Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-15-Speech-2-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000215.3.2-031"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, hr. Prodi, jeg vil gerne rose Deres forslag om en radikal decentralisering af Unionens virksomhed og spørge, hvorfor De så fremlægger et lovkatalog, som centraliserer? Jeg mindes Deres forgængers tale for fem år siden. Han lovede som Dem "mindre og bedre", men Santer sluttede med at have leveret "meget mere og meget værre", og jeg tror heller ikke, at De kan levere den vare, De lover. De taler om en decentralisering, men centraliserer. Lovkataloget er jo én lang opremsning af emner, hvor borgerne mister indflydelse, og hvor De, hr. Prodi, tager den fra borgerne, selv i sociale spørgsmål. De taler om større åbenhed, men kommer med forslag, som lukker dokumenter, der i dag er åbne. Deres Kommission er de eneste 20 mennesker i EU, der kan foreslå lovgivningsmængden reduceret. Det kan ingen lokale politikere, når der først er lovgivet i Bruxelles. Derfor bør lovkataloget fra Kommissionen i det mindste ledsages af et lige så stort katalog over opgaver, som sendes tilbage til medlemslandene og borgernes demokrati. Ellers vokser lovmængden i Bruxelles jo permanent. Vi har passeret 10.000 love og lige så mange lovændringer, og ansøgerlandene har fået tilsendt 26.000 dokumenter, der i det polske parlaments behandling fylder 140.000 sider. Det er alt, alt, alt for meget allerede i dag. Bruxelles skal bestemme mindre og overlade flere beslutninger til borgerne, regionerne og medlemslandene, og de beslutninger, som bliver tilbage, skal alene vedrøre grænseoverskridende spørgsmål, som de nationale parlamenter ikke længere kan lovgive om effektivt. Og arbejdet i Bruxelles skal have en meget højere kvalitet og finde sted under fuldstændig åbenhed, så borgerne i det mindste kan få lidt "medfornemmelse", når Prodi og forgængere nu har frataget dem deres selvbestemmelse. Og så bare en bemærkning til hr. Dell'Alba om, hvad fædrene drømte om: Kig en gang i Jean Monets erindringer. Det han drømte om, var det han kaldte et lille, praktisk sekretariat. Det er ikke det, som Prodi er formand for i dag."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, Herr Prodi, ich möchte Ihnen für Ihren Vorschlag, die Tätigkeit der Union radikal zu dezentralisieren, meine Anerkennung aussprechen, und ich möchte Sie fragen, warum Sie dann einen Gesetzeskatalog vorlegen, der zentralisiert? Ich kann mich noch an die Rede Ihres Vorgängers vor fünf Jahren erinnern. Wie Sie hat er „weniger und besser“ versprochen, aber Herr Santer hat dann letzten Endes doch nur „viel mehr und viel schlechter“ geliefert. Ich glaube nicht daran, daß Sie die versprochene Ware liefern können. Sie reden von Dezentralisierung, aber sie zentralisieren. Der Gesetzeskatalog ist ja eine einzige Auflistung von Bereichen, in denen die Bürger an Einfluß verlieren, und wo Sie, Herr Prodi, den Bürgern Einfluß wegnehmen, selbst in sozialen Fragen. Sie reden über mehr Offenheit, legen aber Vorschläge vor, denen zufolge Dokumente nicht mehr zugänglich sein sollen, die es zur Zeit noch sind. Die 20 Mitglieder Ihrer Kommission sind die einzigen Menschen innerhalb der EU, die eine Reduzierung des Umfangs der Gesetzgebung vorschlagen können. Das können Politiker vor Ort nicht, wenn das Gesetzgebungsverfahren in Brüssel erst einmal abgeschlossen ist. Deshalb muß dem Gesetzeskatalog der Kommission ein mindestens ebenso umfangreicher Katalog über Aufgaben zur Seite gestellt werden, die an die Mitgliedstaaten und an die Demokratie der Bürger zurückgegeben werden. Anderenfalls wächst die Gesetzesflut in Brüssel unaufhörlich. Es gibt bereits über 10 000 Gesetze und ebenso viele Gesetzesänderungen. Den beitrittswilligen Ländern wurden 26 000 Dokumente übergeben, die in der Lesung des polnischen Parlaments 140 000 Seiten füllen. Es ist schon heute entschieden zu viel. In Brüssel muß weniger entschieden werden, mehr Beschlüsse müssen den Bürgern, Regionen und Mitgliedstaaten überlassen werden, und die übrigen Entscheidungen dürfen sich nur mit grenzüberschreitenden Angelegenheiten befassen, für welche die nationalen Parlamente nicht mehr effektiv Gesetze erlassen können. Die Arbeit in Brüssel muß qualitativ viel besser werden und vollständig offen ablaufen, damit die Bürger wenigstens ein wenig „mitempfinden“ können, nachdem ihnen von Herrn Prodi und seinem Vorgänger ihre Selbstbestimmung genommen worden ist. Noch eine Anmerkung zu Herrn Dell’Alba darüber, wovon die Väter geträumt haben. Lesen Sie doch einmal Jean Monets Erinnerungen. Er träumte nämlich von etwas, das er ein kleines, praktisches Sekretariat nannte. Herr Prodi ist heute Präsident von etwas ganz anderem."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Prodi, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρότασή σας για μια ριζική αποκέντρωση της διαχείρισης της Ένωσης και να σας ρωτήσω γιατί εν τοιαύτη περιπτώσει υποβάλλετε ένα νομοθετικό πρόγραμμα το οποίο συνεπάγεται περισσότερη συγκέντρωση εξουσιών. Ενθυμούμαι την ομιλία του προκατόχου σας πριν από πέντε χρόνια. Υποσχέθηκε όπως και εσείς “λιγότερες και καλύτερες εξουσίες”, αλλά ο κ. Santer ολοκλήρωσε τη θητεία του παραδίδοντας “πολύ περισσότερες και πολύ χειρότερες εξουσίες”. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν πιστεύω πως ούτε και εσείς θα μπορέσετε να σταθείτε στο ύψος των υποσχέσεών σας. Μιλάτε για αποκέντρωση, αλλά προωθείτε τη συγκέντρωση εξουσιών. Το νομοθετικό πρόγραμμα αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια μακροσκελέστατη απαρίθμηση θεμάτων επί των οποίων οι πολίτες θα απολέσουν τη δυνατότητα να ασκούν επιρροή. Αυτή την επιρροή ωστόσο θα την υφαρπάξετε από τους πολίτες εσείς, κύριε Prodi, ακόμη και σε θέματα κοινωνικής φύσης. Μιλάτε για περισσότερη διαφάνεια, αλλά υποβάλλετε προτάσεις για την απόκρυψη εγγράφων, που σήμερα είναι προσιτά στο κοινό. Η Επιτροπή σας είναι οι μόνοι 20 άνθρωποι στην ΕΕ που μπορούν να προτείνουν τη μείωση του όγκου της νομοθεσίας. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει κανένας πολιτικός σε τοπικό επίπεδο, αφού η νομοθεσία θεσπίζεται στις Βρυξέλλες. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει το νομοθετικό πρόγραμμα της Επιτροπής τουλάχιστον να συνοδεύεται από έναν εξίσου μακροσκελή κατάλογο καθηκόντων, τα οποία θα ανατεθούν ξανά στα κράτη μέλη και στη δημοκρατία των πολιτών. Ειδάλλως, θα αυξάνει στο διηνεκές ο όγκος νόμων στις Βρυξέλλες. Ψηφίσαμε πάνω από 10.000 νόμους και άλλες τόσες νομοθετικές τροποποιήσεις, ενώ οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες έχουν λάβει από την ΕΕ 26.000 έγγραφα, τα οποία στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης με το πολωνικό κοινοβούλιο ανέρχονται σε 140.000 σελίδες. Ήδη σήμερα είναι εξωφρενικά, αδιανόητα μεγάλος ο όγκος. Οι Βρυξέλλες πρέπει να παίρνουν λιγότερες αποφάσεις και να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη λήψη αποφάσεων από τους πολίτες, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη, ενώ συγχρόνως οι αποφάσεις που θα συνεχίσουν να αποτελούν αρμοδιότητα των Βρυξελλών πρέπει να αφορούν αποκλειστικά θέματα διασυνοριακά, επί των οποίων δεν μπορούν πλέον να νομοθετήσουν αποτελεσματικά τα εθνικά κοινοβούλια. Επιπροσθέτως, το έργο των Βρυξελλών πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ καλύτερη ποιότητα και να τελείται με απόλυτη διαφάνεια, ούτως ώστε να δημιουργείται όσο το δυνατόν λιγότερο η αίσθηση στους πολίτες ότι ο Prodi και οι προκάτοχοί του τους έχουν υφαρπάξει την αυτοδιάθεσή τους. Τέλος, μία μόνο παρατήρηση προς τον κύριο Dell’ Alba αναφορικά με το ποιο ήταν το όνειρο των ιδρυτών πατέρων: ρίξτε μια ματιά στα απομνημονεύματα του Jean Monet. Το όνειρό του ήταν μια μικρή, πρακτική γραμματεία και όχι αυτό του οποίου προεδρεύει σήμερα ο κύριος Prodi."@el8
"Madam President, Mr Prodi, I should like to applaud your proposal for a radical decentralisation of the Union’s activities and ask why, then, you are proposing a legislative programme which would lead to centralisation. I remember your predecessor’s speech five years ago. Like yourself, he promised “less and better”, but Mr Santer finished up by having delivered “much more and much worse”, and I do not believe that you, either, can deliver the goods you promise. You talk about decentralisation but practise centralisation. The legislative programme is, in fact, a litany of subjects over which the people are to be deprived of influence and in connection with which, Mr Prodi, you are to take influence away from the people, even on social questions. You talk about greater transparency, but produce proposals which would lead to documents which, at present, are available for public inspection being locked away. Your Commission consists of the only 20 people in the EU who can propose that the quantity of legislation should be reduced. Local politicians cannot do that, once legislation has been passed in Brussels. The legislative programme from the Commission ought at least, therefore, to be accompanied by as long a list of tasks which are to be referred back to the Member States and to the processes of popular democracy. Otherwise, the number of laws produced in Brussels will just keep on growing. We have passed 10 000 laws and as many amendments, and the applicant States have had 26 000 documents sent to them which, as debated by the Polish parliament, fill 140 000 sides of paper. Even by this stage, that is already too many by far. Brussels should make decisions on fewer matters and hand over more decisions to the people, the regions and the Member States. The only decisions which should remain with Brussels are those concerning cross-border issues which the national parliaments can no longer legislate on effectively. What is more, the work carried out in Brussels should be of a much higher quality and be completely transparent, so that people might at least have some small sense of owning the process, now that Mr Prodi and his predecessor have taken their autonomy away from them. I should also just like to draw Mr Dell’Alba’s attention to what the founding fathers of the European Union dreamed of. Take a look at Jean Monet’s memoirs. What he envisaged was what he called a small, practical secretariat. That is not what Mr Prodi is President of today."@en3
"(DA) Señora Presidenta, señor Prodi, me gustaría elogiar su propuesta de una radical descentralización de las actividades de la Unión y preguntarle por qué presenta entonces un catálogo legislativo que centraliza. Le recuerdo el discurso de su predecesor hace cinco años. Prometió como usted “menos y más” y el Sr. Santer acabó habiendo dado “mucho más y mucho peor” y creo que usted tampoco puede dar lo que promete. Habla de descentralización y centraliza. El catálogo legislativo es una larga enumeración de materias donde los ciudadanos pierdan influencia y donde usted, señor Prodi, se la quita a los ciudadanos, incluso en cuestiones sociales. Habla de más transparencia y presenta propuestas que cierran documentos que hoy están abiertos al público. Su Comisión está compuesta por las únicas veinte personas en la UE que pueden proponer la reducción del número de leyes. Algo que no puede hacer ningún político local, una vez que se ha legislado en Bruselas. De ahí que el catálogo legislativo de la Comisión deba ir acompañado al menos de un catálogo igual de grande con las tareas que se devuelven a manos de los países miembros y de la democracia de los ciudadanos. De lo contrario, el número de leyes en Bruselas aumentará permanentemente. Hemos aprobado 10.000 leyes y un número igual de modificaciones legislativas y se han enviado a los países solicitantes 26.000 documentos que en la tramitación del parlamento polaco cubren 140.000 páginas. Es demasiado, demasiado, demasiado ya en el día de hoy. Bruselas debe decidir menos y dejar más decisiones en manos de los ciudadanos, las regiones y los países miembros, las decisiones que queden en sus manos sólo deben afectar a cuestiones transfronterizas sobre las que los parlamentos nacionales ya no puedan legislar eficazmente. Y el trabajo en Bruselas debe tener una calidad mucho más alta y desarrollarse con plena transparencia de modo que los ciudadanos al menos experimenten un poco de “sentimiento de participación”, cuando el Sr. Prodi y sus predecesores les han arrebatado ahora la capacidad de decidir por sí mismos. Y sólo un comentario al Sr. Dell’Alba con respecto al sueño de nuestros padres: Eche un vistazo a las memorias de Jean Monet. Soñaba con lo que denominaba una pequeña y práctica secretaría. Ésta no es el órgano que hoy preside el Sr. Prodi."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja Prodi, haluaisin kehua ehdotustanne, joka liittyy unionin toiminnan voimakkaaseen hajauttamiseen, ja kysyisin samalla, miksi te esitätte nyt lakiluettelon, joka lisää keskusjohtoisuutta? Muistan puheen, jonka edeltäjänne piti viisi vuotta sitten. Kuten tekin, hän lupasi "vähemmän ja parempaa", mutta komission puheenjohtaja Santerin toimikauden lopussa asioita oli viety "paljon pitemmälle ja paljon huonompaan suuntaan", enkä myöskään usko, että te pystytte pitämään lupaustanne. Te puhutte hajauttamisesta, mutta siitä huolimatta te keskitätte. Lakiluettelohan sisältää valtavasti asioita, joissa kansalaiset menettävät vaikutusvaltaansa ja joissa te, arvoisa komission puheenjohtaja Prodi, viette sen heiltä, erityisesti sosiaalikysymyksissä. Te puhutte avoimuuden lisäämisen puolesta, mutta esitätte ehdotuksen, jossa julistetaan salaiseksi sellaisia asiakirjoja, jotka ovat nykyään julkisia. Komissionne 20 jäsentä ovat EU:n ainoat henkilöt, jotka voivat ehdottaa lainsäädäntömäärän vähentämistä. Kun päätös Brysselissä on tehty, kukaan paikallispoliitikko ei voi sitä enää muuttaa. Sen vuoksi komission lakiluetteloa on seurattava vähintäänkin yhtä laaja luettelo tehtävistä, jotka palautetaan jäsenvaltioille ja kansalaisten johtamille demokratioille. Muutoinhan Brysselin lakimäärä kasvaa jatkuvasti. Olemme laatineet yli 10 000 lakia ja yhtä monta lakimuutosta, ja ehdokasvaltiot ovat saaneet 26 000 asiakirjaa, joiden sivumäärä nousee Puolan parlamentissa 140 000 sivuun. Sivuja on aivan, aivan, aivan liikaa jo nykyäänkin. Brysselin päätösvaltaa on vähennettävä entisestään ja kansalaisten, alueiden sekä jäsenvaltioiden päätösvaltaa on lisättävä, ja jäljelle jäävää päätösvaltaa on käytettävä ainoastaan sellaisissa rajat ylittävissä kysymyksissä, joita kansalliset parlamentit eivät voi enää tehokkaasti hoitaa oman lainsäädäntönsä avulla. Brysselissä tehtävän työn pitää lisäksi olla huomattavasti korkeatasoisempaa ja sen on oltava täysin avointa, jotta kansalaiset saisivat ainakin hieman "myötätuntoa" osakseen, nyt kun komission puheenjohtaja Prodi ja hänen edeltäjänsä ovat vieneet heidän itsemääräämisoikeutensa. Ja lopuksi haluan huomauttaa parlamentin jäsen Dell’Alballe siitä, mistä isämme uneksivat: lukekaapa Jean Monnet'n muistelmat. Hän unelmoi niin kutsutusta pienestä, käytännöllisestä sihteeristöstä. Komission puheenjohtaja Prodi ei toimi tällä hetkellä sellaisen sihteeristön puheenjohtajana."@fi5,5
"Madame la Présidente, Monsieur Prodi, j'applaudis à votre proposition visant à opérer une décentralisation radicale des activités de l'Union, mais je vous demande: pourquoi présentez-vous alors un recueil de lois centralisateur? Je me rappelle le discours tenu il y a cinq ans par votre prédécesseur. M. Santer avait fait les mêmes promesses que vous - "moins et meilleur"- mais ce que nous avions obtenu en fin de compte était du "beaucoup plus et bien pire". Je ne pense pas que vous soyez en mesure de tenir vos engagements. Vous parlez de décentralisation, mais vous agissez en centralisateur. Ce recueil de lois n'est qu'une monotone énumération de questions à propos desquelles les citoyens perdront toute influence; c'est vous-même, Monsieur Prodi, qui retirez cette influence des citoyens, même pour les questions sociales. Vous parlez d'accroître la transparence, mais vous présentez des propositions visant à occulter des documents qui sont aujourd'hui accessibles. Votre Commission est composée de 20 personnes qui sont les seules, au sein de l'UE, à pouvoir proposer une réduction du volume législatif. Aucun politicien local n'a ce pouvoir à partir du moment où une loi a été adoptée à Bruxelles. C'est pourquoi le recueil de lois publié par la Commission devrait au moins s'accompagner d'un recueil tout aussi volumineux de compétences qui sont renvoyées aux États membres et au pouvoir démocratique des citoyens, faute de quoi le volume des législations adoptées à Bruxelles ne cessera de croître. Nous avons adopté 10 000 lois et autant de modifications législatives; les pays candidats ont reçu 26 000 documents, qui représentent, pour le parlement polonais, par exemple, 140 000 pages à examiner. Déjà aujourd'hui, ce chiffre est beaucoup, beaucoup trop élevé. Il faut que Bruxelles prenne moins de décisions et octroie davantage de pouvoirs en ce domaine aux citoyens, aux régions et aux États membres; seules des décisions concernant des problèmes transfrontaliers à propos desquels les parlements nationaux ne peuvent plus légiférer efficacement doivent être du ressort de Bruxelles. Maintenant que vous, Monsieur Prodi, et vos prédécesseurs avez privé les citoyens de leur droit à l'autodétermination, il faut que la qualité des travaux réalisés à Bruxelles s'améliore sensiblement et que ces travaux se déroulent en pleine transparence afin que les citoyens aient au moins l'impression d'être entendus. Je voudrais juste faire une remarque au sujet de ce qu'a dit M. Dell'Alba sur le rêve des pères fondateurs: Lisez donc les mémoires de Jean Monnet. Son rêve était de créer ce qu'il avait appelé un petit secrétariat pratique. Ce n'est certainement pas de ce petit secrétariat que M. Prodi est aujourd'hui président."@fr6
"Signora Presidente, signor Presidente della Commissione, desidero elogiare la sua proposta di decentramento radicale delle attività dell’Unione e chiederle, perché allora propone un programma legislativo di accentramento? Mi torna alla memoria il discorso del suo predecessore, cinque anni fa: come lei, Santer aveva promesso di fare “meno e meglio”, ma ha finito per fare “molto di più e molto peggio”, e non credo che lei riuscirà a mantenere quanto ha promesso. Lei parla di decentramento, ma in realtà promuove l’accentramento. Il programma legislativo contiene, di fatto, tutta una litania di materie nelle quali i cittadini perdono la loro influenza, e di cui lei, Presidente Prodi, li priva, anche nel sociale. Lei parla di maggiore apertura, ma presenta un proposta che rende riservati documenti oggi pubblici. La Commissione è composta dalle uniche 20 persone in Europa che possono proporre una riduzione del volume legislativo, cosa che nessun politico locale è in grado di fare, se la legislazione primaria viene emanata a Bruxelles. Il programma legislativo della Commissione dovrebbe essere quanto meno accompagnato da un programma altrettanto corposo di materie la cui competenza viene nuovamente attribuita agli Stati membri e alla democrazia dei cittadini. Diversamente, la massa legislativa a Bruxelles continuerà ad aumentare in permanenza. Abbiamo approvato 10.000 atti legislativi e altrettante modifiche a atti giuridici in vigore e i paesi candidati hanno ricevuto 26.000 documenti che per il parlamento polacco che deve esaminarli riempiono 140.000 pagine. Già oggi tutto ciò è veramente troppo. Bruxelles dovrebbe decidere meno e demandare più decisioni ai cittadini, alle regioni e agli Stati membri e le decisioni che rimangono di competenza comunitaria dovrebbero riguardare esclusivamente questioni transfrontaliere, sulle quali i parlamenti nazionali non sono più in grado di legiferare in modo efficace. I lavori svolti a Bruxelles dovrebbero avere una qualità molto migliore e svolgersi in un clima di massima trasparenza, di modo che i cittadini, quanto meno, possano avere un minimo di percezione di quanto succede, visto che Prodi e il suo predecessore li hanno privati della loro autodeterminazione. E poi ancora un’osservazione rivolta all’onorevole Dell’Alba sul sogno dei padri fondatori: basta leggere le memorie di Jean Monnet. Egli sognava quello che definiva un piccolo segretariato funzionale, non ciò che Romano Prodi si trova a presiedere oggi."@it9
"Madam President, Mr Prodi, I should like to applaud your proposal for a radical decentralisation of the Union’s activities and ask why, then, you are proposing a legislative programme which would lead to centralisation. I remember your predecessor’s speech five years ago. Like yourself, he promised “less and better”, but Mr Santer finished up by having delivered “much more and much worse”, and I do not believe that you, either, can deliver the goods you promise. You talk about decentralisation but practise centralisation. The legislative programme is, in fact, a litany of subjects over which the people are to be deprived of influence and in connection with which, Mr Prodi, you are to take influence away from the people, even on social questions. You talk about greater transparency, but produce proposals which would lead to documents which, at present, are available for public inspection being locked away. Your Commission consists of the only 20 people in the EU who can propose that the quantity of legislation should be reduced. Local politicians cannot do that, once legislation has been passed in Brussels. The legislative programme from the Commission ought at least, therefore, to be accompanied by as long a list of tasks which are to be referred back to the Member States and to the processes of popular democracy. Otherwise, the number of laws produced in Brussels will just keep on growing. We have passed 10 000 laws and as many amendments, and the applicant States have had 26 000 documents sent to them which, as debated by the Polish parliament, fill 140 000 sides of paper. Even by this stage, that is already too many by far. Brussels should make decisions on fewer matters and hand over more decisions to the people, the regions and the Member States. The only decisions which should remain with Brussels are those concerning cross-border issues which the national parliaments can no longer legislate on effectively. What is more, the work carried out in Brussels should be of a much higher quality and be completely transparent, so that people might at least have some small sense of owning the process, now that Mr Prodi and his predecessor have taken their autonomy away from them. I should also just like to draw Mr Dell’Alba’s attention to what the founding fathers of the European Union dreamed of. Take a look at Jean Monet’s memoirs. What he envisaged was what he called a small, practical secretariat. That is not what Mr Prodi is President of today."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer Prodi, ik heb alle lof voor uw voorstel betreffende een radicale decentralisatie van de communautaire werkzaamheden, maar ik wil graag vragen waarom u dan een hele reeks wetten met een centraliserend effect voorlegt? Ik herinner u aan de woorden van uw voorganger vijf jaar geleden. De heer Santer beloofde minder en beter, maar wat hij uiteindelijk verwezenlijkte was veel meer en veel slechter. Ik geloof dat u evenmin uw beloftes kunt waarmaken. U heeft het over decentralisatie, maar u centraliseert. Uw wetgevingsvoorstellen betreffen allemaal thema's waarop de burgers geen invloed meer hebben doordat u, mijnheer Prodi hun elke zeggenschap ontneemt, zelfs wat sociale zaken betreft. U heeft het over meer openheid, maar u doet voorstellen om documenten die nu openbaar zijn, geheim te maken. De twintig leden in uw Commissie zijn de enigen die de berg wetgeving van de Unie kunnen inkrimpen. Zodra de wetgeving in Brussel is aangenomen, kan geen enkele lokale politicus er nog iets aan veranderen. Daarom moet de Commissie bij elke nieuwe wetgeving die ze voorstelt minstens evenveel taken terugsturen naar de lidstaten en de burgerlijke democratie. Anders blijft de wetgeving in Brussel alleen maar aangroeien. Er zijn nu al meer dan 10.000 wetsteksten en evenveel wetswijzigingen. De kandidaat-landen hebben 26.000 documenten toegestuurd gekregen. Het Poolse parlement heeft 140.000 bladzijden in behandeling. Het is nu reeds veel te veel. Brussel moet minder beslissen en meer beslissingen aan de burgers, de regio's en de lidstaten overlaten. De beslissingen die toch in Brussel worden genomen, mogen alleen grensoverschrijdende kwesties betreffen waarvoor de nationale parlementen niet langer efficiënte wetgeving kunnen opstellen. De werkzaamheden in Brussel moeten van veel betere kwaliteit worden en ze moeten in alle openheid gebeuren, zodat de burgers tenminste nog weten wat er gebeurt nu de heer Prodi en zijn voorgangers hun het zelfbeschikkingsrecht ontnomen hebben. Tot slot richt ik nog een woordje tot de heer Dell' Alba over de dromen van de vaders van Europa: lees bij gelegenheid eens de memoires van Jean Monet. Hij droomde van een klein, praktisch secretariaat, zoals hij het noemde. Het orgaan dat de heer Prodi vandaag voorzit, is echter iets geheel anders."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Comissário Prodi, gostaria de felicitá-lo pela proposta que apresentou, relativamente à descentralização radical da actividade da União e de lhe perguntar por que motivo apresenta um catálogo de legislação que promove a centralização. Permito-me fazer recordar o discurso proferido há cinco anos pelo seu antecessor. Prometia, à semelhança do senhor Presidente, “menos e melhor”, porém, o Comissário Santer acabou por entregar “muito mais e muito pior” e também não creio que o senhor. vá conseguir cumprir o que prometeu. O senhor fala de descentralização, enquanto centraliza. O catálogo de legislação não passa de uma extensa lista das áreas nas quais os cidadãos vão perder poder de influência e onde o senhor Comissário Prodi lhes retira esse mesmo poder, inclusivamente em questões de âmbito social. O senhor Comissário fala de mais abertura, porém apresenta uma proposta que impede o acesso a documentos que, hoje em dia, são acessíveis. A Comissão à qual o senhor preside é o único grupo de pessoas na Europa que pode apresentar propostas para a redução do volume de legislação. Mais nenhum político poderá fazê-lo, uma vez que foi legislado em Bruxelas. Por esse motivo, o catálogo legislativo da Comissão deverá ser acompanhado de um outro catálogo, no mínimo igual, com as tarefas que serão devolvidas às democracias dos Estados-Membros e dos cidadãos. Caso contrário, o volume da legislação produzida em Bruxelas não irá parar de crescer. Aprovámos 10 000 diplomas e um número igual de alterações, tendo sido enviados aos Estados candidatos 26 000 documentos, o que, para o debate no Parlamento Polaco, representa 140 000 páginas. Isto é, já nesta altura, largamente excessivo. Bruxelas deverá decidir menos e deixar mais decisões para os cidadãos, para as regiões e para os Estados-Membros, devendo as restantes decisões abranger apenas questões de carácter transfronteiriço que transcendam os parlamentos nacionais. O trabalho em Bruxelas deverá passar a apresentar um nível de qualidade muito superior, devendo decorrer de uma forma totalmente aberta, para que os cidadãos possam, ao menos, possuir algum sentimento de “pertença”, agora que o senhor Comissário Prodi e os seus predecessores os privaram da sua autonomia. Apenas um breve comentário para o senhor deputado Dell’Alba, acerca dos sonhos dos pais da Europa: Sugiro-lhe que leia as memórias de Jean Monet. O sonho dele era o que ele designava como “um pequeno secretariado prático”. Não é a isso que o senhor Comissário Prodi preside actualmente."@pt11
"Fru talman, herr Prodi! Jag vill gärna berömma ert förslag om en genomgripande decentralisering av unionens verksamhet och fråga varför ni i så fall lägger fram en förteckning över lagar som är centraliserande. Jag minns er företrädares tal för fem år sedan. Han lovade precis som ni "mindre och bättre", men Santer slutade med att ha levererat "mycket mer och mycket sämre", och jag tror inte att ni heller kan leverera den utlovade varan. Ni talar om en decentralisering, men centraliserar. Förteckningen över lagar är ju en lång uppräkning av frågor där medborgarna förlorar inflytande och där ni, herr Prodi, tar bort detta från medborgarna t.o.m. när det gäller sociala frågor. Ni talar om större öppenhet, men lägger fram förslag som sekretessbelägger handlingar som i dag inte är det. Er kommission är de enda 20 personerna i EU som kan föreslå en minskad lagstiftningsmängd. Det kan inga lokala politiker när man först har lagstiftat i Bryssel. Lagkatalogen från kommissionen bör därför åtminstone åtföljas av en lika stor katalog över uppgifter som återsänds till medlemsstaterna och medborgarnas demokrati. Annars växer ju lagmängden ständigt i Bryssel. Vi har passerat 10 000 lagar och lika många lagändringar och ansökarländerna har fått 26 000 handlingar skickade till sig, som i det polska parlamentets behandling motsvarar 140 000 sidor. Det är alldeles, alldeles, alldeles för mycket redan i dag. Bryssel skall bestämma mindre och överlämna fler beslut till medborgarna, regionerna och medlemsstaterna, och de beslut som blir över skall endast handla om gränsöverskridande frågor som de nationella parlamenten inte längre kan besluta om på ett effektivt sätt. Och arbetet i Bryssel skall ha en mycket högre kvalitet och ske under fullständig öppenhet, så att medborgarna åtminstone kan få litet "medkänsla" när Prodi och hans företrädare nu har tagit bort deras rätt till självbestämmande. Till sist bara en kommentar till Dell'Alba om vad grundarna drömde om: Läs de minnen som Jean Monnet nedtecknat. Det han drömde om var ett litet, praktiskt sekretariat. Det är inte det som Prodi är ordförande för i dag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph