Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-20-Speech-4-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000120.5.4-091"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Os meus votos correspondem às posições do CDS - Partido Popular, em Portugal, nesta matéria: por um lado, somos fortemente críticos da Política Comum de Pescas, de que têm resultado tantos danos para a pesca e os pescadores portugueses, e vemos com particular desconfiança a actuação do Comissário Fischler; por outro lado, acompanhamos as posições do Relatório CUNHA reclamando da Comissão medidas de fiscalização e controlo efectivo - a Comissão, ao não penalizar realmente os países infractores, discrimina adicionalmente contra os países cumpridores como Portugal. Votei, assim, favoravelmente as primeira e última partes do ponto 6, embora abstendo-me nos seus trechos intermédios preconizando uma sanção concreta -, quer por tal ser precipitado antes de uma base jurídica adequada, quer porque tal sanção económica poderá ser desajustada à segunda situação, quando corresponda a simples infracção administração. E abstive-me na votação global, quer porque entretanto estes últimos trechos haviam sido adoptados, quer porque o ponto 5 não fora objecto de votação separada. Acompanhando as preocupações do Relatório e da Resolução, o CDS-PP não quer apoiar, neste momento, o que quer que seja que se confunda com alinhamento com uma Política Comum de Pescas que, na prática, tem sido conduzida em termos lesivos para Portugal. ***"@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mine stemmeafgivelser falder sammen med holdningerne hos CDS - Partido Popular i Portugal - i denne sag: På den ene side er vi meget kritiske over for den fælles fiskeripolitik, fordi den har forvoldt så megen skade for fiskeriet og for de portugisiske fiskere, og vi ser med særlig mistro på kommissær Fischlers handling. På den anden side støtter vi holdningerne i betænkningen af Cunha, som anmoder Kommissionen om at træffe foranstaltninger til tilsyn og effektiv kontrol - den Kommission, der ved ikke reelt at straffe de lande, som overtræder bestemmelserne, ydermere diskriminerer de lande, der opfylder bestemmelserne, f.eks. Portugal. Jeg stemte således for første og sidste del af punkt 6, men jeg undlod at stemme om de mellemliggende afsnit, som går stærkt ind for en konkret straf - enten fordi en sådan er forhastet med hensyn til et egnet retsgrundlag, eller fordi en sådan økonomisk sanktion kan være ude af proportioner i en anden situation, hvor det drejer sig om en simpel administrativ overtrædelse. Og jeg undlod at stemme ved den samlede afstemning, enten fordi de sidste afsnit i mellemtiden var blevet vedtaget, eller fordi der ikke blev stemt separat om punkt 5. Da vi deler de bekymringer, der kommer til udtryk i betænkningen og i beslutningen, ønsker CDS-PP ikke i denne sag at støtte noget som helst, der ligner en tilslutning til den fælles fiskeripolitik, der i praksis har været ført til skade for Portugal. ***"@da1
"Mein Votum stimmt mit den Positionen der CDS – Partido Popular in Portugal in dieser Frage überein: Zum einen stehen wir der Gemeinsamen Fischereipolitik, die der Fischerei und den Fischern Portugals so viel geschadet hat, äußerst kritisch gegenüber, und besonders mißtrauisch verfolgen wir die Vorgehensweise des Kommissars Fischler. Zum anderen teilen wir die Positionen des Berichts CUNHA, in dem von der Kommission wirksame Kontroll- und Überprüfungsmaßnahmen gefordert werden – wenn die Kommission die Länder, die dagegen verstoßen, nicht bestraft, benachteiligt sie Länder wie Portugal, die die Vorgaben erfüllen, noch zusätzlich. Ich habe somit für den ersten und letzten Teil von Ziffer 6 gestimmt, obwohl ich mich in bezug auf die mittleren Teile der Stimme enthalten habe, da ich eine konkrete Sanktion für ratsam halte – sowohl weil dies ein Vorgriff auf eine entsprechende Rechtsgrundlage ist als auch deshalb, weil eine solche Wirtschaftssanktion der zweiten Situation unangemessen sein kann, wenn es sich doch um einen einfachen verwaltungstechnischen Verstoß handelt. Auch bei der Gesamtabstimmung habe ich mich der Stimme enthalten, da mittlerweile die letzten Teile angenommen worden waren und Ziffer 5 nicht Gegenstand einer getrennten Abstimmung war. Da sie die Bedenken des Berichts und der Entschließung teilt, möchte die CDS-PP zum jetzigen Zeitpunkt nicht etwas unterstützen, was man, ob man will oder nicht, mit einer Ausrichtung an einer Gemeinsamen Fischereipolitik verwechseln wird, die für Portugal in der Praxis Nachteile gebracht hat. ***"@de7
"Οι ψήφοι μου απηχούν τις θέσεις του CDS – του Λαϊκού Κόμματος στην Πορτογαλία – ως προς το εξής: από τη μια πλευρά, εμφανιζόμαστε έντονοι επικριτές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που τόσες ζημίες προκάλεσε στην αλιευτική δραστηριότητα και στους αλιείς της Πορτογαλίας και αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη δυσπιστία τις ενέργειες του Επιτρόπου Fischler. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, συμπαρατασσόμαστε με τις θέσεις της έκθεσης Cunha που ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο – όταν στην πραγματικότητα, εκτός του ότι δεν επιβάλλει πραγματικές κυρώσεις στις χώρες παραβάτες, η Επιτροπή προβαίνει συν τοις άλλοις και σε διακρίσεις εις βάρος των συμμορφούμενων χωρών, όπως η Πορτογαλία. Υπερψήφισα, εξάλλου, το πρώτο και το τελευταίο σημείο της παραγράφου 6, μολονότι απείχα ως προς τα ενδιάμεσα σημεία που προέβλεπαν μια συγκεκριμένη κύρωση – ίσως επειδή κάτι τέτοιο μου φάνηκε βεβιασμένο, εφόσον δεν διέθετε την κατάλληλη νομική βάση ή, ίσως, επειδή μια τέτοια οικονομική κύρωση θα μπορούσε να κριθεί ως ακατάλληλη σε μια δεύτερη περίπτωση, όταν πρόκειται για απλές διοικητικές παραβάσεις. Όσο για τη συνολική ψηφοφορία απείχα, τόσο επειδή τα τελευταία εκείνα σημεία είχαν γίνει αποδεκτά, όσο και διότι το σημείο 5 δεν υπήρξε αντικείμενο χωριστής ψηφοφορίας. Συμμεριζόμενο τους προβληματισμούς της έκθεσης και του ψηφίσματος, το CDS-PP δεν επιθυμεί να υποστηρίξει, επί του παρόντος, οτιδήποτε θα μπορούσε εσφαλμένα να εκληφθεί ως σύμπλευση με μια Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που στην πράξη έχει αποβεί επιζήμια για την Πορτογαλία. ***"@el8
"I voted in line with the stance of the Portuguese Popular Party, the CDS-PP, on this subject. Firstly, we are highly critical of the common fisheries policy which has caused so much damage to Portuguese fishing and fishermen. We particularly distrust the actions of Commissioner Fischler. Secondly, we agree with the position taken by the Cunha report which asks the Commission to establish effective monitoring and inspection measures. By not properly penalising countries in breach of the rules, the Commission is discriminating against countries which do comply, such as Portugal. I therefore voted in favour of the first and last parts of paragraph 6 but abstained on the middle parts which advocated a specific penalty. This financial penalty would have been premature without an adequate legal basis and would have been out of proportion in the second situation of a simple administrative infringement. I also abstained in the final vote because these middle parts were adopted and because paragraph 5 was not voted on separately. While agreeing with the concerns of the report and motion for a resolution, the CDS-PP cannot currently support anything which may be seen as encouraging a common fisheries policy which, in practice, has been conducted to the detriment of Portugal. ***"@en3
"(PT) Mis votos corresponden a las posiciones del CDS-Partido Popular, en Portugal, a este respecto: por un lado, somos muy críticos con la Política Pesquera Común, de la que tantos perjuicios han resultado para la pesca y los pescadores portugueses, y vemos con particular desconfianza la actuación del Comisario Fischler; por otro lado, nos sumamos a las posiciones del informe Cunha, cuando reclama a la Comisión medidas de fiscalización y control efectivo: la Comisión, al no castigar realmente a los países infractores, discrimina, además, a los países cumplidores como Portugal. Así, que he votado a favor de las partes primera y última del punto 6, si bien me he abstenido en sus secciones intermedias, que proponen una sanción concreta, porque es demasiado precipitado antes de que se disponga de un fundamento jurídico adecuado y porque dicha sanción económica podría ser inapropiada para la segunda situación, cuando corresponda a una simple infracción administrativa. Y me he abstenido en la votación global, porque, entretanto, se habían aprobado esas secciones intermedias y porque el punto 5 no ha sido objeto de votación separada. Sumándose a las preocupaciones del informe y de la resolución, el CDS-PP no quiere apoyar, en este momento, nada que se pueda confundir con la alineación con una Política Pesquera Común que en la práctica ha ido orientada en sentido perjudicial para Portugal. ***"@es12
". Äänestin tässä asiassa Portugalin Demokraattisen ja sosialistisen keskustapuolueen - Kansanpuolueen CDS-PP:n kannan mukaisesti: yhtäältä arvostelemme voimakkaasti yhteistä kalastuspolitiikkaa, joka on aiheuttanut paljon vahinkoa kalastukselle ja portugalilaisille kalastajille, ja suhtaudumme epäluuloisesti erityisesti komission jäsen Fischlerin toimintaan; toisaalta olemme samaa mieltä Cunhan mietinnöstä, jossa komissiolta vaaditaan tehokkaita tarkastus- ja valvontatoimia. Komissio ei todellakaan rankaise rikkomuksiin syyllistyviä maita ja näin se syrjii entistä enemmän velvollisuuksiaan noudattavia maita, kuten Portugalia. Äänestin siis 6 kohdan ensimmäisen ja viimeisen osan puolesta, vaikka pidättäydyinkin äänestämästä kohdan keskimmäisten osien konkreettisesta rangaistuksesta – se on ennenaikaista, kun ei ole olemassa asianmukaista oikeusperustaa, ja tällainen sakko ei välttämättä sovi jälkimmäiseen tilanteeseen, kun kyse on pelkästä hallinnollisesta rikkomuksesta. Pidättäydyin myös lopullisesta äänestyksestä, koska nämä kohdat oli sillä välin ehditty hyväksyä ja koska 5 kohdasta ei äänestetty erikseen. CDS-PP on samaa mieltä mietinnön ja päätöslauselman huolenaiheista, mutta se ei toistaiseksi halua tukea samalla sellaista yhteistä kalastuspolitiikkaa, joka on käytännössä ollut Portugalille vahingollista. ***"@fi5
"Mes votes correspondent aux positions du CDS - Parti Populaire au Portugal - en cette matière : d’une part, nous sommes fortement critiques quant à la politique de pêche commune, qui a engendré tellement de dommages au secteur de la pêche et aux pêcheurs portugais, et nous nous méfions particulièrement des actions du commissaire Fischler ; d’autre part, nous partageons les positions énoncées dans le rapport Cunha qui réclame à la Commission des mesures fiscales et de contrôle efficace - car en ne pénalisant pas les pays en infraction, la Commission discrimine en outre les pays bons élèves tels que le Portugal. J’ai donc voté en faveur des première et dernière parties du point 6, et je me suis par contre abstenu sur les parties intermédiaires qui préconisaient une sanction concrète - soit parce que cette mesure serait prématurée en l’absence d’une base juridique adéquate, soit parce qu’une telle sanction économique pourrait être en déséquilibre avec la deuxième situation, lorsqu’il s’agit de simples infractions administratives. Et je me suis également abstenu lors du vote global, premièrement parce que entre temps, ces dernières parties avaient déjà été approuvées, et deuxièmement parce que le point 5 ne faisait pas l’objet d’un vote séparé. Vu les préoccupations énoncées dans le rapport et la résolution, le CDS-PP n’appuiera, en ce moment, aucune mesure qui s'aligne sur une politique de pêche commune qui, dans la pratique, porte préjudice au Portugal. ***"@fr6
"Il voto da me espresso corrisponde alle posizioni assunte dal CDS-PP portoghese in questa materia: da un lato, abbiamo un atteggiamento molto critico nei confronti della politica comune della pesca, che ha causato tanti danni alla pesca e ai pescatori del nostro paese, e osserviamo con particolare sfiducia il comportamento del Commissario Fischler; dall'altro, sosteniamo le posizioni formulate nella relazione Cunha, chiedendo alla Commissione di adottare efficaci misure di controllo e monitoraggio. La Commissione, non penalizzando i paesi che commettono un'infrazione, discrimina ulteriormente i paesi che invece si conformano agli obiettivi, come il Portogallo. Pertanto ho votato a favore della prima e dell'ultima parte del punto 6, mentre mi sono astenuto per quanto riguarda la parte intermedia dove si propone una sanzione concreta, sia perché ciò appare inopportuno in presenza di una base giuridica adeguata, sia perché tale sanzione economica potrà essere applicata nella seconda situazione, ovvero in caso di una semplice infrazione amministrativa. Infine mi sono astenuto nel corso della votazione finale sia perché nel frattempo tale parte era stata approvata, sia perché il punto 5 non era stato oggetto di una votazione separata. Pur condividendo le preoccupazioni espresse nella relazione e nella risoluzione, il CDS-PP non intende appoggiare adesso qualsiasi atto che si possa confondere con un'adesione ad una politica comune della pesca che, nella realtà, è stata portata avanti in termini pregiudizievoli per il Portogallo. ***"@it9
"I voted in line with the stance of the Portuguese Popular Party, the CDS-PP, on this subject. Firstly, we are highly critical of the common fisheries policy which has caused so much damage to Portuguese fishing and fishermen. We particularly distrust the actions of Commissioner Fischler. Secondly, we agree with the position taken by the Cunha report which asks the Commission to establish effective monitoring and inspection measures. By not properly penalising countries in breach of the rules, the Commission is discriminating against countries which do comply, such as Portugal. I therefore voted in favour of the first and last parts of paragraph 6 but abstained on the middle parts which advocated a specific penalty. This financial penalty would have been premature without an adequate legal basis and would have been out of proportion in the second situation of a simple administrative infringement. I also abstained in the final vote because these middle parts were adopted and because paragraph 5 was not voted on separately. While agreeing with the concerns of the report and motion for a resolution, the CDS-PP cannot currently support anything which may be seen as encouraging a common fisheries policy which, in practice, has been conducted to the detriment of Portugal. ***"@lv10
"Ik heb gestemd overeenkomstig de standpunten die de CDS-Partido Popular terzake inneemt: wij hebben veel kritiek op het gemeenschappelijk visserijbeleid, dat de Portugese visserij en vissers zoveel schade toegebracht heeft, en wij volgen het optreden van commissaris Fischler met bijzonder wantrouwen. Wij steunen evenwel de standpunten van het verslag-Cunha, waarin geëist wordt dat de Commissie effectieve maatregelen voor controle en toezicht neemt; door de overtreders niet echt te straffen, discrimineert de Commissie de lidstaten die zich, zoals Portugal, wel aan het MOP houden, immers nog meer. Ik heb bijgevolg voor het eerste en laatste deel van paragraaf 6 gestemd, maar mij onthouden inzake de middelste delen, waarin voor concrete sancties gepleit wordt; deze sancties zijn voorbarig bij gebrek aan een adequate rechtsgrond en kunnen onaangepast zijn aan de situatie, wanneer het bijvoorbeeld om een louter administratieve inbreuk gaat. Ik heb mij onthouden bij de eindstemming omdat deze onderdelen inmiddels waren aangenomen en omdat paragraaf 5 niet afzonderlijk in stemming gebracht werd. De CDS-PP schaart zich achter de bekommernissen van het verslag en de resolutie, maar wil momenteel niets doen dat verward kan worden met steun voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, dat in de praktijk op een nadelige manier voor Portugal wordt uitgevoerd. ***"@nl2
"Min röstning sammanfaller med Portugals folkparti CDS – Partido Populars ståndpunkt i denna fråga: å ena sidan är vi starkt kritiska mot den gemensamma fiskeripolitiken, vilken har lett till så stora skador för fisket och fiskarna i Portugal, och vi ser med särskild misstänksamhet på kommissionär Fischlers agerande, å andra sidan stöder vi ståndpunkterna i Cunhas betänkande och kräver effektiva kontroll- och övervakningsåtgärder från kommissionens sida – kommissionen diskriminerar tilläggsvis de länder som, såsom Portugal, uppfyller målen då man inte verkligen straffar de länder som inte uppfyller dem. Jag röstade således för de första och sista delarna i punkt 6, även om jag lade ner min röst angående dess mellanpassager som rekommenderar en konkret sanktion -, dels för att det är för tidigt innan det finns en lämplig rättslig grund, dels för att en sådan ekonomisk sanktion skulle kunna vara olämplig i andra situationer, när det bara handlar om brott mot föreskrifter. Jag lade också ned min röst i den allmänna omröstningen, dels för att just dessa sista passager antogs, dels för att punkt 5 inte blev föremål för en separat omröstning. Även om CDS-PP stöder den oro som visas i betänkandet och resolutionen vill det inte för närvarande stödja något som kan tolkas som ett stöd för en gemensam fiskeripolitik som i praktiken har lett till skadliga effekter för Portugal. ***"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph