ne ovat perusta taloudellisille uudistuksille, ja samalla sopimusten mukaiset molempien sopimuspuolten sitoumukset vakiinnuttavat kansallisia ja taloudellisia uudistuksia. Tämän uuden lähestymistavan taustalla olevat pyrkimykset perustuvat myös siihen ajatukseen, että sosiaalisen kehittämisen politiikkaan yhdistetty avoin kauppapolitiikka johtaa talouden kasvuun ja köyhyyden vähenemiseen. Toinen tärkeä näkökohta on EU:n kauppajärjestelmän parantaminen kaikkien niiden vähiten kehittyneiden maiden osalta, joista 39 kuuluu AKT-ryhmään. Tämä prosessi toteutetaan tulevien viiden vuoden aikana siten, että lähes kaikille vähiten kehittyneiden maiden viemille tuotteille sallitaan vapaa pääsy EU:n markkinoille vuoteen 2005 mennessä. EU on tehnyt rahoitusehdotuksen seuraavan EKR:n määrärahoista. Ehdotuksen perusperiaatteena on sovittaa yhteen tarve säilyttää huomattavat taloudelliset varat vaiheessa, jossa kehitysavun viralliset talousarviot ovat tiukkoja, sekä tarve tehostaa yhteisön avunantoa. Edellisen EKR:n varoista on nyt sitomatta noin 9,5 miljardia euroa. EU on sitoutunut ottamaan käyttöön nämä jäljelle jääneet varat sekä uuden EKR:n varat seitsemän vuoden aikana eli ennen seuraavan rahoituspöytäkirjan voimaantuloa. Näin yhteisö voi lisätä huomattavasti vuotuisia maksusitoumuksia ja maksuja kyseisellä kaudella. Emme siis ole siirtymässä tulevina vuosina rajoitetun toiminnan kauteen vaan olemme siirtymässä lisääntyvän toiminnan kauteen. Tällainen sitoumus edellyttää väistämättä menettelyjen ja täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen uudistamista kummallakin taholla. Komission uudistusprosessi ja se, miten hyvin pystymme onnistumaan paikan päällä mikä on AKT-valtioiden kanssa solmimamme sopimuksen perusta , ovat hyvin selvästi yhteydessä toisiinsa. Kehitysyhteistyöpolitiikastamme sanoisin, että maailmanlaajuiset puitteet ovat muuttuneet ratkaisevasti. Monien talouksien syrjäytyminen, lisääntynyt köyhyys maailmassa, ympäristöllisen riippuvuuden paremman hallinnan tarve, siirtolaisuuden epävakauttavat vaikutukset ja aseellisten selkkausten ja yleismaailmallisten sairauksien huolestuttavat seuraukset ovat kaikki keskeisiä huolenaiheita. Meidän on löydettävä paikkamme muuttuvassa maailmassa. Onneksi EY:n avunantoa koskevat arviot antavat meille tarkoituksenmukaisen välineen, jolla pystymme parantamaan toimintaamme ja toivottavasti vastaamaan juuri mainitsemiini haasteisiin. Tarkasteltaessa arvioiden vaikutuksia mainitsisin seuraavat ongelmat: yhteisön politiikkaa vastaan esitettyjä vastaväitteitä on liikaa ja ne ovat liian epämääräisiä, mikä vaikuttaa kielteisesti johdonmukaisuuteen. Syynä on paitsi omien rakenteidemme monimutkaisuus myös hyvin konkreettiset ristiriidat politiikan alojen ja jäsenvaltioiden etujen välillä. Komission avustusjärjestelmä on liian monimutkainen ja hajanainen välineiden, menettelyjen ja hallinnollisten mekanismien osalta. Politiikat määräytyvät usein enemmän käytettävissä olevien välineiden kuin politiikan tavoitteiden ja selvästi määriteltyjen painopisteiden mukaan. Henkilöresurssit ovat liian heikot suhteessa siihen avustusmäärään, jota meidän odotetaan hallinnoivan. Komissiossa on keskimäärin 2,9 virkailijaa hallinnoimassa 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin apua, kun Maailmanpankissa on vastaavasti 4,3 virkailijaa ja suurimmissa jäsenvaltioissa 49 virkailijaa. Tämä on todellinen ongelma: erilaisia rahoitusvälineitä on liian paljon, kaikilla on omat erityispiirteensä ja kaiken lisäksi ne kuuluvat moniin eri budjettikohtiin. Tätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa. Selvittääkseen ja ratkaistakseen nämä ongelmat yhteisön on ryhdyttävä tehokkaaseen vuoropuheluun jäsenvaltioiden ja parlamentin kanssa. Meidän on ehdottomasti ratkaistava johdonmukaisuusongelma realistisella ja käytännönläheisellä tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että tästä aiheesta on keskusteltava asianmukaisissa institutionaalisissa puitteissa eli neuvoston ja parlamentin kanssa. Kaikki osapuolet olivat myös erittäin tyytyväisiä, kun neuvottelut saatiin päätökseen, ei vain siksi, että ne olivat ohi, vaan myös siksi, että me kaikki tiesimme saavuttaneemme jotakin yhdessä, EU ja 71 AKT-valtiota. Tätä maailmassa tarvitaan, ja tämä on erittäin hyvä merkki koko maailmanlaajuistumista koskevassa keskustelussa. Yhtenäisen toiminnan puute 15 jäsenvaltion välillä sekä niiden ja yhteisön välillä on myös korjattava. Keskittämällä yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan kansainvälisesti hyväksyttyihin kohteisiin ja strategioihin muodostamme pohjan sen paremmalle täydentävyydelle jäsenvaltioiden toimien kanssa. Tämä on hyvin pitkälle samansuuntainen ajatus, kuin se, jonka ministeri Amado juuri esitti. Kun puhumme nykyisin politiikoista, sitoudumme lähentymisprosessiin. Se muodostaa osan ratkaisua. Olemme laatimassa uusia poliittisia suuntaviivoja ja meidän on määriteltävä yhteisön toiminnan painopistealueet. Kaikki on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi. Tämä koskee myös kehitysyhteistyötä. Mikään yksittäinen avunantaja ei pysty kattamaan kaikkia aloja, jotka vaihtelevat makrotaloudellisista aiheista sääntöpuitteisiin tai alakohtaisista politiikoista moniin uusiin eri alat läpäiseviin teemoihin, kuten sukupuoleen, ympäristöön, hyvään hallintoon ja hallinnollisiin uudistuksiin. On löydettävä joustavia mekanismeja, joilla työnjako voidaan järjestää kaikissa kehitysmaissa toimivien avunantajien asiantuntemuksen ja kapasiteetin mukaisesti. Tämä olisi tehtävä jäsenvaltioiden tasolla, ja sen perusteella on laadittava yhteisön toiminnan alakohtaiset politiikat. Tämä on pyrkimyksenämme. EU:n tärkeimpien tukialueiden määrittelemisessä on otettava huomioon yhteisön erityispiirteet suhteessa jäsenvaltioihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Mainitsen niistä vain muutamia: kykymme yhdistää kehitysyhteistyöpolitiikka sekä kauppapolitiikka ja varmistaa avunannon ja taloudellisen yhteistyön yhteisvaikutus; riippumattomuutemme ja yhteisön yleisten etujen puolustaminen; kapasiteettimme mittavuus ja kykymme hoitaa suhteellisen suuria tehtäviä verrattuna siihen, mihin yksittäiset jäsenvaltiot yleensä pystyvät. Yksi erityispiirre on myös olemassa olomme: perimmäisessä mielessä suurin arvomme on mielestäni juuri se, että koska edustamme itse menestyksellisiä alueellisia yhteistyöponnisteluja, meitä pidetään riippumattomana ja tervetulleena kumppanina, kun maailmanlaajuisella tasolla kokeillaan vastaavanlaista kehitystä eikä kukaan muu voi väittää itsestään samaa. On ehdottoman tärkeää tehostaa yhteisön politiikkaa ja kehittää toimivammat strategiset puitteet. Komission on vastattava näihin kahteen haasteeseen laatimalla tulevina kuukausina ehdotus yleisestä poliittisesta julkilausumasta. Käynnistämme laajan ja avoimen kuulemisprosessin saadaksemme kaikkien asiasta kiinnostuneiden tahojen näkemykset. Tämä prosessi on mielestäni melkein mutta ei aivan yhtä tärkeä kuin asiasisältö, ja otamme käyttöön kaikki voimavaramme osallistuaksemme siihen aktiivisesti ja kehotamme kaikkia osallistumaan siihen. Tämän ohella olemme käynnistäneet prosessin johdonmukaisuuden parantamiseksi ja siihen liittyvien todellisten tai kuvitteellisten ongelmien valaisemiksi, löytämiseksi ja esille tuomiseksi. Tästä tulee jatkuva prosessi, joka on mielestäni eräänlaista jatkuvaa laadunvalvontaa, ja kehotan parlamenttia osallistumaan tähän jatkuvaan ponnisteluun toimintamme johdonmukaisuuden parantamiseksi. Esittelen joitakin uuden sopimuksen sisältämiä keskeisiä uudistuksia. Puutumme näkyvästi lahjontaan, laadimme ensimmäistä kertaa puitteet maahanmuutto-ongelman ratkaisemiseksi. Edistämme osallistumista korostavia lähestymistapoja, varmistamme, että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan EU:n kannattamien uudistusten ja politiikkojen yhteydessä. Painotamme kehitysyhteistyöpolitiikkoja uudella tavalla keskittämällä ne köyhyyden vähentämisstrategioihin. Myönnämme rahoitusta paitsi kunkin maan tarpeiden myös sen poliittisten aikaansaannosten mukaan. Luomme investointijärjestelmän, jolla tuetaan yksityisen alan kehitystä. Järkiperäistämme välineitä ja otamme käyttöön uuden jatkuvan ohjelmasuunnittelun järjestelmän, jolloin yhteisö ja avunsaajamaa voivat säännöllisesti mukauttaa yhteistyöohjelmaansa. Hajautamme hallinnollisen ja joissakin tapauksissa myös rahoituksellisen vastuun paikalliselle tasolle yhteistyön tehostamiseksi. Parannamme poliittisia puitteita kaupan ja investointien edistämiseksi. Tiivistämme yhteistyötä kaikilla kaupallisesti tärkeillä aloilla ja otamme huomioon uusia tärkeitä asioita, kuten työtä koskevat oikeudet ja ympäristön ja kaupan välisen vuorovaikutuksen. Seattlen jälkeen olen vakuuttunut siitä, että te osaatte antaa arvoa näille sopimuksille. Käsittelisin seuraavaksi muutamia keskeisimpiä kohtia. Ensinnäkin poliittisista aiheista tehty sopimus. Uusi sopimus velvoittaa molemmat sopimuspuolet sitoutumaan lujasti hyvään hallintoon, joka on kumppanuuden myönteinen perustekijä ja josta keskustellaan säännöllisesti yhteisön aktiivisesti tukemilla aloilla. Toiseksi on laadittu uusi menettely ihmisoikeuksia, demokratian periaatteita ja oikeusvaltiota vastaan tehtyjä rikkomuksia varten. Nykyiseen menettelyyn verrattuna uudessa menettelyssä korostetaan enemmän asianomaisen valtion vastuuta ja sallitaan enemmän joustavuutta neuvotteluprosessissa, jotta päästään tehokkaaseen vuoropuheluun, joka johtaa toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa on rikottu vakavasti jotakin näistä oleellisista asioista, ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin ja otetaan yhteyttä toiseen sopimuspuoleen. Kolmanneksi EU ja AKT sopivat myös uudesta erityismenettelystä, jota sovelletaan vakavissa lahjontatapauksissa. Kyseessä on todellinen uudistus niin EU:n ja AKT:n suhteissa kuin kansainvälisissä suhteissa yleensäkin. Menettelyä sovelletaan Euroopan kehitysrahaston EKR:n lainoihin liittyvien lahjontatapausten lisäksi myös laajemmin kaikissa maissa, joille EU myöntää rahoitusta ja joissa lahjonta on kehityksen esteenä. Se ei siis rajoitu vain EU:n toimiin. Tämä on hyvin tärkeä näkökohta ajateltaessa julkisen talouden rahoitusta. Hyväksymällä tällaisen säännöksen kumppanuussopimuksessa EU ja AKT-valtiot antavat yhdessä selvän ja myönteisen merkin, jota Euroopan veronmaksajat epäilemättä arvostavat, ja toivottavasti myös eurooppalaiset sijoittajat. Toinen uusi aihe AKT:n ja EU:n välisessä sopimuksessa on siirtolaisuus. Olemme päässeet tasapainoiseen sopimukseen alan yhteistyötä. Tämä kumppanuussopimuksen uusi ulottuvuus heijastaa EU:n puolustamia suuntaviivoja Amsterdamin sopimuksen ja lokakuussa 1999 Tampereella, Suomessa, pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Euroopan unioni sitoutuu kehittämään ja panemaan täytäntöön maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, jonka perustana on lähtömaiden ja -alueiden kanssa harjoitettavan kumppanuuden periaate. AKT-valtioiden kanssa solmittu sopimus valmistaa tietä uusille aloitteille, jotka koskevat varsinkin kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia EU:ssa, ja toimenpiteille heidän sopeutumisensa helpottamiseksi. Sovimme myös säännöksistä, jotka koskevat laittomaan maahanmuuttoon liittyvien kysymysten ratkaisemista. EU ja AKT-valtiot käynnistävät prosessin, jonka lopullisena tavoitteena on määritellä kunkin AKT-valtion kanssa erikseen sovittavissa puitteissa ne keinot ja menetelmät, joilla kaikkien sopimuspuolten alueella laittomasti oleskelevat maahanmuuttajat voidaan palauttaa lähtömaihinsa. Tämä koskee myös kolmansien maiden kansalaisia ja ilman kansalaisuutta olevia henkilöitä. Nämä hyvin innovatiiviset lähestymistavat tarjoavat hyvän tilaisuuden parantaa hallintoa. Sopimus antaa myös hyvät puitteet vahvistaa kauppayhteistyön ja kehitysavun keskinäistä vuorovaikutusta. Sovimme uusiin kauppajärjestelyihin tähtäävästä neuvotteluprosessista, jossa pyritään kaupan vapauttamiseen sopimuspuolten välillä ja laatimaan säännöksiä kauppaa koskevista asioista. Olemme täyttäneet AKT-valtioiden toiveet ainakin kauppaneuvottelujen aikataulun osalta. Neuvottelut aloitetaan viimeistään vuonna 2002. Kahden vuoden valmisteluvaiheen aikana vahvistetaan alueellista yhdentymiskehitystä ja AKT-valtioiden kykyä käydä kauppaneuvotteluja. Neuvotteluille on varattu aikaa kuusi vuotta. Otamme kahdella tavalla huomioon AKT-valtioiden taloudelliset ja sosiaaliset rajoitteet: ensinnäkin inhimillisen ja sosiaalisen kehityksen politiikoilla, joilla tuetaan taloudellisia ja kaupallisia uudistuksia, ja toiseksi auttamalla AKT-valtioita tulemaan aktiivisiksi toimijoiksi kansainvälisessä taloudellisessa ja kaupallisessa järjestelmässä kehittämällä niiden kykyjä ja yhteistyötä monenvälisillä foorumeilla."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Let me start by saying something about the successfully concluded negotiations between the EU and ACP countries. I would like to remark that it was a very positive experience taking part in those negotiations. I saw Member States working as a team, which was indeed a wonderful experience. This approach will lead us to a fully WTO compatible regime. Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners. Domestic and foreign investment will grow and more know-how and technology will be transferred, all of which will boost the ACP countries’ competitiveness and ease their gradual integration into the world economy. In addition, the agreements with the EU will act as an anchor. They will lock in the economic reforms, just as national and economic reforms will be stabilised by both parties’ commitments under the agreements. The rationale behind this new approach is also based on the idea that open trade policies combined with social development policies will lead to economic growth and poverty reduction. Another important aspect is the improvement of the EU’s trade regime for all least-developed countries, 39 of which are actually in the ACP group. This process will take place in the coming five years so that, by 2005, the LDCs’ exporters will have free access for essentially all their products on the EU market. As regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal. It is based on the principle of reconciling the need to maintain a substantial amount of financial resources in a period of limited official development assistance budgets with the need to make Community aid more effective. Today about EUR 9.5 billion of previous EDF resources are uncommitted. The EU is committed to mobilising these remaining balances, plus the new EDF resources, over a seven-year period, that is to say, before the entry into force of the next financial protocol. This will enable the Community to substantially increase annual flows of commitments and payments during this period. We are thus not moving into a period in the coming years of reduced activity, we are moving into a period of increased activity. Such a commitment entails an in-depth reform of procedures and implementation modalities on both sides. There is a very real link between the reform process in the Commission as such, and our ability to deliver on the ground which is the basis of the deal with the ACP countries. Turning to our development policy, I would say that the global context has changed drastically. The marginalisation of many economies, increased poverty in the world, the need for better management of environmental interdependence, the destabilising effects of migration and the worrying consequences of armed conflicts and pandemic diseases are all major concerns. It is within this changing global framework that we have to position ourselves. Fortunately evaluations of EC aid give us a meaningful tool to improve what we are doing and also hopefully to meet the challenges I have just mentioned. To focus on the input coming from the evaluations, I would mention the following problems: the objections of Community policy are too numerous and too vague and this adversely affects coherence. This is due to the complexity of our own structures, but also to very real inconsistencies between sector policies and interests in the Member States. The Commission has an aid system that is too complex and fragmented in terms of instruments, procedures and institutional mechanisms. Often policies are more determined by the instruments available, than by policy objectives and clearly-defined priorities. Human resources are too thin in relation to the volume of aid that we are supposed to manage. On average, to manage $US 10 million of aid there are 2.9 staff at the Commission, compared with 4.3 at the World Bank and between 4 and 9 in major Member States. This is a real problem: there are too many different financial instruments, each with its own characteristics and in particular a series of different budget headings. This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system. In order to face and solve these problems the Community needs to engage in an effective dialogue with Member States and Parliament. It is absolutely crucial that we tackle the coherence issue in a realistic and pragmatic way, which means holding the debate in the appropriate institutional framework, that is, the Council and Parliament. There was also deep satisfaction on both sides when this was over, not just because it was over, but because we all knew that we had achieved something together, the EU and the 71 ACP countries. That is something that the world needs and is a very good signal in the framework of the whole discussion of globalisation. The lack of concerted action among the 15 Member States themselves and between them and the Community also needs to be addressed. By focusing the Community's development policy on internationally agreed targets and strategies we will pave the way for better complementarity with the Member States. This is very much the line also just presented by Minister Amado. When we talk policies nowadays, we engage in a process of convergence. This is part of the solution. We are in the process of formulating new policy guidelines and we need to identify priority areas for Community action. Everything has become more and more complex. This is also true of development cooperation. No single donor is in a position to address the whole spectrum of themes, ranging from macro-economic issues to the regulatory framework or from sectoral policies to a variety of new cross-cutting themes such as gender, environment, good governance and institutional reforms. It is important to find flexible mechanisms that accommodate a division of labour according to the expertise and capacity of the various donors in each developing country. This should be done at Member State level and should lead to the formulation of sector policies for Community action. This is where we want to go. To identify the EC's priority areas of support, account has to be taken of the Community's specific features in relation to the Member States and to international institutions. I will mention just a few: our ability to combine development policy with trade policy and to ensure synergies between aid and economic cooperation; our neutrality and defence of overall Community interests; the fact that we represent a critical mass and are able to do relatively large jobs compared to what individual Member States can normally do. Also, our presence on the ground: basically, I find the biggest value we represent is the very fact that being a successful regional cooperation endeavour ourselves, we are seen as a neutral, welcome partner for this experiment world-wide – something which nobody else can claim to be. It is vital to make Community policy more effective and to develop a more operational strategic framework. It is this dual challenge that the Commission has to take up, by framing in the months ahead a proposal for a general policy statement. We will launch a broad and open consultation process in order to get the views of all the different parties interested. I see the process not quite but almost as important as the content and we will put all our resources into participating actively and we invite everybody to participate. Parallel to this we have also embarked on the process of improving coherence and clarifying and bringing to the surface and into the open the real or imaginary problems we are having in this respect. This will be an ongoing process which I see as a kind of continued quality control effort and I invite Parliament to participate in this ongoing effort to improve the coherence of what we are doing. I shall outline some of the major innovations in the new agreement. We explicitly address corruption; we establish a framework for dealing with the problem of immigration for the first time ever. We promote participatory approaches, we ensure the consultation of civil society on the reforms and policies to be supported by the EU. We refocus development policies on poverty reduction strategies. We base the allocation of funds not only on an assessment of each country's needs, but also of its policy performance. We create an investment facility to support the development of the private sector. We rationalise instruments and introduce a new system of rolling programming, allowing the Community and the beneficiary country to regularly adjust their cooperation programme. We decentralise administrative and, in some cases, financial responsibilities to local level with the aim of making cooperation more effective. We improve the policy framework for trade and investment development. We enhance cooperation in all areas important to trade, including new issues such as labour standards and the linkages between environment and trade. After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements. Let me turn to some of the more important points. Firstly the agreement on political issues. The new agreement will entail a firm commitment on both sides to good governance as a fundamental and positive element of the partnership, a subject for regular dialogue in an area which enjoys active Community support. Secondly, a new procedure has been drawn up for cases of violations of human rights, democratic principles and the rule of law. In comparison with the current procedure, the new one puts more emphasis on the responsibility of the state concerned and allows for greater flexibility in the consultation process, with a view to conducting an effective dialogue leading to measures to be taken to redress the situation. In cases of special urgency involving serious violations of one of these essential elements, measures will be taken immediately and the other party will be notified. Thirdly, the EU and the ACP have also agreed on a new specific procedure to be launched in serious cases of corruption. This is a real innovation, both in the EU/ACP context and in international relations in general. This procedure will be applied, not only in cases of corruption involving EDF money, but also more widely in any country where the EC is financially involved and where corruption constitutes an obstacle to development. It is thus not confined to EC activities. This is a very important aspect, taking into account the fundability of public finances. By adopting such a provision in the partnership agreement, the EU and the ACP States are together sending a clear and positive signal that will doubtless be appreciated by European taxpayers and hopefully also by European investors. Another new theme in the ACP-EU agreement is migration. We have reached a balanced agreement on cooperation in this area. This new dimension to the partnership agreement reflects the guidelines espoused by the EU in accordance with the Treaty of Amsterdam and with the conclusions of the European Council in Tampere in Finland in October 1999. The European Union undertakes to develop and implement an immigration and asylum policy founded on the principle of partnership with the originating countries and regions. The agreement concluded with the ACP countries paves the way for new initiatives, in particular on the rights of third country citizens within the EU, and measures facilitating their integration. We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration. The EU and the ACP states will initiate the process aimed ultimately at defining, within a framework to be negotiated with each and every ACP country, the ways and means of repatriating immigrants illegally present on the territories of each party. This also covers persons from third countries and stateless persons. These very innovative approaches provide a good opportunity to improve governance. The agreement also offers a good framework to underpin the mutually reinforcing effects of trade cooperation and development aid. We have agreed on a process to establish new trading arrangements that will pursue trade liberalisation between the parties and to formulate provisions on trade-related matters. We have met the concerns of the ACP states as far as the time-frame of the trade negotiations is concerned. Negotiations will start no later than 2002. This two-year preparatory period will be used to strengthen regional integration processes and the ACP countries’ capacity to conduct trade negotiations. A six-year period is programmed for these negotiations. We will take account of the economic and social constraints of the ACP countries in two ways: firstly, through human and social development policies to accompany economic and trade reforms and, secondly, by helping the ACP states to become active players in the international economic and trade system through capacity-building and cooperation in multilateral forums."@lv10
lpv:translated text
"Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η συμμετοχή σε αυτές τις διαπραγματεύσεις υπήρξε πολύ θετική εμπειρία. Είδα τα κράτη μέλη να εργάζονται ομαδικά, κάτι που ήταν πράγματι μια θαυμάσια εμπειρία. Η εν λόγω προσέγγιση θα μας οδηγήσει σε ένα καθεστώς εντελώς συμβατό με τον ΠΟΕ. Οι οικονομικοί φορείς θα τείνουν περισσότερο να εγκαθιδρύσουν στενότερες σχέσεις με τους εταίρους τους από τις χώρες ΑΚΕ. Οι εγχώριες και αλλοδαπές επενδύσεις θα αναπτυχθούν και θα υπάρξει μεταφορά περισσότερης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, και όλα αυτά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των χωρών ΑΚΕ και θα διευκολύνουν τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, οι συμφωνίες με την ΕΕ θα λειτουργήσουν ως στήριγμα. Θα διασφαλίσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, καθώς οι εθνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα σταθεροποιούνται μέσω των δεσμεύσεων των δύο πλευρών βάσει των συμφωνιών. Το σκεπτικό γι' αυτή τη νέα προσέγγιση βασίζεται επίσης στην ιδέα ότι οι πολιτικές ανοικτού εμπορίου σε συνδυασμό με τις πολιτικές κοινωνικής ανάπτυξης θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι η βελτίωση του εμπορικού καθεστώτος της ΕΕ για όλες τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, εκ των οποίων 39 ανήκουν πράγματι στην ομάδα ΑΚΕ. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη πενταετία, ώστε μέχρι το 2005 οι εξαγωγείς των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών να έχουν ουσιαστικά ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τον όγκο των νέων πόρων του ΕΤΑ, η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει τη χρηματοδοτική πρότασή της. Βασίζεται στην αρχή συμβιβασμού μεταξύ της ανάγκης διατήρησης ενός σεβαστού ποσού χρηματοδοτικών πόρων σε μια περίοδο περιορισμένων προϋπολογισμών επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και της ανάγκης να καταστεί αποτελεσματικότερη η κοινοτική βοήθεια. Σήμερα, περίπου 9,5 δις ευρώ των προηγούμενων πόρων του ΕΤΑ δεν έχουν ακόμη δεσμευθεί. Η ΕΕ δεσμεύεται να κινητοποιήσει αυτά τα υπάρχοντα υπόλοιπα, συν τους νέους πόρους του ΕΤΑ για μια επταετή περίοδο, δηλαδή πριν τη θέση σε ισχύ του επόμενου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. Τούτο θα επιτρέψει στην Κοινότητα να αυξήσει ουσιαστικά τις ετήσιες ροές πιστώσεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Δεν μεταβαίνουμε λοιπόν σε μια περίοδο μειωμένης δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια, μεταβαίνουμε σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας. Μια τέτοια δέσμευση συνεπάγεται μια εις βάθος μεταρρύθμιση των διαδικασιών και μεθόδων εφαρμογής και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει πραγματική σχέση μεταξύ της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας αυτής καθεαυτής στην Επιτροπή, και στην ικανότητά μας να φθάσουν οι πόροι στους απλούς ανθρώπους, κάτι που αποτελεί τη βάση της συμφωνίας με τις χώρες ΑΚΕ. Αναφορικά με την αναπτυξιακή πολιτική μας, θα ήθελα να πω ότι το παγκόσμιο πλαίσιο έχει αλλάξει δραστικά. Η περιθωριοποίηση πολλών οικονομιών, η αυξημένη φτώχεια στον κόσμο, η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης της περιβαλλοντικής αλληλεξάρτησης, οι αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, καθώς και οι ανησυχητικές συνέπειες των ενόπλων συγκρούσεων και των επιδημιών, συνιστούν μείζονες ανησυχίες. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο πλαίσιο λοιπόν πρέπει να λάβουμε μια θέση. Ευτυχώς, οι αξιολογήσεις της βοήθειας της ΕΚ μας παρέχουν ένα σημαντικό μέσο για να βελτιώσουμε τη δράση μας και, όπως ελπίζω, να ανταποκριθούμε επίσης στις προκλήσεις που προανέφερα. Για να επικεντρωθούμε στα δεδομένα που προέρχονται από τις αξιολογήσεις, θα αναφέρω τα ακόλουθα προβλήματα: οι αντιρρήσεις απέναντι στην κοινοτική πολιτική είναι υπερβολικά πολλές και ασαφείς και αυτό επηρεάζει δυσμενώς τη συνοχή. Τούτο οφείλεται στην πολυπλοκότητα των δικών μας δομών, αλλά επίσης στην πραγματική ανακολουθία μεταξύ των τομεακών πολιτικών και των συμφερόντων στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διαθέτει ένα σύστημα βοήθειας που είναι υπερβολικά πολύπλοκο και κατακερματισμένο σε μέσα, διαδικασίες και θεσμικούς μηχανισμούς. Οι πολιτικές καθορίζονται συχνά περισσότερο από τα διαθέσιμα μέσα, παρά από τους στόχους της πολιτικής και τις σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ μικρό σε σχέση με τον όγκο της βοήθειας που πρέπει να διαχειρισθούμε. Κατά μέσον όρο, για τη διαχείριση βοήθειας ύψους 10 εκατ. δολαρίων υπάρχουν 2,9 υπάλληλοι στην Επιτροπή, σε σχέση με τους 4,3 υπαλλήλους στην Παγκόσμια Τράπεζα και τους 4 έως 9 υπαλλήλους στα μεγαλύτερα κράτη μέλη. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα: υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα, το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά και κυρίως μια σειρά διαφορετικών τίτλων του προϋπολογισμού. Τούτο είναι δύσκολο να συμβιβασθεί με τις ανάγκες ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης. Για να αντιμετωπίσει και να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, η Κοινότητα χρειάζεται να λάβει μέρος σε έναν αποτελεσματικό διάλογο με τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της συνοχής με ρεαλιστικό και πραγματιστικό τρόπο, που σημαίνει διεξαγωγή της συζήτησης στο κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Υπήρξε επίσης μεγάλη ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές όταν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, όχι μόνο επειδή ολοκληρώθηκαν, αλλά επειδή όλοι γνωρίζαμε ότι είχαμε πετύχει κάτι μαζί, η ΕΕ και οι 71 χώρες ΑΚΕ. Τούτο είναι κάτι που χρειάζεται ο κόσμος μας και είναι ένα πολύ καλό σημάδι στο πλαίσιο της συνολικής συζήτησης για την παγκοσμιοποίηση. Χρειάζεται επίσης να αντιμετωπισθεί η έλλειψη συντονισμένης δράσης μεταξύ των ίδιων των 15 κρατών μελών και μεταξύ αυτών και της Κοινότητας. Εάν επικεντρώσουμε την αναπτυξιακή πολιτική της Κοινότητας στους διεθνώς συμφωνημένους στόχους και στρατηγικές, θα προετοιμάσουμε το έδαφος για καλύτερη συμπληρωματικότητα με τα κράτη μέλη. Αυτή είναι εν πολλοίς η γραμμή που παρουσίασε πριν λίγο ο υπουργός κ. Amado. Όταν μιλάμε στις μέρες μας για πολιτικές, εμπλεκόμαστε σε μια διαδικασία σύγκλισης, διότι αυτό αποτελεί και μέρος της λύσης. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία διατύπωσης νέων κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής και χρειάζεται να προσδιορίσουμε τους τομείς προτεραιότητας της κοινοτικής δράσης. Τα πάντα καθίστανται όλο και πιο πολύπλοκα. Τούτο ισχύει επίσης για την αναπτυξιακή συνεργασία. Κανένας χορηγός δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθει μόνος του σε όλο το φάσμα των θεμάτων, τα οποία κυμαίνονται από τα μακροοικονομικά ζητήματα μέχρι το κανονιστικό πλαίσιο ή από τις τομεακές πολιτικές μέχρι διάφορα νέα καθολικά ζητήματα, όπως το φύλο, το περιβάλλον, η καλή διακυβέρνηση και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε ευέλικτους μηχανισμούς που θα διευκολύνουν τον καταμερισμό της εργασίας σύμφωνα με την εμπειρογνωμοσύνη και την ικανότητα των διαφόρων χορηγών σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο των κρατών μελών και πρέπει να οδηγήσει στη κατάρτιση τομεακών πολιτικών κοινοτικής δράσης. Αυτός είναι ο στόχος που θέλουμε να επιτύχουμε. Για να προσδιορισθούν οι τομείς προτεραιότητας της κοινοτικής στήριξης, πρέπει να δοθεί προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοινότητας σε σχέση με τα κράτη μέλη και τα διεθνή ιδρύματα. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα εξ αυτών: η ικανότητά μας να συνδυάσουμε την αναπτυξιακή πολιτική με την εμπορική πολιτική και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη συνέργειας μεταξύ της βοήθειας και της οικονομικής συνεργασίας. Η ουδετερότητά μας και η υπεράσπιση των συνολικών κοινοτικών συμφερόντων, το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουμε μια κρίσιμη μάζα και είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε σχετικά μεγάλα έργα σε σύγκριση με αυτά που μπορούν συνήθως να πράξουν τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Επίσης, η επιτόπια παρουσία μας: ουσιαστικά, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αξία που αντιπροσωπεύουμε είναι το ίδιο το γεγονός ότι, από τη στιγμή που προσπαθούμε να έχουμε μια επιτυχημένη περιφερειακή συνεργασία, μας αντιμετωπίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο ως έναν ουδέτερο, ευπρόσδεκτο εταίρο γι' αυτό το πείραμα – κάτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι. Είναι ζωτικής σημασίας να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την κοινοτική πολιτική και να αναπτύξουμε ένα πιο λειτουργικό στρατηγικό πλαίσιο. Αυτή τη διπλή πρόκληση πρέπει να αποδεχθεί η Επιτροπή, διατυπώνοντας στους επόμενους μήνες μια πρόταση για μια δήλωση γενικής πολιτικής. Θα εγκαινιάσουμε μια διαδικασία ευρείας και ανοικτής διαβούλευσης, ώστε να γνωρίσουμε τις απόψεις όλων των διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών. Θεωρώ τη διαδικασία όχι εξίσου αλλά σχεδόν εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο, και θα κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα μας ώστε να συμμετάσχουν ενεργά, και απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους να συμμετάσχουν. Παράλληλα με αυτό, έχουμε ξεκινήσει επίσης τη διαδικασία για τη βελτίωση της συνοχής και για να αποσαφηνίσουμε και να φέρουμε στο προσκήνιο και στη δημοσιότητα τα πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επ' αυτού. Τούτο θα αποτελέσει μια συνεχιζόμενη διαδικασία, την οποία θεωρώ ως ένα είδος συνεχούς προσπάθειας ποιοτικού ελέγχου και καλώ το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη βελτίωση της συνοχής των δράσεών μας. Θα περιγράψω σε γενικές γραμμές ορισμένες από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της νέας συμφωνίας. Αντιμετωπίζουμε ρητώς τη διαφθορά και καθιερώνουμε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης. Προωθούμε την προσέγγιση της συμμετοχής, διασφαλίζουμε τη διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που θα υποστηριχθούν από την ΕΕ. Επικεντρώνουμε ξανά τις αναπτυξιακές πολιτικές στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας. Βασίζουμε τη χορήγηση των πιστώσεων όχι μόνο στην αξιολόγηση των αναγκών κάθε χώρας, αλλά επίσης στις επιδόσεις της αναφορικά με την πολιτική της. Δημιουργούμε επενδυτικές ευκολίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Εξορθολογίζουμε τα μέσα και εισαγάγουμε ένα νέο σύστημα προσαρμόσιμου προγραμματισμού, που επιτρέπει στην Κοινότητα και στη δικαιούχο χώρα να προσαρμόζουν τακτικά το πρόγραμμα συνεργασίας τους. Μεταφέρουμε τις διοικητικές, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τις οικονομικές ευθύνες σε τοπικό επίπεδο με σκοπό να καταστήσουμε τη συνεργασία περισσότερο αποτελεσματική. Βελτιώνουμε το πλαίσιο της πολιτικής για το εμπόριο και την ανάπτυξη των επενδύσεων. Ενισχύουμε τη συνεργασία σε όλους τους σημαντικούς για το εμπόριο τομείς, συμπεριλαμβάνοντας νέα ζητήματα, όπως τα εργασιακά πρότυπα και τους δεσμούς μεταξύ του περιβάλλοντος και του εμπορίου. Μετά το Seattle είμαι σίγουρος ότι θα εκτιμήσετε τη σημασία αυτών των συμφωνιών. Επιτρέψτε μου να πραγματευθώ τώρα ορισμένα από τα πιο σημαντικά σημεία. Πρώτον, τη συμφωνία σχετικά με τα πολιτικά θέματα. Η νέα συμφωνία θα συνεπάγεται την αυστηρή δέσμευση και των δύο πλευρών για την καλή διακυβέρνηση, ως θεμελιώδους και θετικού στοιχείου της εταιρικής σχέσης, και θα αποτελεί θέμα τακτικού διαλόγου για έναν τομέα που απολαμβάνει την ενεργή κοινοτική υποστήριξη. Δεύτερον, καταρτίσθηκε μια νέα διαδικασία για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Σε σύγκριση με την παρούσα διαδικασία, η νέα διαδικασία δίδει περισσότερη έμφαση στην ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους και προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τη διεξαγωγή αποτελεσματικού διαλόγου, ο οποίος θα οδηγήσει στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επανόρθωση της κατάστασης. Σε περιπτώσεις ειδικής έκτακτης ανάγκης, όταν εμπλέκονται σοβαρές παραβιάσεις ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω βασικών στοιχείων, τα μέτρα θα λαμβάνονται αμέσως και θα ειδοποιείται το άλλο μέρος. Τρίτον, η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ συμφώνησαν επίσης σε μια νέα ειδική διαδικασία, η οποία θα ενεργοποιείται σε σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς. Πρόκειται για πραγματική καινοτομία, τόσο στο πλαίσιο ΕΕ/ΑΚΕ όσο και στις διεθνείς σχέσεις γενικότερα. Αυτή η διαδικασία θα εφαρμόζεται, όχι μόνο σε περιπτώσεις διαφθοράς που αφορούν χρήματα του ΕΤΑ, αλλά επίσης σε ευρύτερο επίπεδο σε κάθε χώρα όπου εμπλέκεται οικονομικά η ΕΚ και όπου η διαφθορά παρεμποδίζει την ανάπτυξη. Η εν λόγω διαδικασία λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες της ΕΚ. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα χρηματοδότησης των δημοσίων οικονομικών. Εγκρίνοντας μια τέτοια διάταξη στη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ στέλνουν από κοινού το σαφές και θετικό μήνυμα που δίχως άλλο θα εκτιμηθεί από τους ευρωπαίους φορολογούμενους και ελπίζω και από τους ευρωπαίους επενδυτές. Ένα άλλο νέο θέμα στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΕ είναι η μετανάστευση. Καταλήξαμε σε μια εξισορροπημένη συμφωνία συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. Αυτή η νέα διάσταση στη συμφωνία εταιρικής σχέσης αντανακλά τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει υιοθετήσει η ΕΕ, συμφώνως προς τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, στη Φινλανδία, τον Οκτώβριο του 1999. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια πολιτική μετανάστευσης και παροχής ασύλου, η οποία θεμελιώνεται στην αρχή της εταιρικής σχέσης με τις χώρες και τις περιοχές προέλευσης. Η συμφωνία η οποία συνήφθη με τις χώρες ΑΚΕ προετοιμάζει το έδαφος για νέες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών στην επικράτεια της ΕΕ και για τα μέτρα διευκόλυνσης της ενσωμάτωσής τους. Συμφωνήσαμε επίσης σε διατάξεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση. Η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ θα ξεκινήσουν μια διαδικασία που σκοπεύει τελικά στον καθορισμό, εντός ενός πλαισίου που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με κάθε χώρα ΑΚΕ, των τρόπων και των μέσων επαναπατρισμού των μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στα εδάφη κάθε πλευράς. Τούτο καλύπτει επίσης τα άτομα από τρίτες χώρες και τους απάτριδες. Αυτές οι πολύ καινοτόμες προσεγγίσεις παρέχουν μια καλή ευκαιρία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Η συμφωνία προσφέρει επίσης ένα καλό πλαίσιο για την υποστήριξη των αμοιβαία ενισχυόμενων αποτελεσμάτων της εμπορικής συνεργασίας και της αναπτυξιακής βοήθειας. Έχουμε συμφωνήσει σε μια διαδικασία θέσπισης νέων εμπορικών ρυθμίσεων, με απώτερο στόχο την απελευθέρωση του εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών και τη θέσπιση διατάξεων για τα σχετικά με το εμπόριο ζητήματα. Ανταποκριθήκαμε στις ανησυχίες των χωρών ΑΚΕ αναφορικά με το χρονικό πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το αργότερο το 2002. Αυτή η διετής προπαρασκευαστική περίοδος θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των διαδικασιών περιφερειακής ενσωμάτωσης και της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να διεξαγάγουν εμπορικές διαπραγματεύσεις. Έχει προγραμματισθεί μια εξαετής περίοδος γι' αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα λάβουμε υπόψη μας τους οικονομικούς και κοινωνικούς περιορισμούς των χωρών ΑΚΕ με δύο τρόπους: πρώτον, μέσω των πολιτικών της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, ως συνοδευτικού στοιχείου των οικονομικών και εμπορικών μεταρρυθμίσεων και δεύτερον, βοηθώντας τις χώρες ΑΚΕ να καταστούν ενεργοί παράγοντες στο διεθνές οικονομικό και εμπορικό σύστημα, μέσω της οικοδόμησης ικανοτήτων και της συνεργασίας σε πολυμερή φόρα."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"­ Permitam­me que comece por dizer algumas palavras sobre as negociações entre a UE e os países ACP, que foram concluídas com êxito. Gostaria de acrescentar que a minha participação nessas negociações foi uma experiência muito positiva. Vi os Estados­Membros trabalharem em equipa, o que foi, efectivamente, uma experiência maravilhosa. Esta abordagem conduzir­nos­á a um regime inteiramente compatível com a OMC. Os operadores económicos sentir­se­ão mais predispostos a estabelecer relações mais estreitas com os seus parceiros dos países ACP. O investimento interno e externo aumentará e haverá uma maior transferência de how e de tecnologia, e tudo isto irá impulsionar a competitividade dos países ACP e facilitar a sua integração gradual na economia mundial. Além disso, os acordos com a UE constituirão um esteio. Irão conferir maior firmeza às reformas económicas, do mesmo modo que os compromissos assumidos por ambas as partes ao abrigo dos acordos irão conferir maior estabilidade às reformas nacionais e económicas. A fundamentação desta nova abordagem assenta ainda na ideia de que aliar políticas comerciais abertas a políticas de desenvolvimento social conduzirá ao crescimento económico e contribuirá para a redução da pobreza. Um outro aspecto importante é a intenção de melhorar o regime comercial da UE em relação a todos os países menos desenvolvidos, 39 dos quais fazem efectivamente parte do grupo ACP. Este processo irá desenrolar­se ao longo dos próximos cinco anos, de modo que, em 2005, os exportadores dos PMD beneficiem de liberdade de acesso ao mercado da UE relativamente à maioria dos seus produtos. No que se refere ao volume do próximo FED, a UE apresentou a sua proposta financeira. Essa proposta assenta no princípio de conciliar a necessidade de manter um montante considerável de recursos financeiros num período de orçamentos limitados ao nível da ajuda pública ao desenvolvimento com a necessidade de tornar mais eficaz a ajuda prestada pela Comunidade. Neste momento, não foram ainda autorizados 9,5 mil milhões de euros de anteriores recursos do FED. A UE está empenhada em mobilizar estes saldos, bem como os novos recursos do FED, ao longo de um período de sete anos, ou seja, até à entrada em vigor do próximo protocolo financeiro. Isto permitirá que a Comunidade aumente substancialmente os fluxos anuais de autorizações e pagamentos durante o referido período. Por conseguinte, nos próximos anos não iremos entrar num período de actividade reduzida, mas sim num período de maior actividade. Este nível de empenhamento implica que ambas as partes procedam a uma reforma profunda dos procedimentos e modalidades de execução. Existe uma ligação muito real entre o processo de reforma ao nível da Comissão propriamente dita e a nossa capacidade para mostrar resultados no terreno, que é a base do nosso acordo com os países ACP. Passando à nossa política de desenvolvimento, eu diria que o contexto global se modificou radicalmente. A marginalização de muitas economias, o aumento da pobreza no mundo, a necessidade de uma melhor gestão da interdependência ambiental, os efeitos desestabilizadores da migração, as consequências preocupantes dos conflitos armados e as doenças pandémicas constituem todos grandes preocupações. É neste contexto de um mundo em transformação que temos de nos posicionar. Felizmente, as avaliações da ajuda prestada pela CE são para nós uma ferramenta importante, que nos permite melhorar o que estamos a fazer e, também, espero, enfrentar os desafios que acabo de referir. Reportando­me a informação proveniente dessas avaliações, gostaria de referir os seguintes problemas: as objecções à política comunitária são demasiado numerosas e demasiado vagas, o que afecta negativamente a coerência. Isto deve­se à complexidade das nossas próprias estruturas, mas, também, às inconsistências muito reais entre as políticas sectoriais e os interesses dos Estados­Membros. O sistema de ajuda da Comissão é demasiado complexo e fragmentado em termos de instrumentos, procedimentos e mecanismos institucionais. É frequente as políticas serem determinadas mais pelos instrumentos disponíveis do que pelos objectivos políticos e por prioridades claramente definidas. Os recursos humanos são demasiado escassos em relação ao volume de ajuda que temos de gerir. Em média, para gerir 10 milhões de dólares de ajuda, há 2,9 efectivos de pessoal na Comissão, em comparação com 4,3 no Banco Mundial e entre 4 e 9 nos Estados­Membros. Trata­se de um problema muito real: há demasiados instrumentos financeiros diferentes, cada um com as suas características próprias e, em particular, uma série de rubricas orçamentais diferentes. Isto é difícil de conciliar com as necessidade de um sistema de gestão eficaz. Para enfrentar e resolver estes problemas, a Comunidade precisa de manter um diálogo eficaz com os Estados­Membros e o Parlamento. É absolutamente vital tentarmos resolver a questão da coerência duma forma realista e pragmática, o que significa realizarmos um debate no contexto institucional apropriado, ou seja, ao nível do Conselho e do Parlamento. Houve também um sentimento de profunda satisfação de ambos os lados quando as negociações terminaram, não só por terem terminado, mas também porque todos sabíamos ter conseguido algo em conjunto – a UE e os 71 países ACP. Isso é importante a nível mundial e é também um sinal muito positivo no contexto de toda a discussão sobre a globalização. Há que procurar resolver, também, a falta de acção concertada dos 15 Estados­Membros entre si, e entre estes e a Comunidade. Ao orientarmos a política de desenvolvimento da Comunidade para metas e estratégias acordadas internacionalmente, estaremos a abrir caminho a uma melhor complementaridade com os Estados­Membros. Esta posição é muito semelhante àquela que apresentou há pouco o senhor Secretário de Estado Luís Amado. Hoje em dia, quando falamos de políticas, empenhamo­nos num processo de convergência, e isto faz parte da solução. Estamos neste momento a formular novas orientações políticas e precisamos de identificar as áreas prioritárias para intervenção por parte da Comunidade. Tudo se tornou cada vez mais complexo, e isto aplica­se também à cooperação para o desenvolvimento. Nenhum dador está, só por si, em posição de poder abordar o leque completo de temas, que vai desde questões macroeconómicas ao quadro regulamentar, ou desde as políticas sectoriais até uma série de temas que se entrecruzam, tais como as questões relacionadas com a igualdade entre os sexos, o ambiente, a boa governação e as reformas institucionais. É importante encontrar mecanismos flexíveis que levem em conta uma divisão do trabalho que esteja de acordo com os conhecimentos especializados e a capacidade dos vários dadores em cada país em desenvolvimento. Isto deveria ser feito ao nível dos Estados­Membros e conduzir à formulação das políticas sectoriais que irão nortear a intervenção por parte da Comunidade. É este o caminho que queremos seguir. Para identificar as áreas prioritárias para apoio por parte da CE, há que levar em conta os recursos específicos da Comunidade em comparação com os dos Estados­Membros e das instituições internacionais. Vou mencionar apenas alguns: a nossa capacidade para aliar a política de desenvolvimento à política comercial e garantir sinergias entre a ajuda e a cooperação económica; a nossa neutralidade e a forma como defendemos os interesses gerais da Comunidade; o facto de representarmos uma massa crítica e sermos capazes de realizar tarefas de dimensão relativamente grande em comparação com aquilo que os Estados­Membros normalmente conseguem fazer a título individual. Há ainda a nossa presença no terreno: fundamentalmente, penso que o nosso principal mérito é, precisamente, que sendo nós próprios uma iniciativa bem­sucedida de cooperação regional, somos vistos como um parceiro neutral, cuja participação nesta experiência mundial é bem­vinda – mérito que mais ninguém se pode arrogar. É imprescindível tornarmos a política comunitária mais eficaz e definirmos um quadro estratégico mais operacional. É este duplo desafio que a Comunidade tem de assumir, formulando, nos próximos meses, uma proposta de uma declaração de política geral. Tencionamos iniciar um processo de consulta alargado e aberto, a fim de recolher as opiniões de todos os interessados. Considero que o processo é quase tão importante como o seu conteúdo, embora não inteiramente; iremos empenhar todos os nossos recursos numa participação activa, e convidamos todos a participarem. Paralelamente, iniciámos também o processo de melhorar a coerência e de esclarecer, revelar abertamente e pôr a nu os problemas reais e imaginários que estamos a ter quanto a este aspecto. Isto irá ser um processo contínuo, que vejo como uma espécie de acção permanente de controlo de qualidade, e convido o Parlamento a participar nele com vista a conferir uma maior coerência àquilo que estamos a fazer. Vou descrever brevemente algumas das principais inovações do novo acordo. Discutimos explicitamente o problema da corrupção; pela primeira vez desde sempre, estabelecemos um quadro para lidar com o problema da imigração. Promovemos abordagens que se caracterizam pela participação, procurámos assegurar a consulta à sociedade civil sobre as reformas e políticas a serem apoiadas pela UE. Demos uma nova orientação às políticas de desenvolvimento, de modo a incidirem em estratégias destinadas a reduzir a pobreza. Baseámos a afectação de fundos não só numa avaliação das necessidades de cada país, mas, também, no seu desempenho ao nível das políticas adoptadas. Criámos um serviço de investimento para apoiar o desenvolvimento do sector privado. Racionalizámos instrumentos e introduzimos um novo sistema de programação contínua, destinado a permitir que a Comunidade e o país beneficiário procedam periodicamente a ajustamentos do seu programa de cooperação. Descentralizámos competências administrativas e, nalguns casos, financeiras para o nível local, com o objectivo de tornar a cooperação mais eficaz. Melhorámos o quadro político com vista ao desenvolvimento do comércio e do investimento. Reforçámos a cooperação em todas as áreas importantes para o comércio através da inclusão de novas questões, como as normas de trabalho e a articulação entre o ambiente e o comércio. Depois de Seattle, estou certo de que apreciarão a importância dos acordos alcançados. Gostaria, agora, de passar a alguns dos pontos mais importantes. Em primeiro lugar, o acordo sobre questões políticas. O novo acordo irá implicar um firme empenhamento de ambas as partes na boa governação como elemento fundamental e positivo da parceria, como tema de um diálogo regular numa área que conta com um apoio activo por parte da Comunidade. Em segundo lugar, foi definido um novo procedimento para casos de violações de direitos humanos, de princípios democráticos e do primado do direito. Em comparação com o que existe actualmente, o novo procedimento dá mais relevo à responsabilidade do Estado em causa e confere uma maior flexibilidade ao processo de consulta, com vista a permitir um diálogo eficaz susceptível de conduzir à adopção de medidas tendentes a corrigir a situação. Em casos particularmente urgentes que envolvam violações graves de um dos elementos essenciais referidos, serão imediatamente adoptadas medidas e notificar­se­á a outra parte. Em terceiro lugar, a UE e os países ACP acordaram também num novo procedimento específico a ser aplicado em casos graves de corrupção. Trata­se de uma verdadeira inovação, tanto no contexto UE­ACP, como no das relações internacionais em geral. Este procedimento será aplicado não só em casos de corrupção que envolvam fundos do FED, mas também, a um nível mais geral, em qualquer país a que a CE esteja financeiramente ligada e onde a corrupção constitua um obstáculo ao desenvolvimento. A sua aplicação não se restringirá, portanto, a actividades da CE. Este aspecto é muito importante, tendo em conta que as finanças públicas dependem muitas vezes de fundos externos. Ao incluir uma disposição deste tipo no acordo de parceria, a UE e os Estados ACP estão a enviar um sinal claro e positivo que será, sem dúvida, apreciado pelos contribuintes europeus e, espero, também, pelos investidores europeus. Um outro tema do novo do acordo ACP­UE é a migração. Chegámos a um acordo equilibrado sobre a cooperação nesta área. Esta nova dimensão do acordo de parceria reflecte as orientações perfilhadas pela UE em conformidade com o Tratado de Amesterdão e com as conclusões do Conselho Europeu de Tampere, realizado na Finlândia em Outubro de 1999. A União Europeia comprometeu­se a definir e aplicar um política de imigração e asilo assente no princípio da parceria com os países e regiões de origem. O acordo celebrado com os países ACP abre caminho a novas iniciativas, em particular, na área dos direitos dos cidadãos de países terceiros dentro da UE, e a medidas tendentes a facilitar a sua integração. Acordámos, também, em disposições que se ocupam de questões relacionadas com a imigração ilegal. A UE e os Estados ACP irão iniciar um processo que visa, em última análise, definir, no âmbito de um quadro a ser negociado com cada um dos países ACP, o processo de repatriamento de imigrantes que se encontrem ilegalmente nos territórios de cada uma das partes. Esta medida irá abranger também indivíduos de países terceiros e apátridas. Estas abordagens muito inovadoras constituem uma boa oportunidade para melhorar a governação. O acordo constitui também um quadro no âmbito do qual será possível potencializar os efeitos de reforço mútuo da cooperação comercial e da ajuda ao desenvolvimento. Acordámos num processo que permitirá estabelecer novas disposições comerciais destinadas a promover a liberalização do comércio entre as partes, bem como formular disposições sobre assuntos relacionados com o comércio. Levámos em conta as preocupações dos Estados ACP no que se refere ao calendário das negociações comerciais. As negociações iniciar­se­ão, o mais tardar, em 2002. Este período preparatório de dois anos será utilizado para reforçar os processos de integração regional e a capacidade dos países ACP para realizarem negociações comerciais. Está previsto um período de seis anos para as referidas negociações. Levaremos em conta os condicionamentos económicos e sociais dos países ACP de duas maneiras: em primeiro lugar, através de políticas de desenvolvimento humano e social destinadas a acompanhar as reformas económicas e comerciais, e, em segundo lugar, ajudando os Estados ACP a tornarem­se intervenientes activos no sistema económico e comercial internacional através do reforço de capacidades e da cooperação em instâncias multilaterais."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"know­"11
lpv:spoken text
"Let me start by saying something about the successfully concluded negotiations between the EU and ACP countries. I would like to remark that it was a very positive experience taking part in those negotiations. I saw Member States working as a team, which was indeed a wonderful experience. This approach will lead us to a fully WTO compatible regime. Economic operators will be more inclined to establish closer relations with their ACP partners. Domestic and foreign investment will grow and more know-how and technology will be transferred, all of which will boost the ACP countries’ competitiveness and ease their gradual integration into the world economy. In addition, the agreements with the EU will act as an anchor. They will lock in the economic reforms, just as national and economic reforms will be stabilised by both parties’ commitments under the agreements. The rationale behind this new approach is also based on the idea that open trade policies combined with social development policies will lead to economic growth and poverty reduction. Another important aspect is the improvement of the EU’s trade regime for all least-developed countries, 39 of which are actually in the ACP group. This process will take place in the coming five years so that, by 2005, the LDCs’ exporters will have free access for essentially all their products on the EU market. As regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal. It is based on the principle of reconciling the need to maintain a substantial amount of financial resources in a period of limited official development assistance budgets with the need to make Community aid more effective. Today about EUR 9.5 billion of previous EDF resources are uncommitted. The EU is committed to mobilising these remaining balances, plus the new EDF resources, over a seven-year period, that is to say, before the entry into force of the next financial protocol. This will enable the Community to substantially increase annual flows of commitments and payments during this period. We are thus not moving into a period in the coming years of reduced activity, we are moving into a period of increased activity. Such a commitment entails an in-depth reform of procedures and implementation modalities on both sides. There is a very real link between the reform process in the Commission as such, and our ability to deliver on the ground which is the basis of the deal with the ACP countries. Turning to our development policy, I would say that the global context has changed drastically. The marginalisation of many economies, increased poverty in the world, the need for better management of environmental interdependence, the destabilising effects of migration and the worrying consequences of armed conflicts and pandemic diseases are all major concerns. It is within this changing global framework that we have to position ourselves. Fortunately evaluations of EC aid give us a meaningful tool to improve what we are doing and also hopefully to meet the challenges I have just mentioned. To focus on the input coming from the evaluations, I would mention the following problems: the objections of Community policy are too numerous and too vague and this adversely affects coherence. This is due to the complexity of our own structures, but also to very real inconsistencies between sector policies and interests in the Member States. The Commission has an aid system that is too complex and fragmented in terms of instruments, procedures and institutional mechanisms. Often policies are more determined by the instruments available, than by policy objectives and clearly-defined priorities. Human resources are too thin in relation to the volume of aid that we are supposed to manage. On average, to manage $US 10 million of aid there are 2.9 staff at the Commission, compared with 4.3 at the World Bank and between 4 and 9 in major Member States. This is a real problem: there are too many different financial instruments, each with its own characteristics and in particular a series of different budget headings. This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system. In order to face and solve these problems the Community needs to engage in an effective dialogue with Member States and Parliament. It is absolutely crucial that we tackle the coherence issue in a realistic and pragmatic way, which means holding the debate in the appropriate institutional framework, that is, the Council and Parliament. There was also deep satisfaction on both sides when this was over, not just because it was over, but because we all knew that we had achieved something together, the EU and the 71 ACP countries. That is something that the world needs and is a very good signal in the framework of the whole discussion of globalisation. The lack of concerted action among the 15 Member States themselves and between them and the Community also needs to be addressed. By focusing the Community's development policy on internationally agreed targets and strategies we will pave the way for better complementarity with the Member States. This is very much the line also just presented by Minister Amado. When we talk policies nowadays, we engage in a process of convergence. This is part of the solution. We are in the process of formulating new policy guidelines and we need to identify priority areas for Community action. Everything has become more and more complex. This is also true of development cooperation. No single donor is in a position to address the whole spectrum of themes, ranging from macro-economic issues to the regulatory framework or from sectoral policies to a variety of new cross-cutting themes such as gender, environment, good governance and institutional reforms. It is important to find flexible mechanisms that accommodate a division of labour according to the expertise and capacity of the various donors in each developing country. This should be done at Member State level and should lead to the formulation of sector policies for Community action. This is where we want to go. To identify the EC's priority areas of support, account has to be taken of the Community's specific features in relation to the Member States and to international institutions. I will mention just a few: our ability to combine development policy with trade policy and to ensure synergies between aid and economic cooperation; our neutrality and defence of overall Community interests; the fact that we represent a critical mass and are able to do relatively large jobs compared to what individual Member States can normally do. Also, our presence on the ground: basically, I find the biggest value we represent is the very fact that being a successful regional cooperation endeavour ourselves, we are seen as a neutral, welcome partner for this experiment world-wide – something which nobody else can claim to be. It is vital to make Community policy more effective and to develop a more operational strategic framework. It is this dual challenge that the Commission has to take up, by framing in the months ahead a proposal for a general policy statement. We will launch a broad and open consultation process in order to get the views of all the different parties interested. I see the process not quite but almost as important as the content and we will put all our resources into participating actively and we invite everybody to participate. Parallel to this we have also embarked on the process of improving coherence and clarifying and bringing to the surface and into the open the real or imaginary problems we are having in this respect. This will be an ongoing process which I see as a kind of continued quality control effort and I invite Parliament to participate in this ongoing effort to improve the coherence of what we are doing. I shall outline some of the major innovations in the new agreement. We explicitly address corruption; we establish a framework for dealing with the problem of immigration for the first time ever. We promote participatory approaches, we ensure the consultation of civil society on the reforms and policies to be supported by the EU. We refocus development policies on poverty reduction strategies. We base the allocation of funds not only on an assessment of each country's needs, but also of its policy performance. We create an investment facility to support the development of the private sector. We rationalise instruments and introduce a new system of rolling programming, allowing the Community and the beneficiary country to regularly adjust their cooperation programme. We decentralise administrative and, in some cases, financial responsibilities to local level with the aim of making cooperation more effective. We improve the policy framework for trade and investment development. We enhance cooperation in all areas important to trade, including new issues such as labour standards and the linkages between environment and trade. After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements. Let me turn to some of the more important points. Firstly the agreement on political issues. The new agreement will entail a firm commitment on both sides to good governance as a fundamental and positive element of the partnership, a subject for regular dialogue in an area which enjoys active Community support. Secondly, a new procedure has been drawn up for cases of violations of human rights, democratic principles and the rule of law. In comparison with the current procedure, the new one puts more emphasis on the responsibility of the state concerned and allows for greater flexibility in the consultation process, with a view to conducting an effective dialogue leading to measures to be taken to redress the situation. In cases of special urgency involving serious violations of one of these essential elements, measures will be taken immediately and the other party will be notified. Thirdly, the EU and the ACP have also agreed on a new specific procedure to be launched in serious cases of corruption. This is a real innovation, both in the EU/ACP context and in international relations in general. This procedure will be applied, not only in cases of corruption involving EDF money, but also more widely in any country where the EC is financially involved and where corruption constitutes an obstacle to development. It is thus not confined to EC activities. This is a very important aspect, taking into account the fundability of public finances. By adopting such a provision in the partnership agreement, the EU and the ACP States are together sending a clear and positive signal that will doubtless be appreciated by European taxpayers and hopefully also by European investors. Another new theme in the ACP-EU agreement is migration. We have reached a balanced agreement on cooperation in this area. This new dimension to the partnership agreement reflects the guidelines espoused by the EU in accordance with the Treaty of Amsterdam and with the conclusions of the European Council in Tampere in Finland in October 1999. The European Union undertakes to develop and implement an immigration and asylum policy founded on the principle of partnership with the originating countries and regions. The agreement concluded with the ACP countries paves the way for new initiatives, in particular on the rights of third country citizens within the EU, and measures facilitating their integration. We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration. The EU and the ACP states will initiate the process aimed ultimately at defining, within a framework to be negotiated with each and every ACP country, the ways and means of repatriating immigrants illegally present on the territories of each party. This also covers persons from third countries and stateless persons. These very innovative approaches provide a good opportunity to improve governance. The agreement also offers a good framework to underpin the mutually reinforcing effects of trade cooperation and development aid. We have agreed on a process to establish new trading arrangements that will pursue trade liberalisation between the parties and to formulate provisions on trade-related matters. We have met the concerns of the ACP states as far as the time-frame of the trade negotiations is concerned. Negotiations will start no later than 2002. This two-year preparatory period will be used to strengthen regional integration processes and the ACP countries’ capacity to conduct trade negotiations. A six-year period is programmed for these negotiations. We will take account of the economic and social constraints of the ACP countries in two ways: firstly, through human and social development policies to accompany economic and trade reforms and, secondly, by helping the ACP states to become active players in the international economic and trade system through capacity-building and cooperation in multilateral forums."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:translated text
"Ich möchte zu Beginn auf den erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen zwischen der EU und den AKP-Staaten eingehen. Die Teilnahme an diesen Verhandlungen war eine äußerst positive Erfahrung. Ich habe gesehen, wie die Mitgliedstaaten als Team zusammengearbeitet haben, und das war sehr erfreulich. Mit dieser Strategie werden wir ein System schaffen, das in völligem Einklang mit den WTO-Bestimmungen steht. Die Bereitschaft der Wirtschaft zur Vertiefung der Beziehungen mit ihren AKP-Partnern wird steigen. Die Investitionstätigkeit einheimischer und ausländischer Investoren wird zunehmen, und der Know-how- und Technologietransfer wird sich erweitern. Dies führt zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der AKP-Staaten und ihrer allmählichen Integration in die Weltwirtschaft. Ferner werden die Abkommen mit der EU als Festpunkt dienen. Wirtschaftsreformen werden festgeschrieben, und die in den Abkommen eingegangenen Verpflichtungen beider Parteien üben auf die nationalen und wirtschaftlichen Reformen einen stabilisierenden Effekt aus. Dieser neue Ansatz basiert unter anderem auf dem Gedanken, daß eine offene Handelspolitik, kombiniert mit einer auf die soziale Entwicklung ausgerichteten Politik zu Wirtschaftswachstum und zur Verringerung von Armut führt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbesserung der Außenhandelspolitik der EU gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern, von denen derzeit 39 in der Gruppe der AKP-Staaten vertreten sind. Dieser Prozeß wird in den nächsten fünf Jahren vollzogen werden, so daß die Exporteure aus den Ländern mit dem geringsten Entwicklungsstand ab dem Jahr 2005 freien Zugang zu den EU-Märkten für nahezu alle ihre Erzeugnisse erhalten. Was den Umfang des nächsten EEF betrifft, so hat die EU bereits einen Vorschlag vorgelegt. Dieser basiert auf dem Bestreben, auch in Zeiten knapper Haushaltsmittel für die öffentliche Entwicklungshilfe beträchtliche Finanzmittel bereitzustellen und gleichzeitig die Hilfe der Gemeinschaft effektiver zu gestalten. Derzeit sind etwa 9,5 Milliarden Euro aus früheren EEF-Mitteln noch nicht gebunden. Die EU ist verpflichtet, diese noch verbleibenden Beträge sowie die neuen EEF-Mittel innerhalb von sieben Jahren, das heißt, vor dem Inkrafttreten des nächsten Finanzprotokolls, zu mobilisieren. Dies wird der Gemeinschaft eine wesentliche Steigerung der jährlichen Mittelbindungen und Zahlungen in diesem Zeitraum ermöglichen. In den kommenden Jahren ist daher keine Einschränkung der Aktivitäten zu erwarten, im Gegenteil, wir werden die Aktivitäten sogar ausweiten können. Diese Verpflichtung erfordert eine grundlegende Reform der Verfahren und Durchführungsmodalitäten auf beiden Seiten. Zweifellos besteht eine Verbindung zwischen dem Reformprozeß in der Kommission selbst und unserer Fähigkeit, unsere Verpflichtungen einzuhalten, welche die Grundlage für unser Abkommen mit den AKP-Staaten bilden. Im Hinblick auf unsere Entwicklungspolitik bin ich der Auffassung, daß sich der globale Kontext dramatisch verändert hat. Die Ausgrenzung vieler Volkswirtschaften, die Zunahme der Armut in der Welt, die Notwendigkeit einer besseren Strategie in bezug auf Umweltverflechtungen, die mit der Zuwanderung verbundenen Destabilisierungseffekte sowie die gravierenden Auswirkungen von bewaffneten Auseinandersetzungen und Epidemien geben Anlaß zu größter Besorgnis. Innerhalb dieses sich verändernden globalen Rahmens müssen wir eine eigene Position finden. Glücklicherweise steht uns mit der Evaluierung der Gemeinschaftshilfe ein wichtiges Instrument zur Verbesserung unserer Maßnahmen zur Verfügung, und damit können wir hoffentlich auch den soeben skizzierten Herausforderungen begegnen. In bezug auf die Ergebnisse dieser Bewertungen möchte ich folgende Probleme nennen: In der Gemeinschaftspolitik gibt es zu viele und zu vage Zielsetzungen, und dies wirkt sich nachteilig auf die Kohärenz aus. Grund dafür sind unsere eigenen komplexen Strukturen, aber auch die durchaus reale mangelnde Übereinstimmung zwischen den sektoralen Politiken und den Interessen der Mitgliedstaaten. Das Beihilfesystem der Kommission ist im Hinblick auf die Instrumente, Verfahren und institutionellen Mechanismen zu kompliziert und zersplittert. Häufig werden die Strategien stärker von den verfügbaren Instrumenten als von den politischen Zielen und klar definierten Prioritäten bestimmt. Die personellen Ressourcen sind im Verhältnis zum Umfang der Beihilfen, die verwaltet werden müssen, zu klein. Im Durchschnitt verwalten 2,9 Mitarbeiter der Kommission 10 Millionen US-Dollar an Hilfe, während in der Weltbank für dieselbe Summe 4,3 Mitarbeiter zuständig sind, und in den großen Mitgliedstaaten zwischen 4 und 9 Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Dies ist ein echtes Problem: Es gibt zu viele unterschiedliche Finanzierungsinstrumente, von denen jedes eigene Merkmale besitzt und vor allem zahlreiche unterschiedliche Haushaltslinien umfaßt. Dies ist nur schwer mit einem effektiven Managementsystem zu vereinbaren. Um diese Probleme erkennen und lösen zu können, muß die Gemeinschaft einen effektiven Dialog mit den Mitgliedstaaten und dem Parlament führen. Es ist absolut unabdingbar, daß wir für das Problem der Kohärenz eine realistische und pragmatische Lösung finden. Dazu sollten wir die Debatte in einem geeigneten institutionellen Rahmen, nämlich im Rat und im Parlament, führen. Am Ende waren beide Seiten sehr zufrieden, nicht nur, weil die Verhandlungen abgeschlossen waren, sondern weil uns allen bewußt war, daß wir gemeinsam, die EU und die 71 AKP-Staaten, etwas erreicht hatten. Die Welt braucht solche Erfahrungen, und dies ist ein sehr positives Signal im Hinblick auf die Diskussion um die Frage der Globalisierung. Der Mangel an abgestimmten Aktionen zwischen den 15 Mitgliedstaaten selbst und zwischen diesen und der Gemeinschaft muß ebenfalls erörtert werden. Durch die Ausrichtung der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft auf international anerkannte Ziele und Strategien werden wir den Weg für eine bessere Komplementarität mit den Mitgliedstaaten ebnen. Dies steht im Einklang mit der Strategie, die Minister Amado soeben vorgestellt hat. Wenn wir heute über Politik sprechen, geht es dabei immer um einen Prozeß der Konvergenz. Dies ist Teil der Lösung. Derzeit arbeiten wir an der Formulierung neuer politischer Leitlinien, wobei wir für Gemeinschaftsmaßnahmen Prioritätsbereiche festlegen müssen. Alles wird zunehmend komplizierter. Dies trifft auch auf die Entwicklungszusammenarbeit zu. Kein Geber kann allein mehr das gesamte Themenspektrum, angefangen von makroökonomischen Fragen bis hin zum ordnungspolitischen Rahmen oder von den sektoralen Politiken bis zu einer Vielzahl neuer bereichsübergreifender Themen wie Chancengleichheit, Umwelt, verantwortungsvolle Staatsführung und institutionelle Reformen, abdecken. Es ist wichtig, flexible Mechanismen zu entwickeln, die eine Aufgabenteilung nach der Sachkenntnis und Kapazität der verschiedenen Geber in den einzelnen Entwicklungsländern ermöglichen. Dies sollte auf der Ebene der Mitgliedstaaten erfolgen und nachfolgend in die Erarbeitung sektoraler Konzepte für Gemeinschaftsmaßnahmen einfließen. Dies ist unser Ziel. Bei der Festlegung der Prioritäten für EU-Beihilfen müssen die spezifischen Merkmale der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten und den internationalen Institutionen berücksichtigt werden. Ich möchte nur einige davon nennen: unsere Fähigkeit, Entwicklungs- und Handelspolitik zu kombinieren und Synergien zwischen Hilfe und Wirtschaftszusammenarbeit herzustellen; unsere Neutralität und die Verfolgung der übergeordneten Interessen der Gemeinschaft; die Tatsache, daß wir die nötige Größe haben und verglichen mit den Möglichkeiten einzelner Mitgliedstaaten relativ große Aufgaben bewältigen können. Hinzu kommt unsere Präsenz vor Ort: Aus meiner Sicht besteht unser größter Vorteil darin, daß wir selbst eine erfolgreiche regionale Zusammenarbeit aufgebaut haben und daher als neutraler, willkommener Partner für dieses Experiment weltweit angesehen werden. Dies ist etwas, was kein anderer für sich in Anspruch nehmen kann. Wir müssen die Politik der Gemeinschaft effektiver gestalten und einen besseren strategischen Rahmen schaffen. Die Kommission muß sich dieser doppelten Herausforderung stellen und in den kommenden Monaten einen Vorschlag für eine Grundsatzerklärung erarbeiten. Wir werden einen breiten und offenen Konsultationsprozeß in Gang setzen, um die Meinung aller beteiligten Parteien zu hören. Auch wenn ich den Prozeß selbst nicht mit dem Inhalt gleichsetzen möchte, so halte ich ihn doch für fast ebenso wichtig. Wir werden uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln aktiv an diesem Prozeß beteiligen, und wir laden alle ein, ebenfalls daran teilzunehmen. Parallel dazu haben wir begonnen, Maßnahmen zur Verbesserung der Kohärenz einzuleiten, und die tatsächlichen oder scheinbaren Probleme, auf die wir in diesem Zusammenhang stoßen, zu klären beziehungsweise ans Licht zu bringen. Dies wird ein laufender Prozeß sein, den ich als eine Art kontinuierlicher Qualitätskontrolle betrachte. Ich fordere das Parlament auf, sich diesem kontinuierlichen Bemühen um eine Verbesserung der Kohärenz unserer Aktivitäten anzuschließen. Ich möchte einige der wichtigsten Neuerungen im neuen Abkommen erläutern. Die Korruption wird offen angesprochen, und zum ersten Mal schaffen wir einen Rahmen, in dem das Problem der Zuwanderung behandelt werden kann. Wir fördern partizipatorische Ansätze, wir stellen die Konsultation der Zivilgesellschaft bei den Reformen und Politiken sicher, die von der EU gefördert werden sollen. In den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik stellen wir verstärkt die Armutsbekämpfung. Grundlage für die Zuweisung von Mitteln bildet nicht allein die Bewertung der Bedürfnisse eines Landes, sondern auch dessen Politik. Zur Förderung der Entwicklung des privaten Sektors richten wir eine Investitionsfazilität ein. Wir rationalisieren die Instrumente und führen ein neues System der dynamischen Programmplanung ein, damit die Gemeinschaft und die Empfängerländer an den Kooperationsprogrammen regelmäßig Korrekturen anbringen können. Wir siedeln die administrativen und in einigen Fällen auch die finanziellen Zuständigkeiten dezentral auf der lokalen Ebene an, um eine effektivere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Wir verbessern den politischen Rahmen für die Handels- und Investitionsentwicklung. Wir erweitern die Zusammenarbeit in allen Bereichen, die für den Handel wichtig sind, dazu gehören auch neue Bereiche wie Arbeitsnormen und die Verbindung zwischen Umwelt und Handel. Ich bin sicher, daß Sie vor dem Hintergrund der Ereignisse in Seattle die Bedeutung dieser Vereinbarungen begrüßen werden. Lassen Sie mich auf einige der wichtigsten Punkte eingehen. Erstens, die Vereinbarung über politische Fragen. Im neuen Abkommen verpflichten sich beide Seiten verbindlich zu einer verantwortungsvollen Staatsführung, die als grundlegendes und positives Element der Partnerschaft gilt, und über die in einem Bereich, den die Gemeinschaft aktiv fördert, ein regelmäßiger Dialog stattfinden wird. Zweitens wurde zur Behandlung von Verstößen gegen die Menschenrechte, die demokratischen Grundsätze und die Rechtsstaatlichkeit ein neues Verfahren geschaffen. Verglichen mit dem derzeitigen Ansatz erfährt bei dem neuen Verfahren die Verantwortung des betreffenden Staates eine stärkere Gewichtung, und der Konsultationsprozeß ist flexibler gestaltet, um einen effektiven Dialog über die Maßnahmen zur Verbesserung der Situation führen zu können. In besonders dringenden Fällen, in denen ein schwerer Verstoß gegen eines dieser wesentlichen Elemente vorliegt, werden unverzüglich Maßnahmen eingeleitet, über welche die andere Partei informiert wird. Drittens haben sich die EU und die AKP auf ein neues, spezielles Verfahren bei schwerwiegenden Korruptionsfällen geeinigt. Dies ist eine echte Neuerung, und zwar sowohl im Kontext der EU-/AKP-Abkommen als auch generell in den internationalen Beziehungen. Dieses Verfahren wird nicht nur in Korruptionsfällen angewandt, in denen es um EEF-Gelder geht, sondern in einem weiteren Rahmen auch in allen Ländern, in denen die EU finanzielle Unterstützung leistet, und in denen die Korruption die Entwicklung behindert. Das Verfahren ist daher nicht auf die EU-Aktivitäten beschränkt. Dies ist ein äußerst wichtiger Aspekt, bei dem die Förderwürdigkeit der öffentlichen Finanzen berücksichtigt wird. Durch die Aufnahme einer solchen Bestimmung in das Partnerschaftsabkommen setzen die EU und die AKP-Staaten gemeinsam ein klares und positives Signal, das sicherlich von den europäischen Steuerzahlern und hoffentlich auch von den europäischen Investoren gewürdigt werden wird. Ein weiterer neuer Bereich im Abkommen zwischen den AKP-Staaten und der EU ist die Zuwanderung. Wir haben eine ausgewogene Vereinbarung über die Zusammenarbeit in diesem Bereich geschlossen. Diese neue Dimension des Partnerschaftsabkommens spiegelt die Leitlinien wider, für welche die EU gemäß dem Vertrag von Amsterdam und den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates im finnischen Tampere im Oktober 1999 eintritt. Die Europäische Union verpflichtet sich, einem auf dem Grundsatz der Partnerschaft mit den Herkunftsländern und –regionen beruhende Einwanderungs- und Asylpolitik zu entwickeln und umzusetzen. Das mit den AKP-Staaten geschlossene Abkommen bereitet den Weg für neue Initiativen, insbesondere im Hinblick auf die Rechte von Staatsangehörigen von Drittstaaten innerhalb der EU, sowie für Maßnahmen zur Erleichterung der Integration. Wir haben uns auf Regelungen im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung geeinigt. Die EU- und die AKP-Staaten werden innerhalb eines Rahmens, über den mit jedem einzelnen AKP-Staat verhandelt werden soll, die Möglichkeiten und Instrumente zur Rückführung illegaler Einwanderer in die betreffenden Länder festlegen. Dies schließt auch Personen aus Drittstaaten und Staatenlose mit ein. Mit diesen überaus innovativen Ansätzen kann die Art und Weise der Staatsführung verbessert werden. Das Abkommen schafft darüber hinaus einen guten Rahmen zur Stabilisierung der sich gegenseitig verstärkenden Effekte der Handelskooperation und Entwicklungshilfe. Wir haben vereinbart, Verhandlungen über neue Handelsabkommen zur Liberalisierung des Handels zwischen den Parteien aufzunehmen und Vorschriften zur Regelung von Handelsfragen zu erarbeiten. Hinsichtlich des zeitlichen Rahmens für die Handelsverhandlungen haben wir die Wünsche der AKP-Staaten berücksichtigt. Die Verhandlungen werden spätestens im Jahr 2002 aufgenommen. Diese zweijährige Vorbereitungsphase soll zur Stärkung der regionalen Integrationsprozesse und der Fähigkeit der AKP-Staaten zur Führung der Handelsverhandlungen genutzt werden. Für die eigentlichen Verhandlungen ist ein Zeitraum von sechs Jahren vorgesehen. Wir werden die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten der AKP-Staaten in zweifacher Hinsicht berücksichtigen: erstens durch eine Entwicklungspolitik, durch welche nicht nur Wirtschafts- und Handelsreformen, sondern auch die menschliche und soziale Entwicklung gefördert wird, und zweitens durch die Unterstützung der AKP-Staaten beim Aufbau von Kapazitäten sowie durch die Kooperation in multilateralen Foren, damit diese eine aktive Rolle im internationalen Wirtschafts- und Handelssystem spielen können."@de7
lpv:translated text
"(EN) Para empezar me gustaría decir algo acerca de las negociaciones entre la UE y los países ACP, que han acabado con éxito. He de decir que la participación en esas negociaciones fue una experiencia sumamente positiva. Pude ver a los Estados miembros trabajando como un equipo, lo que es una experiencia realmente reconfortante. Esta manera de proceder nos conducirá hacia un régimen totalmente compatible con la OMC. Los agentes económicos estarán más inclinados a establecer relaciones más estrechas con sus asociados ACP. Las inversiones nacionales y extranjeras aumentarán y se transferirán más conocimientos técnicos y tecnologías, todo lo cual fomentará la competitividad de los países ACP y facilitará su integración gradual en la economía mundial. Además, los acuerdos con la UE harán de ancla gracias a la cual los países ACP podrán mantenerse aferrados a las reformas económicas, de igual manera que las reformas nacionales y económicas se estabilizarán en virtud de los compromisos contraídos por ambas partes con arreglo a los acuerdos. La doctrina de este nuevo enfoque se basa también en la idea de que las políticas comerciales abiertas, combinadas con políticas de desarrollo social, llevarán al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Otro aspecto importante es la mejora del régimen comercial de la UE para todos los países menos desarrollados, de los cuales 39 se hallan en el grupo ACP. Este proceso tendrá lugar en los cinco próximos años, de forma que para el año 2005 los países menos desarrollados exportadores tendrán acceso libre al mercado de la UE para prácticamente todos sus productos. En cuanto a la cuantía del próximo FED, la UE ha formulado ya su propuesta financiera. Se basa en el principio de armonizar la necesidad de mantener una cantidad sustancial de recursos financieros en un período caracterizado por lo limitado de los presupuestos oficiales de asistencia al desarrollo con la necesidad de dar mayor eficacia a la ayuda comunitaria. En la actualidad unos 9.500 millones de euros de recursos anteriores del FED siguen sin asignarse. La UE se ha comprometido a movilizar esos saldos pendientes, más los nuevos recursos del FED, a lo largo de un período de siete años, es decir, antes de que entre en vigor el próximo protocolo financiero. De esta manera la Comunidad podrá aumentar considerablemente la corriente anual de obligaciones y pagos durante ese período. Por lo tanto no nos dirigimos hacia un período de actividad reducida en los próximos años, sino hacia un período de actividad mayor. Ese compromiso entraña una reforma profunda de procedimientos y de modalidades de aplicación por ambas partes. Hay un vínculo muy claro entre el proceso de reforma de la Comisión propiamente dicha, y nuestra capacidad de fomentar y de prestar servicio, que constituye la base del trato con los países ACP. En cuanto a nuestra política de desarrollo, he de decir que el contexto mundial ha cambiado radicalmente. La marginación de muchas economías, el aumento de la pobreza en el mundo, la necesidad de una gestión mejor de la interdependencia ambiental, los efectos desestabilizadores de la migración y las inquietantes consecuencias de los conflictos armados y de las enfermedades pandémicas constituyen otros tantos temas de preocupación. Frente a ese marco mundial de cambio tenemos que encontrar la posición que nos corresponde. Afortunadamente las evaluaciones de la ayuda de la CE nos brindan un importante medio de mejorar lo que estamos haciendo y esperemos que también de superar los retos que acabo de mencionar. Para ocuparme con más detalle de los resultados que han dado las evaluaciones, quisiera mencionar los siguientes problemas: las objeciones de la política comunitaria son demasiado numerosas y demasiado imprecisas y eso afecta negativamente a la coherencia. Esa situación se debe a la complejidad de nuestras propias estructuras, pero también a algunas incongruencias muy claras entre políticas sectoriales e intereses de los Estados miembros. La Comisión tiene un sistema de ayuda que es demasiado complejo y que está demasiado fragmentado en términos de instrumentos, procedimiento y mecanismos institucionales. A menudo las políticas están más determinadas por los instrumentos de que se dispone, que por los objetivos que tenían y por prioridades claramente definidas. Los recursos humanos son demasiado escasos en relación con el volumen de la ayuda que se supone que tenemos que gestionar. Por término medio, para la gestión de diez millones de dólares de ayuda hay 2,9 personas en la Comisión, en comparación con 4,3 en el Banco Mundial y entre cuatro y nueve en los principales Estados miembros. Esto plantea un verdadero problema: hay muchos y muy diferentes instrumentos financieros, cada uno de los cuales tiene sus propias características y particularmente una serie de títulos presupuestarios diferentes. Es difícil armonizar esta situación con las necesidades de un sistema eficaz de gestión. A fin de enfrentarse con esos problemas y de resolverlos la Comunidad tiene que entablar un diálogo efectivo con los Estados miembros y el Parlamento. Es absolutamente indispensable que abordemos la cuestión de la coherencia de forma realista y pragmática, lo que significa que hemos de sostener el debate en el marco institucional apropiado, es decir, en el Consejo y en el Parlamento. Las dos partes quedaron profundamente satisfechas cuando acabaron las negociaciones, no solamente porque habían acabado ya, sino porque todos sabíamos que habíamos conseguido algo en común, la UE y los 71 países ACP. Eso es algo que el mundo necesita y representa una señal muy positiva en el marco de los debates sobre la globalización. La falta de acción concertada entre los 15 Estados miembros y entre ellos y la Comunidad requiere también estudio. Si centramos la política de desarrollo comunitaria en estrategias y objetivos convenidos en el plano internacional, prepararemos el camino para una mejor complementariedad con los Estados miembros. Esto coincide en gran parte con lo que acaba de decir el Ministro Amado. Cuando hablamos de políticas en la actualidad, nos estamos refiriendo a un proceso de convergencia. Esto nos brinda ya una parte de la solución. Nos hallamos en pleno proceso de formular nuevas directrices normativas y tenemos que identificar esferas prioritarias para la acción comunitaria. Todo se complica cada vez más. Lo mismo cabe decir de la cooperación para el desarrollo. No hay un sólo donante que esté en condiciones de ocuparse de toda la gama de temas, que van desde cuestiones macroeconómicas hasta el marco reglamentario o desde políticas sectoriales hasta una diversidad de nuevos temas interrelacionados como el género, el medio ambiente, la buena gestión pública y las reformas institucionales. Es importante encontrar mecanismos flexibles que puedan acomodar una división del trabajo según los conocimientos técnicos y la capacidad de los diversos donantes en cada país en desarrollo. Esto hay que hacerlo en el plano de los Estados miembros y debería conducirnos a la formulación de políticas sectoriales para la acción comunitaria. Eso es lo que queremos conseguir. Para identificar las zonas prioritarias de apoyo de la CE, hay que tener en cuenta las características específicas de la Comunidad en relación con los Estados miembros y con las instituciones internacionales. Me limitaré a mencionar solamente unas cuantas: nuestra capacidad para combinar la política de desarrollo con la política comercial y para lograr que haya sinergias entre la ayuda y la cooperación económica; nuestra neutralidad y la defensa de los intereses comunitarios supremos; el hecho de que representamos una masa crítica y estemos en condiciones de afrontar retos relativamente grandes en comparación con lo que puedan hacer normalmente cada uno de nuestros Estados miembros. No me olvido de nuestra presencia sobre el terreno: fundamentalmente me parece que el máximo valor que representamos es el hecho de que, siendo como somos una empresa de cooperación regional que actúa con éxito, se nos pueda ver como un asociado neutral y deseado para ese experimento en todo el mundo; eso es algo que nadie, aparte de nosotros, puede pretender. Es indispensable que la política comunitaria sea más efectiva y que desarrollemos un marco estratégico más cooperativo. Ese doble reto es el que tiene que afrontar la Comisión, para lo cual en los próximos meses tendrá que preparar una propuesta en forma de declaración general de política. Iniciaremos un proceso de consulta amplio y abierto a fin de recabar las opiniones de todas las diferentes partes interesadas. Considero que ese proceso es casi tan importante como su contenido, y asignaremos todos nuestros recursos a una participación activa e invitaremos a todos a que participen con nosotros. Al mismo tiempo nos hemos embarcado también en el proceso de mejorar la coherencia y de aclarar y poner de relieve abiertamente los problemas reales o imaginarios con que tropezamos a ese respecto. Ése será un proceso continuo que considero como una especie de esfuerzo permanente de control de la calidad, e invito al Parlamento a que participe en ese esfuerzo continuo destinado a mejorar la coherencia de lo que estamos haciendo. Me gustaría destacar algunas de las principales innovaciones del nuevo acuerdo. Nos ocupamos explícitamente de la corrupción; establecimos un marco para ocuparnos del problema de la inmigración, por vez primera. Promovimos enfoques de participación, establecimos la consulta de la sociedad civil acerca de las reformas y políticas que la UE vaya a apoyar. Volvimos a centrar las políticas de desarrollo en estrategias de reducción de la pobreza. Basamos la asignación de fondos no solamente en una evaluación de las necesidades de cada país, sino también de los resultados de su política. Creamos un mecanismo de inversiones para prestar apoyo al desarrollo del sector privado. Racionalizamos instrumentos e introdujimos un nuevo sistema de programación en régimen continuo, gracias al cual la Comunidad y el país beneficiario podrán ajustar regularmente su programa de cooperación. Descentralizamos las responsabilidades administrativas y, en algunos casos, las financieras, y las trasladamos al plano local con miras a dar mayor eficacia a la cooperación. Mejoramos el marco normativo del comercio y el desarrollo de inversiones. Promovimos la cooperación en todas las esferas de importancia para el comercio, con inclusión de nuevas cuestiones como las normas laborales y los vínculos entre el entorno y el comercio. Después de Seattle estoy seguro de que apreciarán ustedes la importancia de todos esos acuerdos. Permítanme que me refiera ahora a algunos de los puntos más importante. En primer lugar el acuerdo sobre las cuestiones políticas. El nuevo acuerdo entrañará un firme compromiso de ambas partes a la buena gestión pública como elemento fundamental y positivo de la asociación, como tema para un diálogo regular en una esfera que goza del apoyo activo de la Comunidad. En segundo lugar, se ha establecido un nuevo procedimiento para los casos de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley. En comparación con el procedimiento actual el nuevo procedimiento hace más hincapié en la responsabilidad del Estado de que se trate y prevé una mayor flexibilidad en el proceso de consulta, con miras a instituir un diálogo eficaz que conduzca a la adopción de medidas encaminadas a restablecer la situación. En casos de urgencia especial que entrañen graves violaciones de uno de esos elementos esenciales, se adoptarán medidas inmediatamente y se notificará a la otra parte. En tercer lugar, la UE y los países ACP han convenido también en iniciar un nuevo procedimiento específico para los casos graves de corrupción. Esto es una verdadera innovación, tanto en el contexto de la UE/ACP como en el contexto de las relaciones internacionales en general. Ese procedimiento se aplicará no solamente a los casos de corrupción que afecten a dinero del FED sino también mucho más ampliamente a cualquier país en el que la CE participe financieramente y en el que la corrupción obstaculice el desarrollo. Por lo tanto no se limita a las actividades de la CE. Éste es un aspecto importantísimo, si tenemos en cuenta la financiabilidad de la economía pública. Con la aprobación de esa disposición en el acuerdo de asociación, la UE y los países ACP envían una señal común clara y positiva que sin duda alguna será apreciada por los contribuyentes europeos y es de esperar que también por los inversionistas europeos. Otro tema nuevo en el acuerdo UE/ACP es la migración. En esta esfera hemos conseguido un acuerdo equilibrado en materia de cooperación. Esta nueva dimensión del acuerdo de asociación refleja las directrices que hizo suyas la UE de conformidad con el Tratado de Amsterdam y con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (Finlandia) en octubre de 1999. La Unión Europea se compromete a elaborar y aplicar una política de inmigración y asilo basada en el principio de la asociación con los países y regiones de origen. El acuerdo concertado con los países ACP prepara el camino para nuevas iniciativas, en particular acerca de los derechos de ciudadanos de terceros países en la UE, y para medidas que faciliten su integración. También convinimos en disposiciones para ocuparnos de cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. La UE y los países ACP iniciarán el proceso cuya finalidad última será la definición, dentro de un marco que ha de negociarse con cada uno de los países ACP, de las formas y modos de repatriar a los inmigrantes que se hallen presentes ilegalmente en los territorios de cada parte. Esto abarca también a las personas de terceros países y a los apátridas. Estos enfoques sumamente innovadores brindan una buena oportunidad para mejorar la buena gestión pública. El acuerdo ofrece también un buen marco para destacar los efectos mutuamente potenciadores de la cooperación comercial y de la ayuda al desarrollo. Hemos convenido en un proceso para establecer nuevos arreglos comerciales que fomenten la liberalización comercial entre las partes, y para formular disposiciones sobre cuestiones relacionadas con el comercio. Hemos podido atender las preocupaciones de los países ACP en lo que se refiere al calendario de las negociaciones comerciales. Las negociaciones comenzarán en 2002 a más tardar. Este período preparatorio de dos años se utilizará para reforzar los procesos de integración regional y la capacidad de los países ACP para llevar a cabo negociaciones comerciales. Para esas negociaciones se ha programado un período de seis años. Nosotros tendremos en cuenta las limitaciones económicas y sociales de los países ACP de dos formas: en primer lugar, mediante políticas de desarrollo humano y social que acompañen las reformas económicas y comerciales, y, en segundo lugar, ayudando a los países ACP a empezar a desempeñar un papel activo en el sistema económico y comercial internacional mediante la creación de capacidades y la cooperación en foros multilaterales."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Innanzitutto, vorrei dedicare qualche parola ai negoziati conclusisi con successo tra l’Unione europea e i paesi ACP. Desidero rilevare che prendere parte ai negoziati è stata un’esperienza molto positiva: vedere gli Stati membri lavorare con forte spirito di squadra è stata davvero una splendida esperienza. Questa impostazione ci porterà a un regime pienamente compatibile con l’OMC. Gli operatori economici tenderanno ad instaurare rapporti più stretti con i ACP. Gli investimenti nazionali ed esteri registreranno un incremento e si verificherà un maggiore trasferimento di know-how e di tecnologie, fattori che daranno impulso alla competitività dei paesi ACP e ne agevoleranno la graduale integrazione nell’economia mondiale. Inoltre, gli accordi con l’UE fungeranno da ancora. Consolideranno le riforme economiche, mentre gli impegni assunti da entrambe le parti negli accordi stessi stabilizzeranno le riforme nazionali ed economiche. Tra i motivi alla base di questa nuova impostazione vi è anche il concetto che le politiche commerciali aperte associate a politiche di sviluppo sociale favoriranno la crescita economica e la riduzione della povertà. Un altro aspetto importante è il miglioramento del regime commerciale dell’UE riservato ai paesi meno avanzati, 39 dei quali fanno attualmente parte del gruppo ACP. Questo processo avrà luogo nel corso dei prossimi cinque anni, di modo che entro il 2005 gli esportatori dei PMA avranno libero accesso al mercato dell’Unione, essenzialmente per tutti i loro prodotti. Quanto all’entità del prossimo FES, l’Unione europea ha presentato la sua proposta finanziaria. Tale proposta si basa sul principio di conciliare la necessità di mantenere un congruo livello di risorse finanziarie per un periodo di dotazioni ufficiali limitate a favore dell’assistenza allo sviluppo con la necessità di aumentare l’efficacia degli aiuti comunitari. Attualmente, non sono stati assegnati circa 9,5 miliardi di euro di precedenti risorse del FES. L’UE si è impegnata a mobilizzare i fondi rimasti, oltre alle nuove risorse del FES, entro un periodo di sette anni, cioè prima dell’entrata in vigore del prossimo protocollo finanziario. Questo consentirà un considerevole incremento dei flussi annuali degli stanziamenti di impegno e di pagamento della Comunità nel periodo in questione. Pertanto, non stiamo entrando in un periodo di ridotta attività per gli anni a venire, bensì in un periodo di maggiore attività. Un impegno del genere comporta una riforma minuziosa delle procedure e delle modalità di attuazione da entrambe le parti. Vi è un nesso molto reale tra il processo di riforma all’interno della Commissione in quanto tale e la nostra capacità di tenere fede ai nostri impegni, che è alla base dell’accordo con i paesi ACP. Passando alla nostra politica di sviluppo, direi che il contesto globale ha subito un drastico cambiamento. La marginalizzazione di molte economie, l’aumento della povertà nel mondo, la necessità di una migliore gestione delle interdipendenze ambientali, gli effetti destabilizzanti della migrazione e le allarmanti conseguenze dei conflitti armati e delle malattie pandemiche costituiscono grosse preoccupazioni. E’ in questo contesto globale in costante evoluzione che dobbiamo prendere posizione. Fortunatamente, le valutazioni degli aiuti CE ci offrono uno strumento significativo per migliorare i nostri interventi e, speriamo, anche per rispondere alle sfide appena menzionate. Quanto ai risultati delle valutazioni, vorrei segnalare i seguenti problemi: le obiezioni alla politica comunitaria sono troppo numerose e troppo vaghe, con ripercussioni negative sulla coerenza. Questo è dovuto alla complessità delle nostre stesse strutture, ma anche alle incongruenze molto reali tra le politiche settoriali e gli interessi degli Stati membri. La Commissione si avvale di un sistema di aiuti troppo complesso e frammentato in termini di strumenti, procedure e meccanismi istituzionali. Spesso le politiche sono determinate più in base agli strumenti disponibili che ad obiettivi programmatici e priorità chiaramente identificate. Le risorse umane sono troppo limitate rispetto al volume degli aiuti che dovremmo gestire. In media, per gestire 10 milioni di dollari di aiuti la Commissione conta su uno di 2,9 persone, rispetto a 4,3 della Banca mondiale e tra 4 e 9 nei maggiori Stati membri. Si tratta di un problema serio: esistono troppi strumenti finanziari, ciascuno con le sue caratteristiche e, in particolare, una serie di diverse voci di bilancio. E’ difficile conciliare questa situazione con le esigenze di un sistema di gestione efficace. Per affrontare e risolvere questi problemi, la Comunità deve impegnarsi in un dialogo reale con gli Stati membri e il Parlamento. E’ assolutamente indispensabile affrontare la questione della coerenza in modo realistico e pragmatico, il che significa avviare discussioni nel contesto istituzionale adeguato, cioè con il Consiglio e il Parlamento. Va altresì segnalata la profonda soddisfazione di entrambe le parti al termine del processo, non solo perché si era giunti alla fine, ma perché sapevamo di avere ottenuto un risultato tutti insieme, l’Unione europea e i 71 paesi ACP. E’ un risultato di cui il mondo ha bisogno ed è un segnale molto propizio per quanto riguarda la questione generale della globalizzazione. Va affrontata anche la mancanza di azioni concertate tra i 15 Stati membri e tra loro e la Comunità. Incentrando la politica di sviluppo della Comunità su strategie ed obiettivi stabiliti a livello internazionale spianeremo la strada verso una migliore complementarità con gli Stati membri. Questa è pressoché la linea illustrata poc’anzi dal Presidente in carica del Consiglio Amado. Oggigiorno, quando parliamo di politiche, ci impegniamo in un processo di convergenza. Questo è parte della soluzione. Siamo impegnati nella formulazione dei nuovi orientamenti programmatici e dobbiamo identificare i settori prioritari per l’intervento comunitario. Tutto è diventato sempre più complesso, e questo vale anche per la cooperazione nel campo dello sviluppo. Nessun donatore è in grado di affrontare da solo l’intero spettro delle tematiche, che vanno dalle questioni macroeconomiche al quadro normativo o dalle politiche settoriali a una varietà di nuovi temi trasversali, quali le questioni di genere, l’ambiente, il buon governo e le riforme istituzionali. E’ importante individuare meccanismi flessibili che consentano una ripartizione del lavoro in base alle competenze e alle capacità dei diversi donatori in ogni paese in via di sviluppo. Ciò andrebbe fatto a livello degli Stati membri e dovrebbe portare alla formulazione di politiche settoriali per l’intervento comunitario. Questo è l’obiettivo che ci proponiamo di realizzare. Al fine di identificare i settori prioritari per il sostegno comunitario, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche della Comunità rispetto agli Stati membri e alle istituzioni internazionali. Ne cito solo alcune: la nostra capacità di associare la politica di sviluppo alla politica commerciale e di garantire sinergie fra gli aiuti e la cooperazione economica; la nostra neutralità e la tutela degli interessi generali della Comunità; il fatto che rappresentiamo una massa critica e che siamo in grado di compiere interventi di portata relativamente vasta rispetto a quanto di norma possono fare i singoli Stati membri. Inoltre, la nostra presenza concreta: sostanzialmente, ritengo che il nostro pregio più grande sia proprio il fatto che, poiché rappresentiamo noi stessi un tentativo riuscito di cooperazione regionale, siamo visti come un neutrale e bene accetto per questo esperimento a livello mondiale, un ruolo che nessun altro può vantare. E’ di vitale importanza rendere la politica comunitaria più efficace e mettere a punto un quadro strategico più operativo. La Commissione deve accettare questa duplice sfida, presentando nel corso dei prossimi mesi una proposta per una dichiarazione politica generale. Avvieremo un processo di consultazione ampio e aperto al fine di raccogliere i pareri di tutte le diverse parti interessate. Considero il processo quasi altrettanto importante quanto il contenuto; dedicheremo tutte le nostre risorse alla partecipazione attiva e invitiamo tutti gli interessati a partecipare. Parallelamente, abbiamo anche avviato un processo volto a migliorare la coerenza e a chiarire, portare in superficie e rendere manifesti i problemi reali o immaginari che incontriamo in questo ambito. Sarà un processo continuo che considero una specie di controllo di qualità costante e invito il Parlamento a prendervi parte al fine di migliorare la coerenza delle nostre azioni. Vorrei citare alcune delle principali innovazioni introdotte nel nuovo accordo. Affrontiamo espressamente la corruzione e per la prima volta in assoluto definiamo un quadro atto a risolvere il problema dell’immigrazione. Promuoviamo le strategie basate sulla partecipazione e garantiamo la consultazione della società civile in merito alle riforme e alle politiche finanziate dall’Unione. Riorientiamo le politiche di sviluppo verso strategie di riduzione della povertà. Basiamo lo stanziamento dei fondi non solo sulla valutazione delle esigenze di ciascun paese, ma anche sui rispettivi risultati programmatici. Creiamo un meccanismo d’investimento atto a sostenere lo sviluppo del settore privato. Razionalizziamo gli strumenti e introduciamo un nuovo sistema di programmazione rinnovabile, che consenta alla Comunità e al paese beneficiario di adeguare regolarmente il programma di cooperazione. Decentriamo le responsabilità amministrative e, in alcuni casi, finanziarie al livello locale per rendere la cooperazione più efficace. Miglioriamo il programma quadro di sviluppo del commercio e degli investimenti. Rafforziamo la cooperazione in tutti i settori rilevanti per gli scambi commerciali, comprese le nuove questioni riguardanti la normativa del lavoro e i nessi tra ambiente e commercio. In seguito a Seattle, sono certo che voi tutti apprezzerete l’importanza di questi accordi. Esaminiamo ora alcuni dei punti salienti. In primo luogo, l’accordo sulle questioni politiche. Il nuovo accordo prevede il fermo impegno di entrambe le parti nei confronti del buon governo quale elemento concreto e fondamentale del partenariato, un argomento di dialogo regolare in un settore che beneficia del sostegno comunitario attivo. In secondo luogo, è stata elaborata una nuova procedura per i casi di violazione dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Rispetto a quella attuale, la nuova procedura pone l' accento sulla responsabilità dello Stato interessato e prevede maggiore flessibilità per i processi di consultazione, nell’ottica di condurre un dialogo efficace che sfoci nell’adozione di misure atte a correggere la situazione. In casi particolarmente urgenti che riguardino violazioni gravi di uno di questi elementi essenziali, le misure saranno adottate immediatamente e l’altra parte ne riceverà notifica. In terzo luogo, l’UE e i paesi ACP hanno trovato un accordo su una nuova procedura specifica da avviare in gravi casi di corruzione. Si tratta di una vera innovazione, sia nel contesto UE/ACP sia in generale nelle relazioni internazionali. Questa procedura sarà applicata non solo nei casi di corruzione riguardanti le risorse del FES, ma anche in modo più ampio, in qualsiasi paese che veda la partecipazione finanziaria della Comunità e in cui la corruzione costituisca un ostacolo per lo sviluppo. Non è quindi limitata alle attività della CE. Si tratta di un aspetto assai importante, alla luce dell’ammissibilità delle finanze pubbliche a beneficiare dei fondi. Inserendo tale provvedimento nell’accordo di partenariato, l’Unione europea e gli Stati ACP trasmettono insieme un segnale chiaro e concreto, che sarà senza dubbio apprezzato dai contribuenti europei e ci auguriamo anche dagli investitori europei. Un altro elemento nuovo dell’accordo UE-ACP è quello della migrazione. Abbiamo raggiunto un accordo equilibrato sulla cooperazione in questo ambito. La nuova dimensione dell’accordo di partenariato riflette gli orientamenti adottati dall’UE in conformità del Trattato di Amsterdam e delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, in Finlandia, nell’ottobre 1999. L’Unione europea si impegna a definire ed attuare una politica di immigrazione e di asilo fondata sul principio della cooperazione con i paesi e le regioni d’origine. L’accordo concluso con i paesi ACP apre la via a nuove iniziative, in particolare sui diritti dei cittadini dei paesi terzi all’interno dell’Unione, e a nuove misure atte ad agevolarne l’integrazione. Abbiamo anche deciso di adottare provvedimenti in materia di immigrazione illegale. L’UE e gli Stati ACP avvieranno un processo finalizzato a definire, in un quadro da negoziare con ogni singolo paese ACP, le modalità e i mezzi di rimpatrio degli immigranti illegalmente presenti nei territori di ciascuna parte. Le disposizioni riguardano anche le persone provenienti da paesi terzi e gli apolidi. Questi indirizzi innovativi offrono valide opportunità di migliorare la gestione degli affari pubblici. L’accordo fornisce anche un buon contesto normativo per sostenere gli effetti reciprocamente rafforzanti della cooperazione commerciale e degli aiuti allo sviluppo. Abbiamo deciso di avviare un processo volto a definire nuovi accordi commerciali che perseguano l’obiettivo della liberalizzazione degli scambi tra le parti e ad adottare disposizioni sulle questioni legate al commercio. Abbiamo trovato una soluzione alle difficoltà sollevate dagli Stati ACP riguardo al calendario dei negoziati commerciali. I negoziati cominceranno entro e non oltre il 2002. Questo periodo biennale di preparazione sarà dedicato a rafforzare il processo d'integrazione regionale e la capacità dei paesi ACP di condurre trattative commerciali. Per la conduzione di tali negoziati è previsto un periodo di sei anni. Terremo conto dei limiti economici e sociali dei paesi ACP in due modi: in primo luogo, promuovendo politiche di sviluppo sociale e umano che accompagnino le riforme economiche e commerciali e, in secondo luogo, aiutando gli Stati ACP a svolgere un ruolo attivo nel sistema economico e commerciale internazionale attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e la cooperazione nell’ambito di multilaterali."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Permettez-moi de commencer par dire quelques mots au sujet des négociations entre l'UE et les pays ACP qui se sont conclues avec succès. Je voudrais faire remarquer que participer à ces négociations a constitué une expérience très positive. J'ai vu des États membres travailler en équipe, une expérience formidable en effet. Cette approche nous mènera à un régime entièrement compatible avec l'OMC. Les opérateurs économiques seront plus enclins à établir des relations étroites avec leurs partenaires ACP. Les investissements nationaux et étrangers augmenteront et plus de savoir-faire et de technologie seront transmis. Tout cela stimulera la compétitivité des pays ACP et facilitera leur intégration progressive dans l'économie mondiale. De plus, les accords conclus avec l'UE conduiront à un ancrage. Ils fixeront irrévocablement les réformes économiques, tout comme les engagements de chaque partie au titre des accords stabiliseront les réformes nationales et économiques. Le raisonnement derrière cette nouvelle approche est aussi basé sur l'idée que le fait de combiner les politiques de libre échange aux politiques de développement social entraînera une croissance économique et une diminution de la pauvreté. L'amélioration du régime commercial de l'UE pour tous les pays moins développés, dont 39 font en fait partie du groupe ACP, constitue un autre aspect important. Ce processus aura lieu au cours des cinq années à venir, si bien qu'en 2005, essentiellement tous les produits des exportateurs des PVD auront librement accès au marché UE. S'agissant du volume du prochain FED, l'UE a fait une proposition financière. Elle est basée sur le principe visant à reconcilier la nécessité de maintenir un niveau substantiel de ressources financières dans une période où les budgets officiels d'aide au développement sont limités avec la nécessité d'accroître l'efficacité de l'aide communautaire. Aujourd'hui, environ 9,5 milliards d'euros provenant des ressources précédentes du FED ne font l'objet d'aucun engagement. L'UE s'engage a mobiliser ces soldes restants, en plus des nouvelles ressources du FED, sur une période de 7 ans, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du prochain protocole financier. Cela permettra à la Communauté d'accroître substantiellement les flux annuels d'engagements et de paiements pendant cette période. Nous ne nous dirigeons donc pas, ces prochaines années, vers une période d'activité réduite, mais bien vers une période d'activité renforcée. Un tel engagement implique une réforme en profondeur des procédures et des modalités d'application de chaque côté. Il existe un lien très réel entre le processus de réforme au sein de la Commission en tant que tel, et notre capacité à tenir nos promesses sur place, ce qui constitue la base de l'accord avec les pays ACP. J'en viens à notre politique de développement. Je dirais que le contexte global a totalement changé. La marginalisation de nombreuses économies, la pauvreté accrue dans le monde, le besoin d'une meilleure gestion de l'interdépendance environnementale, les effets déstabilisants de la migration et les conséquences inquiétantes des conflits armés et des pandémies, tous ces éléments constituent des préoccupations majeures. C'est dans ce contexte mondial mouvant que nous devons nous situer. Heureusement, les évaluations de l'aide UE nous offrent un outil valable afin d'améliorer nos actions et afin, aussi, espérons-le, de relever les défis que je viens de mentionner. Pour ce qui est plus particulièrement de la contribution apportée par ces évaluations, je mentionnerais les problèmes suivants : les inconvénients de la politique communautaire sont trop nombreux et trop vagues et cela nuit à la cohérence. Cela est dû à la complexité de nos propres structures, mais aussi aux réelles incohérences qui existent entre les politiques et les intérêts sectoriels au sein des États membres. Le régime d'aide de la Commission est trop complexe et fragmenté en termes d'instruments, de procédures et de mécanismes institutionnels. Les politiques sont souvent davantage déterminées par les instruments disponibles que par des objectifs de politiques et des priorités clairement définies. Les ressources humaines sont trop faibles par rapport au volume de l'aide que nous sommes supposés gérer. En moyenne, pour gérer 10 millions de dollars américains, la Commission emploie 2,9 travailleurs, en comparaison aux 4,3 travailleurs de la Banque mondiale et aux 4 à 9 travailleurs dans les États membres les plus grands. C'est un réel problème : il existe trop d'instruments financiers différents, chacun avec des caractéristiques propres et, en particulier, une série de lignes budgétaires différentes. Il est difficile de reconcilier cela avec les besoins d'un système de gestion efficace. En vue de faire face et de résoudre ces problèmes, la Communauté doit engager un dialogue effectif avec les États membres et le Parlement. Il est absolument crucial que nous résolvions le problème de cohérence de manière réaliste et pragmatique, ce qui signifie que nous devons tenir ce débat dans le cadre institutionnel adéquat, à savoir le Conseil et le Parlement. Les deux parties étaient profondément satisfaites à la fin des négociations, pas uniquement parce que celles-ci avaient pris fin, mais aussi parce nous savions tous que nous avions accompli quelque chose ensemble, l'UE et les 71 pays ACP. Le monde a besoin de cela et le signal envoyé est très positif dans le cadre de la discussion générale sur la mondialisation. Le manque d'action concertée entre les 15 États membres et entre ceux-ci et la Communauté est une question qu'il faut aussi traiter. En focalisant la politique de développement communautaire sur des objectifs et des stratégies convenues sur le plan international, nous ouvrirons la voie à une meilleure complémentarité avec les États membres. Cette approche correspond tout à fait à celle que vient aussi de présenter le ministre Amado. Lorsque nous parlons de politiques de nos jours, nous nous engageons dans un processus de convergence. C'est là une partie de la solution. Nous sommes engagés dans le processus de formulation de nouvelles lignes directrices en matière de politiques, et nous devons définir les axes prioritaires pour une action communautaire. Tout est devenu de plus en plus complexe. Il en va de même de la coopération au développement. Aucun donateur n'est en mesure d'aborder l'éventail global des sujets allant des questions macroéconomiques au cadre normatif ou des politiques sectorielles à une série de nouveaux thèmes transversaux tels que le genre, l'environnement, la bonne gestion et les réformes institutionnelles. Il est important de trouver des mécanismes flexibles qui favorise une division du travail selon les compétences et les capacités des différents donateurs dans chaque pays en développement. Ceci devrait être fait au niveau des États membres et devrait conduire à la formulation de politiques sectorielles en vue d'une action communautaire. C'est à cela que nous voulons arriver. Pour définir les axes prioritaires de la CE, il faut tenir compte des caractéristiques spécifiques de la Communauté par rapport aux États membres et aux institutions internationales. J'en citerai juste quelques-unes : notre capacité à allier politique de développement et politique commerciale, et à garantir des synergies entre l'aide et la coopération économique ; notre neutralité et notre défense des intérêts communautaire en général ; le fait que nous représentons une masse critique et que nous sommes en mesure de réaliser des tâches relativement importantes comparé à ce que les États membres peuvent normalement faire individuellement. Il y a aussi notre présence sur le terrain : en fait, d'après moi, notre plus grande valeur est que, constituant nous-mêmes une entreprise réussie de coopération régionale, nous sommes considérés comme un partenaire neutre, bienvenu dans cette expérience mondiale - quelque chose que personne d'autre ne peut prétendre être. Il est vital d'accroître l'efficacité de la politique communautaire et de développer un cadre stratégique plus opérationnel. C'est ce double défi que doit relever la Commission, en concevant dans les mois à venir une proposition de déclaration de politique générale. Nous entamerons un processus de consultation large et ouvert de façon à récolter les points de vue de toutes les parties intéressées. Pour moi, le processus est non pas aussi important mais presque aussi important que le contenu et nous placerons toutes nos ressources dans la participation active, et nous invitons tout le monde à participer. Parallèlement à cela, nous sommes aussi engagés dans l'amélioration de la cohérence et dans la clarification et la mise en lumière des problèmes réels ou imaginaires que nous rencontrons à cet égard. Il s'agira d'un processus continu que j'envisage comme une sorte d'effort constant en matière de contrôle de la qualité, et j'invite le Parlement à prendre part à cet effort continu en vue d'accroître la cohérence de nos actions. Je vais souligner certaines des nouveautés contenues dans ce nouvel accord. Nous abordons explicitement la question de la corruption ; nous établissons un cadre en vue de traiter le problème de l'immigration, et ce pour la toute première fois. Nous encourageons les approches participatives, nous veillons à ce que la société civile soit consultée sur les réformes et les politiques que l'UE doit soutenir. Nous focalisons à nouveau les politiques de développement sur des stratégies de diminution de la pauvreté. Nous ne basons pas seulement l'allocation des fonds sur une évaluation des besoins de chaque pays, mais aussi sur une évaluation de leur performance en matière de politique. Nous créons un dispositif d'investissements afin de soutenir le développement du secteur privé. Nous rationalisons les instruments et nous introduisons un nouveau système de programmation tournante qui permette à la Communauté et aux pays bénéficiaires d'ajuster régulièrement leur programme de coopération. Nous décentralisons les responsabilités administratives, et parfois financières, à des niveaux locaux dans le but d'améliorer la coopération. Nous améliorons le cadre politique en matière de développement du commerce et des investissements. Nous renforçons la coopération dans tous les secteurs qui revêtent une importance commerciale, en ce compris de nouveaux points tels que les normes en matière de travail et les liens entre l'environnement et le commerce. Après Seattle, je suis certain que vous vous rendrez compte de la signification de ces accords. Je passe maintenant à certains des points plus importants. Premièrement, l'accord concernant les questions politiques. Le nouvel accord impliquera un engagement ferme de la part des deux parties en matière de bonne gestion du gouvernement en tant qu'élément fondamental et positif du partenariat, un sujet devant faire l'objet d'un dialogue régulier dans un secteur qui bénéficie du soutien actif de la Communauté. Deuxièmement, une nouvelle procédure a été conçue en cas de violations des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit. En comparaison avec la procédure actuelle, la nouvelle procédure met davantage l'accent sur la responsabilité de l'État concerné et elle permet une plus grande flexibilité dans le processus de consultation, dans le but de mener un dialogue productif conduisant à des mesures à prendre en vue de redresser la situation. En cas d'urgence particulière, à savoir de violations graves d'un de ces éléments fondamentaux, des mesures seront prises immédiatement et notification sera faite à l'autre partie. Troisièmement, l'UE et les pays ACP ont aussi convenu d'une nouvelle procédure spécifique qui sera utilisée en cas d'affaires graves de corruption. Il s'agit là d'une véritable innovation, à la fois dans le contexte UE/ACP et au niveau des relations internationales en général. Cette procédure sera appliquée non seulement pour des affaires de corruption mettant en jeu l'argent du FED mais aussi, plus largement, dans tout pays où la CE est impliquée financièrement et où la corruption constitue un obstacle au développement. Elle n'est donc pas limitée aux activités de la CE. C'est là un aspect très important tenant compte du caractère financiable des finances publiques. En adoptant une telle disposition dans l'accord de partenariat, l'UE et les États ACP envoient, ensemble, un message clair et positif qui sera sans nul doute apprécié par les contribuables et, espérons-le, par les investisseurs européens. La migration est une autre nouveauté de l'accord ACP-UE. Nous sommes parvenus à un accord équilibré en matière de coopération dans ce domaine. Cette nouvelle dimension donnée à l'accord de partenariat reflète les lignes directrices suivies par l'UE conformément au traité d'Amsterdam et aux conclusions du Conseil européen de Tampere qui s'est réuni en Finlande en octobre 1999. L'Union européenne s'engage à développer et à mettre en œuvre une politique d'asile et d'immigration basée sur le principe de partenariat avec les pays et les régions d'origine. L'accord conclu avec les pays ACP ouvre la voie à de nouvelles initiatives, en particulier concernant les droits des citoyens de pays tiers au sein de l'UE, et à des mesures facilitant leur intégration. Nous nous sommes également mis d'accord sur des dispositions visant à traiter des questions liées à l'immigration clandestine. L'UE et les États ACP vont entamer le processus visant en fin de compte à définir, dans un cadre qui sera négocié avec chacun des pays ACP, les moyens et les instruments de rapatriement des immigrés en séjour illégal sur le territoire d'un des États. Cela couvre aussi les personnes provenant de pays tiers et les apatrides. Ces approches très innovatrices offrent une bonne occasion d'améliorer les normes de gestion du gouvernement. Cet accord offre également un cadre adéquat pour étayer les effets de renforcement réciproque dus à la coopération commerciale et à l'aide au développement. Nous avons convenu d'un processus pour établir de nouveaux régimes commerciaux prônant la libéralisation commerciale entre les parties, et pour formuler des dispositions concernant des questions d'ordre commercial. Nous avons répondu aux inquiétudes des États ACP pour ce qui est des délais des négociations commerciales. Les négociations ne commenceront pas plus tard qu'en 2002. Cette période de préparation de deux ans servira à renforcer les processus d'intégration régionale et la capacité des pays ACP à conduire des négociations commerciales. On a prévu une période de six ans pour ces négociations. Nous tiendrons compte des contraintes économiques et sociales des pays ACP de deux manières : d'abord, par le biais de politiques de développement humain et social associées aux réformes économiques et commerciales, et ensuite, en aidant les pays ACP à devenir des protagonistes actifs dans le système économique et commercial international par le renforcement de leurs capacités et la coopération au sein de forums multilatéraux."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000216.2.3-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph