Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-20-Speech-4-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000120.11.4-179"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Monsieur le Président, la Commission partage les préoccupations exprimées par les membres du Parlement sur la situation catastrophique du Vénézuela et je ferai part à M. Nielsen de vos différentes remarques. Compte tenu de l'ampleur du désastre, la Commission a réagi immédiatement en adoptant dès les 23 et 30 décembre 1999 des décisions d'ores et déjà mises en œuvre concernant l'octroi d'une aide humanitaire de 3,2 millions d'euros. Toutefois, étant donné la nécessité immédiate d'effectuer une évaluation des besoins, un expert de l'Office humanitaire ECHO s'est rendu au Vénézuela dès le 22 décembre. Un correspondant permanent d'ECHO arrivera sur le terrain dans les prochains jours afin de coordonner l'aide humanitaire et d'assurer la mise en œuvre des programmes. Considérant le risque élevé d'épidémies de choléra et de lèpre entre autres, confirmé par le ministère de la Santé du Vénézuela, la Commission prépare une troisième décision de 2 millions d'euros afin de rétablir un système d'eau potable et une surveillance épidémiologique. Je partage l'avis de M. Linkohr quant à l'opportunité d'avoir pour l'avenir une réflexion générale sur les catastrophes et certaines études vont dans ce sens. Au-delà de la Commission, bien entendu, la communauté internationale a répondu rapidement et généreusement à l'appel lancé par le gouvernement. Selon l'Office de coordination de l'aide humanitaire des Nations unies, le montant total des aides s'élève aujourd'hui à environ 24 millions de dollars, dont près de 10 millions provenant de l'Union européenne. Répondant aux souhaits du Parlement, la Commission prépare toutefois aussi une mission d'expertise afin d'évaluer la situation au Vénézuela et d'identifier des actions spécifiques. En fonction des résultats de cette expertise, elle décidera d'un plan de reconstruction à moyen terme. La Commission sera particulièrement attentive aux questions liées à l'environnement au moment de la mise en œuvre d'actions de réhabilitation. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer le montant de l'aide qui sera déterminé en fonction des résultats de la mission d'expertise et de la consultation des autres donateurs. La Commission va coopérer étroitement avec les autres donateurs afin d'encourager la coordination des efforts de la communauté internationale et la définition des priorités d'action. Il est donc essentiel qu'un système de coordination de l'aide internationale soit mis en place le plus rapidement possible."@fr6
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen deler fuldt ud den bekymring, Europa-Parlamentets medlemmer har givet udtryk for, når det gælder oversvømmelserne i Venezuela, og jeg skal lade medlemmernes bemærkninger gå videre til kommissær Nielson. I betragtning af ødelæggelsernes omfang reagerede Kommissionen prompte og besluttede allerede den 23. og den 30. december 1999 at bevilge humanitær bistand til Venezuela i størrelsesordenen 3,2 millioner euro. En ekspert fra EU's kontor for humanitær bistand, ECHO, rejste allerede den 22. december til Venezuela for nærmere at vurdere behovet for hjælp. En af de nærmeste dage kommer en af ECHO's faste samarbejdspartnere til Venezuela for at koordinere den humanitære indsats og sikre, at hjælpeprogrammerne gennemføres. Der skønnes at være en betydelig risiko for epidemier, i særdeleshed når det gælder kolera og spedalskhed som også understreget af Venezuelas sundhedsminister. Kommissionen forventer derfor at træffe beslutning om en tredje bevilling i størrelsesordenen 2 millioner euro, som skal anvendes til at genopbygge og sikre drikkevandsforsyningen og forebygge epidemier. Jeg er enig med hr. Linkohr i, at det vil være hensigtsmæssigt at overveje generelle forholdsregler med henblik på fremtidige naturkatastrofer. Der er da også initiativer, der peger i den retning. Det skal tilføjes, at det internationale samfund generelt har reageret hurtigt og storsindet på den venezuelanske regerings anmodning om hjælp. I henhold til FN's kontor for koordinering af humanitær bistand er der i alt ydet bistand i størrelsesordenen 24 millioner dollars, hvoraf EU tegner sig for ca. 10 millioner. Kommissionen planlægger imidlertid også som ønsket af Europa-Parlamentet at lade gennemføre en sagkyndig vurdering af situationen i Venezuela med henblik på at udpege særlige indsatsområder. Kommissionen vil på baggrund af en sådan sagkyndig vurdering træffe beslutning om en genopbygningsplan på mellemlangt sigt. Kommissionen vil i forbindelse med genopbygningen være særdeles opmærksom på eventuelle miljøproblemer. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive noget beløb, idet dette vil afhænge af resultaterne af den sagkyndige vurdering og i øvrigt blive fastsat efter drøftelser med andre donorlande. Kommissionen vil indgå i et nært samarbejde med andre donorlande og -organisationer og medvirke til at sikre, at det internationale samfund yder en koordineret og prioriteret indsats. Det er således vigtigt, at der hurtigst muligt etableres et system til koordinering af den internationale bistand."@da1
"Herr Präsident, die Kommission teilt die von den Mitgliedern des Parlaments zum Ausdruck gebrachte Besorgnis angesichts der verheerenden Lage in Venezuela, und ich werden Herrn Nielsen Ihre diesbezüglichen Ausführungen übermitteln. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe hat die Kommission unverzüglich reagiert und am 23. und 30. Dezember 1999 Beschlüsse über die Gewährung humanitärer Hilfe im Umfang von 3,2 Millionen Euro gefaßt, die inzwischen bereits umgesetzt werden. Aufgrund der dringenden Notwendigkeit einer genaueren Einschätzung des Bedarfs ist ein Sachverständiger des Amtes für Humanitäre Hilfe ECHO am 22. Dezember nach Venezuela gereist. In den nächsten Tagen wird ein ständiger Beauftragter von ECHO im Lande eintreffen, um die humanitäre Hilfe zu koordinieren und die Umsetzung der Programme zu steuern. Angesichts des vom venezolanischen Gesundheitsministerium bestätigten hohen Risikos von u. a. Cholera- und Lepra-Epidemien bereitet die Kommission einen dritten Beschluß über 2 Millionen Euro zur Wiederinstandsetzung der Trinkwasserversorgung und zur Gewährleistung einer epidemiologischen Überwachung vor. Ich teile die Ansicht von Herrn Linkohr, daß es angebracht ist, künftig generelle Überlegungen zu Katastrophen anzustellen. Es gibt bereits einige Studien, die in diese Richtung gehen. Neben der Kommission hat die internationale Gemeinschaft selbstverständlich rasch und großzügig auf den Appell der venezolanischen Regierung reagiert. Laut dem UN-Koordinierungsbüro für humanitäre Hilfe beträgt der Gesamtumfang der Hilfeleistungen gegenwärtig ca. 24 Millionen Dollar, wovon fast 10 Millionen auf die Europäische Union entfallen. Entsprechend den Wünschen des Parlaments bereitet die Kommission auch eine Gutachtermission zur Einschätzung der Situation in Venezuela sowie zur Festlegung von spezifischen Maßnahmen vor. Auf der Grundlage dieses Gutachtens entscheidet sie dann über einen mittelfristigen Wiederaufbauplan. Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Wiederaufbaumaßnahmen wird sie besonders auf die Umweltaspekte achten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Angaben zur Höhe der Hilfe machen, die auf der Grundlage der Ergebnisse der Gutachtermission und der Abstimmung mit den anderen Gebern festgelegt wird. Zwecks Förderung eines koordinierten Vorgehens der internationalen Gemeinschaft und zur Festlegung von Aktionsprioritäten wird die Kommission eng mit den anderen Gebern zusammenarbeiten. Daher sollte so rasch wie möglich ein Mechanismus zur Koordinierung der internationalen Hilfe geschaffen werden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου σχετικά με την καταστροφική κατάσταση στη Βενεζουέλα και θα μεταφέρω στον κ. Nielsen τις διάφορες παρατηρήσεις σας. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος της καταστροφής, η Επιτροπή αντέδρασε άμεσα εγκρίνοντας, ήδη στις 23 και 30 Δεκεμβρίου 1999, αποφάσεις που εφαρμόστηκαν άμεσα και οι οποίες αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Βέβαια, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση των αναγκών, ένας εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) μετέβη στη Βενεζουέλα ήδη από την 22α Δεκεμβρίου. Τις προσεχείς ημέρες θα μεταβεί στον τόπο της καταστροφής ένας μόνιμος αντιπρόσωπος του ECHO, προκειμένου να συντονίσει την ανθρωπιστική βοήθεια και να διασφαλίσει την εφαρμογή των προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο επιδημιών όπως, μεταξύ άλλων χολέρας και λέπρας, κίνδυνο που επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Βενεζουέλας, η Επιτροπή ετοιμάζει μια τρίτη απόφαση για την παροχή 2 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την αποκατάσταση του συστήματος πόσιμου νερού και τη διεξαγωγή επιδημιολογικού υγειονομικού ελέγχου. Συμμερίζομαι την άποψη του κ. Linkohr όσον αφορά την ευκαιρία που μας δίδεται να διαμορφώσουμε για το μέλλον μια γενική θεώρηση σχετικά με τις καταστροφές, και ορισμένες μελέτες βαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξυπακούεται ότι εκτός από την Επιτροπή, η διεθνής κοινότητα ανταποκρίθηκε άμεσα και γενναιόδωρα στην έκκληση που απηύθυνε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 24 εκατομμύρια δολάρια περίπου, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ετοιμάζει εντούτοις και αυτή μια αποστολή εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να προσδιορίσουν συγκεκριμένες δράσεις. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της πραγματογνωμοσύνης θα αποφασίσει την ανάληψη ενός σχεδίου μεσοπρόθεσμης ανοικοδόμησης. Η Επιτροπή θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική στα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον κατά την εφαρμογή των δράσεων αποκατάστασης. Σε αυτό το στάδιο, δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ποσό της ενίσχυσης, το οποίο θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα της αποστολής εμπειρογνωμόνων και της διαβούλευσης με τους άλλους δωρητές. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τους άλλους δωρητές, προκειμένου να προωθηθεί ο συντονισμός των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας και να καθοριστούν οι προτεραιότητες δράσης. Είναι επομένως ουσιαστικό να δημιουργηθεί το συντομότερο δυνατό ένα σύστημα συντονισμού της διεθνούς ενίσχυσης."@el8
"Mr President, the Commission shares the concerns expressed by the Members of Parliament on the dreadful situation in Venezuela and I will inform Mr Nielson of your various comments. In view of the extent of the disaster, the Commission reacted immediately, adopting decisions on 23 and 30 December 1999. These have already been implemented to grant EUR 3.2 million of humanitarian aid. However, in view of the immediate need to make an assessment of the needs, an expert from the ECHO Humanitarian Office went to Venezuela on 22 December. An ECHO permanent correspondent will go there in the next few days to coordinate the humanitarian aid and to be responsible for implementing the programmes. In view of the increased risk of epidemics of cholera and leprosy, among other things, as confirmed by the Venezuelan Minister of Health, the Commission is preparing a third decision in respect of EUR 2 million to restore a drinking water system and epidemiological monitoring. I share Mr Linkohr’s view of the advisability of having a general discussion in future on disasters and some studies are contributing towards this. Apart from the Commission, of course, the international community has responded quickly and generously to the appeal launched by the government. According to the Humanitarian aid Coordination Office of the United Nations, the total amount of aid now amounts to about 24 million dollars, almost 10 million of which is from the European Union. Responding to the wishes of Parliament, the Commission is, however, also preparing an appraisal mission to assess the situation in Venezuela and to identify specific measures. According to the results of this mission, it will adopt a medium term reconstruction programme. The Commission will pay particular attention to environmental matters when implementing the restoration measures. At this stage, we are not in a position to state the amount of aid that will be determined according to the results of the expert appraisal and consultation with other donors. The Commission will cooperate closely with the other donors to encourage coordination of efforts by the international community and the definition of priority measures. It is therefore essential for a system to be set up as soon as possible to coordinate international aid."@en3
"(FR) Señor Presidente, la Comisión comparte las preocupaciones expresadas por los diputados del Parlamento sobre la situación catastrófica de Venezuela, y transmitiré al Sr. Nielson las diferentes observaciones de Sus Señorías. Habida cuenta de las proporciones del desastre, la Comisión ha reaccionado inmediatamente, adoptando decisiones a partir del 23 y del 30 de diciembre de 1999, que ya han sido aplicadas, sobre la concesión de una ayuda humanitaria de 3,2 millones de euros. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad inmediata de efectuar una evaluación de las necesidades, un experto de la Oficina humanitaria ECHO viajó a Venezuela el 22 de diciembre. Un experto de ECHO se trasladará los próximos días, a fin de coordinar la ayuda humanitaria y garantizar la aplicación de los programas. A la vista del elevado riesgo de que se produzcan epidemias de cólera y de lepra, entre otras, lo que ha sido confirmado por el Ministerio de Sanidad de Venezuela, la Comisión prepara una tercera decisión, por la que se asignan 2 millones de euros para restablecer el sistema de agua potable y organizar una vigilancia epidemiológica. Suscribo la opinión del Sr. Linkohr en cuanto a la oportunidad de efectuar una futura reflexión general sobre las catástrofes; en este sentido, se están realizando algunos estudios. Además de la Comisión, la comunidad internacional ha respondido rápida y generosamente al llamamiento lanzado por el gobierno. Según la Oficina de coordinación de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, el importe global de la ayuda se eleva hoy a alrededor de 24 millones de dólares, de los que casi 10 millones proceden de la Unión Europea. Como respuesta a los deseos del Parlamento, la Comisión también prepara, no obstante, una misión de expertos, para evaluar la situación en Venezuela y establecer acciones específicas. En función de los resultados de este estudio de expertos, la Comisión decidirá un plan de reconstrucción a medio plazo. La Comisión estará particularmente atenta a las cuestiones vinculadas con el medio ambiente, en el momento de aplicar acciones de rehabilitación. En este estadio, no estamos en condiciones de indicar el importe de la ayuda, que será determinado en función de los resultados de la misión de expertos y de la consulta de los demás donantes. La Comisión cooperará estrechamente con el resto de los donantes, para fomentar la coordinación de los esfuerzos de la comunidad internacional y fijar las prioridades de acción. Es, pues, esencial que se cree lo antes posible un sistema de coordinación de la ayuda internacional."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio yhtyy parlamentin jäsenten esittämään huoleen Venezuelan katastrofaalisesta tilanteesta, ja välitän komission jäsen Nielsenille tekemänne huomautukset. Onnettomuuden laajuuden vuoksi komissio on reagoinut siihen välittömästi siten, että se hyväksyi 23. ja 30. joulukuuta 1999 nyt jo toteutetut päätökset, jotka koskevat 3,2 miljoonan euron suuruisen humanitaarisen avun myöntämistä. Eräs Euroopan humanitaarisen avun toimiston ECHOn asiantuntijoista matkusti Venezuelaan kuitenkin jo 22. joulukuuta, sillä avun tarpeesta oli tarpeen laatia välittömät arviot. ECHOn vakituinen edustaja matkustaa niin ikään paikan päälle lähipäivinä vastatakseen humanitaarisen avun koordinoimisesta sekä varmistaakseen ohjelmien täytäntöönpanon. Komissio, joka on ottanut huomioon Venezuelan terveysministerin vahvistaman tiedon muun muassa koleran ja spitaalin riskin kasvusta, valmistelee parhaillaan kolmatta päätöstään 2 miljoonan euron myöntämisestä juomavesijärjestelmän ja epidemioiden seurantajärjestelmän kunnostamista varten. Yhdyn parlamentin jäsen Linkohrin mielipiteeseen, joka koskee mahdollisuutta järjestää tulevaisuudessa yleisluonteisia keskusteluja katastrofeista, ja myös tietyt tutkimukset ovat tämän ajatuksen suuntaisia. Komission ohella luonnollisesti myös kansainvälinen yhteisö on vastannut ripeästi Venezuelan hallituksen vetoomukseen sekä osoittanut avokätisyyttään. YK:n humanitaarisen avun koordinoinnista vastaavan toimiston mukaan avun kokonaisarvo on nykyään noin 24 miljoonaa dollaria, josta lähes 10 miljoonaa dollaria on peräisin Euroopan unionista. Komissio valmistelee parlamentin pyynnöstä myös asiantuntijamatkaa Venezuelan tilanteen arvioimiseksi ja erityistoimien määrittämiseksi. Komissio päättää keskipitkän aikavälin jälleenrakennussuunnitelmasta asiantuntijoiden saamien tulosten perusteella. Komissio kiinnittää erityistä huomiota jälleenrakennustoimien toteuttamiseen liittyviin ympäristönäkökohtiin. Tässä vaiheessa emme vielä voi kertoa avustusten määrästä, joka määräytyy asiantuntijoiden saamien tulosten ja muiden lahjoittajien konsultoinnin perusteella. Komissio aikoo työskennellä tiiviisti muiden lahjoittajien kanssa edistääkseen kansainvälisen yhteisön ponnistelujen yhteensovittamista ja ensisijaisten toimien määrittelyä. Näin ollen on tärkeää, että kansainvälisen avun koordinointijärjestelmä pantaisiin alulle mahdollisimman pian."@fi5
"Signor Presidente, la Commissione condivide le preoccupazioni espresse dai deputati del Parlamento europeo sulla situazione catastrofica in Venezuela. Sarà mia cura comunicare al Commissario Nielsen le vostre osservazioni. Tenuto conto dell’entità del disastro, la Commissione ha reagito immediatamente adottando dal 23 e dal 30 dicembre 1999 alcune decisioni tempestivamente attuate in merito alla concessione di aiuti umanitari per un importo pari a 3,2 milioni di euro. Tuttavia, vista l’immediata necessità di effettuare una valutazione dei bisogni, un esperto dell’Ufficio europeo per gli aiuti umanitari si è recato in Venezuela il 22 dicembre, e un corrispondente permanente di ECHO arriverà sul posto nei prossimi giorni per coordinare gli aiuti umanitari e per garantire l’attuazione dei programmi. Considerando l’alto rischio di epidemie, ad esempio di colera e di lebbra, confermato dal Ministero della sanità del Venezuela, la Commissione sta preparando una terza decisione, relativa a 2 milioni di euro, per ristabilire un sistema di acqua potabile ed una sorveglianza epidemiologica. Condivido il parere dell’onorevole Linkohr in merito all’opportunità, in futuro, di una riflessione generale sulle catastrofi, ed alcuni studi vanno già in tal senso. Non solo la Commissione bensì, naturalmente, anche la comunità internazionale ha risposto con rapidità e generosità all’appello lanciato dal governo. Secondo l’Ufficio di coordinamento degli aiuti umanitari dell’ONU, l’importo totale degli aiuti si aggira oggi intorno ai 24 milioni di dollari, di cui circa 10 milioni provengono dall’Unione europea. In risposta alla volontà del Parlamento, la Commissione sta predisponendo tuttavia anche una missione peritale per valutare la situazione nel Venezuela e per individuare azioni specifiche. In funzione dei risultati di tale perizia, essa delibererà un piano di ricostruzione a medio termine. La Commissione sarà particolarmente attenta alle questioni legate all’ambiente nell’attuazione delle opere di risanamento. Allo stadio attuale, la Commissione non è in grado di indicare l’importo degli aiuti. Questo sarà determinato in funzione dei risultati della missione peritale e della consultazione con gli altri donatori. La Commissione collaborerà strettamente con gli altri donatori per incoraggiare il coordinamento degli sforzi della comunità internazionale e la definizione delle priorità d’azione. E’ pertanto essenziale che si metta in piedi quanto più rapidamente possibile un sistema di coordinamento degli aiuti internazionali."@it9
"Mr President, the Commission shares the concerns expressed by the Members of Parliament on the dreadful situation in Venezuela and I will inform Mr Nielson of your various comments. In view of the extent of the disaster, the Commission reacted immediately, adopting decisions on 23 and 30 December 1999. These have already been implemented to grant EUR 3.2 million of humanitarian aid. However, in view of the immediate need to make an assessment of the needs, an expert from the ECHO Humanitarian Office went to Venezuela on 22 December. An ECHO permanent correspondent will go there in the next few days to coordinate the humanitarian aid and to be responsible for implementing the programmes. In view of the increased risk of epidemics of cholera and leprosy, among other things, as confirmed by the Venezuelan Minister of Health, the Commission is preparing a third decision in respect of EUR 2 million to restore a drinking water system and epidemiological monitoring. I share Mr Linkohr’s view of the advisability of having a general discussion in future on disasters and some studies are contributing towards this. Apart from the Commission, of course, the international community has responded quickly and generously to the appeal launched by the government. According to the Humanitarian aid Coordination Office of the United Nations, the total amount of aid now amounts to about 24 million dollars, almost 10 million of which is from the European Union. Responding to the wishes of Parliament, the Commission is, however, also preparing an appraisal mission to assess the situation in Venezuela and to identify specific measures. According to the results of this mission, it will adopt a medium term reconstruction programme. The Commission will pay particular attention to environmental matters when implementing the restoration measures. At this stage, we are not in a position to state the amount of aid that will be determined according to the results of the expert appraisal and consultation with other donors. The Commission will cooperate closely with the other donors to encourage coordination of efforts by the international community and the definition of priority measures. It is therefore essential for a system to be set up as soon as possible to coordinate international aid."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt de zorgen die door de leden van het Parlement over de rampzalige situatie in Venezuela zijn geuit. Ik zal de heer Nielson op de hoogte stellen van de verschillende opmerkingen die hier over dit vraagstuk zijn gemaakt. Gezien de omvang van de ramp heeft de Commissie direct gereageerd door al op 23 en 30 december 1999 beschikkingen voor humanitaire hulp ter waarde van 3,2 miljoen euro goed te keuren. Deze beschikkingen zijn al ten uitvoer gebracht. Aangezien de behoeften onmiddellijk geëvalueerd moesten worden, is een deskundige van het Bureau voor humanitaire hulp ECHO al op 22 december naar Venezuela afgereisd. Een permanente contactpersoon van ECHO zal in de komende dagen naar het rampgebied gaan om de humanitaire hulp te coördineren en erop toe te zien dat de programma's worden uitgevoerd. De Venezolaanse minister van Volksgezondheid heeft bevestigd dat er een groot risico bestaat op epidemieën als cholera en lepra. Daarom bereidt de Commissie een derde beschikking van 2 miljoen euro voor met behulp waarvan het drinkwatersysteem hersteld moet worden en epidemiologisch toezicht kan worden uitgeoefend. Ik deel de mening van de heer Linkohr dat we een algemeen plan voor de bestrijding van toekomstige rampen moeten ontwikkelen. In een aantal studies wordt hier al op gewezen. Niet alleen de Commissie, maar de gehele internationale gemeenschap heeft snel en gul gereageerd op de oproep van de Venezolaanse regering. Volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van de humanitaire hulp is er nu in totaal voor 24 miljoen dollar hulp geboden. Ongeveer 10 miljoen dollar daarvan is afkomstig uit de Europese Unie. Overeenkomstig de wensen van het Parlement bereidt de Commissie bovendien een missie van deskundigen voor om de situatie in Venezuela te evalueren en te bekijken welke specifieke maatregelen er nodig zijn. Op basis van de resultaten van deze missie zal de Commissie een besluit nemen over een plan voor de wederopbouw op de middellange termijn. De Commissie zal bij de herstelwerkzaamheden bijzondere aandacht aan het milieu schenken. In dit stadium kunnen we nog niet aangeven hoeveel geld er voor hulp zal worden vrijgemaakt. De hoogte van dit bedrag zal worden vastgesteld op basis van de resultaten van de missie van deskundigen en pas nadat andere donateurs zijn geraadpleegd. De Commissie zal nauw met andere donateurs samenwerken zodat de inspanningen van de internationale gemeenschap zoveel mogelijk gecoördineerd kunnen worden en bekeken kan worden welke hulp prioriteit moet krijgen. Het is dus van groot belang dat er zo snel mogelijk een systeem wordt opgezet voor het coördineren van de hulp van de internationale gemeenschap."@nl2,2
"Senhor Presidente, a Comissão partilha das preocupações expressas pelos deputados deste Parlamento relativamente à situação catastrófica da Venezuela, e comunicarei ao senhor Comissário Nielsen as vossas diferentes observações. Tendo em conta a dimensão do desastre, a Comissão reagiu imediatamente ao aprovar, logo nos dias 23 e 30 de Dezembro de 1999 decisões já aplicadas, no que se refere à concessão de uma ajuda humanitária de 3,2 milhões de euros. Todavia, dada a necessidade imediata de efectuar uma avaliação das carências existentes, um especialista do Serviço humanitário ECHO encontra-se na Venezuela desde o dia 22 de Dezembro. Um correspondente permanente do ECHO chegará ao local nos próximos dias, a fim de coordenar a ajuda humanitária e de assegurar a aplicação dos programas. Considerando, entre outros, o risco elevado de epidemias de cólera e de lepra, confirmado pelo Ministério da Saúde da Venezuela, a Comissão prepara uma terceira decisão de concessão de 2 milhões de euros, com o objectivo de restabelecer um sistema de água potável e uma fiscalização epidemiológica. Subscrevo o parecer do senhor deputado Linkohr quanto à oportunidade de reflectir no futuro e de uma forma geral sobre as catástrofes, sendo que alguns estudos já estão orientados nesse sentido. Para além da Comissão a comunidade internacional, como é evidente, respondeu rápida e generosamente ao apelo lançado pelo governo. Segundo o Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, o montante total das ajudas atinge actualmente cerca de 24 milhões de dólares, dos quais perto de 10 milhões provenientes da União Europeia. Contudo, respondendo aos desejos do Parlamento, a Comissão prepara também uma missão de peritagem a fim de avaliar a situação na Venezuela e de identificar quais as acções específicas a desenvolver. Com base nos resultados desta análise, decidirá sobre um plano de reconstrução a médio prazo. A Comissão estará particularmente atenta às questões ligadas ao ambiente no momento da realização das acções de reabilitação. Nesta fase, não estamos aptos a indicar o montante da ajuda, o qual será determinado consoante os resultados da missão de peritagem e da consulta aos outros doadores. A Comissão trabalhará em estreita cooperação com os outros doadores, a fim de encorajar a coordenação dos esforços da comunidade internacional e a definição das prioridades de actuação. É por conseguinte essencial criar, o mais rapidamente possível, um sistema de coordenação da ajuda internacional."@pt11
"Herr talman! Kommissionen delar den oro som parlamentsledamöterna uttryckt för den katastrofala situationen i Venezuela och jag kommer att vidarebefordra era olika kommentarer till Nielsen. Mot bakgrund av katastrofens omfattning reagerade kommissionen omedelbart genom att fatta beslut den 23 och 30 december 1999, som redan nu genomförts, rörande beviljandet av en humanitär hjälp på 3,2 miljoner euro. Med tanke på den omedelbara nödvändigheten att göra en utvärdering av behoven begav sig emellertid en expert från kontoret för humanitärt bistånd, ECHO till Venezuela redan den 22 december. En ständig medarbetare från ECHO kommer att anlända till platsen inom de närmaste dagarna för att samordna den humanitära hjälpen och sköta genomförandet av programmen. Med tanke på den höga risken för kolera- och spetälskeepidemier bland annat, som har bekräftats av hälsoministeriet i Venezuela, planerar kommissionen ett tredje beslut om 2 miljoner euro för att återställa ett dricksvattensystem och en epidemiologisk övervakning. Jag delar Linkohrs åsikt beträffande tillfället att inför framtiden ha en allmän diskussion om katastrofer och vissa undersökningar går i den riktningen. Utöver kommissionen svarade naturligtvis världssamfundet snabbt och generöst på regeringens vädjan. Enligt FN:s Byrå för samordning av humanitär hjälp uppgår det sammanlagda beloppet för närvarande till omkring 24 miljoner dollar, varav nära 10 miljoner dollar från Europeiska unionen. För att uppfylla parlamentets önskningar förbereder kommissionen emellertid också en expertresa för att bedöma situationen i Venezuela och identifiera speciella åtgärder. Beroende på resultatet av expertutlåtandet kommer den att besluta om en uppbyggnadsplan på medellång sikt. Kommissionen kommer att vara särskilt uppmärksam på frågor i samband med miljön när rehabiliteringsåtgärderna sätts in. Vi är inte på det här stadiet i stånd att ange stödbeloppet, som kommer att bestämmas utifrån resultatet av expertutlåtandet och i samråd med andra givare. Kommissionen skall ha ett nära samarbete med de övriga givarna för att uppmuntra till samordning av världssamfundets ansträngningar och fastställande av åtgärdsprioriteringar. Det är således väsentligt att ett samordningssystem för den internationella hjälpen införs så snabbt som möjligt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph