Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2000-01-17-Speech-1-061"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20000117.4.1-061"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Det betänkande som vi här behandlar innebär i sig inga stora förändringar. De flesta av ändringsförslagen är av enbart teknisk natur. Det är dock värt att understryka att varje gång som vi fattar denna typ av beslut är det bra ur ett brett miljöperspektiv, och det är bra därför att det skapar bättre förutsättningar för den inre marknadens möjligheter att fungera. Det transporteras runtom i EU mycket stora mängder farligt gods både på vägar, järnvägar och på haven. Det gör att det är nödvändigt med ordentliga regler för hur detta skall fungera. På område efter område får vi nu gemensamma minimiregler för medlemsländerna. Det är utomordentligt positivt, och det finns anledning att tacka föredraganden, Koch, för det arbete som han har lagt ned på detta ärende. Detta är också viktigt när det gäller förutsättningarna för den inre marknaden. Om vi skall få en gemensam transportmarknad att verkligen fungera, är det viktigt, inte bara att vi har regler, utan också att dessa regler så långt som möjligt är gemensamma. Jag vill avslutningsvis gärna kommentera en tredje sak som också är väsentlig, nämligen ett ändringsförslag framlagt av ledamoten Ari Vatanen. På många sätt skiljer sig förutsättningarna från ett medlemsland till ett annat. Genom att godkänna detta ändringsförslag, tar vi hänsyn till att det i de norra delarna av unionen kan vara mycket kallt. Det gör att det är nödvändigt att också ta hänsyn till hur material och förpackningar påverkas av en sådan kyla. Herr talman, det är positivt att vi i denna reglering också kan vara flexibla. Det är min förhoppning att kommissionen kan acceptera denna ändring."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, den betænkning, som vi behandler her, medfører i sig selv ingen store forandringer. De fleste af ændringsforslagene er af ren teknisk art. Det er dog værd at understrege, at hver gang vi tager en sådan beslutning, er det godt ud fra et bredt miljøperspektiv, og det er godt, fordi det skaber bedre forudsætninger for, at det indre marked kan fungere. Rundt omkring i EU transporteres der meget store mængder farligt gods ad vej, vandvej eller med jernbane. Det er derfor nødvendigt med klare regler for, hvordan dette skal foregå. På flere og flere områder indfører vi fælles minimumsregler for medlemslandene. Det er meget positivt, og det giver anledning til at takke ordføreren, Koch, for det arbejde, som han har udført. Dette er også vigtigt, når det drejer sig om forudsætningerne for det indre marked. Hvis vi skal få et fælles transportmarked til at fungere godt, er det vigtigt, at vi ikke bare har regler, men også at disse regler så vidt muligt er fælles regler. Til sidst vil jeg gerne kommentere en tredje sag, som også er vigtig, nemlig et ændringsforslag fremsat af parlamentsmedlem Ari Vatanen. Forudsætningerne er forskellige fra medlemsland til medlemsland. Ved at godkende dette ændringsforslag tager vi højde for, at det kan være meget koldt i de nordlige dele af Unionen. Dette medfører, at det er nødvendigt også at tage hensyn til, hvordan materiale og emballage påvirkes af kulden. Hr. formand, det er positivt, at vi i forbindelse med denne ordning også kan være fleksible. Jeg håber, at Kommissionen kan acceptere denne ændring."@da1
"Herr Präsident! Der Bericht, den wir heute behandeln, hat im Grunde genommen keine großen Erneuerungen zur Folge, da die meisten Abänderungsanträge rein technischer Natur sind. Es sollte jedoch unterstrichen werden, daß solche Beschlüsse stets einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und somit die Voraussetzungen für ein Funktionieren des Binnenmarktes verbessern. In der EU werden große Mengen gefährlicher Güter auf der Straße, Schiene und Wasserstraße befördert, und dafür benötigen wir effektive Rechtsvorschriften. Nun bekommen wir für alle möglichen Bereiche gemeinsame Mindestregelungen für die Mitgliedstaaten, was außerordentlich begrüßenswert ist. Ich möchte daher dem Berichterstatter, Herrn Koch, für seine Arbeit zu dieser Frage danken. Das ist auch für die Bedingungen des Binnenmarktes von Wichtigkeit. Für einen wirklich funktionierenden gemeinsamen Verkehrsmarkt brauchen wir nicht nur Rechtsvorschriften schlechthin, sondern möglichst einheitliche Vorschriften. Lassen Sie mich abschließend noch einen dritten Punkt kommentieren, den ich ebenfalls für sehr bedeutsam halte: den Abänderungsantrag des Abgeordneten Ari Vatanen. Die Voraussetzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr verschieden. Durch die Annahme dieses Antrags tragen wir der Tatsache Rechnung, daß es in den nördlichen Teilen der Union sehr kalt werden kann. Die Auswirkungen dieser Kälte auf Material und Verpackung darf nicht außer acht gelassen werden. Herr Präsident, ich betrachte es als positiv, daß diese Regelung flexibel gestaltet werden kann und hoffe, die Kommission wird diese Änderung annehmen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση την οποία εξετάζουμε εδώ δεν περιέχει, αυτή καθαυτή, τόσο μεγάλες τροποποιήσεις. Οι περισσότερες τροπολογίες είναι τεχνικής, μόνο, φύσης. Αξίζει, ωστόσο, να υπογραμμιστεί ότι,κάθε φορά που λαμβάνουμε αποφάσεις αυτού του είδους, αυτό είναι, από μία γενικότερη περιβαλλοντική οπτική, θετικό, διότι έτσι δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για τις δυνατότητες λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Στην ΕΕ μεταφέρονται πολύ μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμάτων, τόσο από τις οδικές αρτηρίες, τους σιδηροδρόμους, όσο και δια θαλάσσης. Για την ομαλή λειτουργία αυτών των μεταφορών καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη λεπτομερών κανόνων. Τώρα αποκτούμε, στον έναν τομέα μετά τον άλλον, ελάχιστους ενιαίους κανονισμούς για τα κράτη μέλη, κάτι που είναι εξαιρετικά θετικό και έχουμε κάθε λόγο να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, κ. Koch, για το έργο που κατέθεσε σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό και σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις της ενιαίας αγοράς. Για να αποκτήσουμε μία πραγματικά αποτελεσματική ενιαία αγορά για τις μεταφορές, είναι σημαντικό όχι μόνο να έχουμε κανόνες, αλλά, επίσης, αυτοί να είναι, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ενιαίοι. Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω ένα τρίτο σημείο που είναι επίσης ουσιαστικό, συγκεκριμένα μία τροπολογία που υπέβαλε ο βουλευτής κ. Ari Vatanen. Από το ένα κράτος μέλος στο άλλο οι προϋποθέσεις διαφοροποιούνται με πολλούς τρόπους. Υιοθετώντας αυτήν την τροπολογία, λαμβάνουμε υπόψη ότι στο βόρειο τμήμα της Ένωσης μπορεί να επικρατεί πολύ κρύο, κάτι που καθιστά αναγκαίο να ληφθεί επίσης υπόψη το πώς επηρεάζονται τα υλικά και οι συσκευασίες από αυτό το κρύο. Κύριε Πρόεδρε, είναι θετικό να μπορούμε, και σε αυτήν τη ρύθμιση επίσης, να δείξουμε ευελιξία. Ελπίζω η Επιτροπή να μπορεί να δεχτεί αυτήν την τροπολογία."@el8
"Mr President, the report we are discussing here does not, in itself, entail any major changes. Most of the proposed amendments are of a purely technical nature. It is nonetheless worth emphasising that, each time we make this type of decision, it is good from a broad environmental perspective and it is beneficial because it creates better prior conditions for exploiting the possibilities of the internal market. Very large quantities of dangerous goods are transported around the EU, both on roads and railways and by sea. This makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind. In area after area, we are now obtaining common minimum regulations for the Member States. This is extraordinarily positive, and there is cause to thank the rapporteur, Mr Koch, for the work he has put in on this issue. This is also important where the prerequisites for the internal market are concerned. If we are to get a common transport market genuinely up and running, it is important that we should not only have regulations but that these regulations should also, as far as possible, apply to every country. I should like to conclude by commenting on a third matter which is also of significance, namely an amendment tabled by Member of Parliament, Mr Ari Vatanen. In many ways, the prerequisites differ from one Member State to another. By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union. This makes it necessary to also take account of the ways in which materials and packaging are affected by cold of this kind. It is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible. I hope that the Commission is able to accept the present amendment."@en3
"(SV) Señor Presidente, el informe que estamos tratando no representa grandes cambios. La mayoría de las enmiendas son exclusivamente de carácter técnico. Sin embargo, vale la pena subrayar que esta clase de decisiones es provechosa desde el punto de vista medioambiental y porque crea mejores condiciones para el funcionamiento del mercado interior. En la UE se transportan grandes cantidades de mercancías peligrosas por carreteras, por ferrocarriles y por mar. Se necesitan normas que regulen este transporte. Sector tras sector está siendo regulado por normas mínimas que obligan a los Estados miembros. Esto es extraordinariamente provechoso y doy las gracias al ponente Koch por el trabajo realizado en relación con esta materia. Esto también es importante en cuanto a las condiciones para el mercado interior. Para que el mercado de transportes común realmente funcione no sólo es importante que existan reglas, sino que también esas reglas, en la medida de lo posible, sean comunes. Finalmente quisiera comentar una tercera cosa que también es importante, esto es, una enmienda presentada por el diputado Ari Vatanen. Las condiciones de los Estados miembros difieren entre sí en muchos aspectos. Mediante la aprobación de esta enmienda tomamos en consideración el hecho de que en la zona norte puede hacer mucho frío. Esto hace necesario también tener en cuenta que este frío influye en los materiales y envases. Señor Presidente, tenemos que ser flexibles a la hora de dictar normas. Tengo la esperanza de que la Comisión acepte esta enmienda."@es12
"Arvoisa puhemies, käsiteltävänämme oleva mietintö ei sinänsä aiheuta mitään merkittäviä muutoksia. Suurin osa tarkistuksista on pelkästään teknisiä. On kuitenkin aiheellista korostaa, että tällaisten päätösten tekeminen on aina hyvä asia laajasta ympäristöllisestä näkökulmasta katsottuna ja myös sen vuoksi, että voimme niiden avulla parantaa sisämarkkinoiden toimintamahdollisuuksia. EU:n maanteillä, rautateillä ja merillä kuljetetaan hyvin suuria määriä vaarallisia aineita. Sen vuoksi meillä on oltava ehdottomasti kuljetusten toteuttamista koskevat selkeät säännöt. Alue toisensa jälkeen saa nyt yhteiset jäsenvaltioita koskevat vähimmäissäännöt. Se on erittäin myönteistä, ja meidän on syytä kiittää esittelijä Kochia siitä työstä, jonka hän on tämän asian parissa tehnyt. Se on tärkeää myös sisämarkkinoiden mahdollisuuksien kannalta. Jos haluamme, että yhteiset kuljetusmarkkinat todella toimisivat, on tärkeää, että meillä ei ole pelkästään sääntöjä vaan että nämä säännöt ovat mitä suurimmassa määrin yhteiset. Lopuksi haluaisin kommentoida kolmatta asiaa, joka on myös tärkeä, nimittäin parlamentin jäsen Ari Vatasen tekemää tarkistusta. Jäsenvaltiot poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan monin tavoin. Jos hyväksymme tämän tarkistuksen, otamme huomioon sen, että unionin pohjoisilla alueilla voi olla hyvin kylmä. Sen vuoksi on välttämätöntä kiinnittää huomiota myös siihen, miten tällainen kylmyys vaikuttaa materiaaleihin ja pakkauksiin. Arvoisa puhemies, on myönteistä, että voimme olla joustavia tämän sääntelyn osalta. Toivon, että komissio voi hyväksyä tämän tarkistuksen."@fi5
"Monsieur le Président, le rapport auquel nous avons à faire n’implique pas, en soi, de grands changements. La plupart des propositions d’amendement sont de nature purement technique. Néanmoins, il vaut la peine de souligner que chaque fois que nous prenons une décision de ce type, c’est une bonne chose du point de vue de l’environnement, en l’occurrence parce que cette disposition créera de meilleures conditions pour le fonctionnement du marché intérieur. De grandes quantités de marchandises dangereuses sont transportées via les routes, le réseau ferroviaire et les ports de l’Union européenne. Il est donc nécessaire d'adopter des réglementations adéquates pour régir ces transports. Nous obtenons progressivement, secteur après secteur, que les États membres appliquent des règles minimales communes. C’est une évolution tout à fait positive, et nous avons tout lieu de remercier le rapporteur, M. Koch, pour le travail qu’il a réalisé sur ce sujet. C’est également une question importante au regard des conditions de fonctionnement du marché intérieur. Si nous voulons faire en sorte que fonctionne réellement le marché commun des transports à l’échelle de l’Union, il est important non seulement que des règles existent, mais que, dans toute la mesure du possible, ces règles nous soient communes. Enfin, je voudrais commenter un troisième point qui me paraît également essentiel, à savoir une proposition d’amendement qui a été déposée par M. Ari Vatanen. Le contexte que connaissent nos différents États membres est, à bien des égards, divers. Cette proposition d’amendement a pour but que l’on tienne compte des grands froids que peuvent connaître les régions septentrionales de l’Union. C’est une circonstance particulière qui exige que l’on prenne aussi en considération l’effet que peuvent avoir ces températures très basses sur les marchandises et leurs emballages. Monsieur le Président, le fait d’imprimer une certaine souplesse à cette réglementation est positif. J’espère que la Commission acceptera cet amendement."@fr6
"Signor Presidente, la relazione che trattiamo ora non contempla, in sé, cambiamenti di vasta portata. La maggior parte degli emendamenti sono di carattere squisitamente tecnico, ma vale comunque la pena di ricordare come, ogni volta che assumiamo decisioni di questo tipo, noi operiamo a favore dell'ambiente in senso lato, con il vantaggio di creare condizioni migliori per il corretto funzionamento del mercato interno. Sulll'intero territorio dell'Unione vengono trasportati notevoli quantitativi di merci pericolose, che transitano sulle strade, sulle ferrovie e attraverso i porti. Ciò rende necessario il varo di un'adeguata regolamentazione di questo tipo di attività. Settore dopo settore, si assiste all'approvazione progressiva di norme minime che gli Stati membri debbono rispettare. Mi pare questa un'evoluzione estremamente positiva; al relatore Koch va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in tale ambito. L'impatto di queste regole è importante anche ai fini del mercato interno. Se si desidera, infatti, che il mercato interno dei trasporti possa funzionare adeguatamente, diviene allora importante non soltanto dotarsi di regole, ma anche assicurare che tali regole siano, nel massimo grado possibile, regole comuni. In conclusione, desidero fare una terza osservazione, pure di sostanziale importanza, in merito a un emendamento presentato dall'onorevole Vatanen. Le condizioni contingenti variano notevolmente da un paese all'altro. Con l'approvazione di questo emendamento si terrebbe conto del fatto che nelle regioni settentrionali dell'Unione può fare molto freddo. Ciò rende necessario, a sua volta, tenere conto dei possibili effetti di temperature tanto rigide su materiali e imballaggi. Signor Presidente, in questo tipo di regolamentazioni è molto importante sforzarsi di essere flessibili; spero quindi che la Commissione potrà accogliere questo emendamento."@it9
"Mr President, the report we are discussing here does not, in itself, entail any major changes. Most of the proposed amendments are of a purely technical nature. It is nonetheless worth emphasising that, each time we make this type of decision, it is good from a broad environmental perspective and it is beneficial because it creates better prior conditions for exploiting the possibilities of the internal market. Very large quantities of dangerous goods are transported around the EU, both on roads and railways and by sea. This makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind. In area after area, we are now obtaining common minimum regulations for the Member States. This is extraordinarily positive, and there is cause to thank the rapporteur, Mr Koch, for the work he has put in on this issue. This is also important where the prerequisites for the internal market are concerned. If we are to get a common transport market genuinely up and running, it is important that we should not only have regulations but that these regulations should also, as far as possible, apply to every country. I should like to conclude by commenting on a third matter which is also of significance, namely an amendment tabled by Member of Parliament, Mr Ari Vatanen. In many ways, the prerequisites differ from one Member State to another. By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union. This makes it necessary to also take account of the ways in which materials and packaging are affected by cold of this kind. It is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible. I hope that the Commission is able to accept the present amendment."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het verslag dat wij hier behandelen bevat op zichzelf geen grote veranderingen. De meeste amendementen zijn van zuiver technische aard. Ik vind het echter van belang om erop te wijzen dat iedere keer dat wij een dergelijk besluit nemen, dat een goede zaak is vanuit een breed milieuperspectief, en wel omdat zo'n besluit betere voorwaarden schept om de interne markt goed te laten functioneren. Door heel Europa worden grote hoeveelheden gevaarlijke goederen vervoerd, zowel over de weg als over het spoor en over water. Er zijn dan ook goede regels nodig om een en ander goed te laten functioneren. Op het ene gebied na het andere komen er nu gemeenschappelijke minimumregels voor de lidstaten. Dat is buitengewoon positief, en er is alle reden om de rapporteur, de heer Koch, te bedanken voor het werk dat hij in dezen heeft verricht. Het onderhavige onderwerp is ook van belang waar het gaat om de voorwaarden voor de interne markt. Willen wij een gemeenschappelijke vervoersmarkt goed laten functioneren, dan is het niet alleen van belang dat wij over regels beschikken, maar ook dat het zoveel mogelijk om gemeenschappelijke regels gaat. Ik wil ter afsluiting graag nog commentaar leveren op een derde kwestie, die eveneens van belang is, namelijk een amendement dat is ingediend door collega Ari Vatanen. De omstandigheden verschillen van lidstaat tot lidstaat in vele opzichten. Door dit amendement goed te keuren, houden wij rekening met het feit dat het in de noordelijke gebieden van de Unie zeer koud kan zijn. Daarom moeten wij ook rekening houden met de effecten van een dergelijke koude op materialen en verpakkingen. Mijnheer de Voorzitter, het is positief dat wij in de onderhavige regelgeving ook flexibel kunnen zijn. Ik hoop dat de Commissie deze wijziging kan aanvaarden."@nl2
"Senhor Presidente, o relatório que estamos a analisar não propõe grandes alterações. A maior parte delas são apenas de natureza técnica. No entanto, vale a pena realçar que as decisões tomadas sobre esta matéria são sempre úteis, não só do ponto de vista ambiental mas também porque proporcionam melhores condições de funcionamento do mercado interno. Transitam por toda a União Europeia grandes quantidades de mercadorias perigosas, por estrada, por caminho-de-ferro e por via marítima. É, pois, necessário que esse transporte seja devidamente regulamentado. Temos vindo a estabelecer normas mínimas para todos os Estados­Membros, sector por sector. Isso é extraordinariamente positivo, e devemos agradecer ao relator, senhor deputado Koch, o trabalho que desenvolveu neste domínio. Esta regulamentação é também importante para as condições de funcionamento do mercado interno. Para termos um verdadeiro mercado comum de transportes, é necessário não só que existam regras, mas também que essas regras sejam, tanto quanto possível, comuns. Para terminar, gostaria de comentar um terceiro aspecto que também considero essencial, designadamente aquele a que se refere a alteração proposta pelo senhor deputado Ari Vatanen. As condições específicas de cada Estado­Membro são diferentes em muitos aspectos. Esta alteração tem em consideração que nas zonas mais setentrionais da União Europeia pode fazer muito frio. Temos, pois, de ter em conta os efeitos desse frio nos materiais e nas embalagens. Senhor Presidente, é importante que também sejamos flexíveis em relação a esta regulamentação. Espero que a Comissão venha a aceitar esta alteração."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph