Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-17-Speech-1-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000117.5.1-079"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, στο παρελθόν έχω διαφωνήσει αρκετές φορές με την εισηγήτρια για την προσέγγιση στα ζητήματα της Περιφερειακής Πολιτικής, αυτή τη φορά όμως συμφωνώ μαζί της. Δεν ξέρω εάν αυτό την ενθαρρύνει να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να καταθέσω τα συγχαρητήριά μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς θα προτιμούσαμε, όπως είχαμε ζητήσει με την κ. McCarthy ως εισηγητές του γενικού κανονισμού, οι κατευθυντήριες γραμμές να ήταν προσαρτημένες στον κανονισμό ως παράρτημα. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε και δεν ευθύνεται ο κ. Barnier· ήταν θέμα της προηγούμενης επιτροπής. Το καταθέτω για να επαναλάβω τη θέση του Κοινοβουλίου. Το τρίτο που θέλω να σημειώσω είναι ότι, προφανώς, οι κατευθυντήριες γραμμές μας βρίσκουν σε γενικές γραμμές σύμφωνους, εφόσον δεν αποκλίνουν από τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει. Αποτελούν σημαντική βοήθεια στα κράτη μέλη, θέλω δε να σημειώσω ιδιαίτερα την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, με έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών και στα ζητήματα των μεταφορών. Προσωπικά τουλάχιστον με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να εκφράσω το παράπονό μου ως νησιώτη για το θέμα της παραγνώρισης της ανάπτυξης της νησιών. Δεν δίνεται η έμφαση η οποία θα πρέπει να δοθεί και αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά· είναι μια μακρά ιστορία εδώ και πέντε χρόνια που είμαι μέλος του Κοινοβουλίου και αυτό το ζήτημα το έχω θίξει κατ’ επανάληψη. Κύριε Επίτροπε, θα συνεχίσουμε να το θίγουμε, διότι υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο 158, παράγραφος 1 της Συνθήκης του Άμστερνταμ που μιλάει για ολοκληρωμένη πολιτική για τα νησιά. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει επιτέλους να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, κύριε Επίτροπε, ήρθε η ώρα της εφαρμογής επιτέλους των προγραμμάτων, άρα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν και αυτά τις ευθύνες τους και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όσον αφορά δε εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο, αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι υπάρχει ο κώδικας καλής συμπεριφοράς μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής, ο οποίος έχει υπογραφεί από το Μάη. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο κώδικας αυτός θα τηρηθεί και ότι το Κοινοβούλιο θα είναι ενήμερο για όλες τις εξελίξεις και λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg har mange gange før i tiden været uenig med ordføreren om, hvordan man skal beskæftige sig med spørgsmålene vedrørende regionalpolitikken, men denne gang er jeg enig med hende. Jeg ved ikke, om det vil tilskynde hende til at fortsætte i samme retning, men jeg vil under alle omstændigheder gerne lykønske hende. En anden ting, som jeg også gerne vil sige, er, at vi som ordførere for den generelle forordning ville foretrække, sådan som vi har bedt fru McCarthy om, hvis retningslinjerne blev tilføjet forordningen som et bilag. Desværre er dette ikke sket, men det er ikke hr. Berniés ansvar, det skyldes den tidligere Kommission. Jeg forklarer dette for at gentage Parlamentets indstilling. Det tredje, som jeg gerne vil påpege, er, at vi generelt er enige i retningslinjerne, for så vidt de ikke strider mod de bemærkninger, som vi er fremkommet med. De udgør en betydelig hjælp til medlemsstaterne. Og jeg vil især gerne betone den vægt, som udvalget lægger på bæredygtig udvikling, forøgelse af beskæftigelsen med vægt på lige muligheder samt på transportspørgsmålene. Personligt er jeg i hvert fald fuldstændig enig. Når det er sagt, vil jeg gerne som øbo udtrykke min bekymring over, at man undervurderer udviklingen på øerne. Man tillægger dem ikke den vægt, som man burde, og det er ikke første gang, at det sker. Det er en gammel historie i de fem år, hvor jeg har været medlem af Parlamentet, og jeg har berørt dette emne gentagne gange. Hr. kommissær, vi vil blive ved med at berøre det, for det står i artikel 158, stk. 1, i Amsterdam-traktaten, som taler om en samlet politik for øerne. Følgelig må Kommissionen nu undersøge dette specifikke spørgsmål. Desuden, hr. kommissær, er tiden nu endelig kommet til at gennemføre disse programmer, altså må medlemsstaterne også påtage sig deres ansvar og gøre deres arbejde godt. Hvad angår os her i Parlamentet, vil jeg gerne erindre om, at der findes en adfærdskodeks mellem Parlamentet og Kommissionen, som blev underskrevet i maj. Jeg er absolut sikker på, at denne kodeks vil blive overholdt, og at Parlamentet bliver orienteret om hele udviklingen af og detaljerne i programmernes gennemførelse."@da1
"Herr Präsident, bislang war ich in bezug auf regionalpolitische Ansätze oft anderer Meinung als die Berichterstatterin, diesmal jedoch stimme ich mit ihr überein. Vielleicht wird sie dadurch ermutigt, in diese Richtung weiterzuarbeiten, auf jeden Fall möchte ich ihr aber meine Glückwünsche aussprechen. Zweitens: Wir hätten es lieber gesehen, wenn die Leitlinien der Verordnung als Anhang beigefügt worden wären, wie wir es von Frau McCarthy als Berichterstatterin für die allgemeine Verordnung gefordert hatten. Das ist leider nicht geschehen, was allerdings nicht Herrn Bernie, sondern der alten Kommission anzulasten ist. Ich komme nur darauf zu sprechen, weil ich noch einmal die Position des Parlaments verdeutlichen wollte. Drittens möchte ich anmerken, daß wir mit den Leitlinien im großen und ganzen einverstanden sind, soweit sie nicht von unseren Bemerkungen abweichen. Sie stellen ein wesentliches Hilfsmittel für die Mitgliedstaaten dar. Besonders hervorheben möchte ich, daß die Kommission der nachhaltigen Entwicklung, der Schaffung von Arbeitsplätzen unter besonderer Berücksichtigung der Chancengleichheit und der Verkehrsproblematik einen hohen Stellenwert einräumt. Dem kann ich zumindest persönlich uneingeschränkt zustimmen. Als Inselbewohner möchte ich jedoch kritisch anmerken, daß die Entwicklung der Inseln in ihrer Bedeutung verkannt wird. Diesem Punkt wird – wieder einmal – nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet: Das geht nun schon all die fünf Jahre so, die ich Mitglied des Parlaments bin, und immer wieder habe ich auf das Problem hingewiesen. Wir werden auch künftig keine Ruhe geben, denn in Artikel 158 Absatz 1 des Vertrages von Amsterdam ist von einer umfassenden Politik für die Inseln die Rede. Die Kommission muß sich also endlich mit dieser Frage befassen. Im übrigen wird es nun wirklich langsam Zeit, die Programme umzusetzen, und insofern müssen auch die Mitgliedstaaten ihrer Verantwortung nachkommen und ihre Hausaufgaben machen. Was uns hier im Parlament betrifft, so möchte ich auf den im Mai verabschiedeten und für Parlament und Kommission geltenden Verhaltenskodex verweisen. Ich bin fest davon überzeugt, daß dieser Kodex eingehalten und das Parlament über alle Entwicklungen und Details in bezug auf die Umsetzung der Programme auf dem laufenden gehalten wird."@de7,7
"Mr President, on numerous occasions in the past I have disagreed with the rapporteur on her approach to regional policy issues. This time, however, I actually agree with her. Whether or not this will encourage her to continue along the same path, I cannot say. Nevertheless, I would like to commend her on her work. The second point I would like to make is that we would have preferred it if the guidelines had been added to the regulation in the form of an annex, as we and Mrs McCarthy, as rapporteurs for the general regulation, had asked. Unfortunately, this did not happen. Mr Bernié is not to blame for this as it was a matter for the previous committee. I am raising the issue just to reiterate Parliament’s position. Thirdly, we broadly agree on the general guidelines provided they do not deviate from the comments we have made so far. They are particularly beneficial to the Member States, and I would particularly like to draw your attention to the emphasis the Commission has placed on the issues of sustainable development, job creation and, more particularly, on equal opportunities and transport issues. Personally, I at least am totally in favour of the guidelines. As an islander, however, I would like to express my dissatisfaction at the lack of recognition of island development. This is not the first time that this issue has not been given the consideration it deserves. This has been an ongoing concern for the five years that I have been a Member of this Parliament, and I have raised the issue time and time again. Commissioner, we shall continue to raise the issue, as Article 158, paragraph 1, of the Treaty of Amsterdam provides for an integrated policy for islands. Therefore, the Commission should address the issue once and for all. The time has come to implement the programmes, and so Member States should also assume their responsibilities and do their jobs properly. As for us in Parliament, I would like to remind you of the code of conduct between the Commission and Parliament which was signed in May. I am absolutely certain that this code will be observed and that Parliament will keep abreast of all the developments and details concerning the implementation of the programmes."@en3
"(EL) Señor Presidente, en el pasado he disentido repetidamente con la ponente en el enfoque de las cuestiones de política regional; esta vez, sin embargo, estoy de acuerdo con ella. No sé si esto la anima a seguir en la misma dirección, pero, en todo caso quisiera dejar constancia de mi felicitación. Lo segundo que desearía decir es que nosotros –tal y como habíamos propuesto la Sra. McCarthy y yo mismo, como ponentes del reglamento general– preferiríamos que las directrices se hubieran adjuntado como apéndice al reglamento. Desgraciadamente no se ha hecho así, y no es responsabilidad del Sr. Bernié; es cosa de la anterior comisión. Dejo constancia de ello para repetir la posición del Parlamento. Lo tercero que quiero señalar es que, evidentemente, en líneas generales estamos de acuerdo con las directrices, desde el momento en que no se apartan de las observaciones que hemos hecho. Constituyen una importante ayuda para los Estados miembros. Quiero resaltar especialmente la importancia que concede la Comisión a la cuestión del desarrollo sostenible, al aumento del empleo, con especial atención a la igualdad de oportunidades, así como a los asuntos relacionados con los transportes. Por lo que a mí personalmente respecta estoy completamente de acuerdo. Más allá de esto, sin embargo, quisiera expresar mi disgusto como isleño a causa del desinterés por el desarrollo de las islas. No se le concede la importancia que se le debería conceder, y no es la primera vez que ocurre; es ya una vieja historia en estos cinco años en los que soy miembro del Parlamento y en los que no he dejado de plantear la cuestión. Señor Comisario, vamos a seguir planteándola, porque hay una previsión al respecto en el primer párrafo del artículo 158 del Tratado de Amsterdam, que habla de una política integral para las islas, y la Comisión deberá, en consecuencia, examinar de una vez por todas esta cuestión concreta. A partir de ahora, señor Comisario, llega por fin el momento de la aplicación de los programas, de manera que los Estados miembros tendrán que asumir también sus responsabilidades y hacer bien su trabajo. Por lo que respecta a nosotros, aquí en el Parlamento, lo que quiero recordar es que existe el código de buena conducta entre el Parlamento y la Comisión, firmado y en vigor desde mayo. Tengo la plena convicción de que ese código va a ser respetado y de que el Parlamento se va a mantener informado de todos los avances y de todos los detalles de la aplicación de estos programas."@es12
". Arvoisa puhemies, olen aiemmin ollut usein eri mieltä esittelijän kanssa aluepoliittisista kysymyksistä, mutta tällä kertaa olen samaa mieltä hänen kanssaan. En tiedä rohkaiseeko tämä häntä jatkamaan samaan suuntaan, mutta joka tapauksessa haluaisin esittää onnitteluni. Toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että meistä olisi parempi – niin kuin puhuimme McCarthyn kanssa yleisen asetuksen esittelijöinä –, että suuntaviivat olisivat asetuksen liitteenä. Valitettavasti näin ei tapahtunut, mikä ei ole Bernién syytä; asiasta vastaa edellinen komissio. Otan tämän esille toistaakseni parlamentin kannan. Kolmas asia, jonka haluan ottaa esille on se, että olemme selvästikin suuntaviivoista yleisellä tasolla samaa mieltä, sikäli kuin ne eivät poikkea esittämistämme huomioista. Ne ovat merkittävä apu jäsenvaltioille, ja haluan korostaa erityisesti sitä, että komissio painottaa kestävää kehitystä ja työllisyyden parantumista sekä erityisesti miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia myös liikenteen alalla. Ainakin henkilökohtaisesti olen tästä täysin samaa mieltä. Tämän jälkeen, koska olen saarelta kotoisin, haluaisin tuoda julki pettymykseni sen johdosta, että saarten kehittämistä on lyöty laimin. Saariin ei panna painoa siten kuin pitäisi, eikä tämä tapahdu ensimmäistä kertaa: näin on ollut jo kauan ja niinä viitenä vuonna, kun olen ollut parlamentin jäsen, olen puhunut myös tästä asiasta toistuvasti. Arvoisa komission jäsen, me jatkamme tästä asiasta puhumista, koska Amsterdamin sopimuksen 158 artiklan 1 kohdassa, jossa puhutaan integroidusta saaristopolitiikasta, edellytetään tätä. Näin ollen komission pitää vihdoinkin tarkastella tätä kysymystä. Arvoisa komission jäsen, seuraavaksi on lopultakin koittanut aika panna ohjelmat täytäntöön; niinpä myös jäsenvaltioiden pitää kantaa vastuunsa ja hoitaa hyvin tehtävänsä. Mitä tulee meihin täällä parlamentissa, haluaisin muistuttaa, että komission ja parlamentin välillä ovat toukokuusta lähtien olleet käytössä hyvät menettelysäännöt. Olen täysin varma, että tätä sääntöä noudatetaan ja että parlamentti saa yksityiskohtaista tietoa ohjelmien täytäntöönpanon edistymisestä."@fi5
"Monsieur le Président, dans le passé, j'ai assez souvent été en désaccord avec Mme le rapporteur pour son approche des questions de la politique régionale, mais cette fois je souscris à ses vues. Je ne sais si cela va l'encourager à poursuivre dans la même voie, mais je voudrais en tout état de cause lui adresser mes félicitations. La deuxième chose que je voudrais dire est que, pour notre part, nous préférerions, comme nous l'avions demandé à Mme McCarthy en tant que rapporteurs du règlement général, que les orientations soient jointes au règlement sous forme d'annexe. Cela n'a malheureusement pas été le cas et M. Barnier n'y est pour rien : la question relevait de la précédente Commission. Je le dis pour rappeler la position du Parlement. Le troisième point que je souhaite souligner est que, manifestement, les orientations reçoivent, dans l'ensemble, notre assentiment, étant donné qu'elles ne s'écartent pas des observations que nous avons faites. Elles sont d'un grand secours pour les États membres, et je veux souligner en particulier la place importante accordée par la Commission aux questions du développement durable, de l'augmentation du nombre d'emplois - l'accent étant mis sur l'égalité des chances - et des transports. En ce qui me concerne, j'approuve totalement ces aspects. Cela étant, j'ai un grief à exprimer en tant qu'insulaire du fait qu'on a négligé le développement des îles. Il n'est pas accordé à cette question l'importance qui conviendrait, et ce n'est pas la première fois : c'est une histoire qui dure depuis cinq ans que je suis député au Parlement, et j'ai abordé à maintes reprises cette question. Monsieur le Commissaire, nous continuerons à la relancer, car à l'article 158, paragraphe 1, du traité d'Amsterdam, il y a une disposition qui prévoit une politique intégrée pour les îles. Par conséquent, la Commission devra enfin examiner cette question particulière. Au demeurant, Monsieur le Commissaire, le moment est enfin venu de mettre les programmes en œuvre. Par conséquent, les États membres doivent assumer, eux aussi, leurs responsabilités et bien faire leur travail. En ce qui nous concerne, au sein du Parlement, je tiens à rappeler qu'il existe, entre Parlement et Commission, un code de bonne conduite, qui a été signé en mai. Je suis tout à fait convaincu que ce code sera respecté et que le Parlement sera tenu informé de toutes les évolutions et des détails de la mise en œuvre des programmes."@fr6
"Signor Presidente, in passato mi sono trovato più volte in disaccordo con la relatrice in merito al suo approccio a problemi di politica regionale, ma questa volta debbo invece dirmi d'accordo con lei. Non so se questo la incoraggerà a proseguire nella stessa direzione, ma vorrei comunque rivolgerle le mie congratulazioni. La seconda osservazione che vorrei fare è che avremmo preferito, come avevamo richiesto la onorevole McCarthy e io in qualità di relatori per il regolamento generale, che le linee direttrici fossero inserite nel regolamento come allegato. Purtroppo così non è stato e la responsabilità non è certo dell'onorevole Bernié; era una questione di competenza della precedente Commissione. Lo faccio rilevare per ribadire nuovamente la posizione del Parlamento. La terza osservazione che desidero formulare è che, naturalmente, le linee direttrici ci trovano sostanzialmente d'accordo, nella misura in cui non si discostano dalle osservazioni che avevamo formulato a suo tempo. Rappresentano un notevole ausilio per gli Stati membri, ma in particolare mi preme evidenziare l'enfasi data dalla Commissione allo sviluppo sostenibile, all'incremento dell'occupazione, con particolare riguardo alle pari opportunità, al settore dei trasporti. Parlando a titolo personale, posso dirmi completamente d'accordo. Ciò detto, tuttavia, da isolano quale sono tengo a denunciare la scarsa attenzione prestata alla problematica dello sviluppo insulare. Non vi viene infatti attribuita la dovuta attenzione, e non è la prima volta che ciò accade: si tratta di una lunga storia, che si trascina almeno da quando sono stato eletto al Parlamento, cinque anni fa, tant'è vero che ho già trattato questo argomento a più riprese. E continueremo a doverlo trattare, signor Commissario, perché l'articolo 158, paragrafo 1 del Trattato di Amsterdam contiene una disposizione che allude a una politica integrata per le isole. Di conseguenza, la Commissione dovrà finalmente prendere in esame questo preciso argomento. Ora, signor Commissario, è finalmente giunto il momento di applicare i programmi: pertanto, gli Stati membri dovranno a loro volta farsi carico delle proprie responsabilità ed eseguire adeguatamente i propri compiti. Quanto al Parlamento, tengo a ricordare che esiste un codice di buona condotta sottoscritto fra Commissione e Parlamento lo scorso mese di maggio. Sono del tutto certo che quel codice sarà rispettato e che il Parlamento sarà tenuto al corrente dell'evoluzione in atto e di ogni dettaglio sull'applicazione dei programmi."@it9
"Mr President, on numerous occasions in the past I have disagreed with the rapporteur on her approach to regional policy issues. This time, however, I actually agree with her. Whether or not this will encourage her to continue along the same path, I cannot say. Nevertheless, I would like to commend her on her work. The second point I would like to make is that we would have preferred it if the guidelines had been added to the regulation in the form of an annex, as we and Mrs McCarthy, as rapporteurs for the general regulation, had asked. Unfortunately, this did not happen. Mr Bernié is not to blame for this as it was a matter for the previous committee. I am raising the issue just to reiterate Parliament’s position. Thirdly, we broadly agree on the general guidelines provided they do not deviate from the comments we have made so far. They are particularly beneficial to the Member States, and I would particularly like to draw your attention to the emphasis the Commission has placed on the issues of sustainable development, job creation and, more particularly, on equal opportunities and transport issues. Personally, I at least am totally in favour of the guidelines. As an islander, however, I would like to express my dissatisfaction at the lack of recognition of island development. This is not the first time that this issue has not been given the consideration it deserves. This has been an ongoing concern for the five years that I have been a Member of this Parliament, and I have raised the issue time and time again. Commissioner, we shall continue to raise the issue, as Article 158, paragraph 1, of the Treaty of Amsterdam provides for an integrated policy for islands. Therefore, the Commission should address the issue once and for all. The time has come to implement the programmes, and so Member States should also assume their responsibilities and do their jobs properly. As for us in Parliament, I would like to remind you of the code of conduct between the Commission and Parliament which was signed in May. I am absolutely certain that this code will be observed and that Parliament will keep abreast of all the developments and details concerning the implementation of the programmes."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, alhoewel ik het in het verleden vaak helemaal niet eens was met de manier waarop de rapporteur de regionale vraagstukken benaderde, moet ik zeggen dat ik dit keer achter haar sta. Ik weet niet of ik haar daarmee een hart onder de riem steek en haar aanmoedig op de ingeslagen weg voort te gaan, maar ik wil haar in ieder geval van harte gelukwensen met haar verslag. Ten tweede wil ik opmerken dat wij de voorkeur hadden gegeven aan opneming van de richtsnoeren in de bijlage van de verordening. Daar hadden wij trouwens ook om gevraagd, samen met de rapporteur voor de algemene verordening, mevrouw McCarthy. Helaas is daar niets van terechtgekomen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter niet bij de heer Barnier, maar bij de vorige Commissie. Ik zeg dit opdat duidelijk is wat het standpunt van het Parlement is. Ten derde kunnen de richtsnoeren door de band genomen onze goedkeuring wegdragen. Deze stroken namelijk met de door ons gemaakte opmerkingen en vormen een belangrijk hulpmiddel voor de lidstaten. In deze richtsnoeren legt de Commissie de klemtoon op duurzame ontwikkeling, verbetering van werkgelegenheid, gelijke kansen en vervoer. Persoonlijk ben ik het daar volkomen mee eens. Ik kom echter van een eiland, en als eilandbewoner moet ik mijn beklag doen: de ontwikkeling van de eilanden komt niet aan haar trekken. Daar wordt niet de noodzakelijke aandacht aan geschonken en helaas is dit niet de eerste keer. Ik ben nu al vijf jaar lid van dit Parlement en ofschoon ik dit vraagstuk herhaaldelijk te berde heb gebracht, is het uiteindelijk altijd hetzelfde liedje. Mijnheer de commissaris, wij zullen hierop blijven hameren. In artikel 158, lid 1 van het Verdrag van Amsterdam is immers sprake van een geïntegreerd beleid ten behoeve van de eilanden en daarom is het hoog tijd dat de Commissie zich hiermee bezig gaat houden. Nu heeft, mijnheer de commissaris, echter ook het uur geslagen voor de uitvoering van de programma’s. Dat betekent dat ook de lidstaten hun verantwoordelijkheid moeten dragen en hun werk naar behoren moeten doen. Wat ten slotte onszelf, het Parlement, betreft, wil ik herinneren aan de reeds in mei ondertekende gedragscode tussen het Parlement en de Commissie. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat deze code zal worden nageleefd en het Parlement op de hoogte zal worden gehouden van alle ontwikkelingen bij en details van de uitvoering van de programma’s."@nl2
"Senhor Presidente, em tempos passados discordei bastantes vezes do modo como a senhora relatora abordava as questões da política regional, mas desta vez estou de acordo com ela. Não sei se isso a encoraja a prosseguir no mesmo sentido mas, em todo o caso, gostaria de lhe dar os meus parabéns. Em segundo lugar, gostaria de dizer que, de acordo com o pedido que formulámos juntamente com a senhora deputada McCarthy, na qualidade de relatores sobre o regulamento geral, teríamos preferido que as orientações fossem anexadas ao regulamento. Infelizmente, tal não aconteceu e o senhor deputado Bernié não tem nisso qualquer responsabilidade, visto tratar-se de uma matéria da anterior comissão. Refiro este aspecto para reiterar a posição do Parlamento. O terceiro aspecto que queria assinalar é que, de um modo geral, as orientações merecem certamente a nossa concordância, desde que não ignorem as observações que fizemos. Constituem uma importante ajuda para os Estados-Membros, mas eu gostaria de chamar particularmente a atenção para a ênfase que a Comissão dá à questão do desenvolvimento sustentável, do aumento do emprego e, de um modo especial, à igualdade de oportunidades e às questões dos transportes. Pessoalmente estou plenamente de acordo com esta posição. Posto isto, gostaria de manifestar o meu desgosto, enquanto ilhéu, pelo esquecimento a que é votado o desenvolvimento das ilhas. Não lhe é dada a devida atenção e não é a primeira vez que tal acontece; esta é uma longa história, desde há cinco anos que sou membro do Parlamento e já abordei repetidas vezes esta questão. Vamos continuar a abordá-la, Senhor Comissário, já que existe uma disposição no artigo 158º, primeiro parágrafo, do Tratado de Amesterdão que faz referência a uma política integrada para as ilhas. Por conseguinte, a Comissão terá de estudar finalmente esta questão concreta. Posto isto, Senhor Comissário, chegou finalmente a hora de pôr em prática os programas; logo, também os Estados-Membros têm de assumir as suas responsabilidades e fazer bem o seu trabalho. No entanto, no que se refere ao Parlamento, quero lembrar que existe o código de boa conduta entre o Parlamento e a Comissão que foi assinado em Maio. Tenho a certeza absoluta de que esse código vai ser respeitado e de que o Parlamento será informado sobre todos os desenvolvimentos e pormenores relacionados com a execução dos programas."@pt11
"Herr talman! Jag har tidigare flera gånger varit oense med föredraganden, när det gäller regionalpolitiska frågor, men denna gång delar jag hennes uppfattning. Jag vet inte om detta uppmuntrar henne att fortsätta i samma riktning, men i vilket fall som helst skulle jag vilja framföra mina gratulationer. Den andra punkten som jag skulle vilja ta upp är det önskemål som McCarthy och jag framförde i egenskap av föredraganden för den allmänna förordningen. Jag skulle alltså föredra att riktlinjerna fogades till förordningen som bilaga. Detta har tyvärr inte skett, och den som bär ansvaret för detta är inte Bernié utan det förutvarande utskottet. Jag framför detta för att upprepa parlamentets ståndpunkt. Den tredje punkten som jag skulle vilja ta upp är att jag stöder riktlinjerna i stora drag, i den mån de inte avviker från de anmärkningar vi gjort. Riktlinjerna är till stor hjälp för medlemsstaterna, jag vill särskilt framhålla hur stor betydelse kommissionen tillmäter frågan om hållbar utveckling och ökad sysselsättning, i synnerhet när det gäller likvärdiga möjligheter och transportfrågor. Detta kan åtminstone jag personligen helt och hållet instämma i. Sedan skulle jag i egenskap av öbo vilja kritisera att man försummat frågan om öarnas utveckling. Man lägger inte tillräckligt stor vikt vid detta, och det är heller inte första gången. Under mina fem år som ledamot av parlamentet har jag upprepade gånger berört denna fråga. Herr kommissionär, jag kommer även i fortsättningen att ta upp denna fråga, för i artikel 158.1 i Amsterdamfördraget finns en bestämmelse som handlar om en helhetspolitik för öarna. Följaktligen borde kommissionen nu äntligen ta och granska den konkreta frågan. Sedan, herr kommissionär, är det nu äntligen dags att genomföra programmen, även medlemsstaterna måste alltså ta sitt ansvar och sköta sina uppgifter på ett riktigt sätt. Beträffande oss här i parlamentet vill jag påminna om att det finns en uppförandekod för relationerna mellan parlamentet och kommissionen, som undertecknades i maj. Jag är förvissad om att denna kod kommer att följas och att parlamentet kommer att hållas underrättat om detaljer i fråga om genomförandet av programmen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού. –"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph