Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-12-15-Speech-3-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19991215.7.3-168"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand, det er beklageligt, at EU's konference først finder sted efter de regionale møder i Europa, især da man på disse desværre kun har valgt at drøfte fire af de 12 temaer, som indgår i Beijing-handlingsprogrammet. De fire temaer er vold, økonomi, beslutningstagning og institutionelle mekanismer, og det vil sige, at et af de allervigtigste temaer, nemlig sundhed, kun vil blive behandlet på EU's konference. Jeg håber derfor, at Kommissionen i sin tilrettelæggelse af konferencen vil fokusere stærkt på dette emne, især den reproduktive sundhed. I Beijing-handlingsprogrammet blev kvinders sundhed udpeget som et område, hvor der er grund til kritisk bekymring. Man bragte reproduktiv sundhed i sammenhæng med menneskerettigheder, idet det blev fastslået, at kvinders menneskerettigheder inkluderer deres ret til at have kontrol over og frit og ansvarligt at træffe beslutninger om sager relateret til deres seksualitet, det vil sige også seksuel og reproduktiv sundhed. Formuleringen fra Beijing går længere end den, som blev brugt i Cairo med hensyn til reproduktive rettigheder. Og man kan frygte, at denne hårdt tilkæmpede sejr kan blive udfordret under Beijing +5-processen, selvom forberedelseskomitéen har forsikret om, at Beijing-handlingsprogrammet ikke er åbent for genforhandling. Det bør vi fra EU's side være med til at sikre. Europa-Parlamentets intergruppe om reproduktiv sundhed har gentagne gange gjort opmærksom på den sammenhæng, der er mellem fattigdomsbekæmpelse, kvinders ligestilling og reproduktive sundhed. Vi har understreget, at den reproduktive sundhed faktisk er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelsen og skal ses som et holistisk begreb. Spørgsmålet om hiv/aids må nødvendigvis også inddrages. Andelen af hiv-smittede kvinder og dermed også overførelsen fra mor til barn er stadig stigende. Jeg håber derfor, at Kommissionen i dag kan forsikre mig om, at den reproduktive sundhed vil få en fremtrædende placering på EU's konference, og at Europa-Parlamentet på en eller anden måde kan deltage i New York i lighed med ordningen i anledning af WTO-forhandlingerne, hvor vi jo var repræsenteret."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, es ist bedauerlich, daß die EU-Konferenz erst nach den regionalen Sitzungen in Europa stattfindet, insbesondere, weil dort nur vier von zwölf Themen behandelt werden, die Teil der Aktionsplattform von Peking sind. Diese vier Themen sind: Gewalt, Wirtschaft, Beschlußfassung und institutionelle Mechanismen, und das bedeutet, daß eines der allerwichtigsten Themen, nämlich Gesundheit, nur auf der EU-Konferenz behandelt werden wird. Ich hoffe deshalb, daß sich die Kommission bei der Planung der Konferenz auf dieses Thema konzentrieren wird, insbesondere auf die Fortpflanzungsgesundheit. In der Aktionsplattform von Peking wurde die Gesundheit der Frauen als Bereich genannt, mit dem man sich kritisch befassen muß. Man brachte Fortpflanzungsgesundheit in Zusammenhang mit den Menschenrechten, indem man betonte, daß es zu den Menschenrechten der Frau gehört, über Dinge bestimmen und frei und eigenverantwortlich entscheiden zu dürfen, die ihre Sexualität betreffen, also auch ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit. Die Formulierung von Peking geht in bezug auf Fortpflanzungsgesundheit weiter als die in Kairo verwendete Formulierung, und es besteht die Gefahr, daß dieser hart erkämpfte Sieg im Peking+5-Verfahren verloren geht, trotz der Versicherung des Vorbereitungskomitees, daß die Aktionsplattform von Peking unverändert bleiben wird. Die EU muß darauf achten, daß dies auch geschieht. Die Intergruppe des Europäischen Parlaments über Fortpflanzungsgesundheit hat wiederholt auf den Zusammenhang zwischen Bekämpfung der Armut, Gleichstellung der Frau und Fortpflanzungsgesundheit hingewiesen. Wir haben betont, daß Fortpflanzungsgesundheit de facto eine Voraussetzung für die Bekämpfung der Armut ist und als holistischer Begriff aufgefaßt werden muß. Auch das Problem HIV/AIDS muß unbedingt einbezogen werden. Der Anteil der mit HIV infizierten Frauen und damit auch der Übertragung von Mutter auf Kind steigt noch immer an. Deshalb hoffe ich, daß mir die Kommission heute zusagen kann, daß Fortpflanzungsgesundheit auf der EU-Konferenz ein wichtiges Thema sein wird und daß das Europäische Parlament in irgendeiner Form in New York teilnehmen kann, ähnlich wie bei den WTO-Verhandlungen, wo wir ja auch vertreten waren."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, είναι θλιβερό ότι η συνδιάσκεψη της ΕΕ διεξάγεται μετά από τις περιφερειακές συσκέψεις στην Ευρώπη, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι στις εν λόγω συσκέψεις επιλέχθηκε να συζητηθούν μόνο τέσσερα από τα δώδεκα θέματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου. Τα τέσσερα αυτά θέματα είναι η βία, η οικονομία, η λήψη αποφάσεων και οι θεσμικοί μηχανισμοί, πράγμα που πάει να πει ότι ένα από τα πλέον κεφαλαιώδη ζητήματα, αυτό της υγείας, θα ζητηθεί μόνο κατά τη σύνοδο της ΕΕ. Ελπίζω κατά συνέπεια, η Επιτροπή στην προετοιμασία της συνόδου να δώσει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το θέμα, ειδικά δε στην υγιεινή της αναπαραγωγής. Στο πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου η υγεία των γυναικών υπογραμμίστηκε ως ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν σοβαροί λόγοι για ανησυχία. Η υγιεινή της αναπαραγωγής συσχετίστηκε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αφού τονίστηκε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μιας γυναίκας περιλαμβάνουν το δικαίωμά τους να έχουν πλήρη έλεγχο και δυνατότητα ελεύθερης και υπεύθυνης λήψης αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητά τους, δηλαδή τόσο τη σεξουαλική υγιεινή όσο και την υγιεινή της αναπαραγωγής. Η διατύπωση του Πεκίνου προχωρά ακόμη περισσότερο από τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στο Κάιρο όσον αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής. Ωστόσο ισχύει ο φόβος ότι ετούτη η σκληρά κερδισμένη νίκη ίσως αμφισβητηθεί κατά τις διαπραγματεύσεις του Πεκίνου +5, παρ’ ότι η προπαρασκευαστική επιτροπή έχει εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου δεν θα τεθεί ξανά υπό διαπραγμάτευση. Εκ μέρους της ΕΕ πρέπει να συμβάλουμε στην εξασφάλιση αυτού. Η διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή της αναπαραγωγής επέστησε επανειλημμένες φορές την προσοχή στη συνάρτηση που υφίσταται μεταξύ της καταπολέμησης της φτώχειας, της ισότητας των γυναικών και της υγιεινής της αναπαραγωγής. Υπογραμμίσαμε ότι η υγιεινή της αναπαραγωγής στην πράξη αποτελεί προϋπόθεση για την καταπολέμηση της φτώχειας και πρέπει να ιδωθεί ολιστικά. Πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί και το θέμα του HIV/AIDS. Το ποσοστό των οροθετικών γυναικών και κατ’ επέκταση η κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο νεογνό συνεχίζει την ανοδική πορεία της. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι η Επιτροπή σήμερα θα μου εξασφαλίσει ότι η υγιεινή της αναπαραγωγής θα αποκτήσει την προτεραιότητα που της αρμόζει στη διάσκεψη της ΕΕ, και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει με κάποιον τρόπο στη συνδιάσκεψη της Νέας Υόρκης ως ίσος εταίρος με το ίδιο καθεστώς όπως και κατά τις διαπραγματεύσεις της ΠΟΕ, όπου φυσικά είχαμε στείλεις εκπροσώπους."@el8
"Madam President, it is regrettable that the EU’s Conference is only taking place after the regional conferences in Europe, especially when it was unfortunately decided at these conferences to only discuss four of the twelve themes included in the Beijing Action Platform. The four themes were violence, economics, decision making and institutional mechanisms, and this means that one of the most important themes, namely health, will only be discussed at the EU’s Conference. I therefore hope that, in its preparations for the conference, the Commission will focus strongly upon this subject, and especially upon the issue of reproductive health. In the Beijing Action Platform, women’s health was singled out as an area in which there is cause for critical concern. Reproductive health was linked with human rights, while it was stated clearly that, for women, human rights include their right to have control over, and freely and responsibly make decisions about matters related to their sexuality, that is to say to their sexual and reproductive health, too. The statement from Beijing goes further than that which was employed in Cairo in connection with reproductive rights. There is a risk, moreover, that this hard-won victory may be jeopardised in the course of the “Beijing plus five” process, even if the pre-conference planning committee has given an assurance that the Beijing Action Platform is not open to renegotiation. We in the EU ought to be involved in ensuring that this is in fact the case. The European Parliament’s representative group concerned with reproductive health has repeatedly called attention to the connections that exist between the fight against poverty, women’s equality and reproductive health. We have emphasised that reproductive health is in fact a prerequisite for the fight against poverty and is to be conceived holistically. It is also necessary to tackle the question of HIV/Aids. The proportion of HIV-infected women and, therefore, of the number of cases of the virus being passed from mother to child are steadily increasing. I therefore hope that the Commission can today assure me that reproductive health will be given a prominent place at the EU’s Conference and that, in one way or another, the European Parliament will be able to participate in the New York Conference, just as it did in the arrangements for the WTO negotiations where we were in fact represented."@en3
"(DA) Señora Presidenta, es lamentable que la conferencia comunitaria se celebre por primera vez tras las reuniones regionales europeas, especialmente cuando en éstas desgraciadamente sólo se ha elegido debatir cuatro de los doce temas que forman parte del programa de acción Beijing. Los cuatro temas son violencia, economía, toma de decisiones y mecanismos institucionales, lo que significa que uno de los temas más importantes, es decir, la salud, sólo será tratado en la conferencia comunitaria. Espero por ello que al preparar la conferencia la Comisión se centre especialmente en este tema, en especial, la salud reproductiva. En el programa de acción Beijing, se señaló la salud de la mujer como un ámbito donde hay motivo para la preocupación. Se puso en relación la salud reproductiva con los derechos humanos, puesto que se estableció que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a controlar y decidir libre y responsablemente en temas relacionados con su sexualidad, es decir, también la salud sexual y reproductiva. La redacción empleada en Beijijng va más lejos de la empleada en El Cairo en cuanto a los derechos reproductivos. Y tememos que esta victoria duramente trabajada se vea amenazada durante el proceso Beijing +5, aunque el comité encargado de los preparativos haya asegurado que el programa de acción Beijing no está abierto a renegociación. Desde la UE debemos ayudar a garantizar este punto. El grupo interno del Parlamento Europeo sobre salud reproductiva ha llamado la atención en repetidas ocasiones sobre la relación existente entre la lucha contra la pobreza, la equiparación de la mujer y la salud reproductiva. Hemos subrayado que la salud reproductiva es de hecho condición previa para la lucha contra la pobreza y que debe contemplarse como un concepto global. La cuestión del SIDA y del HIV también debe ser incluida necesariamente. El porcentaje de mujeres portadoras del HIV y con ello también continúa aumentando la transmisión de la madre al hijo. Espero por ello que la Comisión hoy pueda asegurarme que la salud reproductiva tendrá un papel destacado en la conferencia comunitaria y que el Parlamento Europeo de una u otra forma pueda participar en Nueva York tal como sucedió con el convenio con motivo de las negociaciones de la OMC, donde sí que estuvimos representados."@es12
"Arvoisa puhemies, on valitettavaa, että EU:n konferenssi pidetään vasta Euroopan alueellisten kokousten jälkeen, koska näissä kokouksissa on ikävä kyllä keskusteltu vain neljästä niistä 12 alueesta, jotka sisältyvät Pekingin toimintasuunnitelmaan. Kyseiset neljä kohtaa ovat väkivalta, talous, päätöksenteko ja toimielinmekanismit, mikä tarkoittaa, että yhtä kaikkein tärkeimmistä kohdista, nimittäin terveyttä, käsitellään vain EU:n konferenssissa. Sen vuoksi toivon, että komissio keskittyy konferenssia koskevassa suunnitelmassaan voimakkaasti tähän aiheeseen, erityisesti lisääntymisterveyteen. Pekingin toimintasuunnitelmassa naisten terveyteen viitattiin asiana, joka aiheuttaa suurta huolta. Lisääntymisterveys otettiin esiin ihmisoikeuksien yhteydessä, joiden osalta päätettiin, että naisten ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus hallita sekä vapaasti ja vastuullisesti päättää sellaisista asioista, jotka liittyvät heidän seksuaalisuuteensa, toisin sanoen myös heidän seksuaaliseen terveyteensä ja lisääntymisterveyteensä. Pekingissä muotoillussa tekstissä mennään lisääntymistä koskevien oikeuksien osalta pidemmälle kuin Kairossa muotoillussa tekstissä. Meidän on syytä pelätä, että tämä kovan taistelun takana ollut voitto saattaa joutua koetukselle Peking+5 -prosessin aikana, vaikka valmistelukomitea onkin vakuuttanut siitä, että Pekingin toimintasuunnitelmasta ei neuvotella uudelleen. Se EU:nkin on pyrittävä varmistamaan. Lisääntymisterveyttä korostava Euroopan parlamentin ryhmä on useita kertoja huomauttanut köyhyyden vastaisen taistelun, naisten tasa-arvon ja lisääntymisterveyden välisestä yhteydestä. Olemme korostaneet sitä, että lisääntymisterveys on todellakin köyhyyden vastaisen taistelun edellytys ja sitä on tarkasteltava kokonaisvaltaisena käsitteenä. Hiv-tartuntoihin ja AIDSiin liittyvä kysymys on myös ehdottomasti otettava mukaan. Hiv-tartunnan saaneiden naisten ja siten myös sellaisten tapausten määrä, joissa tauti siirtyy äidiltä lapselle, kasvaa jatkuvasti. Toivon sen vuoksi, että komissio voi vakuuttaa minut tänään siitä, että lisääntymisterveydellä on merkittävä asema EU:n konferenssissa ja että Euroopan parlamentti voi tavalla tai toisella osallistua New Yorkin konferenssiin samalla tavoin kuin WTO-neuvotteluihinkin, joissa olimme myös edustettuina."@fi5
"Il est dommage, Madame la Présidente, que la conférence organisée par l'UE n'ait lieu qu'après les réunions régionales en Europe d'autant plus que quatre thèmes seulement parmi les douze qui font partie du programme d'action Beijing ont été choisis. Les quatre thèmes qui feront l'objet de discussions sont la violence, l'économie, la prise de décisions et les mécanismes institutionnels ; en d'autres termes, un des thèmes principaux, à savoir la santé, ne sera examiné que lors de la conférence organisée par l'UE. J'espère donc que, dans le cadre de la préparation de la conférence, la Commission mettra un accent tout particulier sur ce thème, principalement sur la santé reproductive. Il y a tout lieu de critiquer la place occupée par la santé des femmes dans le programme d'action Beijing. La santé reproductive y a été mise en relation avec les droits de l'homme en établissant le principe selon lequel les droits de la femme incluent le droit d'être maître de sa sexualité, de prendre des décisions libres et responsables sur les questions liées à la sexualité, c'est-à-dire aussi sur la santé sexuelle et reproductive. Les formulations adoptées à Beijing vont plus loin que celles qui ont été utilisées au Caire à propos des droits reproductifs. Et on peut craindre que cette victoire remportée de haute lutte soit contestée dans le cadre du processus dit "Beijing plus 5" en dépit des assurances données par le comité de préparation selon lesquelles le programme d'action Beijing ne pourra faire l'objet de nouvelles négociations. L'UE se doit de garantir qu'il en sera ainsi. L'intergroupe du Parlement européen sur la santé reproductive a attiré à de multiples reprises l'attention sur la corrélation existant entre la lutte contre la pauvreté, l'égalité des droits entre hommes et femmes et la santé reproductive. Nous avons souligné le fait que la santé reproductive représentait un des facteurs déterminant la lutte contre la pauvreté et qu'elle devait être considérée comme un concept holistique. Il faut aussi nécessairement inclure la question du SIDA et celle de la séropositivité. Le nombre de femmes séropositives et donc aussi le nombre d'enfants à qui le virus HIV est transmis par la mère sont en augmentation constante. J'espère dès lors que la Commission pourra confirmer aujourd'hui que la santé reproductive bénéficiera d'une priorité dans le cadre de la conférence organisée par l'UE et que le Parlement européen pourra, d'une manière ou d'une autre, participer à la conférence de New York comme il a pu être représenté à l'occasion des discussions de l'OMC."@fr6
"Signora Presidente, è deplorevole che la conferenza dell’Unione europea si svolga solo dopo le riunioni regionali in Europa, soprattutto visto che in queste riunioni purtroppo si è scelto di discutere solo di quattro dei dodici temi oggetto del programma d’azione di Pechino. I quattro temi sono: violenza, economia, processi decisionali e meccanismi istituzionali, e questo significa che uno dei temi più importanti, ossia la sanità, sarà trattato solo alla conferenza dell’Unione europea. Spero quindi che la Commissione nell’ambito dell’organizzazione della conferenza si concentri intensamente su questo tema, e soprattutto sulla salute riproduttiva. Nel programma d’azione di Pechino, la salute delle donne è stata indicata come un campo nel quale è giustificata una preoccupazione critica. La salute riproduttiva è stata messa in rapporto con i diritti umani, poiché si è affermato che i diritti umani delle donne includono il loro diritto di esercitare un controllo e di prendere liberamente e responsabilmente decisioni in merito a questioni legate alla loro sessualità, ossia anche alla salute sessuale e riproduttiva. La formulazione di Pechino si spinge più lontano di quella utilizzata al Cairo in merito ai diritti riproduttivi. E si può temere che questa vittoria ottenuta con tanta fatica possa essere messa in pericolo nell’ambito del processo Pechino +5, benché il comitato organizzatore abbia garantito che il programma d’azione di Pechino non può essere oggetto di rinegoziazione. E noi da parte dell’Unione europea dobbiamo contribuire a garantire che sia così. L’intergruppo del Parlamento europeo sulla salute riproduttiva ha ripetutamente messo l’accento sul nesso esistente tra lotta contro la povertà, parità di opportunità per le donne e salute riproduttiva. Abbiamo sottolineato che la salute riproduttiva è sostanzialmente una per la lotta contro la povertà e deve essere vista come un concetto olistico. Anche la questione del hiv/AIDS deve necessariamente essere presa in considerazione. Il numero di donne HIV positive e quindi anche la trasmissione da madre a figlio sono in continua crescita. Spero quindi che la Commissione oggi possa assicurarmi che la salute riproduttiva avrà un posto di primo piano alla conferenza dell’Unione europea e che il Parlamento europeo in un modo o nell’altro potrà partecipare a New York come è stato in occasione dei negoziati dell’OMC, dove siamo stati effettivamente rappresentati."@it9
"Madam President, it is regrettable that the EU’s Conference is only taking place after the regional conferences in Europe, especially when it was unfortunately decided at these conferences to only discuss four of the twelve themes included in the Beijing Action Platform. The four themes were violence, economics, decision making and institutional mechanisms, and this means that one of the most important themes, namely health, will only be discussed at the EU’s Conference. I therefore hope that, in its preparations for the conference, the Commission will focus strongly upon this subject, and especially upon the issue of reproductive health. In the Beijing Action Platform, women’s health was singled out as an area in which there is cause for critical concern. Reproductive health was linked with human rights, while it was stated clearly that, for women, human rights include their right to have control over, and freely and responsibly make decisions about matters related to their sexuality, that is to say to their sexual and reproductive health, too. The statement from Beijing goes further than that which was employed in Cairo in connection with reproductive rights. There is a risk, moreover, that this hard-won victory may be jeopardised in the course of the “Beijing plus five” process, even if the pre-conference planning committee has given an assurance that the Beijing Action Platform is not open to renegotiation. We in the EU ought to be involved in ensuring that this is in fact the case. The European Parliament’s representative group concerned with reproductive health has repeatedly called attention to the connections that exist between the fight against poverty, women’s equality and reproductive health. We have emphasised that reproductive health is in fact a prerequisite for the fight against poverty and is to be conceived holistically. It is also necessary to tackle the question of HIV/Aids. The proportion of HIV-infected women and, therefore, of the number of cases of the virus being passed from mother to child are steadily increasing. I therefore hope that the Commission can today assure me that reproductive health will be given a prominent place at the EU’s Conference and that, in one way or another, the European Parliament will be able to participate in the New York Conference, just as it did in the arrangements for the WTO negotiations where we were in fact represented."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, het is jammer dat de EU-conferentie plaatsvindt na de regionale bijeenkomsten in Europa, vooral omdat op deze laatste helaas slechts vier van de twaalf thema's van het actieprogramma van Beijing behandeld zijn. Deze vier thema's zijn geweld, economie, besluitvorming en institutionele mechanismen, wat betekent dat een van de allerbelangrijkste thema's, namelijk gezondheid, alleen op de EU-conferentie aan bod zal komen. Ik hoop daarom dat de Commissie dit thema en meer in het bijzonder de perinatale gezondheidszorg bij de organisatie van de conferentie op de voorgrond zal plaatsen. In het actieprogramma van Beijing werd de gezondheid van de vrouw een kritisch gebied genoemd, waar reden is tot ongerustheid. De perinatale gezondheidszorg werd in verband gebracht met de mensenrechten, omdat het recht op vrije en verantwoorde beslissingen inzake de eigen seksualiteit, met andere woorden de seksuele en perinatale gezondheidszorg, voor de vrouw tot de mensenrechten behoort. De formulering inzake de rechten op het gebied van seksualiteit en voortplanting ging in Beijing verder dan in Cairo. Het is niet ondenkbaar dat deze taaie overwinning tijdens de conferentie Beijing plus 5 weer ter discussie wordt gesteld, ook al heeft het voorbereidingscomité ons verzekerd dat over het actieprogramma van Beijing niet opnieuw onderhandeld kan worden. Daar moet de EU in elk geval ook over waken. De interfractiewerkgroep inzake perinatale gezondheidszorg heeft er herhaaldelijk op gewezen dat er een verband is tussen armoedebestrijding, vrouwenemancipatie en perinatale gezondheidszorg. Wij hebben onderstreept dat perinatale gezondheidszorg een voorwaarde is om de armoede te kunnen bestrijden en dat beide aspecten als een geheel moeten worden beschouwd. Ook het probleem van seropositiviteit en AIDS moet in dit kader gezien worden. Het aantal seropositieve vrouwen en besmettingen van moeder op kind nemen nog steeds toe. Ik hoop dan ook dat de Commissie ons vandaag kan garanderen dat perinatale gezondheidszorg een prioritaire plaats krijgt op de EU-conferentie en dat het Europees Parlement op de een of andere manier kan deelnemen aan de conferentie in New York zoals het ook bij de WTO-onderhandelingen betrokken was."@nl2
"Senhora Presidente, é lamentável que a Conferência da UE apenas tenha lugar depois das reuniões regionais na Europa, pois infelizmente foi decidido discutir apenas quatro dos doze temas incluídos na Plataforma de Acção de Pequim. Os quatro temas são a violência, a economia, a tomada de decisão e os mecanismos institucionais, o que significa que um dos temas mais relevantes, designadamente a saúde, apenas irá ser discutido na conferência da UE. Espero, por isso, que a Comissão, ao preparar a conferência, se concentre neste tema, principalmente na saúde reprodutora. Na Plataforma de Acção de Pequim, a saúde das mulheres é apontada como uma área que merece uma preocupação crítica. A saúde reprodutora foi discutida relacionada com os direitos do homem, tendo sido estabelecido que os direitos das mulheres incluem o direito a controlarem e a decidirem, de uma forma livre e responsável, sobre assuntos que dizem respeito à sua sexualidade, ou seja, a saúde sexual e reprodutora. A formulação de Pequim vai mais longe do que a formulação utilizada no Cairo no que diz respeito aos direitos reprodutores. E receia-se que esta vitória difícil possa ser desafiada no âmbito do processo Pequim + 5, apesar de a comissão preparatória ter garantido que a Plataforma de Acção de Pequim não é passível de renegociação. Por parte da UE devemos contribuir para isso. O grupo interparlamentar do Parlamento Europeu para a saúde reprodutora chamou repetidamente a atenção para a relação entre a luta contra a pobreza, a igualdade das mulheres e a saúde reprodutora. Salientámos que a saúde reprodutora é, de facto, essencial para a luta contra a pobreza, devendo ser vista como um conceito holístico. A questão relativa à SIDA deve necessariamente ser incluída. O número de mulheres contaminadas com SIDA e, por consequência, o número de contaminações de mãe para filho continuam a aumentar. Espero, por isso, que a Comissão possa hoje garantir que será dado o devido destaque na conferência da UE à saúde reprodutora e que o Parlamento Europeu possa, de uma ou de outra forma, participar em Nova Iorque, da mesma forma como participou nas negociações da OMC, onde estivemos representados."@pt11
"Fru talman! Det är beklagligt att EU:s konferens hålls först efter de regionala mötena i Europa, särskilt när man på dessa tyvärr bara har valt att diskutera fyra av de tolv områden som ingår i åtgärdsprogrammet från Peking. Dessa fyra områden är våld, ekonomi, beslutsfattande och institutionella mekanismer, och detta innebär att ett av de allra viktigaste ämnena, dvs. hälsa, bara kommer att behandlas på EU:s konferens. Jag hoppas därför att kommissionen i sin planering av konferensen starkt kommer att koncentrera sig på detta ämne, särskilt hälsa i samband med reproduktion. I Peking-åtgärdsprogrammet utpekades kvinnors hälsa som ett område där det fanns grund för kritisk oro. Man tog upp reproduktiv hälsa i samband med mänskliga rättigheter, då det fastställdes att mänskliga rättigheter rörande kvinnor inkluderar deras rätt till att ha kontroll över och fritt kunna fatta beslut om frågor som rör deras sexualitet, dvs. även sexuell och reproduktiv hälsa. Formuleringen från Peking är mer långtgående än den som användes i Kairo med hänsyn till reproduktiva rättigheter. Och man kan frukta att denna hårt tillkämpade seger kan utmanas under Peking +5-processen, trots att förberedelsekommittén har försäkrat att Peking-åtgärdsprogrammet inte är öppet för omförhandling. Det bör vi från EU:s sida vara med om att säkerställa. Europaparlamentets tvärpolitiska grupp om reproduktiv hälsa har åtskilliga gånger gjort oss uppmärksamma på det samband som finns mellan fattigdomsbekämpning, kvinnors jämställdhet och reproduktiv hälsa. Vi har betonat att den reproduktiva hälsan faktiskt är en förutsättning för fattigdomsbekämpningen och skall ses som ett övergripande begrepp. Frågan om hiv/aids måste med nödvändighet tas upp i sammanhanget. Andelen hiv-smittade kvinnor och därmed överföringen från mor till barn stiger fortfarande. Jag hoppas därför att kommissionen i dag kan meddela mig att den reproduktiva hälsan kommer att få en framträdande placering på EU:s konferens och att Europaparlamentet på ett eller annat sätt kan delta i New York, på samma sätt som vi gjorde i samband med WTO-förhandlingarna, där vi ju var företrädda."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph