Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-15-Speech-2-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000215.10.2-221"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Kommissionen känner till uppförandet av hamnen, men vet inget om det lagerhus, eller den övriga infrastruktur som parlamentsledamoten nämner. Hamnens uppförande får stöd från strukturfonderna och medför i huvudsak att utloppet i floden Boynes mynning muddras och att muddermassorna mellanlagras på Stegrennans strandremsa. Floden Boynes mynningsområde är klassificerat som särskilt skyddsområde enligt direktivet om vilda fåglar. Detta innebär att man vid all exploatering i eller vid Boynesmynningen, som kan komma att påverka det särskilda skyddsområdet, måste beakta de skyddsbestämmelser för området som fastställts i gemenskapens habitatdirektiv. Sedan 1998 har det till kommissionen kommit in ett antal klagomål, där man hävdar att hamnanläggningen kommer att skada Stegrennans strandremsa, som numera ingår i det särskilda skyddsområdet, och att man inte har beaktat de relevanta skyddsbestämmelserna. Efter att ha granskat dessa klagomål under 1998 och i början av förra året – projektet erhöll under denna tiden inga medel från strukturfonderna- blev kommissionen på sommaren 1999 övertygad om att man vid uppförandet av hamnen hade beaktat de relevanta skyddsbestämmelserna. En detaljerad miljökonsekvensbedömning hade gjorts. Den mest negativa följden av projektet, förlusten av Stegrennans strandremsa, skall endast vara tillfällig, och entreprenören är skyldig att helt återställa strandremsan. På kommissionens uppmaning införlivades Stegrennansstrandremsa formellt i Boynesmynningens särskilda skyddsområde, från vilken den tidigare hade varit utesluten. För att uppväga de negativa effekterna av strandremsans tillfälliga försvinnande på berörda fågelpopulationer var det dessutom meningen att andra livsmiljöer i mynningsområdet skulle förbättras. Sedan sommaren förra året har emellertid den sistnämnda åtgärden varit omtvistad. Först drog de irländska myndigheterna tillbaka sitt tidigare förbättringsåtagande. De förnyade sedan sitt åtagande efter det att en icke-statligt irländsk miljöorganisation hade anfört klagomål inför irländsk domstol. Det nya åtagandet innehöll dock smärre ändringar, som i sin tur ledde till ytterligare ett klagomål. Mot bakgrund av att Irland har åtagit sig att vidta kompensationsåtgärder, och med tanke på att andra frågor redan har lösts, vill kommissionen för närvarande inte föreslå att man ställer in finansieringen från strukturfonderna. Kommissionen vill dock reda ut spörsmålet om kompensationsåtgärden avseende förbättrade livsmiljöer med de irländska myndigheterna, särskilt i ljuset av den ännu oavslutade processen inför irländsk domstol."@sv13
lpv:translated text
"Kommissionen har kendskab til, at der er anlagt en havn, men ved ikke noget om det pakhus eller den øvrige infrastruktur, som parlamentsmedlemmet nævner. Anlæggelsen af havnen modtager støtte fra strukturfondene og medfører primært, at udløbet i Boyne-flodmundingen mudres til, og at muddermasserne lagres midlertidigt på mudderbanken ved Stegrennan. Boyne-flodmundingen er udpeget som særligt beskyttelsesområde under direktivet om vilde fugle. Det betyder, at man ved enhver udnyttelse i eller ved Boyne-flodmundingen, som kan påvirke det særlige beskyttelsesområde, skal overholde de beskyttelsesbestemmelser for området, som er nedfældet i Fællesskabets habitatdirektiv. Siden 1998 har Kommissionen modtaget en række klager, hvor man hævder, at anlæggelsen af havnen vil skade mudderbanken ved Stegrennan, som nu indgår i det særlige beskyttelsesområde, og at man ikke har overholdt de relevante beskyttelsesbestemmelser. Efter at have gennemgået disse klager i 1998 og i begyndelsen af sidste år - projektet modtog ingen midler fra strukturfondene i denne periode - blev Kommissionen i sommeren 1999 overbevist om, at man havde overholdt de relevante beskyttelsesbestemmelser ved anlæggelsen af havnen. Der var blevet foretaget en detaljeret bedømmelse af de miljømæssige konsekvenser. Den mest negative følge af projektet, tabet af mudderbanken ved Stegrennan, skal udelukkende være midlertidig, og entreprenøren er forpligtet til at genskabe mudderbanken fuldstændigt. På Kommissionens opfordring blev mudderbanken ved Stegrennan formelt indlemmet i Boyne-flodmundingens særlige beskyttelsesområde, fra hvilket den tidligere havde været udelukket. For at opveje de negative følger af mudderbankens midlertidige forsvinden for de berørte fuglepopulationer var det desuden meningen, at andre miljøer i flodmundingsområdet skulle forbedres. Siden sidste sommer har sidstnævnte foranstaltning imidlertid været omdiskuteret. Først trak de irske myndigheder deres tidligere forpligtelse til at foretage forbedringer tilbage. De fornyede sidenhen deres forpligtelse, efter at en ikkestatslig irsk miljøorganisation havde anlagt sag ved en irsk domstol. Den nye forpligtelse indeholdt dog mindre ændringer, som på sin side førte til endnu en sag. På baggrund af, at Irland har forpligtet sig til at vedtage kompensationsforanstaltninger, og med tanke på, at andre spørgsmål allerede er blevet løst, vil Kommissionen for øjeblikket ikke foreslå, at man indstiller finansieringen fra strukturfondene. Kommissionen vil dog afklare spørgsmålet om kompensationsforanstaltninger med henblik på bedre miljøer med de irske myndigheder, især set i lyset af den endnu uafsluttede proces ved den irske domstol."@da1
". Der Kommission ist der Bau des Hafens bekannt, jedoch nichts über das Lagerhaus oder weitere Infrastrukturen, die von der Abgeordneten erwähnt wurden. Der Bau des Hafens wird mit Mitteln der Strukturfonds unterstützt und hat in der Hauptsache zur Folge, daß der Abfluß an der Mündung des Flusses Boyne ausgebaggert wird und die Schlammassen auf einem Uferstreifen des Stegrennan zwischengelagert werden. Das Boyne-Mündungsgebiet ist als besonderes Schutzgebiet gemäß der Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ausgewiesen. Das bedeutet, daß bei jeder Nutzung in oder an der Boyne-Mündung, die das besondere Schutzgebiet beeinträchtigen kann, die in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Gemeinschaft festgelegten Schutzvorschriften für dieses Gebiet eingehalten werden müssen. Seit 1998 sind bei der Kommission eine Reihe von Klagen eingegangen, in denen behauptet wird, die Hafenanlage würde den Uferstreifen des Stegrennan schädigen, der nunmehr Teil des besonderen Schutzgebietes ist, und geltende Schutzbestimmungen würden nicht eingehalten. Nach der Prüfung dieser Klagen 1998 sowie Anfang des vergangenen Jahres – das Projekt erhielt während dieser Zeit keine Mittel aus den Strukturfonds – gelangte die Kommission im Sommer 1999 zu der Auffassung, daß beim Bau des Hafens die geltenden Schutzbestimmungen beachtet worden waren. Es war eine detaillierte Umweltverträglichkeitsstudie angefertigt worden. Die negativste Folge des Projektes, der Verlust des Uferstreifens des Stegrennan, würde nur vorübergehend sein, und der Unternehmer wäre zur Wiederherstellung des Uferstreifens verpflichtet. Auf Betreiben der Kommission wurde der Uferstreifen formell in das besondere Schutzgebiet der Boyne-Mündung aufgenommen, zu dem er bis dahin nicht gehört hatte. Um die negativen Auswirkungen des zeitweiligen Verschwindens des Uferstreifens für die betroffene Vogelpopulation auszugleichen, sollten außerdem andere Lebensbereiche im Mündungsgebiet verbessert werden. Seit Sommer vergangenen Jahres ist jedoch die letztgenannte Maßnahme Gegenstand von Auseinandersetzungen. Zunächst zogen die irischen Behörden ihre Zusage für Verbesserungen zurück. Nachdem eine nichtstaatliche irische Umweltorganisation bei einem irischen Gericht dagegen geklagt hatte, wurde diese Zusage erneuert. Die neue Verpflichtung enthielt jedoch kleinere Veränderungen, die ihrerseits erneut zu einer Klage führten. Angesichts der Tatsache, daß Irland sich zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet hat und daß andere Fragen bereits gelöst sind, will die Kommission gegenwärtig keine Aussetzung der Finanzierung aus den Strukturfonds vorschlagen. Wir wollen jedoch die Frage der Ausgleichsmaßnahmen zur Verbesserung der Lebensumwelt zusammen mit den irischen Behörden untersuchen, insbesondere mit Blick auf den noch nicht abgeschlossenen Prozeß vor einem irischen Gericht."@de7
"Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατασκευή του λιμένος, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα για την αποθήκη ή την υπόλοιπη υποδομή στα οποία αναφέρεται η βουλευτής. Τα διαρθρωτικά ταμεία ενισχύουν οικονομικά την κατασκευή του λιμένος, η οποία συνεπάγεται κυρίως εκβάθυνση των εκβολών του ποταμού Boynes και επικάθιση στη λωρίδα ακτής της περιοχής Stegrennan των σωρών λάσπης που προέρχονται από την εκβάθυνση. Η περιοχή της εκβολής του ποταμού Boyne έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας στα πλαίσια της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε μορφή εκμετάλλευσης, εντός ή γύρω από τις εκβολές του ποταμού Boyne, η οποία μπορεί να επηρεάσει αυτή τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας πρέπει να λάβει υπόψη τους κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία της περιοχής και οι οποίοι καθορίστηκαν στην κοινοτική οδηγία σχετικά με τους οικοτόπους. Από το 1988 η Επιτροπή έχει γίνει αποδέκτης σειράς καταγγελιών όπου διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η κατασκευή του λιμένος θα καταστρέψει τη λωρίδα ακτής της περιοχής Stegrennan, η οποία συμπεριλαμβάνεται πλέον στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας και ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί προστασίας. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε αυτές τις καταγγελίες κατά τη διάρκεια του 1988 και στις αρχές του περασμένου έτους - αυτό το διάστημα δεν είχαν εκταμιευτεί καθόλου πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία για το πρόγραμμα - πείστηκε το καλοκαίρι του 1999 ότι κατά την κατασκευή του λιμένος είχαν ληφθεί υπόψη οι σχετικοί κανονισμοί προστασίας και είχε εκπονηθεί μια εκτενής ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι πιο αρνητικές επιπτώσεις του έργου, δηλαδή η απώλεια της λωρίδας ακτής της περιοχής Stegrennan, θα είναι προσωρινή μόνο, και ο εργολάβος υποχρεούται να την αποκαταστήσει πλήρως. Κατόπιν εκκλήσεως της Επιτροπής η λωρίδα ακτής της περιοχής Stegrennan συμπεριελήφθη και τυπικά στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας των εκβολών του ποταμού Boynes, από όπου είχε αποκλειστεί παλαιότερα. Εξάλλου, για να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τους πληθυσμούς των πτηνών από την προσωρινή εξαφάνιση της λωρίδας ακτής θα βελτιωθούν άλλα οικοσυστήματα στην περιοχή των εκβολών. Ωστόσο, από το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το τελευταίο αυτό θέμα. Αρχικά οι ιρλανδικές αρχές απέσυραν την προηγούμενη δέσμευσή τους σχετικά με τη βελτίωση. Αργότερα, όταν μια μη κυβερνητική ιρλανδική περιβαλλοντική οργάνωση υπέβαλε μήνυση σε ιρλανδικό δικαστήριο, ανανέωσαν τη δέσμευσή τους. Όμως, η νέα αυτή δέσμευση περιείχε μικρές αλλαγές, κάτι που εν συνεχεία είχε ως αποτέλεσμα μια ακόμη μήνυση. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία έχει δεσμευτεί να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη επιλυθεί άλλα θέματα, δεν επιθυμεί προς το παρόν να προτείνει την αναστολή της χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ωστόσο, η Επιτροπή θέλει να ρυθμίσει το θέμα των αντισταθμιστικών μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των οικοσυστημάτων με τις ιρλανδικές αρχές, ιδιαίτερα υπό το φως της δίκης στο ιρλανδικό δικαστήριο, η οποία δεν έχει περατωθεί ακόμη."@el8
". The Commission is aware of the construction of the harbour, but we know nothing about the warehouse or the rest of the infrastructure mentioned by the honourable Member. The harbour construction project is receiving support from the Structural Funds and chiefly involves dredging the river Boyne Estuary and depositing the mud on the mudflats at Stegrennan. The Boyne Estuary is designated a special protection area under the Wild Birds Directive. That means that any development that takes place in or near the Boyne Estuary and that is likely to affect the special protection area must take account of the protection criteria for the area laid down in the Community’s Habitats Directive. Since 1998, the Commission has received a number of complaints alleging that the harbour will damage the mudflats at Stegrennan, which are now designated a part of the special protection area, and that the relevant protection criteria have not been observed. After investigating these complaints between 1998 and the beginning of 1999 – during which time the project did not receive support from the Structural Funds – the Commission became convinced, in the summer of 1999, that the relevant protection criteria had been observed during the building of the harbour. An in-depth environmental impact assessment had been carried out. The most serious harm caused by the project, the damage to the Stegrennan mudflats, was only to be temporary, and the developers were liable for completely restoring the mudflats. At the Commission's suggestion, the mudflats at Stegrennan were formally included in the Boyne Estuary special protection area, from which they had previously been excluded. Furthermore, to compensate for the negative effects on the bird populations caused by the temporary disappearance of the mudflats, the intention was that other habitats in the estuary should be improved. However, since last summer the measure just mentioned has been in dispute. Firstly, the Irish authorities withdrew their earlier commitment to carry out improvements. They then renewed their commitment after an Irish non-governmental organisation began a legal challenge in the Irish courts. However, the new commitment included some minor changes which, in turn, led to a further complaint. In view of the fact that the Irish authorities have undertaken to make compensatory improvements and that other issues have already been resolved, the Commission will not, for the present, propose that financial support from the Structural Funds should be suspended. However, it wishes to discuss the question of compensatory measures with respect to improved habitats with the Irish authorities, particularly in the light of the continuing legal challenge in the Irish courts."@en3
". – (SV) La Comisión tiene conocimiento de la construcción del puerto, pero no sabe nada acerca de la nave de almacén o de las otras obras de infraestructura que menciona la diputada. La construcción del puerto se financia con cargo a los Fondos estructurales y significa, a grandes rasgos, que el estuario del Boyne debe ser dragado y que el material que se obtenga se almacenará provisionalmente en la faja costera de Stegrennan. El estuario del río Boyne está catalogado como zona de protección especial al amparo de la Directiva relativa a la conservación de aves silvestres. Esto significa que todas las obras en el estuario del Boyne que puedan afectar a la zona de conservación especial deberán respetar las normas de conservación establecidas en la Directiva relativa a la protección de hábitats naturales. Desde 1998 están llegando a la Comisión protestas en las que se sostiene que las instalaciones portuarias dañarán la faja costera de Stegrennan, que actualmente forma parte de la zona de conservación especial, y que no se han cumplido las normas de protección. Después de analizar esas protestas durante 1998 y el comienzo del año pasado (el proyecto no recibió durante este período financiación con cargo a los Fondos estructurales), la Comisión, en el verano de 1999, se convenció de que las obras portuarias habían cumplido con las normas de protección. Se hizo un minucioso estudio de las consecuencias medioambientales. El efecto más negativo del proyecto, la pérdida de la faja costera de Stegrennan, será temporal y los constructores son responsables de la recuperación de esa faja. A instancias de la Comisión, se añadió formalmente la faja costera de Stegrennan en la zona de protección especial del estuario del Boyne, de la cual había sido excluida anteriormente. Para compensar los efectos negativos de la desaparición temporal de la faja costera en la vida de las aves silvestres, se pensó en mejorar otros espacios aptos para la vida de estas aves en la zona del estuario. Sin embargo, desde el verano del año pasado, esta medida ha sido puesta en entredicho. Primero, las autoridades irlandesas retiraron su compromiso de hacer mejoras. Posteriormente, renovaron su compromiso, después de las protestas presentadas por una organización medioambiental no gubernamental ante los tribunales irlandeses. El nuevo compromiso contenía, no obstante, pequeños cambios que, a su vez, dieron origen a nuevas protestas. Considerando que Irlanda ha asumido el compromiso de adoptar medidas compensatorias y que otros asuntos ya han sido resueltos, la Comisión, por el momento, no quiere proponer la congelación de los Fondos estructurales. Sin embargo, la Comisión quiere estudiar las medidas compensatorias de las autoridades irlandesas, especialmente las relativas al mejoramiento de los hábitats, a la luz del aún inconcluso proceso ante los tribunales de ese país."@es12
". Komissio on tietoinen sataman suunnittelusta, mutta emme tiedä mitään parlamentin jäsenen mainitsemasta varastorakennuksesta tai muista infrastruktuureista. Sataman suunnittelu saa tukea rakennerahastoilta, mikä näkyy pääasiassa Boynen jokisuun alueen ruoppaamisena ja mutamassojen väliaikaisena varastoimisena Stegrennan mutarannalle. Boynen jokisuun alue on luokiteltu luonnonvaraisten lintujen suojeludirektiivin mukaan erityissuojelualueeksi. Tämä merkitsee sitä, että kaikessa Boynen jokisuun alueen tai sen lähiympäristön hyödyntämisessä, jolla saattaa olla vaikutuksia erityissuojelualueeseen, on otettava huomioon ne aluetta koskevat suojelumääräykset, jotka löytyvät yhteisön elinympäristödirektiivistä. Vuodesta 1998 lähtien komissioon on tullut useita valituksia, joissa väitetään, että satama tulee vahingoittamaan Stegrennan mutarantaa, joka kuuluu nykyään erityissuojelualueeseen, ja että emme ole ottaneet huomioon olennaisia suojelumääräyksiä. Komission tarkasteltua näitä valituksia vuonna 1998 ja viime vuoden alussa — hanke ei saanut tänä ajanjaksona mitään varoja rakennerahastoista— se tuli kesällä 1999 vakuuttuneeksi siitä, että sataman suunnittelussa oli otettu huomioon olennaiset suojelumääräykset. Asiasta oli laadittu yksityiskohtainen ympäristövaikutuskuvaus. Hankkeen kaikkein kielteisin seuraus, Stegrennan mutarannan menetys, on vain tilapäinen, ja urakoitsija on velvollinen palauttamaan mutarannan alkuperäiseen kuntoonsa. Komission vaatimuksesta Stegrennan mutaranta liitettiin muodollisesti Boynen jokisuu alueen erityissuojelualueeseen, johon se ei aiemmin kuulunut. Tarkoituksena oli sitä paitsi, että jokisuun alueen muita elinympäristöjä parannettaisiin niiden kielteisten vaikutusten vastapainoksi, joita mutarannan mainittujen lintukantojen tilapäinen katoaminen aiheuttaisi. Viimeksi mainittua toimea on pidetty kiistanalaisena viime vuoden kesästä lähtien. Ensin Irlannin viranomaiset peruivat aiemmin tekemänsä parantamissitoumuksensa. He uusivat kuitenkin sitoumuksensa sen jälkeen, kun irlantilainen ympäristöasioiden puolesta toimiva kansalaisjärjestö oli jättänyt asiasta valituksen irlantilaiselle tuomioistuimelle. Uusi sitoumus sisälsi kuitenkin aikaisempaa huonompia muutoksia, mikä puolestaan johti uuteen valitukseen. Koska Irlanti on ryhtynyt korvaustoimiin ja koska muut kysymykset on jo ratkaistu, komissio ei halua tällä hetkellä ehdottaa rakennerahastoista myönnettävän rahoituksen peruuttamista. Komissio haluaa kuitenkin selvittää irlantilaisten viranomaisten kanssa kysymyksen, joka liittyy parannettuja elinympäristöjä koskeviin korvaustoimiin, erityisesti sillä perusteella, että oikeusjuttu on vielä kesken irlantilaisessa tuomioistuimessa."@fi5
". La Commission est au courant de la construction de ce port, mais elle n'a eu aucune connaissance de celle de cet entrepôt, ni des autres infrastructures citées par Mme la députée. La construction du port fait l'objet d'une aide financière émanant des fonds structurels, et elle a pour conséquence principale le dragage de l'embouchure de la rivière Boyne, et le stockage provisoire des masses de sédiments recueillis sur la laisse de vase de Stegrennan. Le périmètre autour de l'estuaire de la Boyne a été classé zone de protection spéciale en vertu de la directive sur les oiseaux sauvages. Cela signifie que toute activité d'exploitation pratiquée dans l'estuaire de la rivière, ou à proximité, doit respecter les règles de protection qui ont été fixées pour cette région par la directive communautaire sur les habitats naturels. Depuis 1998, la Commission a reçu un certain nombre de plaintes dans lesquelles on affirmait que la construction du port aurait pour conséquence d'endommager la laisse de vase de Stegrennan, qui fait désormais partie de la zone protégée, et que les règles de protection applicables n'avaient pas été respectées. Après avoir examiné ces plaintes au cours de l'année 1998 et au début de 1999 - période pendant laquelle le projet n'a pas reçu d'aide en provenance des fonds structurels -, la Commission a acquis la conviction, au cours de l'été 1999, que les règles de protection avaient été prises en compte pour la construction du port. Une étude détaillée des conséquences environnementales avait été réalisée. La conséquence la plus négative du projet, à savoir la perte de la laisse de vase de Stegrennan, n'est que temporaire, l'entrepreneur chargé des travaux étant tenu de réhabiliter le site. À la demande de la Commission, la laisse de vase de Stegrennan a été incluse formellement dans la zone de protection spéciale de l'estuaire de la Boyne, dont elle ne faisait pas partie auparavant. Pour compenser les effets négatifs de cette disparition provisoire de la laisse de vase sur les populations d'oiseaux concernées, il était en outre prévu d'améliorer d'autres sites d'implantation de ces espèces dans la zone de l'estuaire. Cependant, depuis l'été 1999, cette dernière mesure fait l'objet d'un litige. Les autorités irlandaises sont d'abord revenues sur la mesure d'amélioration initialement prévue. Puis elles l'ont remise en vigueur, à la suite d'une plainte déposée par une organisation non gouvernementale écologiste devant un tribunal irlandais. Cependant, la nouvelle disposition comportait des modifications mineures qui ont conduit à un nouveau dépôt de plainte. Étant donné que l'Irlande s'est engagée à des mesures de compensation, et qu'un certain nombre d'autres problèmes ont désormais trouvé une solution, la Commission ne peut proposer aujourd'hui de geler l'aide financière provenant des fonds structurels. Néanmoins, elle est prête à examiner avec les autorités irlandaises la question des mesures compensatoires destinées à l'amélioration de certains habitats naturels, en particulier à la lumière de l'action en justice qui se poursuit encore devant un tribunal irlandais."@fr6
"La Commissione è a conoscenza della costruzione del porto, ma non ha alcuna informazione né sui depositi, né sulle altre infrastrutture nominate dalla onorevole parlamentare. La realizzazione del porto è finanziata dai Fondi strutturali e comporta, sostanzialmente, il dragaggio dell'estuario del fiume Boyne e il temporaneo deposito dei residui di dragaggio sulla piana di fango situata presso Stegrennan. La regione dell'estuario del fiume Boyne è classificata come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici. Ciò implica che, per ogni attività di sfruttamento condotta nell'estuario del fiume o nelle sue vicinanze tale da potersi ripercuotere sulla zona di protezione speciale, occorre rispettare le disposizioni per la salvaguardia dell'area sancite con la direttiva comunitaria sugli habitat. Già dal 1998 la Commissione ha ricevuto una serie di reclami, nel quali viene denunciato che l'installazione portuale danneggerà la piana di fango di Stegrennan, ormai inclusa nella zona di protezione speciale, e che le disposizioni di salvaguardia applicabili sarebbero state disattese. Dopo avere esaminato questi reclami nel corso del 1998 e all'inizio del 1999 – il progetto, in quel periodo, non ha ricevuto alcun finanziamento dai Fondi strutturali – la Commissione è giunta alla conclusione, nell'estate del 1999, che nella realizzazione del porto le disposizioni di salvaguardia applicabili erano state rispettate. Era stata condotta una dettagliata valutazione di impatto ambientale. La conseguenza più negativa del progetto, ossia la perdita della piana di fango di Stegrennan, è destinata a essere soltanto temporanea e l'appaltatore è tenuto a ripristinare la piana allo stato iniziale. Su insistenza della Commissione la piana di fango di Stegrennan è stata inserita formalmente nella zona di protezione speciale dell'estuario del Boyne, dalla quale era inizialmente rimasta esclusa. Per controbilanciare gli effetti negativi della temporanea perdita della piana di fango sull'avifauna colpita, si è inoltre stabilito di migliorare lo stato di altri habitat presenti nella regione dell'estuario. Dall'estate scorsa, tuttavia, questo ultimo obiettivo è oggetto di controversie. Sulle prime, le autorità irlandesi hanno revocato l'impegno di miglioramento precedentemente assunto. Esse l'hanno poi riconfermato a seguito della denuncia presentata a un tribunale irlandese da un'organizzazione non governativa ambientalista di questo paese. Ma il nuovo impegno così assunto conteneva soltanto modifiche di lieve entità, cosa che ha condotto a sua volta a una nuova querela. Dal momento che l'Irlanda si è impegnata a prendere misure di compensazione, e alla luce del fatto che altri problemi hanno già trovato soluzione, allo stato attuale la Commissione non intende proporre la sospensione dei finanziamenti dei Fondi strutturali. La Commissione vuole tuttavia chiarire con le autorità irlandesi la questione dei misure di compensazione sotto forma di miglioramento degli habitat, specie alla luce della causa tuttora pendente presso la giustizia irlandese."@it9
". The Commission is aware of the construction of the harbour, but we know nothing about the warehouse or the rest of the infrastructure mentioned by the honourable Member. The harbour construction project is receiving support from the Structural Funds and chiefly involves dredging the river Boyne Estuary and depositing the mud on the mudflats at Stegrennan. The Boyne Estuary is designated a special protection area under the Wild Birds Directive. That means that any development that takes place in or near the Boyne Estuary and that is likely to affect the special protection area must take account of the protection criteria for the area laid down in the Community’s Habitats Directive. Since 1998, the Commission has received a number of complaints alleging that the harbour will damage the mudflats at Stegrennan, which are now designated a part of the special protection area, and that the relevant protection criteria have not been observed. After investigating these complaints between 1998 and the beginning of 1999 – during which time the project did not receive support from the Structural Funds – the Commission became convinced, in the summer of 1999, that the relevant protection criteria had been observed during the building of the harbour. An in-depth environmental impact assessment had been carried out. The most serious harm caused by the project, the damage to the Stegrennan mudflats, was only to be temporary, and the developers were liable for completely restoring the mudflats. At the Commission's suggestion, the mudflats at Stegrennan were formally included in the Boyne Estuary special protection area, from which they had previously been excluded. Furthermore, to compensate for the negative effects on the bird populations caused by the temporary disappearance of the mudflats, the intention was that other habitats in the estuary should be improved. However, since last summer the measure just mentioned has been in dispute. Firstly, the Irish authorities withdrew their earlier commitment to carry out improvements. They then renewed their commitment after an Irish non-governmental organisation began a legal challenge in the Irish courts. However, the new commitment included some minor changes which, in turn, led to a further complaint. In view of the fact that the Irish authorities have undertaken to make compensatory improvements and that other issues have already been resolved, the Commission will not, for the present, propose that financial support from the Structural Funds should be suspended. However, it wishes to discuss the question of compensatory measures with respect to improved habitats with the Irish authorities, particularly in the light of the continuing legal challenge in the Irish courts."@lv10
"Het is de Commissie bekend dat er een haven wordt aangelegd, maar zij weet niets van de opslagloods of de andere infrastructurele werken die door de geachte afgevaardigde worden genoemd. De aanleg van de haven, die met steun uit de structuurfondsen geschiedt, komt er in hoofdzaak op neer dat de waterloop in het estuarium van de Boyne wordt uitgebaggerd. Daarbij wordt de bagger tijdelijk opgeslagen op het wad bij Stegrennan. Het estuarium van de Boyne is geclassificeerd als speciale beschermingszone krachtens de vogelrichtlijn. Dat betekent dat men bij elke exploitatie van of nabij het estuarium van de Boyne die van invloed is op de speciale beschermingszone, rekening moet houden met de beschermingsbepalingen in de habitat-richtlijn van de Gemeenschap. Sinds 1998 zijn er bij de Commissie enige klachten binnengekomen, inhoudende dat de aanleg van de haven schadelijk is voor het wad bij Stegrennan, dat op dit moment deel uitmaakt van de speciale beschermingszone, en dat men geen rekening heeft gehouden met de relevante beschermingsbepalingen. Na deze klachten in 1998 en in het begin van 1999 te hebben onderzocht - het project kreeg in die periode geen steun uit de structuurfondsen - raakte de Commissie er in de zomer van 1999 van overtuigd dat men bij de aanleg van de haven rekening had gehouden met de relevante beschermingsbepalingen. Er was een gedetailleerde milieueffectrapportage opgesteld. Het meest negatieve gevolg van het project, het verdwijnen van het wad bij Stegrennan, is slechts tijdelijk en de aannemer is verplicht om het wad geheel in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Op aandringen van de Commissie is het wad bij Stegrennan formeel opgenomen in de speciale beschermingszone van het estuarium van de Boyne, waarvan het eerder was uitgesloten. Om de negatieve gevolgen van de tijdelijke verdwijning van het wad voor de vogels te compenseren, was het verder de bedoeling dat andere biotopen in het estuarium zouden worden verbeterd. Sinds de zomer van vorig jaar is de laatstgenoemde maatregel echter omstreden. Eerst trokken de Ierse autoriteiten hun eerdere verbeteringsverplichting in. Zij zijn deze verplichting daarna opnieuw aangegaan, nadat een non-gouvernementele Ierse milieuorganisatie een aanklacht had ingediend bij een Ierse rechtbank. De nieuwe verplichting hield echter kleine veranderingen in, die op hun beurt tot een nieuwe aanklacht leidden. Gezien het feit dat Ierland zich heeft verplicht tot verregaande compenserende maatregelen, en omdat andere problemen al zijn opgelost, zal de Commissie op dit moment niet voorstellen dat de financiering met middelen uit de structuurfondsen wordt stopgezet. De Commissie wil echter de Ierse autoriteiten om opheldering vragen inzake de kwestie rond de compenserende maatregelen ter verbetering van biotopen, vooral in het licht van het nog niet afgesloten proces voor de Ierse rechtbank."@nl2
". Senhor Presidente, senhores deputados, a Comissão tem conhecimento das obras do porto, mas nada sabe sobre os armazéns e as outras infra-estruturas que a senhora deputada refere. As obras do porto têm apoio de Fundos Estruturais e consistem, essencialmente, na dragagem de lamas do fundo da foz do rio Boyne, sendo essas lamas depositadas nas margens de Stegrennan. A foz do rio Boyne está classificada como zona de protecção especial, ao abrigo da directiva relativa à conservação das aves selvagens. Isso implica que qualquer intervenção na foz do Boyne ou na zona envolvente que possa ter impacto na zona de protecção especial deve obedecer às disposições que protegem a zona e que estão definidas na directiva comunitária relativa aos habitats. Desde 1998, têm chegado à Comissão várias queixas, alegando que as obras do porto irão afectar a área de Stegrennan, que está incluída na zona de protecção especial, e que não estão a ser respeitadas as disposições aplicáveis em matéria de ambiente. Depois de analisar essas queixas, em 1998 e no princípio do ano passado - período em que o projecto não recebeu apoio dos Fundos Estruturais - a Comissão concluiu, no Verão de 1999, que as obras do porto cumpriam as disposições aplicáveis em matéria de protecção ambiental. Fora realizado um extenso estudo de impacto ambiental. O impacto mais negativo do projecto, a perda de terreno na faixa de Stegrennan, será apenas temporário, estando o empreiteiro obrigado a repor integralmente a situação anterior. Por iniciativa da Comissão, a faixa de Stegrennan foi formalmente integrada na zona de protecção especial da foz do rio Boyne, que anteriormente não a incluía. Para compensar os efeitos negativos, para as populações de aves, do desaparecimento temporário da camada natural, acordou-se que fossem beneficiados outros locais de habitat da zona da foz. No entanto, desde o Verão do ano passado, esta última medida tem vindo a ser posta em causa. Primeiro, as autoridades irlandesas anularam o seu anterior compromisso de fazer melhoramentos na zona. Depois, quando uma organização não governamental de defesa do ambiente apresentou queixa num tribunal irlandês, renovaram o compromisso. Porém, o novo compromisso consistia em alterações menores, o que motivou nova queixa em tribunal. Considerando que a Irlanda se comprometeu a tomar medidas de compensação, e tendo em conta que já foram resolvidas outras questões, a Comissão não pretende, de momento, propor a suspensão do financiamento dos Fundos Estruturais. No entanto, a Comissão deseja ver resolvida com as autoridades irlandesas a questão das medidas compensatórias de beneficiação dos habitats, especialmente à luz do processo que ainda corre no tribunal irlandês."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph