Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-02-02-Speech-3-023"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000202.4.3-023"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, my group welcomes this debate because it is a defining moment. This is the first time in the history of the modern European project that we stand at the threshold of seeing the mainstreaming of a party of the extreme right. That is deeply disturbing. Finally, Madame President, this is a debate which touches on the heart of our democratic values and institutions and calls to mind that the price of liberty is eternal vigilance. On this continent, of all places, with the experience of hateful racism that we have suffered from in the past and at such great cost, we have to insist that today’s debate is not about interference with the sovereign rights of a State. It is a dogged insistence by the democratically elected part of the institutions of this Union that we will not as Europeans countenance turning the clock back. The FPÖ contends that if one reads their literature and their programme, there is much in it that one could share. That may be, but let me place on the record today a long and difficult experience which we Liberal Democrats had with the Austrian FPÖ in our Liberal International family. As early as 1986, we had cause to believe that Mr Jörg Haider was not a man whose principles or attitudes were consistent with decency and modern liberalism. In November of 1991, after a long internal debate in Liberal International and many visits to Vienna to discuss issues, we suspended the FPÖ from membership and in July 1993 we expelled them. We expelled them then and we continue to reject what Mr Haider stands for now. Let me share what we learned in that long experience. There were many in our ranks who said “read the text”. There were many more in our ranks who said “read the subtext”, “ look at the context ”. Words in politics can be incendiary, can be inflammatory, or can be conciliatory. We found that Mr Jörg Haider, as a wordsmith, has been a voice for racism and for xenophobia. He is a man who plays on fear and who has exploited vulnerability. That is why this debate is important – to put down a marker that when you mainstream extremism, something profound is happening in Europe today. I hasten to add that our quarrel is not with the Austrian people. We respect the rights of the Austrian people to their own democratic process. We defend the rights and constitutional prerogatives of the Austrian people, but we here in the European Parliament have the duty to recall our fundamental values as set out in Article 6 of the Treaty – the values of freedom, democracy and respect for human rights. Every right-thinking person in this House believes that these are universal and indivisible without regard to colour, class or creed. We must promote and defend those rights, all the while saying to the people of Austria: our quarrel is not with you. I wish to say with regard to the initiative of the Portuguese Presidency that we support the spirit and the political intention behind it. It may not be an ideal initiative in terms of its structure but we accept Mr President-in-Office, that it is rooted in idealism and for that reason we are inclined to support it. I share with President Prodi a preference for the Community method and we must look at Article 6 and Article 7 of the Treaty. Article 7 talks about the possibility of suspension in the event of serious or persistent breaches of our fundamental values. We must find a way as institutions to benchmark and give meaning to this so that it has a reality and a substance. Then we can work together by the Community method to root out this cancer within our midst. I want to say Madame President some words to Mr Schüssel. Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics. He now intends to ride into government on the back of a political tiger. Mr Schüssel – you are assuming a very serious, personal, national and European responsibility. That responsibility, which you Mr Schüssel now take on, is to respect the letter and the spirit of the European Treaties."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, min gruppe og jeg glæder os over denne forhandling, da det er et betydningsfuldt øjeblik. For første gang i moderne europæisk historie er vi vidner til integrationen af et ekstremt højreparti. Det er meget foruroligende. Afslutningsvis, fru formand, vil jeg sige, at dette er en forhandling om vores demokratiske principper og institutioner og om prisen for frihed, som er evig årvågenhed. På dette kontinent - af alle steder - og med vores erfaring med den grusomme racisme, som vi har lidt under med enorme omkostninger, må vi insistere på, at dagens forhandling ikke drejer sig om indgriben i en stats rettigheder. Det drejer sig om, at den demokratisk valgte del af institutionerne i Unionen ikke vil lade nogen skrue tiden tilbage. Det østrigske Frihedsparti hævder, at vi har meget til fælles, hvis vi ser på deres litteratur og program. Det er muligt, men lad mig lige slå fast, at de Liberale Demokrater havde en lang og vanskelig oplevelse med det østrigske Frihedsparti i den internationale liberale familie. Så tidligt som i 1986 havde vi grund til at formode, at hr. Jörg Haider var en mand med principper og holdninger, der ikke kunne forbindes med anstændighed og moderne liberalisme. I november 1991 suspenderede vi det østrigske Frihedsparti fra medlemskabet, og i juli 1993 blev de udvist efter en lang intern debat i den internationale sammenslutning af liberale. Vi udviste dem, og vi vil fortsat afvise hr. Haider og det, han står for nu. Lad mig fortælle, hvad vores lange erfaring har lært os. Mange sagde "læs mellem linjerne", og endnu flere sagde "læs det, der er skrevet med småt", "se sammenhængen". Formuleringen i politik kan være oprørsk, opflammende eller forsonende. Vi mener, at hr. Jörg Haider har været racistisk og fremmedhadsk i sin formulering. Han udnytter frygt og sårbarhed. Derfor er denne forhandling så vigtig - for at sætte fokus på det, der sker i Europa i dag med integrationen af ekstremer. Jeg vil skynde mig at tilføje, at vores uenighed ikke har noget med den østrigske befolkning at gøre. Vi respekterer den østrigske befolknings ret til egen demokratisk proces. Vi forsvarer den østrigske befolknings forfatningsmæssige rettigheder, men vi i Europa-Parlamentet har en forpligtelse til at leve op til de grundlæggende værdier som fastsat i artikel 6 i EF-traktaten - principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettigheder. Enhver rettænkende person i Parlamentet tror på, at disse principper er universelle og udelelige, uanset farve, race eller tro. Vi må fremme og forsvare disse rettigheder, men samtidig sige til den østrigske befolkning: Vores uenighed har intet med jer at gøre. Med hensyn til initiativet fra det portugisiske formandskab vil jeg gerne sige, at vi støtter ånden og den politiske hensigt. Det er muligvis ikke det mest ideelle initiativ med hensyn til strukturen, men vi kan se, hr. formand, at det er udarbejdet med idealisme, og derfor støtter vi det. Jeg deler hr. Prodis præference for fællesskabsmetoden, og vi må støtte os til artikel 6 og 7 i traktaten. Artikel 7 omhandler muligheden for suspension i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser af vores grundlæggende principper. Vi må finde en måde, hvorpå vi som institution kan standardisere og skabe mening omkring dette, så det kan fungere i praksis. Så kan vi ved hjælp af fællesskabsmetoden sammen udrydde denne cancer i vores midte. Fru formand, jeg vil gerne sige et par ord til hr. Schüssel. Hr. Schüssel er en mand med en ærefuld karriere inden for europæisk politik. Han har nu tænkt sig at lede en politisk sprængfarlig regering. Hr. Schüssel - De er i færd med at påtage Dem et meget alvorligt personligt, nationalt og europæisk ansvar. Det ansvar, som De, hr. Schüssel, nu påtager Dem, er at respektere indholdet af og ånden i Traktaten om Opretholdelse af De Europæiske Fællesskaber."@da1
"Frau Präsidentin, meine Fraktion begrüßt diese Debatte, da dies ein entscheidender Moment ist. Zum ersten Mal in der Geschichte des modernen europäischen Projekts stehen wir kurz davor mitzuerleben, wie eine Partei der extremen Rechten ganz nach oben kommt. Das ist zutiefst beunruhigend. Abschließend darf ich sagen, daß dies eine Debatte ist, die den Kern unserer demokratischen Werte und Institutionen berührt und uns daran erinnert, daß der Preis für Freiheit die immer währende Wachsamkeit ist. Angesichts der Erfahrung mit dem verabscheuungswürdigen Rassismus, unter dem wir in der Vergangenheit gelitten haben und der uns so viel gekostet hat, müssen wir gerade auf diesem Kontinent darauf bestehen, daß sich die heutige Debatte nicht um die Einmischung in die souveränen Rechte eines Staates dreht. Dieser demokratisch gewählte Teil der Institutionen dieser Union stellt mit zäher Beharrlichkeit unter Beweis, daß wir als Europäer es nicht dulden werden, daß die Uhren zurückgedreht werden. Die FPÖ macht geltend, daß man in ihren Schriften und in ihrem Programm viel finde, was man unterstützen könne. Das mag schon sein, aber lassen Sie mich heute zu Protokoll geben, daß wir als Liberale Demokraten auf eine lange und schwierige Erfahrung mit der österreichischen FPÖ in unserer Familie der Liberalen Internationalen zurückblicken. Schon 1986 hatten wir Gründe zu der Annahme, daß Herr Jörg Haider nicht der Mann war, dessen Grundsätze oder Einstellungen mit Anstand und modernem Liberalismus vereinbar gewesen wären. Nach einer langen Debatte innerhalb der Liberalen Internationalen und nach zahlreichen Besuchen zu Gesprächen in Wien legten wir im November 1991 die Mitgliedschaft der FPÖ zeitweilig auf Eis und schlossen die Partei dann im Juli 1993 aus. Wir schlossen sie seinerzeit aus, und wir lehnen auch heute noch das ab, wofür Herr Haider heute eintritt. Lassen Sie mich Ihnen berichten, was wir aus dieser langjährigen Erfahrung gelernt haben. Es gab viele in unseren Reihen, die sagten: „Lest den Text“. Es gab noch viel mehr, die meinten: „Lest zwischen den Zeilen“, „seht Euch den Kontext an“. In der Politik können Worte aufwieglerisch, aufrührerisch oder aber versöhnlich klingen. Wir stellten fest, daß Jörg Haider die Wörter so verwendet, daß damit Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit Ausdruck verliehen wird. Er ist ein Mann, der mit der Angst spielt und Verwundbarkeit ausgenutzt hat. Deshalb ist diese Debatte wichtig – sie ist wichtig, um klar zu machen, daß ein grundlegender Wandel in unserem heutigen Europa geschieht, wenn dem Extremismus der Zutritt in die Mitte der Gesellschaft gestattet wird. Ich möchte gleich hinzufügen, daß wir nicht mit dem österreichischen Volk im Zwist liegen. Wir respektieren das Recht des österreichischen Volkes auf einen eigenen demokratischen Prozeß. Wir verteidigen die Rechte und die in der Verfassung verankerten Prärogativen des österreichischen Volkes, aber wir hier im Europäischen Parlament haben die Pflicht, an unsere Grundwerte gemäß Artikel 6 des Vertrags zu erinnern – an die Werte der Freiheit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte. Jeder vernünftig denkende Mensch in diesem Haus betrachtet diese Werte als universell und unteilbar, unabhängig von Farbe, Klasse oder Glaubensbekenntnis. Diese Rechte müssen wir fördern und verteidigen, während wir gleichzeitig dem österreichischen Volk klarmachen müssen, daß wir uns nicht mit ihm streiten. In bezug auf die Initiative der portugiesischen Präsidentschaft möchte ich zum Ausdruck bringen, daß wir den Geist und die politische Absicht, die dahinter stehen, unterstützen. Von der Struktur her ist es vielleicht keine ideale Initiative, aber, Herr amtierender Ratspräsident, wir akzeptieren, daß sie auf Idealismus fußt, und sind deshalb geneigt, sie mitzutragen. Ebenso wie Herr Prodi ziehe ich die Gemeinschaftsmethode vor, und wir müssen uns Artikel 6 und Artikel 7 des Vertrags vor Augen halten. In Artikel 7 ist die Rede von der Möglichkeit der Aussetzung von Rechten im Falle einer schwerwiegenden oder anhaltenden Verletzung unserer Grundwerte. Wir als Institutionen müssen einen Weg finden, um diese Bestimmung zu einem Bezugspunkt zu erheben und ihr Bedeutung zu verleihen, damit sie einen reellen Inhalt bekommt. Dann können wir uns nach der Gemeinschaftsmethode gemeinsam daran machen, dieses Krebsgeschwür aus unserer Mitte zu entfernen. Ich möchte, Frau Präsidentin, ein paar Worte an Herrn Schüssel richten. Herr Schüssel ist ein Mann, der sich in der europäischen Politik einen ehrenwerten Ruf erworben hat. Jetzt will er auf dem Rücken eines politischen Tigers in die Regierungsarena hineinreiten. Herr Schüssel, Sie übernehmen eine sehr ernste, persönliche, nationale und europäische Verantwortung. Diese Verantwortung, die sie jetzt auf sich laden, muß Buchstabe und Geist der Europäischen Verträge gerecht werden."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα μου χαιρετίζει τη σημερινή συζήτηση που διεξάγεται στην καθοριστική αυτή στιγμή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου ευρωπαϊκού εγχειρήματος που φθάνουμε σε σημείο να βλέπουμε την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος, γεγονός άκρως ανησυχητικό. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση αγγίζει την πεμπτουσία των δημοκρατικών μας αξιών και θεσμών και υπενθυμίζει πως το τίμημα της ελευθερίας είναι η διαρκής επαγρύπνηση. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, μετά από την οδυνηρή εμπειρία που είχαμε στο παρελθόν λόγω του απεχθούς ρατσισμού και την οποία πληρώσαμε τόσο ακριβά, πρέπει να επιμείνουμε ώστε το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης να μην είναι η ανάμειξη στα κυρίαρχα δικαιώματα ενός κράτους. Το δημοκρατικά εκλεγμένο μέρος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιμένει πεισματικά να μην επιτρέψουμε ως Ευρωπαίοι μια οπισθοδρόμηση. Το Φιλελεύθερο Κόμμα της Αυστρίας διατείνεται πως, εάν κανείς διαβάσει τα έντυπα και το πρόγραμμά τους, θα συμφωνήσει σε πολλά σημεία. Ίσως να είναι αλήθεια, αλλά επιτρέψτε μου να καταθέσω σήμερα επισήμως μια μακρά και δύσκολη εμπειρία που ζήσαμε εμείς οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με το Φιλελεύθερο Κόμμα της Αυστρίας στους κόλπους της Διεθνούς των Φιλελευθέρων. Ήδη το 1986 είχαμε λόγους να πιστεύουμε πως ο κ. Jörg Haider ήταν κάποιος του οποίου οι αρχές και η στάση δεν συμβάδιζαν με την ευπρέπεια και τον σύγχρονο φιλελευθερισμό. Τον Νοέμβριο του 1991, μετά από μια μακρά εσωτερική συζήτηση στη Διεθνή των Φιλελευθέρων και πολλές επισκέψεις στη Βιέννη για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων, αναστείλαμε την ιδιότητα μέλους του Φιλελεύθερου Κόμματος της Αυστρίας και, τον Ιούλιο του 1993, το διαγράψαμε. Τους διαγράψαμε τότε και συνεχίζουμε να απορρίπτουμε όσα υποστηρίζει σήμερα ο κ. Haider. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τι αποκομίσαμε από τη μακρά αυτή εμπειρία. Πολλοί μεταξύ μας είπαν “διάβασε το κείμενο”. Πολλοί περισσότεροι μεταξύ μας είπαν “διάβασε ανάμεσα στις σειρές του κειμένου», «κοίταξε τα συμφραζόμενα”. Οι λέξεις στην πολιτική μπορούν να εξοργίζουν, να εξάπτουν ή να συμφιλιώνουν. Διαπιστώσαμε πως ο κ. Jörg Haider είναι ένας ρήτορας που κηρύττει υπέρ του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Είναι κάποιος που παίζει με τον φόβο και εκμεταλλεύεται την τρωτότητα. Γι’ αυτό η σημερινή συζήτηση είναι σημαντική: γιατί δείχνει πως η αποδοχή του εξτρεμισμού σημαίνει πως στη σημερινή Ευρώπη συντελείται μια βαθιά αλλαγή. Σπεύδω να προσθέσω πως δεν διαπληκτιζόμαστε με τον αυστριακό λαό. Σεβόμαστε τα δικαιώματα του αυστριακού λαού να έχει τη δική του δημοκρατική διαδικασία. Προασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συνταγματικά προνόμια του αυστριακού λαού, αλλά καθήκον δικό μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να θυμόμαστε τις θεμελιώδεις αξίες μας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης – τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε ορθώς σκεπτόμενο άτομο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει πως οι αξίες αυτές είναι παγκόσμιες και αδιαίρετες, ανεξαρτήτως χρώματος, κοινωνικής τάξης ή θρησκείας. Πρέπει να προωθήσουμε και να προασπίσουμε τα εν λόγω δικαιώματα, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον αυστριακό λαό πως δεν διαπληκτιζόμαστε μαζί του. Αναφορικά με την πρωτοβουλία της πορτογαλικής Προεδρίας, θέλω να δηλώσω πως υποστηρίζουμε το πνεύμα και την πολιτική πρόθεση από την οποία εκπορεύεται. Μπορεί να μην είναι ιδανική η πρωτοβουλία από άποψη δομής, αλλά αναγνωρίζουμε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, το ιδεαλιστικό της υπόβαθρο και γι’ αυτό είμαστε διατεθειμένοι να την υποστηρίξουμε. Συμμερίζομαι την προτίμηση του Προέδρου Prodi για την κοινοτική μέθοδο, και πρέπει να στραφούμε στο άρθρο 6 και στο άρθρο 7 της Συνθήκης. Στο άρθρο 7 μνημονεύεται η δυνατότητα αναστολής ορισμένων δικαιωμάτων σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των θεμελιωδών μας αξιών. Ως θεσμικά όργανα πρέπει να εξεύρουμε τρόπο να καθορίσουμε ένα σχετικό κριτήριο και να δώσουμε νόημα σε αυτή τη διάταξη ούτως ώστε να αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση. Τότε μπορούμε να εργαστούμε από κοινού βάσει της κοινοτικής μεθόδου για να ξεριζώσουμε αυτό το καρκίνωμα που βρίσκεται ανάμεσα μας. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να πω δυο λέξεις στον κ. Schüssel. Ο κ. Schüssel έχει ένα ευυπόληπτο παρελθόν στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα προτίθεται να ανεβεί στην εξουσία στην πλάτη μιας πολιτικής τίγρης. Κύριε Schüssel, αναλαμβάνετε μια πολύ σοβαρή προσωπική, εθνική και ευρωπαϊκή ευθύνη. Η εν λόγω ευθύνη, την οποία επωμίζεστε τώρα εσείς, κύριε Schüssel, συνίσταται στην τήρηση του γράμματος και του πνεύματος των Ευρωπαϊκών Συνθηκών."@el8
"(EN) Señora Presidenta, mi Grupo acoge con satisfacción este debate porque nos encontramos en un momento decisivo. Es la primera vez en la historia del moderno proyecto europeo que nos encontramos a punto de asistir a la integración de un partido de la extrema derecha. Es algo profundamente inquietante. Por último, señora Presidenta, el presente debate toca el corazón de nuestros valores e instituciones democráticos y nos trae a la memoria que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En este continente, muy especialmente, con la experiencia del odioso racismo que hemos sufrido en el pasado y que se ha cobrado un precio tan elevado, tenemos que insistir en que el debate de hoy no trata sobre la injerencia en los derechos soberanos de un Estado. Se trata de la insistencia obstinada por parte de la institución elegida democráticamente de esta Unión de que como europeos no toleraremos una vuelta al pasado. El FPÖ arguye que si leemos su documentación y su programa, encontraremos muchas cosas que podríamos compartir. Puede que así sea, pero hoy quiero hacer constar en Acta la larga y difícil experiencia que vivimos los Liberales Demócratas con el partido austríaco FPÖ en nuestra familia de la Internacional Liberal. Ya en 1986 teníamos motivos para creer que el Sr. Jörg Haider no era un hombre cuyos principios o actitudes fueran coherentes con la decencia y el liberalismo moderno. En noviembre de 1991, tras un largo debate interno en la Internacional Liberal y numerosas visitas a Viena para tratar sobre los problemas, suspendimos la asociación del FPÖ y en julio de 1993 lo expulsamos. Lo expulsamos entonces y seguimos oponiéndonos a lo que defiende el Sr. Haider. Permítanme compartir con ustedes lo que aprendimos de aquella larga experiencia. Eran muchos los que desde nuestras filas decían "lean el texto", pero eran muchos más aquellos que desde nuestras filas decían "lean entre líneas". En política, las palabras pueden ser incendiarias, pueden exaltar los ánimos o pueden ser conciliadoras. Nosotros descubrimos que el Sr. Jörg Haider, como artífice de la palabra, ha sido una voz que defendía el racismo y la xenofobia. Es un hombre que se ha aprovechado del miedo y ha explotado la vulnerabilidad. Ahí radica la importancia de este debate – para dejar constancia de que cuando el extremismo se integra en la corriente principal, algo profundo está sucediendo hoy en Europa. Me apresuro a añadir que nuestra lucha no va dirigida al pueblo austríaco. Respetamos los derechos del pueblo austríaco sobre su propio proceso democrático. Defendemos los derechos y las prerrogativas constitucionales del pueblo austríaco, pero aquí en el Parlamento Europeo tenemos el deber de recordar nuestros valores fundamentales tal y como estipula el artículo 6 del Tratado – los valores de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos. Todos los integrantes conscientes de esta Asamblea creemos que esos valores son universales e indivisibles con independencia de la raza, la clase o el credo. Debemos fomentar y defender esos derechos, al tiempo que decimos al pueblo de Austria: nuestra lucha no es contra vosotros. Con respecto a la iniciativa de la Presidencia portuguesa quisiera decir que apoyamos el espíritu y la intención política que están detrás de dicha iniciativa. Puede que no sea una iniciativa ideal en términos de su estructura, pero reconocemos, señor Presidente en ejercicio, que está anclada en el idealismo, y por esa razón nos inclinamos a apoyarla. Comparto con el Presidente Prodi la preferencia del método comunitario y debemos analizar el artículo 6 y el artículo 7 del Tratado. El artículo 7 contempla la posibilidad de la suspensión en el caso de incumplimientos graves y persistentes de nuestros valores fundamentales. Debemos encontrar, como instituciones, el modo de medir y dar significado a esto, de manera que tenga realidad y esencia. Luego, podemos trabajar juntos en la aplicación del método comunitario para erradicar este cáncer de nuestro entorno. Quiero dirigir, señora Presidenta, unas palabras al Sr. Schüssel. El Sr. Schüssel es un hombre que tiene una trayectoria honorable en la política europea. Ahora se propone llegar al gobierno cabalgando sobre un tigre político. Señor Schüssel, se dispone a asumir una responsabilidad muy grave, personal, nacional y europea. Esa responsabilidad, que ahora asume, señor Schüssel, es la de respetar la letra y el espíritu de los Tratados Europeos."@es12
"Arvoisa puhemies, ryhmäni suhtautuu myönteisesti tähän keskusteluun, koska kyse on eräänlaisesta rajapyykistä. Ensimmäistä kertaa nykyaikaisen Eurooppa-hankkeen historiassa seisomme kynnyksellä ja näemme äärioikeistolaisen puolueen päässeen osaksi valtavirtaa. Se on erittäin huolestuttavaa. Toteaisin lopuksi, arvoisa puhemies, että tämä keskustelu koskettaa demokraattisten arvojemme ja toimielintemme ydintä ja palauttaa mieliimme, että vapauden hinta on ikuinen valppaus. Kaikista maailman paikoista juuri tällä mantereella, joka on saanut kokea vastenmielisen rasismin ja kärsiä siitä menneisyydessä niin kalliiseen hintaan, meidän täytyy korostaa, että tämänpäiväinen keskustelu ei ole puuttumista jonkin valtion suvereeneihin oikeuksiin. Tämän demokraattisesti valitun unionin toimielimen täytyy itsepintaisesti korostaa, että emme eurooppalaisina salli sitä, että kelloa käännetään taaksepäin. FPÖ väittää, että jos sen kirjallisuutta ja ohjelmaa lukee, sieltä löytyy paljon sellaista, mistä olemme samaa mieltä. Niin saattaa olla, mutta haluaisin tänään tuoda esille, että meillä liberaalidemokraateilla on pitkä ja vaikea kokemus Itävallan FPÖ-puolueesta kansainvälisessä liberaalijärjestössä Liberal Internationalissa. Meillä oli jo vuonna 1986 syytä uskoa, etteivät Jörg Haiderin periaatteet tai asenteet olleet kunniallisia eivätkä nykyaikaisen liberalismin mukaisia. Marraskuussa 1991 keskusteltuamme asiasta pitkään Liberal Internationalin sisällä ja käytyämme useasti Wienissä puhumassa asioista pidätimme FPÖ:n oikeudet ja heinäkuussa 1993 erotimme sen järjestöstämme. Erotimme sen järjestöstämme ja torjumme edelleen sen, mitä Jörg Haider nyt edustaa. Haluaisin kertoa teille, mitä tuo pitkä kokemus opetti meille. Riveissämme oli paljon niitä, jotka kehottivat "lukemaan tekstin". Riveissämme oli vielä enemmän niitä, jotka kehottivat "lukemaan piilotekstin", "katsomaan asiayhteyttä". Politiikassa sanat voivat olla yllyttäviä tai ne voivat olla sovittelevia. Havaitsimme, että Jörg Haider on sanaseppänä ollut rasismin ja muukalaisvihan ääni. Hän on mies, joka käyttää hyväkseen pelkoa ja haavoittuvuutta. Tästä syystä tämä keskustelu on tärkeä – osoitamme, että kun ääriainekset tulevat osaksi valtavirtaa, nyky-Euroopassa on tapahtumassa jotakin kauaskantoista. Lisäisin kuitenkin, ettemme ole vihoissa Itävallan kansan kanssa. Kunnioitamme Itävallan kansan oikeuksia sen omaan demokratiaprosessiin. Puolustamme Itävallan kansan oikeuksia ja perustuslaillisia oikeuksia, mutta meillä Euroopan parlamentin jäsenillä on velvollisuus palauttaa mieliin perustamissopimuksemme 6 artiklassa mainitut perusarvomme – vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvot. Kaikki järkevät ihmiset tässä parlamentissa ovat sitä mieltä, että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia ihonväristä, luokasta tai uskonnosta riippumatta. Meidän täytyy edistää ja puolustaa näitä arvoja ja sanoa kuitenkin samalla Itävallan kansalle: emme ole vihoissa teidän kanssanne. Haluan sanoa puheenjohtajavaltio Portugalin aloitteesta, että tuemme sen henkeä ja sen taustalla olevaa poliittista aikomusta. Se ei välttämättä ole rakenteensa puolesta ihanteellinen aloite, mutta ymmärrämme, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, että se on hyvin idealistinen, ja haluamme siitä syystä tukea sitä. Kannatan puheenjohtaja Prodin kanssa yhteisönä toimimisen menetelmää, ja meidän täytyy tarkastella perustamissopimuksen 6 ja 7 artiklaa. 7 artiklan mukaan jäsenvaltion oikeudet voidaan pidättää, jos se rikkoo vakavasti ja jatkuvasti perusarvojamme. Meidän täytyy toimieliminä keksiä keino, jolla voimme käyttää sitä kiintopisteenä ja antaa sille sisällön, niin että se olisi todellinen ja merkittävä. Sitten voimme yhdessä yhteisönä toimimisen menetelmää käyttäen kitkeä keskuudestamme tämän tautipesäkkeen. Arvoisa puhemies, haluan sanoa pari sanaa Schüsselille. Schüssel on mies, jolla on kunnioitettava menneisyys Euroopan politiikassa. Hän aikoo nyt ratsastaa hallitukseen poliittisen tiikerin selässä. Hyvä Schüssel – olette ottamassa vastaan hyvin vakavaa, henkilökohtaista, kansallista ja eurooppalaista tehtävää. Tuo tehtävä, jonka te, Schüssel, otatte nyt vastaan, on yhteisön perussopimusten kirjaimen ja hengen kunnioittaminen."@fi5
"Madame la Présidente, mon groupe se félicite de ce débat car le moment est déterminant. Pour la première fois, dans l'histoire du projet européen moderne, nous risquons d'assister à l'assimilation d'un parti d'extrême-droite. Cette situation est profondément inquiétante. Pour conclure, Madame la Présidente, je dirai que ce débat touche au cœur de nos valeurs et de nos institutions démocratiques et nous rappelle que la vigilance éternelle constitue le prix de la liberté. Partout sur le continent, à la lumière de ce que nous a coûté le racisme odieux dont nous avons souffert par le passé, nous devons insister sur ce que le débat d'aujourd'hui ne vise pas à interférer avec les droits souverains d'un État. La partie des institutions européennes élue démocratiquement insiste avec détermination sur le fait que nous n'accepterons pas, en tant qu'Européens, de revenir en arrière. Le FPÖ soutient que si l'on lisait leurs documents et leur programme, on pourrait partager beaucoup de ce qui y est contenu. Peut-être, mais permettez-moi de rappeler aujourd'hui une expérience longue et difficile que nous, les libéraux-démocrates, avons connue avec le parti autrichien FPÖ au sein de notre famille, l'Internationale Libérale. Dès 1986, nous avons eu des raisons de penser que M. Jörg Haider était un homme dont les principes et les attitudes ne s'alignaient pas sur la décence et le libéralisme moderne. En novembre 1991, au terme d'un long débat interne au sein de l'Internationale Libérale et de nombreuses visites à Vienne pour discuter de certaines questions, nous avons décidé de suspendre l'adhésion du FPÖ et, en juillet 1993, nous l'avons exclu. Nous l'avons exclu et nous continuons de rejeter ce qu'incarne maintenant M. Haider. Je tiens à vous faire part de ce que cette longue expérience nous a appris. Nombreux sont ceux, dans nos rangs, qui ont dit : "Lisez le texte". Plus nombreux encore sont ceux, dans nos rangs, qui ont dit : "lisez entre les lignes", "tenez compte du contexte". En politique, les mots peuvent être incendiaires ou conciliants. Nous avons constaté que M. Jörg Haider, qui a le génie des mots, prône le racisme et la xénophobie. Cet homme joue sur la peur et a exploité la vulnérabilité. C'est pourquoi ce débat est important, pour bien marquer que la banalisation de l'extrémisme signifie que quelque chose d'important est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Je m'empresse d'ajouter que notre différend ne concerne pas le peuple autrichien. Nous respectons le droit des Autrichiens à leur propre processus démocratique. Nous défendons les droits et les prérogatives constitutionnelles des Autrichiens. Cependant, le Parlement européen a le devoir de rappeler nos valeurs fondamentales, telles que définies à l'article 6 du Traité - à savoir la liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Toute personne sensée au sein de ce Parlement pense que ces valeurs sont universelles et indivisibles, indépendamment de la couleur, de la classe sociale ou des croyances. Nous devons promouvoir et défendre ces droits, tout en disant aux citoyens d'Autriche : ce n'est pas avec vous que nous avons un différend. Je voudrais dire que nous soutenons l'esprit et l'intention politique de l'initiative prise par la présidence portugaise. Cette initiative n'est peut-être pas idéale dans sa structure mais nous admettons, Monsieur le Président en exercice, qu'elle est fermement empreinte d'idéalisme, c'est pourquoi nous sommes enclins à la soutenir. À l'instar de M. Prodi, je préfère la méthode communautaire et nous devons examiner les articles 6 et 7 du Traité. L'article 7 traite de la possibilité de suspension en cas de violation grave et persistante de nos principes fondamentaux. En tant qu'institutions, nous devons trouver un moyen de faire de ce concept une référence et d'y donner un sens afin qu'il devienne réalité et qu'il ait de la consistance. Alors nous pouvons collaborer en suivant la méthode communautaire afin d'éliminer ce cancer qui s'est développé parmi nous. Madame la Présidente, je voudrais dire quelques mots à M. Schüssel. Il s'agit d'un homme qui a un passé honorable sur la scène politique européenne. Il veut maintenant arriver au gouvernement sur le dos d'un tigre politique. Monsieur Schüssel, vous assumez là une responsabilité très grave sur le plan personnel, national et européen. La responsabilité, que vous prenez aujourd'hui, Monsieur Schüssel, consiste à respecter la lettre et l'esprit des Traités européens."@fr6
"Signora Presidente, il mio gruppo giudica estremamente opportuno questo dibattito, che si svolge in un momento decisivo. Per la prima volta nella storia del moderno progetto europeo, stiamo per assistere all'integrazione di un partito di estrema destra, un evento estremamente preoccupante. Signora Presidente, per concludere vorrei dire che questo dibattito va dritto al cuore dei nostri valori e delle nostre istituzioni democratiche, e ci ricorda che il prezzo della libertà è la vigilanza continua. Proprio nel nostro continente, su cui purtroppo grava un triste passato di razzismo che abbiamo pagato a caro prezzo, dobbiamo ribadire che il dibattito odierno non vuole in alcun modo interferire nei diritti sovrani di uno Stato, ma piuttosto insistere con caparbietà, a nome della parte democraticamente eletta delle Istituzioni di questa Unione, che come europei non tollereremo un ritorno al passato. L'FPÖ afferma che le sue pubblicazioni e il suo programma contengono in realtà molti elementi facilmente condivisibili. Sarà così, ma vorrei mettervi a parte della lunga e penosa esperienza che noi liberali democratici abbiamo vissuto nei nostri rapporti con l'FPÖ austriaco nell'ambito dell'Internazionale liberale. Già nel 1986 avevamo ragione di credere che i principi e l'atteggiamento di Jörg Haider mal si accordassero con le norme del vivere civile e col moderno liberalismo. Nel novembre 1991, dopo un lungo dibattito all'interno dell'Internazionale liberale e molte visite a Vienna per la discussione di temi diversi, abbiamo sospeso l'FPÖ per poi espellerlo nel luglio 1993. Lo abbiamo espulso allora e continuiamo a respingere tutto ciò che Haider rappresenta. Vorrei farvi partecipi di ciò che abbiamo appreso nel corso di quella lunga esperienza. Molti dei nostri dicevano "leggete il testo". Ma molti di più erano coloro che dicevano "leggete tra le righe", "guardate al contesto". In politica le parole possono essere incendiarie, fonte di agitazione o al contrario di conciliazione. A nostro avviso Jörg Haider, maestro nell'arte della retorica, è stato il portavoce del razzismo e della xenofobia. Egli fa leva sulla paura e sulla vulnerabilità. Ecco perché questo dibattito è così importante: per dimostrare che l'integrazione dell'estremismo ha conseguenze profonde per l'Europa di oggi. Vorrei sottolineare che il nostro nemico non è il popolo austriaco, di cui rispettiamo il diritto a un proprio processo democratico. E' giusto difendere i diritti e le prerogative costituzionali del popolo austriaco, ma il Parlamento europeo ha il dovere di richiamarsi ai valori fondamentali espressi dall'articolo 6 del Trattato: libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo. In questo Emiciclo, ogni persona onesta crede nell'universalità e nell'indivisibilità di questi valori, senza riguardo alcuno per il colore, la classe sociale o la religione. Dobbiamo sostenere e difendere questi diritti, e contemporaneamente ripetere al popolo austriaco: non siete voi i nostri nemici. Quanto all'iniziativa della Presidenza portoghese, vorrei dire che sosteniamo lo spirito e le intenzioni politiche che l'hanno ispirata. Forse non è l'iniziativa ideale in termini di struttura, ma siamo d'accordo, signor Presidente in carica, sul fatto che essa affonda le proprie radici nell'idealismo e per questo motivo siamo inclini a sostenerla. Come al Presidente della Commissione Prodi, anche a me il metodo della Comunità pare preferibile; dobbiamo guardare agli articoli 6 e 7 del Trattato. L'articolo 7 menziona la possibilità di sospensione nel caso di gravi o persistenti violazioni dei nostri valori fondamentali. Nel nostro ruolo di Istituzioni dobbiamo trovare il modo di fornire punti di riferimento e dare un senso a tutto questo perché acquisti sostanza e realtà. Allora potremo lavorare insieme secondo il metodo della Comunità per estirpare questo cancro che è tra noi. Signora Presidente, adesso vorrei rivolgermi al dei popolari austriaci Schüssel, un uomo che nella politica europea vanta una storia più che dignitosa, ma che adesso si appresta ad andare al governo cavalcando una tigre politica. Signor Schüssel, lei si assume una responsabilità molto grave, sia individualmente che a livello nazionale ed europeo: la responsabilità di rispettare la lettera e lo spirito dei Trattati europei."@it9
"Madam President, my group welcomes this debate because it is a defining moment. This is the first time in the history of the modern European project that we stand at the threshold of seeing the mainstreaming of a party of the extreme right. That is deeply disturbing. Finally, Madame President, this is a debate which touches on the heart of our democratic values and institutions and calls to mind that the price of liberty is eternal vigilance. On this continent, of all places, with the experience of hateful racism that we have suffered from in the past and at such great cost, we have to insist that today’s debate is not about interference with the sovereign rights of a State. It is a dogged insistence by the democratically elected part of the institutions of this Union that we will not as Europeans countenance turning the clock back. The FPÖ contends that if one reads their literature and their programme, there is much in it that one could share. That may be, but let me place on the record today a long and difficult experience which we Liberal Democrats had with the Austrian FPÖ in our Liberal International family. As early as 1986, we had cause to believe that Mr Jörg Haider was not a man whose principles or attitudes were consistent with decency and modern liberalism. In November of 1991, after a long internal debate in Liberal International and many visits to Vienna to discuss issues, we suspended the FPÖ from membership and in July 1993 we expelled them. We expelled them then and we continue to reject what Mr Haider stands for now. Let me share what we learned in that long experience. There were many in our ranks who said “read the text”. There were many more in our ranks who said “read the subtext”, “ look at the context ”. Words in politics can be incendiary, can be inflammatory, or can be conciliatory. We found that Mr Jörg Haider, as a wordsmith, has been a voice for racism and for xenophobia. He is a man who plays on fear and who has exploited vulnerability. That is why this debate is important – to put down a marker that when you mainstream extremism, something profound is happening in Europe today. I hasten to add that our quarrel is not with the Austrian people. We respect the rights of the Austrian people to their own democratic process. We defend the rights and constitutional prerogatives of the Austrian people, but we here in the European Parliament have the duty to recall our fundamental values as set out in Article 6 of the Treaty – the values of freedom, democracy and respect for human rights. Every right-thinking person in this House believes that these are universal and indivisible without regard to colour, class or creed. We must promote and defend those rights, all the while saying to the people of Austria: our quarrel is not with you. I wish to say with regard to the initiative of the Portuguese Presidency that we support the spirit and the political intention behind it. It may not be an ideal initiative in terms of its structure but we accept Mr President-in-Office, that it is rooted in idealism and for that reason we are inclined to support it. I share with President Prodi a preference for the Community method and we must look at Article 6 and Article 7 of the Treaty. Article 7 talks about the possibility of suspension in the event of serious or persistent breaches of our fundamental values. We must find a way as institutions to benchmark and give meaning to this so that it has a reality and a substance. Then we can work together by the Community method to root out this cancer within our midst. I want to say Madame President some words to Mr Schüssel. Mr Schüssel is a man with an honourable record in European politics. He now intends to ride into government on the back of a political tiger. Mr Schüssel – you are assuming a very serious, personal, national and European responsibility. That responsibility, which you Mr Schüssel now take on, is to respect the letter and the spirit of the European Treaties."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijn fractie is ingenomen met dit debat. Dit is immers een beslissend moment. Voor het eerst in de geschiedenis van het moderne Europese project dreigt een extreem-rechtse partij het te halen. Dat is zeer onrustbarend. Mevrouw de Voorzitter, dit debat betreft de essentie zelf van onze democratische waarden en instellingen en doet ons beseffen dat eeuwige waakzaamheid de tol van de vrijheid is. In Europa moeten wij, met onze ervaring van het weerzinwekkende racisme, waaronder wij in het verleden zwaar hebben geleden en dat ons duur is komen te staan, onderstrepen dat dit debat niet over de inmenging in de soevereine bevoegdheid van een land gaat. De democratisch gekozen instellingen van de Unie moeten laten zien dat wij, Europeanen, niet zullen dulden dat de klok wordt teruggedraaid. De FPÖ beweert dat wij, als wij haar teksten en programma doornemen, het eens kunnen zijn met veel van wat daarin wordt gezegd. Dat is mogelijk, maar ik zou het vandaag willen hebben over de moeilijkheden die wij, liberale democraten, in onze liberale internationale al sedert lang met de Oostenrijkse FPÖ ondervinden. Al in 1986 hadden wij redenen om aan te nemen dat de heer Jörg Haider niet een man was wiens principes of standpunten met het fatsoen of het moderne liberalisme strookten. In november 1991 hebben wij, na een lang intern debat in de liberale internationale en vele bezoeken aan Wenen om daar de problemen te bespreken, het lidmaatschap van de FPÖ opgeschort. Vervolgens hebben wij de partij in juli 1993 uitgesloten. Wij hebben de FPÖ toen uitgesloten en wijzen nog altijd af wat de heer Haider nu vertegenwoordigt. Ik zal u zeggen wat wij in die lange periode hebben geleerd. Velen van ons zeiden dat wij de teksten moesten lezen. Nog veel meer van ons zeiden dat wij tussen de regels door moesten lezen en naar de context moesten kijken. In de politiek kunnen woorden opzwepen of verzoenen. Wij kwamen tot de conclusie dat de heer Jörg Haider de stem was van racisme en xenofobie. Hij speelt in op angst en exploiteert kwetsbaarheid. Daarom is dit een belangrijk debat. Wij moeten duidelijk maken dat, als wij extremisme aanvaarden, in Europa iets ernstigs aan de gang is. Ik voeg daar meteen aan toe dat wij niets tegen het Oostenrijkse volk hebben. Wij eerbiedigen het recht van de Oostenrijkse bevolking op een eigen democratisch proces. Wij komen op voor de rechten en constitutionele prerogatieven van de Oostenrijkse bevolking, maar hebben hier in het Europees Parlement de plicht te herinneren aan onze fundamentele waarden in artikel 6 van het Verdrag: vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten. Ieder weldenkend mens in dit Parlement is ervan overtuigd dat die rechten universeel en ondeelbaar zijn en niets met huidskleur, stand of overtuiging te maken hebben. Wij moeten die rechten bevorderen en verdedigen. Inmiddels zeggen wij tot de Oostenrijkers dat wij niet boos op hen zijn. Met betrekking tot het initiatief van het Portugese voorzitterschap moet ik zeggen dat wij het met de geest en politieke opzet daarvan eens zijn. Het initiatief is misschien niet volmaakt, maar wij geloven, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dat het op idealisme berust en zijn daarom geneigd het te ondersteunen. Zoals Commissievoorzitter Prodi verkies ik de communautaire methode en vind ik dat wij naar de artikelen 6 en 7 van het Verdrag moeten kijken. Artikel 7 voorziet in de mogelijkheid van schorsing van rechten wegens ernstige en voortdurende schending van onze fundamentele waarden. Als instellingen moeten wij onderzoeken hoe wij daaraan betekenis en concrete vorm kunnen geven. Dan kunnen wij de communautaire methode toepassen om dit kankergezwel te vernietigen. Mevrouw de Voorzitter, ik wil ook iets tegen de heer Schüssel zeggen. De heer Schüssel heeft in de Europese politiek een eervolle staat van dienst. Nu wil hij op de rug van een politieke tijger de regering binnenrijden. Mijnheer Schüssel, u neemt daarmee een zware persoonlijke, nationale en Europese verantwoordelijkheid op u. U zult de geest en de letter van de Europese Verdragen moeten naleven."@nl2
"Senhora Presidente, o meu grupo congratula­se com este debate, porque ele constitui um momento propício à definição de posições. É a primeira vez na história do moderno projecto europeu que estamos à beira de assistir à integração, nesse projecto, de um partido da extrema direita. Isso é extremamente preocupante. Por último, Senhora Presidente, este é um debate que toca o âmago dos nossos valores e instituições democráticos e nos faz recordar que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Neste continente, mais do que em qualquer outro lugar, com a experiência do racismo odioso de que fomos vítimas no passado e pelo qual pagámos um tão elevado preço, temos de insistir em que o debate de hoje não tem nada a ver com ingerência nos direitos soberanos de um Estado. É, isso sim, a insistência tenaz, por parte daqueles que constituem a parcela democraticamente eleita das instituições desta União, em que, como Europeus, não permitiremos que os relógios andem para trás. O FP afirma que quem ler a sua literatura e o seu programa encontra lá muita coisa com que poderá estar de acordo. Pode ser que sim, mas eu gostaria que hoje ficasse registada em acta uma experiência longa e difícil que nós, Liberais Democratas, tivemos com o FP austríaco na nossa família Internacional Liberal. Logo em 1986 tivemos razões para acreditar que Jörg Haider não era um homem cujos princípios ou atitudes se coadunassem com a decência e o liberalismo moderno. Em Novembro de 1991, depois de um longo debate interno na Internacional Liberal e de muitas deslocações a Viena para discutir várias questões, suspendemos o FP da nossa organização e em Julho de 1993 expulsámo­lo. Expulsámo­los nessa altura e continuamos a rejeitar aquilo que Jörg Haider agora representa. Deixem­me partilhar convosco o que aprendemos nessa longa experiência. Nas nossas fileiras havia muitos que diziam: “Leiam o texto!”. Havia muitos mais nas nossas fileiras que diziam: “Leiam o subtexto!”, “Vejam o contexto!” Em política, as palavras podem ser incendiárias, podem ser inflamatórias, ou podem ser conciliatórias. Chegámos à conclusão de que Jrg Haider, enquanto artífice da palavra, tem sido uma voz que defende o racismo e a xenofobia. É um homem que joga com o medo e que explora a vulnerabilidade. É por isso que este debate é importante - para assinalar de forma bem clara que quando se integra o extremismo, isso significa que algo de muito profundo está a acontecer na Europa dos nossos dias. Apresso­me a acrescentar que as nossas divergências não são com o povo austríaco. Respeitamos o direito do povo austríaco a seguir o seu próprio processo democrático. Defendemos os direitos e as prerrogativas constitucionais do povo austríaco, mas nós aqui no Parlamento Europeu temos o dever de recordar os nossos valores fundamentais, tal como se encontram definidos no artigo 6º do Tratado - os valores da liberdade, da democracia e do respeito pelos direitos humanos. Todas as pessoas de bem presentes nesta assembleia consideram que estes são direitos universais e indivisíveis, independentes da cor, da classe social ou do credo religioso. Temos de promover e defender esses direitos, sem nunca deixarmos de dizer ao povo austríaco: as nossas divergências não são convosco. No que respeita à iniciativa da Presidência portuguesa, desejo dizer que apoiamos o espírito e a intenção política que estão por trás dela. Talvez não seja uma iniciativa ideal em termos da sua estrutura, mas admitimos, Senhor Presidente em exercício do Conselho, que ela radica no idealismo e por esse motivo estamos inclinados a apoiá-la. Partilho com o senhor Presidente Prodi uma preferência pelo método comunitário e temos de analisar os artigos 6º e 7º do Tratado. O artigo 7º fala da possibilidade de suspensão caso se verifiquem violações graves ou persistentes dos nossos valores fundamentais. Como instituições, temos de encontrar uma maneira de fazer dessa afirmação uma referência e de lhe conferir significado para que ela ganhe realidade e substância. Seguidamente podemos trabalhar juntos segundo o método comunitário para arrancar este cancro do nosso seio. Desejo dizer algumas palavras a Wolfgang Schssel, Senhora Presidente. Wolfgang Schssel é um homem com um passado digno na política europeia. Agora quer ir para o governo às costas de um tigre da política. Senhor Wolfgang Schssel, o senhor está a assumir uma responsabilidade muito séria a nível pessoal, nacional e europeu. Essa responsabilidade que o senhor neste momento assume é a responsabilidade de respeitar a letra e o espírito dos tratados europeus."@pt11
"Fru talman! Min grupp välkomnar denna debatt för den är betydelsefull. Detta är första gången i det moderna europeiska projektets historia som vi börjar se ett parti från extremhögern integreras i politiken. Det är djupt oroande. Slutligen, fru talman, detta är en debatt som berör kärnan för våra demokratiska principer och institutioner och påminner oss om att priset för frihet är evig vaksamhet. På denna kontinent, av alla platser, och mot bakgrund av vår erfarenhet av hatisk rasism som vi utstått tidigare och till så stor kostnad måste vi hävda att dagens debatt inte handlar om att hindra en stats suveräna rättigheter. Det är ett hårdnackat krav från de demokratiskt valda i denna unions institutioner att vi som européer inte kan tillåta att man vrider tillbaka klockan. FPÖ hävdar att om man läser deras litteratur och deras programförklaring finns där mycket som man skulle kunna känna sig delaktig i. Så är det kanske men låt mig i dag föra till protokollet den långa och svåra upplevelse som vi liberaldemokrater genomgick med österrikiska FPÖ inom vår familj Liberal International. Så tidigt som 1986 hade vi anledning tro att Jörg Haider inte var en man vars principer eller inställning överensstämde med anständighet och modern liberalism. I november 1991 efter en lång intern debatt inom Liberal International och många besök i Wien för att diskutera frågor avstängde vi temporärt FPÖ som medlem och i juli 1993 uteslöt vi dem. Vi uteslöt dem då och vi fortsätter att förkasta det som Haider står för nu. Låt mig berätta för er vad vi lärde oss under denna långa erfarenhet. Det fanns många bland oss som sade "läs texten". Det fanns många fler bland oss som sade "läs undermeningen", "se på kontexten". Ord som används i politiska sammanhang kan vara uppviglande, kan vara upphetsande eller försonande. Vi ansåg att Jörg Haider, som ordvrängare, har varit en röst för rasism och för främlingsfientlighet. Han är en man som spelar på rädsla och som har utnyttjat människors sårbarhet. Det är därför denna debatt är viktig – att markera att när man integrerar extremism händer något mycket omvälvande i Europa i dag. Jag skyndar mig att tillägga att vårt gräl inte gäller det österrikiska folket. Vi respekterar det österrikiska folkets rätt till sin egen demokratiska process. Vi försvarar det österrikiska folkets rättigheter och konstitutionella privilegier, men vi här i Europaparlamentet har en skyldighet att påminna oss om våra grundläggande principer enligt artikel 6 i fördraget – principerna om frihet, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Varje rättänkande person i denna kammare anser att dessa är universella och odelbara principer utan hänsyn till färg, klass eller tro. Vi måste värna om och försvara dessa rättigheter och samtidigt tala om för det österrikiska folket: vårt gräl gäller inte er. Beträffande det portugisiska ordförandeskapets initiativ vill jag framföra att vi stöder andemeningen och det politiska syftet bakom det. Det är kanske inte ett perfekt initiativ i dess utformning men vi inser, herr ordförande, att dess grund är idealism och av det skälet är vi benägna att stödja det. Jag delar ordförande Prodis uppfattning att gemenskapens metod är att föredra och vi måste titta på artiklarna 6 och 7 i fördraget. I artikel 7 nämns möjligheten till tillfällig uteslutning i händelse av allvarliga och återkommande brott mot våra grundläggande principer. Vi måste som institutioner hitta ett sätt att tillämpa och visa vad detta betyder, så att det får en verklig mening och innebörd. Därefter kan vi arbeta tillsammans i enlighet med gemenskapens metod för att driva ut denna cancerböld mitt ibland oss. Fru talman, jag vill säga några ord till Schüssel. Schüssel är en man med ett hedersamt rykte i europeisk politik. Han avser nu att rida in i regeringen på ryggen av en politisk tiger. Herr Schüssel, ni tar på er ett mycket tungt, personligt, nationellt och europeiskt ansvar. Det ansvaret, som ni herr Schüssel nu tar på er är att respektera ordalydelsen och andan i de europeiska fördragen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph