Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-19-Speech-3-029"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Fru formand, der er nu en køreplan for mere Union, men det, vi har behov for, er en køreplan for mere demokrati. Den 10. februar vil Portugal fremlægge et forslag til dagsorden for regeringskonferencen. Den 14. februar åbner konferencen. Den 24. februar mødes udenrigsministrene, og derefter mødes de så hver måned for at diskutere i hvert fald fem vigtige emner. For det første er der spørgsmålet om flertalsbeslutninger. På hvor mange af de 65 områder, hvor vi i dag har enstemmighed, vil der fremover være flertalsbeslutninger, så demokratierne i vores medlemslande kan stemmes ned af ministre og embedsmænd bag lukkede døre i Bruxelles? Så er der for det andet Kommissionens sammensætning. Der vil nok fortsat være en kommissær for hvert land, men de små lande vil oftest få en junior-portefølje. For det tredje er der stemmevægtene i Ministerrådet, Parlamentets sammensætning og Domstolen. De fem største lande får måske 25% flere stemmer i Rådet, selvom alle jo mister lige meget ved udvidelsen. For det fjerde vil der være det forstærkede samarbejde. Portugal og andre føderalistiske lande vil presse på, for at et flertal af medlemslandene kan udbygge samarbejdet, selvom nogle lande skulle være imod, og heri ligger der reelt en afskaffelse af vetoretten i vigtige sager. For det femte er der en restafdeling, som vil handle om alt det, som medlemslandene indsender, og på topmødet i juni i Porto vil man så kunne udvide dagsordenen for det, der blev besluttet på topmødet i Helsinki. Det vil alt sammen ende med en ny unionstraktat, som skal afløse Amsterdam-traktaten inden år 2003. Den vil blive vedtaget i Nice den 8. december i år, men den bliver næppe medmindre vælgerne blander kortene på ny. Det vil vi gerne opfordre til fra Demokratiernes og Mangfoldighedens Europa, som er min gruppe her i Parlamentet, og fra vores fælles intergruppe med meningsfæller, som hedder SOS Demokrati, for det er SOS Demokrati, der er brug for, og ikke mere bureaukratmagt i Bruxelles."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Fru talman! Det finns nu en tidtabell för mer union, men det vi har behov av är en tidtabell för mer demokrati. Den 10 februari kommer Portugal att lägga fram ett förslag till dagordning för regeringskonferensen. Den 14 februari inleds konferensen. Den 24 februari sammanträder utrikesministrarna, och därefter sammanträder de varje månad för att diskutera åtminstone fem viktiga frågor. För det första har vi frågan om majoritetsbeslut. På hur många av de 65 områden som vi i dag har ett förfarande med enhällighetsbeslut kommer det framöver att vara majoritetsbeslut, så att demokratierna i våra medlemsstater kan röstas ned av ministrar och tjänstemän bakom stängda dörrar i Bryssel? För det andra har vi kommissionens sammansättning. Det kommer nog även framöver att vara en kommissionär för varje land, men de små länderna kommer oftast att få en junior-portfölj. För det tredje har vi röstviktningen i ministerrådet, parlamentets sammansättning och domstolen. De fem största länderna får kanske 25 procent fler röster i rådet, även om alla förlorar lika mycket genom utvidgningen. För det fjärde kommer det att ske ett förstärkt samarbete. Portugal och andra federalistiska länder kommer att pressa på för att en majoritet av medlemsstaterna skall kunna bygga ut samarbetet, även om vissa länder skulle vara emot, och i detta förhållande ligger det ett faktiskt avskaffande av vetorätten i viktiga frågor. För det femte finns det en restavdelning som kommer att handla om allt det som medlemsstaterna skickar in, och på toppmötet i Porto kommer man alltså att kunna utvidga dagordningen för det som beslutades på toppmötet i Helsingfors. Allt kommer att sluta med ett nytt unionsfördrag som skall ersätta Amsterdamfördraget före år 2003. Det kommer att antas i Nice den 8 december i år, med det blir knappast om inte väljarna blandar korten på nytt. Det uppmanar vi gärna till från Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa, som är min grupp här i parlamentet, och från vår gemensamma tvärpolitiska grupp med meningsfränder som heter SOS Demokrati, för det är SOS Demokrati vi behöver, inte mer byråkratmakt i Bryssel."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, meillä on unionin vallan lisäämistä koskeva aikataulu, mutta me tarvitsemme demokratian lisäämistä koskevan aikataulun. Portugali esittää 10. helmikuuta ehdotuksen hallitustenvälisen konferenssin esityslistasta. Konferenssi alkaa 14. helmikuuta. Ulkoministerit tapaavat 24. helmikuuta, ja sen jälkeen he tapaavat joka kuukausi keskustellakseen joka tapauksessa viidestä tärkeästä asiasta. Ensimmäinen asia liittyy kysymykseen enemmistöpäätöksistä. Kuinka monesta niistä 65 asiasta, joista nykyään päätetään yksimielisesti, päätetään jatkossa enemmistöpäätöksin, jolloin Brysselissä lukittujen ovien takana istuvat ministerit ja virkamiehet voivat äänestää kumoon jäsenvaltioissamme vallitsevat demokratiat? Toinen asia liittyy komission kokoonpanoon. Jokaiselle valtiolle kuuluu jatkossakin yksi komission jäsenen paikka, mutta pienet valtiot saavat useimmiten merkitykseltään vähäisemmän komission jäsenen salkun. Kolmas asia liittyy ministerineuvoston äänten painotukseen, parlamentin kokoonpanoon ja tuomioistuimen asemaan. Viiden suurimman valtion äänimäärä nousee neuvostossa ehkä 25 prosenttia, vaikka kaikkien valtioiden äänimäärä väheneekin yhtä paljon laajentumisen yhteydessä. Neljäs asia liittyy yhteistyön vahvistamiseen. Portugali ja muut federalistiset valtiot painostavat siihen, että jäsenvaltioiden enemmistö voi laajentaa yhteistyötä, vaikka muutamat valtiot sitä vastustaisivatkin, ja tässä on todellakin kyse veto-oikeuden poistamisesta tärkeissä asioissa. Viides asia liittyy eräänlaiseen muut asiat -osastoon, johon kuuluvat kaikki ne asiat, joita saamme jäsenvaltioilta käsiteltäväksemme, ja kesäkuussa Portossa järjestettävässä huippukokouksessa esityslistaan voidaan sitten lisätä ne asiat, joista Helsingin huippukokouksessa päätettiin. Kaikki tämä johtaa siihen, että syntyy unionin uusi perustamissopimus, joka korvaa Amsterdamin sopimuksen ennen vuotta 2003. Se hyväksytään tänä vuonna 8. joulukuuta Nizzassa, mutta siitä tulee tuskin hyvä, elleivät valitsijat sekoita korttipakkaa uudestaan. Siten edustamani ryhmä, toisin sanoen Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä, kehottaakin tekemään, ja samoin tekee myös yhteinen, samanmielisistä jäsenistä koostuva SOS-Demokratia -ryhmä, sillä tarvitsemme SOS-demokratiaa, emmekä Brysselissä tapahtuvaa byrokraattien vallankäyttöä."@fi5
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, nu hebben wij een tijdschema voor meer Unie, maar wat we nodig hebben, is een tijdschema voor meer democratie. Op 10 februari zal Portugal de agenda voor de intergouvernementele conferentie voorleggen. Op 14 februari gaat deze van start. Op 24 februari komen de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen en daarna komen ze elke maand bijeen om tenminste vijf belangrijke thema's te bespreken. Ten eerste, het thema van de meerderheidsbesluiten. Op hoeveel van de 65 gebieden, waar nu unanimiteit geldt, zullen in de toekomst meerderheidsbesluiten worden genomen, waardoor ministers en ambtenaren achter gesloten deuren in Brussel de democratie in onze lidstaten kunnen wegstemmen? Ten tweede, de samenstelling van de Commissie. Er zal ook in de toekomst nog steeds een commissaris per land zijn, maar de kleine landen zullen meestal een onbelangrijke portefeuille krijgen. Ten derde, de stemmenweging in de Raad, de samenstelling van het Parlement en van het Hof. De vijf grootste landen krijgen misschien 25% stemmen meer in de Raad, ook al verliezen alle lidstaten door de uitbreiding evenveel stemmen. Ten vierde, een versterking van de samenwerking. Portugal en andere federalistische landen dringen erop aan dat een meerderheid van landen de samenwerking uitdiept, ook al zijn sommige lidstaten daar geen voorstander van en houdt dit in werkelijkheid een afschaffing van het vetorecht voor belangrijke zaken in. Ten vijfde, de samenwerking op juridisch gebied die alles zal omvatten wat de lidstaten voorstellen. Op de agenda voor de top van Porto in juni zullen de in Helsinki genomen beslissingen aangevuld kunnen worden. Dit alles zal leiden tot een nieuw Unieverdrag dat het Verdrag van Amsterdam uiterlijk in 2003 moet vervangen. Het is de bedoeling dit Verdrag op 8 december van dit jaar in Nice - het Engelse is hier echter nauwelijks van toepassing - goed te keuren, tenzij de kiezers er anders over beslissen. Mijn fractie in het Parlement, de Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit alsook de interfractiewerkgroep met gelijkgestemde collega's, die SOS Democratie heet, roepen de kiezers op hun stem in die zin te laten horen. SOS Democratie is wat we nodig hebben in plaats van meer bureaucratie in Brussel."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, έχουμε τώρα ένα χρονοδιάγραμμα για περισσότερη Ένωση, όμως αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα χρονοδιάγραμμα για περισσότερη δημοκρατία. Στις 10 Φεβρουαρίου, η Πορτογαλία θα καταθέσει μια πρόταση σχετικά με την ημερήσια διάταξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Στις 14 Φεβρουαρίου αρχίζει τις εργασίες της η Διακυβερνητική. Στις 24 του μηνός έχουμε τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών που εφεξής θα συναντώνται σε μηνιαία βάση για να συζητήσουν κάθε φορά πέντε σημαντικά θέματα. Καταρχάς, υπάρχει το θέμα της λήψης αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Σε πόσους από τους 65 τομείς όπου σήμερα ψηφίζουμε ομόφωνα θα λαμβάνονται εφεξής αποφάσεις κατά πλειοψηφία, με αποτέλεσμα οι δημοκρατίες στα κράτη μέλη μας να καταψηφίζονται από υπουργούς και υπαλλήλους πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες; Στη συνέχεια, έχουμε το θέμα της σύνθεσης της Επιτροπής. Το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να υπάρχει ένας Επίτροπος για κάθε χώρα, αλλά οι μικρές χώρες πολύ πιθανώς θα παίρνουν κάποιο μικρό χαρτοφυλάκιο. Τρίτον, υπάρχει το θέμα της βαρύτητας κάθε ψήφου στο Συμβούλιο των Υπουργών, της σύνθεσης του Κοινοβουλίου, καθώς και το θέμα του Δικαστηρίου. Οι πέντε μεγαλύτερες χώρες θα λάβουν πιθανώς 25% περισσότερες ψήφους στο Συμβούλιο, παρ’ ότι βέβαια όλοι χάνουν εξίσου εξαιτίας της διεύρυνσης. Τέταρτον, θα υπάρχει η ενισχυμένη συνεργασία. Η Πορτογαλία και άλλες ομοσπονδιακές χώρες θα ασκήσουν πίεση, ώστε μια πλειοψηφία κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας, παρ’ ότι ορισμένες χώρες ίσως αντιτίθενται, κι εδώ ακριβώς ενσκήπτει τελικά η κατάργηση του δικαιώματος της αρνησικυρίας σε σημαντικά θέματα. Πέμπτον, υπάρχει ένα τμήμα “παραλειπόμενων”, των οποίων τον κατάλογο θα υποβάλουν τα κράτη μέλη, και στη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο στο Πόρτο θα μπορούν συνεπώς να διευρύνουν την ημερήσια διάταξη πέρα από όσα αποφασίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι. Όλα τούτα θα καταλήξουν σε μια νέα Συνθήκη για την Ένωση, η οποία θα αντικαταστήσει τη Συνθήκη του Άμστερνταμ έως το έτος 2003. Θα ψηφιστεί στη Nice της Γαλλίας φέτος στις 8 Δεκεμβρίου, αλλά δεν προβλέπεται διόλου εξόν κι εάν οι εκλογείς μοιράσουν εκ νέου την τράπουλα. Αυτή είναι η επιθυμία και έκκληση της Ομάδας για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Διαφοράς, δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας όπου ανήκω, αλλά και της κοινής ομάδας που έχουμε με τους ομοϊδεάτες μας, η οποία αποκαλείται SOS Δημοκρατία, διότι ακριβώς δημοκρατία χρειαζόμαστε και όχι περισσότερη γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Madam President, there is now a timetable for an extended European Union, but what we need is a timetable for more democracy. On 10 February, Portugal will submit a proposal for inclusion in the agenda for the Intergovernmental Conference. On 14 February, the Conference begins. On 24 February, the foreign ministers meet, and subsequently they are to meet in this way each month in order, at all events, to discuss five important subjects. First of all, there is the question of majority decision making. In how many of the 65 areas in which we at present require unanimity will there, in future, be majority decision making so that the democracies in our Member States can be voted down by ministers and officials behind closed doors in Brussels? Secondly, there is the composition of the Commission. There will still be a Commissioner for each country, but the small countries will be offered junior portfolios more often than not. Thirdly, there is the question of the weighting of votes in the Council of Ministers, the composition of Parliament and the Court of Justice. The five largest countries will perhaps obtain 25% more votes in the Council, even if every country, of course, loses as many with the enlargement of the Union. Fourthly, there will be reinforced cooperation. Portugal and other federalist countries will press for a majority of the Member States’ being able to develop the partnership, even if some countries should be opposed to it, and this will essentially entail the abolition of the right of veto on important issues. Fifthly, there is a legal department which will deal with everything which the Member States submit and, at the Porto Summit in June, it will be possible to widen the agenda to include what was decided at the Helsinki Summit. All this will lead to a new Treaty on European Union, replacing the Treaty of Amsterdam by the year 2003. It will be adopted in Nice on 8 December this year, but it will hardly be unless the voters reshuffle the cards. That is what we in my Group here in Parliament, the Group for a Europe of Democracies and Diversities, are urging should happen, as is our common intergroup of like-minded people which is called SOS Democracy, for it is SOS Democracy that is needed and not more bureaucratic power in Brussels."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, there is now a timetable for an extended European Union, but what we need is a timetable for more democracy. On 10 February, Portugal will submit a proposal for inclusion in the agenda for the Intergovernmental Conference. On 14 February, the Conference begins. On 24 February, the foreign ministers meet, and subsequently they are to meet in this way each month in order, at all events, to discuss five important subjects. First of all, there is the question of majority decision making. In how many of the 65 areas in which we at present require unanimity will there, in future, be majority decision making so that the democracies in our Member States can be voted down by ministers and officials behind closed doors in Brussels? Secondly, there is the composition of the Commission. There will still be a Commissioner for each country, but the small countries will be offered junior portfolios more often than not. Thirdly, there is the question of the weighting of votes in the Council of Ministers, the composition of Parliament and the Court of Justice. The five largest countries will perhaps obtain 25% more votes in the Council, even if every country, of course, loses as many with the enlargement of the Union. Fourthly, there will be reinforced cooperation. Portugal and other federalist countries will press for a majority of the Member States’ being able to develop the partnership, even if some countries should be opposed to it, and this will essentially entail the abolition of the right of veto on important issues. Fifthly, there is a legal department which will deal with everything which the Member States submit and, at the Porto Summit in June, it will be possible to widen the agenda to include what was decided at the Helsinki Summit. All this will lead to a new Treaty on European Union, replacing the Treaty of Amsterdam by the year 2003. It will be adopted in Nice on 8 December this year, but it will hardly be unless the voters reshuffle the cards. That is what we in my Group here in Parliament, the Group for a Europe of Democracies and Diversities, are urging should happen, as is our common intergroup of like-minded people which is called SOS Democracy, for it is SOS Democracy that is needed and not more bureaucratic power in Brussels."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, jetzt gibt es einen Zeitplan für ein Mehr an Union, wir brauchen aber eher einen Zeitplan für mehr Demokratie. Am 10. Februar will Portugal einen Vorschlag für die Tagesordnung der Regierungskonferenz vorlegen. Am 14. Februar wird die Konferenz eröffnet. Am 24. Februar treffen sich die Außenminister, die anschließend einmal monatlich mindestens fünf wichtige Themen beraten werden. Dabei geht es zunächst um die Frage der Mehrheitsbeschlüsse. In wie vielen der 65 Bereiche, in denen heute Einstimmigkeit vorliegen muß, wird es in Zukunft Mehrheitsentscheidungen geben, durch welche die Demokratien in unseren Mitgliedstaaten von Ministern und Beamten hinter verschlossenen Türen in Brüssel überstimmt werden können? Es geht im weiteren um die Zusammensetzung der Kommission. Es wird wohl auch in Zukunft jedes Land einen Kommissar stellen, doch werden die kleinen Länder oft einen weniger wichtigen Geschäftsbereich übernehmen müssen. Drittens geht es um die Gewichtung der Stimmen im Ministerrat, um die Zusammensetzung des Parlaments und um den Gerichtshof. Die fünf größten Länder bekommen vielleicht 25 % mehr Stimmen im Rat, obwohl ja alle durch die Erweiterung gleich viel verlieren. Viertes Thema ist die engere Zusammenarbeit. Portugal und andere föderalistische Länder werden sich dafür einsetzen, daß eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die Zusammenarbeit ausbauen können, auch wenn einige Länder dagegen sein sollten. Das bedeutet in der Praxis eine Abschaffung des Vetorechts in wichtigen Bereichen. Fünftens wird über die übrigen Themen geredet, die von den Mitgliedstaaten eingereicht werden, und auf dem Gipfeltreffen im Juni in Porto wird man die Tagesordnung um das erweitern können, was auf dem Gipfeltreffen in Helsinki beschlossen worden ist. Ergebnis wird ein neuer Unionsvertrag sein, der den Vertrag von Amsterdam vor dem Jahr 2003 ablöst. Er wird am 8. Dezember dieses Jahres in Nizza beschlossen werden, er dürfte aber kaum werden, es sei denn, die Wähler machen neue Vorgaben. Das schlägt meine Parlamentsfraktion, die Fraktion für das Europa der Demokratien und der Unterschiede, ebenso vor wie unsere gemeinsame Gruppe von Gesinnungsgenossen, die sich SOS Demokratie nennt. Wir brauchen nämlich SOS Demokratie, nicht mehr Macht für die Bürokraten in Brüssel."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"(DA) Señora Presidenta, ahora hay un calendario para lograr una mayor unión; no obstante, lo que necesitamos es un calendario para alcanzar una mayor democracia. El diez de febrero, Portugal presentará una propuesta de orden del día para la conferencia gubernamental. El catorce de febrero se abrirá la conferencia. El veinticuatro de febrero se reunirán los Ministros de Asuntos Exteriores y posteriormente volverán a reunirse cada mes para debatir en cualquier caso cinco importantes temas. En primer lugar está la cuestión de las decisiones por mayoría. ¿En cuántas de las 65 áreas donde hoy tenemos unanimidad habrá a partir de ahora decisiones por mayoría de modo que las democracias de nuestros países miembros puedan ser derrotadas por ministros y funcionarios ocultos tras las puertas de Bruselas? En segundo lugar está la composición de la Comisión. Seguro que seguirá habiendo un comisario por país, pero las más de las veces los países pequeños tendrán una cartera menor. En tercer lugar, están la cuestión del peso de los votos en el Consejo de Ministros, la composición del Parlamento y el Tribunal de Justicia de las Comunidades. Los cinco países más grandes tendrán quizá un 25% más de votos en el Consejo, aunque todos perdemos por igual en la ampliación. En cuarto lugar están las cooperaciones reforzadas. Portugal y otros países federales presionarán a favor de que una mayoría de países miembros pueda ampliar la cooperación aunque otros países estuviesen en contra y aquí se subyace verdaderamente una eliminación del derecho de veto en asuntos importantes. En quinto lugar, habrá un departamento judicial que estudiará todo lo que les remitan los países miembros y en la cumbre a celebrar en Oporto en junio podrá ampliarse el orden del día acordado en la cumbre de Helsinki. Al final todo acabará en un nuevo Tratado de la Unión que reemplace al Tratado de Amsterdam antes del año 2003. Será aprobado en Niza el ocho de diciembre de este año, pero tendrá poco de a menos que los electores barajen de nuevo las cartas. Me gustaría exhortarles a que así lo hagan desde la Europa de las Democracias y del Pluralismo, mi Grupo en esta Asamblea, y desde nuestro intergrupo común con mis correligionarios, llamado SOS Democracia, pues lo que hace falta es un ”SOS Democracia” y no más poder para la burocracia de Bruselas."@es12
lpv:translated text
"Signora Presidente, c’è attualmente una tabella di marcia che prevede più Unione, ma quello di cui abbiamo bisogno è una tabella di marcia per ottenere più democrazia. Il 10 febbraio il Portogallo presenterà un progetto di ordine del giorno per la conferenza intergovernativa. Il 14 febbraio inizierà la conferenza. Il 24 febbraio si incontreranno i Ministri degli esteri, che si riuniranno poi ogni mese per discutere in ogni caso di cinque temi importanti. In primo luogo, c’è la questione delle decisioni a maggioranza. In quanti dei 65 settori nei quali oggi abbiamo l’unanimità ci saranno d’ora in poi decisioni a maggioranza, cosicché le democrazie nei nostri paesi membri possono essere messe a tacere da ministri e funzionari riuniti a porte chiuse a Bruxelles? In secondo luogo c’è la composizione della Commissione. Continuerà ad esserci un Commissario per ogni paese, ma i paesi piccoli avranno nella maggior parte dei casi un portafoglio . In terzo luogo, c’è il peso elettorale al Consiglio dei Ministri, la composizione del Parlamento e la Corte di giustizia. I cinque paesi più grandi avranno forse il 25% di voti in più al Consiglio, anche se tutti perderanno in egual misura con l’ampliamento. Quarto, la cooperazione rafforzata. Il Portogallo e gli altri paesi federalisti premeranno perché una maggioranza di paesi membri possa estendere la cooperazione, anche se alcuni paesi dovessero essere contrari, e in questo caso siamo davvero in presenza dell’abolizione del diritto di veto per le questioni importanti. Quinto, c’è una sezione che si occupa dei problemi ancora in sospeso e che discuterà di tutto quello che viene trasmesso dai paesi membri e al Consiglio europeo di giugno a Porto, sarà possibile estendere l’ordine del giorno di quello che è stato deciso al Vertice di Helsinki. Tutto questo porterà ad un Trattato sull’Unione, destinato a sostituire il Trattato di Amsterdam entro il 2003. Sarà adottato a Nizza l’8 dicembre di quest’anno, ma difficilmente sarà un successo, a meno che gli elettori non mescolino ancora le carte. Vorremmo rivolgere un appello in tal senso da parte di Europa delle democrazie e delle diversità, che è il mio gruppo qui al Parlamento, e da parte del nostro intergruppo comune che comprende chi condivide lo stesso pensiero, e che si chiama SOS Democrazia, perché è di SOS Democrazia che c’è bisogno, e non di più potere burocratico a Bruxelles."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhora Presidente, existe agora um itinerário para mais União, mas aquilo de que necessitamos é de um itinerário para mais democracia. A 10 de Fevereiro, Portugal irá apresentar uma proposta de ordem de trabalhos para a Conferência Intergovernamental. A 14 de Fevereiro, começa a Conferência. A 24 de Fevereiro, irão reunir os ministros dos Negócios Estrangeiros e, em seguida, irão reunir mensalmente para discutir pelo menos cinco temas relevantes. Em primeiro lugar, coloca-se a questão das decisões por maioria. Em quantas das 65 áreas em que presentemente temos decisão por unanimidade, teremos, futuramente, decisão por maioria, facto que irá permitir que as democracias nos Estados-Membros possam ser derrotadas por ministros e funcionários, que actuam por trás de portas fechadas, em Bruxelas? Em segundo lugar, coloca-se a questão da composição da Comissão. Certamente continuará a haver um Comissário por cada país mas, provavelmente, aos países mais pequenos serão apenas confiadas as pastas de menor importância. Em terceiro lugar, temos a ponderação dos votos no Conselho de Ministros, a composição do Parlamento e do Tribunal Europeu. Os cinco maiores países terão, possivelmente, 25% mais votos no Conselho, apesar de todos perderem igualmente com o alargamento. Em quarto lugar, coloca-se a questão do reforço da cooperação. Portugal e os outros países federalistas irão fazer pressão para que uma maioria dos Estados-Membros possa alargar a cooperação, apesar de alguns países serem contra, e é nisto que reside, na realidade, a eliminação do direito de veto em questões importantes. Em quinto lugar, temos o remanescente, ou seja, tudo aquilo que os Estados-Membros quiserem enviar, e na Cimeira de Junho, no Porto, a ordem de trabalhos poderá ser alargada com aquilo que foi decidido na Cimeira de Helsínquia. Irá tudo acabar num novo Tratado da União, destinado a substituir o Tratado de Amesterdão antes do ano 2003. Irá ser aprovado em Nice, em 8 de Dezembro deste ano, mas não prevejo que venha a ser nada a menos que os eleitores voltem a baralhar as cartas. É o que gostaríamos de propor, nós, a Europa das Democracias e das Diferenças, que é o meu grupo, aqui, no Parlamento, e o nosso intergrupo com quem partilhamos a mesma opinião, designadamente o SOS Democracia, porque o que falta em Bruxelas é SOS Democracia e não mais poder burocrático."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"nice"1,13,2,8,10,3,7,12,11,6
lpv:translated text
"Madame la Présidente, nous disposons désormais d'un calendrier pour davantage d'Union, mais ce qu'il nous faut, c'est un calendrier pour davantage de démocratie. Le Portugal présentera, le 10 février, un projet de programme pour la conférence intergouvernementale. La conférence s'ouvrira le 14 février. Les ministres des Affaires étrangères se réuniront le 24 février et ils se retrouveront ensuite chaque mois en vue d'examiner cinq thèmes importants. Il y a, en premier lieu, la question des décisions à la majorité. Parmi les 65 domaines qui font aujourd'hui l'objet de décisions à l'unanimité, combien de ces domaines relèveront de décisions prises à la majorité, ce qui permettra à nos ministres et fonctionnaires travaillant à huis clos à Bruxelles de mettre encore davantage en sourdine la démocratie dans nos États membres ? Il y a ensuite la composition de la Commission. Chaque pays sera toujours représenté par un commissaire, mais les petits pays obtiendront souvent un portefeuille de moindre importance. Il y a, en troisième lieu, la pondération des voix au sein du Conseil de ministres, la composition du Parlement et la Cour de justice. Les cinq pays principaux bénéficieront peut-être d'un accroissement de 25 % de leurs voix au Conseil même s'ils en perdront tout autant à la suite de l'élargissement. En quatrième lieu, il y aura le renforcement de la coopération. Le Portugal, à l'instar d'autres pays fédéralistes, exercera des pressions en vue d'inciter une majorité d'États membres à développer la coopération en dépit de l'opposition de certains pays ; on peut déceler ici une réelle suppression du droit de veto dans des affaires importantes. Il y a, en cinquième lieu, une catégorie restante, celle ouverte à toutes les propositions envoyées par les États membres, et le programme pourra être élargi, à l'occasion du Sommet de Porto, aux décisions ayant été prises lors du Sommet d'Helsinki. Tout cela aboutira à un nouveau traité sur l'Union, qui remplacera avant 2003 le traité d'Amsterdam. Il sera adopté à Nice le 8 décembre de cette année, mais ce ne sera pas nécessairement à moins que les électeurs ne décident de brouiller à nouveau les cartes. C'est précisément ce que mon groupe - l'Europe des démocraties et des différences - demande, et il en va de même pour notre intergroupe SOS Démocratie, qui partage les mêmes opinions, car c'est davantage de démocratie qu'il nous faut et pas un accroissement des pouvoirs bureaucratiques de Bruxelles."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000119.2.3-029"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph