Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-20-Speech-4-037"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000120.3.4-037"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, yo creo sinceramente que el informe elaborado por nuestro ponente, el Sr. Cunha, es un gran informe y es muy oportuno, como ha quedado patente esta mañana. Le felicito sinceramente por ello. Voy a ser claro y breve. Constantemente hacemos referencia al problema existente entre la dimensión de la flota pesquera y los recursos pesqueros existentes. Se habla así de sobrecapacidad de pesca, de sobrexplotación de los recursos por sobredimensionamiento de la flota. La Comisión puso en marcha los denominados Programas de Orientación Plurianuales (POP), tendentes a reequilibrar dicha relación. Pero el respeto por la aplicación de los POP, como es patente también, es muy diferente de unos Estados a otros. Algunos han cumplido a rajatabla y han reducido su flota hasta un 40%, otros no han cumplido; otros se niegan incluso a facilitar los datos de su cumplimiento, y lo más grave es que los incumplidores pretenden que se les trate de la misma manera que a aquéllos que, con rigor y con dolor, han reducido su capacidad pesquera con el subsiguiente sacrificio económico y social. Por eso el informe del Sr. Cunha es importante y oportuno. En él se señalan a la Comisión los defectos fundamentales: planes poco rigurosos, control desigual y, sobre todo, falta de homogeneidad en los criterios aplicados por los diferentes Estados para medir sus flotas. Por si esto fuera poco, el informe denuncia la inexistencia de sanciones eficaces para aquéllos que no cumplen, cosa que, a la postre, significa que unos mecanismos que podrían ser útiles para el objetivo para el que se crearon, simplemente, no sirven. Es por eso necesario armonizar los criterios y sancionar a los que incumplen las medidas eficaces, como la que propone, a modo de ejemplo, el informe del Sr. Cunha sobre la reducción o suspensión -al menos temporal, al haber aceptado la enmienda del Sr. Ford- de las cuotas para el Estado infractor. Esperemos que el Pleno de este Parlamento adopte este informe, tal y como ha sido aprobado en nuestra Comisión de Pesca, con las enmiendas a que el ponente ha hecho referencia, y que la Comisión y el Consejo tomen buena nota para dar nuevo vigor a un instrumento clave para el logro de los objetivos de la actual Política Pesquera Común, basados en el desarrollo sostenible del sector, que es lo que, desde la Comisión de Pesca de este Parlamento, defendemos.."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru Kommissær, kære kolleger, jeg tror virkelig, at den betænkning, som vores ordfører, hr. Cunha, har udarbejdet, er en betydningsfuld betænkning, og den er meget hensigtsmæssig, hvilket tydeligt kunne ses her til morgen. Jeg lykønsker ham oprigtigt med det. Jeg skal gøre det kort og tydeligt. Vi henviser konstant til det eksisterende problem mellem fiskerflådens dimension og de eksisterende fiskeressourcer. Man taler således om fiskeriets overkapacitet, om overudnyttelse af ressourcerne på grund af overdimensionering af flåden. Kommissionen igangsatte de såkaldte flerårige udviklingsprogrammer for fiskerflåden (FUP), der sigtede på at genskabe balancen i dette forhold. Men respekten for at overholde FUP er meget forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, hvilket også fremstår tydeligt. Nogle lande har opfyldt forpligtelserne til punkt og prikke, og de har reduceret deres flåde ned til hele 40%. Andre lande har ikke opfyldt forpligtelserne, og andre igen nægter endda at indberette data for deres opfyldelse. Det værste er, at de lande, der undlader at opfylde forpligtelserne, mener, de skal behandles på samme måde som de lande, der hårdt og smertefuldt har reduceret deres fiskekapacitet med det efterfølgende økonomiske og sociale offer. Derfor er hr. Cunhas betænkning vigtig og hensigtsmæssig. Den udpeger over for Kommissionen de grundlæggende mangler: lidet strenge planer, ulige kontrol og navnlig mangel på ensartethed i de kriterier, de forskellige lande anvender til at måle deres flåder. Og hvis det ikke skulle være nok, fordømmer betænkningen, at der ikke findes effektive sanktioner, der kan indføres over for de lande, der ikke opfylder forpligtelserne. Når alt kommer til alt, betyder denne mangel på sanktioner jo, at nogle mekanismer, som kunne være nyttige for den målsætning, de blev skabt til, simpelthen ikke kan bruges. Derfor er det nødvendigt at harmonisere kriterierne og indføre sanktioner over for de lande, der ikke opfylder forpligtelserne, med effektive foranstaltninger, f.eks. som den, der foreslås i hr. Cunhas betænkning om reduktion eller ophævelse - i det mindste midlertidigt, eftersom man har accepteret hr. Fords ændringsforslag - af kvoterne for det land, der ikke opfylder forpligtelserne. Vi håber, at Parlamentets plenarforsamling vedtager denne betænkning, ligesom den er blevet vedtaget i vores Fiskeriudvalg, med de ændringsforslag, som ordføreren har henvist til, og at Kommissionen og Rådet tager dette ad notam for at give ny kraft til et nøgleinstrument til at opnå den nuværende fælles fiskeripolitiks målsætninger. Disse er baseret på sektorens bæredygtige udvikling, hvilket er, hvad Parlamentets Fiskeriudvalg forsvarer."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich meine wirklich, daß der von unserem Berichterstatter, Herrn Cunha, erarbeitete Bericht ein großartiger Bericht ist und genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, wie heute vormittag deutlich geworden ist. Ich beglückwünsche ihn aufrichtig dazu. Ich will deutlich sein und mich kurz fassen. Wir reden ständig von dem Problem zwischen der Größe der Fischfangflotte und den vorhandenen Fischbeständen. So wird von der Überkapazität der Fischerei, von der Überfischung der Ressourcen durch die Überdimensionierung der Flotte gesprochen. Die Kommission setzte die sogenannten mehrjährigen Ausrichtungsprogramme (MAP) in Gang, mit denen das verhältnismäßige Gleichgewicht wiederhergestellt werden soll. Aber die Anwendung der MAP ist, wie ebenfalls offensichtlich ist, in den verschiedenen Staaten sehr unterschiedlich. Einige haben ihre Verpflichtungen sehr streng eingehalten und ihre Flotte um bis zu 40 % reduziert, andere haben diese Verpflichtungen nicht eingehalten; wieder andere weigern sich sogar, die Daten über die entsprechende Einhaltung zur Verfügung zu stellen, und das Schlimmste ist, daß diejenigen, die ihre Verpflichtungen nicht einhalten, beanspruchen, daß sie genauso behandelt werden wie diejenigen, die mit Strenge und unter Schmerzen ihre Fischereikapazität mit dem sich daraus ableitenden wirtschaftlichen und sozialen Opfer reduziert haben. Deshalb ist der Bericht von Herrn Cunha wichtig und zeitgemäß. In ihm werden der Kommission die grundlegenden Mängel aufgezeigt: wenig rigorose Pläne, ungleiche Kontrolle und vor allem fehlende Einheitlichkeit in den von den verschiedenen Staaten angewendeten Kriterien zur Messung ihrer Flotten. Damit nicht genug, rügt der Bericht das Nichtvorhandensein wirksamer Sanktionen gegen diejenigen, die ihre Pflichten nicht erfüllen, was letztlich heißt, daß Mechanismen, die für dem Ziel, für das sie geschaffen wurden, dienlich sein könnten, einfach unbrauchbar sind. Deshalb ist es notwendig, die Kriterien zu harmonisieren und diejenigen, die ihre Pflichten nicht erfüllen, mit wirksamen Maßnahmen zu bestrafen, beispielsweise mit denen, die im Bericht von Herrn Cunha in bezug auf die – nach Annahme des Änderungsantrags von Herrn Ford zumindest befristete – Kürzung oder Aussetzung der Quoten für den zuwiderhandelnden Staat vorgeschlagen werden. Wir hoffen, daß das Plenum dieses Parlaments den Bericht so annimmt, wie er in unserem Ausschuß für Fischerei bestätigt wurde und mit den Änderungsanträgen, auf die der Berichterstatter eingegangen ist, und daß die Kommission und der Rat ihn zur Kenntnis nehmen, um einem Schlüsselinstrument zur Erreichung der Ziele der gegenwärtigen Gemeinsamen Fischereipolitik, die auf der nachhaltigen Entwicklung des Sektors basieren, wofür wir im Ausschuß für Fischerei dieses Parlaments eintreten, neue Kraft zu verleihen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι η έκθεση που κατήρτισε ο εισηγητής μας, ο κ. Cunha, είναι μια σπουδαία και πολύ εύστοχη έκθεση, όπως κατέστη εμφανές σήμερα το πρωί. Τον συγχαίρω ειλικρινά γι' αυτήν. Θα είμαι σαφής και σύντομος. Αναφερόμαστε συνεχώς στο πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ του μεγέθους του αλιευτικού στόλου και των υπαρχόντων αλιευτικών πόρων. Μιλάμε έτσι για υπερβολική αλιευτική ικανότητα, για υπερεκμετάλλευση των πόρων λόγω των υπερβολικών διαστάσεων του στόλου. Η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τα λεγόμενα Πολυετή Προγράμματα Προσανατολισμού (ΠΠΠ), με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας αυτής της σχέσης. Όμως, ο σεβασμός της εφαρμογής των ΠΠΠ, όπως είναι επίσης εμφανές, διαφέρει πολύ από το ένα κράτος στο άλλο. Ορισμένα κράτη συμμορφώθηκαν στην εντέλεια και μείωσαν τον στόλο τους μέχρι και κατά 40%, άλλα δεν συμμορφώθηκαν, άλλα αρνούνται ακόμη και να παράσχουν τα δεδομένα της συμμόρφωσής τους και το πιο σοβαρό είναι ότι τα μη συμμορφωθέντα αξιώνουν να έχουν την ίδια μεταχείριση με εκείνα που, με αυστηρότητα και με πόνο, μείωσαν την αλιευτική τους ικανότητα με τη συνακόλουθη οικονομική και κοινωνική θυσία. Γι' αυτό η έκθεση του κ. Cunha είναι σημαντική και εύστοχη. Επισημαίνει στην Επιτροπή τις βασικές ελλείψεις: όχι αρκετά ακριβή σχέδια, άνισος έλεγχος και, προπαντός, έλλειψη ομοιογένειας στα κριτήρια που εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη για τη μέτρηση των στόλων τους. Σαν να μην έφταναν αυτά, η έκθεση καταγγέλλει την ανυπαρξία αποτελεσματικών κυρώσεων για τους παραβάτες, πράγμα που, σε τελική ανάλυση, σημαίνει ότι ορισμένοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι για τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, απλώς, δεν χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να εναρμονισθούν τα κριτήρια και να επιβάλλονται στους παραβάτες κυρώσεις με αποτελεσματικά μέτρα, σαν αυτό που προτείνει, ως παράδειγμα, ο κ. Cunha στην έκθεσή του σε σχέση με τη μείωση ή την αναστολή – τουλάχιστον προσωρινά, αν γίνει δεκτή η τροπολογία του κ. Ford – των ποσοστώσεων για το κράτος παραβάτη. Ας ελπίσουμε ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υιοθετήσει αυτήν την έκθεση ακριβώς με τη μορφή που την εγκρίναμε στην Επιτροπή Αλιείας, με τις τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε ο εισηγητής, και ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα τη λάβουν δεόντως υπόψη, για να δώσουν νέα ώθηση σε ένα μέσο βασικό για την επίτευξη των στόχων της σημερινής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, οι οποίοι βασίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα, που είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε και εμείς στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el8
"Mr President, Commissioner, I sincerely believe that the report carried out by our rapporteur, Mr Cunha, is a great report and it is very timely, as this morning has illustrated. I warmly congratulate him on it. I will speak clearly and briefly. We constantly refer to the existing problem of the relationship between the size of the fishing fleet and current fishing resources. We speak of excess fishing capacity, of the overfishing of resources by an over-sized fleet. The Commission implemented the Multiannual Guidance Programmes (MAGPs), intended to rebalance this relationship. However, it is also blatantly clear that the application of the MAGPs varies considerably from State to State. Some have complied completely and have reduced their fleet by 40%, others have not complied; others even refuse to provide the data on their compliance, and the most serious thing is that the non-compliant countries expect to be treated in the same way as those which have carried out the very difficult task of reducing their fishing capacity with the subsequent economic and social sacrifices. Mr Cunha’s report is therefore important and appropriate. It points out to the Commission the basic defects: less than rigorous plans, unequal control and, above all, a lack of homogeneity in the criteria applied by the different States in measuring their fleets. As if this were not enough, the report highlights the lack of effective penalties for those who do not comply, which, to top it all, means that certain mechanisms which could be useful in terms of achieving the objective for which they were created, are simply no use. It is therefore necessary to harmonise the criteria and penalise those who do not comply, by means of effective measures, such as that proposed, by way of example, in Mr Cunha’s report, involving the reduction or suspension – at least temporary, having accepted Mr Ford’s amendment – of the quotas for non-compliant countries. We hope that Parliament will adopt this report, as the Committee on Fisheries has accepted it, with the amendments which the rapporteur has referred to, and that the Commission and the Council will take good note, so that they may give new life to a key instrument for achieving the objectives of the current common fisheries policy, based on sustainable development in the sector, which is what we in the Committee on Fisheries are defending."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat, olen vilpittömästi sitä mieltä, että esittelijämme Cunha on laatinut erinomaisen mietinnön, joka on myös erittäin ajankohtainen, kuten tänä aamuna on selvästi käynyt ilmi. Onnittelen häntä tämän johdosta vilpittömästi. Aion puhua lyhyesti ja ytimekkäästi. Viittaamme jatkuvasti kalastuslaivaston koon ja olemassa olevien kalavarojen väliseen ongelmaan. Puhumme siis kalastusalan ylikapasiteetista, ylimitoitetun laivaston harjoittamasta ryöstökalastuksesta. Komissio pani täytäntöön monivuotiset ohjausohjelmat (MOO), joiden tarkoituksena oli korjata tätä epätasapainoa. Monivuotisten ohjausohjelmien toteuttaminen, kuten on myös käynyt selvästi ilmi, vaihtelee kuitenkin suuresti jäsenvaltioiden välillä. Jotkin maat ovat toteuttaneet niitä kirjaimellisesti ja vähentäneet laivastoaan jopa 40 prosenttiin, toiset eivät ole noudattaneet näitä ohjelmia; toiset ovat lisäksi kieltäytyneet toimittamasta ohjelmien toteuttamista koskevia tietoja, ja pahinta tässä on se, että ohjelmia laiminlyövät vaativat, että heitä on kohdeltava samalla tavoin kuin niitäkin, jotka ovat työllä ja vaivalla vähentäneet pyyntikapasiteettiaan ja joutuneet sen seurauksena tekemään taloudellisia ja yhteiskunnallisia uhrauksia. Tämän vuoksi Cunhan mietintö on tärkeä ja ajankohtainen. Siinä komissiolle osoitetaan pahimmat epäkohdat: suunnitelmien riittämätön kurinalaisuus, erotteleva valvonta ja ennen kaikkea yhtenäisyyden puute eri jäsenvaltioiden laivastonsa mittaamiseen soveltamissa kriteereissä. Aivan kuin tämä ei jo olisi tarpeeksi, mietinnössä tuodaan vielä esiin se, ettei ole olemassa tehokkaita rangaistustoimia, joita voitaisiin soveltaa sopimuksia laiminlyöviin maihin, mikä merkitsee lopulta sitä, että sellaisista järjestelmistä, joita voitaisiin käyttää niihin tarkoituksiin, joita varten ne luotiin, ei yksinkertaisesti ole mitään hyötyä. Tämän vuoksi on tarpeen yhdenmukaistaa perusteet ja soveltaa laiminlyöntiin syyllistyviä tehokkaita rangaistustoimia, kuten esimerkiksi sellaisia, joita Cunhan mietinnössä esitetään, eli kiintiöiden vähentäminen tai poistaminen ainakin väliaikaisesti, kun Fordin mietintö on hyväksytty laiminlyöntiin syyllistyneeltä jäsenvaltiolta. Toivomme, että parlamentin täysistunto hyväksyy tämän mietinnön, sellaisena kuin se hyväksyttiin kalatalousvaliokunnassamme, sekä ne tarkistukset, joihin esittelijä on viitannut, ja että komissio ja neuvosto panevat tämän tarkasti merkille, jotta ne voivat vahvistaa tätä välinettä, jolla on keskeinen merkitys niiden nykyisten yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa, jotka perustuvat kalatalousalan kestävään kehitykseen, jota me kalatalousvaliokunnassa puolustamme."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je pense sincèrement que le rapport élaboré par notre rapporteur, M. Cunha, est un grand rapport, très opportun, comme cela a été constaté ce matin. Je l’en félicite sincèrement. Je serai clair et bref. Nous faisons constamment référence au problème existant entre la dimension de la flotte de pêche et les ressources de la pêche existants. On parle ainsi de surcapacité de la pêche, de surexploitation des ressources en raison du surdimensionnement de la flotte. La Commission a entrepris les fameux programmes d’orientation pluriannuels (POP), visant à rééquilibrer cette relation. Mais le respect de l’application des POP, comme cela est également évident, varie beaucoup d’un État à un autre. Certains ont appliqué les POP au pied de la lettre et ont réduit leur flotte de 40 %, d’autres ne les ont pas respectés ; d’autres encore refusent même de communiquer les données concernant leur application, et c’est d’autant plus grave que ceux qui ne les respectent pas souhaitent qu’on les traite de la même manière que ceux qui, avec rigueur et douleur, ont réduit leur capacité de pêche malgré le sacrifice économique et social que cela implique. Voilà pourquoi le rapport de M. Cunha est important et opportun. Il signale à la Commission les défauts fondamentaux : des plans peu rigoureux, un contrôle inégal et, surtout, un manque d’homogénéité dans les critères appliqués par les différents États afin de mesurer leur flotte. Ce n’est pas tout, le rapport dénonce l’inexistence de sanctions efficaces contre ceux qui ne respectent pas les objectifs, ce qui en fin de compte signifie que des mécanismes qui pourraient être utiles pour atteindre l’objectif pour lequel ils ont été créés sont tout simplement inutiles. Il convient donc d’harmoniser les critères et de sanctionner ceux qui ne respectent pas les objectifs, par le biais de mesures efficaces, comme celle proposée par exemple dans le rapport de M. Cunha visant une réduction ou une suspension - du moins temporaire, puisque l’amendement de M. Ford a été accepté - des quotas pour l’État en infraction. Espérons que l’Assemblée adoptera ce rapport, tel qu’il a été approuvé au sein de la commission de la pêche, avec les amendements auxquels le rapporteur a fait référence, et que la Commission et le Conseil en prendront bonne note pour réactiver un instrument clé pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche actuelle, fondés sur le développement durable du secteur, ce que défend la commission de la pêche de ce Parlement."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, ritengo che la relazione dell’onorevole Cunha sia un documento importante e opportuno, come è emerso chiaramente nel corso della mattinata. Voglio quindi esprimere le mie congratulazioni al relatore. Sarò chiaro e conciso. Si è più volte fatto riferimento allo squilibrio fra dimensioni delle flotte pescherecce e risorse ittiche esistenti. Si parla pertanto di eccesso di capacità di pesca, di sovrasfruttamento delle risorse per sovradimensionamento della flotta. La Commissione ha istituito i cosiddetti POP, programmi di orientamento pluriennali, tesi a ristabilire un equilibrio al riguardo. Abbiamo tuttavia constatato che il rispetto dell’applicazione dei POP varia notevolmente da un paese all’altro. Alcuni Stati hanno raggiunto tutti gli obiettivi, riducendo la propria flotta fino al 40 percento, mentre altri sono risultati inadempienti; altri ancora si rifiutano addirittura di fornire i dati relativi all’osservanza dei POP, spingendosi fino al punto di pretendere di essere trattati come quelli che, con rigore e dolore, hanno ridotto la loro capacità di pesca sopportando grandi sacrifici economici e sociali. Per questo motivo la relazione Cunha è importante e opportuna. Alla Commissione vengono segnalati i difetti principali: piani poco rigorosi, controlli non omogenei e, soprattutto, scarsa uniformità nei criteri applicati dai vari Stati membri per le misurazioni relative alla propria flotta. La relazione denuncia inoltre la mancanza di sanzioni efficaci nei confronti di chi è inadempiente; ciò comporta, in ultima analisi, l’inutilità di determinati meccanismi che pure potrebbero servire allo scopo per cui furono creati. Risulta pertanto necessario armonizzare i criteri e, in caso di inadempienza, applicare sanzioni con misure efficaci, per esempio, come propone il relatore, riducendo o sospendendo - in via temporanea, se si accetta l’emendamento dell’onorevole Ford - le quote riservate al paese inadempiente. Ci auguriamo che la relazione sia adottata dal Parlamento in sessione plenaria, così come è stata adottata in sede di commissione per la pesca, con gli emendamenti cui il relatore ha fatto riferimento. Confidiamo che la Commissione e il Consiglio colgano l’occasione per rilanciare uno strumento chiave ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’attuale politica comune della pesca sulla base di uno sviluppo sostenibile del settore: è questo ciò che la commissione per la pesca del Parlamento europeo vuole tutelare."@it9
"Mr President, Commissioner, I sincerely believe that the report carried out by our rapporteur, Mr Cunha, is a great report and it is very timely, as this morning has illustrated. I warmly congratulate him on it. I will speak clearly and briefly. We constantly refer to the existing problem of the relationship between the size of the fishing fleet and current fishing resources. We speak of excess fishing capacity, of the overfishing of resources by an over-sized fleet. The Commission implemented the Multiannual Guidance Programmes (MAGPs), intended to rebalance this relationship. However, it is also blatantly clear that the application of the MAGPs varies considerably from State to State. Some have complied completely and have reduced their fleet by 40%, others have not complied; others even refuse to provide the data on their compliance, and the most serious thing is that the non-compliant countries expect to be treated in the same way as those which have carried out the very difficult task of reducing their fishing capacity with the subsequent economic and social sacrifices. Mr Cunha’s report is therefore important and appropriate. It points out to the Commission the basic defects: less than rigorous plans, unequal control and, above all, a lack of homogeneity in the criteria applied by the different States in measuring their fleets. As if this were not enough, the report highlights the lack of effective penalties for those who do not comply, which, to top it all, means that certain mechanisms which could be useful in terms of achieving the objective for which they were created, are simply no use. It is therefore necessary to harmonise the criteria and penalise those who do not comply, by means of effective measures, such as that proposed, by way of example, in Mr Cunha’s report, involving the reduction or suspension – at least temporary, having accepted Mr Ford’s amendment – of the quotas for non-compliant countries. We hope that Parliament will adopt this report, as the Committee on Fisheries has accepted it, with the amendments which the rapporteur has referred to, and that the Commission and the Council will take good note, so that they may give new life to a key instrument for achieving the objectives of the current common fisheries policy, based on sustainable development in the sector, which is what we in the Committee on Fisheries are defending."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega's, het verslag dat onze rapporteur, de heer Cunha, heeft opgesteld, is naar mijn oprechte mening een uitstekend verslag waaraan, naar vanochtend gebleken is, grote behoefte bestond. Mijn oprechte gelukwensen aan zijn adres. Ik zal kort en bondig zijn. We hebben het hier steeds over het probleem van de omvang van de vissersvloot gerelateerd aan de huidige visbestanden, over de overcapaciteit van de visserij, de overexploitatie van de bestanden door de te grote omvang van de vloot. De Commissie heeft de zogenaamde meerjarige oriëntatieprogramma's ingesteld die erop gericht zijn die relatie weer in evenwicht te brengen. Gebleken is eveneens dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin de meerjarige oriëntatieprogramma's door de lidstaten worden nageleefd. Sommige lidstaten hebben de maatregelen strikt ten uitvoer gelegd en hun vloot soms tot 40% ingekrompen, andere zijn hierin niet geslaagd, en weer andere weigeren zelfs de gegevens met betrekking tot de naleving van de programma's te verstrekken. Het ergste is dat de landen die zich niet aan de programma's houden wel op dezelfde manier willen worden behandeld als degene die met straffe hand en pijn in het hart hun vangstcapaciteiten hebben teruggebracht, met alle opofferingen die dit op economisch en sociaal vlak gekost heeft. Het verslag van de heer Cunha is dan ook van belang en noodzakelijk. De Commissie wordt hierin gewezen op de voornaamste gebreken van de programma's: onnauwkeurige planning, uiteenlopende vormen van inspectie, en vooral het ontbreken van gelijke criteria aan de hand waarvan de verschillende lidstaten hun vloot meten. Voorts wordt het gebrek aan doeltreffende sancties veroordeeld voor het afstraffen van lidstaten die de regels niet naleven. Dit gebrek aan sancties betekent in feite dat een aantal mechanismen die van nut konden zijn voor het doel waarvoor ze in het leven werden geroepen, gewoonweg zinloos zijn. Daarom is het zaak dat de criteria geharmoniseerd worden en dat de staten die de programma's niet naleven middels doeltreffende maatregelen sancties krijgen opgelegd, zoals die welke bij wijze van voorbeeld wordt voorgesteld in het verslag van de heer Cunha, namelijk een beperking of korting - althans tijdelijk, als het amendement van de heer Ford wordt aangenomen - van de quota's van de overtredende lidstaat. Laten we hopen dat de plenaire vergadering het onderhavige verslag ondersteunt, zoals het ook is goedgekeurd in onze Commissie visserij, met inbegrip van de door de rapporteur genoemde amendementen; laten we ook hopen dat de Commissie en de Raad terdege nota nemen van dit verslag, zodat ze een nieuwe stimulans geven aan een instrument dat van essentieel belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het huidige gemeenschappelijke visserijbeleid. Deze doelstellingen zijn immers gericht op een duurzame ontwikkeling van deze sector, een ontwikkeling die door ons vanuit de Commissie visserij van dit Parlement wordt verdedigd."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, penso, sinceramente, que o relatório elaborado pelo nosso relator, o senhor deputado Cunha, é um relatório excelente e da máxima oportunidade, como ficou patente esta manhã. Felicito-o sinceramente pelo mesmo. Serei claro e breve. Fazemos sistematicamente referência à questão da relação entre a dimensão da frota de pesca e os actuais recursos haliêuticos. Fala-se, então, de sobrecapacidade da pesca, de sobreexploração dos recursos devido ao sobredimensionamento da frota. A Comissão accionou os chamados Programas de Orientação Plurianuais (POP), destinados a reequilibrar essa relação. Contudo, a observância das disposições dos POP, como é também patente, difere muito de Estado para Estado. Alguns cumpriram escrupulosamente e reduziram a sua frota até 40%, outros não cumpriram; outros recusam-se, inclusivamente, a facultar os dados relativos ao seu cumprimento, e o mais grave é que os países infractores pretendem ser tratados da mesma maneira que aqueles que, com rigor e com sacrifício, reduziram a sua capacidade de pesca com o consequente sacrifício económico e social. Aqui reside a importância e a oportunidade do relatório do senhor deputado Cunha. Nele chama-se a atenção da Comissão para as lacunas fundamentais: planos pouco rigorosos, controlo desigual e, fundamentalmente, falta de homogeneidade nos critérios aplicados pelos diferentes Estados na mediação das suas frotas. E como se isso não bastasse, o relatório denuncia a inexistência de sanções eficazes para quem não cumpre, o que, no fundo, significa que mecanismos que poderiam revelar-se úteis para o objectivo para o qual foram criados simplesmente não são eficazes. Importa, pois, harmonizar os critérios e aplicar sanções aos infractores com medidas eficazes, como a que se propõe, a título de exemplo, no relatório do senhor deputado Cunha relativa à redução ou suspensão - pelo menos temporária, depois de aceitar a alteração do senhor deputado Ford - das quotas aplicável ao Estado infractor. Esperemos que o plenário deste Parlamento aprove este relatório, tal como foi aprovado na nossa Comissão das Pescas, com as alterações que o relator aludiu, e esperemos que a Comissão e o Conselho tomem boa nota do mesmo para conferir um novo impulso a um instrumento fundamental para a consecução dos objectivos da actual Política Comum da Pesca, assentes no desenvolvimento sustentável do sector, que é o que a Comissão das Pescas deste Parlamento prossegue."@pt11
"( Herr talman, fru kommissionär, ärade kollegor! Jag tycker verkligen att det betänkande som utarbetats av föredragande Cunha är ett utmärkt betänkande, ett betänkande som kommer mycket lägligt, vilket var uppenbart i morse. Jag tackar honom uppriktigt för detta. Jag skall fatta mig kort. Vi talar hela tiden om det rådande problemet mellan fiskeflottans storlek och befintliga fiskeresurser. Vi talar om överkapacitet när det gäller fiske, överexploatering av resurser på grund av en överdimensionerad flotta. Kommissionen igångsatte de så kallade fleråriga utvecklingsprogrammen inom fiskerisektorn (FUP) för att försöka få till stånd en jämvikt i nämnda relation. Något som har visat sig är att FUP respekteras olika i olika länder. En del har följt programmet till punkt och pricka med en minskning av sin flotta med upp till 40 procent, andra har inte uppfyllt några krav alls. En del vägrar till och med att lämna uppgifter om hur programmet följs, och det allvarligaste av allt är att de som brister i sin fullgörelse också gör anspråk på att bli behandlade på samma sätt som dem som hårdnackat och smärtsamt har minskat sin fiskekapacitet med en påföljande ekonomisk och social uppoffring. Därför är Cunhas betänkande viktigt och opportunt. Här visar man kommissionen vilka de grundläggande problemen är: Projekt som är föga rigorösa, ojämn kontroll och framför allt bristande enhetlighet i de olika ländernas kriterier för att mäta sin flottas storlek. Som om detta inte vore tillräckligt så informeras man i betänkandet om att effektiva påföljder för dem som brister i sin fullgörelse inte finns, något som till syvende och sist innebär att de mekanismer som skulle kunna vara användbara för det ändamål de skapades inte tjänar något till. Därför måste kriterierna harmoniseras och vi måste effektivt bestraffa dem som inte fullgör sina åtaganden. I Cunhabetänkandet nämns som exempel en minskning eller indragning – åtminstone temporär, om Fordbetänkandet godkänns – av kvoterna för det land som begått överträdelsen i fråga. Vi får hoppas att parlamentet under plenarsammanträdet godkänner betänkandet, precis som det godkänts i fiskeriutskottet med de ändringsförslag föredraganden har hänvisat till, och att kommissionen och rådet verkligen noterar detta så att de kan ge ny styrka åt nyckelinstrumentet för att nå målen i gemenskapens nuvarande fiskeripolitik, det vill säga mål som baseras på en hållbar utveckling inom sektorn, vilket är vad vi från fiskeriutskottet vill se."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph