Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-03-Speech-4-052"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"I sin meddelelse "Kvinder og videnskab" giver Europa-Kommissionen udtryk for sin gode vilje til at mobilisere kvinderne og dermed berige den europæiske forskning. Det er rigtig godt, og vi glæder os over det. I virkeligheden deltager alt for få kvinder i Den Europæiske Unions forskningsarbejde. Vi ved, at vi kun kan ændre denne situation, hvor kvinderne er underrepræsenteret i de videnskabelige sektorer, ved at føre en målrettet uddannelsespolitik, der systematisk opmuntrer de unge piger til at variere deres professionelle valg, og ved at gennemføre positive tiltag på det faglige niveau, når de har fået deres uddannelse. Under disse omstændigheder er nogle kolleger blevet lidt usikre, fordi der i betænkningen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder, som vi har vedtaget, er et punkt, der forvirrer, og som af nogle fortolkes som en kvote, der kræver, at 40% af de europæiske forskere skal være kvinder. Dette er naturligvis ikke tilfældet, for en sådan kvote ville være urealistisk. Betænkningen indeholder i øvrigt ingen frist for, hvornår en sådan kvote skulle være opnået. For at bringe gemytterne i ro og berolige mine kolleger har jeg fremlagt et ændringsforslag til beslutningen, hvor vi ganske enkelt noterer os, at Kommissionen i sin meddelelse forpligter sig til at gøre et stort stykke arbejde for at øge kvindernes deltagelse i Fællesskabets forskningsprogrammer, hvilket alt andet lige er prisværdigt. Og hvorfor skulle vi ikke bemærke, at Kommissionen ordret har skrevet, at det efter dens opfattelse er vigtigt at efterstræbe, at antallet af kvindelige forskere udgør 40% af det samlede antal forskere på alle niveauer i forbindelse med iværksættelse og ledelse af forskningsprogrammerne? Det er ikke en kvote! Det er en meget legitim hensigtserklæring fra Kommissionens side, eftersom det drejer sig om Kommissionens egne programmer og ikke medlemsstaternes programmer. Disse kunne imidlertid med fordel for en gangs skyld følge Kommissionens eksempel og gøre en tilsvarende indsats inden for rammerne af deres egne forskningsprogrammer. Læg vel mærke til det!"@da1
lpv:translated text
"I sitt meddelande om "Kvinnor och vetenskap" framför Europeiska kommissionen sina goda avsikter att berika den europeiska forskningen genom att mobilisera kvinnorna. Det är mycket bra och vi gläder oss åt det. Det finns faktiskt alltför få kvinnor som deltar i forskningsarbeten inom Europeiska unionen. Vi vet att det enda vi kan göra för att förändra denna situation med underrepresentation av kvinnor inom det vetenskapliga området är att utveckla en utbildningspolitisk inriktning som systematiskt uppmuntrar en diversifiering av unga flickors yrkesval, och då de tagit sin examen vidta positiva åtgärder i arbetslivet. Men uppenbarligen har vissa kolleger tagit till brösttoner, med tanke på en punkt i betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor som bidrar till förvirring. En del tolkar den som en kvot, vilken skulle kräva 40 procent kvinnor inom den europeiska forskningen. Men så förhåller det sig givetvis inte, eftersom en sådan kvot skulle vara orealistisk. I betänkandet nämns för övrigt inte när en sådan kvot är tänkt att uppnås. För att skapa lugn och försäkra kollegerna har jag ingivit ett ändringsförslag till resolutionen, där vi helt enkelt noterar att kommissionen i sitt meddelande åtar sig att göra stora insatser för att öka kvinnors deltagande i gemenskapens forskningsprogram, vilket trots allt är hedervärt. Och varför inte notera att kommissionen skriftligen har meddelat att den anser 40 procent vara ett mycket viktigt mål för kvinnors deltagande på alla nivåer i genomförandet och förvaltningen av forskningsprogrammen. Detta är inte en kvot! Det är en mycket välgrundad avsiktsförklaring från kommissionens sida, i den mån det gäller dess egna och inte medlemsstaternas program. Staterna borde dock komma på den goda idén att för en gångs skull följa kommissionens goda exempel och sätta in lika stora insatser inom ramen för sina egna forskningsprogram. Men förutsättningen är givetvis att man inser det!"@sv13
lpv:translated text
"Euroopan komissio on tiedonannossaan "Naiset ja tiede" ilmoittanut meille hienosta aikomuksestaan saada naiset mukaan rikastamaan eurooppalaista tutkimusta. Se on hyvä asia, ja olemme siitä iloisia. Liian harvat naiset ovat siis Euroopan unionissa mukana tutkimustoiminnassa. Tiedämme, ettemme voi muuttaa tätä naisten aliedustusta tieteen alalla muulla kuin sellaisella opinnonohjauspolitiikalla, jolla järjestelmällisesti kannustetaan nuoria tyttöjä valitsemaan monipuolisesti eri ammattialoja, ja kun he ovat saaneet tutkintotodistuksensa, voimme ryhtyä tukitoimiin ammatillisella puolella. Näin ollen eräät kollegat ovat ilmeisen kuohuksissa, koska hyväksymässämme komission naisten oikeuksia koskevassa mietinnössä on yksi hämmennystä herättävä kohta, jonka eräät ovat tulkinneet niin, että se tarkoittaa 40 prosentin naiskiintiötä unionin tutkimustoimintaan. Siitä ei tietenkään ole kyse, sillä tällainen kiintiö olisi epärealistinen. Mietinnössä ei sitä paitsi mainita, missä ajassa tällaiseen kiintiöön olisi päästävä. Mielten tyynnyttämiseksi ja kollegojen rauhoittamiseksi olen esittänyt päätöslauselmaan tarkistuksen, jolla toteamme komission sitoutuvan tiedonannossaan merkittäviin ponnisteluihin naisten osallistumisen lisäämiseksi yhteisön tutkimusohjelmissa, mikä on joka tapauksessa kiitettävä tavoite. Ja miksi meidän ei olisi pantava merkille sitä, että komissio on sanatarkasti kirjoittanut pitävänsä olennaisen tärkeänä sitä, että pyritään 40 prosentin vähimmäismäärään naisten osallistumisessa kaikilla tutkimusohjelmien toteuttamisen ja hoidon tasoilla. Kyseessä ei ole kiintiö! Komissiohan vain tekee selväksi erittäin oikeutetut pyrkimyksensä, jotka koskevat komission omia ohjelmia, eivät jäsenvaltioiden ohjelmia. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin kerrankin hyvästä syystä ottaa esimerkkiä komissiosta ja ryhtyä samoihin ponnisteluihin omassa tutkimusohjelmassaan. Tämä tulkoon selväksi!"@fi5
lpv:translated text
"In haar mededeling over vrouwen en wetenschap kondigt de Commissie aan dat ze de vrouwen wil oproepen om het onderzoek in Europa te verrijken. Wij verheugen ons over dat voortreffelijke voornemen. Veel te weinig vrouwen nemen immers deel aan de onderzoeksactiviteiten in de Europese Unie. Wij weten dat wij aan die ondervertegenwoordiging van de vrouwen in de wetenschap alleen iets kunnen doen door meisjes ertoe aan te zetten bij de keuze van een studierichting voor andere beroepen te kiezen en door, ten behoeve van de vrouwen die een diploma hebben behaald, positieve maatregelen op het niveau van het beroepsleven te nemen. Toch maken een aantal leden zich kennelijk zorgen omdat een bepaald punt in het verslag van de Commissie rechten van de vrouwen en gelijke kansen, dat wij hebben goedgekeurd, verwarring kan stichten en omdat sommigen denken dat de Commissie een quotum van 40% vrouwen in het onderzoek in Europa wil opleggen. Dat is uiteraard niet zo. Zulk een quotum zou irrealistisch zijn. In het verslag staat trouwens niet binnen welke termijn dat quotum zou moeten worden bereikt. Om de gemoederen te bedaren en mijn collega's gerust te stellen, heb ik op de resolutie een amendement ingediend. Daarin nemen wij kennis van het feit dat de Commissie in haar mededeling belooft inspanningen te zullen doen om de participatie van de vrouwen in de communautaire onderzoeksprogramma's te vergroten, wat zeker prijzenswaardig is. De Commissie schrijft dat ze het uiterst belangrijk acht dat wordt gestreefd naar 40% vrouwen in de uitvoering en het beheer van de onderzoeksprogramma's op alle niveaus. Dat is geen quotum maar een intentieverklaring van de Commissie. Het gaat immers om haar eigen programma's, niet die van de lidstaten. Die zouden echter voor een keer het goede voorbeeld van de Commissie moeten volgen en in het kader van hun onderzoeksprogramma's dezelfde inspanning moeten doen. Zegt het voort!"@nl2
lpv:translated text
"In its communication “Women and Science”, the European Commission informs us of its good intentions of enlisting the support of women to enrich research in Europe. This is very good, and we are pleased to see it. The fact is there are too few women involved in research work in the European Union. We know that we can change this situation, in which women are underrepresented in the science sector, only by means of a policy of educational guidance which will systematically encourage a greater range of career choices for girls and, when they have obtained their degrees, by means of positive measures at the professional level. Having said this, some of our fellow Members clearly have qualms because the report by the Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities which we have voted on contains one point which may lead to confusion and is interpreted by some as a quota stipulating that there must be 40% female participating in research in Europe. This is patently not the case, since such a quota would not be realistic. Indeed the report does not mention the time limit for this quota to be achieved. To set my fellow Members’ minds at ease and to reassure them, I have tabled an amendment to the resolution in which we simply take note of the fact that the Commission, in its communication, undertakes to make significant efforts to increase women’s participation in Community research programmes, which is, after all, a praiseworthy goal. And why should we not note that the Commission’s communication stipulates specifically that it considers a 40% minimum level to be a crucial goal for women’s participation at all levels in the implementation and management of research programmes? It is not a quota! It is a perfectly legitimate declaration of intent from the Commission, insofar as it concerns its own programmes and not those of Member States. The latter would be well advised, however, to follow the good example of the Commission, for once, and make the same efforts in their own research programmes. People must realise this!"@lv10
lpv:translated text
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της “Γυναίκες και επιστήμη” μας ανακοινώνει την καλή της πρόθεση να κινητοποιήσει τις γυναίκες με σκοπό τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής έρευνας. Αυτό είναι αξιέπαινο και μας χαροποιεί. Πράγματι, πάρα πολύ λίγες γυναίκες συμμετέχουν σε ερευνητικές εργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση υποεκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα των επιστημών παρά μέσω μιας πολιτικής σχολικού προσανατολισμού που θα ενθαρρύνει συστηματικά τη διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών των νεαρών κοριτσιών και, μετά την αποφοίτησή τους, μέσω θετικών δράσεων σε επαγγελματικό επίπεδο. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ορισμένοι συνάδελφοι αντιδρούν έντονα επειδή στην έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας την οποία ψηφίσαμε περιλαμβάνεται ένα σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και που ορισμένοι ερμηνεύουν ως ποσόστωση που απαιτεί συμμετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή έρευνα σε ποσοστό 40%. Αυτό δεν αληθεύει προφανώς, γιατί μια τέτοια ποσόστωση θα ήταν μη ρεαλιστική. Η έκθεση δεν αναφέρει εξάλλου προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να επιτευχθεί μια τέτοιου είδους ποσόστωση. Για να κατευνάσω τα πνεύματα και να καθησυχάσω τους συναδέλφους κατέθεσα μια τροπολογία επί του ψηφίσματος στην οποία διαπιστώνουμε απλούστατα πως η Επιτροπή δεσμεύεται στην ανακοίνωσή της να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στα προγράμματα κοινοτικής έρευνας, κάτι που είναι βεβαίως αξιέπαινο. Γιατί λοιπόν δεν θα πρέπει να επισημάνουμε πως η Επιτροπή ανέφερε στο κείμενό της πως θεωρεί απαραίτητο να επιδιωχθεί ποσοστό τουλάχιστον 40% για τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής και της διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων; Δεν πρόκειται για ποσόστωση! Πρόκειται για μια δήλωση προθέσεων πολύ θεμιτή εκ μέρους της Επιτροπής στο μέτρο που τα προγράμματα είναι δικά της και όχι των κρατών μελών. Μακάρι, ωστόσο, τα τελευταία να εμπνευσθούν και να ακολουθήσουν για μια φορά το καλό παράδειγμα της Επιτροπής καταβάλλοντας τις ίδιες προσπάθειες στο πλαίσιο του ερευνητικού τους προγράμματος."@el8
lpv:translated text
"(FR) La Comisión, en su comunicación “Mujeres y ciencia”, nos anuncia sus buenas intenciones de movilizar a las mujeres para enriquecer la investigación europea. Esto está muy bien y nos alegra. Es verdad que son pocas las mujeres que participan en trabajos de investigación en la Unión Europea. Sabemos que no podemos cambiar esta circunstancia de escasa representación femenina en el sector de las ciencias si no es a través de una política de orientación escolar que, sistemáticamente, aliente la diversificación de las elecciones profesionales de las jóvenes y, una vez que hayan obtenido sus diplomas, mediante acciones positivas en el campo profesional. En estas condiciones, algunos diputados manifestaron su verdadera concepción porque, en el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer que hemos votado, hay un punto que se presta a confusión y que algunos interpretan como una cuota, por la que se exigiría un 40% de mujeres en la investigación europea. No se trata de esto, obviamente, porque esa cuota no sería realista. El informe no menciona el plazo dentro del cual habría que alcanzar esa cuota. Para calmar los espíritus y tranquilizar a Sus Señorías, he presentado una enmienda a la resolución por la que simplemente tomamos nota de que la Comisión se compromete a hacer esfuerzos importantes para aumentar la participación de las mujeres en los programas de investigación comunitaria, lo que es incluso loable. Además, no se puede dejar de señalar que la Comisión nos ha escrito textualmente que considera esencial que se obtenga un mínimo del 40% de participación de las mujeres en todos los niveles de la aplicación y de la gestión de los programas de investigación. No se trata de una cuota. Se trata de una declaración de intenciones muy legítima por parte de la Comisión, en la medida en que se trata de sus propios programas y no de los programas de los Estados miembros, que harían bien en inspirarse en este buen ejemplo de la Comisión y en seguirlo desplegando los mismos esfuerzos en el marco de sus programas de investigación. ¡Que así se les transmita!"@es12
lpv:translated text
"A Comissão Europeia, na sua comunicação "Mulheres e ciência", anuncia a sua boa intenção de mobilizar as mulheres para enriquecer a investigação europeia. É uma boa ideia com a qual nos regozijamos. Com efeito, muito poucas mulheres participam em trabalhos de investigação na União Europeia. Sabemos que apenas conseguiremos mudar esta situação da sub-representação das mulheres nos sectores científicos através de uma política de orientação escolar que, sistematicamente, encoraje a diversificação das escolhas profissionais das jovens e, uma vez obtido o diploma, através de acções positivas ao nível profissional. No entanto, alguns colegas estão com problemas porque, no relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades que aprovámos, existe um ponto que se presta a alguma confusão e que há quem interprete como uma quota que exigiria 40% de mulheres na investigação europeia. Evidentemente, não se trata disso, pois tal quota seria irrealista. Aliás, o relatório não menciona o prazo em que essa quota deveria ser atingida. Para acalmar os espíritos e tranquilizar os colegas, apresentei uma alteração à resolução, através da qual, muito simplesmente, registamos que a Comissão, na sua comunicação, se compromete a desenvolver esforços significativos para aumentar a participação das mulheres nos programas de investigação comunitária o que é, apesar de tudo, louvável. E por que motivo não havíamos de reparar que a Comissão nos escreveu, textualmente, que entende ser essencial que se procure uma base de 40% para a participação das mulheres a todos os níveis da realização e gestão dos programas de investigação? Não se trata de uma quota! Trata-se de uma declaração de intenções muito legítima da parte da Comissão, na medida em que se trata dos seus próprios programas e não dos programas dos Estados-Membros. Contudo, seria uma bela ideia se, ao menos uma vez, estes seguissem o bom exemplo da Comissão e desenvolvessem os mesmos esforços no âmbito do seu programa de investigação. Pensem nisso!"@pt11
lpv:translated text
"In its communication “Women and Science”, the European Commission informs us of its good intentions of enlisting the support of women to enrich research in Europe. This is very good, and we are pleased to see it. The fact is there are too few women involved in research work in the European Union. We know that we can change this situation, in which women are underrepresented in the science sector, only by means of a policy of educational guidance which will systematically encourage a greater range of career choices for girls and, when they have obtained their degrees, by means of positive measures at the professional level. Having said this, some of our fellow Members clearly have qualms because the report by the Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities which we have voted on contains one point which may lead to confusion and is interpreted by some as a quota stipulating that there must be 40% female participating in research in Europe. This is patently not the case, since such a quota would not be realistic. Indeed the report does not mention the time limit for this quota to be achieved. To set my fellow Members’ minds at ease and to reassure them, I have tabled an amendment to the resolution in which we simply take note of the fact that the Commission, in its communication, undertakes to make significant efforts to increase women’s participation in Community research programmes, which is, after all, a praiseworthy goal. And why should we not note that the Commission’s communication stipulates specifically that it considers a 40% minimum level to be a crucial goal for women’s participation at all levels in the implementation and management of research programmes? It is not a quota! It is a perfectly legitimate declaration of intent from the Commission, insofar as it concerns its own programmes and not those of Member States. The latter would be well advised, however, to follow the good example of the Commission, for once, and make the same efforts in their own research programmes. People must realise this!"@en3
lpv:translated text
". In ihrer Mitteilung „Frauen und Wissenschaft“ kündigt uns die Kommission die gute Absicht an, die Frauen zur Bereicherung der europäischen Forschung zu mobilisieren. Das ist sehr gut, und wir freuen uns darüber. Denn es sind in der Tat zu wenig Frauen an den Forschungsarbeiten in der Europäischen Union beteiligt. Wir wissen, daß wir diese Unterrepräsentanz der Frauen im wissenschaftlichen Bereich nur über eine Schulberatungspolitik ändern können, die systematisch die Diversifizierung der Berufswünsche der Mädchen fördert, sowie, nachdem sie dann ihren Abschluß gemacht haben, über positive Maßnahmen auf beruflicher Ebene. Davon abgesehen haben einige Kollegen offensichtlich Bauchschmerzen, weil in dem Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau, den wir angenommen haben, ein Punkt enthalten ist, der zu Mißverständnissen Anlaß gibt und den einige als eine Quote auslegen, nach der in der europäischen Forschung ein Frauenanteil von 40 % verlangt wird. Das ist natürlich nicht so, denn eine solche Quote wäre unrealistisch. Im übrigen enthält der Bericht auch keine Frist, innerhalb derer eine solche Quote zu erreichen wäre. Um die Gemüter zu beruhigen und die Bedenken der Kollegen zu zerstreuen, habe ich einen Änderungsantrag zu der Entschließung eingebracht, in dem wir einfach zur Kenntnis nehmen, daß die Kommission sich in ihrer Mitteilung verpflichtet, erhebliche Anstrengungen zur Erhöhung der Mitwirkung von Frauen an den gemeinschaftlichen Forschungsprogrammen zu unternehmen, was immerhin lobenswert ist. Und warum sollten wir nicht festhalten, daß die Kommission wörtlich fixiert hat, sie erachte es als wesentlich, einen Frauenanteil von 40 % auf allen Ebenen der Umsetzung und Verwaltung der Forschungsprogramme anzustreben. Es handelt sich hier nicht um eine Quote, sondern um eine ganz legitime Absichtserklärung der Kommission, da es ja um ihre eigenen Programme und nicht um die der Mitgliedstaaten geht. Diese wären jedoch gut beraten, diesmal dem guten Beispiel der Kommission zu folgen und im Rahmen ihrer Forschungsprogramme die gleichen Anstrengungen zu unternehmen. Das sollten sie sich gesagt sein lassen!"@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". La Commissione europea, nella sua comunicazione “Donne e scienza”, annuncia la lodevole intenzione di mobilitare le donne al fine di arricchire la ricerca europea. E’ un bene e ne siamo lieti. E’ un dato di fatto che sono troppo poche le donne che partecipano ad attività di ricerca nell’Unione europea. Sappiamo che possiamo cambiare questa situazione di sottorappresentazione delle donne nel settore scientifico solo mediante una politica di orientamento scolastico che incoraggi sistematicamente la diversificazione delle scelte professionali delle giovani e, dopo il conseguimento del diploma, mediante azioni positive a livello professionale. Detto questo, alcuni colleghi si sono accalorati perché, nella relazione della commissione per i diritti della donna che abbiamo votato, c’è un punto ambiguo, che taluni interpretano come la fissazione di una quota del 40 percento di donne nella ricerca europea. Non si tratta ovviamente di questo, perché una tale quota sarebbe inverosimile e, del resto, la relazione non fissa scadenze entro le quali essa dovrebbe essere raggiunta. Per placare gli animi e rassicurare i colleghi, ho presentato un emendamento alla risoluzione nel quale si prende atto che la Commissione, nella sua comunicazione, si impegna a fare sforzi significativi per accrescere la partecipazione delle donne ai programmi di ricerca comunitari, il che è di per sé lodevole. Per quale motivo non dovremmo dare rilievo al fatto che la Commissione ha scritto testualmente che considera essenziale puntare ad un tetto minimo del 40 percento di partecipazione delle donne in tutti gli stadi della realizzazione e della gestione dei programmi di ricerca? Non si tratta di una quota, bensì di una dichiarazione di intenti del tutto legittima da parte della Commissione, nella misura in cui riguarda i suoi programmi, non quelli promossi dagli Stati membri i quali - diciamocelo! – farebbero bene a seguire per una volta il buon esempio della Commissione e ad adottare una linea di condotta simile nell’ambito dei propri programmi di ricerca."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". La Commission européenne, dans sa communication "Femmes et sciences", nous annonce sa bonne intention de mobiliser les femmes pour enrichir la recherche européenne. C’est très bien et nous nous en réjouissons. En effet, trop peu de femmes participent à des travaux de recherche dans l’Union européenne. Nous savons que nous ne pouvons changer cette situation de la sous-représentation des femmes dans le secteur des sciences que par une politique d’orientation scolaire qui, systématiquement, encourage la diversification des choix professionnels des jeunes filles et, lorsqu’elles auront obtenu leur diplôme, par des actions positives au niveau professionnel. Ceci étant, certains collègues ont manifestement des états d’âme parce que, dans le rapport de la commission des droits de la femme que nous avons voté, il y a un point qui prête à confusion et que certains interprètent comme un quota qui exigerait 40 % des femmes dans la recherche européenne. Tel n’est évidemment pas le cas parce qu’un tel quota serait irréaliste. Le rapport ne mentionne d’ailleurs pas de délai dans lequel un tel quota serait à atteindre. Pour calmer les esprits et rassurer les collègues, j’ai présenté un amendement à la résolution par lequel nous prenons tout simplement acte que la Commission, dans sa communication, s’engage à faire des efforts significatifs pour accroître la participation des femmes aux programmes de recherche communautaire, ce qui est quand même louable. Et pourquoi ne devrions-nous pas noter que la Commission nous a écrit textuellement qu’elle estime essentiel qu’un plancher de 40 % soit recherché pour la participation des femmes à tous les niveaux de la mise en œuvre et de la gestion des programmes de recherche. Ce n’est pas un quota ! C’est une déclaration d’intention très légitime de la part de la Commission, dans la mesure où il s’agit de ses propres programmes et pas de ceux des États membres. Ceux-ci seraient cependant bien inspirés de suivre pour une fois le bon exemple de la Commission et de déployer les mêmes efforts dans le cadre de leur programme de recherche. Qu’on se le dise !"@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000203.2.4-052"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph