Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-02-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000202.4.3-035"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, señoras y señores diputados, estamos debatiendo una cuestión de extrema gravedad. Nada más y nada menos que la presencia en un Gobierno de un Estado miembro de una fuerza política cuya doctrina y cuyos principios son incompatibles con las bases conceptuales y morales que inspiran a la Unión y que están consagradas en sus Tratados constitutivos. Una simple lectura del artículo 1 del capítulo 4 del programa político del Partido Liberal austríaco estremece a cualquier conciencia democrática. La asunción de la etnia como factor definidor de una nación y la afirmación de la superioridad de una etnia sobre las demás, tal como aquí está escrito, resucita viejos espectros de un siglo que acabamos de dejar atrás y que algunos historiadores han definido como el siglo de los horrores, horrores que la filosofía inaceptable del programa político del Sr. Haider vuelve a agitar ante nuestros ojos atónitos. Por supuesto que el pueblo austríaco es soberano y por supuesto que debemos respetar el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado miembro. Pero el problema no es ése. El problema es si la Unión puede permanecer indiferente ante la formación de un Gobierno en un Estado miembro que incluya un partido de semejantes características. Nuestra respuesta a esta pregunta crucial es no. Más allá de consideraciones estratégicas o tácticas, más allá de posibles exculpaciones extraídas de comportamientos ajenos, más allá, y por encima de intereses de partido o de coyunturas electorales, la delegación española del Grupo Popular de este Parlamento, en plena sintonía con el Partido Popular español y con el Gobierno de España, expresa con rotundidad su plena coincidencia con la declaración de la Presidencia portuguesa del Consejo del pasado día 31 de enero, con su contenido, con su tono y con su alcance. Konrad Adenauer dijo en cierta ocasión -y sabía lo que decía- que la manera más segura de apaciguar a un tigre es permitir que te devore. La historia es el compendio de aquellas cosas que podían haber sido evitadas. Por eso, señora Presidenta, queridos colegas, la Unión y esta Asamblea deben lanzar una señal inequívoca a la opinión de rechazo al tigre de la intolerancia, de la xenofobia y del totalitarismo para no añadir un error más a la larga lista de abdicaciones, renuncias y oportunismos que jalonan el pasado de Europa y que tan caro hemos pagado."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, mine damer og herrer, medlemmer af Parlamentet, vi er i gang med at drøfte et yderst vigtigt spørgsmål. Hverken mere eller mindre end tilstedeværelsen i en medlemsstats regering af en politisk magt, hvis doktrin og principper er uforenelige med Unionens begrebsmæssige og moralske grundlag, som er knæsat i traktaterne om oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber. En simpel gennemlæsning af artikel 1 i kapitel 4 i det østrigske Frihedspartis program ryster enhver demokratisk samvittighed. Ophøjelsen af den etniske baggrund til det, der definerer en nation, og bekræftelsen af en etnisk befolknings overlegenhed i forhold til andre, sådan som det står skrevet her, genopliver gamle genfærd fra et århundrede, som vi netop har lagt bag os, og som nogle historikere har defineret som rædslernes århundrede, disse rædsler, som den uacceptable filosofi i hr. Haiders politiske program til vores forbløffelse genopliver. Det østrigske folk har naturligvis sin suverænitet, og vi skal naturligvis respektere princippet om ikkeindblanding i en medlemsstats indre anliggender. Men det er ikke det, der er problemet. Problemet er, om Unionen kan forholde sig ligegyldig over for dannelsen af en regering i en medlemsstat, som medtager et parti af denne beskaffenhed. Vores svar på dette afgørende spørgsmål er nej. Idet den sætter sig ud over strategiske eller taktiske overvejelser, mulige undskyldninger for andres handlinger og er hævet over partiinteresser eller valgkonjunkturer, giver den spanske delegation i Parlamentets Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, i fuld overensstemmelse med det spanske Folkeparti, Partido Popular, og den spanske regering, tydeligt udtryk for sin fuldstændige enighed i erklæringen fra det portugisiske rådsformandskab den 31. januar, i dens indhold, i dens tone og i dens omfang. Konrad Adenauer sagde engang - og han vidste, hvad han talte om - at den mest sikre måde at pacificere en tiger på er at lade den æde dig. Historien er en samling af de ting, som kunne have været undgået. Men, fru formand, kære kolleger, Unionen og Parlamentet bør komme med et utvetydigt signal til offentligheden om at afvise denne intolerancens, fremmedhadets og totalitarismens tiger for ikke at føje endnu en fejltagelse til den lange liste af afkald, frasigelser og opportunisme, som kendetegner Europas fortid, og som vi har betalt så dyrt for."@da1
"Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wir debattieren über eine Frage von extremer Tragweite. Es geht um nichts mehr und nichts weniger als die Präsenz einer politischen Kraft in der Regierung eines Mitgliedstaates, deren Doktrin und Prinzipien mit den konzeptuellen und moralischen Grundlagen, von denen sich die Union leiten läßt und die in ihren Gründungsverträgen festgeschrieben sind, unvereinbar sind. Die bloße Lektüre des Artikels 1 im Kapitel 4 des politischen Programms der österreichischen Liberalen Partei erschüttert jedes demokratische Bewußtsein. Die Übernahme der Ethnie als Definitionsfaktor einer Nation und die Behauptung der Überlegenheit einer Ethnie gegenüber den anderen, so wie es hier geschrieben steht, erweckt alte Gespenster eines Jahrhunderts zu neuem Leben, das wir gerade hinter uns lassen und das einige Historiker als das Jahrhundert der Schrecken bezeichnet haben, Schrecken, die die unannehmbare Philosophie des politischen Programms von Herrn Haider erneut vor unseren betroffenen Augen aufrührt. Selbstverständlich ist das österreichische Volk souverän, und natürlich müssen wir das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedstaates respektieren. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem besteht darin, ob die Union angesichts der Bildung einer Regierung in einem Mitgliedstaat gleichgültig bleiben kann, an der eine Partei mit solchen Merkmalen beteiligt ist. Unsere Antwort auf diese entscheidende Frage ist nein. Jenseits strategischer oder taktischer Erwägungen, jenseits von möglichen Rechtfertigungen fremder Verhaltensweisen, über Partei- oder wahltaktische Interessen hinaus bringt die spanische Delegation der Fraktion der Europäischen Volkspartei dieses Parlaments in vollem Gleichklang mit der spanischen Volkspartei und mit der Regierung Spaniens nachdrücklich ihre völlige Übereinstimmung mit der Erklärung der portugiesischen Ratspräsidentschaft vom 31. Januar im Hinblick auf ihren Inhalt, ihren Ton und ihre Tragweite zum Ausdruck. Konrad Adenauer sagte bei einer Gelegenheit – und er wußte, was er sagte –, daß die sicherste Form, einen Tiger zu beschwichtigen, darin bestände, ihm zu erlauben, dich zu fressen. Die Geschichte ist das Kompendium der Dinge, die hätten verhindert werden können. Deshalb, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen die Union und dieses Parlament ein eindeutiges Signal der Ablehnung des Tigers der Intoleranz, der Fremdenfeindlichkeit und des Totalitarismus geben, um nicht der langen Liste von Verzichten, Verleugnungen und opportunistischen Verhaltensweisen, die den bisherigen Weg Europas säumen und für die wir so teuer bezahlt haben, einen weiteren Fehler hinzuzufügen."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, συζητούμε ένα θέμα εξαιρετικής σοβαρότητας. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από την παρουσία στην κυβέρνηση ενός κράτους μέλους μιας πολιτικής δύναμης, της οποίας το δόγμα και οι αρχές δεν συνάδουν προς τις εννοιολογικές και ηθικές βάσεις που διέπουν την Ένωση και θεσπίζονται στις ιδρυτικές της Συνθήκες. Μια απλή ανάγνωση του άρθρου 1 του κεφαλαίου 4 του πολιτικού προγράμματος του αυστριακού Φιλελεύθερου Κόμματος συνταράσσει κάθε δημοκρατική συνείδηση. Το να εκλαμβάνεται το εθνοτικό στοιχείο ως ο καθοριστικός παράγοντας ενός έθνους και η επιβεβαίωση της υπεροχής ενός έθνους έναντι των υπολοίπων, όπως ακριβώς αναγράφεται στο άρθρο, ξυπνά παλιούς εφιάλτες ενός αιώνα που μόλις αφήσαμε πίσω μας και που μερικοί ιστορικοί χαρακτήρισαν ως τον αιώνα της φρίκης, φρίκη που η απαράδεκτη φιλοσοφία του πολιτικού προγράμματος του κ. Haider ξαναζωντανεύει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματά μας. Βεβαίως και ο αυστριακός λαός είναι κυρίαρχος και βεβαίως οφείλουμε να σεβόμαστε την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους. Δεν είναι όμως εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το εάν η Ένωση μπορεί να παραμείνει αδιάφορη στον σχηματισμό κυβέρνησης σε ένα κράτος μέλος που περιλαμβάνει ένα κόμμα με τέτοια χαρακτηριστικά. Η απάντησή μας σε αυτό το καίριο ερώτημα είναι όχι. Πέραν των όποιων υπολογισμών στρατηγικής ή τακτικής φύσεως, πέραν της πιθανής απαλλαγής που δίνεται σε αλλότριες συμπεριφορές, πέρα και πάνω από κομματικά συμφέροντα ή εκλογικές συγκυρίες, η ισπανική αντιπροσωπεία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Κοινοβουλίου, σε πλήρη σύμπνοια με το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα και την κυβέρνηση της Ισπανίας, εκφράζει απερίφραστα την απόλυτη συνταύτισή της με τη δήλωση της πορτογαλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της 31ης Ιανουαρίου που μας πέρασε, με το περιεχόμενό της, με τον τόνο της και με τη σημασία της. Ο Κόνραντ Αντενάουερ είχε πει κάποτε – και ήξερε τι έλεγε – ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ηρεμήσεις μια τίγρη είναι να της επιτρέψεις να σε καταβροχθίσει. Η ιστορία είναι η σύνοψη εκείνων των πραγμάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Συνεπώς, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ένωση και το Σώμα πρέπει να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινή γνώμη ότι απορρίπτουν την τίγρη της μη ανοχής, της ξενοφοβίας και του ολοκληρωτισμού, για να μην προσθέσουμε άλλο ένα σφάλμα στον μακρύ κατάλογο κρουσμάτων παραίτησης, αποποιήσης και καιροσκοπισμού που σηματοδοτούν το παρελθόν της Ευρώπης και που πληρώσαμε τόσο ακριβά."@el8
"Madam President, we are debating an extremely serious issue. We are debating nothing less than the presence in a Member State’s government of a political force whose doctrine and principles are incompatible with the conceptual and moral bases of the Union enshrined in its founding Treaties. A simple reading of chapter 4, article 1 of the Austrian Freedom Party’s manifesto is enough to make any democratic conscience shudder. The view that ethnicity is the defining factor of a nation and the claim that one ethnic group has superiority over others, as is written here, revives old ghosts of the century which we have just left behind, which some historians have described as the century of horrors; horrors which the unacceptable philosophy behind Mr Haider’s manifesto has stirred up once again, to our amazement. Of course Austria is a sovereign nation and of course we must respect the principle of non-interference in the internal affairs of a Member State. However, that is not the problem. The question is whether the Union can remain indifferent to the formation of a government in a Member State which includes such a party. Our answer to this crucial question is no. Leaving aside strategic and tactical considerations, leaving aside possible exonerations based on other people’s behaviour and above and beyond party and electoral interests, the Spanish delegation of the People’s Group of this Parliament, in full agreement with the Spanish People’s Party and the Spanish Government, clearly expresses its full agreement with the statement of 31 January by the Portuguese Presidency of the Council. We agree with its substance, its tone and its scope. Konrad Adenauer once said – and he knew what he was saying – that the surest way to pacify a tiger was to allow it to devour you. History is a compendium of events which could have been avoided. Therefore, Madam President, the Union and the Assembly must send an unequivocal message, rejecting of the tiger of intolerance, xenophobia and totalitarianism, so as not to add one more mistake to the long list of abdications, renunciations and opportunism which mark Europe’s past and for which we have paid such a heavy price."@en3
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskustelemme erittäin vakavasta asiasta. Kyse ei ole sen enemmästä eikä vähemmästä kuin siitä, että erään jäsenvaltion hallitukseen osallistuu sellainen poliittinen puolue, jonka opit ja periaatteet eivät sovi yhteen niiden peruskäsitteiden ja sen perusmoraalin kanssa, jotka ovat unionin innoittajina ja jotka on sisällytetty unionin perustamissopimuksiin. Jo se, että lukee Itävallan vapauspuolueen poliittisen ohjelman 4 luvun 1 kohdan, riittää horjuttamaan kenen tahansa demokraattista tietoisuutta. Etnisen ryhmän nostaminen määrääväksi tekijäksi kansan määrittelyssä ja väittämät yhden etnisen ryhmän paremmuudesta muihin verrattuna, kuten tähän kohtaan on kirjoitettu, herättävät henkiin vanhoja haamuja juuri taakse jättämältämme vuosisadalta, jota jotkut historioitsijat ovat kuvanneet kauheuksien vuosisadaksi, kauheuksien, jotka Haiderin poliittisen ohjelman filosofia, jota on mahdoton hyväksyä, loihtii taas esiin hämmästyneiden silmiemme edessä. On selvää, että Itävallan kansa on riippumaton ja että meidän on kunnioitettava toisen jäsenvaltion sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatetta. Ongelma ei kuitenkaan ole tämä. Ongelma on siinä, voiko unioni suhtautua välinpitämättömästi siihen, että jäsenvaltio muodostaa hallituksen, johon osallistuu puolue, jolla on tällaisia piirteitä. Meidän vastauksemme tähän tärkeään kysymykseen on "ei". Riippumatta strategisista tai taktisista näkökohdista, riippumatta mahdollisesta sopimattomaan käytökseen liittyvistä syytöksistä vapauttamisesta, riippumatta puolueen tai vaaliliittojen intresseistä ja niiden yläpuolella parlamentin kansanpuolueen ryhmän espanjalaiset jäsenet ilmaisevat täydessä yhteisymmärryksessä Espanjan kansanpuolueen ja Espanjan hallituksen kanssa yhtyvänsä ehdottomasti ja täysin puheenjohtajavaltio Portugalin 31. tammikuuta antamaan julkilausumaan niin sisällön, sävyn kuin sen merkityksenkin osalta. Konrad Adenauer sanoi kerran tiesin mistä hän puhui , että varmin tapa rauhoittaa tiikeri on antaa sen hotkaista sinut suuhunsa. Historia on yhteenveto niistä asioista, jotka olisi voitu välttää. Tämän vuoksi, arvoisa puhemies, rakkaat kollegat, unionin ja parlamentin on lähetettävä täysin selvä signaali siitä, että ne vastustavat suvaitsemattomuuden, muukalaisvihan ja totalitarismin tiikeriä, ettei meidän tarvitsisi lisätä taas yhtä virhettä pitkään vallasta luopumisten, periksi antamisten ja opportunismin sallimisen ketjuun, joka on leimannut Euroopan menneisyyttä, josta olemme niin kalliisti maksaneet."@fi5
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, le problème dont nous débattons à présent est d'une extrême gravité. Il s'agit, ni plus ni moins, de la présence dans le gouvernement d'un État membre d'une force politique dont la doctrine et les principes sont incompatibles avec les fondements conceptuels et moraux inspirant l'Union et consacrés dans les Traités qui l'instituent. Une simple lecture du chapitre 4, article 1, du programme politique du parti de la liberté autrichien fait tressaillir toute conscience démocratique. Il défend l'ethnie en tant que facteur définissant la nation ainsi que la supériorité d'une ethnie sur les autres, ressuscitant ainsi des fantômes du passé, d'un siècle que nous venons de laisser derrière nous et que certains historiens ont défini comme le siècle des horreurs, horreurs que la philosophie inacceptable du programme politique de M. Haider brandit à nouveau devant nos yeux déconcertés. Il est clair que le peuple autrichien est souverain et que nous devons respecter le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre. Mais le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si l'Union peut rester indifférente devant la formation, dans un État membre, d'un gouvernement incluant un parti présentant de telles caractéristiques. Notre réponse à cette question cruciale est : "non". Au-delà des considération stratégiques ou tactiques, au-delà de l'éventuelle disculpation découlant du comportement d'autrui, au-delà, et par-dessus les intérêts de parti ou des circonstances électorales, la délégation espagnole du groupe populaire de ce Parlement, en parfaite harmonie avec le parti populaire espagnol et le gouvernement espagnol, déclare de manière catégorique qu'elle est tout à fait d'accord avec la déclaration de la présidence portugaise du Conseil du 31 janvier dernier. Elle en approuve totalement le fond, la forme et la portée. Konrad Adenauer a dit un jour - il savait ce qu'il voulait dire ­ que la meilleure manière de calmer un tigre est de se laisser dévorer. L'histoire est un résumé de choses que l'on aurait pu éviter. C'est pourquoi, Madame la Présidente, chers collègues, l'Union et cette Assemblée doivent lancer à l'opinion un message inéquivoque de rejet du tigre de l'intolérance, de la xénophobie et du totalitarisme afin de ne pas ajouter une erreur de plus à la longue liste d'abdications, de renonciations et d'opportunismes qui jalonnent le passé de l'Europe et auxquels nous avons payé un lourd tribut."@fr6
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito di oggi verte su una questione di estrema gravità. Nella compagine governativa di uno Stato membro siede una forza politica la cui dottrina e i cui principi sono incompatibili con i fondamenti concettuali e morali che ispirano l’Unione e che sono sanciti dai Trattati istitutivi. Basta leggere l’articolo 1 del capitolo 4 del programma politico del Partito liberale austriaco per scuotere qualunque coscienza democratica. Considerare l’etnia come elemento di definizione di una nazione e affermare la superiorità di un’etnia sulle altre, come vi si legge, riporta alla memoria i vecchi scheletri di un secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle e che alcuni storici hanno descritto come il secolo degli orrori, orrori che tornano a balenare davanti ai nostri occhi attoniti a causa della filosofia inaccettabile del programma politico di Haider. Certamente il popolo austriaco è sovrano; certamente noi dobbiamo rispettare il principio di non ingerenza negli affari interni di uno Stato membro. Il problema però non è questo. Il problema è se l’Unione può restare indifferente dinanzi alla formazione di un governo di uno Stato membro che comprende un partito con simili caratteristiche. La nostra risposta a questa domanda cruciale è no. Al di là di considerazioni strategiche o tattiche, al di là di possibili giustificazioni ricavate da comportamenti altrui, al di là anche di interessi di partito o di congiunture elettorali, la delegazione spagnola del gruppo popolare di questo Parlamento, in piena sintonia con il Partito popolare spagnolo e con il governo spagnolo, esprime in modo deciso il suo pieno accordo con la dichiarazione della Presidenza portoghese del Consiglio del 31 gennaio scorso, con il suo contenuto, il suo tono e la sua portata. Konrad Adenauer una volta disse - ben sapendo quello che diceva - che il modo più sicuro per placare una tigre consiste nel farsi divorare. La storia non è che il compendio di tutte quelle cose che si sarebbero potute evitare. Per questo motivo, signora Presidente, onorevoli colleghi, l’Unione e quest’Assemblea devono lanciare all’opinione pubblica un segnale inequivocabile di rifiuto verso la tigre dell’intolleranza, della xenofobia e del totalitarismo, altrimenti aggiungeremmo un altro errore alla lunga lista di abdicazioni, rinunce e opportunismi che hanno segnato il passato dell’Europa e che abbiamo pagato a caro prezzo."@it9
"Madam President, we are debating an extremely serious issue. We are debating nothing less than the presence in a Member State’s government of a political force whose doctrine and principles are incompatible with the conceptual and moral bases of the Union enshrined in its founding Treaties. A simple reading of chapter 4, article 1 of the Austrian Freedom Party’s manifesto is enough to make any democratic conscience shudder. The view that ethnicity is the defining factor of a nation and the claim that one ethnic group has superiority over others, as is written here, revives old ghosts of the century which we have just left behind, which some historians have described as the century of horrors; horrors which the unacceptable philosophy behind Mr Haider’s manifesto has stirred up once again, to our amazement. Of course Austria is a sovereign nation and of course we must respect the principle of non-interference in the internal affairs of a Member State. However, that is not the problem. The question is whether the Union can remain indifferent to the formation of a government in a Member State which includes such a party. Our answer to this crucial question is no. Leaving aside strategic and tactical considerations, leaving aside possible exonerations based on other people’s behaviour and above and beyond party and electoral interests, the Spanish delegation of the People’s Group of this Parliament, in full agreement with the Spanish People’s Party and the Spanish Government, clearly expresses its full agreement with the statement of 31 January by the Portuguese Presidency of the Council. We agree with its substance, its tone and its scope. Konrad Adenauer once said – and he knew what he was saying – that the surest way to pacify a tiger was to allow it to devour you. History is a compendium of events which could have been avoided. Therefore, Madam President, the Union and the Assembly must send an unequivocal message, rejecting of the tiger of intolerance, xenophobia and totalitarianism, so as not to add one more mistake to the long list of abdications, renunciations and opportunism which mark Europe’s past and for which we have paid such a heavy price."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, wij debatteren hier over een buitengewoon ernstige kwestie: niet meer en niet minder dan de dreigende toetreding tot een regering van een lidstaat van een partij waarvan de leer en de principes niet verenigbaar zijn met de conceptuele en morele grondslagen van de Unie zoals die zijn vastgelegd in haar oprichtingsverdragen. Wat in het partijprogramma van de Oostenrijkse Vrijheidspartij te lezen staat onder artikel 1 van hoofdstuk 4, is schokkend voor iedereen met enig democratisch besef. Volgens dit artikel is de natie etnisch bepaald en is het ene volk superieur aan het andere. Dit roept aloude schrikbeelden op uit een eeuw die we net achter ons hebben gelaten, een eeuw die sommige historici hebben bestempeld als de eeuw van de gruwelen, precies dezelfde gruwelen als de heer Haider ons tot onze verbijstering opnieuw voorhoudt. Natuurlijk is het Oostenrijkse volk soeverein en natuurlijk moeten we het principe van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat respecteren. Maar daar ligt het probleem niet. Het probleem is de vraag of de Unie onverschillig mag blijven tegenover een regering van een lidstaat waarin een partij van een dergelijke strekking wordt opgenomen. Ons antwoord op deze cruciale vraag is nee. Los van strategische of tactische overwegingen, los van mogelijke rechtvaardigingen op basis van andermans gedrag, en al helemaal los van partijbelangen of electorale conjunctuur, verklaart de Spaanse delegatie van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese democraten, in volledige overeenstemming met de Spaanse Partido Popular, dat zij het volkomen eens is met de verklaring van het Portugese voorzitterschap van 31 januari jongstleden, zowel naar de inhoud, de toon als de reikwijdte. Konrad Adenauer heeft ooit gezegd - en hij wist waar hij het over had - dat je een tijger het best kon kalmeren door je te laten verslinden. De geschiedenis is een bloemlezing van gebeurtenissen die vermeden hadden kunnen worden. Daarom, mevrouw de Voorzitter, beste collega's, moeten de Unie en dit Parlement het eenduidige signaal aan de publieke opinie geven dat de tijger van de onverdraagzaamheid, de xenofobie en het totalitarisme moet worden afgeslagen. Laten we geen zoveelste vergissing toevoegen aan de lange lijst van verzuim, laksheid en opportunisme die het verleden van Europa heeft gekenmerkt. We hebben er zwaar genoeg voor moeten boeten."@nl2
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a questão em debate reveste-se de uma extrema gravidade: exactamente a presença num governo de um Estado-Membro de uma força política que defende uma doutrina e princípios contrários às concepções e aos princípios morais que norteiam a União e que os Tratados que a instituem consagraram. A simples leitura do artigo 1º do 4º capítulo do programa político do Partido Liberal Austríaco arrepia qualquer consciência democrática. Considerar a raça como um factor determinante de uma nação e defender a superioridade de uma raça sobre as outras, como se pode aqui ler, acorda velhos fantasmas de um século que acabámos de deixar para trás e que alguns historiadores definiram como o século dos horrores, que a filosofia inaceitável do programa político de Jörg Haider volta a agitar diante dos nossos olhos atónitos. O povo austríaco é, evidentemente, soberano, como é também evidente que devemos respeitar o princípio da não ingerência nos assuntos internos de um Estado-Membro. Isto não levanta qualquer problema. A questão que se coloca é saber se a União pode ficar indiferente perante a formação de um governo num Estado-Membro que integra um partido político daquelas características. A nossa resposta a esta pergunta crucial é não. Para lá de considerações estratégicas ou tácticas, para lá de possíveis justificações baseadas em comportamentos alheios, para lá e acima de interesses partidários ou de conjunturas eleitorais, a delegação espanhola do Grupo PPE deste Parlamento, numa perspectiva consistente com a do Partido Popular espanhol e do Governo de Espanha, manifesta a sua mais enérgica conformidade com a declaração da Presidência portuguesa do Conselho do passado dia 31 de Janeiro: com o seu conteúdo, com o seu tom e com o seu alcance. Konrad Adenauer afirmou uma vez - e sabia o que dizia - que a forma mais segura de apaziguar um tigre é permitir que este nos devore. A história é a síntese das situações que poderiam ter sido evitadas. Nesta conformidade, Senhora Presidente, caros colegas, a União e esta assembleia devem lançar um sinal inequívoco à opinião pública de repúdio pelo tigre da intolerância, da xenofobia e do totalitarismo para não acrescentar mais um erro à extensa lista de abdicações, renúncias e oportunismos que marcam o passado da Europa e pelos quais pagámos um tão alto preço."@pt11
"Fru talman, ärade ledamöter! Det är en högst allvarlig fråga vi diskuterar. Det handlar om inte mindre än närvaron av en politisk makt i en medlemsstats regering, en makt vars lärosatser och principer är oförenliga med unionens föreställningar och moral som är heliga i de fördrag som unionen bygger på. En genomläsning av artikel 1 i kapitel 4 i det österrikiska populistiska partiets program kan uppröra vilken demokrat som helst. Accepterandet av den etniska gruppen som en avgörande faktor för en nation och påståendet att en folkgrupp är överlägsen alla andra, så som det påstås där, väcker gamla spöken till liv från ett århundrade som vi just har lämnat bakom oss, och som av vissa historiker betecknas som skräckens århundrade, en skräck som till vår bestörtning åter aktualiseras av den oacceptabla filosofin i Haiders politiska program. Naturligtvis är det österrikiska folket ett självstyrande folk och naturligtvis skall vi respektera principen om icke inblandning i en medlemsstats inre angelägenheter. Men det är inte det som är problemet. Problemet är huruvida unionen kan förbli likgiltig inför bildandet av en regering i en medlemsstat, där ett parti med sådana drag ingår. Vårt svar på denna avgörande fråga är nej. Bortom alla strategiska och taktiska överväganden, bortom alla eventuella rättfärdiganden som man gör på grund av främmande beteenden , bortom allt sådant, och oberoende av partiintressen och valtider, vill den spanska delegationen inom Europeiska folkpartiets grupp i parlamentet, helt i överensstämmelse med det spanska folkpartiet och Spaniens regering, uttrycka sitt stöd för uttalandet av rådets portugisiska ordförandeskap den 31 januari, vad beträffar dess innehåll, ton och konsekvenser. Konrad Adenauer sade vid något tillfälle – och han visste vad han talade om – att det säkraste sättet att lugna ned ett odjur är att låta dig slukas. Historien är en provkarta på sådant som hade kunnat undvikas. Därför, fru talman och kära kolleger, måste unionen och detta parlament ge tydliga signaler om att vi avvisar detta intoleransens, främlingsfientlighetens och totalitarismens odjur, för att bara nämna några av de misstag på den långa lista över avsägande av ideal, avståenden och opportunism som markerat Europas förflutna och som vi har fått betala ett högt pris för."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph